ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012"

Transkript

1 Adresse: Matr. nr.: Lyneborggade 21-33, 2300 København S (tidligere benævnt Holmbladsgade 70, udstykningsområde 3) 633 Sundbyøster, København DGE-sag: Udarbejdet af: S /6 Rasmus Nellemann Nielsen, Kvalitetssikret af: Søren Dyreborg, Dato: Rekvirent: Ejerforeningen Sadolinparken

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG BAGGRUND UNDERSØGELSENS OMFANG Udtagning af luftprøver under betonkonstruktionen RESULTATER Luft i betonkonstruktioner ved trappe-/elevatortårne Generelle meteorologiske forhold Måleresultater, Lyneborggade nr Måleresultater, Lyneborggade nr Måleresultater, Lyneborggade nr Måleresultater, Lyneborggade nr Måleresultater, Lyneborggade nr Måleresultater, Lyneborggade nr Måleresultater, Lyneborggade nr SAMLEDE VURDERINGER REFERENCER BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Situationsplan med placering af poreluftpunkter Situationsplan med placering af poreluftssonder i konstruktionen Analyserapport Side 1 af 11

3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat indeholder analyseresultaterne for en gennemført miljøundersøgelse på Holmbladsgade 70, 2300 København S, matrikelnr. 633 Sundbyøster, København (tidligere benævnt udstykningsområde 3). Sagsnr. hos København Kommunes miljøforvaltning (Center for Miljøs) er Undersøgelsen er gennemført i marts måned 2012 efter ønske fra Ejerforeningen Sadolinparken, Holmbladsgade 70 med baggrund i de af Center for Miljø (tidligere Miljøkontrollen) opstillede vilkår. De oprindelige vilkår er beskrevet i 8 tilladelsen af 18. januar 2005 /1/. På baggrund af moniteringsresultaterne er vilkårene siden blevet korrigeret og ændret /2, 3, 4, 5, 6 og 7/ og senest i mail fra center for Miljø den 24.oktober 2011 /8/. De oprindelige vilkår omfattende moniteringen af forureningsniveauer i grundvand, poreluft og indeklima er opstillet for at sikre, at boligernes indeklima ikke bliver påvirket af den tidligere påviste forurening i jorden. Det oprindelige omfang af moniteringen samt den historiske udvikling i moniteringsprogrammet er kort skitseret neden for, således at baggrunden for den nuværende monitering er fastlagt. I 8-tilladelsens vilkår nr. 1 /1/ fremgår det, at der skal udføres indeklimamålinger i bygningens aflukkede trappe-/elevatortårne for at sikre, at en eventuel underliggende jordforurening ikke giver et bidrag af forureningskomponenter til indeluften, som overskrider Miljøstyrelsens vejledende afdampningskriterier. I den oprindelige 8 tilladelse blev der stillet krav om, at der skulle foretages målinger to steder i hvert trappe-/elevatortårn med placering midt i og øverst i hvert tårn. I brev fra Center for Miljø af 27. februar 2007 /3/ blev dette reduceret, således at der kun skal måles ét sted (i toppen) af hvert trappe-/elevatortårn. Med baggrund i resultaterne af 2008 moniteringen (/9/) vurderede Center for Miljø, at der ikke sker en uacceptabel stoftransport fra forureningen under byggefeltet (tårnene) og videre til indeluften, og at vilkåret ang. indeklimamålingerne derfor bortfaldt (/5/). På baggrund af resultaterne i 2009 /10/ vurderede Center for Miljø dog, at der skulle foretages en supplerende indeklimamåling øverst i hvert trappe-/elevatortårn ved moniteringen i 2010 med henblik på at dokumentere, at iværksatte forbedringer under trappe-/elevatortårnene (med udluftning af sandpuderne) havde haft den ønskede effekt (/6/). I forbindelse med byggeriet og de oprindelige vilkår i 8-tilladelsen blev der på foranledning af DGE etableret nogle ekstra målesonder i bygningskonstruktionen under selve trappe-/elevatortårnene for at kunne vurdere, om eventuelt påviste forureningskomponenter i indeklimaet i trappe-/elevatortårnene stammer fra en underliggende jordforurening (/11/ og /12/). Målesonderne blev placeret dels lige over en udlagt RAC-membran, dels over den nedre betonkonstruktion i hvert enkelt trappe- /elevatortårn. Hermed er det muligt at undersøge, om der trænger forurening op Side 2 af 11

4 gennem RAC-membranen og videre op gennem konstruktionen. Center for Miljø har i brev af 27. februar 2007 tilføjet disse målepunkter til det oprindelige moniteringsprogram. Dette skulle ske som et supplement til vilkårene i 8 - tilladelsen. Tilføjelsen skyldtes, at der var usikkerhed om tætheden af RAC-membranerne. Center for Miljø beskrev i brev i nov (/5/), at hvis det var muligt, skulle der udtages en luftprøve fra den øvre og nedre målesonde i konstruktionen ved trappe- /elevatortårnene. Samtidig ønskede Center for Miljø, at der skulle udtages en poreluftprøve i jorden omkring hvert enkelt trappe-/elevatortårn. I 8 - tilladelsens vilkår nr. 2a fremgår det, at der skal udføres otte udendørs poreluftmålinger på området, ligesom det af tilladelsens vilkår nr. 2b og 2c fremgår, at der skal foretages en årlig monitering af grundvandet på grunden /1/. Moniteringen skal omfatte pejling og vandprøvetagning af seks filtersatte boringer på grunden. På baggrund af resultaterne i 2009 vurderede Center for Miljø, at de chlorerede opløsningsmidler kunne udelades af analyseprogrammet for grundvandsprøverne, da koncentrationerne af de chlorerede opløsningsmidler var meget lave og viste et stabilt niveau /6/. På baggrund af moniteringsresultaterne fra marts 2010 /13/ vurderede Center for Miljø, at vilkårene 2a, 2b og 2c i 8 - tilladelsen kunne udelades af 2011 moniteringen, men at der med henblik på en verificering af 2010 resultaterne skulle foretages følgende ved moniteringen i marts 2011 (/7/): Måling af luften fra øvre målesonde i sandpuden under de respektive trappe-/elevatortårne. Måling af poreluften i jorden rundt om betonkonstruktionen til hver af de respektive trappe-/elevatortårne Måling af indeluften øverst i hvert trappe-/elevatortårn. På baggrund af moniteringsresultaterne fra marts 2011 /14/ vurderede Center for Miljø, at moniteringen i marts 2012 i henhold til vilkårene i 8-tilladelsen kunne reduceres yderligere til at omfatte /8/: Måling af luften fra øvre målesonde i sandpuden under de respektive trappe-/elevatortårne. og at de øvrige vilkår i 8-tilladelsens nr. 1 og 2a 2c derfor bortfaldt. Som det fremgår, er der gennem årene tidligere foretaget div. målinger på lokaliteter. Resultaterne fra disse undersøgelser er afrapporteret og indsendt til Center for Miljø (/9/, /10/, /11/, /12/, /13/, /14/ og /15/). Nærværende rapport indeholder resultaterne af den årlige undersøgelse udført i marts Side 3 af 11

