DESIGN AF PORELUFTSUNDERSØGELSER UNDER BYGNING SOM GRUNDLAG FOR INDEKLIMAVURDERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DESIGN AF PORELUFTSUNDERSØGELSER UNDER BYGNING SOM GRUNDLAG FOR INDEKLIMAVURDERING"

Transkript

1 DESIGN AF PORELUFTSUNDERSØGELSER UNDER BYGNING SOM GRUNDLAG FOR INDEKLIMAVURDERING Miljøtekniker Christian Buck COWI A/S Civilingeniør Henriette Kerrn- Jespersen Civilingeniør Pernille Palstrøm Region Hovedstaden ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET marts 2007

2

3 RESUMÉ For at afklare, hvorvidt koncentrationerne af chlorerede opløsningsmidler varierer under gulvet på en lerlokalitet har Københavns Amt udført måleserier under gulvet på 3 lokaliteter i løbet af en 10 måneders periode. Resultaterne viser en stor horisontal variation, mens den tidslige variation er forholdsvis lille. Det anbefales, at der ved fremtidige undersøgelser gennemføres relativt flere målinger under gulvet end tidligere samtidig med at der udføres grundige indledende undersøgelser af bygningens konstruktion og gulvets opbygning. Endvidere anbefales det, at der primært fokuseres på den horisontale variation, med mindre der forekommer f. eks vejrmæssige, bygningsmæssige el. hydrogeologiske forhold, der afviger væsentlig fra normalen. Følges de givne anbefalinger er det beregnet, at en typisk registreringsundersøgelse vil blive op til 50 % dyrere. INDLEDNING OG BAGGRUND Poreluftsmålinger er i vid udstrækning blevet brugt til at afgrænse forureninger med flygtige stoffer, og ofte på baggrund af få målinger, at vurdere, om en forurening udgør en risiko for indeklimaet. Fyns Amt var initiativtager til gennemførelse af Poreluftprojektet /1/, der afslørede store tidslige og geografiske variationer på poreluftsmålinger. Det gav anledning til en diskussion i Københavns Amt af, hvorvidt poreluftmålinger overhoved kunne anvendes til at vurdere indeklimarisikoen. Problemet opstod især i forbindelse med kortlægningsundersøgelser, hvor det undersøges, om en lokalitet er forurenet eller ej. I kortlægningsundersøgelserne i Københavns Amt blev der typisk udført 1-2 filtersatte boringer ved kilder udenfor eventuel bygning og 1-3 poreluftsprøver under bygningerne (1 poreluftsprøve per kilde). I sager med chlorerede opløsningsmidler kan poreluftsprøver kun med begrænset succes erstattes af jordprøver (udtaget under gulv). Københavns Amt var derfor ofte i den situation, at indeklimavurderin-gen i kortlægningsundersøgelsen måtte foretages på baggrund af 2-3 poreluftsmålinger, vel vidende fra Poreluftsprojektet /1/, at der kunne forventes betydelige variationer i poreluftskoncentrationen. På baggrund af erfaringerne fra Poreluftprojektet startede der i Københavns Amt en diskussion af, om der kunne findes alternative metoder til at få den samme, eller en bedre information om forureningen under en bygning og om dens risiko i forhold til indeklimaet. Kunne der i stedet for eller som et supplement til poreluftsmålinger under gulv, udtages direkte målinger af indeklimaet? Kunne poreluftsmålinger erstattes med eller suppleres med jordprøver, på trods af, at chlorerede opløsningsmidler ikke bindes til jordmatricen? Skulle der anvendes head-space analyser på jordprøver i stedet for poreluftsprøver? Og hvis der udtages poreluftsmålinger, skulle de så gentages efter en vis periode for at tage højde for en tidslig variation? Et andet problem var også, at der i Poreluftsprojektet kun var udtaget poreluftsmålinger under bygninger på en sandlokalitet og ikke på en lerlokalitet, som der er flest af i Københavns Amt. Københavns Amt ønskede derfor at undersøge, hvordan de tidslige og geografiske variationer var under bygninger på lerlokaliteter.

4 Formålet med projektet var at undersøge, om poreluftsmålinger under bygninger overhovedet kan benyttes til at vurdere indeklimarisikoen, og om det er den tidslige eller geografiske variation, der har størst betydning. Projektet blev gennemført i slutningen af 2005 og 2006 af Københavns Amt. Resultaterne i projektet bliver evalueret i Region Hovedstaden og vil indgå i grundlaget for en ny strategi for undersøgelse af poreluftsforurening under bygninger. Denne artikel indeholder et forslag til en ny undersøgelsesstrategi, som i skrivende stund ikke er endelig vedtaget i Region Hovedstaden. LOKALITETER Til projektet blev der udvalgt tre lerlokaliteter, hvor Københavns Amt i 2005 havde udført en kortlægningsundersøgelse. På alle tre lokaliteter var der påvist en moderat forurening med chlorerede opløsningsmidler (primært tetrachlorethylen) i poreluften under bygningerne og indhold af tetrachlorethylen omkring Miljøstyrelsens kvalitetskriterier i det terrænnære grundvand. Der blev ikke påvist nævneværdige indhold af øvrige chlorerede opløsningsmidler eller nedbrydningsprodukter. På baggrund af kortlægningsundersøgelsen var det svært at træffe afgørelse om kortlægning, da det har været Københavns Amts praksis ikke at kortlægge en ejendom alene på baggrund af moderate fund af forurening i poreluften. Der er udvalgt to lokaliteter, hvor der ikke er kapillarbrydende lag (Lundtofteparken, Lu og Rugvænget, Ru) samt én lokalitet, hvor der er kapillarbrydende lag (Jonstrupvangvej, Jo). METODEBESKRIVELSE OG MÅLEPROGRAM Placering og udformning af målesonder På hver af de tre ejendomme er der etableret fem prøvetagningssteder. Disse er forsøgt etableret i et kors, se figur 1. Ved en besigtigelse af ejendommene og en gennemgang af bygningstegningerne er prøvetagningsstederne etableret således, at der under gulvet ikke var kendte adskillelser. Ved hvert prøvetagningssted blev der i december 2005 etableret en permanent poreluftsonde, se figur 2. 4 m 4 m 4 m 4 m Figur 1. Idealiseret placering af prøvetagningsstederne, hvor det centrale prøvetagningssted så vidt muligt er sammenfaldende med det målepunkt, hvor der tidligere er målt maksimale koncentrationer.

5 Figur 2. Principtegning af poreluftsonde. Ved etablering af målesonderne er der boret Ø25 mm huller i gulve. Målesonderne blev etableret med et Ø12 mm aluminiumsrør. Luftindtaget i sonden blev placeret umiddelbart under gulvkonstruktionen. I toppen af poreluftsonden blev der monteret et tætsluttende låg. Når låget skrues ud af fittingen, kan en sugestuds til udtagning af poreluft monteres direkte på poreluftsonden. Omkring poreluftsonden blev der tætnet med ekspanderende beton, der sikrer mod falsk luft under og mellem prøvetagningerne. Måleprogram I sonderne er der gennemført 9 målerunder mellem december 2005 og september Prøvetagningerne er foretaget af samme person efter principperne i Fyns Amts poreluftsmanual /4/. Prøverne er analyseret for indhold af udvalgte chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter heraf af Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S. Der er desuden foretaget registrering af CO 2 ved prøvetagningen samt atmosfærisk tryk, temperatur og regnfald under hele forsøgsperioden. Efter niende prøvetagning er der foretaget en karak- Teriser- er ikke gengivet her, idet fokus er lagt på de periodiske målinger. Øvrige resultater er gennemgået i /5/. RESULTATER Tetrachlorethylen (PCE) er konstateret i dominerende koncentrationer på alle 3 lokaliteter. Det er derfor valgt at bruge PCE som modelstof ved bearbejdning af data. I nogle af målerunderne mangler der resultater fra enkelte af sonderne. Dette skyldes, at det ikke var muligt at udtage poreluft, sandsynligvis på grund af konstant eller periodisk vandmætning.

