Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 25

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Skovstjernen 8500 Tlf.: Hjemmeside: (midlertidigt botilbud til voksne) ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig) *Målgrupper: 18 til 85 år (udviklingshæmning) Pladser i alt: 42 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Gunner Gaarn Simonsen (Socialtilsyn Midt) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Skovstjernen er et bofællesskab oprettet i hht. Almen Boliglovens 105, stk. 2, hvor ydelserne leveres jf. 85 i Lov om social service. Der er 42 pladser ved bofællesskabet, og heraf er 4 pladser efter SEL 107. Side 2 af 25

3 *Samlet vurdering: *Afgørelse: Målgruppen er voksne borgere med vidtgående fysiske og psykiske handicaps. Det er socialtilsynets konklusioner på baggrund af det foreliggende driftstilsynsbesøg, - at Skovstjernen understøtter at borgerne har et relevant dagtilbud, der er tilpasset hensynet til borgernes behov og forudsætninger. - at borgerne ved Skovstjernen indgår i sociale relationer i levegrupperne i de seks huse, og ved beskæftigelses og aktivitetstilbud. - at medarbejderne ved Skovstjernen i høj grad har de kompetencer som er nødvendige i forhold til at imødekomme borgernes individuelle behov for hjælp og støtte. - at der ved Skovstjernen er prioriteret midler til længerevarende efteruddannelse af den samlede medarbejdergruppe. - at de fysiske rammer på Skovstjernen understøtter beboernes trivsel og giver muligheder for selvstændighed og privat liv og samtidig understøtter, at beboerne kan indgå i sociale relationer og aktiviteter med hinanden. Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Materiale modtaget fra tidligere tilsynsmyndighed: Rapport fra uanmeldt tilsyn 21. juni Rapport fra anmeldt tilsyn 23. oktober Rapport fra uanmeldt tilsyn 6. marts og 10. april Side 3 af 25

4 Rapport fra anmeldt tilsyn 12. juni Redegørelse fra ledelsen 26. august Kommentarer fra Tilsynsmyndigheden den 26. september Mail fra pårørende den 21. august Mail fra pårørende vedr. økonomi af 28. marts og svar fra tilbuddet den 6. marts Oplysninger om tilbuddet på Tilbudsportalen Observation Materiale modtaget fra tilbuddet: Vedr. 2 beboere: Handleplaner efter 141 samt tilbuddets pædagogiske handleplaner. Voldspolitik, Skovstjernen i Grenå. Beskrivelse af gruppepædagogens funktion og rolle på Skovstjernen. Beskrivelse af kontaktpædagogens funktion og rolle på Skovstjernen. Beskrivelse af de kategorisering fra 1 til 5 i forhold til omfanget af støttebehov. Oversigt over indskrevne beboere med oplysninger om deres pårørende af 4. maj oversigter over hvilke beboere som bor ved de enkelte levegruppe i husene: Blå (5), Gul (6), Grøn (6), Hvid (6), Lilla (7) og Rød (6), og med cpr.nr., eventuel diagnose samt beskrivelse af øvrige handicaps. CV og dokumentation for lederens uddannelse og efteruddannelse. Medarbejderoplysninger, Skovstjernen opgjort på fordeling i levegrupper, nattevagter og vikarer, uddannelsesmæssig baggrund, ansættelsesår, samt efteruddannelser og kurser. Skovstjernens overordnede pædagogiske metoderedskab, maj Beredskabsplan i forbindelse med forebyggelse af overgreb, maj Tilbuddet er bygget op i en stjerneform med tre huse med hver 14 pladser, der igen hver er opdelt i to levegrupper, hvor hver beboer har egen torums lejlighed. Husene er bundet sammen af gangarealer og store, lyse fællesrum og servicefaciliteter. Tilbuddet er centralt beliggende i Grenå. Tilsynet fik en rundvisning på Skovstjernen, og så samtlige beboergrupper (rød, grøn, lilla, hvid, gul, blå). Tilsynet så med Side 4 af 25

