ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009. Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade 13-19"

Transkript

1 ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009 Andelsforeningen Sadolinparken Oldenborggade 2-4 og Lyneborggade Holmbladsgade 70, matr. nr. 633 Sundbyøster, København (tidligere benævnt udstykningsområde 1) DGE-sag: S /3 Projektleder: Rasmus N. Nielsen Dato: Kvalitetskontrol: Søren Dyreborg Rekvirent: Andelsforeningen Sadolinparken

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING UNDERSØGELSENS OMFANG Pejling af sekundært grundvand Udtagning af vandprøver Poreluftprøver Udtagning af luftprøver i og omkring betonkonstruktionen Meteorologiske data RESULTATER Pejling af sekundært grundvand Grundvandsforurening Poreluft Luft i og omkring betonkonstruktioner ved trappe-/elevatortårne Generelle meteorologiske forhold Måleresultater, Oldenborggade nr Måleresultater, Oldenborggade nr Måleresultater, Lyneborggade nr Måleresultater, Lyneborggade nr Måleresultater, Lyneborggade nr Måleresultater, Lyneborggade nr SAMLEDE VURDERINGER REFERENCER BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Situationsplan med placering af boringer Situationsplan med placering af poreluftpunkter Analyserapporter Meteorologiske data

3 1 INDLEDNING Dette notat indeholder analyseresultaterne for en gennemført miljøundersøgelse på Holmbladsgade 70, 2300 København S, matrikel nr. 633 Sundbyøster, København (tidligere benævnt udstykningsområde 1). Center for Miljøs sags nr. er Undersøgelsen er gennemført i marts måned 2009 efter ønske fra Ejerforeningen Sadolinparken, Holmbladsgade 70 med baggrund i de af Center for Miljø (tidligere Miljøkontrollen) opstillede vilkår. Vilkårene er beskrevet i 8 tilladelsen af 18. januar 2005, i brev af 29. maj 2006 samt i brev af 27. februar De oprindelige vilkår omfatter moniteringen af forureningsniveauer i grundvand, poreluft og indeklima, og er opstillet for at sikre, at boligernes indeklima ikke bliver påvirket af forureningen. Moniteringen er kort skitseret neden for. I 8-tilladelsens vilkår nr. 1 fremgår det, at der skal udføres indeklimamålinger i bygningens aflukkede trappe-/elevatortårne for at sikre, at en eventuel underliggende jordforurening ikke giver et bidrag af forureningskomponenter til indeluften, som overskrider Miljøstyrelsens vejledende afdampningskriterier. I den oprindelige 8 tilladelse blev der stillet krav om, at der skulle foretages målinger to steder i hvert trappe-/elevatortårn med placering midt i og øverst i hvert tårn. I brev fra Center for Miljø af 27. februar 2007 blev dette reduceret, således at der kun skal måles et sted (i toppen) af hvert trappe-/elevatortårn. Med baggrund i resultaterne af 2008 moniteringen (/10/) vurderer Center for Miljø i brev til DGE dateret 28. november 2008 (/11/), at der ikke sker en uacceptabel stoftransport fra forureningen under byggefeltet (tårnene) og videre til indeluften, og at vilkåret ang. indeklimamålingerne derfor bortfaldt. I forbindelse med byggeriet og de oprinde vilkår i 8-tilladelsen blev der på foranledning af DGE etableret nogle ekstra målesonder i bygningskonstruktionen under selve trappe-/elevatortårnene For at kunne vurdere om eventuelt påviste forureningskomponenter i indeklimaet i trappe-/elevatortårnene stammer fra en underliggende jordforurening (/1/, /2/, /4/ og /5/). Målesonderne blev placeret dels lige over en udlagt RAC-membran, dels over den nedre betonkonstruktion i hvert enkelt trappe-/elevatortårn. Hermed er det muligt at undersøge, om der trænger forurening op gennem RAC-membranen og videre op gennem konstruktionen. Center for Miljø har i brev af 27. februar 2007 tilføjet disse målepunkter til det oprindelige moniteringsprogram. Dette skulle ske som et supplement til vilkårene i 8 tilladelsen. Tilføjelsen skyldtes, at der var usikkerhed om tætheden af RAC-membranerne. I brev af 28. november 2008 udspecificerer Center for Miljø målinger omkring konstruktionen ved trappe-/elevatortårnene til at omfatte en måling fra den øvre og så vidt det er muligt at der udtages en luftprøve fra den nedre målesonde. Samtidig har Center for Miljø ønsket, at der skulle udtages en poreluftprøve i jorden omkring hvert enkelt trappe-/elevatortårn Side 1 af 17

4 I 8 - tilladelsens vilkår nr. 2a fremgår det, at der skal udføres seks udendørs poreluftmålinger på området, ligesom det af tilladelsens vilkår nr. 2b og c fremgår, at der skal foretages en årlig monitering af grundvandet på grunden. Moniteringen skal omfatte pejling og vandprøvetagning af tre filtersatte boringer på grunden. Der er tidligere foretaget målinger på ovennævnte målepositioner suppleret med en enkelt poreluftmåling uden for konstruktionen. Resultaterne fra disse undersøgelser er afrapporteret og indsendt til Center for Miljø (/1/, /2/, /3/, /5/, /7/og /10/). Nærværende rapport indeholder resultaterne af den årlige undersøgelse udført i marts Side 2 af 17

5 2 UNDERSØGELSENS OMFANG 2.1 Pejling af sekundært grundvand I henhold til 8 tilladelsens vilkår nr. 2b er der d. 24 marts 2009 gennemført en pejling af de filtersatte boringer på ejendommen. De oprindelige boringer B-T143, DGE13 og DGE14, som er omtalt i 8-tilladelsen, blev sløjfet i forbindelse med byggeriet. Boringerne blev efter aftale med Miljøkontrollen erstattet af nye boringer DGE23, DGE24 og DGE25 i foråret 2006 /3/. Placeringen af boringerne fremgår af bilag 1. Samtlige boringer er indnivelleret i forhold til Københavns Nul og omregnet til DVR90 vha. omregningsfaktoren, som for Københavns Nul er + 0,038 /8/. Koterne anvendes til bestemmelsen af det hydrauliske potentiale og dermed strømningsretningen af det terrænnære grundvand. 2.2 Udtagning af vandprøver Den 25. marts 2009 er der i henhold til 8 tilladelsens vilkår nr. 2c udtaget en vandprøve i 1 liters redcap-flasker fra de tre boringer. Prøverne er udtaget ved hjælp af whale pumper efter forpumpning. For hver boring er anvendt en ny PEslange samt whale pumpe. Efter prøveudtagning er samtlige vandprøver bragt på køl indtil kemisk analyse. Vandprøverne er analyseret for totalkulbrinter (GC/FID) og BTEX er (GC/MS) samt for udvalgte chlorerede opløsningsmidler (GC/MS) på akkrediteret laboratorium (Eurofins Danmark A/S). 2.3 Poreluftprøver I henhold til 8 tilladelsens vilkår nr. 2a er der den 26. marts 2008 gennemført 6 poreluftmålinger (PL450 - PL455) omkring bygningen. Placeringen af poreluftpunkterne fremgår af bilag 2. Poreluftprøverne er udtaget ved, at et jordspyd er presset ca. 1 meter ned i den underliggende jord. Hullet i jorden omkring poreluftsspydet blev forseglet med ler for at undgå, at falsk luft trængte ned langs poreluftsspyddet. Efterfølgende er poreluften ved hjælp af en vacuumpumpe ledt gennem et kulrør med henblik på opsamling af forureningskomponenter. Fra hvert målepunkt er der efter forpumpning opsamlet mellem 22 og 34 liter poreluft Side 3 af 17

6 Kulrørene er sendt til akkrediteret analyse på analyselaboratoriet Eurofins til bestemmelse af BTEX, C 9 C 10 aromater, TVOC (total flygtige forbindelser), PCE og TCE på GC/MS. 2.4 Udtagning af luftprøver i og omkring betonkonstruktionen I forbindelse med opførelsen af byggeriet blev der placeret to vertikalt forskudte målesonder i sandpuden mellem RAC-membranen og pladefundamentet i hvert trappe-/elevatortårn. Samtidig blev der placeret en målesonde i en sandpude mellem ovennævnte pladefundament og gulvet i trappekonstruktionen. Hermed var der mulighed for dels at vurdere RAC - membranens effekt over for jordforureningen, dels at vurdere betongulvets effekt. Fra disse to målepunkter var det planlagt, at der skulle udtages poreluftprøver i den øvre målesonde, og såfremt det var muligt også at udtage en supplerende prøve fra den nedre målesonde. Prøverne udtages ved hjælp af en vacuumpumpe, hvor den opsugede luft blev ledt gennem et kulrør med henblik på opsamling af forureningskomponenter. Prøvetagningen i den nedre målesonde beliggende mellem RAC-membranen og undersiden af betonkonstruktionen blev besværliggjort af vand i konstruktionen. Der blev konstateret vand i samtlige trappe-/elevatortårne undtaget trappe- /elevatortårnet ved Lyneborggade 13. Der er ved denne moniteringsrunde ikke udtaget luftprøver fra de vandfyldte nedre prøvesonder mellem RAC-membranen og undersiden af betonkonstruktionen. Også ved tidligere prøvetagninger har der kunnet konstateres vand i konstruktionen (/1/, /2/, /5/ og /7/), og der har i perioden marts 2006 til marts 2007 været gjort en indsats for at få fjernet vandet /4/. På baggrund af resultaterne samt feltobservationer kan det ikke udelukkes, at der siver vand ind ved utætte klemlister/samlinger på konstruktionens sider eller gennem mindre huller i RACmembranen. I den forbindelse skal det bemærkes, at underkanten af betonkonstruktionen er beliggende i kote 0,01 m (DVR90). Grundvandspejlingerne viser, at denne nedre del af betonkonstruktionen til trappe-/elevatortårnene mellem RACmembranen og betonpladefundamentet generelt ligger under vand. Prøverne blev udtaget d. 26. marts For at opnå en detektionsgrænse under Miljøstyrelsens vejledende afdampningskriterier blev der fra hvert målepunkt i alt opsamlet ca. 100 liter luft. Samme dag den 26. marts 2009 er der udtaget poreluftprøver fra jorden umiddelbart ved siden af trappe-/elevatortårnene uden for RAC-membranen. Poreluftsprøverne er udtaget ved, at et poreluftspyd blev presset ned til en dybde af ca. 1 m under terræn. Hullet i jorden omkring poreluftsspyddet blev forseglet med ler for at Side 4 af 17