5 2 UNDERSØGELSENS OMFANG 2.1 Udtagning af luftprøver under betonkonstruktionen I forbindelse med opførelsen af byggeriet blev der placeret to vertikalt forskudte målesonder i sandpuden mellem RAC-membranen og pladefundamentet i hvert trappe-/elevatortårn. Samtidig blev der placeret en målesonde i en sandpude mellem ovennævnte pladefundament og gulvet i trappekonstruktionen (se bilag 2). Hermed var der mulighed for dels at vurdere RAC-membranens effekt over for jordforureningen, dels at vurdere betongulvets effekt. Prøverne i bygningskonstruktionen blev udtaget d. 20. marts Jævnfør Center for Miljøs reducerede vilkår for 2012 moniteringen /8/ er der udelukkende udført måling af luften fra den øvre målesonde i sandpuden under konstruktionen. For at opnå en detektionsgrænse under Miljøstyrelsens vejledende afdampningskriterier blev der fra hvert målepunkt i alt opsamlet ca. 100 liter luft på kulrør. Kulrørene er sendt til akkrediteret analyse på analyselaboratoriet Eurofins til bestemmelse af BTEX, C 9 C 10 aromater, chlorerede opløsningsmidler samt TVOC (total flygtige forbindelser) ved GC/MS. Placeringen af målepunkterne er vist på situationsplanen i bilag Side 4 af 11

6 3 RESULTATER I dette afsnit er de vigtigste resultater for miljøundersøgelsen opsummeret. Analyserapporterne fra analyselaboratoriet er vedlagt i bilag 3. I afsnit 3.1 med tilhørende underafsnit præsenteres undersøgelsesresultaterne for undersøgelsen af luften i konstruktionen i trappe-/elevatortårnene. Tallene er præsenteret således, at sammenhørende undersøgelsesresultater for hvert trappe- /elevatortårn er samlet i en tabel i et underafsnit. Dermed bliver det muligt kun at læse det afsnit, som berører et aktuelt trappe-/elevatortårn for at få et overblik over forureningssituationen ved det tårn. Den samlede vurdering af resultaterne vil fremgå af afsnit 4. For at kunne vurdere udviklingen i koncentrationerne i det enkelte målepunkt er udvalgte resultater fra tidligere undersøgelser (/9/, /10/, /11/, /12/, /13/, /14/ og /15/). ) medtaget i tabellerne. Kun resultater, som skal anvendes til vurderingerne, er medtaget. For andre resultater henvises til de tidligere rapporter. 3.1 Luft i betonkonstruktioner ved trappe-/elevatortårne I efterfølgende underafsnit præsenteres resultaterne for de enkelte trappe-/elevatortårne adskilt, således at det er muligt hurtigt at få et overblik over udviklingen ved det enkelte trappe-/elevatortårn. De enkelte underafsnit kan derfor læses uafhængigt af hinanden, hvorfor strukturen i de enkelte underafsnit er meget ens Generelle meteorologiske forhold De meteorologiske data for måledagen den 20. marts viser frisk vind fra vest. Temperaturen lå mellem C. Atmosfæretrykket havde været faldende i forhold til den foregående uge fra ca hpa den 15. marts til 1011 hpa den 19. marts for så at stige i løbet af undersøgelsesdagen d. 20. marts til 1024 hpa. Udviklingen i trykforholdende ses af figur 1 på næste side, som er et udprint fra DMI s hjemmeside Side 5 af 11

7 Figur 1:Trykudvikling for marts måned Måleresultater, Lyneborggade nr. 21 Tabel 1: Koncentrationer af udvalgte forureningskomponenter (µg/m 3 ) under trappe- /elevatortårnet, Lyneborggade 21 Målepunkt Måleperiode Benzen TVOC PCE TCE Målesonde, øvre marts 2006 <0,1 200 <0,4 <0,4 oktober 2006 <0,1 280 <0,4 4,2 marts ,34 60 <0,4 2,9 marts 2008 <0,1 <50 <0,4 1,6 marts ,12 <49 0,11 1,3 marts 2010 <0,1 i.p. 0,13 1,3 marts 2011 <0,1 i.p. 0,15 1,8 marts 2012 <0,1 i.p. 0,22 2,0 Afdampningsbidrag 1 0, : fra /16/. Raste angiver overskridelser af afdampningsbidrag. Med fed er angivet resultaterne fra måleserien i I trappe-/elevatortårnskonstruktionens øvre målesonde er der mht. benzenindholdet og i det samlede TVOC indhold ikke påvist koncentrationer over laboratoriets detektionsgrænser, der i forhold til den opsamlede luftmængde på kulrøret ligger under afdampningskriteriet. Indholdet af PCE og TCE ligger på niveau med, hvad der tidligere er blevet påvist Side 6 af 11