5 Interview borgers samtykke en beboerlejlighed i gul gruppe og en beboerlejlighed i hvid gruppe. Begge lejligheder var indrettet efter og med udgangspunkt i borgernes egne ønsker. Ledelse: Frode: Områdeleder for handicap og psykiatri, pædagog og diplom i ledelse Mia: Leder af Skovstjernen, pædagog, diplom i ledelse. Medarbejdere: 7 medarbejdere deltager i gruppeinterview Pædagog, AMR (med i halvdelen af ledelsesinterviewet og i opsamlingen), Rødt Hus. Pædagog, TR for pædagogerne (med i halvdelen af ledelsesinterviewet og i opsamlingen), Hvidt Hus. Beskæftigelsesvejleder med uddannelse i psykisk helse, Hvidt Hus. Pædagog, Grønt Hus Omsorgshjælper, ansat som rotationsvikar, Lilla Hus Pædagog, Lilla Hus Pædagogstuderende. Pårørende: 8 pårørende deltager i gruppeinterview 1 fra henholdsvis Grønt, Rødt, Gult og Blåt Hus 3 fra Lilla Hus, og 1 uoplyst Beboere: 7 borgere deltager i et gruppeinterview 1 fra Lilla, 1 fra Grøn, 2 fra Gul og 3 fra Hvid Hus Medarbejder fra Hvid Hus deltager for at støtte borgers mulighed for kommunikation Side 5 af 25

6 Interviewkilder Beboere Ledelse Medarbejdere Pårørende Side 6 af 25

7 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Start: Slut: Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter : Tove Ditlevsens Vej 4, 8500 Grenaa Camilla Rebekka Rask Gunner Gaarn Simonsen Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Tilbuddet Skovstjernen er et ABL 105 stk2 tilbud som yder bostøtte efter SEL 85 til et antal borgere. Herudover omfatter Skovstjernen et antal SEL 107 pladser, som ikke er medskrevet i dette driftsorienterede tilsyn. Dette tilsyn blev oprindeligt varslet som et tilsyn med det formål at re-godkende tilbuddet, men på grund af fravær af oplysninger om SEL 107 tilbuddet, ændres tilsynet ved afrapporteringen til et driftsorienteret tilsyn. Temaet: Målgruppe, metoder og resultater er ligeledes udeladt af denne tilsynsrapport. Side 7 af 25

8 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 8 af 25

9 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,5 Det er Socialtilsynets vurdering, at Skovstjernen understøtter at borgerne har et relevant dagtilbud, der er tilpasset hensynet til borgernes behov og forudsætninger. Langt hovedparten af borgerne har beskæftigelse og aktivitetstilbud i beskyttede miljøer. Enkelte borgere har forløb hos private erhvervsdrivende med et begrænset antal timer om ugen. Der er et forpligtende samarbejde i mellem Skovstjernen og de 103- og 104-tilbud, som borgerene benytter, hvor der systematisk samarbejdes om planlægning af og opfølgning på pædagogiske tiltag. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til Det er Socialtilsynets bedømmelse, at Skovstjernen støtter borgerene ved tilbuddet i at udnytte deres potentialer i forhold til uddannelse og beskæftigelse. I bedømmelsen er der lagt vægt på, at beskæftigelse, dagtilbud og arbejde er en integreret del af det pædagogiske Side 9 af 25

10 uddannelse og beskæftigelse handleplanskoncept, og denne udarbejdes i et samarbejde med 103-tilbuddet. Der er en systematik i forhold til opfølgning på pædagogiske tiltag i forhold til beskæftigelse. Der er en nuanceret tilgang i forhold til at matche det, som borgeren har lyst til, med det som praktisk er muligt. Der tilbydes en bred vifte af tilbud både i STU samt ved aktivitet- og beskæftigelsesindsatser. Alle beboere er indskrevet ved et dagtilbud. Side 10 af 25

