Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 20

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Stokholtbuen Stokholtbuen Herlev Tlf.: Hjemmeside: (aktivitets- og samværstilbud) 108 (almindeligt længerevarende botilbud til voksne) *Målgrupper: 18 til 65 år (udviklingshæmning, autismespektrum) Pladser i alt: 0 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Susanne Hellstrøm (Socialtilsyn Hovedstaden) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Stokholtbuen er et kommunalt botilbud for voksne udviklingshæmmede med autismespektrumforstyrrelser. Tilbuddets juridiske grundlag er SEL 104 og SEL 108 med plads til 34 borgere, hvoraf seks af pladserne er skærmede Side 2 af 20

3 *Samlet vurdering: *Afgørelse: enheder og 2 pladser i semiskærmede enheder med "solist" status i relation til normering. Ud fra de temaer, Socialtilsynet gennemgik på det uanmeldte tilsynsbesøg, er det Socialtilsynets konklusion, at tilbuddet har den fornødne kvalitet, der sikrer, at borgerne får den hjælp og støtte, de har brug for. Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet har en klart defineret målgruppe med en tydelig pædagogisk ramme, hvori tilbuddet arbejder fagligt og systematisk med relevante metoder, der er til gavn og støtte for borgerne. Tilbuddet yder en helhedsorienteret indsats ved at anvende pædagogiske og andre faglige metoder, som sikrer vedligeholdelse og udvikling af borgernes ressourcer, og tilbuddet ser individuelt på borgerens behov for tiltag. Der opsættes konkrete mål for borgerne, som evalueres og justeres, ligeledes arbejder tilbuddet med individuelle, udførlige arbejdsbeskrivelser for at sikre ensartethed i arbejdet med borgerne. Tilbuddet forebygger magtanvendelser gennem den pædagogisk tilgang og medarbejderne fremstår kompetente og er sammensat, så borgernes behov for både socialpædagogisk og sundhedsfaglig indsats imødeses. Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: Side 3 af 20

4 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Tilsynsrapport fra BDO 2013 Stokholtbuens hjemmeside Stokholtbuens pædagogiske håndbog. Gennemgang af tilbuddets dokumentationssystem, EKJ Observation Interview Socialtilsynet blev vist rundt på hele tilbuddet. Der blev fremvist en borgers lejlighed, hvor der var opsat et dagsprogram for borgeren, og hvordan borgeren skulle mødes bl.a om morgenen. Fællesarealerne i det ene hus blev fremvist og her sås en tavle over disse borgeres dagsprogram, opdelt efter halve/hele timer. Derudover blev sansehaven vist frem, og tilsynet så 2 borgere som færdedes i haven. En borger færdedes selvstændigt, mens en anden var under opsyn af en medarbejder. Tre medarbejdere, der har været på tilbuddet i henholdsvis 11 år, 11,5 år og 15 måneder Interviewkilder Medarbejdere Side 4 af 20

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Start: Slut: Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Stokholtbuen 13-23, 2730 Herlev Henriette Aase Kær Phillipsen Susanne Hellstrøm Afdelinger Solister Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Uanmeldt Der er tale om et uanmeldt tilsyn med fokus på følgende områder i Kvalitetsmodellen: Kriterium 3: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne. Kriterium 6: Tilbuddet forebygger magtanvendelse Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder. Side 5 af 20

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 20

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,4 Ud fra de kriterier der blev gennemgået under tilsynsbesøget, vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet arbejder med en klart defineret målgruppe. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet anvender relevante metoder til gavn for målgruppen, og at metoderne understøtter borgernes trivsel og hverdag og er med til at forebygge magtanvendelser på tilbuddet. Tilbuddet opstiller og evaluerer mål på samtlige borgere, og Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har vist løbende at reflektere over praksis til brug for egen læring. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive Tilbuddet beskriver den pædagogiske ramme på hjemmesiden og i den pædagogiske håndbog, og Socialtilsynet bedømmer, at metoderne ser sig afspejlet i de konkrete handlinger og tilgange på tilbuddet, som medarbejderne beskriver. Medarbejderne beskriver en klart defineret målgruppe og illustrerer gennem tilsynet, hvordan der arbejdes individuelt med borgerne indenfor rammerne af de valgte metoder. Side 7 af 20

