UNDERSØGELSE AF FYRINGSOLIES TRANSPORT OG NEDBRYDNING I DEN UMÆTTEDE ZONE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERSØGELSE AF FYRINGSOLIES TRANSPORT OG NEDBRYDNING I DEN UMÆTTEDE ZONE"

Transkript

1 UNDERSØGELSE AF FYRINGSOLIES TRANSPORT OG NEDBRYDNING I DEN UMÆTTEDE ZONE Civilingeniør Anders G. Christensen NIRAS A/S Lektor, civilingeniør, ph.d. Peter Kjeldsen Institut for Miljø & Ressourcer, DTU Civilingeniør Ernst Lassen Oliebranchens Miljøpulje (OM) ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET marts 2007

2

3 RESUMÉ På to feltlokaliteter forurenet med fyringsolie er der gennemført en detaljeret kortlægning af forureningsspredningen og det geokemiske aftryk efter den biologiske nedbrydning af oliestoffer. Det kan på baggrund af de målte vertikale og horisontale koncentrationsgradienter i poreluften for både ilt og kuldioxid konkluderes, at der sker en kontinuerlig nedbrydning af kulbrinter i den umættede zone. Jævnlige poreluftmålinger henover året indikerer, at der altid er aerobe forhold i jorden, men at der sker meget store svingninger i iltindholdet. Diffusion er for begge undersøgte feltlokaliteter den væsentligste transportmekanisme og afgørende for både transporten af ilt ind i den olieforurenede jord samt den modsatrettede transport af den dannede kuldioxid fra den aerobe nedbrydning af oliestofferne. Der ses også en begrænset horisontal spredning af flygtige kulbrinter (BTEX) som følge af nedbrydning og diffusion. Laboratorieforsøgene med forurenet jord fra de to lokaliteter bekræfter, at specielt de flygtige stoffer som fx BTEX nedbrydes relativt hurtigt. De bestemte 1.ordens aerobe nedbrydningsrater er i god overensstemmelse med publicerede værdier fra andre felt- og laboratorieforsøg. Modelberegninger med modellen R-UNSAT har klart demonstreret, at der selv for relativt lave 1.ordens nedbrydningsrater af fx BTEX-forbindelser kan opnås en reduktion af koncentrationen på gange under transporten fra kilden og ned til grundvandet, samt en væsentlig begrænsning af både den horisontale og vertikale spredning ved diffusion. Det er også vist, at der kan ske en markant ændring i oliens sammensætning over tid, og at denne ældningsproces har betydning for, hvilken udvaskning der kan forventes fra fx en restforurening. Med det anvendte modelværktøj er det muligt at beregne reduktionen igennem den umættede zone, og det er fundet, at de mest følsomme parametre ved beregningen er nedbrydningsraten, tykkelsen af den umættede zone under kilden samt jordarten og den aktuelle vandmætning. INDLEDNING Denne artikel beskriver summarisk resultaterne af et projekt omkring fyringsolies transport og nedbrydning i den umættede zone, gennemført i perioden Projektet er udført af NIRAS A/S for Oliebranchens Miljøpulje (OM). En række delaktiviteter har omfattet laboratorieforsøg til belysning af nedbrydningsrater og udvaskningspotentialer for fyringsolie i umættet jord. Laboratorieforsøgene er planlagt og udført af lektor Peter Kjeldsen fra Institut for Miljø & Ressourcer, DTU. Resultaterne er præsenteret i en samlet rapport /ref. 1/, hvortil der henvises for mere detaljerede informationer. FORMÅL Projektets overordnede formål har været at vurdere den forventede betydning af jordens umættede zone for forureningsspredning, nedbrydning og transport til grundvandszonen af fyringsolieforurening beliggende i den umættede zone. Den overordnede strategi for projektet har været opdelt i tre dele. I første del er der gennemført et litteraturstudie omkring sammensætning, nedbrydning og analyse af fyringsolie, samt laboratorieforsøg med nedbrydning, og på baggrund heraf gennemført simuleringer med en numerisk model. I den efterfølgende del er der til beskrivelse af processerne i den umættede zone udført feltundersøgelser på to villa-

4 tanksager. I den sidste del er muligheden for at udarbejde et simpelt operationelt værktøj til risikovurdering undersøgt. LABORATORIEFORSØG Nedbrydningsforsøg Betragtes nedbrydningsforløbet for benzen ud fra prøverne fra kildeområdet på Trørødlokaliteten, ses, at nedbrydningen først starter efter ca dage, hvorimod de øvrige 6 flygtige stoffer i forsøget næsten er helt nedbrudt efter 5-20 dage, jf. figur 1. Der sker således en præferentiel nedbrydning af de 6 andre stoffer, førend benzen nedbrydes. Forsøgene viser desuden, at tilsætning af kvælstof ingen betydning har for nedbrydningen, og der er således ingen tegn på kvælstofbegrænsning. Også for denne lokalitet viser de øvrige feltdata, at der generelt sker en biologisk omsætning af kulbrinter, og at der således ikke er tegn på nogen kvælstofbegrænsning. 6 Trørød kilde (foc=0,3%) n-octan 3 Trørød kilde (foc=0,3%) benzen 5 2,5 4 2 mg/l 3 mg/l 1, , dage tk1 NH4 tk1 tk1 død lækage 1 tk2 NH4 tk2 tk2 død lækage tk1 NH4 tk1 tk2 NH4 tk dage tk1 død lækage 1 tk2 død lækage 2 Figur 1. Nedbrydningsforsøg (Batch) med jord fra kildeområdet i Trørød. Bestemmelse af 1.ordens aerobe nedbrydningsrater Gennemsnittet af de bestemte rater for både kildeområdet på Trørød-lokaliteten og de to øvrige undersøgte jorde er omregnet til totale rater og sammenfattet i tabel 1. Fraktion Enkeltstof Trørød Kilde Trørød ikke kilde Lyngby ny kilde (-) (-) (1/dage) (1/dage) (1/dage) 1 n-octane 0,41 2 n-decane 0,38 4 Benzen 0,31 3,35 4 Toluen 0,24 0,11 0,08 4 p-xylene 0,72 0,12 1,20 4 Ethylbenzen 0,13 0,38 5 1,2,4 Trimethylbenzene 0,30 1,64 Tabel 1. 1.ordens aerobe totale nedbrydningsrater bestemt ved batch-metoden.

5 Den bestemte rate for n-octane falder i den laveste ende af det forventede interval, mens raten for n-decane er ca. en faktor 10 lavere end den forventede minimumsværdi. For BTEX, der udgør stofferne i fraktion #4, er der generelt påvist rater, der er inden for det forventede interval og generelt i den høje ende i forhold til de indsamlede litteraturværdier. De bestemte rater for stoffet 1,2,4 TMB fra fraktion #5 viser stor variation, hvor den laveste værdi er ca. en faktor 10 mindre end værdierne fundet i litteraturen. MODELBEREGNINGER Modelopsætning Det samlede modeldomæne har en radius på 50 m og en tykkelse på 10 m. Kildens placering er i alle simuleringer fra 2-3 m.u.t. og strækker sig fra centrum af modellen og ud til 3 m s afstand. På figur 2 er vist et snit igennem modellen, der er opstillet som en rotationssymmetrisk model. I standardscenariet regnes der på en sandjord med lavt vandindhold, en nettonedbør på 200 mm/år og en tykkelse af den umættede zone på 10 m. Forureningen tænkes at udgøre en restforurening efter en afgravning eller udkanten af et område, hvor fri olie er sivet ned og har spredt sig horisontalt. Koncentrationen (totalkulbrinter) i kilden er ca mg/kg- TS, og i alt findes 239 kg olie totalt inden for det forurenede jordvolumen på ca. 28 m 3. Den valgte koncentration er typisk for den residuale oliekoncentration, der findes, hvor der er sket en påvirkning med den fri oliefase. Sammensætningen af olien og variationen i de fysiskkemiske egenskaber for de 7 separate alifatiske og aromatiske fraktioner, som olien er inddelt i, er detaljeret beskrevet i rapporten /ref. 1/. Figur 2. Modelopsætning. Radiært snit igennem den rotationssymmetriske model og anvendte randbetingelser.

6 Transport og nedbrydning af BTEX Oliefraktion #4 (summen af BTEX) er den eneste, hvor nedbrydningsraterne er tilstrækkeligt undersøgt til, at der kan udføres en troværdig følsomhedsanalyse. Figur 3 viser de beregnede stationære porevandskoncentrationer for forskellige nedbrydningsrater. Med en konservativ lav 1.ordens rate (R=0,01 1/d) i forhold til både litteraturværdierne og de eksperimentelt bestemte værdier, ses en reduktion af BTEX-koncentrationen på ca. 500 gange ved transport gennem en umættet zone på 7 m, regnet fra undersiden af kilden. Med en høj nedbrydningsrate (R=1,0 1/d) bliver reduktionen af koncentrationen gange, og dermed reduceres porevandskoncentrationen til næsten 0 i hele den umættede zone og stofferne transporteres kun lige ud af kildeområdet, førend de nedbrydes. En beregning helt uden nedbrydning (R=0) viser en meget kraftig spredning både horisontalt og vertikalt. Porevands-koncentrationen lige over grundvandsspejlet er nu ca µg/l, og der findes over 1 µg/l i porevandet i op til 50 m s afstand fra kilden. R= 1 (1/d) R=0.01 (1/d) R=0 (1/d) Figur 3. Betydningen af nedbrydningsraten R for summen af fraktion #4 (summen af BTEX). Koncentrationerne i porevandsfasen er i µg/l og 1 µg/l-konturen er vist med rødt. Enhederne på x- og z-akserne er i cm.

7 FELTLOKALITET I TRØRØD For den ene af de to feltlokaliteter præsenteres i dette afsnit de overordnede fortolkninger af forholdene i den umættede zone. Der henvises til /ref. 1/ for en mere uddybende beskrivelse af de gennemførte målinger. De her viste resultater skal illustrere, hvordan de forskellige processer som diffusion og nedbrydning i den umættede zone resulterer i en meget tydelig signatur. Geologi og hydrogeologi På figur 4 er de lokale geologiske forhold illustreret ved et profil-snit A-B langs en række af de etablerede undersøgelsesboringer udført i dette projekt, jf. figur 5 for placering af profilet. Figur 4. Situationsplan og placering af snit A-B.

8 Figur 5. Lokale geologiske forhold for profil A-B. Geologien i undersøgelsesområdet består overordnet af lerede og sandede moræneaflejringer i de øverste ca. 3-5 m u.t. Herunder findes smeltevandsaflejringer domineret af velsorteret fint sand. I nogle dybder og boringer ses mindre indslag af groft sand og enkelte steder mere siltede horisonter. Vandmætningen i profilet som helhed varierer mellem 20-50% af porøsiteten, og der er således generelt umættede forhold. Forureningsfordeling På figur 6 er vist den nuværende fordeling af totalkulbrinter i jorden langs profilet A-B. Spredningen af olien fra det utætte underjordiske produktrør ved B27 er sket ved at olien langsomt er sivet vertikalt ned igennem de umættede jordlag. På grund af lokale variationer i geologien og vandindholdet i de øverste 5 meter er olien ikke kun sivet vertikalt ned, idet der ved B26 ses en svag horisontal spredning. Når olien er nået ned i det mere ensartede og umættede fine sand i ca. 5-6 m s dybde, er den videre transport overvejende sket i vertikal retning, men også med en vis horisontal komponent. Olien er nået helt ned til den kapillære zone, men der er ikke påvist fri olie på vandspejlet i boringerne. Figur 6. Totalkulbrinter i jord og grundvand langs profil A-B.

9 På figur 7 er vist udbredelsen af totalkulbrinter i poreluft og grundvand langs profilet A-B. De højeste koncentrationer findes som forventet umiddelbart under spildområdet ved B27, hvor der lokalt er påvist over 300 mg/m 3. Koncentrationerne aftager svagt med dybden i både B7 og B27, hvor der også er påvist høje jordkoncentrationer helt ned til grundvandet, og niveauet lige over grundvandet er således omkring 100 mg/m 3. De optegnede konturer indikerer, at der sker en væsentlig diffusion i både vertikal og horisontal retning, og samtidig en kraftig reduktion af koncentrationerne. Der observeres dog allerede relativt lave koncentrationer i B26, placeret ca. 8 m fra spildstedet. I boringerne B20 og B29, placeret hhv. ca. 18 og 40 m fra spildstedet, ses ikke totalkulbrinter i de tre filtre i den umættede zone. Indholdet af totalkulbrinter vurderes således at være reduceret til under 0,5 mg/m 3 i en afstand af ca m fra B27. Figur 7. Totalkulbrinter i poreluft og grundvand langs profil A-B. På figur 8 er vist udbredelsen af BTEX i poreluft og grundvand langs profilet A-B. Inden for området med den kraftige jordforurening ses et indhold af BTEX på omkring 1 mg/m 3. Fra dette område sker der en horisontal diffusiv spredning, og den horisontale spredning vurderes som følge af bl.a. nedbrydning at være begrænset til ca. 5-8 m fra spildstedet, førend koncentrationen er under 0,01 mg/m 3. I B20, placeret ca. 18 m fra spildstedet, er der i alle dybder i den umættede zone påvist spor af BTEX (0,002-0,007 mg/m 3 ). I B29, placeret 40 m fra spildstedet, er der i de tre dybeste filtre påvist tilsvarende lave niveauer (0,0017-0,017 mg/m 3 ) af BTEX.