11 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 4 (i høj grad opstiller i samarbejde med opfyldt) borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Interview: Lederen fortæller, at målene for borgerne drøftes en gang om året. Borgernes sagsbehandler kommer rundt på de enkelte beskæftigelses- og aktivitetstilbud. Borgere som er tilknyttet Nærheden køres frem og tilbage af personalet. Hvis en borger udviser utilfredshed med et beskæftigelsestilbud tilrettelægges ændringer ud fra borgernes behov. Kommunikation mellem Skovstjernen og beskæftigelsestilbuddene foregår gennem fælles pcd journalsystem. Vi gør meget ud af at undersøge hvad borgerne har lyst til. Der gives et eksempel på en borger, som begyndte at udvise en konfliktskabende adfærd som gav anledning til flere magtanvendelser, når borgere skulle afsted til nærheden. Vi fandt ud af at hun havde svært ved så mange skift og nye mennesker, og der er blevet kreeret et dagtilbud på Skovstjernen (tilsynet så pågældende borger under rundvisningen), hvor borgeren trives. Der er i øvrigt ingen intern beskæftigelses eller aktivitetsindsats på Skovstjernen, men et servicehold tilknyttet stedet. De laver havearbejde på Skovstjernen (plus varetager pedelfunktion) og havearbejde rundt om i byen. En borger er tilknyttet køkkenet på Skovstjernen. Indikator 01.b: Borgerne er i uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og 5 (i meget høj grad opfyldt) Dokumenter: Af de to fremsendte 141-handleplaner fremgår, at begge borgere er indskrevet på 103-tilbud. Der er ikke her opstillet konkrete formål for beskæftigelsesindsatsen. I de fremsendte pædagogiske helhedsplaner, er mål med beskæftigelse, dagtilbud og arbejde en integreret del, og helhedsplanen udarbejdes i et samarbejde med 103-tilbuddet. Der er en systematik i forhold til opfølgning på pædagogiske tiltag og beskrivelse af nye tiltag og succeskriterier for forløbet ved aktivitetstilbuddet. Interview: Leder og medarbejderrepræsentanter fortæller, at alle borgere har et skole, aktivitets- eller beskæftigelsestilbud, enten på Nærheden (hovedparten), STU, i Auning (psykiatrisk beskæftigelses og samværstilbud), AUC (aktivitets og udviklingscenter for personer med psykiatriske lidelser) eller Side 11 af 25

12 samværstilbud som en kombination mellem beskyttet beskæftigelse i supermarked kæden Kiwi og Nærheden. Der lægges vægt på at alle har et meningsgivende tilbud, som passer til borgernes forudsætninger og behov. Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse Dokumenter: Af beboeroversigten fremgår, at alle beboere er indskrevet ved et dagtilbud. Observationer: Ved ankomsten til Skovstjernen oplever tilsynskonsulenterne, hvorledes borgere møder på parkeringspladsen ved de ventende busser, som kører til de forskellige dagtilbud. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3 Det er Socialtilsynets vurdering, at borgerne ved Skovstjernen indgår i sociale relationer i levegrupperne i de seks huse, og har sociale relationer ved beskæftigelses og aktivitetstilbud. Her er mulighed for at kunne prioritere at være for sig selv i egen lejlighed, og samtidigt have mulighed for at kunne vælge fællesskab og relationer til de øvrige borgere til efter egne ønsker og behov. Det er Socialtilsynets vurdering, at støtte til borgeres aktive deltagelse i sociale aktiviteter og fællesskaber kan målrettes og systematiseres yderligere ved at blive medskrevet i pædagogiske helhedsplaner. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Der er ved bedømmelsen lagt vægt på, at det er en integreret del af de pædagogiske handleplaner, at forholde sig til borgerens psykiske og sociale udvikling, og at borgerene inddrages i det omfang de kan bidrage med ønsker til indholdet. Det ligges til grund for bedømmelsen, at der ikke ved alle huse arbejdes systematisk i forhold til at skabe Side 12 af 25