8 resultater for borgerne Medarbejderne illustrerer bevidsthed om de dilemmaer, de møder i arbejdet og viser at de arbejder relevant med dem. Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 5 (i meget høj grad opfyldt) På Stokholbuens hjemmeside står der følgende omkring kerneydelserne til den enkelte borger: " - forudsigelighed, struktur og tryghed (visualiseringssystemer og programmer) - almindelig omsorg og pleje - sansestimulation - aktiviteter og ADL" I den pædagogiske håndbog fremgår bl. a følgende : "På Stokholtbuen arbejder vi ud fra TEACCH metoden og LOW AROUSAL metoden, det er de to pædagogiske metoder vi har valgt at benytte for at kunne leve op til de særlige problematikker der knytter sig til autisme spektrum forstyrrelser samt opfylde ovenstående lovkrav. ( Lov om magtanvendelse) Disse metoder er vedtaget ud fra den viden og erfaring der er særligt omkring mennesker med ASF og svær psykisk udviklingshæmning i dag." Medarbejderne fortæller, at generelt har alle borgerne på tilbuddet autisme med udviklingshæmning oveni, så det pædagogiske udgangspunkt er autismepædagogik, der er tilrettet den enkelte borger. Borgerne er delt op i husene efter deres behov, f.eks. behovet for ekstra meget struktur, sansebehov, og ældre borgere. Medarbejderne begrunder metodevalget som det, der giver mest mening og tryghed i hverdagen for borgerne. Side 8 af 20

9 Kontaktpædagogen for hver enkelt borger har udarbejdet et dagsprogram, hvoraf nogle er understøttet af billeder, for den enkelte borger. Her er det tydeligt for alle, hvad man skal og hvordan man skal agere, afhængigt af borgerens reaktioner. Det vil sige, at alle kan gå ind i programmet. Tilbuddet tilstræber, at dagsprogrammet ikke er afhængigt af, hvilken medarbejder, der er på arbejde, men er også opmærksom på at relationen har betydning, hvor medarbejderne betyder noget for borgerne. For borgerne kan der således være nogle områder, der bedst varetages af bestemte, enkelte medarbejdere. Medarbejderne uddyber, at pædagogikken er individualiseret og støttes af beskrivelser og skemaer. På personalekontoret er der skemaer over, hvad hver enkelt borger skal og hvornår, og på EKJ er der oversigter over hver enkelt borgers rutiner og dagsprogrammer. Her er der nøje beskrevet, hvordan man udfører en specifik aktivitet med en borger, idet tilbuddet tilstræber at gøre det ens. F.eks. findes der en beskrivelse af at gå i svømmehallen med en borger, der starter på tilbuddet med at finde svømmebilletten frem til borgeren, ind af døren ved svømmehallen til videre i omklædningen, ud i vandet og hjem igen. Denne rutine udvikles af kontaktpædagogen for den pågældende borger og starter f.eks. ved at besøge svømmehallen og tage billeder, så de ligger klar til brug overfor borgeren. Når en ny rutine skal indkøres, er det de medarbejdere, borgeren er alle mest tryg ved, der følger til en start. Medarbejderne forklarer at denne metode giver borgerne tryghed gennem forudsigelighed og medarbejderne kender alle strategien for den enkelte borger, hvilket er med til at fastholde den struktur, der modvirker, at borgerens verden vælter. Hermed undgås også vold og magtanvendelser og metoden betyder, at også afskærmede borgere med udadreagerende adfærd, kan komme med ud i samfundet på en uproblematisk måde. Medarbejderen får ideen til borgernes aktiviteter gennem observation af borgeren eller på baggrund af gammel viden om borgernes præferencer. Medarbejderne er bevidste om dilemmaerne i en struktureret pædagogik, hvor strukturen skal Side 9 af 20