6 Måleresultater fra Lundtofteparken (Lu) Resultaterne af poreluftsmålingerne på Lundtofteparken fremgår af figur 3. Lundtofteparken Lu1, Lerlag PCE µg/m³ Lu2, Sandfyldt hulrum Lu3, Lerlag Lu4, Lerfyld 1 Lu5, Lerfyld dec-05 jan-06 feb-06 mar-06 apr-06 maj-06 jun-06 jul-06 aug-06 sep-06 Målerunde Figur 3. Den tidsmæssige og horisontale variation i poreluftskoncentrationen umiddelbart under gulv. Bemærk, at for Lu2 var det kun muligt at udføre målinger ved de første 2 målerunder, og for Lu1, Lu4 og Lu5 er der en eller flere målerunder, hvor det ikke har været muligt at udføre målinger. Måleresultater Jonstrupvangvej ( Jo) Resultaterne af poreluftsmålingerne på Jonstrupvangvej fremgår af figur 4. Jonstrupvangvej Jo1, Stabilgrus PCE µg/m³ Jo2, Stabilgrus Jo3, Stabilgrus 10 Jo4, Stabilgrus 1 Jo5, Stabilgrus dec-05 jan-06 feb-06 mar-06 apr-06 maj-06 jun-06 jul-06 aug-06 sep-06 Målerunde Figur 4. Den tidsmæssige og horisontale variation i poreluftskoncentrationen umiddelbar under gulv.

7 Måleresultater på Rugvænget (Ru) Resultaterne af poreluftsmålingerne på Rugvænget fremgår af figur 5. Rugvænget Ru1, 10 cm sten PCE µg/m³ Ru2, <5 cm sten Ru3,10 cm sten Ru4, <5 cm sten 1 Ru5, 5 cm sten dec-05 jan-06 feb-06 mar-06 apr-06 maj-06 jun-06 jul-06 aug-06 sep-06 Målerunde Figur 5. Den tidsmæssige og horisontale variation i poreluftskoncentrationen umiddelbart under gulv. Bemærk, at for Ru1 var det kun muligt at udføre målinger ved de første 3 målerunder, og for Ru2 var det ikke muligt at udføre målinger ved 5. og 6. målerunde. DISKUSSION Diskussionsafsnittet omhandler først variationen af poreluftskoncentrationerne som følge af prøvetagningspunkternes indbyrdes placering (horisontal varia-tion). Dernæst vurderes variationen i poreluftskoncentrationerne som følge af at prøverne er udtaget i løbet af en periode på 10 måneder (den tidslige varia-tion). Afsnittet afsluttes med en sammenfatning af resultaterne. Horisontal variation Det fremgår, at de forholdsmæssigt mindste forskelle i poreluftkoncentrationer fra målepunkt til målepunkt er konstateret på Jonstrupvangvej. For Lundtofteparken er den horisontale variation forholdsmæssig større og den største variation ses på Rugvænget. I det følgende beskrives den horisontale variation som forskellen mellem den højeste og laveste målte koncentration i sonderne i en given målerunde. Som det fremgår nedenfor er der på alle tre ejendomme en tendens til, at det altid er de samme målepunkter, der udviser høje poreluftskoncentrationer, henholdsvis lave poreluftskoncentrationer. For Jonstrupvangvej er der typisk kun en faktor 3-8 til forskel mellem den højeste og den laveste målte poreluftskoncentration. For Lundtofteparken kan der konstateres en horisontal variation på mellem en faktor 7 til knap 300, idet der er en tendens til at den horisontale variation bliver mindre ved de seneste målerunder. For Rugvænget er den horisontale variation mellem en faktor ca. 50 og

8 Betydende faktorer for den horisontale variation Forureningskildens placering er en af de faktorer, som har stor betydning for de konstaterede horisontale variationer, men også forskelle i f.eks. revneforekomster i undergrunden, vandindhold, samt revneforekomster i terrændækket mm. har betydning. Da det er vurderet, at undersøgelsesfelterne er placeret optimalt i forhold til de konstaterede forureninger, fokuseres der på de øvrige faktorers indflydelse. Undersøgelsen på Lundtofteparken viste, at der ikke er udlagt et kapillarbrydende lag. Transporten af gasformig forurening under gulvet er således helt afhængig af gaspermeabiliteten i ler- og fyldlaget samt i det eventuelle hulrum, som kan være skabt under betondækket som følge af sætning af de underliggende lag. Da der konstateres horisontale variationer på flere størrelsesordener umiddelbart under gulv, se figur 3, vurderes det, at den horisontale gaspermeabilitet umiddelbart under betondækket er ringe, svarende til at det er ler- og fyldmaterialernes porøsitet, der er styrende for den horisontale transport af gasformig forurening under gulvet. Undersøgelsen på Jonstrupvangvej viste, at der under betonen i nævnte rækkefølge var en plastmembran samt et ca. 0,5 m tykt kapillarbrydende lag. Resultaterne i figur 4 viser, at der ikke forekommer en væsentlig horisontal variation i de 5 målepunkter. Med udgangspunkt i teorien i /2/ og /3/ er de stabile måleresultater forventelige, da der er et tykt kapillarbrydende lag. Den generelle geologi på ejendommen har således en begrænset eller ingen betydning for den horisontale fordeling af forurening under gulv. Undersøgelsen på Rugvænget viste, at der stedvis er konstateret et tyndt stenlag under betonen. Stenlagets tykkelse varierer en del og er stedvis op til 10 cm, mens det i andre målepunkter er så tyndt, at det kun udgør få cm. Det er uklart, hvorvidt stenlaget er gennemgående på hele lokaliteten. Resultaterne i figur 5 viser en horisontal variation på op til ca. 3 størrelsesordener svarende til, at der er dårlig eller begrænset transport af gasformig forurening mellem målepunkterne. Dette er overraskende, da der tilsyneladende er et højpermeabelt materiale under betonen, eksempelvis i Ru3, hvor stenlagets tykkelse er ca. 10 cm. Det er interessant at sammenligne disse resultater med resultaterne fra Jonstrupvangvej, hvor der var et ca. 0,5 m tykt kapillarbrydende lag, som sikrede ens koncentrationer i alle sonderne. Resultaterne indikerer, at for at opnå en jævn fordeling af forurening under gulvet kræves en vis tykkelse af et højpermeabelt lag. En anden årsag kan være prøvetagningsmæssige forhold, idet det ikke kan udelukkes, at enkelte af sonderne ikke "fanger" de højpermeable lag. Der er ikke konstateret synlige revner i gulvet på lokaliteterne, hvorfor dette ikke vurderes, at være årsagen til de horisontale variationer. Det må dog forventes, at der er usynlige revner, som i et begrænset omfang vil regulere koncentrationerne under gulv som følge af forøget fortynding omkring revnerne. Omfanget af denne fortynding kendes ikke, men vurderes ikke at være årsagen til de horisontale variationer, idet de usynlige revner almindeligvis er jævnt fordelt. Alle 3 lokaliteter er karakteriseret ved intakte aflejringer af ler, typisk moderat til stærkt sandet. Grundvandsspejlet ligger ca. 7, 3 og 2-3 m u.t. på henholdsvis Lundtofteparken, Jonstrupvangvej og Rugvænget, men grundvandsspejlet varierer formodentlig over tid.