13 sammenhæng i mellem 141-handleplaner,og opsætningen af konkrete individuelle mål for, hvad der i praksis pædagogisk arbejdes med i forhold til at støtte udvikling af sociale kompetencer og selvstændighed. Der findes ikke i de sete pædagogiske helhedsplaner mål eller delmål for udvikling af beboernes sociale samspilskompetencer; relations-opbygning, relations-vedligeholdelse eller mål eller delmål for udvikling af større selvstændighed, og det er tilsynets bedømmelse, at der hovedsageligt tages indholdsmæssigt udgangspunkt i borgerens trivsel og hvad det skal til for at opnå tryghed, forudsigelighed, en hverdag uden mange konflikter, og et afbalanceret aktivitetsniveau. Der er ved bedømmelsen lagt vægt på at alle borgerne ved Skovstjernen har en eller anden form for netværk, primært i bofællesskabet og sekundært ved beskæftigelsestilbud. Det er meget forskelligt hvilke forudsætninger borgerne har, og ikke alle har sociale kompetencer til at skabe og vedligeholde sociale relationer. Det fremgår af den ene 141-handleplan, at borgeren skal have støtte til kontakt til familie, og af den anden 141- handleplan, at forældre / far hjælper borgeren med økonomien. Kontakt til familie og netværk i dagligdagen er er ikke medskrevet i de to pædagogiske helhedsplaner. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Side 13 af 25

14 Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå 2 (i lav grad opfyldt) Interview: Der orienteres om, at områdelederen og lederen har en løbende dialog med bestillerenheden om den klare og tydlige bestilling. Der arbejdes på at få borgernes stemme inddraget på statusmøderne. Tilbuddet har også borgere fra andre kommuner. De pårørende inddrages også nogle gange i opstilling af mål med og for borgene. Leder og medarbejderrepræsentanter fortæller, at borgerne ved tilbuddet inddrages i helhedsplanerne i det omfang, som de kan og i det som de kan forstå. De fleste borgere kan anvende tegn til tale i kommunikationen med medarbejderne. Man gør noget ud af, at finde ud af hvad beboerne gerne vil. Eksempler på ønske til mål kan være at cykle eller at deltage i svømning. Det er oplevelsen, at sagsbehandlerne synes, at Skovstjernen gør det godt nok, og at sagsbehandlerne generelt synes, at tilbuddet ikke dokumenterer nok. Lederen orienterer om, at nogle huse arbejder systematisk med sammenhængen mellem helhedsplanen og den kommunale handleplan med henblik med koordination. I andre huse ved medarbejdere ikke, hvad der står i den kommunale handleplan. I forhold til opstilling af konkrete individuelle mål, er der forskellig praksis. I nogle huse drøftes borgernes kortsigtede mål på medarbejdermøder og justeres løbende. Andre huse har ingen systematisk i forhold til drøftelse af mål og helhedsplaner. Det er forskelligt hvor ofte borgere har brug for at tage det op. Nogle vil ikke snakke hver uge og andre vil gerne have ugentlige samtaler. Lederen giver udtryk for, at der er opmærksomhed på den forskellige praksis, og at der fremadrettet vil være meget fokus på, hvordan man gør, og hvordan man dokumenterer indsatsen. Dokumenter: Af pædagogiske helhedsplaner kan udledes, at det er en integreret del af de pædagogiske handleplaner, at forholde sig til borgerens psykiske og sociale udvikling. Begge beskrivelser medtager opfølgning på pædagogiske tiltag og justeringer med nye pædagogiske tiltag og beskrivelse af succeskriterier. Side 14 af 25