8 3.1.3 Måleresultater, Lyneborggade nr. 23 Tabel 2: Koncentrationer af udvalgte forureningskomponenter (µg/m 3 ) under trappe- /elevatortårnet, Lyneborggade 23 Målepunkt Måleperiode Benzen TVOC PCE TCE Målesonde, øvre marts 2006 <0,1 210 <0,4 <0,4 oktober 2006 <0, ,9 4,2 marts ,2 <50 1,5 1,8 marts 2008 <0,1 <50 1,3 1,7 marts ,18 <49 2,2 3,3 marts ,25 i.p. 1,7 1,6 marts 2011 <0,099 i.p. 1,3 2,1 marts ,19 i.p. 2,2 2,8 Afdampningsbidrag 1 0, : fra /16/. Raste angiver overskridelser af afdampningsbidrag. Med fed er angivet resultaterne fra måleserien i I betonkonstruktionens øvre målesonde er der mht. benzen indholdet påvist et indhold lige over afdampningskriteriet. Koncentrationen er ligesom de øvrige målte parametre på niveau med, hvad der tidligere er påvist. Til sammenligning har der, siden moniteringen begyndte i 2006, været målt benzen i udeluften i koncentrationer varierende mellem 0,6 og 1,3 µg/m³, hvilket ligger i den lave ende af det interval (0,5-9 µg/m 3 ), som der normalt observeres udendørs i Københavns Kommune, jævnfør miljørapporten udarbejdet af embedslægerne i det tidligere Københavns Amt Måleresultater, Lyneborggade nr. 25 Tabel 3: Koncentrationer af udvalgte forureningskomponenter (µg/m 3 ) i og omkring trappe- /elevatortårnet, Lyneborggade 25 Målepunkt Måleperiode Benzen TVOC PCE TCE Målesonde, øvre marts 2006 <0,1 <50 <0,4 <0,4 oktober 2006 <0,1 72 1,2 3,9 marts ,7 <50 0,63 2,8 marts 2008 <0,1 <50 0,76 2,8 marts 2009 <0,093 <46 1 4,1 marts 2010 <0,1 i.p. 1,1 3,8 marts 2011 <0,1 i.p. 0,78 2,6 marts 2012 <0,099 i.p. 0,96 3,2 Afdampningsbidrag 1 0, : fra /16/. Raste angiver overskridelser af afdampningsbidrag. Med fed er angivet resultaterne fra måleserien i Side 7 af 11

9 I trappe-/elevatortårnskonstruktionens øvre målesonde er der mht. benzenindholdet og i det samlede TVOC indhold ikke påvist koncentrationer over laboratoriets detektionsgrænser, der i forhold til den opsamlede luftmængde på kulrøret ligger under afdampningskriteriet. Indholdet af PCE og TCE ligger på niveau med, hvad der tidligere er blevet påvist Måleresultater, Lyneborggade nr. 27 Tabel 4: Koncentrationer af udvalgte forureningskomponenter (µg/m 3 ) i og omkring trappe- /elevatortårnet, Lyneborggade 27. Målepunkt Måleperiode Benzen TVOC PCE TCE Målesonde, øvre marts 2006 <0,1 140 <0,4 <0,4 oktober 2006 <0,1 220 <0,4 <0,4 marts , ,55 2,5 marts 2008 <0,1 <50 0,42 1,9 marts 2009 <0,085 <42 0,46 1,5 marts 2010 <0,1 i.p. 0,7 4,3 marts 2011 <0,1 i.p. 0,54 3,3 marts 2012 <0,1 i.p. 0,51 2,0 Afdampningsbidrag 1 0, : fra /16/. Raste angiver overskridelser af afdampningsbidrag. Med fed er angivet resultaterne fra måleserien i Som det fremgår af tabel 4, er der i betonkonstruktionens øvre målesonde ved denne monitering påvist koncentrationer i niveau med, hvad der tidligere er påvist Måleresultater, Lyneborggade nr. 29 Tabel 5: Koncentrationer af udvalgte forureningskomponenter (µg/m 3 ) under trappe- /elevatortårnet, Lyneborggade 29 Målepunkt Måleperiode Benzen TVOC PCE TCE Målesonde, øvre marts 2006 <0,1 <50 <0,4 <0,4 oktober 2006 <0,1 75 1,2 20 marts ,9 83 0,53 8,3 marts 2008 <0,1 <50 0,54 6,9 marts 2009 <0,1 <50 0,74 5,5 marts 2010 <0,1 i.p. 0,66 4,3 marts 2011 <0,1 i.p. 0,68 3,7 marts 2012 <0,1 i.p. 1,0 4,1 Afdampningsbidrag 1 0, : fra /16/. Raste angiver overskridelser af afdampningsbidrag. Med fed er angivet resultaterne fra måleserien i I betonkonstruktionen under trappe-/elevatortårnet ligger de påviste koncentrationer under eller på samme niveau som tidligere Side 8 af 11

10 3.1.7 Måleresultater, Lyneborggade nr. 31 Tabel 6: Koncentrationer af udvalgte forureningskomponenter (µg/m 3 ) i og omkring trappe- /elevatortårnet, Lyneborggade 31. Målepunkt Måleperiode Benzen TVOC PCE TCE Målesonde, øvre marts 2006 <0,1 110 <0,4 <0,4 oktober 2006 <0, ,44 5,8 marts ,5 57 <0,4 3,2 marts 2008 <0,1 63 0,53 3,1 marts 2009 <0,096 <48 0,38 2,9 marts 2010 <0,1 i.p. 0,3 2,1 marts 2011 <0,1 i.p. 0,38 2,2 marts ,64 i.p. 0,48 2,0 Afdampningsbidrag 1 0, : fra /16/. Raste angiver overskridelser af afdampningsbidrag. Med fed er angivet resultaterne fra måleserien i I betonkonstruktionens øvre målesonde er der, som det fremgår af tabel 6, påvist en stigning i benzenkoncentrationen i forhold til målingerne. De påviste 0,64 µg/m 3 ved denne måling er dog under 2007 koncentrationen på 1,5 µg/m 3. Til sammenligning har der, siden moniteringen begyndte i 2006, været målt benzen i udeluften i koncentrationer varierende mellem 0,6 og 1,3 µg/m³, hvilket ligger i den lave ende af det interval (0,5-9 µg/m 3 ), som der normalt observeres udendørs i Københavns Kommune, jævnfør miljørapporten udarbejdet af embedslægerne i det tidligere Københavns Amt. For de andre analyseparametre er de påviste koncentrationer i niveau med, hvad der tidligere er påvist Side 9 af 11

11 3.1.8 Måleresultater, Lyneborggade nr. 33 Tabel 7: Koncentrationer af udvalgte forureningskomponenter (µg/m 3 ) i og omkring trappe- /elevatortårn, Lyneborggade 33 Målepunkt Måleperiode Benzen TVOC PCE TCE Målesonde, øvre marts 2006 <0,1 <50 < 0,4 <0,4 oktober 2006 <0,07 88 <0,3 0,66 marts ,76 58 < 0,4 1,7 marts ,59 <50 < 0,4 2,2 marts 2009 <0,1 <50 0,36 4,1 marts 2010 <0,1 i.p. 0,17 1,5 marts 2011 <0,1 i.p. 0,33 2,9 marts ,34 i.p. 0,68 6,0 Afdampningsbidrag 1 0, : fra /16/. Raste angiver overskridelser af afdampningsbidrag. Med fed er angivet resultaterne fra måleserien i I målepunktet i betonkonstruktionen på Lyneborggade nr. 33 kan der observeres en svag stigning i koncentrationen af PCE og TCE i forhold til, hvad der tidligere er påvist. Koncentrationsudviklingen vurderes dog ikke at være alarmerende. For de andre analyseparametre er de påviste koncentrationer i niveau med, hvad der tidligere er påvist Side 10 af 11

12 4 SAMLEDE VURDERINGER Målingerne i trappe-/elevatortårnenes øvre målesonde viser generelt et koncentrationsniveau, som der tidligere er påvist. De målte koncentrationer vurderes ikke at udgøre en risiko over for indeklimaet i lejlighederne. Der er efterhånden opnået et meget stort og detaljeret datagrundlag til vurdering af forureningssituationen samt en eventuel påvirkning af indeklimaet, ligesom den tidsmæssige udvikling er dokumenteret med målinger gennem 6 år. Det anbefales derfor, at moniteringsprogrammet afsluttes, og at målepunkter og boringer afsluttes forskriftsmæssigt Side 11 af 11

13 5 REFERENCER /1 /: Tilladelse til etablering af boliger på delområde 3 af Holmbladsgade 70, 2300 Kbh. S., matr. nr. 633 Sundby Øster, brev fra Miljøkontrollen, dateret 18. januar /2/: Brev fra Center for Miljø til DGE dateret d. 29. maj 2006 /3/: Brev fra Center for Miljø til DGE dateret d. 27. februar 2007 /4/: Brev fra Center for Miljø til DGE dateret d. 26. juni 2007 /5/: Brev fra Center for Miljø til DGE dateret d. 28 november /6/: Brev fra Center for Miljø til DGE dateret d. 10 august /7/: Brev fra Center for Miljø til DGE dateret d. 17. november /8/: Mail fra Center for Miljø til DGE afsendt d. 24. oktober /9/: Årlig monitering af forureningsniveauer i grundvand, jord og indeklima, marts Udstykningsområde 3, Holmbladsgade 70, matr. nr. 633 Sundbyøster, København. Rapport nr. 2 udarbejdet af DGE for Ejerforeningen Sadolinparken d. 7. november 2008 /10/: Årlig monitering af forureningsniveauer i grundvand, jord og indeklima, marts Udstykningsområde 3, Holmbladsgade 70, matr. nr. 633 Sundbyøster, København. Rapport nr. 3 udarbejdet af DGE for Ejerforeningen Sadolinparken d. 29. maj /11/: Miljøundersøgelser ved trappetårne, etape I, udstykningsområde 3. Holmbladsgade 70, matr. nr. 633 Sundby Øster, København. Notat nr. 70 udarbejdet af DGE for Byggeselskab Mogens de Linde d. 8. maj /12/: Luftmålinger ved trappe-/elevatortårne, etape I, udstykningsområde 3. Holmbladsgade 70, matr. nr. 633 Sundby Øster, København. Notat nr. 77 udarbejdet af DGE for Byggeselskab Mogens de Linde d. 29. november /13/: Årlig monitering af forureningsniveauer i grundvand, jord og indeklima, marts Udstykningsområde 3, Holmbladsgade 70, matr. nr. 633 Sundbyøster, København. Rapport nr. 4 udarbejdet af DGE for Ejerforeningen Sadolinparken d. 7. juni /14/: Årlig monitering af forureningsniveauer i grundvand, jord og indeklima, marts Udstykningsområde 3, Holmbladsgade 70, matr. nr. 633 Sundbyøster, København. Rapport nr. 54 udarbejdet af DGE for Ejerforeningen Sadolinparken d. 31. maj /15/: Årlig monitering af forureningsniveauer i grundvand, jord og indeklima, marts Udstykningsområde 3, Holmbladsgade 70, matr. nr. 633 Sundbyøster, København. Rapport nr. 1 udarbejdet af DGE for Ejerforeningen Sadolinparken d. 24. maj /16/: Oprydning på forurenede lokaliteter Hovedbind, Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6, 1998 med tilhørende opdaterede liste juni-juli

14

15

16

17

18

19

20 1 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Telefon: CVR/VAT: DK DGE Group A/S Jelshøjvænget Højbjerg Att.: RNN Sagsnr.: Sagsnavn: Ejerforeningen Sadolinparken Prøvetype: Luft (poreluft) Prøvetager: Rekvirenten RNN Prøveudtagning: Analyseperiode: Analyserapport Rapportnr.: Batchnr.: Kundenr.: Modt. dato: AR-12-CA EUDKVE CA Lab prøvenr: Enhed DL. Enhed Metode Um (%) Kunde ID: på på DL. Prøve ID: Lyneborgga Lyneborgga resultat de 21 - øvre de 23 - øvre Aromatiske kulbrinter Benzen < µg/m³ 0.01 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 Toluen < 0.5 < 0.5 µg/m³ 0.05 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 Ethylbenzen < 0.1 < 0.1 µg/m³ 0.01 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 o-xylen < 0.1 < 0.1 µg/m³ 0.01 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 m+p-xylen µg/m³ 0.01 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 C9-aromater < 0.3 < 0.3 µg/m³ 0.03 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 C10-aromater < 0.3 < 0.3 µg/m³ 0.03 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 Kulbrinter >C6-C10 < 50 < 50 µg/m³ 5 µg/rør Intern metode M0221 GC/FID 20 >C10-C25 < 50 < 50 µg/m³ 5 µg/rør Intern metode M0221 GC/FID 20 >C6-C25 Sum # # µg/m³ 5 µg/rør Intern metode M0221 GC/FID 20 Chlorerede opløsningsmidler / nedbrydningsprodukter Chloroform µg/m³ 0.01 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 1,1,1-trichlorethan < 0.1 < 0.1 µg/m³ 0.01 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 Tetrachlormethan µg/m³ 0.01 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 Trichlorethen µg/m³ 0.01 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 Tetrachlorethen µg/m³ 0.01 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 Oplysninger fra rekvirent Luftvolumen l l * Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 1 af 4

21 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Telefon: CVR/VAT: DK DGE Group A/S Jelshøjvænget Højbjerg Att.: RNN Sagsnr.: Sagsnavn: Ejerforeningen Sadolinparken Prøvetype: Luft (poreluft) Prøvetager: Rekvirenten RNN Prøveudtagning: Analyseperiode: Analyserapport Rapportnr.: Batchnr.: Kundenr.: Modt. dato: AR-12-CA EUDKVE CA Lab prøvenr: Enhed DL. Enhed Metode Um (%) Kunde ID: på på DL. Prøve ID: Lyneborgga Lyneborgga resultat de 25 - øvre de 27 - øvre Aromatiske kulbrinter Benzen < < 0.1 µg/m³ 0.01 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 Toluen < 0.5 < 0.5 µg/m³ 0.05 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 Ethylbenzen < < 0.1 µg/m³ 0.01 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 o-xylen < < 0.1 µg/m³ 0.01 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 m+p-xylen µg/m³ 0.01 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 C9-aromater < 0.3 < 0.3 µg/m³ 0.03 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 C10-aromater 0.36 < 0.3 µg/m³ 0.03 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 Kulbrinter >C6-C10 < 50 < 50 µg/m³ 5 µg/rør Intern metode M0221 GC/FID 20 >C10-C25 < 50 < 50 µg/m³ 5 µg/rør Intern metode M0221 GC/FID 20 >C6-C25 Sum # # µg/m³ 5 µg/rør Intern metode M0221 GC/FID 20 Chlorerede opløsningsmidler / nedbrydningsprodukter Chloroform 0.19 < 0.1 µg/m³ 0.01 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 1,1,1-trichlorethan < < 0.1 µg/m³ 0.01 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 Tetrachlormethan µg/m³ 0.01 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 Trichlorethen µg/m³ 0.01 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 Tetrachlorethen µg/m³ 0.01 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 Oplysninger fra rekvirent Luftvolumen l l * Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 2 af 4

22 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Telefon: CVR/VAT: DK DGE Group A/S Jelshøjvænget Højbjerg Att.: RNN Sagsnr.: Sagsnavn: Ejerforeningen Sadolinparken Prøvetype: Luft (poreluft) Prøvetager: Rekvirenten RNN Prøveudtagning: Analyseperiode: Analyserapport Rapportnr.: Batchnr.: Kundenr.: Modt. dato: AR-12-CA EUDKVE CA Lab prøvenr: Enhed DL. Enhed Metode Um (%) Kunde ID: på på DL. Prøve ID: Lyneborgga Lyneborgga resultat de 29 - øvre de 31 - øvre Aromatiske kulbrinter Benzen < µg/m³ 0.01 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 Toluen < 0.5 < 0.5 µg/m³ 0.05 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 Ethylbenzen < 0.1 < 0.1 µg/m³ 0.01 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 o-xylen < 0.1 < 0.1 µg/m³ 0.01 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 m+p-xylen µg/m³ 0.01 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 C9-aromater < µg/m³ 0.03 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 C10-aromater < µg/m³ 0.03 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 Kulbrinter >C6-C10 < 50 < 50 µg/m³ 5 µg/rør Intern metode M0221 GC/FID 20 >C10-C25 < 50 < 50 µg/m³ 5 µg/rør Intern metode M0221 GC/FID 20 >C6-C25 Sum # # µg/m³ 5 µg/rør Intern metode M0221 GC/FID 20 Chlorerede opløsningsmidler / nedbrydningsprodukter Chloroform < 0.1 < 0.1 µg/m³ 0.01 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 1,1,1-trichlorethan < 0.1 < 0.1 µg/m³ 0.01 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 Tetrachlormethan µg/m³ 0.01 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 Trichlorethen µg/m³ 0.01 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 Tetrachlorethen µg/m³ 0.01 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 Oplysninger fra rekvirent Luftvolumen l l * Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 3 af 4

23 Eurofins Miljø A/S Ladelundvej Vejen Telefon: CVR/VAT: DK DGE Group A/S Jelshøjvænget Højbjerg Att.: RNN Sagsnr.: Sagsnavn: Ejerforeningen Sadolinparken Prøvetype: Luft (poreluft) Prøvetager: Rekvirenten RNN Prøveudtagning: Analyseperiode: Analyserapport Rapportnr.: Batchnr.: Kundenr.: Modt. dato: AR-12-CA EUDKVE CA Lab prøvenr: Enhed DL. Enhed Metode Um (%) Kunde ID: på på DL. Prøve ID: Lyneborgga de 33 - øvre resultat Aromatiske kulbrinter Benzen 0.34 µg/m³ 0.01 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 Toluen < 0.5 µg/m³ 0.05 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 Ethylbenzen < 0.1 µg/m³ 0.01 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 o-xylen < 0.1 µg/m³ 0.01 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 m+p-xylen 0.16 µg/m³ 0.01 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 C9-aromater < 0.3 µg/m³ 0.03 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 C10-aromater < 0.3 µg/m³ 0.03 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 Kulbrinter >C6-C10 < 50 µg/m³ 5 µg/rør Intern metode M0221 GC/FID 20 >C10-C25 < 50 µg/m³ 5 µg/rør Intern metode M0221 GC/FID 20 >C6-C25 Sum # µg/m³ 5 µg/rør Intern metode M0221 GC/FID 20 Chlorerede opløsningsmidler / nedbrydningsprodukter Chloroform 0.40 µg/m³ 0.01 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 1,1,1-trichlorethan < 0.1 µg/m³ 0.01 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 Tetrachlormethan 0.24 µg/m³ 0.01 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 Trichlorethen 6.0 µg/m³ 0.01 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 Tetrachlorethen 0.68 µg/m³ 0.01 µg/rør Intern metode M0221 GC/MS 20 Oplysninger fra rekvirent Luftvolumen 100 l l * Kundecenter Tlf: Hanne Jensen Godkendt af Tegnforklaring: <: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen >: større end i.p.: ikke påvist #: ingen parametre er påvist i.m.: ikke målelig DL.: Detektionsgrænse Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt søgeord: Måleusikkerhed. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Side 4 af 4

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009. Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009. Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19 ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009 Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19 Holmbladsgade 70, matr. nr. 633 Sundbyøster, København

Læs mere

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft...

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft... 11-08-2016 Sag: S16-0381-2 Udarbejdet af: Jørgen Vendelbo NOTAT SAG : Rønde Efterskole EMNE : Prøvetagning af PCB i indeklima REKVIRENT : Gorm Skovsgaard, Forstander INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 28. november 2016 Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Indledning

Læs mere

NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN

NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN NOTAT 10 DATO 27-02-2017 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN

Læs mere

Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2015

Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2015 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 02-12-2015 Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2015

Læs mere

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE RAPPORT PROJEKTNUMMER 30.6665.36 LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING FORURENINGSUNDERSØGELSE 2016-10-28 Kolding Kommune, By og Udviklingsforvaltningen, Klima og Bæredygtighed Dorte Uth Brodersen Mette Mygind

Læs mere

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE Paradisvejen 2, Virklund, 8600 Silkeborg Rekvirent: Silkeborg Kommune Dato: 29. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0269 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør

Læs mere

Efter gennemførelse af termisk stripning er der udført kontrolmålinger.

Efter gennemførelse af termisk stripning er der udført kontrolmålinger. NOTAT 6 DATO 02-09-2016 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB MÅLING EFTER SANERING OG OMBYGNING Baggrund

Læs mere

Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2016

Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2016 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 1. december 2016 Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008 Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I 15.

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS Ejerforeningen Sadolinparken, Lyneborggade 21-33

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS Ejerforeningen Sadolinparken, Lyneborggade 21-33 ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009 Ejerforeningen Sadolinparken, Lyneborggade 21-33 Holmbladsgade 70, matr. nr. 633 Sundbyøster, København (tidligere benævnt udstykningsområde

Læs mere

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S S K A N D E R B O R G K O M M U N E Skanderborg Søbad Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering 2015-06-29 ALECTIA A/S CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com

Læs mere

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING Undersøgelsesrapport Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Strandbo II - Østbanegade 33-47, Classensgade 70-72 og Strandboulevarden 20, 2100

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Beboelsesbygninger for evt. kommende Almen Boligorganisation

Beboelsesbygninger for evt. kommende Almen Boligorganisation Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Christianiaområdet SUPPLERENDE PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Beboelsesbygninger

Læs mere

Det fremgår af ansøgningen, at den ønskede oppumpede mængde afværgevand vil andrage 0,5 1,0 m 3 /time, svarende til 15 m 3 /døgn.

Det fremgår af ansøgningen, at den ønskede oppumpede mængde afværgevand vil andrage 0,5 1,0 m 3 /time, svarende til 15 m 3 /døgn. COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Att.: Torsten Holmboe Sendt på mail til tohm@cowi.com Teknik, Erhverv og Kultur 5. juli 2016 Sagsnummer 480-2016-24774 Dokument nr. 480-2016-218820 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr.

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft TRØRØD SKOLE Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion På Trørødskolen er der ved en tidligere

Læs mere

PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP Udarbejdet for: Tårnby Kommune

Læs mere

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation n Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation Adresse: Matr. nr.: Østerallé 19, 8400 Ebeltoft 19k, Ebeltoft Morkjorder DGE-sag: 15-0522 Udarbejdet af: Vilhelm Holste Dato: 08.02.2016

Læs mere

Afgørelse - Tilladelse til udledning af oppumpet grundvand Den

Afgørelse - Tilladelse til udledning af oppumpet grundvand Den Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Afgørelse - Tilladelse til udledning af oppumpet grundvand Den 18-10-2016 Egedal Kommune giver hermed Region Hovedstaden tilladelse

Læs mere

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling NOTAT Projekt Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 02 Dato 06-12-2013 Til Fra Kopi til Kasper Michaelsen Lisbeth Odsbjerg Peter Kjær

Læs mere

Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn

Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Distribution: Rudersdal Kommune Att. Morten Seltoft Sammenfatning

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

MILJØUNDERSØGELSE FORUD FOR 8 ANSØGNING

MILJØUNDERSØGELSE FORUD FOR 8 ANSØGNING Ny daginstitution Tranehavevej 15 2450 Kbh. SV MILJØUNDERSØGELSE FORUD FOR 8 ANSØGNING Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1,5 1602 København K Møllegade 56 6400 Sønderborg Tlf. 73 42 31 31 Fax

Læs mere

SJÆLSØSKOLEN RAVNSNÆSVEJ 120 3460 BIRKERØD

SJÆLSØSKOLEN RAVNSNÆSVEJ 120 3460 BIRKERØD SJÆLSØSKOLEN RAVNSNÆSVEJ 120 3460 BIRKERØD Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune Att. Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion Golder Associates

Læs mere

Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller

Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller Notat Den 22. november 2010 Undersøgelse af vandhuller Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller er påvirket

Læs mere

VESTERVANGSKOLEN STADIONVEJ GLOSTRUP

VESTERVANGSKOLEN STADIONVEJ GLOSTRUP VESTERVANGSKOLEN STADIONVEJ 81 2600 GLOSTRUP Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Glostrup Kommune RAPPORT Projekt nr. 14501120050 Distribution: Glostrup Kommune att. Peter Kongsbak Sammenfatning

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S Cvr.nr. 38139037 Side 1 af 5 Midlertidig tilladelse til nedsivning/udledning af grundvand i forbindelse med prøvepumpning,

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

Tingagerskolen, Østre Ringvej 2, 5750 Ringe Indledende undersøgelse for PCB

Tingagerskolen, Østre Ringvej 2, 5750 Ringe Indledende undersøgelse for PCB Faaborg-Midtfyn Kommune Tingagerskolen, Østre Ringvej 2, 5750 Ringe Indledende undersøgelse for PCB Maj 2014 Udgivelsesdato : 15. maj 2014 Projekt : 87.9555.03 Udarbejdet : Susanne Soelberg Carlsen Kontrolleret

Læs mere

27-02-2015, revision 0 PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL 5. Kontrolmåling efter fugesanering

27-02-2015, revision 0 PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL 5. Kontrolmåling efter fugesanering PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL 5 Kontrolmåling efter fugesanering Sendt til: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte RAPPORT Projekt nr. 12501120012 Distribution: Rudersdal

Læs mere

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr.

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr. Sidenr.: 1 af 3 Chlorid 100 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 5 Sulfat 57 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 2 NVOC 42 mg/l 0.1 SM 17 5310C 10 Methan 43 mg/l 0.005 GC/FID 19 Cyanid, total

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Region Sjælland Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Region Sjælland Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Rekvirent Rådgiver Region Sjælland Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Klaus Larsen fra ventilationsfirmaet Alvent har oplyst, at ventilationen har kørt uforstyrret i måleperioden, ifølge hans log på anlægget.

Klaus Larsen fra ventilationsfirmaet Alvent har oplyst, at ventilationen har kørt uforstyrret i måleperioden, ifølge hans log på anlægget. NOTAT 5 DATO 01-06-2016 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB MÅLING EFTER SANERING OG OMBYGNING Baggrund

Læs mere

NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM

NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune att. Christian Brejner og Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion Golder

Læs mere

LANGDALEN, BRA BRAND, ÅRHUS

LANGDALEN, BRA BRAND, ÅRHUS Region Midtjylland 28. juni 2011 Sag nr. 203478 Udarbejdet af HSL/RLN Kontrolleret af BOA Godkendt af NCD LANGDALEN, BRA BRAND, ÅRHUS Forureningsundersøgelse på arealer syd for Collstropgrunden, Edwin

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tabel 1: Oversigt over lokaliteter med grundvandssænkning. Lokalitetsnr. Lokalitetsnavn Boring

Indholdsfortegnelse. Tabel 1: Oversigt over lokaliteter med grundvandssænkning. Lokalitetsnr. Lokalitetsnavn Boring Vejdirektoratet Udbygning af Brande Omfartsvej Okkerundersøgelser ved grundvandssænkninger COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 www.cowi.dk Teknisk Notat

Læs mere

Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde

Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde Modelberegninger og indeklimamålinger Teknik og Administration Nr. 1 2002 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Indledning...5 3. Sammenfatning...7 4. Udførelse

Læs mere

Bilag 4 Bilag 5 Københavns Kommune Center for Miljø Att: Morten Ejsing Sønderborg, den 27 01 2015 sag 131218 ref. rch tlf. 73423151 rch@sloth moller.dk NOTAT Vedr. : Kunstgræsbane Sundby. Kontrol af

Læs mere

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT Lokalitet: Annekset Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Rapporten er udarbejdet af: Sujegan Chandran (SCH, DGE Miljø & Ingeniørfirma)

Læs mere

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt 8, undersøgelser og indeklima Hvorfor er det vigtigt med grundige undersøgelser inden 8 tilladelser til nybyggeri for at kunne sikre indeklimaet: Afklare

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse

Orienterende forureningsundersøgelse Orienterende forureningsundersøgelse A. F. Heidemannsvej 14, Hjørring Hjørring Kommune Lok. nr. 821-1055 April 2007 Registerblad Lokalitetsnummer: 821-1055. DMR-sagsnr.: 2006-932. Rekvirent: Titel: Region

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Dybedalen 1-3, 8210 Aarhus V Rekvirent: Regnbuen Arkitekter m.a.a. Dato: 17. december 2014 DMR-sagsnr.: 2014-1004 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel

Læs mere

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge VENTILATIONSTEST

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge VENTILATIONSTEST Region Sjælland Tujavej 11 i Køge VENTILATIONSTEST Region Sjælland Tujavej 11 i Køge VENTILATIONSTEST Rekvirent Rådgiver Region Sjælland Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projektnummer 3641200075

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE Badevej og 4, 3 Helsingør Rekvirent: Domea Dato: 9. december 14 DMRsagsnr.: 14571 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej 1A, 868 Ry Tlf. 86 95 6 55 Email:

Læs mere

PCB- LUFTPRØVER DEL 3 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte.

PCB- LUFTPRØVER DEL 3 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte. Maglebjergvej 6 DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com PCB- LUFTPRØVER DEL 3 SKOVLYSKOLEN Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø

Læs mere

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse PCB M Å L I N G E R Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse af afværgetiltag Frederiksberg Skole Sorø 1. måleserie 2014 Projektnr.: 103118-0008-P003 Udarbejdet af: Dorte Jørgensen kemiingeniør, MEM

Læs mere

Rapport. Weifa AS Måling for emission af organiske opløsningsmidler. Sagsnr. 221134-151-122. Februar 2013

Rapport. Weifa AS Måling for emission af organiske opløsningsmidler. Sagsnr. 221134-151-122. Februar 2013 Rapport Weifa AS Måling for emission af organiske opløsningsmidler Februar 2013 Rekvirent: Dato: Udført af: Weifa AS Arne Kristian Øvland Gruveveien 1 N-3791 Kragerø Norge 26. februar 2013 JV/- Eurofins

Læs mere

Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1

Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. 1 Projekt 25.1502.71 Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Juli 2015 Sag 25.1502.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Hobro, Ølsvej - Udstykning, Etape 1 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE Grønningen, Skovvejen 63-79/Færøvej 8-30, 4200 Slagelse Rekvirent: Slagelse Boligselskab Dato: 28. februar 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0057 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør

Læs mere

OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4

OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 PROJEKTNR. A031981 DOKUMENTNR. VERSION 0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Smedetoften 16, 8660 Skanderborg Rekvirent: Vejdirektoratet Dato: 25. februar 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0049 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej

Læs mere

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Notat Dato December 2011 NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Revision 1 Dato

Læs mere

Baggrundsniveauer af oliekulbrinter i udeluft og uforurenede hjem. - Ny dansk undersøgelse.

Baggrundsniveauer af oliekulbrinter i udeluft og uforurenede hjem. - Ny dansk undersøgelse. Baggrundsniveauer af oliekulbrinter i udeluft og uforurenede hjem. - Ny dansk undersøgelse. Per Loll, udviklingsleder, Ph.D. DMR A/S Per Novrup, Region Midtjylland Børge Hvidberg, Region Midtjylland 9.

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Himmark Strand, Nordals. Miljøundersøgelse på Himmark Strand

Himmark Strand, Nordals. Miljøundersøgelse på Himmark Strand 523-05725 Himmark Strand, Nordals Miljøundersøgelse på Himmark Strand April 2009 Himmark Strand MILJØUNDERSØGELSE PÅ HIMMARK STRAND April 2009 Himmark Strand MILJØUNDERSØGELSE PÅ HIMMARK STRAND April 2009

Læs mere

PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL

PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL 4 Effekt af udførte pilotforsøg Sendt til: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte RAPPORT Projekt nr. 12501120012 Distribution: Rudersdal Kommune

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.:

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.: Ladelundvej 8 AR-1-CA-00366821-01 0.11.201 Prøveudtagning: 0.11.201 kl. 09:40 Analyseperiode: 0.11.201-19.11.201 ph 7.6 ph 7 8. DS 287 Inddampningsrest 390 mg/l 100 10 DS 204 12 Konduktivitet (Ledningsevne)

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S METANGASUNDERSØGELSE Storegade 48-50, 6040 Lunderskov Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691 Din rådgiver gør en forskel Vejlevej

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 83 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat undersøgelse drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger vedrørende

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Dybedalen 5-13, 8210 Aarhus V Rekvirent: Regnbuen Arkitekter m.a.a. Dato: 18. december 2014 DMR-sagsnr.: 2014-1004 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en

Læs mere

PCB- LUFTPRØVER DEL 2 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte.

PCB- LUFTPRØVER DEL 2 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte. Maglebjergvej 6 DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk PCB- LUFTPRØVER DEL 2 SKOVLYSKOLEN Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max. Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: - 14.03.2013 AR-13-CA-00053773-01 EUDKVE-00053773 05377301 Enhed Kravværdier Prøve ID: 001999-30 Min. Max. Prøvens farve Farveløs

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Skanderborg Kommune Vej og Trafik Knudsvej 34 8680 Ry Email: herdis.jensen@skanderborg.dk 20161012 Sag nr. 15514 Miljøteknisk

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl. Notat 01-08-2012 Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 12025 adc@ejlskov.com Tel: 87310071 Klient: Vejdirektoratet Projekt: E6620 Funder-Hårup, Jordkærvej 3, Silkeborg (Dansand)

Læs mere

Hvornår r holder en reduktions- faktor påp. 100 over betongulv? - Erfaringer fra de danske regioner

Hvornår r holder en reduktions- faktor påp. 100 over betongulv? - Erfaringer fra de danske regioner Hvornår r holder en reduktions- faktor påp 100 over betongulv? - Erfaringer fra de danske regioner Per Loll, udviklingsleder, Ph.D Andreas H. Kristensen, Claus Larsen Christian Andersen, VJ 1 Lidt public

Læs mere

Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme

Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Teknik og Administration Nr. 2 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 7 2. Indledning... 9 2.1 Baggrund... 9 2.2 Formål... 9 2.3 Projekt

Læs mere

HYDROCARBONER I INDEKLIMA HVOR KOMMER DE FRA? DORTE HARREKILDE, RAMBØLL

HYDROCARBONER I INDEKLIMA HVOR KOMMER DE FRA? DORTE HARREKILDE, RAMBØLL HYDROCARBONER I INDEKLIMA HVOR KOMMER DE FRA? DORTE HARREKILDE, RAMBØLL DISPOSITION Udfordringen Indeklimamålinger, metoder og muligheder Resultater fra cases med GC-scan Konklusion Fremtiden? INDEKLIMAMÅLINGER

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Tidligere Rissa Bilopphuggeri, Trondheim Rekvirent: Miljødirektoratet Dato: 9. januar 2015 DMR-saksnr.: 14-0029 Dansk Miljørådgivning A/S Smedgata 32, 0651 Oslo

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Randersvej 135, 8670 Låsby Rekvirent: Vejdirektoratet Dato: 24. februar 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0048 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Lovgivning indeklima i boliger

Lovgivning indeklima i boliger Prioriteringsniveauer og deres anvendelse ATV Vingstedmøde Workshop Indeklima 8. Marts 2011 Børge Hvidberg www.regionmidtjylland.dk Lovgivning indeklima i boliger Lidt kompliceret Kommune: Region: Kommune:

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen A/S Halsvej 190 9310 Vodskov Email: hn@penielsen.dk 20170220 Sag nr. 170026 Att.:

Læs mere

Planlægning og udførelse af forureningsundersøgelser

Planlægning og udførelse af forureningsundersøgelser Region Hovedstaden Koncern Miljø Planlægning og udførelse af forureningsundersøgelser Koncern Miljø, maj 2011 Koncern Miljø Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse: 1 INDLEDNING... 5 2 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

Semler Ejendomme A/S Park Allé 355 2605 Brøndby CVR: 28128630. Vand og Natur Naja Jensen Panduro Telefon 72565945 napj@fredensborg.

Semler Ejendomme A/S Park Allé 355 2605 Brøndby CVR: 28128630. Vand og Natur Naja Jensen Panduro Telefon 72565945 napj@fredensborg. Semler Ejendomme A/S Park Allé 355 2605 Brøndby CVR: 28128630 Vand og Natur Telefon 72565945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/29005 16. december 2015 Midlertidig tilslutningstilladelse, overfladevand fra

Læs mere

Anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager

Anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager Anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager PFT Per Loll, udviklingsleder, Ph.D sporgas 1 Baggrund indeklimabidrag Indeklimabidrag af flygtige forureningskomponenter opstår i et (dynamisk)

Læs mere

SIGERSLEVVESTERVEJ 44, 3600 FREDERIKSSUND

SIGERSLEVVESTERVEJ 44, 3600 FREDERIKSSUND MAJ 2013 OLIEBRANCHENS MILJØPULJE OM-SAGSNR. 3600-80-1374 TOPDANMARK NR. I 3347 042 195 058 SIGERSLEVVESTERVEJ 44, 3600 FREDERIKSSUND VILLAOLIETANK SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE FREDERIKSSUND KOMMUNE

Læs mere

Transport og slutdisponering af slam

Transport og slutdisponering af slam AUGUST 2012 TØNDER SPILDEVAND A/S EU udbud Transport og slutdisponering af slam RETTELSESBREV NO. 2 VEDR.: BILAG MED SLAMANALYSER, REVIDERET TILBUDSLISTE M.M. TRANSPORT OG SLUTDISPONERING AF SLAM 3 1.1

Læs mere

Midlertidig tilladelse til avanceret vandbehandling ved aktiv kulfiltrering på Frederiksberg Vandværk, Stæhr Johansens Vej 38, matr. nr.

Midlertidig tilladelse til avanceret vandbehandling ved aktiv kulfiltrering på Frederiksberg Vandværk, Stæhr Johansens Vej 38, matr. nr. Frederiksberg Forsyning Att.: Herman Juhl Sendt pr. mail til: hju@frb-forsyning.dk Midlertidig tilladelse til avanceret vandbehandling ved aktiv kulfiltrering på Frederiksberg Vandværk, Stæhr Johansens

Læs mere

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Ejendommen Kløvkærvej 8, Kolding støder op til den tidligere N. P. Johnsens Fyrværkerifabrik

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

Bente Møller Marcussen, lektor Afdelingen for laboratorie-, miljø-, fødevare- og procesteknologi Erhvervsakademi Aarhus.

Bente Møller Marcussen, lektor Afdelingen for laboratorie-, miljø-, fødevare- og procesteknologi Erhvervsakademi Aarhus. Resumé: Pilottest af metoder til undersøgelse af udvaskning af miljøfremmede stoffer fra kunstgræsbaner i en kombineret laboratorie- og feltundersøgelse Bente Møller Marcussen, lektor Afdelingen for laboratorie-,

Læs mere