9 Erfaringerne fra bl.a. Poreluftsprojektet /1/ viser, at periodisk vandmætning eller ændringer i grundvandsspejlets placering kan ændre poreluftskoncentrationen væsentligt. Da der er tale om målinger under gulv, vurderes det dog, at betydningen af periodisk vandmætning er begrænset, ligesom effekten af grundvandstigninger/fald vil være begrænset. På Lundtofteparken viste håndboringer (udført efter alle 9 målerunder) at poreluftsonderne Lu4 og Lu5 er sat i lerfyld, Lu1 og Lu3 er sat i ler, mens Lu2 er sat i sandfyldt hulrum. Resultaterne gengivet i figur 3 viser en tendens til, at de sonder, der er sat i lerfyld varierer væsentlig over tid i forhold til de øvrige sonder. At poreluftskoncentrationen varierer mere i fyldlag end i lerlag blev ligeledes konstateret i Poreluftsprojektet /1/. Dette skyldes formodentlig en større porøsitet og dermed en forholdsvis større mobilitet af poreluften, f.eks. ved trykændringer mm. Se mere herom i /3/. Opsummering horisontal variation Ovenstående resultater viser med al tydelighed, at der indenfor få meter er en væsentlig horisontal variation - op til flere størrelsesordener under gulv på lerede lokaliteter. De horisontale variationer afhænger i væsentlig omfang af tilstedeværelsen af et kapillarbrydende lag, og det er således helt afgørende for undersøgelsesresultaterne, at man har kendskab til bygningens gulvopbygning. På lokaliteter med et væsentligt kapillarbrydende lag, vil få målepunkter være tilstrækkeligt til at karakterisere poreluftforureningen. Kender man ikke gulvopbygningen er der derimod en risiko for at lave fejltolkninger, såfremt man har en "uheldig" placering af de typisk 1-3 målepunkter, man placerer ved en undersøgelse. Tidslige variationer Af resultaterne fremgår det, at der generelt er forholdsvis små tidslige variationer på de tre lokaliteter. Det vurderes, at ændringerne i poreluftkoncentrationerne sker forholdsvist langsomt, og at målinger med ca. 1 måneds mellemrum er tilstrækkelig til at se disse ændringer. Såfremt ændringerne i poreluftkoncentrationerne skete væsentligt hurtigere, ville dette afspejles i større variationer i de foretagne målinger end reelt konstateret. I det følgende beskrives den tidslige variation som forholdet mellem den højst og den lavest målte koncentration i et givent målepunkt målt over de 9 målerunder. For Jonstrupvangvej er der typisk konstateret en tidslig variation på kun en faktor 3-5. For Lundtofteparken kan der konstateres en tidslig variation på mellem en faktor ca. 2 og 33. For Rugvænget er der konstateret en tidslig variation i samme størrelsesorden som konstateret på Lundtofteparken, nemlig på mellem en faktor ca. 2 og 33. Generelt er der en tendens til svagt stigende poreluftskoncentration gennem måleforløbet, der strakte sig fra december til september. Betydningen af klimatiske forhold Det forventes jf. /3/, at det specielt er ændringer i atmosfæretrykket og temperaturforskellen mellem ude og inde som vil kunne afstedkomme væsentlige ændringer i poreluftkoncentrationen. Nedbør forventes også at kunne påvirke poreluftkoncentrationen. Ud fra en gennemgang af nedbørsdata for måleperioderne vurderes nedbør ikke at være en væsentlig årsag til variationer. Umiddelbart viser undersøgelsen, at de tidslige variationer er meget små.

10 Dog kan der ved vurdering af kurveforløbet af figur 3-5 i ikke-logaritmisk format konstateres en fælles tydelig tendens. I figur 6 er denne tendens forsøgt afbilledet som et idealiseret kurveforløb. Idealiseret kurveforløb Relativ koncentration p=0 mbar/uge t <5 C p=+20 mbar/uge t <5 C p=-10 mbbar/uge t >16 C Målerunde p=-20 mbar/uge t >16 C p=0 mbar/uge t >16 C Figur 6. Idealiseret kurveforløb over poreluftkoncentration målt under gulv, sammenholdt med de meteorologiske forhold. Temperatur henholdsvis atmosfæretryk jævnfør det idealiserede kurveforløb gennemgås hver for sig i det følgende: I den første periode har der været en betydelig forskel på temperaturen udendørs (<5 C) og indendørs (ca. 20 C). Ifølge de teoretiske overvejelser vil dette betyde, at der sker en større indtrængning af jordluft, end i den sidste periode, hvor temperaturforskellen mellem inde og ude er begrænset. Teoretisk set vil den øgede indsivning af jordluft bevirke, at der sker et øget luftskifte i influenszonen med relativt lavere poreluftkoncentrationer til følge. Influenszonen er nærmere beskrevet i /2/ og /3/. For to af målepunkterne på Lundtofteparken (Lu4 og Lu5) ses der et væsentligt større udsving i poreluftskoncentrationerne end for de øvrige målepunkter. Specielt for Lu4 kan der konstateres et sammenfald mellem temperaturforløbet og variationerne i poreluftskoncentrationen. Dette kan sandsynligvis forklares ved, at Lu4 og Lu5 er placeret i lerfyld, hvor gaspermabiliteten er højere end for de to andre målepunkter Lu1 og Lu3, som er placeret i intakte lerlag. For målepunkterne på Jonstrupvangvej var det forventet, at temperatursvingningerne ville slå tydeligere igennem end de gør, idet disse målepunkter er placeret i det kapillarbrydende lag. Det vurderes, at årsagen til, at der kun ses en begrænset effekt er, at poreluftpunkterne er placeret centralt i bygningen, og at temperatursvingningerne i det kapillarbrydende lag derfor er små og at placeringen langt fra bygningsranden betyder, at effekten af influenszonen er lille. Når man ser på atmosfæretrykket, gælder det som tommelfingerregel, at de relative trykfald i atmosfæretrykket bevirker stigninger i poreluftkoncentrationen, mens trykstigninger bevirker

11 fald i poreluftkoncentrationerne. Af det idealiserede kurveforløb i figur 6 fremgår det, at indholdet i poreluften følger trykændringerne i atmosfæretrykket i henhold til de teoretiske betragtninger, således at koncentrationerne er lavest under trykstigningen, og højest under trykfaldet. Specielt for målepunkterne på Lundtofteparken og Jonstrupvangvej ses et sammenfald med det idealiserede kurveforløb. For målepunkterne på Rugvænget er der ikke helt det samme kurveforløb. Årsagerne hertil kendes ikke. Opsummering tidslig variation Samlet vurderes det, at de tidslige variationer på lerlokaliteter under bygninger generelt er små, mindre end en faktor 50. Klimatiske forhold som f.eks. temperatur og atmosfæretryk kan tilsyneladende forklare en del af den tidslige variation. Det vurderes, at influenszonen i vidt omfang modvirker hurtige tidslige variationer således, at de tidslige variationer i poreluft under gulv er mindre end, hvad der konstateres i poreluft på friarealer. Derudover vurderes der at være en tendens til, at de største tidslige variationer konstateres i udkanten af bygningens fodaftryk og effekten forstærkes i højporøse materialer. Samlet vurderes det, at for såvel lerede som sandede lokaliteter er den tidslige variation i poreluften under bygninger begrænset. Opsummering af betydningen af såvel horisontal som tidslig variation Ud fra nærværende undersøgelse kan det konstateres, at såvel horisontal som tidslig variation forekommer i poreluft under gulv på de 3 undersøgte lokaliteter. Den horisontale variation, målt som forholdet mellem den laveste og højeste koncentration er stedvis op til en faktor Den horisontale variation er særlig lav, når der er kapillarbrydende lag under gulvet. Den tidslige variation målt som forholdet mellem den laveste og højeste koncentration i samme målepunkt var op til en faktor 33. Det kunne konstateres, at ændringer i atmosfæretrykket samt temperaturændringer kunne forklare en del af den tidslige variation. Det vurderes yderligere, at afstanden fra bygningsranden også har betydning på grund af luftskiftet i influenszonen. Det vurderes, at horisontal variation under bygninger er særlig relevant på lerede lokaliteter/lokaliteter uden kapillarbrydende lag. Hvad angår tidslige variationer er disse tilsyneladende generelt små under bygninger og forekommer på lokaliteter med og uden kapillarbrydende lag. KONKLUSION OG ANBEFALINGER Konklusionen er primært målrettet håndteringen af de horisontale variationer. Resultaterne af undersøgelsen viser, at den tidslige variation er begrænset set i forhold til de horisontale variationer. Der vil sandsynligvis forekomme en tidslig variation, hvis f. eks. de bygningsmæssige, vejrmæssige eller hydrogeologiske forhold afviger fra normalen. Resultaterne af poreluftsundersøgelsen viser, at den horisontale variation er af afgørende betydning, især på lokaliteter, hvor der ikke er kapillarbrydende lag. Undersøgelsesstrategien fremover kunne derfor være at øge antallet af poreluftsprøver per forureningskilde, øge prøvetagningspunkternes indbyrdes tæthed og lade antallet af prøver være afhængig af, om der er kapillarbrydende lag eller lavpermeable aflejringer under bygningen.

12 Forslag til nye retningslinier til poreluftsundersøgelser under en bygning med flygtige forureningskomponenter er anført i tabel 1. Af samme tabel fremgår til sammenligning den hidtidige praksis i Københavns Amt. Tabel 1: Forslag til nye retningslinier ved design af poreluftsundersøgelse under bygning. Forslag til nye retningslinier for poreluftsundersøgelse Tidligere strategi for Københavns Amt Geologi under gulv Kapillarbrydende lag Lavpermeable lag Ingen skelnen til geologi under bygning Antal poreluftprøver per forureningskilde Mindst 3 prøver indenfor et areal på 12 m 2 Mindst 5 prøver indenfor et areal på 12 m 2 1 prøve per forureningskilde Ca. pris (kr.) for undersøgelse ved 1 forureningskilde* *: Prisoverslaget omfatter udgifter til boring gennem normal gulv, prøvetagning og analyse for chlorerede opløsningsmidler samt resultatbearbejdning. Der er tale om et løst prisoverslag. Forslaget til nye retningslinier medfører, at udgifterne til undersøgelse af poreluftsforurening under en bygning forøges med kr. /forureningskilde afhængig af om der er kapillarbrydende lag eller ej. Det kan sammenholdes med en total pris på kr. (i gennemsnit) i Københavns Amt for en kortlægningsundersøgelse (inklusiv filtersatte boringer, jordog vandprøver osv.). Det følger af retningslinierne, at der bør placeres 2 x 5 poreluftspunkter (fordelt på to arealer af hver 12 m 2 ) i en sag med to forureningskilder under en bygning med lavpermeable lag. Derved forøges gennemsnitsprisen på kortlægningsundersøgelsen fra ca kr. til kr. Selv om antallet af poreluftsprøver øges væsentligt, viser resultaterne fra dette projekt, at informationer om historik, gulvkonstruktion og bygningskonstruktion fortsat er uhyre vigtige af hensyn til en optimal placering af poreluftsspydene og dermed pålideligheden af undersøgelsens resultater. I Københavns Amt var der tradition for at skubbe prøvetagningspunkterne ud til væggen for at undgå at gennembore gulvene, hvorved der gåes på kompromis med placering af poreluftspunkterne i forhold til kilden. Resultaterne i dette projekt illustrerer vigtigheden af, at punkterne placeres optimalt i forhold til kilden. Konsekvensen heraf er en større udgift til den efterfølgende reetablering af gulvene. Ved anvendelse af den foreslåede strategi i tabel 1 vil en poreluftsundersøgelse bliver dyrere fordi der bør gøres et grundigere forarbejde, prøveantallet forøges og der må forventes flere udgifter til reetablering. Til gengæld øges troværdigheden af undersøgelsesresultaterne, hvilket er af stor betydning, da data danner grundlag for vurdering af indeklimarisiko.

13 Region Hovedstaden forventer snarest at tage endelig stilling til den nye undersøgelsesstrategi for poreluftsundersøgelser under bygninger. Når det sker, må det forventes at influere på de krav og forventninger, som Regionen Hovedstaden har til poreluftsundersøgelser, der udføres i andre sager f. eks frivillige undersøgelser herunder undersøgelser udført af Oliebranchens Miljøpulje. På baggrund af undersøgelsesresultaterne gives følgende anbefalinger ved udførelse af poreluftsundersøgelser under gulv: Opprioriter historiske oplysninger - de er af afgørende betydning for optimal placering af prøvetagningspunkter. I tilfælde med mangelfulde historiske oplysninger kan der som alternativ suppleres med felt GC. Derved er der større chance for at lokalisere kilden og på den baggrund placere poreluftsmålingerne optimalt (Dette kan medføre flere gennemboringer i gulvet). Sæt ressourcer af til en grundig gennemgang af bygningskonstruktionen. Fokus henledes især på om fundamenter under bygningen kan adskille området med hot spot fra prøvetagningspunkterne. I disse tilfælde vil prøvetagningsresultatet være misvisende. Dette vil ikke være et problem i bygninger, hvor der udelukkende er randfundamenter. Undersøg om der er kapillarbrydende lag under gulvet. På bygningstegningerne er der sædvanligvis ikke angivet om der er kapillarbrydende lag under gulvet eller ej. Det er derfor vigtigt i forbindelse med etablering af prøvetagningspunkterne at notere, om der er kapillarbrydende lag eller lavpermeable lag under gulvet. Det kan ikke anbefales at gennemføre skrå boringer igennem bygningens fundament. Med skrå boringer vil der oftest blive gået på kompromis med placering af prøvetagningspunktet i forhold til kildens placering. Hvis prøvetagningspunkterne ikke kan placeres optimalt i forhold til kildens placering skal poreluftsmålingen ikke udføres. I stedet skal der benyttes alternative metoder til at opnå de samme informationer, f.eks. indeklimamålinger. Udtag prøver mellem 0-10 cm under gulv og kontroller dybden i forhold til gulvets underside. I den øverste ½ meter under gulv kan der være varierende lagtykkelse af kapillarbrydende lag og mindre permeable lag, og det er betydningsfuldt om poreluften trækkes fra det ene eller andet lag. Denne undersøgelse viser, at den væsentligste variation af poreluftresultaterne findes i den horisontale variation og ikke i den tidslige variation. Det anbefales ikke, at gennemføre langtidsmålinger eller gentagne prøvetagningsrunder over tid, med mindre der er tale om ekstreme forhold med hensyn til vejr, hydrogeologi, bygningskonstruktion mv. Der stilles ikke krav til, at poreluftsundersøgelsen skal gennemføres på et bestemt tidspunkt i forhold til de klimatiske forhold. Baggrunden er, at det fortsat er de geografiske variationer, der har størst betydning for resultatet af poreluftsmålingerne.

14 REFERENCER /1/ "Poreluftprojekt - Styrende parametre for tidslige variationer af indholdet af chlorerede opløsningsmidler i sand- og lerjorde". Miljøprojekt nr. 1094, Hovedrapport. /2/ "Transport af gasformig forurening i umættet zone og i bygninger". Litteraturstudie. Amternes Videncenter for Jordforurening. Teknik og Administration Nr. 7, /3/ "Porelufttransport. Teoretiske betragtninger", rev 01. Fyns Amt. Notat fra COWI, 11. februar (Omtalt som "Tegneserien"). /4/ Fyns Amt - Poreluft: Prøvetagning og vurdering. Manual dateret 12. sept. 2004, rev. 11. jan /5/ "Undersøgelse af variationer i poreluftkoncentrationen - Tre lokaliteter i Københavns Amt". Københavns Amt november 2006.

Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager

Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager Udarbejdet af Dansk Miljørådgivning A/S for Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Dias nr. 1 Disposition Baggrund og formål

Læs mere

Udvikling af styrede underboringer til udtagning af poreluft og jordprøver under bygninger og anlæg

Udvikling af styrede underboringer til udtagning af poreluft og jordprøver under bygninger og anlæg ATV Vintermøde 2014 Temadag 1, Ny undersøgelsesmetoder i teori og praksis Udvikling af styrede underboringer til udtagning af poreluft og jordprøver under bygninger og anlæg Christian Buck, Projektleder,

Læs mere

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt 8, undersøgelser og indeklima Hvorfor er det vigtigt med grundige undersøgelser inden 8 tilladelser til nybyggeri for at kunne sikre indeklimaet: Afklare

Læs mere

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S METANGASUNDERSØGELSE Storegade 48-50, 6040 Lunderskov Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691 Din rådgiver gør en forskel Vejlevej

Læs mere

Hvornår r holder en reduktions- faktor påp. 100 over betongulv? - Erfaringer fra de danske regioner

Hvornår r holder en reduktions- faktor påp. 100 over betongulv? - Erfaringer fra de danske regioner Hvornår r holder en reduktions- faktor påp 100 over betongulv? - Erfaringer fra de danske regioner Per Loll, udviklingsleder, Ph.D Andreas H. Kristensen, Claus Larsen Christian Andersen, VJ 1 Lidt public

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012 Adresse: Matr. nr.: Lyneborggade 21-33, 2300 København S (tidligere benævnt Holmbladsgade 70, udstykningsområde 3) 633 Sundbyøster, København DGE-sag: Udarbejdet af: S-0704174/6 Rasmus Nellemann Nielsen,

Læs mere

VENTILERING I UMÆTTET ZONE

VENTILERING I UMÆTTET ZONE VENTILERING I UMÆTTET ZONE Fagchef, civilingeniør Anders G. Christensen Civilingeniør Nanna Muchitsch Divisionsdirektør, hydrogeolog Tom Heron NIRAS A/S ATV Jord og Grundvand Afværgeteknologier State of

Læs mere

Low Level MIP/MiHPT. Et nyt dynamisk værktøj til kortlægning af forureningsfaner

Low Level MIP/MiHPT. Et nyt dynamisk værktøj til kortlægning af forureningsfaner Low Level MIP/MiHPT Et nyt dynamisk værktøj til kortlægning af forureningsfaner Malene Tørnqvist Front, NIRAS ATV Vintermøde Workshop om dynamiske undersøgelser 10. marts 2015 KORTLÆGNING AF FORURENINGSFANER

Læs mere

Automatiseret prøvetagning af poreluft ved specifikke GVS-niveauer udvikling og test af apparatur

Automatiseret prøvetagning af poreluft ved specifikke GVS-niveauer udvikling og test af apparatur Automatiseret prøvetagning af poreluft ved specifikke GVS-niveauer udvikling og test af apparatur Poul Larsen 1, Nanna Muchitsch 1, Per Loll 1, Dorte Jakobsen 2 1 Dansk Miljørådgivning A/S 2 Region Hovedstaden

Læs mere

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand Helle Overgaard, Region Hovedstaden ATV Vintermøde, 10.-11. marts 2015 Deltagere i følgegruppe Miljøstyrelsen

Læs mere

Indeklimasager strategier og gode råd til undersøgelserne

Indeklimasager strategier og gode råd til undersøgelserne Indeklimasager strategier og gode råd til undersøgelserne Teknik og Administration Nr. 3 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord og læsevejledning... 5 2. Variationer ved poreluft- og indeklimamålinger...

Læs mere

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Lene Juul Nielsen og Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen ATV VINTERMØDE Fagsession om villaolietanke Vingstedcentret 10. marts 2010 Baggrund

Læs mere

Ventilation (SVE) på tre lokaliteter observationer og refleksioner

Ventilation (SVE) på tre lokaliteter observationer og refleksioner Ventilation (SVE) på tre lokaliteter observationer og refleksioner Vintermøde 7.-8. marts 2017 Thomas Hauerberg Larsen, Kresten Andersen, Anna Toft, Flemming Vormbak, Ida Damgaard, Mariam Wahid, Kim Sørensen,

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager

Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager Per Loll, udviklingsleder, Ph.D Poul Larsen, civilingeniør, Ph.D. Nanna Muchitsch, fagchef, civilingeniør Niels Christian Bergsøe, seniorforsker,

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Vejledning for poreluft- og indeklimamålinger

Vejledning for poreluft- og indeklimamålinger Vejledning for poreluft- og indeklimamålinger Retningslinjer og krav til planlægning og gennemførelse Indhold 1.1 Indmåling... 1 1.2 Meteorologiske forhold... 2 1.3 Byggeteknisk gennemgang... 2 1.4 Feltblindprøve...

Læs mere

Klorerte løsemidler i inneklimaet. Henrik Engdal Steffensen 25. & 26. Maj 2016

Klorerte løsemidler i inneklimaet. Henrik Engdal Steffensen 25. & 26. Maj 2016 Klorerte løsemidler i inneklimaet Henrik Engdal Steffensen 25. & 26. Maj 2016 PROBLEMSTILLINGEN Transportveje, Konseptuelle modeller, Undersøkelsesmetoder Risikovurdering BYGNINGERS TRANSPORTVEJE 3 KAPILLARBRYDENDE

Læs mere

Anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager

Anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager Anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager PFT Per Loll, udviklingsleder, Ph.D sporgas 1 Baggrund indeklimabidrag Indeklimabidrag af flygtige forureningskomponenter opstår i et (dynamisk)

Læs mere

Passiv ventilation der virker!

Passiv ventilation der virker! 1 Passiv ventilation der virker! Indeklimasikring ved etablering af ventileret krybekælder Dansk Miljørådgivning A/S: Rikke Berg Mørch, diplomingeniør Per Loll, udviklingsleder, civilingeniør Ph.D Region

Læs mere

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Udført for: Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Udført af: Poul Larsen, Per Loll Claus Larsen og Maria Grøn fra

Læs mere

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser

Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser. Forbedringsprocesser Hvor meget skal vi undersøge? Mål og rammer for vores undersøgelser Forbedringsprocesser Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Oplæg til ATV-MØDE 20. MAJ 2009 Disposition Omfanget

Læs mere

Passiv Ventilation med Cupolex

Passiv Ventilation med Cupolex Passiv Ventilation med Cupolex Pernille Kjærsgaard, Orbicon Kresten B. Andersen, Orbicon Martin Stærmose, Region Sjælland Christian Fabricius, Region Sjælland Thomas Hauerberg Larsen, Orbicon Beliggenhed

Læs mere

Dataanalyse ifm. poreluftundersøgelser - Nye vinkler

Dataanalyse ifm. poreluftundersøgelser - Nye vinkler Dataanalyse ifm. poreluftundersøgelser - Nye vinkler Per Loll, udviklingsleder, Ph.D. 1 Baggrund indeklimabidrag Indeklimabidrag af flygtige forureningskomponenter opstår i et (dynamisk) samspil mellem:

Læs mere

Nye metoder til risikovurdering af indeklima

Nye metoder til risikovurdering af indeklima Nye metoder til risikovurdering af indeklima Per Loll, Udviklingsleder, Ph.D ATV-møde, Risikovurdering, 18. juni 2013 1 Indledning Indeklimabidrag opstår i et (dynamisk) samspil mellem: a. Poreluftforureningens

Læs mere

Vadsbyvej 16A Historisk perspektiv og feltmetoder. Thomas Hauerberg Larsen

Vadsbyvej 16A Historisk perspektiv og feltmetoder. Thomas Hauerberg Larsen Vadsbyvej 16A Historisk perspektiv og feltmetoder Thomas Hauerberg Larsen Forskellige andre overskrifter jeg kunne have valgt Historien om en succesoprensning hvordan vi fjernede 400 kg klorerede opløsningsmidler