15 Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund 4 (i høj grad opfyldt) Interview med leder og medarbejder repræsentanter: Der gives udtryk for, at alle borgerne ved Skovstjernen har en eller anden form for netværk. Det er meget forskelligt hvilke forudsætninger borgerne har, og ikke alle har sociale kompetencer. Det primære fælleskab for den enkelte borger er det hus, som de bor i. Nogle indgår også i fælleskaber på tværs af husene. Der er eksempelvis kærestepar. Alle indgå ligeledes i større eller mindre omfang i relationer og fællesskaber ved dagtilbuddet. Nogle borgere deltager tillige i klubliv, ungelivet, og der er nogen, som går til "Bowling på tværs" og andre sociale arrangementer. Tilbuddet tilskynder borgerne til at komme afsted, når de har lysten. Eksempelvis opfordres til at deltage i Sølund Festivalen, men ikke alle har lyst, og dette respekteres. Det oplyses at de ændrede vilkår, hvor beboere ikke længere kan betale for medarbejderens løn og udgifter på ture, giver en begrænsning i mulighederne for at komme af sted. Der er truffet en beslutning på politisk niveau i Norddjurs Kommune, at der stilles ekstra midler til rådighed som kompensation for de nye vilkår. Der er nu mulighed for at tage fire feriedage sammen med hver beboer om året. Beboere: Ved gruppeinterview giver flere borgere udtryk for tilfredshed med og glæde over at bo i bofællesskab, hvor man kan have venner og kammerater. Dokumenter: Af de to pædagogiske helhedsplaner fremgår, at den ene borger har en aktiv fritid, hvor han cykler rundt til oplevelser, som har interesse; både og vindmøller. Endvidere sæsonkort til Djurs Sommerland i weekends og fridage. Et aktivt socialt liv med de øvrige beboere i fællesstuen, og på besøg hos familie hver anden weekend. Den anden beboer trives, når der er struktur og mange aftaler om ture til byen; diverse oplevelser, besøg og indkøb. Har ledsagerordning, som benyttes til familiebesøg, museer, Den Gamle By m.v. Har et tilhørsforhold til menigheden ved lokal frikirke i Grenå. Side 15 af 25

16 Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen 3 (i middel grad opfyldt) Interview - Medarbejder: Der orienteres om, at man forsøger at inddrage forældrene og stille sig oven på deres viden, som vi anerkender. Der søges at mod et højere informationsniveau til de pårørende. Der er iværksat individuelle møder med de pårørende enten hver 14. dag eller hver måned, så vi holder samtalen i gang, således at der sker en kontinuerlig afstemning med de pårørende. Der er også mange meget tilfredse pårørende. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse Dokumenter: Det fremgår af den ene 141-handleplan, at borgeren skal have støtte til kontakt til familie, og af den anden 141-handleplan, at forældre / far hjælper borgeren med økonomien. Kontakt til familie og netværk i dagligdagen er er ikke medskrevet i de to pædagogiske helhedsplaner. * Vurdering af tema Udviklingspunkter Dette tema er ikke vurderet ved dette driftstilsyn. Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter Dette tema er ikke vurderet ved dette driftstilsyn. Tema Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter Side 16 af 25

17 *Kompetencer 4 Det er socialtilsynet vurdering, af medarbejderne ved Skovstjernen i høj grad har de kompetencer, som er nødvendige i forhold til at imødekomme borgernes individuelle behov for hjælp og støtte. Her er relevant viden og erfaring til stede i forhold til at kunne arbejde med pædagogiske målsætninger og metoder i forhold til tilbuddets målgruppe. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Det er Socialtilsynets bedømmelse, at Skovstjernens medarbejdere har relevante kompetencer i forhold til borgernes behov og til at anvende relevante metoder i arbejdet. I bedømmelsen er lagt vægt på, at her er en medarbejdergruppe, som samlet set har en bred faglig baggrund og tilsammen mange års erfaring. Et særligt tilrettelagt efteruddannelsesforløb understøtter et fagligt løft og mulighed for et fælles fagligt grundlag. Såvel lederen som de pårørende ser medarbejdernes kompetencer positivt i spil, og vurderer borgernes trivsel og tilfredshed som et parameter i forhold til god kvalitet. Side 17 af 25