10 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 4 (i høj grad opfyldt) forblive en støtte og ikke en ufleksibel ramme, der ikke tilgodeser den enkelte. En medarbejder giver et eksempel på en borger, der er glad for at danse mellem sine aktiviteter, og hvor medarbejderne, som udgangspunkt, har overtaget den struktur, borgerens tidligere hus havde lagt for borgerens aktiviteter. Her har medarbejdergruppen diskuteret vigtigheden af, at borgeren også har brug for at være sig selv mellem aktiviteterne, og at borgerens program ikke partout skal gennemføres. Medarbejderne vil se på, hvad borgeren viser at have brug for og er åbne overfor muligheden for, at tage en aktiviteter ud af programmet, som borgeren kan rumme at undvære, så der bliver plads til f.eks. at danse. Medarbejderne uddyber, det tillige er en måde at sikre en lille selv- og medbestemmelsesret, uden at bryde den overordnede struktur. Fra Stokholtbuens pædagogiske håndbog fremgår det, at der skal være følgende materiale udarbejder for hver borger : En individuel pædagogisk plan herunder: - En adfærdsbeskrivelse - En kort Anamnese (fastholder viden om og sikrer grundigt kendskab til beboerens liv før og til nu) - Individuelt udarbejdet uge basisprogram med beskrivelse af aktiviteter for beboeren (der fungerer som medarbejderens arbejdsredskab) - Vejledninger til hvordan aktiviteter udføres til brug for medarbejderne (skemaer med beboer gør/personale gør ) - Et individuelt udarbejdet dagsprogram udvikles ud fra principperne i TEACCH - Et individuelt udarbejdet arbejdssystem - udvikles ud fra principperne i TEACCH Udover dette i særlige tilfælde: - Ved anvendelse af magt udarbejdes yderligere individuel handleplan for den enkelte beboer. Under tilsynsbesøget foretog Socialtilsynet stikprøver i tilbuddets dokumentationssystem, EKJ og så bl.a.: - Pædagogisk handleplan på flere borgere, herunder set eksempler på opstilling af klare, konkrete Side 10 af 20

11 Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater 4 (i høj grad opfyldt) mål i handleplanerne. Tillige evalueres målene i handleplanerne. - Skabelon til evaluering af mål opfyldelse og metode, for en enkel borger for forår 2014, hvor der var dokumentere hvordan der var arbejdet med målene og hvad effekten var. - Anamnese beskrivelser på flere borgere - Individuelt udarbejdet dagsprogram på enkelte borgere - Individuel pædagogisk plan på enkelte borgere - Adfærdsbeskrivelser på enkelte borgere Medarbejderne oplyser, at de opstiller mål på alle borgere, og at målene evalueres på teammøder og i EKJ samt i handleplanerne. Borgerne er inddraget i målfastsættelsen sådan, at medarbejderne tolker på hvad borgerne kan præsenteres for og hvad den enkelte borger har som præference. Hvis en borger viser tegn på ikke at ville en aktivitet, pilles den ud af planen. For eksempel er der en borger, der elsker at hjælpe til og bliver stolt af det, så mange af denne borgers nye mål handler om at hjælpe. Borgernes mål understøttes af billeder. Medarbejderne fortæller, at de på teammøderne udfylder et evalueringsskema på EKJ. Her er borgerens tre mål på samt en beskrivelse af hver enkel aktivitet. Skemaet bruges til opsamling i forbindelse med evaluering af målene i handleplanen. Medarbejderne oplyser, at de deler erfaringer om den enkelte borger gennem den daglige notering i EKJ samt på teammøder hver 14. dag. Her tages borgernes evalueringsskemaer frem, typisk en gang i kvartalet, hvor teamet evaluerer, hvordan det går med borgerens mål. Nye borgere kommer som regel med en handleplan fra det tidligere sted. Her evalueres den plan. Medarbejderne oplyser, at de for alle borgerne kender den visiterende kommunes mål og de oplever sagsbehandlerne som velinformerede. Kommunens handleplan støtter sig op af den pædagogiske handleplan, der er udarbejdet på tilbuddet. Socialtilsynet har udtaget en 141 handleplan på en borger som stikprøve, og kan konstatere, at der var sammenhæng mellem 141 handleplanen og tilbuddets handleplan på borgeren. Side 11 af 20

12 i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold Målene blev evalueret i handleplanen. Medarbejderne oplyser, at de kender visiterende kommunes mål, men det er kommunen der evaluere målene og ofte er målene sammenfaldende med beboerens egne mål. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet har en pædagogik, der i høj grad forebygger magtanvendelser. Medarbejderne fortæller om at se tydelige tegn hos borgene på øget tryghed, på baggrund af den valgte pædagogik. Tilbuddet har en procedure for at behandle og evaluere på de kradseskemaer, der forefindes og Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet ville benytte en lignede metode, hvis der endnu engang opstår en magtanvendelse. Side 12 af 20

13 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser 5 (i meget høj grad opfyldt) 4 (i høj grad opfyldt) Fra Stokholtbuens pædagogiske håndbog står bl.a.: Den daglige struktur bliver holdepunkt i beboerens hverdag i alle situationer og målet er at hverdagen hermed bliver forudsigelig for beboeren, hvilket giver mindre angst og uro, samt muligheder for bedre at kunne koncentrere sig om at gennemføre dagens aktiviteter. Det daglige pædagogiske arbejde udføres og tilrettelægges derfor så de bærende elementer er: - Overskuelighed - Forudsigelighed - Tydelighed - Visualisering - Gentagelse" Her står endvidere: "Low Arousal er en metode, der håndterer problem skabende adfærd på en ikke-konfronterende måde. Studio III arbejder ud fra grundlæggende værdier om at yde støtte og omsorg på en ikkekonfronterende måde. Formålet er at afværge konflikter og forhindre magtanvendelser." Medarbejderne fortæller, at der stort set ikke er nogen magtanvendelser mere på tilbuddet og begrunder det bl.a. med, at tilbuddet har gennemgået et forløb med Studie III, der har undervist tilbuddet i Low Arousal metode, som medarbejderne beskriver som en anerkendende tilgang. Hertil begrunder medarbejderne det med den strukturerede tilgang og fortæller, at generelt er f.eks. solister trygge efter de er blevet solister, og de er ikke så udadreagerende mere. Tilbuddet har ingen magtanvendelser, men der er en del kradseskemaer på tilbuddet. Socialtilsynet har set mappen med registreringerne, og der er registrering af episoden, indberetning til leder og opfølgning på nærmeste teammøde. Side 13 af 20

14 med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen Tema Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 5 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samlet set besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og de valgte redskaber og metoder. Medarbejdernes flerfaglighed vurderes at sikre et helhedssyn på borgerne og varetager borgernes behov for både socialpædagogisk og sundhedsfaglig indsats. Tilbuddets medarbejdergruppe er veluddannet, og tilbuddet vægter løbende uddannelse og udvikling. Socialtilsynet vurderer, at dette er med til at opretholde medarbejdergruppen som kompetent. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder. Tilbuddet fremstår nysgerrig og opsøgende på nye metoder, er bevidst om kompetenceudvikling og har illustreret, at det løbende foregår på tilbuddet. Medarbejdergruppen er samlet set veluddannet og benytter de tillærte metoder og redskaber i dagligdagen. Tilbuddet introducere nye medarbejdere til metoderne, gennem mentorordning og undervisning. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, 5 (i meget høj grad opfyldt) På Stokholtbuens hjemmeside står bl.a : "Der er på Stokholtbuen ansat pædagoger, medhjælpere samt andre med en mellemlang videregående uddannelse på pædagoglignende vilkår. Side 14 af 20

15 opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder Alle pædagogiske medarbejdere er knyttet op på boligdelen og al pædagogisk aktivitet udgår derfra. Pædagogiske medarbejderne er organiseret i team på 6-7 pr. team. Grundet vores fysiske struktur udgør 2 team én enhed (med undtagelse af de der arbejder i de skærmede enheder). Teamene arbejder ud fra en medstyrende ramme og der er knyttet faglige funktionsledere op på enhederne. Der er i alt ca. 110 faste medarbejdere på Stokholtbuen og derudover et varierende antal løst tilknyttede vikarer. På Stokholtbuen, vil man som ny medarbejder, skulle deltage i medicinkursus og grundlæggende autisme kursus indefor det 1. års ansættelse. Derudover arbejdes der løbende med at kompetenceudvikle samarbejdsmæssige kompetencer til, i teamene at opnå bedst kvalificerede samarbejder. Det gøres via internater / eksternater. Man har som medarbejder på Stokholtbuen mulighed for at ansøge om deltagelse i diplom moduler under UCC, de der årligt udbydes er ASF og neuropsykologi / pædagogik. Derudover sendes mindst 4 medarbejdere og ofte 6-8 medarbejdere afsted til den årlige nationale SIKON konference. Derudover har Stokholtbuen en mentorordning for nye medarbejdere." Medarbejderne oplyser, at der er mange medarbejdere på tilbuddet, der har være ansat i mange år. Tilbuddet ser ikke på alder, når der skal ansættes, men personlighed og tilbuddet har er flere ældre medarbejdere. Medarbejderne oplyser, at der for nyligt er ansat to ergoterapeuter, hvilket er nyt, da de fleste ansatte er pædagoger, medhjælpere og social- og sundhedsassistenter. Typisk bliver medarbejdere enten på tilbuddet i flere år, eller de stopper inden for et år. Tilbuddet vurderer, at flowet er for højt blandt dem, der ikke bliver her så længe, så nu har tilbuddet fokus på ansættelsesproceduren og på mentorordningen, så folk bliver her. Medarbejderne bekræfter hjemmesiden og fortæller, at en ny medarbejder tilknyttes en mentor, der bl.a. viser den nye rundt samt introducerer til rutiner og diverse skrivelser. Hertil har den nye Side 15 af 20

16 medarbejder vagter i starten med en fast pædagog, der guider den nye i arbejdet. En relativ ny medarbejder fortalte, at introduktionen var oplevet god og med meget guidning og fortalte, at der var mulighed for ekstra introduktionsvagt, hvis der var brug for det. Medarbejderne fortæller yderligere, at det et krav ved ansættelsen, at der er litteratur man skal sætte sig ind i, igennem den første tid, der er intromapppe til nye samt og medicinkursus og introduktion til EKJ. Senest er der som nyt et informationsmøde for de nye medarbejdere, sammen med deres mentor samt forstanderen og tillidsrepræsentanten. Endeligt modtager nye medarbejdere et velkomstbrev efter ansættelsen sammen med den pædagogiske håndbog og lille bog om autisme. Medarbejderne oplyser, at de har modtaget undervisning i det grundlæggende om autisme med én udefra. For nye medarbejdere sikres en grundig information om autisme, som foregår internt. Hertil har medarbejderne deltaget i SIKON konferencen, hvor også nye medarbejdere, har været med, og medarbejderne fortæller, at de gerne vil viderbringe deres viden og at tilbuddet derfor selv har talt på konferencen. Medarbejderne fortæller også om at der er medarbejderen afsted på diplomuddannelse i autisme. Hertil har tilbuddet opfordret medhjælperne, på tilbuddet, til at søge merit uddannelsen.der er løbende medhjælpere af sted og pr. 1. februar vil der være 3 medhjælpere, der er afsted samtidig. Medarbejderne oplyser, at der er mulighed for at søge andre, relevante kurser, den enkelte finde interessant og der er for tiden fire medarbejdere afsted på uddannelse i neuropsykologi. Medarbejderne oplever, at der er gode muligheder for kompetenceudvikling på tilbuddet og oplyser, at alle teams på tilbuddet skal på teambuilding dag senere på året, hvor man gennem sociale aktiviteter skal arbejde med samarbejde. Medarbejderne er bevidste om det vanskelige i at dele ny viden på tilbuddet efter kurser og uddannelse. Medarbejderne fortæller, at det foregår ved snak, og f.eks. ved at uddele artikler, som nogen gerne vil læse. Side 16 af 20