10 Figur 8. Sum af BTEX i poreluft og grundvand langs profil A-B. Signaturen af den biologiske nedbrydning Ved nedbrydning af oliekomponenter eller naturligt forekommende organisk stof i den umætede zone forbruges ilten og der dannes kuldioxid. Tilstedeværelse af ilt i koncentrationer på mindst ca. 3-5 vol.% er nødvendig, for at den aerobe nedbrydning af oliestofferne kan ske effektivt. Som for forureningskomponenterne præsenteres og diskuteres primært data målt langs profilet A-B. På figur 9 er vist iltindholdet i poreluften langs profilet A-B. Der ses et område med under 5 vol.% ilt i området ved B7, og dette er stort set sammenfaldende med centrum af det område, hvor der i de udtagne jordprøver er påvist høje indhold af kulbrinter. Fra dette område ses et stigende iltindhold i alle retninger, og ved boring B20, ca. 20 m væk, er iltindholdet omkring det naturlige baggrundsniveau på ca vol.%. Figur 9. Iltindholdet i poreluften langs profil A-B.

11 Overordnet transporteres ilten således ved diffusion horisontalt fra områderne omkring det forurenede område og ind i området ved B7, hvor iltforbruget er maksimalt. Undervejs forbruges en del ved den biologiske nedbrydning af oliekomponenter, og koncentrationsgradienten er maksimal i området, hvor der er påvist residual olie i jorden. Der sker også en markant vertikal transport af ilt fra terræn og ned i den umættede zone, ligesom der er opbygget en nedadrettet diffusionsgradient. I området ved B26 og B7 er den vertikale koncentrationsgradient i de øverste ca. 5 m på ca. 1-2 vol.% ilt/m. Den horisontale iltkoncentationsgradient ind i området med det laveste iltindhold skønnes til ca. 2-5 vol.% ilt/m. På figur 10 er vist indholdet af kuldioxid i poreluften langs profilet A-B. Der ses et område med over 12 vol.% kuldioxid i området mellem B26 og B7, og dette er stort set sammenfaldende med det område, hvor der i de udtagne jordprøver er påvist kulbrinter og et meget reduceret iltindhold. Fra dette område ses et aftagende kuldioxidindhold i alle retninger, og ved boring B20 er indholdet reduceret til omkring det naturlige baggrundsniveau på ca. 2 vol.%. Overordnet transporteres kuldioxid således ved diffusion horisontalt fra området ved B26 og B7, hvor det dannes, og mod områderne omkring med lavere koncentrationer. Der ses også en vis vertikal transport af kuldioxid mod terræn og videre til atmosfæren. I filtret lige over grundvandet i B29 er der påvist et svagt forhøjet indhold af kuldioxid, og som nævnt i det foregående afsnit, vurderes dette at være forårsaget af en meget lokal nedbrydning af kulbrinter i den kapillære zone. Denne fortolkning er i god overensstemmelse med det påviste kuldioxidindhold og tilstedeværelsen af totalkulbrinter i både poreluft og grundvand. Som for ilten, opstår der også koncentrationsgradienter for kuldioxid, men blot orienteret i modsat retning. Den absolutte størrelse af gradienterne er sammenlignelig med, hvad der i de tidligere afsnit er beskrevet for ilten. Figur 10. Kuldioxidindholdet i poreluften langs profil A-B.

12 KONKLUSION På baggrund af de gennemførte undersøgelser kan det konkluderes, at: Den aerobe nedbrydningsrate for BTEX-forbindelser er relativt velundersøgt i litteraturen, og at de gennemførte nedbrydningsforsøg med forurenet jord fra de to feltlokaliteter har vist rater, der falder inden for det forventede interval. For de øvrige oliefraktioner og enkeltstoffer er det mere sparsomt med nedbrydningsrater, og de udførte forsøg har af metodiske årsager kun resulteret i få brugbare resultater. Det konkluderes, at datagrundlaget for beregninger af aerob BTEX-nedbrydning er velfunderet, mens der mangler tilstrækkelige informationer om andre stoffer og fraktioner. Modelberegninger med modellen R-UNSAT har klart demonstreret, at der selv for relativt lave 1.ordens nedbrydningsrater af fx BTEX-forbindelser kan opnås en reduktion af koncentrationen på gange under transporten fra kilden og ned til grundvandet, samt en væsentlig begrænsning af både den horisontale og vertikale spredning ved diffusion. Det kan også konkluderes, at der på grund af den biologiske nedbrydning i den umættede zone generelt er en begrænset spredning af totalkulbrinter på op til 2-8 m fra kildeområderne på de to feltlokaliteter, mens der for BTEX ses en spredning på indtil 2-5 m. Det kan på baggrund af de konstaterede koncentrationsgradienter i poreluften for både ilt og kuldioxid konkluderes, at der sker en kontinuerlig nedbrydning af kulbrinter hvilket også er eftervist ved laboratorieforsøgene. REFERENCER /1/ Oliebranchens Miljøpulje (OM). Projekt om umættet zone. Undersøgelse af fyringsolies transport og nedbrydning i den umættede zone. September Rapport udarbejdet af NIRAS A/S.

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Udført for: Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Udført af: Poul Larsen, Per Loll Claus Larsen og Maria Grøn fra

Læs mere

Af Claus Larsen, Per Loll og Poul Larsen, Dansk Miljø-rådgivning A/S og Jesper Bruhn Nielsen og Anders G. Christensen, NIRAS A/S

Af Claus Larsen, Per Loll og Poul Larsen, Dansk Miljø-rådgivning A/S og Jesper Bruhn Nielsen og Anders G. Christensen, NIRAS A/S Af Claus Larsen, Per Loll og Poul Larsen, Dansk Miljø-rådgivning A/S og Jesper Bruhn Nielsen og Anders G. Christensen, NIRAS A/S Miljøstyrelsen er ved at lægge sidste hånd på en vejledning om undersøgelse

Læs mere

Udtagning af Porevandprøver i den Umættede Zone Vurdering af nedsivning til grundvandet

Udtagning af Porevandprøver i den Umættede Zone Vurdering af nedsivning til grundvandet Udtagning af Porevandprøver i den Umættede Zone Vurdering af nedsivning til grundvandet Andreas Houlberg Kristensen DMR A/S Claus Ølund Ejlskov A/S Flemming Hauge Andersen Region Sjælland Per Loll DMR

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

Transportprocesser i umættet zone

Transportprocesser i umættet zone Transportprocesser i umættet zone Temadag Vintermøde 2018: Grundvand til indeklima - hvor konservativ (korrekt) er vores risikovurdering? Thomas H. Larsen JAGGS tilgang Det kan da ikke være så kompliceret

Læs mere

Risikovurderinger overfor indeklimaet baseret på grundvandskoncentrationer

Risikovurderinger overfor indeklimaet baseret på grundvandskoncentrationer Risikovurderinger overfor indeklimaet baseret på grundvandskoncentrationer Hvorfor stemmer virkeligheden ikke overens med teorien? SØREN DYREBORG NIRAS Maria Heisterberg Hansen og Charlotte Riis, NIRAS

Læs mere

VERTIKAL TRANSPORT MODUL OG NEDBRYDNING I JAGG 2.0 ET BIDRAG TIL FORSTÅELSE AF DEN KONCEPTUELLE MODEL. Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS A/S

VERTIKAL TRANSPORT MODUL OG NEDBRYDNING I JAGG 2.0 ET BIDRAG TIL FORSTÅELSE AF DEN KONCEPTUELLE MODEL. Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS A/S VERTIKAL TRANSPORT MODUL OG NEDBRYDNING I JAGG 2.0 ET BIDRAG TIL FORSTÅELSE AF DEN KONCEPTUELLE MODEL Jacqueline Anne Falkenberg NIRAS A/S JAGG 2 - Vertikal Transport og Olie JAGG 2.0 MST s risikovurderingsværktøj

Læs mere

VENTILERING I UMÆTTET ZONE

VENTILERING I UMÆTTET ZONE VENTILERING I UMÆTTET ZONE Fagchef, civilingeniør Anders G. Christensen Civilingeniør Nanna Muchitsch Divisionsdirektør, hydrogeolog Tom Heron NIRAS A/S ATV Jord og Grundvand Afværgeteknologier State of

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Jorden stammer fra diverse kommunale vejprojekter udført i Svendborg Kommune.

NOTAT. 1. Indledning. Jorden stammer fra diverse kommunale vejprojekter udført i Svendborg Kommune. NOTAT Projekt Risikovurdering, jorddepot ved motorvejsafkørsel Svendborg Nord Kunde Svendborg Kommune, Anlæg og ejendomme Til Fra Kim Jensen, Svendborg Kommune Søren Nielsen, Rambøll 1. Indledning Svendborg

Læs mere

Nedbrydning af olie i umættet zone - Processer, rater og praktiske udfordringer

Nedbrydning af olie i umættet zone - Processer, rater og praktiske udfordringer Nedbrydning af olie i umættet zone - Processer, rater og praktiske udfordringer Per Loll, udviklingsleder, Ph.D ATV møde 28. januar 2015 1 Hvad er det vi snakker om? banen kridtes op Oliestoffer, dvs.

Læs mere

Vurdering af indeklimarisiko ved fremtidig følsom arealanvendelse på baggrund af grundvandskoncentrationer. Overestimerer vi risikoen?

Vurdering af indeklimarisiko ved fremtidig følsom arealanvendelse på baggrund af grundvandskoncentrationer. Overestimerer vi risikoen? Vurdering af indeklimarisiko ved fremtidig følsom arealanvendelse på baggrund af grundvandskoncentrationer. Overestimerer vi risikoen Minakshi Dhanda, Region Hovedstaden Sine Thorling Sørensen, Region

Læs mere

Nedbrydningsrate, umættet zone

Nedbrydningsrate, umættet zone Nedbrydningsrate, umættet zone Definition af nedbrydningsrate, umættet zone Nedbrydningsraten i den umættede zone er i denne beskrivelse defineret som: Massen af stof der nedbrydes pr. dag pr. kg jord

Læs mere

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger DEL 2: RESULTATER AF SCREENING Gitte L. Søndergaard, Luca Locatelli, Louise Rosenberg, Philip J. Binning, Jens Aabling, Poul L. Bjerg ATV

Læs mere

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger GrundRisk Screeningsværktøj til struende forureninger DEL 1: PRINCIPPER FOR SCREENING Poul L. Bjerg Gitte L. Søndergaard, Luca Locatelli, Louise Rosenberg, Philip J. Binning, Jens Aabling ATV møde 29.

Læs mere

Søren Rygaard Lenschow NIRAS 6. MARTS 2018

Søren Rygaard Lenschow NIRAS 6. MARTS 2018 Sammenhæng mellem reduktion af masseflux i grundvandet og reduktion af massefjernelse i forbindelse med in-situ oprensning af kildeområde med kulbrinter (LNAPL) Søren Rygaard Lenschow NIRAS 6. MARTS 2018

Læs mere

2 Udførte undersøgelser og afværger

2 Udførte undersøgelser og afværger MEMO TITEL DATO 30. august 2016 TIL KOPI FRA PROJEKTNR ScandiaParken - Beskrivelse af miljøforhold Constructa A/S, Lars Hansen Profilsystemer A/S, Steen Jørgensen COWI, Anders Pørksen A065369 ADRESSE COWI

Læs mere

Oprensning af olie- og benzinforurening: Naturlig nedbrydning og biologisk afværge

Oprensning af olie- og benzinforurening: Naturlig nedbrydning og biologisk afværge Oprensning af olie- og benzinforurening: Naturlig nedbrydning og biologisk afværge Per Loll - DMR A/S ATV, Afværgeteknologier - State of the Art, 22. oktober 2008 Dias nr. 1 Indledning Oplægget lød på,

Læs mere

Konceptuelle modeller

Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller fra indledende undersøgelser til videregående undersøgelser, inddragelse af geologi, hydrogeologi, transportprocesser, forureningsspredning og indeklima. ATV-Vest

Læs mere

Risikovurdering af forurenet jord, slagger og flyveaske. EnviNa 30/9 2015

Risikovurdering af forurenet jord, slagger og flyveaske. EnviNa 30/9 2015 Risikovurdering af forurenet jord, slagger og flyveaske EnviNa 30/9 2015 1 Disposition 1. Indledning (kort) 2. Lovgivning (meget kort) 3. Cases (3-4 stk.) 4. Perspektivering/diskussion 2 1. Indledning

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

MODEL RECIPIENTPÅVIRKNING VED FREDERICIAC

MODEL RECIPIENTPÅVIRKNING VED FREDERICIAC 10 1 3 4 6 7 9 10 11 15 14 19 13 47 16 Inderhavn 54 55 58 59 69 50 Slæbested 56 57 68 70 26a 26b 73 74 72 22 24 31 32 18b Fremtidig kanal 33 34 18a 17b 21 20 46 35 71 Nuværende kanal 23 30 29 Pier 52 53

Læs mere

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg NOTAT Projekt Risikovurdering af lettere forurenet jord - støjvold III i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Notat nr. Miljø-01 Dato 2014-11-25 Til Henrik Linder, Ballerup Kommune Fra Lisbeth Hanefeld

Læs mere

1. ordens nedbrydningsrater til brug i GrundRisk Risikovurdering

1. ordens nedbrydningsrater til brug i GrundRisk Risikovurdering 1. ordens nedbrydningsrater til brug i GrundRisk Risikovurdering Cecilie B. Ottosen, Poul L. Bjerg, Mette M. Broholm, Gitte L. Søndergaard, DTU Miljø Jens Aabling, Miljøstyrelsen Motivation for projektet

Læs mere

Dansk Miljørådgivning A/S

Dansk Miljørådgivning A/S Dansk Miljørådgivning A/S Vognmand Filtenborg Nørrebro 70B 7900 Nykøbing M Att: Bjørn Filtenborg Sagsnr.: Dato: 2017-1124 3. august 2017 Risikovurdering vedr. indbygning af forurenet jord i støjvold beliggende

Læs mere

UNDERSØGELSESMETODER I UHÆRDET SKRIVEKRIDT

UNDERSØGELSESMETODER I UHÆRDET SKRIVEKRIDT UNDERSØGELSESMETODER I UHÆRDET SKRIVEKRIDT - udfordringer ved Platanvej, Nykøbing Falster Ekspertisechef Charlotte Riis, NIRAS Gro Lilbæk, Anders G Christensen, Peter Tyge, Mikael Jørgensen, NIRAS Martin

Læs mere

Lokalisering af hot-spot under bygning på renserigrund

Lokalisering af hot-spot under bygning på renserigrund Lokalisering af hot-spot under bygning på renserigrund Af Poul Larsen, Per Loll og Claus Larsen, Dansk Miljørådgivning A/S og Annette Dohm, Region Nordjylland DMR har afprøvet en ny undersøgelsesstrategi

Læs mere

GrundRisk screeningsværktøj til identifikation af grundvandstruende forureninger

GrundRisk screeningsværktøj til identifikation af grundvandstruende forureninger GrundRisk screeningsværktøj til identifikation af grundvandstruende forureninger Principper og resultater af screening Gitte Lemming Søndergaard, Luca Locatelli, Louise Rosenberg, Philip J. Binning, Poul

Læs mere

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Teknik og Miljø Miljø Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Sagsnr. 46477 Brevid. Ref. LESH / 8LD 16.december 2013 Forureningsundersøgelser og

Læs mere

Undersøgelser af fri fase praktiske erfaringer

Undersøgelser af fri fase praktiske erfaringer Undersøgelser af fri fase praktiske erfaringer Charlotte Riis, NIRAS 26. november 2009 ATV Øst gå-hjem møde, DTU Tak til: Maria Heisterberg Hansen, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS Inger Asp Fuglsang,

Læs mere

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning Forfattere: Lektor Erik Kristensen og Professor Marianne Holmer, Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 523 Odense

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VED KNULLEN 8, HØJBY, ODENSE

JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VED KNULLEN 8, HØJBY, ODENSE Notat NIRAS A/S Buchwaldsgade,. sal DK000 Odense C Region Syddanmark JORD OG GRUNDVANDSFORURENING VED KNULLEN 8, HØJBY, ODENSE Telefon 6 8 Fax 6 48 Email niras@niras.dk CVRnr. 98 Tilsluttet F.R.I 6. marts

Læs mere

SRD DOKUMENTATION AF AFVÆRGEEFFEKT ERFARINGER OG UDFORDRINGER CHARLOTTE RIIS, NIRAS

SRD DOKUMENTATION AF AFVÆRGEEFFEKT ERFARINGER OG UDFORDRINGER CHARLOTTE RIIS, NIRAS SRD DOKUMENTATION AF AFVÆRGEEFFEKT ERFARINGER OG UDFORDRINGER CHARLOTTE RIIS, NIRAS ATV VINGSTED 7. MARTS 2017 DOKUMENTATION AF AFVÆRGEEFFEKT Hvordan dokumenteres? Procesmonitering (vigtigt, men IKKE fokus

Læs mere

Status, erfaring og udviklingsmuligheder

Status, erfaring og udviklingsmuligheder Ventilering af umættet zone: Status, erfaring og udviklingsmuligheder Fagchef, Civilingeniør, Anders G. Christensen Civilingeniør, Nanna Muchitsch 22/10/2008 I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt

Læs mere

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Mette Christophersen, projektleder i Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark De fire forureningskilder i Grindsted der har

Læs mere

Ventilation (SVE) på tre lokaliteter observationer og refleksioner

Ventilation (SVE) på tre lokaliteter observationer og refleksioner Ventilation (SVE) på tre lokaliteter observationer og refleksioner Vintermøde 7.-8. marts 2017 Thomas Hauerberg Larsen, Kresten Andersen, Anna Toft, Flemming Vormbak, Ida Damgaard, Mariam Wahid, Kim Sørensen,

Læs mere

Geologi. Sammenhæng mellem geologi og beskyttelse i forhold til forskellige forureningstyper GRUNDVANDSSEMINAR, 29. AUGUST 2018

Geologi. Sammenhæng mellem geologi og beskyttelse i forhold til forskellige forureningstyper GRUNDVANDSSEMINAR, 29. AUGUST 2018 Geologi Sammenhæng mellem geologi og beskyttelse i forhold til forskellige forureningstyper GRUNDVANDSSEMINAR, 29. AUGUST 2018 Disposition Geologi- hvad betyder noget for grundvandsbeskyttelsen og indsatsplanlægning?

Læs mere

ATV Vintermøde Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften. Ole P. Stubdrup

ATV Vintermøde Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften. Ole P. Stubdrup ATV Vintermøde 2011 Undersøgelse af banegravsdepotet og afløbsgrøften Ole P. Stubdrup Banegravsdepotet beliggenhed / udvikling Deponering fra 1934 (49) - 1962 2 Formål med undersøgelsen Sundhedsmæssig

Læs mere

Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager

Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager Udarbejdet af Dansk Miljørådgivning A/S for Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Dias nr. 1 Disposition Baggrund og formål

Læs mere

ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET?

ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET? ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET? Seniorforsker Birgitte Hansen, GEUS Lektor Søren Munch Kristiansen, Geologisk Institut, Aarhus Universitet Civilingeningeniør, ph.d. Flemming Damgaard Christensen,

Læs mere

Overordnede betragtninger vedr. erfaringsopsamlingerne. Projektchef Anders Riiber Høj Oliebranchens Miljøpulje

Overordnede betragtninger vedr. erfaringsopsamlingerne. Projektchef Anders Riiber Høj Oliebranchens Miljøpulje Overordnede betragtninger vedr. erfaringsopsamlingerne Projektchef Anders Riiber Høj Oliebranchens Miljøpulje Agenda Status - forsikringsordningens første tiår Hvorfor erfaringsopsamling? Hvad har vi lært?

Læs mere

ISTD (In Situ Thermal Desorption) Oprensning af olieforurening i moræneler med gastermisk metode ATV VINTERMØDE 6. MARTS 2019

ISTD (In Situ Thermal Desorption) Oprensning af olieforurening i moræneler med gastermisk metode ATV VINTERMØDE 6. MARTS 2019 ISTD (In Situ Thermal Desorption) Oprensning af olieforurening i moræneler med gastermisk metode ATV VINTERMØDE 6. MARTS 2019 JESPER BRUHN NIELSEN NIRAS Baggrund - sagsforløb Olieskade anmeldt dec. 2006

Læs mere

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S METANGASUNDERSØGELSE Storegade 48-50, 6040 Lunderskov Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691 Din rådgiver gør en forskel Vejlevej

Læs mere

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter

Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Miljøstyrelsens vejledning 2/2009 - administrative og tekniske aspekter Lene Juul Nielsen og Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen ATV VINTERMØDE Fagsession om villaolietanke Vingstedcentret 10. marts 2010 Baggrund

Læs mere

ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING

ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING NATURLIG NEDBRYDNING AF TJÆRESTOFER I GRUND- VANDSMAGASIN VURDERET VED ISOTOPFRAKTIONERING, SPECIFIKKE NEDBRYDNINGSPRODUKTER, LABORATORIE- FORSØG OG STOFTRANSPORTMODELLERING Civilingeniør, ph.d. Mette

Læs mere

Afprøvning af GeoProbe injektionsmetoder i moræneaflejringer

Afprøvning af GeoProbe injektionsmetoder i moræneaflejringer Afprøvning af GeoProbe injektionsmetoder i moræneaflejringer ATV Vintermøde om Jord- og grundvandsforurening 8.-10. Marts 2010 Fagchef, Civilingeniør Anders G. Christensen, NIRAS Klient: Mads Terkelsen,

Læs mere

Slutdokumentation og oprensningskriterier på et aktivt system Jernbanegade 29, Ringe

Slutdokumentation og oprensningskriterier på et aktivt system Jernbanegade 29, Ringe WORKSHOP ATV VINTERMØDE 2017-10 ÅR MED STIMULERET REDUKTIV DECHLORERING ERFARINGER OG UDFORDRINGER Slutdokumentation og oprensningskriterier på et aktivt system Jernbanegade 29, Ringe Torben Højbjerg Jørgensen

Læs mere

Praktisk anvendelse af koblet mættet og umættet strømnings modeller til risikovurdering

Praktisk anvendelse af koblet mættet og umættet strømnings modeller til risikovurdering Praktisk anvendelse af koblet mættet og umættet strømnings modeller til risikovurdering Udarbejdet for : Thomas D. Krom Jacob Skødt Jensen Outline Problemstilling Metode Modelopstilling Risikovurdering

Læs mere

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017 A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01985 Ref. CHSTE / ANMSO Den 22. februar 2017 Påbud om supplerende undersøgelse af jord- og grundvandsforurening ved skimmerrør

Læs mere

Nitrat i grundvand og umættet zone

Nitrat i grundvand og umættet zone Nitrat i grundvand og umættet zone Forekomst og nitratreduktion. Seniorrådgiver, geokemiker Lærke Thorling Side 1 11. november 2010 Grundlæggende konceptuelle forståelse Side 2 11. november 2010 Nitratkoncentrationer

Læs mere

Situationsplan med boringer. Analyseresultater VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT

Situationsplan med boringer. Analyseresultater VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT MUSICONSEKRETARIATET HAL 1 OMRÅDET STATUSNOTAT - TERRÆNNÆRE JORDPRØVER TILLÆG TIL RAPPORT FRA 2017 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l RISIKOVURDERING Til vurering af om tungmetaller og PAHér kan ugøre en risiko for grunvanet er er i et følgene gennemført beregninger af inholet af stoffer, er teoretisk kan uvaskes af klasse 2 og 3 jor

Læs mere

Jordforureningsloven Region Midtjylland

Jordforureningsloven Region Midtjylland Jordforureningsloven Region Midtjylland Registrere muligt forurenede lokaliteter vidensniveau 1 (V1) Undersøge udvalgte lokaliteter udgår ell. kortlægges på vidensniveau 2 (V2). Registrere på V2. Foretage

Læs mere

Omfattende forureningsundersøgelse

Omfattende forureningsundersøgelse Omfattende forureningsundersøgelse Kirkebjerg Allé 4-6, 2600 Glostrup Matr. nr. 8 az og 8 aæ, Glostrup By, Glostrup Udført af: DMR Rådgivende Ingeniørfirma Dansk Miljørådgivning A/S For: Glostrup Kommune

Læs mere

Hvordan kan vi inddrage viden om nedbrydning (benzen og vinylchlorid)? - Grundvand til indeklima

Hvordan kan vi inddrage viden om nedbrydning (benzen og vinylchlorid)? - Grundvand til indeklima Hvordan kan vi inddrage viden om nedbrydning (benzen og vinylchlorid)? - Grundvand til indeklima Per Loll, udviklingsleder, Ph.D 1 Spørgsmål vedr. nedbrydning af benzen og VC Hvordan kan vi inddrage nedbrydning

Læs mere

Nitrat i grundvand og umættet zone

Nitrat i grundvand og umættet zone Nitrat i grundvand og umættet zone Forekomst og nitratreduktion. Cand. Scient Lærke Thorling Side 1 1. februar 2008 Århus Amt Side 2 1. februar 2008 Århus Amt Nitratfrontens beliggenhed på typelokaliteter

Læs mere

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener

Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener Indledende teknisk vurdering af en jord-forureningssag. skal vi afslutte sagen eller forsætte med påbud? Jævnfør jordforureningsloven: Kommunen har PLIGT til at meddele påbud til forurener 21/05/2013 PRESENTATION

Læs mere

Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning

Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning Vintermøde 2017, civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki kats@orbicon.dk Og mange andre fra

Læs mere

Dokumentationsmetoder

Dokumentationsmetoder Dokumentationsmetoder Thomas Hauerberg Larsen Nina Tuxen Henriette Kerrn Jespersen Camilla Maymann Christensen Mads Terkelsen Michael Neuhausen Pernille Palstrøm Kresten L. Andersen Desertøren ATV møde

Læs mere

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning Forfattere: Lektor Erik Kristensen og Professor Marianne Holmer, Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 523 Odense

Læs mere

Bilag 15. Linere feltanalyser of fotos

Bilag 15. Linere feltanalyser of fotos Bilag 15 Linere feltanalyser of fotos FLUTe linere - bemærkninger til de almindelige FLUTe linere Liner F3A ved M5 Lineren (F3A) var meget mudret, hvorfor den blev tørret af med ren klud, inden den blev

Læs mere

Felttest til dokumentation af nedbrydning i umættet zone

Felttest til dokumentation af nedbrydning i umættet zone Felttest til dokumentation af nedbrydning i umættet zone Per Loll, Andreas H. Kristensen og Poul Larsen DMR A/S Kaj Henriksen Aalborg Universitet Dias nr. 1 Baggrund JAGG 2.0 Med JAGG 2.0 bliver der mulighed

Læs mere

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. anjjo/anmso/jaflo Den 20. september 2016

A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia. Virksomheder J.nr. MST Ref. anjjo/anmso/jaflo Den 20. september 2016 A/S Dansk Shell Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01841 Ref. anjjo/anmso/jaflo Den 20. september 2016 Påbud om undersøgelse af jordforurening efter spild ved Havneterminalen, Fredericia

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Handlingsplaner ved større jordvarmeanlæg

Handlingsplaner ved større jordvarmeanlæg Handlingsplaner ved større jordvarmeanlæg Stine Juel Rosendal, COWI A/S 1 Handlingsplan ved etablering af jordvarmeanlæg Formål med at lave handlingsplan Indhold af handlingsplan Vanskeligheder bagatelgrænse

Læs mere

Notat UDKAST. 2. august 2005. Ringkjøbing Amt HØFDE 42. Estimering af udsivning til Vesterhavet. 2. august 2005. Indholdsfortegnelse:

Notat UDKAST. 2. august 2005. Ringkjøbing Amt HØFDE 42. Estimering af udsivning til Vesterhavet. 2. august 2005. Indholdsfortegnelse: Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Ringkjøbing Amt HØFDE 42 UDKAST 2. august 2005 NIRAS Banegårdspladsen 6 B DK-7400 Herning Telefon 9626 6226 Fax 9626 6225 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

Anvendelse af GrundRisk til lokal risikovurdering. Gennemgang af værktøjet med fokus på betydning af parameterværdier. Professor Philip J.

Anvendelse af GrundRisk til lokal risikovurdering. Gennemgang af værktøjet med fokus på betydning af parameterværdier. Professor Philip J. Anvendelse af GrundRisk til lokal risikovurdering Gennemgang af værktøjet med fokus på betydning af parameterværdier Professor Philip J. Binning Postdoc Luca Locatelli Videnskabelig assistent Louise Rosenberg

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Københavns kommune Miljøkontrollen

Københavns kommune Miljøkontrollen Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk Københavns kommune Miljøkontrollen CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning. 14/03/2013 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 1

Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning. 14/03/2013 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 1 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 14/03/2013 Risikovurdering af kritisk grundvandssænkning 1 Grundvandssænkning ved etablering af parkeringskælder ved Musikkens Hus Baggrund og introduktion

Læs mere

Indeklimaundersøgelser ved igangværende renserier - Dominerende interne bidrag eller hvad?

Indeklimaundersøgelser ved igangværende renserier - Dominerende interne bidrag eller hvad? Indeklimaundersøgelser ved igangværende renserier - Dominerende interne bidrag eller hvad? Per Loll, udviklingsleder, Ph.D, DMR A/S Mariam Wahid, chefkonsulent, Region Hovedstaden ATV Vintermøde, Vingsted

Læs mere

Med brev af 23. maj 2002 fremsendte kommunen sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen.

Med brev af 23. maj 2002 fremsendte kommunen sagens øvrige akter til Miljøstyrelsen. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/05-0003 Ref. Ulu/pbr/jeg Den 22. februar 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Lundtoft Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger på ejendommen matr. nr. [ ], beliggende

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR NATURLIG NEDBRYDNING AF OLIESTOFFER I DEN UMÆTTEDE ZONE UNDER TYPISKE DANSKE FORHOLD

FORUDSÆTNINGER FOR NATURLIG NEDBRYDNING AF OLIESTOFFER I DEN UMÆTTEDE ZONE UNDER TYPISKE DANSKE FORHOLD FORUDSÆTNINGER FOR NATURLIG NEDBRYDNING AF OLIESTOFFER I DEN UMÆTTEDE ZONE UNDER TYPISKE DANSKE FORHOLD Ph.d. Andreas Houlberg Kristensen Udviklingsleder, ph.d. Per Loll DMR A/S Chefkonsulent Mads G. Møller

Læs mere

Den sidste oprensningsfase i Kærgård Plantage

Den sidste oprensningsfase i Kærgård Plantage 15. marts 2012 Den sidste oprensningsfase i Kærgård Plantage Baggrund Daværende Miljøminister Connie Hedegaard og regionsrådsformand Carl Holst nedsatte den 16. januar 2007 en fælles arbejdsgruppe, bestående

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

NEDSIVNINGSFORHOLD I OMRÅDET OMKRING SKOVBAKKEVEJ, FREDERIKSVÆRK

NEDSIVNINGSFORHOLD I OMRÅDET OMKRING SKOVBAKKEVEJ, FREDERIKSVÆRK April 2012 NEDSIVNINGSFORHOLD I OMRÅDET OMKRING SKOVBAKKEVEJ, FREDERIKSVÆRK PROJEKT Nedsivningsforhold i området omkring Skovbakkevej, Frederiksværk Projekt nr. 207713 Udarbejdet af jku Kontrolleret af

Læs mere

HVAD MED NEDBRYDNING I JAGG 2.0?

HVAD MED NEDBRYDNING I JAGG 2.0? HVAD MED NEDBRYDNING I JAGG 2.0? Per Loll, Ph.D., udviklingsleder, DMR A/S Nanna Muchitsch, civilingeniør, NIRAS Anders G. Christensen, Ekspertisechef, NIRAS 1. RESUMÉ Med JAGG 2.0 er der nu mulighed for

Læs mere

Dynamisk udvikling i fordelingen af opløst PCE i sprækket kalkmagasin ved ændrede pumpningsforhold og udvikling af konceptuel model

Dynamisk udvikling i fordelingen af opløst PCE i sprækket kalkmagasin ved ændrede pumpningsforhold og udvikling af konceptuel model Dynamisk udvikling i fordelingen af opløst PCE i sprækket kalkmagasin ved ændrede pumpningsforhold og udvikling af konceptuel model ATV Vintermøde 7. marts 2017 Annika S. Fjordbøge (asfj@env.dtu.dk) Klaus

Læs mere

Redoxforhold i umættet zone (Bestemmelse af ilt, kuldioxid, svovlbrinte og metan i poreluft)

Redoxforhold i umættet zone (Bestemmelse af ilt, kuldioxid, svovlbrinte og metan i poreluft) Redoxforhold i umættet zone (Bestemmelse af ilt, kuldioxid, svovlbrinte og metan i poreluft) Definition af redoxforhold i umættet zone De fleste kemiske og biologiske processer i jord og grundvand er styret

Læs mere

3 Beregning af kritiske forureningsniveauer ift. dyrkning af. 4 Vurdering af risiko ved spisning af hjemmedyrkede

3 Beregning af kritiske forureningsniveauer ift. dyrkning af. 4 Vurdering af risiko ved spisning af hjemmedyrkede 26. marts 2018 Notat Region Hovedstaden Skuldelev Risikovurdering af afgrødernes optag af forurening Projekt nr.: 228882 Dokument nr.: 1227560478 Version 2 Revision 0 Indhold 1 Sammenfatning 2 Udarbejdet

Læs mere

MILJØBESKYTTELSE VED HÅNDTERING AF OVERSKUDSJORD RISIKOBEREGNINGER/- VURDERINGER? 25 JANUAR 2018

MILJØBESKYTTELSE VED HÅNDTERING AF OVERSKUDSJORD RISIKOBEREGNINGER/- VURDERINGER? 25 JANUAR 2018 MILJØBESKYTTELSE VED HÅNDTERING AF OVERSKUDSJORD RISIKOBEREGNINGER/- VURDERINGER? 25 JANUAR 2018 Risikovurdering og udfordringer Principper for håndtering af overskudsjord Enhver, der flytter jord uden

Læs mere

CARL ROSES VEJ 10, FREDERICIA

CARL ROSES VEJ 10, FREDERICIA Til Oliebranchens Miljøpulje & Topdanmark Forsikring A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni, 2012 OM sag nr. 7000-80-818 I 3347 042 12 238 CARL ROSES VEJ 10, FREDERICIA SUPPLERENDE FORURENINGSUN- DERSØGELSE

Læs mere

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-4 SCREENING AF SEDIMENTET I TANGE SØ NEDSTRØMS INDLØBET AF GUDENÅEN FOR INDHOLD AF TUNGMETALLER OG MILJØ- FREMMEDE STOFFER. Rekvirent Silkeborg Kommune Teknik- og

Læs mere

VALMUEVEJ 36, 3650 ØLSTYKKE

VALMUEVEJ 36, 3650 ØLSTYKKE OLIEBRANCHENS MILJØPULJE VALMUEVEJ 36, 3650 ØLSTYKKE PRISSÆTNING AF UNDERSØGELSER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk PROJEKTNR. DOKUMENTNR.

Læs mere

Sammenfatning af undersøgelserne på Grindsted Gl. Losseplads. Peter Kjeldsen og Poul L. Bjerg

Sammenfatning af undersøgelserne på Grindsted Gl. Losseplads. Peter Kjeldsen og Poul L. Bjerg Sammenfatning af undersøgelserne på Grindsted Gl. Losseplads Peter Kjeldsen og Poul L. Bjerg Baggrund Mange forureningskilder i Grindsted by der potentielt kan true drikkevandskvaliteten og Grindsted Å

Læs mere

Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk

Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk Modelfortolkning af MTBE-transport i kalk Per Loll, udviklings- og projektleder DMR Claus Larsen, kvalitetschef DMR Laila Bruun, hydrogeolog DMR (nu Rambøll) Anders Riiber Høj, projektchef OM (nu Metroselskabet)

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

AFPRØVNING AF GRUNDRISK RISIKOVURDERING PESTICID-PUNKTKILDER

AFPRØVNING AF GRUNDRISK RISIKOVURDERING PESTICID-PUNKTKILDER AFPRØVNING AF GRUNDRISK RISIKOVURDERING PESTICID-PUNKTKILDER Gitte Lemming Søndergaard ATV Vintermøde 6-3-219 TEKNOLOGIUDVIKLINGSPROJEKT Følgegruppe Region Sjælland (Projektholder): Nanette Schouw, Henrik

Læs mere

Bygningsaffald Anbefalinger for håndtering og bortskaffelse

Bygningsaffald Anbefalinger for håndtering og bortskaffelse NOTAT Projekt Bygningsaffald i Øm Projektnummer 3641600178 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Lejre Kommune Natur & Miljø Bygningsaffald Anbefalinger for håndtering og bortskaffelse Lejre

Læs mere

Low Level MIP/MiHPT. Et nyt dynamisk værktøj til kortlægning af forureningsfaner

Low Level MIP/MiHPT. Et nyt dynamisk værktøj til kortlægning af forureningsfaner Low Level MIP/MiHPT Et nyt dynamisk værktøj til kortlægning af forureningsfaner Malene Tørnqvist Front, NIRAS ATV Vintermøde Workshop om dynamiske undersøgelser 10. marts 2015 KORTLÆGNING AF FORURENINGSFANER

Læs mere

Nationalt netværk af testgrunde

Nationalt netværk af testgrunde Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Nationalt netværk af testgrunde Danish Soil Partnership INTRO Én indgang Nationalt netværk af testgrunde

Læs mere

Sammenligning af laboratorieforsøg med kemiske og biologiske metoder til oprensning af residual fri fase under grundvandsspejlet i Kærgård plantage

Sammenligning af laboratorieforsøg med kemiske og biologiske metoder til oprensning af residual fri fase under grundvandsspejlet i Kærgård plantage Sammenligning af laboratorieforsøg med kemiske og biologiske metoder til oprensning af residual fri fase under grundvandsspejlet i Kærgård plantage Mette Christophersen, Region Syddanmark Mange medforfattere..

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej.

Indholdsfortegnelse. Resendalvej - Skitseprojekt. Silkeborg Kommune. Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej. Silkeborg Kommune Resendalvej - Skitseprojekt Grundvandsmodel for infiltrationsområde ved Resendalvej COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erfaringer fra et boringstransekt

Erfaringer fra et boringstransekt Erfaringer fra et boringstransekt Workshop Vintermøde 2018, onsdag den 7. marts Mads Møller, Katerina Tsitonaki, Bertil B. Carlson og Lars Larsen, Orbicon Nina Tuxen og Mette Munk Hansen, Region Hovedstaden

Læs mere

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2 Notat Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS 20. december 2012 Projekt nr. 211702 Dokument nr. 125930520 Version 1 Udarbejdet af NCL Kontrolleret af AWV

Læs mere

STIMULERET BIOLOGISK NEDBRYDNING AF FYRINGSOLIE - FELTRESULTATER DER VISER MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER

STIMULERET BIOLOGISK NEDBRYDNING AF FYRINGSOLIE - FELTRESULTATER DER VISER MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER STIMULERET BIOLOGISK NEDBRYDNING AF FYRINGSOLIE - FELTRESULTATER DER VISER MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER Civilingeniør, ph.d. Per Loll Civilingeniør Claus Larsen, Dansk Miljørådgivning A/S Lektor Kaj Henriksen

Læs mere

Geus udarbejder et forståelsesnotat

Geus udarbejder et forståelsesnotat 2. 1. REFERAT for WP3-møde i Partnerskab Odense Vest Mødetidspunkt: 7. maj 2018 Sted: Vandværksvej 7, Odense Deltagere: Peter S, Ida, Anders, Torben, Johan, Troels, Hans Peter, Jørgen og Anette Afbud:

Læs mere

Modellering af stoftransport med GMS MT3DMS

Modellering af stoftransport med GMS MT3DMS Modellering af stoftransport med GMS MT3DMS Formål Formålet med modellering af stoftransport i GMS MT3DMS er, at undersøge modellens evne til at beskrive den målte stoftransport gennem sandkassen ved anvendelse

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE - GRUBE 3-6 INDHOLD. Resume 3. 1 Indledning 6

KÆRGÅRD PLANTAGE - GRUBE 3-6 INDHOLD. Resume 3. 1 Indledning 6 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE - GRUBE 3-6 VURDERING AF OMKOSTNINGER TIL OPRENSNING AF FORURENING UNDER GRUNDVANDSSSPEJLET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00

Læs mere