18 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 4 (i høj grad opfyldt) Interview - Leder: Det er lederens vurdering at tilbuddets medarbejdere har relevante kompetencer. Her er ansat mange pædagoger, samt ergoterapeuter, SOSU assistenter og SOSU hjælpere. Her er to ufaglærte medhjælpere. Her er ansat en udviklingsmedarbejder, og man er ved at ansætte en sygeplejerske. Der fortælles om et korps af faste vikarer. Der orienteres om, at alle medarbejdere er i gang med at følge en særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (2, 5 måned) ved VIA, for at understøtte fælles kompetencer og viden i relations arbejdet, pædagogik, dokumentation. Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer 4 (i høj grad opfyldt) Interview - Medarbejdere: Medarbejdere orienterer om, at der er flere som har været af sted på efteruddannelse og gennemført et modul om anerkendende tilgang, udvikling og inklusion. Dette beskrives som at få et fagligt løft og et fælles grundlag. Det at alle sammen kommer igennem det samme og får et fælles sprog er positivt. Der fortælles om at være blevet uddannet til at varetage støtte og bo-træning med borgere med en senhjerneskade, og at der ved tilbuddet er en bred faglighed også indenfor det specialpædagogiske område. Dokument: Medarbejdernes grunduddannelse og deltagelse i relevante efteruddannelser og kurser fremgår af medarbejderoplysningerne. Der foreligger kopi af eksamensbeviser. Interview - Leder: Lederen oplever at medarbejderne kompetencer er afspejlet i arbejdet som kontaktpersoner i forhold til udarbejdelse af pædagogiske helhedsplaner. Desuden afspejles det i samspillet med borgerne, hvor medarbejdernes nærvær og kompetencer Side 18 af 25

19 Tema Gns. bedømmelse kommer til udtryk ved borgerenes tilfredshed og trivsel. Det er er relevant kompetence at være engageret i forhold til opfyldelse af borgerenes mål, og også at advokere for borgerens sag. Pårørende: En pårørende fortæller at datteren er lykkelig for at bo på Skovstjernen og personalet er uden sidestykke. Datteren føler sig hjemme. Som mor er jeg meget tilfreds med det tilbud som min datter får. En anden pårørendegiver udtryk for at være super tilfredse og for et super samarbejde med medarbejderen, som bekræfter forældrene i adfærd og samvær med datteren, som vi er med på ferie. Pårørende til borgere tilkendegiver at borgerne i en levegruppe næsten har et søskende forhold, og her er stor tryghed mellem pædagogerne, pårørende og borgere. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 1,7 Overordnet vurderer Socialtilsynet, at kommunale tilbud har en bæredygtig og gennemskuelig økonomi. Offentlige tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab jf. Lov om Socialtilsyn 17 og 18, og der foreligger ikke et revideret regnskab for tilbuddet. Offentlige tilbud er først forpligtet til at indberette økonomiske nøgletal til Tilbudsportalen efter regodkendelse. Der foreligger ikke økonomiske nøgletal. Der er ved Skovstjernen prioriteret midler til længerevarende efteruddannelse af den samlede medarbejdergruppe. Side 19 af 25

20 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Overordnet bedømmer socialtilsynet at kommunale tilbud har en bæredygtig og gennemskuelig økonomi, hvilket også er gældende for Skovstjernen. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. budgetskema 1 (i meget lav grad opfyldt) 1 (i meget lav grad opfyldt) Indikatoren kan ikke bedømmes. Der foreligger ikke en revideret årsrapport for tilbuddet. Offentlige tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab jf. Lov om Socialtilsyn 17 og 18 Indikatoren kan ikke bedømmes. Indikatoren kan ikke bedømmes for offentlige tilbud, da der ikke sker henlæggelse mv. i tilbuddets budget, men i stedet i form af anlægsbevillinger og investeringer afskrives via taksten over en længere årrække. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Ved Socialtilsynets bedømmelse er der lagt vægt på, at der ved tilbuddet er en flerårig prioritering af en målrettet efteruddannelse af hele medarbejdergruppen. Side 20 af 25

21 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer 3 (i middel grad opfyldt) Interview: Leder fortæller om, at det er prioriteret at alle medarbejdere er i gang med at følge et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb, som er tilrettelagt gennem VIA, og arrangeret som moduler af diplomuddannelse. Prioriteringen skal understøtte fælles kompetencer og viden i relationsarbejde, pædagogik og dokumentation. Medarbejdere fortæller at flere har været af sted på efteruddannelse og gennemført et modul om anerkendende tilgang, udvikling og inklusion. Vi får et fagligt løft og et fælles grundlag. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Indikatoren kan ikke bedømmes. Der foreligger ikke et revideret regnskab for tilbuddet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse 1 (i meget lav grad opfyldt) Indikatoren kan ikke bedømmes. De offentlige tilbud er først forpligtet til at indberette økonomiske nøgletal til Tilbudsportalen efter re-godkendelse. Der foreligger ikke et revideret regnskab for tilbuddet. Offentlige tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab jf. Lov om Socialtilsyn 17 og 18. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 4,7 Det er socialtilsynets vurdering, at de fysiske rammer på Skovstjernen understøtter beboernes trivsel og giver muligheder for selvstændighed og privat liv og samtidig Side 21 af 25