7 undgå, at falsk luft trængte ned langs poreluftsspyddet. Efter forpumpning er poreluften ved hjælp af en vacuumpumpe ledt gennem et kulrør med henblik på opsamling af forureningskomponenter. I alt er der opsamlet mellem 20 og 28 liter poreluft fra de enkelte målepunkter. Kulrørene er sendt til akkrediteret analyse på analyselaboratoriet Eurofins til bestemmelse af BTEX, C 9 C 10 aromater, chlorerede opløsningsmidler (PCE og TCE) samt TVOC (total flygtige forbindelser) ved GC/MS. 2.5 Meteorologiske data I perioden fra den 20. marts til 27. marts 2009, er der indhentet udvalgte meteorologiske data indsamlet fra den nærmeste vejrstation (Kastrup). Det drejer sig om atmosfæretryk, temperatur, vindhastighed og retning samt luftfugtighed. De meteorologiske observationer er vedlagt som bilag Side 5 af 17

8 3 RESULTATER I tabellerne i dette afsnit er de vigtigste resultater for den supplerende undersøgelse opsummeret. Analyserapporterne med de seneste analyseresultater er vedlagt i bilag 4. Afsnittet er opdelt således, at der i afsnit 3.1 og 3.2 præsenteres resultaterne fra grundvandsundersøgelsen på området, mens afsnit 3.3 præsenterer resultaterne for poreluftundersøgelsen generelt på området. I afsnit 3.4 med tilhørende underafsnit præsenteres undersøgelsesresultaterne for poreluft-/indeklimaundersøgelsen i trappe-/elevatortårnene. Tallene er præsenteret således, at sammenhørende undersøgelsesresultater for hvert trappe-/elevatortårn er samlet i en tabel i et underafsnit. Dermed bliver det muligt kun at læse det afsnit, som berører et aktuelt trappe-/elevatortårn for at få et overblik over forureningssituationen i det tårn. Den samlede vurdering af resultaterne vil fremgå af afsnit 4. For at kunne sammenligne med tidligere målinger er resultaterne fra de tidligere undersøgelser (/1/, /2/, /3/, /5/, /7/ og /10/) medtaget i tabellerne. 3.1 Pejling af sekundært grundvand De tre filtersatte boringer er indnivelleret ud fra kendt kotepunkt, som er beliggende på det sydøstlige hjørne af bygning 157, samt efterfølgende pejlet til bestemmelse af grundvandets strømningsretning i et formodet øvre grundvandsmagasin. Resultaterne fremgår af nedenstående tabel 1. De beregnede grundvandskoter fremgår af tegningen vedlagt i bilag 1. Tabel 1: Kotesætning af boringer samt grundvandspotentiale. Boring Terrænkote (m) 1 Kote, top filterrør (m) 1 Grundvandsspejl, nedstik (m.u. top filterrør) Grundvandsspejl, kote (m) 1 DGE23 2,43 2,29 1,975 0,315 DGE24 2,17 2,05 2,475-0,425 DGE25 2,30 2,02 2,84-0,820 1 : Omregnet til DVR90 fra Købehavns Nul, omregningsfaktoren er + 0,038. Grundvandet i øvre magasin lå ved denne pejlerunde mellem 1,975 og 2,84 meter under terræn (m.u.t.), hvilket er mellem 0,1 m og 0,395 m over grundvandsniveauet ved sidste års (2008) pejlerunde Side 6 af 17

9 På grundlag af pejlingerne af grundvandsspejlet kan grundvandets strømningsretning tolkes til at være sydøstlig (bilag 1). Grundvandsstrømningsretningen i de intakte jordlag (moræneler/sand) er tidligere bestemt til at være nordvestlig, hvilket også er tilfældet ved dette års monitering af grundvandet lige nord ved bygning 167. Det er DGE s vurdering, at der sandsynligvis ikke er tale om et sammenhængende grundvandsmagasin med snarere tale om ophobet regnvand, og at underjordiske installationer (kloakledninger o.l.) højst sandsynligt påvirker grundvandsspejlet lokalt. 3.2 Grundvandsforurening Analyseresultaterne for udvalgte forureningskomponenter fra undersøgelsen fremgår af nedenstående tabel 2. Tabel 2: Koncentrationer af forureningskomponenter i grundvandet fra forskellige boringer (µg/l) Boring År GVS kote (m) Benzen Toluen Xylener Total kulbrinter DGE ,64 8, i.a. i.a. DGE ,14 0,39 2, ,37 <0,020 DGE ,50 0,28 0,13 1, ,3 <0,020 DGE ,08 0,14 0,055 0, ,3 0,087 DGE ,315 0,11 0,14 0,56 i.p. 0,33 0,022 DGE ,73 <0,1 <0,2 1,5 35 i.a. i.a. DGE ,64 0,39 3,1 3,7 25 0,022 <0,020 DGE ,745 <0,04 <0,04 0, ,046 <0,020 DGE ,74 <0,04 <0,04 <0,02 i.p. 0,066 0,075 DGE ,425 <0,04 0,2 0,38 i.p. 0,062 <0,020 B-T Ikke pejlet 1, i.a. i.a. DGE ,80 9, <0,020 <0,020 DGE ,52 9, <0,020 <0,020 DGE ,72 9, <0,020 0,031 DGE , <0,020 <0,020 Kvalitetskriterium : fra Vejledning fra Miljøstyrelsen nr , Oprydning på forurenede lokaliteter Hovedbind med tilhørende opdaterede liste. i.a.: Ikke analyseret. Raste: angiver overskridelse af grundvandskvalitetskriteriet. Med fed er angivet resultaterne fra sidste måleserie i Som det fremgår af analyseresultaterne i tabel 2, kan der generelt observeres et faldende koncentrationsniveau for kulbrinterne i grundvandet fra de tre boringer, TCE PCE Side 7 af 17

10 således at det nu kun er i grundvandet ved DGE25, at koncentrationerne overskrider Miljøstyrelsens vejledende grundvandskvalitetskriterier. Indholdet af chlorerede opløsningsmidler i grundvandet har gennem de sidste fem års moniteringer ligger på et stabilt niveau væsentlig under Miljøstyrelsens grundvandskvalitetskriterium. 3.3 Poreluft På selve måledagen for de udendørs målinger d. 26. marts blev atmosfæretrykket i Kastrup kl. 12:00 registreret til 1003,1 mbar. Der var en frisk vind fra sydøst, og temperaturen lå på 4,1 C. I dagene op til prøveudtagningen blev der registreret en mindre trykstigning fra den 24. marts (989,4 mbar) til den 25. marts (1006,7 mbar), hvorefter trykket falder i det efterfølgende døgn. Resultaterne vurderes med baggrund i udviklingen i atmosfæretrykket at være repræsentative for forureningssituationen. I bilag 4 er vedlagt udskrifter af de meteorologiske data i måleperioden. I tabel 3 er angivet resultatet for udvalgte forureningskomponenter i poreluftmålingerne på grunden. Tabel 3: Koncentrationer af forureningskomponenter (µg/m 3 ) i poreluftmålinger uden for byggefeltet. Målepunkt År Prøvedybde (m) Benzen TVOC PCE TCE PL ,75 6, <3,0 28 PL , <2,0 7,9 PL ,11 <0,7 <400 <3,0 7,7 PL ,85 <0,43 <220 1,3 13 PL ,88 2,9 410 <3,0 40 PL ,99 4, ,2 47 PL ,06 <0,7 700 <3,0 28 PL ,05 <0,36 <180 1,0 27 PL ,98 <0,7 520 <3,0 5,3 PL ,0 3,9 <200 1,9 <2,0 PL ,00 <0,7 <400 <3,0 <3,0 PL ,90 <0,45 <230 0,9 <0,45 Grænseværdi for udeluft : I henhold til 8 tilladelse af 18. januar Med fed er angivet resultaterne fra måleserie i Side 8 af 17

11 Tabel 3 - fortsat: Koncentrationer af forureningskomponenter (µg/m 3 ) i poreluftmålinger uden for byggefeltet. Målepunkt År Prøvedybde (m) Benzen TVOC PCE TCE PL ,95 2, , PL ,74 3, PL ,12 <0,7 <400 4,1 160 PL ,95 1,5 <190 3,0 74 PL ,55 3,2 670 <3,0 < 3,0 PL , ,2 35 PL ,67 <0,7 <400 <3,0 < 3,0 PL ,98 <0, ,61 9,7 PL ,7 <0,7 570 <3,0 5,9 PL , ,4 7,4 PL ,97 <0,7 <400 <3,0 9,9 PL ,90 <0,29 <150 2,0 22 Grænseværdi for udeluft : I henhold til 8 tilladelse af 18. januar Med fed er angivet resultaterne fra måleserie i Som det fremgår af tabel 3, er tendensen af resultaterne i forhold til tidligere målinger, at koncentrationen af kulbrinterne udviser en generel faldende tendens. De lave koncentrationer af de chlorerede opløsningsmidler fluktuerer væsentlig mere, hvilket vurderes at være et naturligt fænomen, som skal tilskrives fluktuationer i grundvandsspejlet, strømningsretning af samme, samt prøvetagningsdybde. Den højeste værdi for TCE i PL453 viser dog en klar faldende tendens. Som det fremgår, er de påviste koncentrationsniveauer markant under grænseværdierne gældende for udeluft, og det vurderes derfor, at de påviste forureninger ikke udgør nogen risiko over for udeluften. 3.4 Luft i og omkring betonkonstruktioner ved trappe-/elevatortårne I efterfølgende underafsnit præsenteres resultaterne for de enkelte trappe-/elevatortårne adskilt, således at det er muligt hurtigt at få et overblik over det udviklingen ved det enkelte trappe-/elevatortårn. De enkelte underafsnit kan derfor læses uafhængigt af hinanden, hvorfor strukturen i de enkelte underafsnit er meget ens Generelle meteorologiske forhold Luftmålingerne i og omkring betonkonstruktionen blev udført den 26. marts, dvs. samme dag som de udendørs målinger. Atmosfæretrykket i Kastrup kl. 12:00 er registreret til 1003,1 mbar. Der var en frisk vind fra sydøst, og temperaturen lå på 4,1 C. I dagene op til prøveudtagningen blev der registreret en mindre trykstigning fra den 24. marts (989,4 mbar) til Side 9 af 17

12 den 25. marts (1006,7 mbar), hvorefter trykket falder i det efterfølgende døgn. Resultaterne vurderes med baggrund i trykmålingsdataene at være repræsentative for forureningssituationen. I bilag 4 er vedlagt udskrifter af de meteorologiske data i måleperioden Måleresultater, Oldenborggade nr. 2 Resultaterne for trappe-/elevator tårn i Oldenborggade 2 er vist i tabel 4. Tabel 4: Koncentrationer af udvalgte forureningskomponenter (µg/m 3 ) i og omkring trappe- /elevatortårn, Oldenborggade 2 Udeluft Trappetårn, top Måleperiode Målepunkt Prøvedybde (m) Benzen TVOC PCE TCE marts ,3 < 80 < 0,2 <0,2 sept okt ,6 170 < 0,2 <0,2 marts ,0 < 80 4,1 <0,2 feb. marts ,2 <80 < 0,2 <0,2 marts ,86 <0,2 sept. okt , ,5 <0,2 marts ,59 < 80 1,1 <0,2 feb - marts ,8 < 80 <0,2 <0,2 Trappetårn, midt Målesonde, øvre Målesonde, nedre Poreluft marts , ,74 <0,2 16. marts <0,1 <50 <0,4 <0,4 30. marts ,36 <50 <0,4 <0,4 oktober <0,1 60 <0,4 <0,4 marts ,4 <50 <0,4 <0,4 marts <0,1 <50 <0,4 <0,4 marts <0,1 <50 <0,1 0,13 marts i.m. i.m. i.m. i.m. marts , ,87 1,4 oktober , ,7 2,1 marts , <0,4 <0,4 marts i.m. i.m. i.m. i.m. marts i.m. i.m. i.m. i.m. marts ,95 0, <3,0 5,9 marts ,87 <0, <3,0 5,8 marts , <2 6,1 oktober ,9 <0, ,3 12 marts ,8 <0,45 <230 0,89 3,0 Afdampningsbidrag 1 0, : fra /6/. i.m.: ikke målt pga. vand i konstruktion. Raste angiver overskridelser af afdampningsbidrag. Med fed er angivet resultaterne fra sidste måleserie. I betonkonstruktionens øvre målesonde kan der ikke længere påvises benzen eller andre forureningskomponenter med undtagelse af et meget lavt indhold af TCE Side 10 af 17

13 Forureningsindholdet i poreluften uden for konstruktionen er også faldet markant, således at der kun i dag er en mindre overskridelse af TCE. Det skal bemærkes, at det ikke var muligt at udtage en luftprøve fra den nedre målesonde pga. vand i konstruktionen Måleresultater, Oldenborggade nr. 4 Tabel 5. Koncentrationer af udvalgte forureningskomponenter (µg/m 3 ) i og omkring trappe- /elevatortårnet, Oldenborggade 4. Udeluft Trappetårn, top Måleperiode Målepunkt Prøvedybde (m) Benzen TVOC PCE TCE marts ,3 <80 < 0,2 <0,2 sept. okt ,6 170 < 0,2 <0,2 marts ,0 <80 4,1 <0,2 feb. marts ,2 <80 < 0,2 <0,2 marts , ,1 <0,2 sept. okt , ,11 <0,2 marts ,58 <80 0,12 <0,2 feb. - marts ,75 <80 < 0,2 <0,2 Trappetårn, midt Målesonde, øvre Målesonde, nedre marts , ,97 <0,2 16. marts <0,1 <50 <0,4 <0,4 30. marts <0,09 <50 <0,4 <0,4 oktober <0,1 93 <0,4 0,57 marts ,5 <50 <0,4 1,0 marts <0,1 <50 <0,4 1,3 marts <0,1 <50 0,42 1,7 marts i.m. i.m. i.m. i.m. marts i.m. i.m. i.m. i.m. oktober , ,94 7,5 marts , ,89 3,0 marts i.m. i.m. i.m. i.m. marts i.m. i.m. i.m. i.m. marts ,95 <0, <3,0 6,7 marts ,87 <0,6 <300 <3,0 5,5 Poreluft marts ,98 5,5 <300 2,8 8,6 oktober ,7 <0,33 <170 1,6 10 marts ,65 <0,45 <230 1,1 5,7 Afdampningsbidrag 1 0, : fra /6/. i.m.: ikke målt pga. vand i konstruktion. Raste angiver overskridelser af afdampningsbidrag. Med fed er angivet resultaterne fra sidste måleserie. I de to målepunkter (betonkonstruktionens øvre målesonde samt i poreluften uden for trappe/elevatortårnet) er de påviste koncentrationer generelt i niveau med, Side 11 af 17

14 hvad der tidligere er påvist, dog kan der observeres en lille stigning i TCE koncentrationen. Om denne tendens for TCE er reel, er uklart, under alle omstændigheder er der tale om et lavt niveau, som ikke vurderes at udgøre en risiko over for indeklimaet i lejlighederne. Det var ikke muligt at udtage en luftprøve fra den nedre målesonde pga. vand i konstruktionen Måleresultater, Lyneborggade nr. 13 Tabel 6. Koncentrationer af udvalgte forureningskomponenter (µg/m 3 ) i og omkring trappe- /elevatortårnet Lyneborggade 13. Udeluft Trappetårn, top Måleperiode Målepunkt Prøvedybde (m) Benzen TVOC PCE TCE marts ,3 <80 <0,2 <0,2 sept okt ,6 170 <0,2 <0,2 marts ,0 < 80 4,1 <0,2 feb. marts ,2 <80 <0,2 <0,2 marts <0,2 <0,2 sept. okt , <0,2 <0,2 marts ,63 <80 <0,2 <0,2 feb - marts ,7 98 0,27 <0,2 Trappetårn, midt Målesonde, øvre Målesonde, nedre Poreluft marts , <0,2 <0,2 16. marts <0,1 <50 <0,4 <0,4 30. marts <0,1 <50 <0,4 <0,4 oktober <0,1 150 <0,4 1,6 marts ,4 <50 <0,4 0,68 marts <0,1 <50 <0,4 <0,4 marts <0,098 <49 0,1 1,3 marts i.m. i.m. i.m. i.m. marts <0,1 560 <0,4 3,3 oktober <0,1 860 <0,4 7,5 marts , ,41 5,9 marts ,1 260 <0,4 4,8 marts <0, ,55 5,6 marts ,95 <0,7 <400 <3,0 6,9 marts ,87 <0,6 <300 <3,0 8,5 marts ,05 15 <300 <3,0 15 oktober ,1 <0,33 <170 1,6 27 marts ,0 <0,5 <250 0,96 13 Afdampningsbidrag 1 0, : fra /6/. i.m.: ikke målt pga. vand i konstruktion. Raste angiver overskridelser af afdampningsbidrag. Med fed er angivet resultaterne fra sidste måleserie Side 12 af 17

15 De målte koncentrationer ligger i niveau med eller under, hvad der er påvist tidligere. En mulig stigende tendens i TCE indholdet i poreluften er ikke blevet verificeret, da koncentrationen i år er væsentlig under sidste års målinger Måleresultater, Lyneborggade nr. 15 Tabel 7. Koncentrationer af udvalgte forureningskomponenter (µg/m 3 ) i og omkring trappe- /elevatortårnet Lyneborggade 15. Udeluft Trappetårn, top Trappetårn, midt Måleperiode Målepunkt Prøvedybde (m) Benzen TVOC PCE TCE marts ,3 <80 <0,2 <0,2 sept okt ,6 170 <0,2 <0,2 marts ,0 <80 4,1 <0,2 feb. marts ,2 <80 <0,2 <0,2 marts , <0,2 <0,2 sept. okt , ,8 1,8 marts ,55 <80 <0,2 <0,2 feb - marts ,2 180 < 0,2 <0,2 marts <0,2 <0,2 Målesonde, øvre Målesonde, nedre Poreluft 16. marts p.i. p.i. p.i. p.i. 30. marts <0,1 75 <0,4 <0,4 oktober <0,1 150 <0,4 5 marts ,4 61 0,53 3,5 marts <0,1 <50 <0,4 1,1 marts <0,095 <48 0,29 1,8 marts i.m. i.m. i.m. i.m. marts ,6 830 <0,4 4,3 oktober <0,1 680 <0,4 3 marts ,1 180 <0,4 2,3 marts i.m. i.m. i.m. i.m. marts i.m. i.m. i.m. i.m. marts ,95 <0,7 <400 <3,0 9,7 marts ,87 5, <3,0 15 marts ,05 14 <200 2,6 17 oktober ,0 <0,36 <180 2,4 15 marts ,95 <0,48 <240 1,7 11 Afdampningsbidrag 1 0, : fra /6/. p.i.: prøve itu ved modtagelsen hos laboratorium. i.m.: ikke målt pga. vand i konstruktion. Raste angiver overskridelser af afdampningsbidrag. Med fed er angivet resultaterne fra sidste måleserie. Det skal bemærkes, at det ikke var muligt at udtage en luftprøve fra den nedre målesonde pga. vand i konstruktionen Side 13 af 17

16 I samtlige målepunkter er de påviste koncentrationer af forureningskomponenter i et lavt niveau / under detektionsgrænsen, og i niveau med hvad der tidligere er påvist Måleresultater, Lyneborggade nr. 17 Tabel 8. Koncentrationer af udvalgte forureningskomponenter (µg/m 3 ) i og omkring trappe- /elevatortårnet Lyneborggade 17. Udeluft Trappetårn, top Trappetårn, midt Målesonde, øvre Målesonde, nedre Poreluft Måleperiode Målepunkt Prøvedybde (m) Benzen TVOC PCE TCE marts ,3 <80 <0,2 <0,2 sept okt ,6 170 <0,2 <0,2 marts ,0 <80 4,1 <0,2 feb. marts ,2 <80 <0,2 <0,2 marts ,7 880 <0,2 <0,2 sept. okt , <0,2 <0,2 marts ,81 <80 0,19 <0,2 feb - marts ,4 110 <0,2 <0,2 marts , ,52 <0,2 16. marts ,13 <50 <0,4 <0,4 30. marts , <0,4 0,56 oktober <0, ,40 3,0 marts ,2 82 <0,4 0,87 marts <0,1 <50 <0,4 <0,4 marts <0,099 <50 <0,099 0,86 marts i.m. i.m. i.m. i.m. marts i.m. i.m. i.m. i.m. oktober , ,72 <0,4 marts ,8 210 <0,4 1,0 marts i.m. i.m. i.m. i.m. marts i.m. i.m. i.m. i.m. marts ,95 <0,6 770 <3,0 18 marts ,87 <0,5 820 <2,0 32 marts ,95 5,7 <200 <2,0 13 oktober ,05 <0, ,84 11 marts ,85 <0,4 <200 <0,4 2,2 Afdampningsbidrag 1 0, : fra /6/ i.m.: ikke målt pga. vand i konstruktion. Raste angiver overskridelser af afdampningsbidrag. Med fed er angivet resultaterne fra sidste måleserie. I betonkonstruktionens øvre målesonde er der ikke påvist forureningskoncentrationer over afdampningskriteriet, og koncentrationerne ligger i niveau med, hvad der tidligere er påvist Side 14 af 17

17 I poreluftmålingen uden for trappe/elevatortårnet er koncentrationerne af forureningskomponenter generelt også under eller i niveau med, hvad der tidligere er blevet påvist, og den faldende tendens i koncentrationsniveauet er blevet verificeret med målingerne i år Måleresultater, Lyneborggade nr. 19 Tabel 9. Koncentrationer af udvalgte forureningskomponenter (µg/m 3 ) i og omkring trappe- /elevatortårnet Lyneborggade 19. Udeluft Trappetårn, top Trappetårn, midt Målesonde, øvre Målesonde, nedre Poreluft Måleperiode Målepunkt Prøvedybde (m) Benzen TVOC PCE TCE marts ,3 <80 <0,2 <0,2 sept okt ,6 170 <0,2 <0,2 marts ,0 <80 4,1 <0,2 feb. marts ,2 <80 <0,2 <0,2 marts , <0,2 <0,2 sept. okt , ,12 <0,2 marts ,6 <80 2,1 <0,2 feb - marts , ,4 <0,2 marts ,7 180 <0,2 <0,2 16. marts <0,1 <50 <0,4 <0,4 30. marts <0,06 40 <0,3 <0,3 oktober <0,1 84 <0,4 0,56 marts ,2 <50 <0,4 <0,4 marts <0,1 <50 <0,4 <0,4 marts ,24 <50 <0,1 0,2 marts i.m. i.m. i.m. i.m. marts i.m. i.m. i.m. i.m. oktober i.m. i.m. i.m. i.m. marts i.m. i.m. i.m. i.m. marts i.m. i.m. i.m. i.m. marts i.m. i.m. i.m. i.m. marts ,95 1, <3,0 34 marts ,87 3, <3,0 29 marts ,0 12 <200 <2,0 7,7 oktober ,05 0, ,9 37 marts ,95 0,37 <190 0,96 9,6 Afdampningsbidrag 1 0, : fra /6/. i.m.: ikke målt pga. vand i konstruktion. Raste angiver overskridelser af afdampningsbidrag. Med fed er angivet resultaterne fra sidste måleserie. Det var ikke muligt at udtage en luftprøve fra den nedre målesonde pga. vand i konstruktionen Side 15 af 17

18 I betonkonstruktionens øvre målesonde er der på nær benzen, ikke påvist forureningskoncentrationer med aromater og flygtige organiske kulbrinter (TVOC) over laboratoriets detektionsgrænser, som alle ligger under afdampningskriteriet. Med hensyn til de chlorerede opløsningsmidler er der påvist indhold af TCE og tetrachlormethan. De påviste koncentrationer ligger dog under afdampningsbidraget. I poreluftmålingen uden for trappe/elevatortårnet er koncentrationerne af forureningskomponenter generelt under eller i niveau med, hvad der tidligere er blevet påvist Side 16 af 17

19 4 SAMLEDE VURDERINGER Resultaterne af undersøgelserne i trappe-/elevatortårnene viser generelt en faldende tendens i de fleste målepunkter for de fleste af de analyserede komponenter. I enkelte tilfælde påvises der et koncentrationsniveau som tidligere. Der er ikke påvist nogen markante forhøjede værdier i forhold til tidligere. I de supplerende poreluftmålinger omkring trappe/elevatortårnene er koncentrationerne af forureningskomponenter generelt under eller i samme niveau med, hvad der tidligere er påvist. I forhold til tidligere målinger viser kulbrintekoncentrationerne i grundvandet også generelt en faldende tendens, således at der nu kun kan ses lave værdier i grundvandet. Det er DGE s vurdering, at de faldende koncentrationer skyldes de udførte afværgetiltag i området. Der vil dog stadig kunne påvises kulbrinter i grundvandet, hvilket man må forventes at kunne mange år fremover. Grundvandsforureningen vurderes ikke at udgøre en risiko over for områdets arealanvendelse. Koncentrationen af de chlorerede opløsningsmidler i vandprøverne ligger generelt meget under, hvad der kan påvises af kulbrinter, blandt andet er der ikke påvist koncentrationer af chlorerede opløsningsmidler, som overskrider Miljøstyrelsens vejledende grundvandskvalitetskriterier. Fra miljømyndighedernes side bør det derfor overvejes, om de chlorerede opløsningsmidler kan udelades af et fremtidigt moniteringsprogram. De konstante eller faldende koncentrationsniveauer sammenholdt med den omfattende datamængde og viden om forureningssituationen gør, at det bør overvejes, om informationsniveauet ikke er tilstrækkeligt til at reducere frekvensen på moniteringsprogrammet fra det nuværende hvert år til i første omgang hvert andet år Side 17 af 17

20 5 REFERENCER /1/: Miljøundersøgelser ved trappetårne, etape II, udstykningsområde 1. Holmbladsgade 70, matr. nr. 633 Sundbyøster, København. Notat nr. 67 udarbejdet af DGE for Byggeselskab Mogens de Linde d. 21. marts /2/: Miljøundersøgelser ved trappetårne, etape II, udstykningsområde 1. Holmbladsgade 70, matr. nr. 633 Sundbyøster, København. Notat nr. 69 udarbejdet af DGE for Byggeselskab Mogens de Linde d. 11. maj /3/: Forureningsundersøgelse, grundvand, udstykningsområde 1. Holmbladsgade 70, matr. nr. 633 Sundby Øster, København. Notat nr. 71 udarbejdet af DGE for Byggeselskab Mogens de Linde d. 3. juli /4/: Oppumpning af vand i trappe/elevatortårnskonstruktioner, etape I og II. Holmbladsgade 70, matr. nr. 633 Sundbyøster, København. Notat nr. 78 udarbejdet af DGE for Byggeselskab Mogens de Linde d. 27. november /5/: Luftmålinger ved trappe-/ elevatortårne, etape II, udstykningsområde 1. Holmbladsgade 70, matr. nr. 633 Sundbyøster, København. Notat nr. 76 udarbejdet af DGE for Byggeselskab Mogens de Linde d. 29. november /6/: Oprydning på forurenede lokaliteter Hovedbind, Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6, 1998 med tilhørende opdaterede liste fra december /7/: Årlig monitering af forureningsniveauer i grundvand, jord og indeklima, marts Udstykningsområde 1, Holmbladsgade 70, matr. nr. 633 Sundbyøster, København. Rapport nr. 1 udarbejdet af DGE for Andelsforeningen Sadolinparken d. 16. maj /8/: Vejledning om højdesystemet. Kort og Matrikelstyrelsen - vejledning nr. 2 af 10. januar /9/: Mail fra Mehregan Vahman, Center for Miljø til Søren Dyreborg, DGE, afsendt d. 6. oktober 2008 kl /10/: Årlig monitering af forureningsniveauer i grundvand, jord og indeklima, marts Udstykningsområde 1, Holmbladsgade 70, matr. nr. 633 Sundbyøster, København. Rapport nr. 2 version 2 udarbejdet af DGE for Andelsforeningen Sadolinparken d. 30. oktober /11/: Brev fra Center for Miljø til DGE afsendt d. 28 november Side 18 af 17

21

22 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Situationsplan med placering af boringer Situationsplan med placering af poreluftpunkter Analyserapporter Meteorologiske data S:\2007\ Andelsforeningen Sadolinparken\Marts 2009\ Rapport nr 3 - april 2009.doc

23 BILAG 1

24

25 BILAG 2

26

27 BILAG 3

28 Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej Galten Telefon: CVR/VAT: DK DGE Group Registernr.: Kundenr.: Jelshøjvænget 11, Skåde Ordrenr.: Højbjerg Prøvenr.: Sagsnr.: Modt. dato: ANALYSERAPPORT Rekvirent...: DGE Group Jelshøjvænget 11, Skåde, 8270 Højbjerg Prøvested...: Andelsforeningen Sadolinparken Prøvetype...: Grundvand, Prøveudtagning...: Prøvetager...: Rekvirenten (RNN) Kundeoplysninger.: Sidenr.: 1 af 3 Analyseperiode...: Prøvenr.: Prøve ID: Detekt. RSD Prøvemærke: DGE23 grænse Metoder (%) Aromatiske kulbrinter Benzen 0.11 µg/l GC/MS 10 Toluen 0.14 µg/l GC/MS 10 Ethylbenzen 0.40 µg/l GC/MS 10 o-xylen 0.21 µg/l GC/MS 10 m+p-xylen 0.35 µg/l GC/MS 10 Naphthalen 0.38 µg/l 0.02 GC/MS 6 Kulbrintefraktioner * (pentan-ekstraherbare) * Benzen-C10 <2.0 µg/l 2.0 GC/FID 20 C10-C25 <8.0 µg/l 8.0 GC/FID 25 C25-C35 <10 µg/l 10 GC/FID 35 Sum (Benzen-C35) # µg/l GC/FID 15 Chlorerede opløsningsmidler Trichlormethan (Chloroform) <0.020 µg/l GC/MS 10 1,1,1 trichlorethan <0.020 µg/l GC/MS 1.7 Tetrachlormethan <0.020 µg/l GC/MS 10 Trichlorethylen 0.33 µg/l GC/MS 10 Tetrachlorethylen µg/l GC/MS 10 Analysekommentarer: Prøven er dekanteret inden analyse. *) Ikke omfattet af akkrediteringen. Tegnforklaring: RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

29 Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej Galten Telefon: CVR/VAT: DK DGE Group Registernr.: Kundenr.: Jelshøjvænget 11, Skåde Ordrenr.: Højbjerg Prøvenr.: Sagsnr.: Modt. dato: ANALYSERAPPORT Rekvirent...: DGE Group Jelshøjvænget 11, Skåde, 8270 Højbjerg Prøvested...: Andelsforeningen Sadolinparken Prøvetype...: Grundvand, Prøveudtagning...: Prøvetager...: Rekvirenten (RNN) Kundeoplysninger.: Sidenr.: 2 af 3 Analyseperiode...: Prøvenr.: Prøve ID: Detekt. RSD Prøvemærke: DGE24 grænse Metoder (%) Aromatiske kulbrinter Benzen <0.040 µg/l GC/MS 10 Toluen 0.20 µg/l GC/MS 10 Ethylbenzen µg/l GC/MS 10 o-xylen 0.13 µg/l GC/MS 10 m+p-xylen 0.25 µg/l GC/MS 10 Naphthalen <0.020 µg/l 0.02 GC/MS 6 Kulbrintefraktioner * (pentan-ekstraherbare) * Benzen-C10 <2.0 µg/l 2.0 GC/FID 20 C10-C25 <8.0 µg/l 8.0 GC/FID 25 C25-C35 <10 µg/l 10 GC/FID 35 Sum (Benzen-C35) # µg/l GC/FID 15 Chlorerede opløsningsmidler Trichlormethan (Chloroform) <0.020 µg/l GC/MS 10 1,1,1 trichlorethan <0.020 µg/l GC/MS 1.7 Tetrachlormethan <0.020 µg/l GC/MS 10 Trichlorethylen µg/l GC/MS 10 Tetrachlorethylen <0.020 µg/l GC/MS 10 Analysekommentarer: Prøven er dekanteret inden analyse. *) Ikke omfattet af akkrediteringen. Tegnforklaring: RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

30 Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej Galten Telefon: CVR/VAT: DK DGE Group Registernr.: Kundenr.: Jelshøjvænget 11, Skåde Ordrenr.: Højbjerg Prøvenr.: Sagsnr.: Modt. dato: ANALYSERAPPORT Rekvirent...: DGE Group Jelshøjvænget 11, Skåde, 8270 Højbjerg Prøvested...: Andelsforeningen Sadolinparken Prøvetype...: Grundvand, Prøveudtagning...: Prøvetager...: Rekvirenten (RNN) Kundeoplysninger.: Sidenr.: 3 af 3 Analyseperiode...: Prøvenr.: Prøve ID: Detekt. RSD Prøvemærke: DGE25 grænse Metoder (%) Aromatiske kulbrinter Benzen 10 µg/l GC/MS 10 Toluen 11 µg/l GC/MS 10 Ethylbenzen 69 µg/l GC/MS 10 o-xylen 14 µg/l GC/MS 10 m+p-xylen 170 µg/l GC/MS 10 Naphthalen 0.08 µg/l 0.02 GC/MS 6 Kulbrintefraktioner * (pentan-ekstraherbare) * Benzen-C µg/l 2.0 GC/FID 20 C10-C25 <8.0 µg/l 8.0 GC/FID 25 C25-C35 <10 µg/l 10 GC/FID 35 Sum (Benzen-C35) 350 µg/l GC/FID 15 Chlorerede opløsningsmidler Trichlormethan (Chloroform) <0.020 µg/l GC/MS 10 1,1,1 trichlorethan <0.020 µg/l GC/MS 1.7 Tetrachlormethan <0.020 µg/l GC/MS 10 Trichlorethylen <0.020 µg/l GC/MS 10 Tetrachlorethylen <0.020 µg/l GC/MS 10 Analysekommentarer: Prøven er dekanteret inden analyse. Kromatogrammet viser indhold af komponenter med et kogepunktsinterval som benzin/terpentin/petroleum eller lign. *) Ikke omfattet af akkrediteringen. Tegnforklaring: 01. april 2009 RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Kundecenter: tlf Hanne Jensen Kontaktperson Kvalitetssikring Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

31 Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej Galten Telefon: CVR/VAT: DK DGE Group Registernr.: Kundenr.: Jelshøjvænget 11, Skåde Ordrenr.: Højbjerg Sagsnr.: Modt. dato: ANALYSERAPPORT Rekvirent...: DGE Group Jelshøjvænget 11, Skåde, 8270 Højbjerg Prøvested...: Andelsforeningen Sadolinparken Prøvetype...: Luft Prøveudtagning...: Prøvetager...: Rekvirenten (RNN) Kundeoplysninger.: Sidenr.: 1 af 5 Analyseperiode...: Prøvenr.: Prøve ID: Detekt. RSD Prøvemærke: old 2-øvre old 2-PL old 4-øvre old 4-PL Enheder grænse Metoder (%) Chlorerede opløsningsmidler Chloroform <0.10 < µg/m GC/MS 10 1,1,1 trichlorethan <0.10 <0.45 <0.10 <0.45 µg/m GC/MS 10 Tetrachlormethan µg/m GC/MS 10 Trichlorethylen µg/m GC/MS 10 Tetrachlorethylen < µg/m GC/MS 10 Aromatiske opløsningsmidler Benzen <0.10 <0.45 <0.10 <0.45 µg/m GC/MS 10 Toluen <0.50 <2.3 <0.50 <2.3 µg/m GC/MS 10 Ethylbenzen <0.10 <0.45 < µg/m GC/MS 10 o-xylen <0.10 <0.45 <0.10 <0.45 µg/m GC/MS 10 m+p-xylen <0.10 <0.45 <0.10 <0.45 µg/m GC/MS 10 C9-aromater <0.30 <1.4 <0.30 <1.4 µg/m GC/MS 10 C10-aromater <0.30 <1.4 <0.30 <1.4 µg/m GC/MS 10 Kulbrinter >C6-C10 <50 <230 <50 <230 µg/m GC/FID 10 >C10-C25 <50 <230 <50 <230 µg/m GC/FID 10 Kulbrinter total <50 <230 <50 <230 µg/m GC/FID 10 Oplysninger fra rekvirenten: Luftvolumen l * *) Ikke omfattet af akkrediteringen. Tegnforklaring: RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

32 Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej Galten Telefon: CVR/VAT: DK DGE Group Registernr.: Kundenr.: Jelshøjvænget 11, Skåde Ordrenr.: Højbjerg Sagsnr.: Modt. dato: ANALYSERAPPORT Rekvirent...: DGE Group Jelshøjvænget 11, Skåde, 8270 Højbjerg Prøvested...: Andelsforeningen Sadolinparken Prøvetype...: Luft Prøveudtagning...: Prøvetager...: Rekvirenten (RNN) Kundeoplysninger.: Sidenr.: 2 af 5 Analyseperiode...: Prøvenr.: Prøve ID: Detekt. RSD Prøvemærke: lyn 13-ned lyn 13-øvr lyn 13-PL lyn 15-øvr Enheder grænse Metoder (%) Chlorerede opløsningsmidler Chloroform µg/m GC/MS 10 1,1,1 trichlorethan 0.10 <0.098 <0.50 <0.095 µg/m GC/MS 10 Tetrachlormethan µg/m GC/MS 10 Trichlorethylen µg/m GC/MS 10 Tetrachlorethylen µg/m GC/MS 10 Aromatiske opløsningsmidler Benzen <0.098 <0.098 <0.50 <0.095 µg/m GC/MS 10 Toluen <0.49 <0.49 <2.5 <0.48 µg/m GC/MS 10 Ethylbenzen <0.098 <0.098 <0.50 <0.095 µg/m GC/MS 10 o-xylen <0.098 <0.098 <0.50 <0.095 µg/m GC/MS 10 m+p-xylen <0.098 <0.098 <0.50 <0.095 µg/m GC/MS 10 C9-aromater <0.29 <0.29 <1.5 <0.29 µg/m GC/MS 10 C10-aromater <0.29 <0.29 <1.5 <0.29 µg/m GC/MS 10 Kulbrinter >C6-C <49 <250 <48 µg/m GC/FID 10 >C10-C25 <49 <49 <250 <48 µg/m GC/FID 10 Kulbrinter total 240 <49 <250 <48 µg/m GC/FID 10 Oplysninger fra rekvirenten: Luftvolumen l * *) Ikke omfattet af akkrediteringen. Tegnforklaring: RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

33 Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej Galten Telefon: CVR/VAT: DK DGE Group Registernr.: Kundenr.: Jelshøjvænget 11, Skåde Ordrenr.: Højbjerg Sagsnr.: Modt. dato: ANALYSERAPPORT Rekvirent...: DGE Group Jelshøjvænget 11, Skåde, 8270 Højbjerg Prøvested...: Andelsforeningen Sadolinparken Prøvetype...: Luft Prøveudtagning...: Prøvetager...: Rekvirenten (RNN) Kundeoplysninger.: Sidenr.: 3 af 5 Analyseperiode...: Prøvenr.: Prøve ID: Detekt. RSD Prøvemærke: lyn 15-PL lyn 17-øvr lyn 17-PL lyn 19-øvr Enheder grænse Metoder (%) Chlorerede opløsningsmidler Chloroform <0.40 <0.10 µg/m GC/MS 10 1,1,1 trichlorethan <0.48 <0.099 <0.40 <0.10 µg/m GC/MS 10 Tetrachlormethan µg/m GC/MS 10 Trichlorethylen µg/m GC/MS 10 Tetrachlorethylen 1.7 <0.099 <0.40 <0.10 µg/m GC/MS 10 Aromatiske opløsningsmidler Benzen <0.48 <0.099 < µg/m GC/MS 10 Toluen <2.4 <0.50 <2.0 <0.50 µg/m GC/MS 10 Ethylbenzen <0.48 <0.099 <0.40 <0.10 µg/m GC/MS 10 o-xylen <0.48 <0.099 <0.40 <0.10 µg/m GC/MS 10 m+p-xylen <0.48 <0.099 <0.40 <0.10 µg/m GC/MS 10 C9-aromater <1.4 <0.30 <1.2 <0.30 µg/m GC/MS 10 C10-aromater <1.4 <0.30 <1.2 <0.30 µg/m GC/MS 10 Kulbrinter >C6-C10 <240 <50 <200 <50 µg/m GC/FID 10 >C10-C25 <240 <50 <200 <50 µg/m GC/FID 10 Kulbrinter total <240 <50 <200 <50 µg/m GC/FID 10 Oplysninger fra rekvirenten: Luftvolumen l * *) Ikke omfattet af akkrediteringen. Tegnforklaring: RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

34 Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej Galten Telefon: CVR/VAT: DK DGE Group Registernr.: Kundenr.: Jelshøjvænget 11, Skåde Ordrenr.: Højbjerg Sagsnr.: Modt. dato: ANALYSERAPPORT Rekvirent...: DGE Group Jelshøjvænget 11, Skåde, 8270 Højbjerg Prøvested...: Andelsforeningen Sadolinparken Prøvetype...: Luft Prøveudtagning...: Prøvetager...: Rekvirenten (RNN) Kundeoplysninger.: Sidenr.: 4 af 5 Analyseperiode...: Prøvenr.: Prøve ID: Detekt. RSD Prøvemærke: lyn 19-PL PL 450 PL 451 PL 452 Enheder grænse Metoder (%) Chlorerede opløsningsmidler Chloroform <0.45 µg/m GC/MS 10 1,1,1 trichlorethan <0.37 <0.43 <0.36 <0.45 µg/m GC/MS 10 Tetrachlormethan <0.45 µg/m GC/MS 10 Trichlorethylen <0.45 µg/m GC/MS 10 Tetrachlorethylen µg/m GC/MS 10 Aromatiske opløsningsmidler Benzen <0.37 <0.43 <0.36 <0.45 µg/m GC/MS 10 Toluen <1.9 <2.2 <1.8 <2.3 µg/m GC/MS 10 Ethylbenzen <0.37 <0.43 <0.36 <0.45 µg/m GC/MS 10 o-xylen 0.52 <0.43 <0.36 <0.45 µg/m GC/MS 10 m+p-xylen 0.41 <0.43 <0.36 <0.45 µg/m GC/MS 10 C9-aromater <1.1 <1.3 <1.1 <1.4 µg/m GC/MS 10 C10-aromater <1.1 <1.3 <1.1 <1.4 µg/m GC/MS 10 Kulbrinter >C6-C10 <190 <220 <180 <230 µg/m GC/FID 10 >C10-C25 <190 <220 <180 <230 µg/m GC/FID 10 Kulbrinter total <190 <220 <180 <230 µg/m GC/FID 10 Oplysninger fra rekvirenten: Luftvolumen l * *) Ikke omfattet af akkrediteringen. Tegnforklaring: RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

35 Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej Galten Telefon: CVR/VAT: DK DGE Group Registernr.: Kundenr.: Jelshøjvænget 11, Skåde Ordrenr.: Højbjerg Sagsnr.: Modt. dato: ANALYSERAPPORT Rekvirent...: DGE Group Jelshøjvænget 11, Skåde, 8270 Højbjerg Prøvested...: Andelsforeningen Sadolinparken Prøvetype...: Luft Prøveudtagning...: Prøvetager...: Rekvirenten (RNN) Kundeoplysninger.: Sidenr.: 5 af 5 Analyseperiode...: Prøvenr.: Prøve ID: Detekt. RSD Prøvemærke: PL 453 PL 454 PL 455 Enheder grænse Metoder (%) Chlorerede opløsningsmidler Chloroform µg/m GC/MS 10 1,1,1 trichlorethan <0.37 <0.36 <0.29 µg/m GC/MS 10 Tetrachlormethan µg/m GC/MS 10 Trichlorethylen µg/m GC/MS 10 Tetrachlorethylen µg/m GC/MS 10 Aromatiske opløsningsmidler Benzen 1.5 <0.36 <0.29 µg/m GC/MS 10 Toluen 2.0 <1.8 <1.5 µg/m GC/MS 10 Ethylbenzen µg/m GC/MS 10 o-xylen µg/m GC/MS 10 m+p-xylen µg/m GC/MS 10 C9-aromater <1.1 <1.1 <0.88 µg/m GC/MS 10 C10-aromater <1.1 <1.1 <0.88 µg/m GC/MS 10 Kulbrinter >C6-C10 <190 <180 <150 µg/m GC/FID 10 >C10-C25 < <150 µg/m GC/FID 10 Kulbrinter total < <150 µg/m GC/FID 10 Oplysninger fra rekvirenten: Luftvolumen l * Analysekommentarer: Detektionsgrænser er opgivet i µg/rør *) Ikke omfattet af akkrediteringen. Tegnforklaring: 03. april 2009 RSD : Relativ Analyseusikkerhed. < : mindre end. i.p.: ikke påvist. > : større end. i.m.: ikke målelig. # : ingen af parametrene er påvist. Kundecenter: tlf Niels Weibel Kontaktperson Kvalitetssikring Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

36 BILAG 4

37 Luftfugtighed (%) Luftfugtighed Temp. Temeratur ( C) ,0 90 8,0 80 6,0 70 4, ,0 40 0,0 30-2,0 20-4, , Dato Bilag 4a

38 Atmosfæretryk (mbar) Atmosfæretryk Middelvindhastighed Middel vindhastighed (m/s) 1040,0 14,0 1030,0 12,0 1020,0 10,0 8,0 1010,0 6,0 1000,0 4,0 990,0 2,0 980,0 0, Dato Bilag 4b

39 Middelvindhastighed Vindretning Vindhastighed (m/s) Vindretning ( ) 16, , , , , , ,0 90 2,0 45 0, Dato bilag 4c

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012 Adresse: Matr. nr.: Lyneborggade 21-33, 2300 København S (tidligere benævnt Holmbladsgade 70, udstykningsområde 3) 633 Sundbyøster, København DGE-sag: Udarbejdet af: S-0704174/6 Rasmus Nellemann Nielsen,

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS Ejerforeningen Sadolinparken, Lyneborggade 21-33

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS Ejerforeningen Sadolinparken, Lyneborggade 21-33 ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGSNIVEAUER I PORELUFT OG GRUNDVAND MARTS 2009 Ejerforeningen Sadolinparken, Lyneborggade 21-33 Holmbladsgade 70, matr. nr. 633 Sundbyøster, København (tidligere benævnt udstykningsområde

Læs mere

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE Paradisvejen 2, Virklund, 8600 Silkeborg Rekvirent: Silkeborg Kommune Dato: 29. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0269 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør

Læs mere

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008 Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I 15.

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 28. november 2016 Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Indledning

Læs mere

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr.

ANALYSERAPPORT. COWI A/S Registernr.: Afdelingsnr.: 1341 Kundenr.: Odensevej 95 Ordrenr.: Odense S. Prøvenr. Sidenr.: 1 af 3 Chlorid 100 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 5 Sulfat 57 mg/l 0.50 SM 17 udg. 4500 2 NVOC 42 mg/l 0.1 SM 17 5310C 10 Methan 43 mg/l 0.005 GC/FID 19 Cyanid, total

Læs mere

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft...

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft... 11-08-2016 Sag: S16-0381-2 Udarbejdet af: Jørgen Vendelbo NOTAT SAG : Rønde Efterskole EMNE : Prøvetagning af PCB i indeklima REKVIRENT : Gorm Skovsgaard, Forstander INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Beboelsesbygninger for evt. kommende Almen Boligorganisation

Beboelsesbygninger for evt. kommende Almen Boligorganisation Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Christianiaområdet SUPPLERENDE PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Beboelsesbygninger

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN

NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN NOTAT 10 DATO 27-02-2017 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING PROJEKTNUMMER FORURENINGSUNDERSØGELSE RAPPORT PROJEKTNUMMER 30.6665.36 LEGEPARKEN BYPARKEN, KOLDING FORURENINGSUNDERSØGELSE 2016-10-28 Kolding Kommune, By og Udviklingsforvaltningen, Klima og Bæredygtighed Dorte Uth Brodersen Mette Mygind

Læs mere

Efter gennemførelse af termisk stripning er der udført kontrolmålinger.

Efter gennemførelse af termisk stripning er der udført kontrolmålinger. NOTAT 6 DATO 02-09-2016 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB MÅLING EFTER SANERING OG OMBYGNING Baggrund

Læs mere

MILJØUNDERSØGELSE FORUD FOR 8 ANSØGNING

MILJØUNDERSØGELSE FORUD FOR 8 ANSØGNING Ny daginstitution Tranehavevej 15 2450 Kbh. SV MILJØUNDERSØGELSE FORUD FOR 8 ANSØGNING Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1,5 1602 København K Møllegade 56 6400 Sønderborg Tlf. 73 42 31 31 Fax

Læs mere

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S S K A N D E R B O R G K O M M U N E Skanderborg Søbad Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering 2015-06-29 ALECTIA A/S CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com

Læs mere

Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller

Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller Notat Den 22. november 2010 Undersøgelse af vandhuller Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller er påvirket

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn

Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn Esther Søgård Hansen Nørrelund 17 5881 Skårup Fyn Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

LANGDALEN, BRA BRAND, ÅRHUS

LANGDALEN, BRA BRAND, ÅRHUS Region Midtjylland 28. juni 2011 Sag nr. 203478 Udarbejdet af HSL/RLN Kontrolleret af BOA Godkendt af NCD LANGDALEN, BRA BRAND, ÅRHUS Forureningsundersøgelse på arealer syd for Collstropgrunden, Edwin

Læs mere

Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2015

Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2015 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 02-12-2015 Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2015

Læs mere

Orienterende forureningsundersøgelse

Orienterende forureningsundersøgelse Orienterende forureningsundersøgelse A. F. Heidemannsvej 14, Hjørring Hjørring Kommune Lok. nr. 821-1055 April 2007 Registerblad Lokalitetsnummer: 821-1055. DMR-sagsnr.: 2006-932. Rekvirent: Titel: Region

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tabel 1: Oversigt over lokaliteter med grundvandssænkning. Lokalitetsnr. Lokalitetsnavn Boring

Indholdsfortegnelse. Tabel 1: Oversigt over lokaliteter med grundvandssænkning. Lokalitetsnr. Lokalitetsnavn Boring Vejdirektoratet Udbygning af Brande Omfartsvej Okkerundersøgelser ved grundvandssænkninger COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 www.cowi.dk Teknisk Notat

Læs mere

Det fremgår af ansøgningen, at den ønskede oppumpede mængde afværgevand vil andrage 0,5 1,0 m 3 /time, svarende til 15 m 3 /døgn.

Det fremgår af ansøgningen, at den ønskede oppumpede mængde afværgevand vil andrage 0,5 1,0 m 3 /time, svarende til 15 m 3 /døgn. COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Att.: Torsten Holmboe Sendt på mail til tohm@cowi.com Teknik, Erhverv og Kultur 5. juli 2016 Sagsnummer 480-2016-24774 Dokument nr. 480-2016-218820 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr.

Læs mere

SIGERSLEVVESTERVEJ 44, 3600 FREDERIKSSUND

SIGERSLEVVESTERVEJ 44, 3600 FREDERIKSSUND MAJ 2013 OLIEBRANCHENS MILJØPULJE OM-SAGSNR. 3600-80-1374 TOPDANMARK NR. I 3347 042 195 058 SIGERSLEVVESTERVEJ 44, 3600 FREDERIKSSUND VILLAOLIETANK SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE FREDERIKSSUND KOMMUNE

Læs mere

Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2016

Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde 2016 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 1. december 2016 Påvirkning af indeklimaet i mandskabsbygninger Målerunde

Læs mere

Bilag 4 Bilag 5 Københavns Kommune Center for Miljø Att: Morten Ejsing Sønderborg, den 27 01 2015 sag 131218 ref. rch tlf. 73423151 rch@sloth moller.dk NOTAT Vedr. : Kunstgræsbane Sundby. Kontrol af

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE Badevej og 4, 3 Helsingør Rekvirent: Domea Dato: 9. december 14 DMRsagsnr.: 14571 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej 1A, 868 Ry Tlf. 86 95 6 55 Email:

Læs mere

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Region Sjælland Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Region Sjælland Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Rekvirent Rådgiver Region Sjælland Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling NOTAT Projekt Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 02 Dato 06-12-2013 Til Fra Kopi til Kasper Michaelsen Lisbeth Odsbjerg Peter Kjær

Læs mere

Naturstyrelsen FLYVESTATION VÆRLØSE - NATURSTYRELSEN. Halvårligt statusnotat for monitering og udledningsregnskab for 1. og 2.

Naturstyrelsen FLYVESTATION VÆRLØSE - NATURSTYRELSEN. Halvårligt statusnotat for monitering og udledningsregnskab for 1. og 2. Notat Naturstyrelsen FLYVESTATION VÆRLØSE - NATURSTYRELSEN Halvårligt statusnotat for monitering og udledningsregnskab for 1. og 2. kvartal af 2015 7. juli 2015 Projekt nr. 220925 Udarbejdet af TBJ Kontrolleret

Læs mere

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING Undersøgelsesrapport Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Strandbo II - Østbanegade 33-47, Classensgade 70-72 og Strandboulevarden 20, 2100

Læs mere

Lok.nr. 565-78002: Storegade 86, Holsted. Supplerende undersøgelser og vurdering af indeklimapåvirkning på Storegade 86 og omkringliggende ejendomme

Lok.nr. 565-78002: Storegade 86, Holsted. Supplerende undersøgelser og vurdering af indeklimapåvirkning på Storegade 86 og omkringliggende ejendomme Lok.nr. 56578002: Storegade 86, Holsted Supplerende undersøgelser og vurdering af indeklimapåvirkning på Storegade 86 og omkringliggende ejendomme Journalnr. 08/19121 Juli 2012 PROJEKT Supplerende undersøgelser

Læs mere

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt

Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt Undersøgelser inden 8 tilladelsen bliver meddelt 8, undersøgelser og indeklima Hvorfor er det vigtigt med grundige undersøgelser inden 8 tilladelser til nybyggeri for at kunne sikre indeklimaet: Afklare

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE Grønningen, Skovvejen 63-79/Færøvej 8-30, 4200 Slagelse Rekvirent: Slagelse Boligselskab Dato: 28. februar 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0057 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

Planlægning og udførelse af forureningsundersøgelser

Planlægning og udførelse af forureningsundersøgelser Region Hovedstaden Koncern Miljø Planlægning og udførelse af forureningsundersøgelser Koncern Miljø, maj 2011 Koncern Miljø Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse: 1 INDLEDNING... 5 2 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Ejendommen Kløvkærvej 8, Kolding støder op til den tidligere N. P. Johnsens Fyrværkerifabrik

Læs mere

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Notat Dato December 2011 NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Revision 1 Dato

Læs mere

Undersøgelse af afdampning fra forureningsfanen fra Grindstedværket

Undersøgelse af afdampning fra forureningsfanen fra Grindstedværket Undersøgelse af afdampning fra forureningsfanen fra Grindstedværket Marts 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Region Syddanmark Undersøgelse

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft TRØRØD SKOLE Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion På Trørødskolen er der ved en tidligere

Læs mere

OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4

OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 OKTOBER 2012 REGION SYDDANMARK KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3 OG 4 PROJEKTNR. A031981 DOKUMENTNR. VERSION 0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

CARL ROSES VEJ 10, FREDERICIA

CARL ROSES VEJ 10, FREDERICIA Til Oliebranchens Miljøpulje & Topdanmark Forsikring A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni, 2012 OM sag nr. 7000-80-818 I 3347 042 12 238 CARL ROSES VEJ 10, FREDERICIA SUPPLERENDE FORURENINGSUN- DERSØGELSE

Læs mere

Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde

Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde Modelberegninger og indeklimamålinger Teknik og Administration Nr. 1 2002 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Indledning...5 3. Sammenfatning...7 4. Udførelse

Læs mere

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT Lokalitet: Annekset Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Rapporten er udarbejdet af: Sujegan Chandran (SCH, DGE Miljø & Ingeniørfirma)

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager

Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager Udarbejdet af Dansk Miljørådgivning A/S for Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Dias nr. 1 Disposition Baggrund og formål

Læs mere

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse PCB M Å L I N G E R Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse af afværgetiltag Frederiksberg Skole Sorø 1. måleserie 2014 Projektnr.: 103118-0008-P003 Udarbejdet af: Dorte Jørgensen kemiingeniør, MEM

Læs mere

PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP Udarbejdet for: Tårnby Kommune

Læs mere

Semler Ejendomme A/S Park Allé 355 2605 Brøndby CVR: 28128630. Vand og Natur Naja Jensen Panduro Telefon 72565945 napj@fredensborg.

Semler Ejendomme A/S Park Allé 355 2605 Brøndby CVR: 28128630. Vand og Natur Naja Jensen Panduro Telefon 72565945 napj@fredensborg. Semler Ejendomme A/S Park Allé 355 2605 Brøndby CVR: 28128630 Vand og Natur Telefon 72565945 napj@fredensborg.dk Sagsnr. 15/29005 16. december 2015 Midlertidig tilslutningstilladelse, overfladevand fra

Læs mere

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation n Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation Adresse: Matr. nr.: Østerallé 19, 8400 Ebeltoft 19k, Ebeltoft Morkjorder DGE-sag: 15-0522 Udarbejdet af: Vilhelm Holste Dato: 08.02.2016

Læs mere

Himmark Strand, Nordals. Miljøundersøgelse på Himmark Strand

Himmark Strand, Nordals. Miljøundersøgelse på Himmark Strand 523-05725 Himmark Strand, Nordals Miljøundersøgelse på Himmark Strand April 2009 Himmark Strand MILJØUNDERSØGELSE PÅ HIMMARK STRAND April 2009 Himmark Strand MILJØUNDERSØGELSE PÅ HIMMARK STRAND April 2009

Læs mere

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S METANGASUNDERSØGELSE Storegade 48-50, 6040 Lunderskov Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691 Din rådgiver gør en forskel Vejlevej

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER

RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER RETNINGSLINJER FOR PRØVETAGNING VED AFHÆNDELSE AF VEJAREALER R7 Ved nedlæggelse af et vejareal vil alle vejmaterialer over råjordsplanum oftest skulle fjernes, både asfaltbelægning, vejkasse og rabatjord.

Læs mere

Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme

Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Teknik og Administration Nr. 2 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 7 2. Indledning... 9 2.1 Baggrund... 9 2.2 Formål... 9 2.3 Projekt

Læs mere

HYDROCARBONER I INDEKLIMA HVOR KOMMER DE FRA? DORTE HARREKILDE, RAMBØLL

HYDROCARBONER I INDEKLIMA HVOR KOMMER DE FRA? DORTE HARREKILDE, RAMBØLL HYDROCARBONER I INDEKLIMA HVOR KOMMER DE FRA? DORTE HARREKILDE, RAMBØLL DISPOSITION Udfordringen Indeklimamålinger, metoder og muligheder Resultater fra cases med GC-scan Konklusion Fremtiden? INDEKLIMAMÅLINGER

Læs mere

Rapport. Weifa AS Måling for emission af organiske opløsningsmidler. Sagsnr. 221134-151-122. Februar 2013

Rapport. Weifa AS Måling for emission af organiske opløsningsmidler. Sagsnr. 221134-151-122. Februar 2013 Rapport Weifa AS Måling for emission af organiske opløsningsmidler Februar 2013 Rekvirent: Dato: Udført af: Weifa AS Arne Kristian Øvland Gruveveien 1 N-3791 Kragerø Norge 26. februar 2013 JV/- Eurofins

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

PCB- LUFTPRØVER DEL 2 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte.

PCB- LUFTPRØVER DEL 2 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte. Maglebjergvej 6 DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk PCB- LUFTPRØVER DEL 2 SKOVLYSKOLEN Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal

Læs mere

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge VENTILATIONSTEST

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge VENTILATIONSTEST Region Sjælland Tujavej 11 i Køge VENTILATIONSTEST Region Sjælland Tujavej 11 i Køge VENTILATIONSTEST Rekvirent Rådgiver Region Sjælland Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projektnummer 3641200075

Læs mere

Baggrundsniveauer af oliekulbrinter i udeluft og uforurenede hjem. - Ny dansk undersøgelse.

Baggrundsniveauer af oliekulbrinter i udeluft og uforurenede hjem. - Ny dansk undersøgelse. Baggrundsniveauer af oliekulbrinter i udeluft og uforurenede hjem. - Ny dansk undersøgelse. Per Loll, udviklingsleder, Ph.D. DMR A/S Per Novrup, Region Midtjylland Børge Hvidberg, Region Midtjylland 9.

Læs mere

Transport og slutdisponering af slam

Transport og slutdisponering af slam AUGUST 2012 TØNDER SPILDEVAND A/S EU udbud Transport og slutdisponering af slam RETTELSESBREV NO. 2 VEDR.: BILAG MED SLAMANALYSER, REVIDERET TILBUDSLISTE M.M. TRANSPORT OG SLUTDISPONERING AF SLAM 3 1.1

Læs mere

OM Hovedgaden 62-64 V.

OM Hovedgaden 62-64 V. OM Hovedgaden 62-64 V. Hornum Side 1 Oliebranchens Miljøpulje OM Hovedgaden 62-64 V. Hornum OM sag 9600-51-037. Supplerende undersøgelser Maj 2010 (revideret december 2010 og oktober 2011) Udgivelsesdato

Læs mere

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, Humlebæk. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Mikael Rasmussen Miljøteknisk Rapport Supplerende kontrol af forurening ved fyringsolietank på Bakken 14, 3050 Humlebæk - matr. 9ø Dageløkke By, 20. august 2012 Sag: 12-036-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse PCB M Å L I N G E R Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse af afværgetiltag Frederiksberg Skole Sorø Juli 2011 Udarbejdet af: Jesper Jørgensen kemiingeniør, MEM Dorte Jørgensen kemiingeniør, MEM

Læs mere

Viborgvej 80-82, Randers

Viborgvej 80-82, Randers Regionshuset Holstebro Jord og Råstoffer Lægårdvej 12 DK7500 Holstebro Tel. +45 8728 5007 www.regionmidtjylland.dk Viborgvej 8082, Randers Undersøgelse af indeklimapåvirkning for naboejendomme Lokalitetsnr.

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

AARHUS LUFTHAVN A/S GRUNDVANDS- OVERVÅGNING 2010

AARHUS LUFTHAVN A/S GRUNDVANDS- OVERVÅGNING 2010 Til Aarhus Lufthavn A/S Dokumenttype Moniteringsrapport Dato April 11 AARHUS LUFTHAVN A/S GRUNDVANDS- OVERVÅGNING 10 AARHUS LUFTHAVN A/S GRUNDVANDS-OVERVÅGNING 10 Revision 0 Dato 11-04-01 Udarbejdet af

Læs mere

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Distribution: Rudersdal Kommune Att. Morten Seltoft Sammenfatning

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

Bilag 7: Skabelon til afrapportering V2 undersøgelse

Bilag 7: Skabelon til afrapportering V2 undersøgelse Kontraktbilag 3 Opgavebeskrivelse Bilag 7 Skabelon til afrapportering V2 undersøgelse Bilag 7: Skabelon til afrapportering V2 undersøgelse Læsevejledning Skabelonens omfang indikerer hvad regionen forventer

Læs mere

Kundenr.: Rosenlunden 3 Ordrenr.: Søndersø Prøvenr.: ANALYSERAPPORT. - Boringskontrol + Org.

Kundenr.: Rosenlunden 3 Ordrenr.: Søndersø Prøvenr.: ANALYSERAPPORT. - Boringskontrol + Org. Sidenr.: 1 af 5 Calcium (Ca) 130 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Magnesium (Mg) 12 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Kalium (K) 5.7 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Natrium (Na) 16 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Jern (Fe) 0.096 mg/l ISO17294m-ICPMS

Læs mere

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi

Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Teknik og Miljø Miljø Bilag 1. Teknisk beskrivelse af forurening, risiko, afværgescenarier, proportionalitet og økonomi Sagsnr. 46477 Brevid. Ref. LESH / 8LD 16.december 2013 Forureningsundersøgelser og

Læs mere

Anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager

Anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager Anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager PFT Per Loll, udviklingsleder, Ph.D sporgas 1 Baggrund indeklimabidrag Indeklimabidrag af flygtige forureningskomponenter opstår i et (dynamisk)

Læs mere

Automatiseret prøvetagning af poreluft ved specifikke GVS-niveauer udvikling og test af apparatur

Automatiseret prøvetagning af poreluft ved specifikke GVS-niveauer udvikling og test af apparatur Automatiseret prøvetagning af poreluft ved specifikke GVS-niveauer udvikling og test af apparatur Poul Larsen 1, Nanna Muchitsch 1, Per Loll 1, Dorte Jakobsen 2 1 Dansk Miljørådgivning A/S 2 Region Hovedstaden

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde

ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON. Rekvirent. Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde ROSKILDE KOMMUNE SUPPLERENDE FORURENINGSUNDERSØGELSE PÅ MUSICON Rekvirent Roskilde Kommune att. Gunilla Stine Rasmussen Køgevej 80 4000 Roskilde Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projekt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelser af terrænnær forurening ved strandområde. Arbejdsgruppen vedrørende Kærgård Plantage. Notat

Indholdsfortegnelse. Undersøgelser af terrænnær forurening ved strandområde. Arbejdsgruppen vedrørende Kærgård Plantage. Notat Arbejdsgruppen vedrørende Kærgård Plantage Undersøgelser af terrænnær forurening ved strandområde Notat COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11 49 49 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag:

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag: Analyserapport Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Kirsebærvej 10,Hørby Begrænset kontrol + sporstofkontrol 4300 Holbæk Prøver modtaget: 05052015 Analyse

Læs mere

Erfaringsopsamling på V2-undersøgelser

Erfaringsopsamling på V2-undersøgelser Erfaringsopsamling på V2-undersøgelser Branchebeskrivelse Autoværksteder Teknik og Administration Nr. 1 2016 Erfaringsopsamling på V2-undersøgelser Branchebeskrivelse Autoværksteder Teknik og Administration

Læs mere

Afgørelse - Tilladelse til udledning af oppumpet grundvand Den

Afgørelse - Tilladelse til udledning af oppumpet grundvand Den Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Afgørelse - Tilladelse til udledning af oppumpet grundvand Den 18-10-2016 Egedal Kommune giver hermed Region Hovedstaden tilladelse

Læs mere

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

SJÆLSØSKOLEN RAVNSNÆSVEJ 120 3460 BIRKERØD

SJÆLSØSKOLEN RAVNSNÆSVEJ 120 3460 BIRKERØD SJÆLSØSKOLEN RAVNSNÆSVEJ 120 3460 BIRKERØD Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune Att. Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion Golder Associates

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. 20. juli 2015 Sag: 15-034-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Gydevang 39-41,

Læs mere

Jordforurening.info. Leder. Det går fremad INDHOLD

Jordforurening.info. Leder. Det går fremad INDHOLD INDHOLD 2 Gulvisolering kan påvirke poreluftresultater 8 Anvendelse af ATD- og ORSA-rør (passiv opsamling) til indeklimaog udeluftmålinger 13 Kort Info 14 Ny metode målretter indsatsen mod forurenet jord

Læs mere

Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/ Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005

Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/ Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005 [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/04-0010 Ref.: BEJ/ Den 9. september 2005 Miljøstyrelsens afgørelse om påbud om forureningsundersøgelse på [ ], matr. nr. [ ] De har

Læs mere

2 Udførte undersøgelser og afværger

2 Udførte undersøgelser og afværger MEMO TITEL DATO 30. august 2016 TIL KOPI FRA PROJEKTNR ScandiaParken - Beskrivelse af miljøforhold Constructa A/S, Lars Hansen Profilsystemer A/S, Steen Jørgensen COWI, Anders Pørksen A065369 ADRESSE COWI

Læs mere

NOTAT VEDR. SUPPLERENDE BORINGER INDHOLD. 1 Baggrund 3

NOTAT VEDR. SUPPLERENDE BORINGER INDHOLD. 1 Baggrund 3 OLIEBRACHES MILJØPULJE OM SAGSR. 36-8-1374 SIGERSLEVVESTERVEJ 44, 36 FREDERIKSSUD OTAT VEDR. SUPPLEREDE BORIGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby TLF +45 564 FAX +45 5649999 WWW cowi.dk

Læs mere