Læs mere

Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde

Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde Modelberegninger og indeklimamålinger Teknik og Administration Nr. 1 2002 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Indledning...5 3. Sammenfatning...7 4. Udførelse

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009. Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009. Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19 ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009 Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19 Holmbladsgade 70, matr. nr. 633 Sundbyøster, København

Læs mere

Risikovurdering. Definition

Risikovurdering. Definition Risikovurderinger Definition Risikovurdering En risikovurdering er en vurdering af de miljø-og sundhedsmæssige konsekvenser af en forurening. Tager udgangspunkt i konkrete situationer og bygger på oplysninger

Læs mere

Poreluftprojekt - Styrende parametre for tidslige variationer af indholdet af klorerede opløsningsmidler i sand- og lerjorde

Poreluftprojekt - Styrende parametre for tidslige variationer af indholdet af klorerede opløsningsmidler i sand- og lerjorde Poreluftprojekt - Styrende parametre for tidslige variationer af indholdet af klorerede opløsningsmidler i sand- og lerjorde Bilagsrapport Torben Højbjerg Jørgensen, Dorte Glensvig, Christian Buck, Tage

Læs mere

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE Paradisvejen 2, Virklund, 8600 Silkeborg Rekvirent: Silkeborg Kommune Dato: 29. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0269 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør

Læs mere

DET ER BARE GAS UNDERSØGELSER OG ERFARINGER FRA ET BEBYGGET JORDDEPONI.

DET ER BARE GAS UNDERSØGELSER OG ERFARINGER FRA ET BEBYGGET JORDDEPONI. DET ER BARE GAS UNDERSØGELSER OG ERFARINGER FRA ET BEBYGGET JORDDEPONI. Civilingeniør, kontorleder Jens-Ole Petersen Civilingeniør, Ph.D., Per Loll Civilingeniør, kvalitetssikringschef Claus Larsen Dansk

Læs mere

Min grund skal undersøges

Min grund skal undersøges Information og vejledning til grundejere Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? www.regionsyddanmark.dk/jordforurening Formål med undersøgelsen Region Syddanmark vil nu undersøge din grund for at

Læs mere

Intro til værktøjskassen - Indeklimaafværge

Intro til værktøjskassen - Indeklimaafværge Intro til værktøjskassen - Indeklimaafværge Trine Skov Jepsen ATV-møde nr. 57 Indeklimaafværge 26. November Hvad skal jeg vide? Etagebyggeri Kælder/ krybekælder Gulvkonstruktion Fundament Mulige spredningsveje

Læs mere

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN

UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN UNDERSØGELSE AF 400 LEGEPLADSER I KØBENHAVN Akademiingeniør Claus Vestergaard, GEO Akademiingeniør Susanne Boiesen Petersen Miljøkontrollen København ATV MØDE DIFFUS JORDFORURENING SCHÆFFERGÅRDEN 4. juni

Læs mere

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne.

Baggrund. Nærværende rapport er rekvireret af Ejendomsmæglerfirmaet Home i Rønne på vegne af ejeren, Kuhre Autodele, Sandemandsvej 8, 3700 Rønne. Baggrund I forbindelse med overvejelse om salg af bygninger på grunden Sandemandsvej 8 i Rønne er der foretaget en undersøgelse af eventuelle forureninger på grunden. Formålet med nærværende rapport er

Læs mere

Transport af gasformig forurening i umættet zone og i bygninger Litteraturstudie

Transport af gasformig forurening i umættet zone og i bygninger Litteraturstudie Transport af gasformig forurening i umættet zone og i bygninger Litteraturstudie Teknik og Administration Nr. 7 2004 Forord Nærværende rapport er et litteraturstudie af transport af gasformig forurening

Læs mere

Dynamiske poreluftundersøgelser

Dynamiske poreluftundersøgelser Dynamiske poreluftundersøgelser - fra screening til optimal vidensudnyttelse Per Loll, udviklingsleder, Ph.D Andreas H. Kristensen, Ph.D. Claus Larsen, civilingeniør Annette Dohm, geolog, Region Nordjylland

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FYRINGSOLIES TRANSPORT OG NEDBRYDNING I DEN UMÆTTEDE ZONE

UNDERSØGELSE AF FYRINGSOLIES TRANSPORT OG NEDBRYDNING I DEN UMÆTTEDE ZONE UNDERSØGELSE AF FYRINGSOLIES TRANSPORT OG NEDBRYDNING I DEN UMÆTTEDE ZONE Civilingeniør Anders G. Christensen NIRAS A/S Lektor, civilingeniør, ph.d. Peter Kjeldsen Institut for Miljø & Ressourcer, DTU

Læs mere

Optisk sensor til real-time måling af forurening i indeklima

Optisk sensor til real-time måling af forurening i indeklima Optisk sensor til real-time måling af forurening i indeklima ATV Vintermøde. Onsdag den 11. marts 2015 Nancy Hamburger, Region Hovedstaden, Center for Regional Udvikling, Grundvand Samarbejdspartnere Tak

Læs mere

Reduktionsfaktorer for poreluftbidrag til indeklimaet, når der er betongulv. - Erfaringer fra regionerne

Reduktionsfaktorer for poreluftbidrag til indeklimaet, når der er betongulv. - Erfaringer fra regionerne Reduktionsfaktorer for poreluftbidrag til indeklimaet, når der er betongulv - Erfaringer fra regionerne Teknik og Administration Nr. 2 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 5 2. Sammenfatning... 7 2.1

Læs mere

Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden

Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden I dette notat gør analyze! status på, hvordan det ser ud med etableringen af fleksjob et år efter, at fleksjobreformen trådte i kraft, hvilket

Læs mere

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger DEL 2: RESULTATER AF SCREENING Gitte L. Søndergaard, Luca Locatelli, Louise Rosenberg, Philip J. Binning, Jens Aabling, Poul L. Bjerg ATV

Læs mere

Planlægning og udførelse af forureningsundersøgelser

Planlægning og udførelse af forureningsundersøgelser Region Hovedstaden Koncern Miljø Planlægning og udførelse af forureningsundersøgelser Koncern Miljø, maj 2011 Koncern Miljø Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse: 1 INDLEDNING... 5 2 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

2 Udførte undersøgelser og afværger

2 Udførte undersøgelser og afværger MEMO TITEL DATO 30. august 2016 TIL KOPI FRA PROJEKTNR ScandiaParken - Beskrivelse af miljøforhold Constructa A/S, Lars Hansen Profilsystemer A/S, Steen Jørgensen COWI, Anders Pørksen A065369 ADRESSE COWI

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej.

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej. Silkeborg Kommune Resendalvej - Skitseprojekt Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand

Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand Perspektivering ift. administrative afgørelser, grænseværdier og direktivkrav Ole Kiilerich Jord og Affald Sagshåndtering

Læs mere

Beboelsesbygninger for evt. kommende Almen Boligorganisation

Beboelsesbygninger for evt. kommende Almen Boligorganisation Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Christianiaområdet SUPPLERENDE PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Beboelsesbygninger

Læs mere

Indeklimasikring ved hot-spot afgravning og aktivt punktsug under gulv

Indeklimasikring ved hot-spot afgravning og aktivt punktsug under gulv Indeklimasikring ved hot-spot afgravning og aktivt punktsug under gulv Poul Larsen, Civilingeniør, Ph.D. Dansk Miljørådgivning A/S Per Loll, Civilingeniør, Ph.D. Dansk Miljørådgivning A/S Annette Dohm,

Læs mere

Erfaringsopsamling på V2-undersøgelser

Erfaringsopsamling på V2-undersøgelser Erfaringsopsamling på V2-undersøgelser Branchebeskrivelse Autoværksteder Teknik og Administration Nr. 1 2016 Erfaringsopsamling på V2-undersøgelser Branchebeskrivelse Autoværksteder Teknik og Administration

Læs mere

Indeklimaforbedrende energirenovering

Indeklimaforbedrende energirenovering 1 Indeklimaforbedrende energirenovering Jens-Ole Petersen, civilingeniør, kontorleder ATV Vintermøde, Vingsted 11-12. marts 2014 2 Indeklimaforbedrende energirenovering Indhold Baggrund for OPI-projektet.

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

Undersøgelser af fri fase praktiske erfaringer

Undersøgelser af fri fase praktiske erfaringer Undersøgelser af fri fase praktiske erfaringer Charlotte Riis, NIRAS 26. november 2009 ATV Øst gå-hjem møde, DTU Tak til: Maria Heisterberg Hansen, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS Inger Asp Fuglsang,

Læs mere

Undersøgelse af radonsikring

Undersøgelse af radonsikring Undersøgelse af radonsikring Nybyggeri Mette Neerup Jeppesen Temadag, Vintermøde 2011 Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde 2011 1 / 62 Overordnet projektpræsentation formål

Læs mere

Sporing af indtrængningsveje

Sporing af indtrængningsveje Sporing af indtrængningsveje ATV Jord og Grundvand Temadag Indeklima 7. marts 2011 Kilde: Radon og enfamilieshuse. Erhvervs- og byggestyrelsen Winnie Hyldegaard 1 Baggrund for udviklingsprojekt Sporing

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

Poreluftprojekt - Styrende parametre for tidslige variationer af indholdet af klorerede opløsningsmidler i sand- og lerjorde

Poreluftprojekt - Styrende parametre for tidslige variationer af indholdet af klorerede opløsningsmidler i sand- og lerjorde Poreluftprojekt - Styrende parametre for tidslige variationer af indholdet af klorerede opløsningsmidler i sand- og lerjorde Hovedrapport Torben Højbjerg Jørgensen, Dorte Glensvig, Christian Buck, Tage

Læs mere

Redoxforhold i umættet zone (Bestemmelse af ilt, kuldioxid, svovlbrinte og metan i poreluft)

Redoxforhold i umættet zone (Bestemmelse af ilt, kuldioxid, svovlbrinte og metan i poreluft) Redoxforhold i umættet zone (Bestemmelse af ilt, kuldioxid, svovlbrinte og metan i poreluft) Definition af redoxforhold i umættet zone De fleste kemiske og biologiske processer i jord og grundvand er styret

Læs mere

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg

Nedlagt jernstøberi og servicestation, Budolfi Plads 2 / Vingårdsgade 10, Aalborg ANBEFALET Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Undersøgelse udført af Oliebranchens Miljøpulje En del af ejendommen og vejarealet ud for ejendommen påtænkes kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven

Læs mere

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS ERFARINGS OPSAMLING Passiv ventilation under huse Miljøprojekt nr. 1348 2010 Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS Følgegruppe Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen Susanne

Læs mere

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE Sektionsleder Anne Steensen Blicher Orbicon A/S Geofysiker Charlotte Beiter Bomme Geolog Kurt Møller Miljøcenter Roskilde ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING

Læs mere

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse PCB M Å L I N G E R Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse af afværgetiltag Frederiksberg Skole Sorø 1. måleserie 2014 Projektnr.: 103118-0008-P003 Udarbejdet af: Dorte Jørgensen kemiingeniør, MEM

Læs mere

Bevarings. afdelingen KIRKERUP KIRKE. Roskilde Kommune Region Sjælland. Klimaundersøgelse

Bevarings. afdelingen KIRKERUP KIRKE. Roskilde Kommune Region Sjælland. Klimaundersøgelse Bevarings afdelingen KIRKERUP KIRKE Roskilde Kommune Region Sjælland Klimaundersøgelse Bevaring og Naturvidenskab, Miljøarkæologi og Materialeforskning I.C. Modewegsvej, Brede, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf. 33

Læs mere

Air sparging test, STEP. Sagsnavn: Høfde 42 Sagsnr. 0704409 Dato: 07-10-08 Initialer: SRD Tid, start: 12.11 Tid, slut: 13.42.

Air sparging test, STEP. Sagsnavn: Høfde 42 Sagsnr. 0704409 Dato: 07-10-08 Initialer: SRD Tid, start: 12.11 Tid, slut: 13.42. Air sparging test, STEP Sagsnavn: Høfde 42 Sagsnr. 7449 Dato: 7-1-8 Initialer: SRD Tid, start: 12.11 Tid, slut: 13.42 Sparge boring: DGE19a : Ny air2, dybt filter Vand Logger nr. Luft Logger nr. Observationsboring

Læs mere

Baggrundsniveauer af oliekulbrinter i udeluft og uforurenede hjem. - Ny dansk undersøgelse.

Baggrundsniveauer af oliekulbrinter i udeluft og uforurenede hjem. - Ny dansk undersøgelse. Baggrundsniveauer af oliekulbrinter i udeluft og uforurenede hjem. - Ny dansk undersøgelse. Per Loll, udviklingsleder, Ph.D. DMR A/S Per Novrup, Region Midtjylland Børge Hvidberg, Region Midtjylland 9.

Læs mere

Min grund skal undersøges Hvad skal der ske?

Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? Information og vejledning til grundejere Min grund skal undersøges Hvad skal der ske? www.regionsyddanmark.dk/jordforurening Formål med undersøgelsen Region Syddanmark vil nu undersøge din grund for at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 Kortlægningsmetode

Indholdsfortegnelse. 2 Kortlægningsmetode Roskilde Amt Geofysisk kortlægning i Skovbo Kommune Landbaserede TEM-målinger COWI A/S Parallelvej 2 00 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

ATV Vintermøde Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften. Ole P. Stubdrup

ATV Vintermøde Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften. Ole P. Stubdrup ATV Vintermøde 2011 Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften Ole P. Stubdrup Banegravsdepotet beliggenhed / udvikling Deponering fra 1934 (49) - 1962 2 Formål med undersøgelsen Sundhedsmæssig

Læs mere

FRA PORELUFT TIL INDEKLIMA

FRA PORELUFT TIL INDEKLIMA VIA University College Horsens efteråret/vinteren 2010/2011 FRA PORELUFT TIL INDEKLIMA med radon som sporgas afgangsprojekt pro b12 bygningsingeniøruddannelsen KATRINE OEST RAPPORT Titel: Institution:

Læs mere

Udvikling af konceptuel forståelse af DNAPL udbredelse i ML og kalk

Udvikling af konceptuel forståelse af DNAPL udbredelse i ML og kalk Udvikling af konceptuel forståelse af DNAPL udbredelse i ML og kalk Integreret anvendelse af direkte og indirekte karakteriseringsmetoder Mette M. Broholm 1, Gry S. Janniche 1, Annika S. Fjordbøge 1, Torben

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

PILOTPROJEKT MED OPTIMERING AF PASSIV VENTILATION TIL SIKRING AF INDEKLIMA

PILOTPROJEKT MED OPTIMERING AF PASSIV VENTILATION TIL SIKRING AF INDEKLIMA PILOTPROJEKT MED OPTIMERING AF PASSIV VENTILATION TIL SIKRING AF Tage V. Bote, Lars Nissen, Bjarke Neiegaard Rasmussen, COWI A/S Jan Petersen, Ole Mikkelsen, Klaus Bundgaard Mortensen, Region Syddanmark

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-4 SCREENING AF SEDIMENTET I TANGE SØ NEDSTRØMS INDLØBET AF GUDENÅEN FOR INDHOLD AF TUNGMETALLER OG MILJØ- FREMMEDE STOFFER. Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

ELFORSK projekt 344-012. Energibesparelse er mere end energi - Non Energy Benefits, NEB. Case: Saint Gobain Weber A/S Ændringer af ovnindbygninger

ELFORSK projekt 344-012. Energibesparelse er mere end energi - Non Energy Benefits, NEB. Case: Saint Gobain Weber A/S Ændringer af ovnindbygninger ELFORSK projekt 344-012 Energibesparelse er mere end energi - Non Energy Benefits, NEB Case: Saint Gobain Weber A/S Ændringer af ovnindbygninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Sammenfatning...

Læs mere

Statistisk 3-D ber egning af sandsynligheden for at finde en jordforurening

Statistisk 3-D ber egning af sandsynligheden for at finde en jordforurening M iljøpr ojekt nr. 449 1999 Statistisk 3-D ber egning af sandsynligheden for at finde en jordforurening Lektor, cand.scient., lic.tech. Helle Holst IMM, Institut for Matematisk Modellering DTU, Danmarks

Læs mere

Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge

Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge Dato: 22. april 2014 Brevid 2280173 Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge Baggrund På ejendommen Tujavej 15 i Køge, har der i en periode fra før 1960 til midt 80érne ligget

Læs mere

ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET?

ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET? ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET? Seniorforsker Birgitte Hansen, GEUS Lektor Søren Munch Kristiansen, Geologisk Institut, Aarhus Universitet Civilingeningeniør, ph.d. Flemming Damgaard Christensen,

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Strømningsfordeling i mættet zone

Strømningsfordeling i mættet zone Strømningsfordeling i mættet zone Definition af strømningsfordeling i mættet zone På grund af variationer i jordlagenes hydrauliske ledningsvene kan der være store forskelle i grundvandets vertikale strømningsfordeling

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL 04-09-6 Sag nr. 477 Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape og 4, 86 Hørning Parcel nr.: 5 Figur Situationsplan :000

Læs mere

Fravalg af LAR-metoden nedsivning. LAR-metodekatalog

Fravalg af LAR-metoden nedsivning. LAR-metodekatalog Fravalg af LAR-metoden nedsivning LAR-metodekatalog Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. FORHOLD HVOR REGNVAND IKKE KAN NEDSIVES LOKALT... 3 2.1 GRUNDVANDSSPEJLET STÅR HØJT... 3 2.2 ØVERSTE LAG ER LER...

Læs mere

AFPRØVNING AF SORBICELL-METODEN EN PASSIV VANDPRØVETAGER

AFPRØVNING AF SORBICELL-METODEN EN PASSIV VANDPRØVETAGER AFPRØVNING AF SORBICELL-METODEN EN PASSIV VANDPRØVETAGER Henriette Kerrn-Jespersen, Civilingeniør, Region Hovedstaden Steffen Damgaard Nielsen, Biolog, Grontmij Carl Bro A/S Jesper Albinus, Hydrogeolog,

Læs mere

Teknologiudviklingsprojekt til undersøgelse af PCB-forurening i jord

Teknologiudviklingsprojekt til undersøgelse af PCB-forurening i jord Teknologiudviklingsprojekt til undersøgelse af PCB-forurening i jord Seniorprojektleder Anne Lise Nielsen COWI A/S Civilingeniør Hanne Kirk Østergaard Region Nordjylland ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG

Læs mere

: Bilag 1: Oversigtsplan med potentielle forureningskilder og placering af prøvetagningspunkter. Lykkegårdsvej 48 6000 Kolding Matr. nr.

: Bilag 1: Oversigtsplan med potentielle forureningskilder og placering af prøvetagningspunkter. Lykkegårdsvej 48 6000 Kolding Matr. nr. Teknisk notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T 8228 1400 F 8228 1401 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Oplæg til forureningsundersøgelse for Lykkegårdsvej 48, 6000 Kolding 22. februar 2016 Vores reference:

Læs mere

Supplerende forsøg med. bekæmpelse af blåtop. på Randbøl Hede.

Supplerende forsøg med. bekæmpelse af blåtop. på Randbøl Hede. Supplerende forsøg med bekæmpelse af blåtop på Randbøl Hede. Af Hans Jørgen Degn Udarbejdet for Randbøl Statsskovdistrikt, 2006. 1 Indledning. Den voksende dominans af blåtop er et alvorligt problem på

Læs mere

THW / OKJ gravsdepotet

THW / OKJ gravsdepotet Notat Sag Grindsted forureningsundersøgelser Projektnr.. 105643 Projekt Grindsted modelberegninger Dato 2015-11-04 Emne Supplerende modelberegninger ved bane- Initialer THW / OKJ gravsdepotet Baggrund

Læs mere

Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Mikael Rasmussen Miljøteknisk Rapport Kontrol af forurening ved fyringsolietanke på Bakken 14 og 16, 3050 Humlebæk matr. 9ø og 9ab Dageløkke By, 4. juni 2012 Sag: 12 036 01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

NOTAT. Forudsætninger for fravælgelse af LAR-metoden nedsivning. Indhold

NOTAT. Forudsætninger for fravælgelse af LAR-metoden nedsivning. Indhold NOTAT Forudsætninger for fravælgelse af LAR-metoden nedsivning Projekt LAR-katalog Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune, Natur og Miljø, Teknik og Miljø Notat nr. 1, rev. 3 Dato 2011-06-30 Til Fra Kopi

Læs mere

NEDSIVNING OG KONSEKVENSER FOR GRUNDVANDET

NEDSIVNING OG KONSEKVENSER FOR GRUNDVANDET NEDSIVNING OG KONSEKVENSER FOR GRUNDVANDET Johanne Urup, jnu@ramboll.dk PROBLEMSTILLINGER Nedsivning af regnvand kan skabe problemer med for højt grundvandsspejl Grundvandsressourcen kan blive påvirket

Læs mere

INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS -

INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS - INDEKLIMASIKRING I PRAKSIS - LÆRING OG OPTIMERING AF PASSIV VENTILATIONSLØSNING Arne Rokkjær, Region Hovedstaden Disposition Baggrund - lokalitet Afværge - princip Etablering Grundejer Dokumentation Sammenfatning

Læs mere

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2 Notat Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS 20. december 2012 Projekt nr. 211702 Dokument nr. 125930520 Version 1 Udarbejdet af NCL Kontrolleret af AWV

Læs mere

UDVIKLING AF SIKRINGSMETODER MOD INDTRÆNGNING AF RADON I HUSE SAMT UNDERSØGELSE AF RADONVARIATIONEN I JORDEN

UDVIKLING AF SIKRINGSMETODER MOD INDTRÆNGNING AF RADON I HUSE SAMT UNDERSØGELSE AF RADONVARIATIONEN I JORDEN UDVIKLING AF SIKRINGSMETODER MOD INDTRÆNGNING AF RADON I HUSE SAMT UNDERSØGELSE AF RADONVARIATIONEN I JORDEN Teknikumingeniør Mette Neerup Jeppesen NIRAS A/S Civilingeniør, ph.d., seniorforsker Jørgen

Læs mere

Grundvandsressourcen. Nettonedbør

Grundvandsressourcen. Nettonedbør Grundvandsressourcen En vurdering af grundvandsressourcens størrelse samt påvirkninger af ressourcen som følge af ændringer i eksempelvis klimaforhold og arealanvendelse har stor betydning for planlægningen

Læs mere

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008 Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I 15.

Læs mere

Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser. Teknik & Administration Nr. 3 1997 Hovedrapport

Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser. Teknik & Administration Nr. 3 1997 Hovedrapport Erfaringsopsamling på amternes registreringsundersøgelser Teknik & Administration Nr. 3 997 Hovedrapport INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...4 SAMMENFATNING...5. INDLEDNING...9. Baggrund...9.2 Formål... 2. DATAGRUNDLAG...3

Læs mere