22 understøtter, at beboerne kan indgå i sociale relationer og aktiviteter med hinanden. Tilbuddets centrale placering i Grenå giver nem adgang til både beskæftigelse, indkøbsmuligheder. De fysiske rammer for botilbuddet fremstår lyse og rummelige, og ses som et veldisponeret næsten nyt byggeri, som er bygget til formålet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Det er socialtilsynets bedømmelse, at de fysiske rammer på Skovstjernen understøtter beboernes trivsel og udvikling. Ved bedømmelsen er der lagt vægt på, at rammerne både giver beboerne mulighed for at trække sig/opholde sig i egen bolig eller at opsøge fællesskab med de andre beboere. Her er velindrettede rammer med mulighed for at understøtte sociale fælleskaber i og på tværs af husene. Gode toværelseslejligheder, med plads til hjælpemidler på badeværelset. Borgerne giver udtryk for at være glade for de lejligheder, som de bor i. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 5 (i meget høj grad opfyldt) Interview beboere: Ved gruppeinterview giver alle tilstedeværende borgerne udtryk for, at de er glade for at bo på Skovstjernen og de lejligheder de bor i. En borger udtrykker, at hun synes det var lidt underligt at bo på Skovstjernen i begyndelsen, men nu er hun godt tilpas og får den hjælp og støtte hun har brug for. Ingen af borgerne har ønsker til forhold som skal ændres/ eller afvikles på Skovstjernen. Indikator 14.b: De fysiske 5 (i meget Observation Interview pårørende: Mor til beboer fortæller, at datteren er lykkelig for at bo på Skovstjernen, og at personalet er uden sidestykke. Datteren føler sig hjemme på stedet, og er meget glad for sin bolig. Side 22 af 25

23 rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem høj grad opfyldt) 4 (i høj grad opfyldt) Ved fremvisningen af Skovstjernen ses såvel fælles opholdsrum som enkelte borgeres boliger. Opdelingen i seks mindre levemiljøer skaber mulighed for deltagelse i et socialt fællesskab af en størrelse, som kan være til at overskue for den enkelte borger. Her er ved såvel adgangsveje som indendørs i fællesrum og boliger også taget højde for, at nogle brugere anvender kørestol. Borgerne har ved Skovstjernen en torumsbolig med eget bad og toilet, hvor der også er plads til hjælpemidler. Observationer: Socialtilsynet så ved rundvisning på Skovstjernen samtlige levegrupper (rød, grøn, lilla, hvid, gul, blå), og så med borgernes samtykke en lejlighed i gul gruppe og en lejlighed i hvid gruppe. Det er indtrykket at begge lejligheder i stort omfang var indrettet efter og med udgangspunkt i borgernes egne ønsker. Rundvisningen i bygningskomplekset Skovstjernen efterlader indtryk af et byggeri, som er bygget til formålet, og hvor opdelingen i mindre levegrupper også har givet muligheden for at indrette de fælles opholdsrum med individuelle løsninger og udsmykninger. Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) Side 23 af 25

24 *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse *Budgetforudsætninger Årlig omsætning kr ,00 Soliditetsgrad Overskud (9,10) Ejendomsudgifter 1,90 Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning 94,00 Lønomkostninger, fast personale 0,40 3,20 Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer 11,90 Sygefravær 89,30 0,50-16,40 Revisionspåtegning Dato for revisionspåtegning Takster Tilbudstype: ABL 105, stk. 2. Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 længerevarende ophold 945,00 Side 24 af 25

25 Niveau 2 længerevarende ophold 945,00 Niveau 3 længerevarende ophold 945,00 Niveau 4 længerevarende ophold 1.300,00 Niveau 5 længerevarende ophold 1.536,00 Side 25 af 25

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere