Opmandskendelse. faglig voldgift: Danmarks Jurist & Økonomforbund. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Helsingør Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opmandskendelse. faglig voldgift: Danmarks Jurist & Økonomforbund. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Helsingør Kommune"

Transkript

1 Opmandskendelse i faglig voldgift: Danmarks Jurist & Økonomforbund for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Helsingør Kommune ( advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Voldgiftsretten Danmarks Jurist & Økonomforbund(DJØF) har som medlemmer af voldgiftsretten udpeget juridisk chef Rami Christian Sørensen og chefkonsulent Ellen Gydesen. Helsingør Kommune har udpeget konsulent Finn Bjørn og chefkonsulent Erik Bøgward Christiansen. Undertegnede landsdommer Marianne Levy er udpeget af arbejdsrettens formand som opmand. Sagen drejer sig om, hvorvidt der forelå tvingende årsager til afskedigelsen af A, der var valgt som tillidsrepræsentantsuppleant i Helsingør Kommune. Sagen er blevet forhandlet den 19. april 2012

2 Parternes påstande Klager har nedlagt påstand om at indklagede tilpligtes at betale en godtgørelse for afskedigelse uden tvingende årsag til klagers medlem, tillidsrepræsentantsuppleant A. Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse. Sagen angår A blev ansat pr. 1. januar 2002 som controller i Helsingør Kommunes Økonomiforvaltning. Ansættelsen skete i henhold til overenskomst for Kommunalt Ansatte Akademikere. Han blev i 2008 valgt som tillidsrepræsentantsuppleant, hvorfor han var omfattet af Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse indgået mellem KL og KTO, Lokalaftale om MED-indflydelse og MEDbestemmelse i Helsingør Kommune. Ved brev af 13. december 2012 blev A opsagt med forlænget opsigelsesvarsel til fratræden den 30. september I opsigelsen anføres følgende begrundelse for opsigelsen: Begrundelse Begrundelsen for opsigelsen er, at Helsingør kommune har mistet tilliden til dig i din stilling som konsulent/controller. Helsingør Kommunes har gennemgået sagsforløbet vedr. de budgetteringsfejl i budget 2010 og 2011, som samlet udgør ca. 200 millioner kroner. Du har været direkte involveret i sagen som ansvarlig for beregning af kommunens skattegrundlag og ansvarlig for opgaven vedrørende budgettering af efterreguleringer. Budgetteringsfejlene er nogle meget alvorlige fejl, der får vidtrækkende konsekvenser for kommunens økonomi. Efter en gennemgang af sagen er det Helsingør Kommunes vurdering, at manglende omhu og gentagne pligtforsømmelser fra din side i den konkrete sag har været medvirkende årsag til de alvorlige fejl. A var ansat i kommunens Økonomiafdeling med Torben Simony som økonomidirektør, hvorunder der var ansat en afdelingschef. Økonomiafdelingen bestod af 4 sektioner, herunder Finans & Regnskab og Budget & Strategi, hver med en sektionsleder. A var ansat i Budget & Strategi, der varetager det overordnede ansvar for budgetprocessen i kommunen, hvilket indebar koordinering af budgettet og budgetlægning, udarbejdelse af budgetmateriale og indtægtsprognoser, udarbejdelse af oplæg til økonomidirektørens orientering af Økonomiudvalget og byrådet om sager med økonomiske konsekvenser, budgetopfølgning, budgetrevision samt strategiske overvejelser om kommunens økonomi. Som en del af den generelle budgetteringsopgave varetager Budget & Strategi budgettering af efterregulering af skatteindtægter samt af tilskud og udligning. Denne opgave var en af As arbejdsopgaver, som han overtog i 2006 efter forud herfor at have været føl på opgaven. Ved fastlæggelse af det kommende års budget har en kommune to valgmuligheder

3 Det statsgaranterede skattegrundlag, der sikrer, at kommunen i et budgetår modtager en på forhånd fastsat indtægt, der svarer til statens beregning af summen af kommunens indkomstskatter, bloktilskud og udligningsbeløb, uanset hvordan udviklingen i det pågældende budgetår viser sig at være. Selvbudgettering, hvorved kommunen modtager summen af de faktiske indkomstskatter, bloktilskud og udligningsbeløb, som de facto kommer til udbetaling i det pågældende år. I det indeværende budgetår modtager kommunen i løbet af budgetåret de indtægter, som kommunen selv forventer, og 3 år efter foretager staten en efterregulering på baggrund af de faktiske tal. Såfremt kommunen skal tilbagebetale for meget udbetalte beløb, fordeles tilbagebetalingerne over 3 rater, der forfalder 3 år efter udgangen af budgetåret, i januar, februar og marts. Uanset om kommunen vælger det statsgaranterede skattegrundlag eller selvbudgettering, modtager kommunen løbende sine indtægter fra staten i månedlige rater gennem budgetåret, de såkaldte 12- dels-afregninger. Helsingør Kommune havde som de fleste andre kommuner valgt selvbudgetteringsmodellen i Det er oplyst, at efterregulering af skatteindtægter vedrørende skatteårene 2004, 2005 og 2006 var suspenderet grundet kommunalreformen, hvorfor der først skulle ske efterregulering i forbindelse med 2010 budgettet. Budgetlægningen for det følgende år starter i begyndelsen af året før. Budgetvejledning 2010, udarbejdet af Kommunernes Landsforening, i det følgende benævnt KL, blev udsendt første gang den 18. marts Det blev heri anført vedrørende opgørelse af efterreguleringen for 2008 og for 2009, at der forventedes en stigning i det grundlag, som kommunerne bliver efterreguleret for i 2011 og i På grundlag af indberetninger fra den enkelte kommune udarbejder KL tabeller, der tilsendes den enkelte kommune, der har valgt selvbudgettering. Disse tabeller, i budgetvejledningen for 2011 benævnt tilskudsmodellen, indeholder en lang række oplysninger om kommunens indtægter og udgifter, herunder forventet udgiftsbehov. I tabel 3 i disse skemaer er der oplysning om kommunens tilskud og udligning, og af tabel 4 fremgår efterreguleringen af skatteindtægterne. Ved udarbejdelsen af budgettet for 2010 havde A ikke taget højde for efterregulering af skatteindtægter på minus 88,7 mio. kr. men alene efterreguleringen vedrørende udligning og tilskud, der var positiv med 77,6 mio. kr. Ved udarbejdelsen af 2011 budgettet var der sket samme fejl med en negativ skatteregulering på 108,8 mio. kr. og en positiv efterregulering af udligning og tilskud på 51,6 mio. kr. Der er i sagen fremlagt et bilag(m) udarbejdet af Finans & Regnskab med en række af kommunens udgifter og indtægter i januar måned Det fremgik heraf, at kommunen havde betalt en årlig afregning i januar på over 30 mio. kr., medens der var en indtægt på godt 25 mio. kr. benævnt Efterregulering af tilskud og udligning A har ud for de godt 30 mio. kr. anført med håndskrift 2007 efterregulering af skat.

4 I august 2010 blev der foretaget revision af budgettet for 2010 pr. 31. maj 2010, i hvilken forbindelse der skulle ske en sammenholdelse af det budgetterede med det faktiske forbrug. Der skete en fejl i sammentællingen, hvorfor budgetrevisionen måtte forelægges økonomiudvalget på ny. Den 29. juni 2010 udsendte KL en ny version af budgetvejledning for 2011, hvori det vedrørende opgørelse af efterreguleringsgrundlaget for 2008, 2008 og 2010 var anført i margenen Den endelige opgørelse af efterreguleringen for 2008, som afregnes i 2011 kan aflæses i tilskudsmodellens tabel 3 og 4. Den 15. september 2010 kom det frem i pressen, at Gribskov Kommune havde lavet en regnefejl i deres budget på 35 mio. kr., idet denne kommune havde glemt såvel efterregulering af udligning og tilskud som efterregulering af skatteindtægterne. Herefter blev den af A begåede fejl i såvel 2010 budgettet som det næsten færdiggjorte 2011 budget opdaget. Forinden der den 28. september 2010 blev tilsendt A et brev om påtænkt opsigelse med den samme begrundelse, som den der er gengivet i opsigelsen, havde Camilla Aabling udarbejdet et fortroligt notat om opsigelse, hvori der blandt andet blev anført følgende:.... I forbindelse med de konkrete sager, som er beskrevet nedenfor og som A anses for at være specialisten på, er der foregået 5 store fejl. Der er tale om en opgave, som løses over en længere periode (måneder) og hvor der gentagne gange er anmodet om ekstra kontrol af tal en kontrol som A har bekræftet er sket. Endvidere har ledelsen understøttet, at A i samarbejde med en anden kommune kunne mødes for at sikre fælles læring. Der er således tale om fejl, der ikke forventes at kunne ske, dels da A anses for at have den fornødne uddannelsesmæssige baggrund (Cand. Polit.) til at sætte sig ind i opgaven og holde sig opdateret hermed og dels fordi A har lang erfaring. Opgaven med budgettering af efterreguleringer af budgettet i forbindelse med selvbudgettering beskrives årligt i materiale fra KL og kommunen har modtaget alle tal. Opgaven er årligt at sætte sig ind i det nye materiale og dette er ikke sket i fornødent omgang, og det må derfor anses for sjusk/svigt, at der ikke er indarbejdet korrekt efterregulering af skattegrundlaget i budgettet. Fejlen med den manglende efterregulering i 2010 burde være fundet i januar 2010, da A konkret af en medarbejder i Finans og Regnskab spørges til den negative efterregulering, der ikke er budgetteret, men det sker ikke. A skulle også (senest) finde fejlen ved budgetrevisionen i august 2010, hvilket heller ikke skete dvs. A har haft flere forskellige muligheder for og ansvar for selv at finde fejlen, men det er ikke sket Forklaringer A har forklaret blandt andet, at han efter kandidateksamen i 1998 fik arbejde i Helsingør Kommune fra 1. april 2000 i et vikariat i samme afdeling og med samme type arbejde, som han senere blev fastansat i. I 2005 mødte han første gang indtægtsprognosen, idet han var føl hos Linda Larsen, som varetog denne opgave. Han fik dog ikke i den forbindelse nogen egentlig oplæring. I okto-

5 ber/november 2006 fik han, da Linda Larsen fandt andet arbejde, ansvaret for denne arbejdsopgave. Han udtrykte flere gange overfor afdelingschefen og Torben Simony, at han ikke fandt sig klædt på til en så stor opgave, men de mente begge, at det nok skulle gå. Det var i den forbindelse en fordel, at Torben var ekspert i netop indtægtsprognosen, idet han underviste heri på kurser. Han fik ikke nogen egentlig overdragelse fra Linda, men han vidste, at han havde en livline, idet han kunne kontakte KL ved Per Schollert Nielsen. I 2005 havde han været på et 2 dages kursus, hvor indtægtsprognoser blev gennemgået, men dette kunne ikke anvendes på den nye finansieringsmodel, som skulle gælde efter strukturreformen. Den nye finansieringsmodel var mere dynamisk men samtidig meget vanskeligere at håndtere end den tidligere model. Han savnede derfor grundlæggende kurser i indtægtsprognosen for at blive sat ind heri fra grunden. Han var derfor nødt til selv at starte forfra og lave sit eget regneark. Heri var der 1 linje med efterregulering for tidligere år, som skulle med i beregningerne. I budgetterne for havde der på denne linje stået et 0. Ved udarbejdelse af et budget skal der også være fokus på overslags år, dvs. de fremtidige år, så man heri kan se, hvordan kommunen tror verden ser ud. Han fik sine informationer om disse overslags år fra KL. I 2008 og det meste af 2009 sad han alene med indtægtsprognosen, idet han først i slutningen af 2009 fik Michael Jeppesen tilknyttet som føl. Han følte heller ikke, at han fik nogen sparring af sine umiddelbare chefer Charlotte og Nete. Han brugte mest Torben Simony, der jo underviste i denne indtægtsprognose, men han fandt, at Torben ikke var så meget inde i den nye finansieringsmodel som i den gamle. Afhængig af årstiden optog denne arbejdsopgave mellem % af hans arbejdstid afhængig af årstid. Resten gik med andre opgaver. I 2008/09 begyndte han at interessere sig for efterreguleringerne, og i den forbindelse brugte han budgetvejledningen for 2010, hvoraf det fremgik, at der samlet set ville ske en forbedring, hvorfor han regnede med, at der ikke skulle ske nogen tilbagebetaling af skat. Dette fik han underbygget af KL s tilskudsmodel, hvoraf det fremgik i tabel 1, at der var en positiv efterregulering på godt 77,2 mio. kr. Dette var en del af kommunens budgetmateriale. Han var således overbevist om, at dette tal var det rigtige efterregulerings beløb for Helsingør Kommune, hvilket han også fandt, at han fik bekræftet med sine samtaler med Per Schollert Nielsen i KL. Han vidste, at han kun skulle anvende få af de øvrige skemaer i tilskudsmodellen, og han spottede ikke, at der skulle have været noget i de øvrige skemaer, som så mærkeligt ud. Han havde læst tabel 3 og 4 og fandt dem fornuftige, men anvendte ikke oplysningerne heri. Både han og Torben undrede sig over den store efterregulering på godt 77,2 mio. kr., navnlig henset til finanskrisen. Han lovede at tjekke det en ekstra gang, og ringede derfor flere gange til KL og bad dem også dem tjekke tallet. Bilag M lå en dag på hans bord med forespørgsel om, hvorfor de skulle aflevere 30 mio. kr. Ved henvendelse til SKAT fik han oplyst, at det drejede sig om efterregulering af skat, og han fandt det ikke unaturligt, at de skulle aflevere ca. 90 mio. kr. De 77 mio. kr. var kun at betragte som et nettotal. Han har aldrig haft noget med 12-dels-afregningerne at gøre, bortset fra at han en enkelt gang i 2007 fik en henvendelse fra Finans & Regnskab i forbindelse med disse afregninger. I midten af året laves der en budgetopfølgnings revision, så det kan konstateres, hvor meget der er forbrugt af fagforvaltningerne. Han så først og fremmest på indtægtssiden, idet dette er væsentligt for, hvor meget der kan forbruges. Budget & Strategi havde ikke, før efter Camilla Aabling kom

6 tilbage fra barsel i august 2010, mulighed for at trække tal fra budgettet. Det var kun Finans & Regnskab, der kunne det. Forinden den foretagne revision i slutningen af august 2010 blev forelagt økonomiudvalget, var Torben og Camilla involveret. At der i budgetvejledningen for 2011 var henvist til tilskudsmodellens tabel 3 og 4 fik ham ikke til at gå ned i disse tabeller og tjekke tallene. Det var ham, der var fagansvarlig for det der stod i indtægtsgrundlaget om skat og reguleringerne, men han fik ikke trukket andre tal ud til brug herfor, end dem, han mente, var nødvendige. Da han den 15. september 2010 blev gjort opmærksom på Gribskov fejlen, gik han straks i gang med at undersøge forholdene i Helsingør Kommune, idet han regnede med, at Torben ville stille spørgsmål herom, hvilket han også gjorde. I den forbindelse sendte han selv et brev til KL med nogle spørgsmål. Samme dag sendte han en mail til Camilla med en forklaring af fejlen i indtægtsprognosen. At han sidst i denne mail udtaler sig om mulige sanktioner overfor ham selv, skal ses i lyset af, at han var dybt rystet over fejlen, som han tog det fulde ansvar for. Han har endnu ikke fået et nyt arbejde. Hans løn, da han blev afskediget, var godt kr. om måneden + 17½ % i pension. Bjarne Pedersen har forklaret blandt andet, at han har været ansat i kommunen på chefniveau i 16 år, siden maj 2010 som kommunaldirektør. I 2007 og 2008 havde kommunen valgt selvbudgettering, idet man dengang troede på et opsving. Han har siden maj 2010 haft det overordnede ansvar for kommunens økonomi, og at det, der kommer frem, stemmer med det faktiske. Han spurgte straks ind til budgetterne og fik oplyst, at alt var i orden. I juni 2010 talte han med Torben Simony om budgetvejledningen for Det fremgår heraf krystalklart, hvordan man skulle gøre, og han fik oplyst, at der ikke var problemer. Da han den 15. september 2010 så oplysningen om regnefejlen i Gribskov, fik han af Torben Simony bekræftet, at deres kommune ikke havde noget problem. Dagen efter blev dette korrigeret, idet det nu havde vist sig, at fejlen i Helsingør var meget værre end i Gribskov, hvor man i 2010 havde håndteret det korrekt, men i budgettet for 2011 havde overset begge reguleringer. I Helsingør havde man glemt den negative post, men medtaget den positive regulering. På dette meget sene tidspunkt i budgetåret var det umuligt at regulere budgettet, hvorfor det var nødvendigt med en tillægsbevilling, idet kommunen nu pludselig havde 90 mio. mindre end tidligere beregnet. For 2011 budgettet betød det at de 108 mio. mindre skulle indarbejdes i det næsten vedtagne budget, hvilket nødvendiggjorde en række afskedigelser. Alle i kommunen kom på overarbejde for at få det til at hænge sammen, idet de muligheder, der var at arbejde med, pludselig var beskåret med 57 mio. kr. Der blev også indkaldt til et ekstraordinært møde den 17. september 2010 i økonomiudvalget. Vidnet blev klar over, at Torben Simony og A et helt år havde undret sig over den positive efterregulering uden at få det undersøgt nærmere, og når hertil kom, at de ikke havde været i stand til at forstå de helt banale oplysninger om fremgangsmåden i budgetvejledningen 2011, var tilliden til dem begge helt væk, hvorfor vidnet skred til afskedigelse også af Simony, som havde ledelsesansvaret. Camilla Aabling har forklaret blandt andet, at hun er cand. polit. fra Efter ansættelse i Københavns Kommune blev hun i 2004 ansat i Helsingør Kommune som controller. I 2008 blev hun chef for Budget & Strategi. I februar 2009 blev hun sygemeldt, og hun kom først tilbage efter barselsor-

7 lov den 1. august I 2009 blev hendes sektion samlet med Finans & Regnskab til en økonomisk funktion. Budget & Strategi, der kun har akademikere ansat, laver den overordnede styring af kommunens budgetter og Finans & Regnskab står for det bogføringsmæssige samt har ansvar for likviditeten. Hun kan genkende As beskrivelse af sit arbejdsområde og omfanget heraf. Indtægtsprognosen blev primært drøftet mellem A og Torben, der havde en helt særlig ekspertise heri. Vidnet drøftede det overordnede med A, men var ikke nede i mellemregningerne. Da vidnet startede 1. august 2010 havde hun en mus-samtale med A med henblik på at få ham til at ændre samarbejdet til de andre forvaltninger samt de sociale relationer. Hun havde ikke oplevelsen af, at A har haft faglige problemer, og han har aldrig signaleret dette. Tværtimod var han meget selvsikker omkring sin faglighed, og han gav udtryk for, at han var god til det, han lavede. Som følge heraf havde han også fremsat ønske om et endog meget stort tillæg. Han fik et tillæg, men ikke så stort, idet sådanne ikke gives i kommunen. August måned er altid den travleste tid for budgetrevisionen og budgetplanlægningen, men vidnet indførte en åben dør politik hver morgen fra 8 9. Efterregulering af skatter og tilskud havde igennem længere tid været As område. Både hun og Torben havde undret sig over, at et vigende skattegrundlag resulterede i en positiv regulering, hvorfor klageren blev opfordret til at kontakte KL. Da A havde talt med KL, meldte han tilbage, at tallene passede. Det var As opgave blandt andet at sætte sig ind i nye modeller, der vedrørte hans faglige ansvarsområde, samt at læse alle budgetvejledninger. Financieringsreformen flyttede ikke ansvaret for A, men betød, at han skulle lave en ny regnearksmodel. Regneark er en helt normal opgave for en cand. polit. Endvidere skulle han forholde sig til de tal, som stod i den røde bog, et arbejdsredskab udarbejdet af Indenrigsministeriet. Opgaven med indtægtsprognosen var og blev hos A, og den blev ikke ændret. Da A fik forelagt bilag M, burde fejlen være opdaget, idet man blot kunne have sammenlignet de 30 mio. med de 25 mio. længere nede i opstillingen. Hvis man er i den mindste tvivl, skal man råbe vagt i gevær og i øvrigt tænke selvstændigt. En budgetrevision kan ikke laves uden at kende de aktuelle tal, og hun forventede, at A havde de nødvendige udtræk, så han kendte forbrug og indtægter pr. 31. maj. Man kan selv trække tallene eller få hjælp hertil. A nævnte aldrig, at han ikke havde haft alle aktuelle tal. Efter at fejlen blev opdaget, var hun enig med kommunaldirektøren i, at det skulle ende med en afskedigelse, da det var en meget graverende fejl, som allerede i januar 2010 burde være opdaget, ligesom det viste, at A havde lavet budgetrevisionen uden at anvende de værktøjer, som man skal anvende. Fejlen er begrundet i sjusk og svigt, idet As faglighed kunne og burde have undgået det. Det var ekstra graverende, at fejlen blev gentaget i 2011 budgettet, uagtet det var tydeligt, at situationen i samfundet var blevet forværret. Mikkel Elkjær har forklaret blandt andet, at han er cand. polit. fra 1999, og at han siden maj 2011 har været områdeleder i Helsingør Kommunes center for økonomi og styring. Han har tidligere arbejdet i Københavns Kommune med udligninger, og han har rådgivet Camilla med opbygningen af enheden efter As afsked.

8 Den røde bog er en facitliste for alle kommuners indtægter. Den udsendes i juli af Indenrigsministeriet, og på det tidspunkt har man sit indtægtsgrundlag i orden. Per Schollert Nielsen har forklaret blandt andet, at han er chefkonsulent i KL og beskæftiger sig primært med rådgivning vedrørende tilskud og udligningssystemet. Drejede det sig om skat, er det en anden medarbejder, men de sidder i samme kontor, hvorfor spørgsmål let kan bringes videre. Det er deres opgave at besvare spørgsmål fra kommuner typisk telefonisk. De kontrollerer normalt ikke en kommunes beregninger, idet dette er en særlig konsulentopgave, for hvilket der opkræves vederlag. Tilskudsmodellen er et regneark med facit. Tabel 1 omhandler ikke skat. Her skal man ned i tabel 4, hvor der er de tal, som kommunen selv har indtastet. Da den røde bog kom i juli 2009 var tallene for 2007 låst fast, hvorefter de kan indgå i 2010 budgettet. Næsten alle kommuner bruger denne model til at indtaste deres tal, og modellen har været anvendt siden 1980erne. Nete Dietrich har forklaret blandt andet, at hun, der også er cand. polit., blev vikar for Camilla fra maj Hun fandt, at A var faglig stærk, og at han voksede med opgaverne, som blev stadig tungere. Hun vidste, at Torben Simony gik meget op i indtægtsprognosen, og at A måtte være lært godt op heri, også af Linda, som var meget omhyggelig. På grund af sin indsats fremsatte A også ønske om en lønstigning. I forbindelse med at hun kortlagde arbejdsopgaverne i Budget & Strategi sektionen, fastsatte hun også de opgaveansvarlige. A fik de opgaver, han ønskede, og han ville ikke give opgaver fra sig. Vidnet fulgte med i budgetvejledningen og spurgte ind til resultatet, hvilket Torben også gjorde, men som chef går man aldrig selv ned i mellemregningerne. Hun var stensikker på, at A havde slået op i den røde bog og anvendt tallene heri rigtigt, samt at han naturligvis havde sat sig grundigt ind i budgetvejledningerne og anvendte tilskudsmodellens regneark. Vidnet hørte ikke om problemet med bilag M, men det er klart, at man ikke bruger penge, hvorover der ikke er budgetteret. Et minus her burde have fået A til at kontakte en overordnet og i øvrigt spurgt ind til omfanget af skattereguleringen. Parternes argumenter Klageren har gjort gældende, at der ikke forelå tvingende årsager til at afskedige A, og at kommunen ikke har løftet bevisbyrden for, at han havde udvist manglende omhu og gentagne pligtforsømmelser i forbindelse med udførelsen af sit arbejde. Ledelsen i Økonomiafdelingen har, på trods af As gentagne advarsler og forsøg på at få hjælp til sikring af rigtigheden af sit arbejde, ikke reageret adækvat, ligesom der til stadighed har været en sådan udskiftning i ledelsen og i samarbejdsparterne, at de muligheder, der ligger i sådanne samarbejder for en naturlig løbende kontrol via det daglige arbejde ikke har kunnet fungere. A kan ikke med sin stilling antages at skulle bære et ansættelsesretligt ansvar for en hensigtsmæssig organisering af budgetarbejdet, herunder efterfølgende muligheder for ledelsesmæssig kontrol af de anvendte tal overfor realiserede tal. Ledelsen har således alene ansvaret for den uhensigtsmæssige tilrettelæggelse af budgetarbejdet og kontrollen hermed i kommunen.

9 A har løbende sammen med økonomidirektøren blandt andet ved henvendelse til Kommunernes Landsforening søgt at sikre sig, at de budgetteringsmæssige forhold vedrørende kommunens indtægtsgrundlag, der påkaldte sig opmærksomhed, blev kontrolleret. Der var i realiteten ikke andre i kommunen end økonomidirektøren, der kunne bistå og være sparringspartner for A. Økonomidirektøren havde en særlig kompetence indenfor indtægtsbudgettering, idet han underviste medarbejdere fra andre kommuner i dette. De umiddelbart foresatte havde ikke indsigt heri, og det føl, der var tilknyttet A, havde ikke tilstrækkelig erfaring med dette arbejde til reelt at kunne funger som samarbejds- og sparringspartner i forhold til indtægtsbudgetteringen. Den manglende budgettering af efterreguleringerne for 2009 og 2010 har ikke påført kommunen noget tab, idet efterreguleringen i disse år af skatteindtægterne skyldtes, at Helsingør Kommune i årene 2006 og 2007 ved budgetlægningen for årene 2007 og 2008 havde valgt selvbudgetteringsmodellen. Helsingør Kommune ville således på ingen måde kunne have undgået, at der var opstået efterregulering af skatter med 88,7 mio. kr. og 108,8 mio. kr. Endvidere måtte det forventes, at efterreguleringerne ville være blevet dækket ind med træk på kassebeholdningerne. A har ikke, som påstået af kommunen, lavet flere fejl, men alene én fejl. Uanset om ansvaret for budgettering af indtægter lå hos A, er det uproportionalt at foretage en afskedigelse af ham, henset til årsagen til den manglende budgettering og henset til den aktivitet, som A i øvrigt løbende har udvist i forhold til at verificere og sikre, at resultatet af det udførte arbejde hermed var korrekt. Godtgørelsen bør ikke udgøre mindre end 15 måneders løn også henset til, at den givne begrundelse for afskedigelsen må antages at have haft betydning for As fortsatte beskæftigelses- mulighed. Indklagede har gjort gældende, at A groft har forsømt at varetage sin stilling på tilfredsstillende vis med den konsekvens, at Helsingør Kommunes opsigelse af A var behørigt begrundet i tvingende årsager. A havde, som fagligt ansvarlig, i forbindelse med budgetlægningen for 2010 og 2011 forsømte at tage højde for den negative efterregulering af indkomstskatter, uanset at Helsingør Kommune benyttede sig af selvbudgetteringsmodellen. Beløbet, som A burde have taget højde for, fremgik tydeligt af det tabelmateriale, som han fra KL s side i lighed med økonomimedarbejderne i samtlige landets øvrige kommuner havde fået stillet til rådighed. Endvidere fremgik det af budgetvejledningen og KL s dialogportal, at der ved budgetlægningen skulle tages højde for efterreguleringen. På trods af, at kommunens ledelse adskillige gange forespurgte til rigtigheden af de pågældende poster i budgetterne, fastholdt A rigtigheden heraf, og han havde flere gange i dette forløb var i kontakt med relevante medarbejdere i KL, uden at formå at stille de relevante spørgsmål, således at den begåede fejl kunne blive afdækket. A konstaterede ikke, at efterreguleringen af skat ikke var medtaget i budgettet, selv om han i januar 2010 fra Finans & Regnskab blev bedt om at forholde sig til, til hvilken af kommunens udgiftskonti en ikke-budgetlagt udgift på 30 mio. kr. skulle henføres. Han forholdt sig til det konteringsmæssige spørgsmål rejst fra Finans & Regnskabs side i forbindelse med 12-dels-afregningerne fra staten, men gjorde sig tilsyneladende ingen overvejelser om det forhold, at en udgift på 30 mio. kr. ikke

10 fandtes i budgettet heller ikke, selv om han ved telefonisk henvendelse til Skatteministeriet fik oplyst, at der var tale om efterregulering af skat, og han derfor burde have været klar over, at der var tale om en udgift, der ville blive gentaget i månederne februar og marts 2010 med tilsvarende beløb. Det var forventeligt, at A som ansvarlig for kommunens budgetlægning på dette punkt havde sørget for at afdække og informere om de budgetmæssige konsekvenser af den negative efterregulering, som han over for Finans & Regnskab godkendte og afdækkede baggrunden for. I sommeren 2010 var A ad to omgange involveret i revisionen af budgettet for 2010 pr. 31. maj I den forbindelse var det kommunens forventning, at han trak rapporter over det faktiske forbrug fra kommunens økonomisystem, således at budgettet for 2010 i årets løb kunne justeres, i det omfang kommunens faktiske forbrug i årets første måneder betingede dette. Sammenholdelse af det faktiske forbrug og det oprindelige budget var således selve formålet med budgetrevisionen. Det var derfor forventeligt, at A i forbindelse med budgetrevisionen havde benyttet sig af oplysninger om det faktiske forbrug. Dette skete imidlertid ikke. Såvel As faglige baggrund og erfaring, som As tilkendegivelser til kommunens ledelse undervejs i forløbet understreger, at der var tale om en opgave, som A kunne og burde magte. De udeladte udgiftsposter var af betydelig størrelse og har konkret medført betydelige likviditetsmæssige vanskeligheder for Helsingør Kommune. Endelig har indklagede anført, at A i øvrigt i afdækningsforløbet selv skriftligt påtog sig ansvaret for de begåede fejl, og at et eventuelt ledelsesmæssigt svigt ikke fritager A for ansvar. For det tilfælde, at voldgiftsretten måtte finde, at opsigelsen af A ikke var berettiget, er det gjort gældende, at en eventuel godtgørelse til A alene kan udgøre et mindre beløb end indstillet af klager. Begrundelse og konklusion Da der ikke er opnået flertal for en afgørelse blandt de af parterne valgte medlemmer af voldgiftsretten, træffes afgørelsen af opmanden, der udtaler: Det er ubestridt, at afskedigelsen af A, ikke var foranlediget af eller begrundet i hans udførelse af opgaver som tillidsrepræsentantsuppleant. Ved udarbejdelsen af kommunens budget for 2010 havde A alene medtaget den positive regulering for tilskud og udligning fra 2007 men ikke for efterregulering af skatteindtægter fra 2007, der udgjorde et minus på 88,7 mio. kr. Begge disse reguleringstal fremgik af tabel 3 og 4 i det materiale, som A havde modtaget fra Kommunernes Landsforening, men hvor han ifølge sin forklaring alene havde koncentreret sig om de tal, der fremgik af tabel 1. Heller ikke ved udarbejdelsen af kommunens budget for 2011 blev efterreguleringen for skatteindtægter fra 2008 på minus 108,8 mio. kr. medtaget, hvilket medførte, at der i stedet for en positiv efterregulering på 77,6 mio.kr. henholdsvis 51,6 mio. kr. for de to år var en negativ efterregulering på henholdsvis 11,1 mio. kr. i 2010 og 57,2 mio. kr. i Den negative efterregulering af skatterne i 2010 budgettet viste sig første gang i januar 2010, hvor A fik forelagt og blev spurgt ind til en opgørelse over en udbetaling fra kommunen på godt 30 mio. kr. I samme opgørelse var der anført en indbetaling til kommunen på godt 25 mio. kr. for efterregu-

11 lering af tilskud og udligning 2007, hvilket ikke fik A til at reagere overfor den af ham budgetterede efterregulering. Heller ikke ved budgetrevisionen pr. 31. maj 2010 foretog A som forklaret et tilbundsgående tjek af de aktuelle tal herunder af tallene for efterregulering. På det tidspunkt havde han modtaget budgetvejledning 2011 af 29. juni 2010, hvoraf det udtrykkeligt fremgik, at efterregulering for 2008 kunne aflæses i Kommunernes Landsforenings model tabel 3 og 4. A måtte med sin uddannelsesmæssige baggrund som cand. polit. antages at have været fuldt ud i stand til at udfylde arbejdet med indtægtsprognosen, og som en forudsætning herfor at gøre brug af de relevante vejledninger og tabeller m.v., udarbejdet af Kommunernes Landsforening til brug for kommunernes budgetlægning. Det er ikke godtgjort, at A skulle have sagt fra i relation til sine nødvendige kompetencer til at klare opgaven, eller at der skulle have været ledelsesmæssige svigt. Under disse omstændigheder findes opsigelsen den 13. december 2010 at have været begrundet i tvingende årsager, og der kan derfor ikke gives klageren medhold i påstanden om godtgørelse. Der afsiges herefter sålydende Indklagede, Helsingør Kommune, frifindes. KENDELSE Hver af parterne skal betale egne omkostninger og halvdelen af opmandens honorar. Frederiksberg den 26. april 2012 Marianne Levy

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Dansk Byggeri for Per Hansen Tømrerfirma ApS (Chefkonsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFT. Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFT Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A (advokatfuldmægtig Niels Mosegaard) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen for Told- og Skattestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn) Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) for A (advokat Maria Muñiz Auken) mod Vejen Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift ( ) HK/Danmark. for. mod. Lolland Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift ( ) HK/Danmark. for. mod. Lolland Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0067) HK/Danmark for A mod Lolland Kommune Tvisten Sagen angår, om Lolland Kommunes afskedigelse af administrativ sagsbehandler A var urimelig. Påstande

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7 Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for murerarbejdsmand Flemming Guldberg (faglig sekretær Jan Madsen) mod Dansk Byggeri for FME Entreprise A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Tilkendegivelse af 15. september i faglig voldgiftssag FV : FOA Fag og Arbejde for B (advokat Peter Nisbeth) mod

Tilkendegivelse af 15. september i faglig voldgiftssag FV : FOA Fag og Arbejde for B (advokat Peter Nisbeth) mod Tilkendegivelse af 15. september 2016 i faglig voldgiftssag FV2015.0219: FOA Fag og Arbejde for B (advokat Peter Nisbeth) mod Rebild Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen Sagen angår

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe. mod. Moderniseringsstyrelsen. for. Banedanmark PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0068) 3F Offentlig Gruppe mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark Tvisten Sagen angår, om det var berettiget, at Banedanmark bortviste jernbanearbejder

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) 3F Aalborg for murer- og murerarbejdsmænd (faglig sekretær Egon Pedersen) mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S (konsulent Ole Thaarup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for 17 murersvende v/ tillidsrepræsentant Thomas Vilhelmsen (faglig sekretær Henrik Blaabjerg) mod Dansk Byggeri for Murbo A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

Bilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget. Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127. FOA Fag og Arbejde. for. mod. Kommunernes Landsforening (KL) for. Sønderborg Kommune

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127. FOA Fag og Arbejde. for. mod. Kommunernes Landsforening (KL) for. Sønderborg Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift FV2014.0127 FOA Fag og Arbejde for A mod Kommunernes Landsforening (KL) for Sønderborg Kommune - 2 Tvisten Uoverensstemmelsen anga r, om det var berettiget,

Læs mere

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.

Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel. Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund mod SKAT Tvisten Tvisten angår fortolkningen af en aftale mellem SKAT og bl.a. AC-Landsklubben om flekstid

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2012.0179: Danmarks Jurist- og Økonomforbund som mandatar for A (advokat Helene Grarup Smidt) mod Hjørring Kommune (advokat Christian K. Clasen) Afsagt

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0086 (afskedigelsesnævn) BUPL for A (advokat Peter Breum) mod Ringsted Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen angår afskedigelsen af en

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A. mod

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A mod DI-Organisation for erhvervslivet for Skare Meat Packers K/S Tvisten Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2010.0248: HK Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod DI for G4S Security Services A/S (advokat Annette Fæster Petersen) Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret.

Det er frit, hvilken metode der vælges det enkelte år, men beslutningen har bindende virkning for budgetåret. NOTAT Dato: 14. september 2017 Budget 2018 budgettering af skatter, tilskud og udligning Indledning Byrådet skal i forbindelse med vedtagelsen af budgettet vælge om kommunen selvbudgetterer det skattegrundlag

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 16. juni 2008 i faglig voldgiftssag: 3F Transportgruppen (konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI/Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) for Todbjerg City A/S (advokat

Læs mere

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018

Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Frederikshavn Kommune Budget 2015 2018 Skat og generelle tilskud selvbudgettering eller statsgaranti Center for Økonomi og Personale, september 2014 Sag nr. 13/25192 # 166255-14 Indhold Sammenfatning...

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard)

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) 1 OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) Afsagt den 24. januar 2010 1. Denne kendelse angår alene

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124): HK/Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Lowe Friends A/S (advokat Katja Brandt) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2012.0035 HK Privat (advokat Maria Rasmussen) mod Bilfærgernes Rederiforening for Mols Linien A/S (advokat Anne Louise Wulff) Uoverensstemmelsen angår, om en afdelingsleder

Læs mere

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr

Sagsnr Indtægtsprognose Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-09-2015 Indtægtsprognose 2016 Økonomisk udvikling og sammenfatning I slutningen af august fremlagde Finansministeriet en konjunkturvurdering,

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053

Tilkendegivelse. Meddelt den 11. august 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Tilkendegivelse Meddelt den 11. august 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0053 Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe for fællestillidsrepræsentant A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 3F, Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod KL for Hillerød Kommune (advokat Christian K. Clasen) Uoverensstemmelsen angår fortolkning

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV2013.0145) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. for. mod. Greve Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV2013.0145) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. for. mod. Greve Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV2013.0145) Danmarks Jurist- og Økonomforbund for A mod Greve Kommune Tvisten Sagen angår, om A, der den 24. oktober 2012 blev opsagt fra sin stilling

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 9. januar 2015 Sagsnr. 2014-2819/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [X] har

Læs mere

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0003 Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod DI for Danish Crown Tønder-Oksekødsdivision (fagleder

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for medarbejderne v/ tillidsrepræsentant Per Petersen (opmåler Paul Jentzsch) mod Dansk Byggeri for Frydkjær A/S (kontorchef Jørgen Boje) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV 2016.0179) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Den Jyske Opera (advokat Marianne Lage) Sagen drejer sig om, hvorvidt det er i strid med

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn) FOA Fag og Arbejde for A, B og C (advokat Jacob Goldschmidt) mod Viborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 30. september 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.70: Dansk Journalistforbund som mandatar for A (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Danmarks Radio (advokat Malene

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0083) Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet, FMM.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0083) Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet, FMM. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0083) Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet, FMM for Dansk Musikpædagogisk Forening, DMPF mod KL for Aarhus Kommune Tvisten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for murersvend Brian Egebjerg Christensen (faglig sekretær Steen Mogensen) mod Dansk Byggeri for Erik Møberg A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. december 2013. i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178

Tilkendegivelse. meddelt den 5. december 2013. i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178 Tilkendegivelse meddelt den 5. december 2013 i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178 Danmarks lærerforening som mandatar for (første afskedigelsesrunde) A, B, C, D, E og (anden afskedigelsesrunde)

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0036, afsagt den 2. maj 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Palle Bisgaard) mod Dansk Byggeri for Ptampa v/ Piotr Trochimczuk (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B mod 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om opsigelsen af A og B var sagligt begrundet

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 27. september 2010 Tlf. dir.: 4477 2231 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2010-3566 Dok.nr: 2010-177995 Budgetbilag

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift

Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Protokollat og tilkendegivelse i faglig voldgift Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod Dansk Byggeri for Mogens Pedersen, Nyborg A/S (advokat Thorsten Wilstrup) (vedr. spørgsmålet om, under hvilken overenskomst

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø

Klager. J.nr. 2012-0151 UL/bib. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak Slagelsesvej 1 4180 Sorø og Statsaut. ejendomsmægler Rikke Nissen Præstøvej 22 4700 Næstved Nævnet har modtaget

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Sagen er mundtligt forhandlet den 16. marts 2009 med højesteretsdommer Børge Dahl som nævnsformand og opmand.

TILKENDEGIVELSE. Sagen er mundtligt forhandlet den 16. marts 2009 med højesteretsdommer Børge Dahl som nævnsformand og opmand. TILKENDEGIVELSE i Afskedigelsesnævnets sag nr.: 20081089 Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet for A og B (advokat Stephan Agger) mod DI for Gumlink A/S (advokat Morten Eisensee) Sagen drejer sig

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 i faglig voldgiftssag 2010.0236 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Zoologisk Have (advokat Marie Louise

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for Henning Møllegaard m.fl. (opmåler Carlo Hermansen) mod Dansk Byggeri for LM Huse A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

K-lagernedlagdepåstandom,atHøjeTaastrupKommuneskaltilpligtesatbetaleE

K-lagernedlagdepåstandom,atHøjeTaastrupKommuneskaltilpligtesatbetaleE PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af L9.juni 2013 i afskedigelsesnævnssag FY 2012.01 1"7 : HI Organisation for ledende medarbejdere i ldræts, Kultur og fritidssektoren for (âdvokat Per Frydenreim Møller)

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 15. maj 2009 blev der i sag nr. 18/2008-S B ApS og C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret

Læs mere

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering

NOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0137) Dansk Magisterforening for A og B. mod

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0137) Dansk Magisterforening for A og B. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0137) Dansk Magisterforening for A og B mod Moderniseringsstyrelsen for Professionshøjskolen UCC Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om Professionshøjskolen

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen

N O TAT. Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen N O TAT Foreløbig opdatering af tilskudsmodellen Tilskudsmodellen er nu tilpasset det beregningsgrundlag, Indenrigs- og Sundhedsministeriet forventes at anvende for tilskudsåret 2011. Det skal dog understreges,

Læs mere