17 Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer 5 (i meget høj grad opfyldt) Under tilsynsbesøget foretog Socialtilsynet stikprøver i EKJ og så eksempler på daglige rutiner, hvor hver borger er beskrevet med konkrete handleanvisninger. Socialtilsynet bemærker en større medarbejdergruppe, der skaltil supervision på tilbuddet under tilsynsbesøget. Medarbejderne fortæller, at de sidste år var igennem et kursus i hvordan man skriver i dokumentationen på en etisk måde. Gennem oplæg og diskussioner, arbejdede medarbejderne med, hvor meget der skal dokumenteres og hvordan og at man skal have en opmærksomhed på, at også andre læser det. F.eks. skal personlige emner noteres i borgerens egen dagbog og ikke i husets dagbog, da den er mere tilgængelig. Medarbejderne fortæller også, at etiske spørgsmål er noget, medarbejderne bl.a. arbejder med selv. For eksempel er medarbejderne opmærksom på ikke at tale om en borger i tredie person, når borgeren er til stede, men i stedet inddrage borgeren. Medarbejderen er bevidste om at holde fokus på den borger, medarbejderen er sammen med, i modsætning til f.eks. at flytte fokus til en kollega. Hertil fortæller medarbejderne, at de er opmærksomme på altid at forberede borgeren på hvad de gør, f.eks. i forbindelse med personlig pleje. Medarbejderne oplyser, at alle borgerne på tilbuddet har fået lavet en sanserapport. Sanserapporten kan blive brugt som udgangspunkt for udarbejdelse af en borgers handleplan. Medarbejderne uddyber, at der især gennem de sidste 4 år på tilbuddet er begyndt at blive arbejdet systematisk med mange ting, og at det nu gennemsyrer hele tilbuddet, og ikke bare enkelte teams, at der arbejdes systematisk ud fra den enkelt borger. Medarbejderne fortæller, at det nye tema, der arbejdes med blandt medarbejderne, er det gode pårørendesamarbejde. Til dette har tilbuddet haft besøg af det interaktive teater Dacapo. Både pårørende og medarbejdere deltog i dette og dannede baggrund for en efterfølgende snak mellem pårørende og medarbejdere. Medarbejderne oplyser, at i længden kan det være hårdt, at være så meget på hele dagen, som medarbejderne er på tilbuddet. Medarbejderne har dog bl.a. et forum i EKJ, hvor de kan skrive til Side 17 af 20

18 hinanden. Hertil uddyber medarbejderne, at det, der får dem til at blive i jobbet, er de små ting, der gør en forskel for et andet menneske, f.eks. i form af lidt mere selvstændighed. Medarbejderne oplever, at få meget igen. Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse Side 18 af 20

19 *Budgetforudsætninger Årlig omsætning kr. 0,00 Soliditetsgrad Overskud - Ejendomsudgifter - Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning - Lønomkostninger, fast personale - - Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer 23,42 Sygefravær ,23 Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Takster Tilbudstype: 104. Afdeling: Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 aktivitets- og samværsydelse 0,00 Tilbudstype: 104. Afdeling: Solister Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 aktivitets- og samværsydelse 0,00 Side 19 af 20

20 Tilbudstype: 108. Afdeling: Solister Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 praktisk hjælp 0,00 personlig hjælp og pleje 0,00 længerevarende ophold 6.860,00 socialt enkeltmandsprojekt 0,00 vedligeholdelsestræning 0,00 socialpædagogisk støtte 0,00 Tilbudstype: 108. Afdeling: Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 vedligeholdelsestræning 0,00 praktisk hjælp 0,00 socialpædagogisk støtte 0,00 længerevarende ophold 4.122,00 personlig hjælp og pleje 0,00 Side 20 af 20

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport nye plejefamilier

Godkendelsesrapport nye plejefamilier Godkendelsesrapport nye plejefamilier Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om plejefamilien samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere