LOVE FOR SLAGELSE GARNISONS IDRÆTSFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOVE FOR SLAGELSE GARNISONS IDRÆTSFORENING"

Transkript

1 Slagelse, marts 2014 LOVE FOR SLAGELSE GARNISONS IDRÆTSFORENING 1 NAVN. Foreningens navn: Forkortet: Hjemsted og adresse: Slagelse Garnisons Idrætsforening. SLGI. Gardehusarregimentet, Antvorskov Kaserne, Charlottedals Allé Slagelse. Foreningen er stiftet på generalforsamlingen afholdt 21. marts 2001, ved sammenlægning af Slagelse Garnisons Idrætsforening (stiftet 12. april 1932) og Næstved Garnisons Idrætsforening (stiftet 1. maj 1933) i forbindelse med regimentssammenlægningen af Danske Livregiment, Sjællandske Livregiment og Gardehusarregimentet på Antvorskov Kaserne under navnet Gardehusarregimentet 1. januar FORMÅL. Foreningens formål er: - At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for idræt. - At lette medlemmernes adgang til at dyrke idræt. - At afholde idrætskonkurrencer. - At give medlemmerne mulighed for at deltage i konkurrencer, herunder formidle dette i samarbejde med opstillende myndigheder. - Efter anmodning at støtte Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) afholdelse af idrætskonkurrencer. 3 MEDLEMMER. Som medlemmer kan optages: a. Ordinære medlemmer. - Personel med fast ansættelse i forsvaret, herunder hjemmeværnet og beredsskabsstyrelsen. - Værnepligtigt personel. - Personel i forsvaret med rådighedskontrakt. - Personel med kontraktophør som 35 årige eller senere, som viderefører et tidligere etableret ordinært medlemskab.

2 b. Ekstraordinære medlemmer. - Ordinære medlemmers nærmeste pårørende. - Frivilligt hjemmeværnspersonel. - Øvrigt afskediget personel. - Personel tilknyttet lokalt KFUM. c. Passive medlemmer. - Personer der ønsker at støtte idrætsforeningen. Passive medlemmer optages efter bestyrelsens bestemmelse. d. Æresmedlemmer. - Personer, som er eller har været medlemmer af idrætsforeningen, og som har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for idrætsforeningen. 4 KONTINGENT. Kontingentets størrelse fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling, og er gældende fra 1 APR samme år. Kontingentet indeholdes månedligt i lønnen (kun for tjenstgørende personel), eller indbetales forud for et år ad gangen direkte til kassereren ultimo april på idrætsforeningens girokontonummer. Ved udmeldelse eller eksklusion kan indbetalt kontingent ikke begæres udbetalt. Passive og æresmedlemmer betaler ikke kontingent. 5 UDMELDELSE OG EKSKLUSION. Udmeldelse kan kun finde sted fra månedens udgang og skal være kassereren i hænde senest den femte i samme måned. Bestyrelsen kan med mindst 2/3 flertal ekskludere et medlem med over 6 måneders kontingentrestance. Genoptagelse i foreningen kan kun finde sted, når restancen er betalt. Bestyrelsen kan med mindst 2/3 flertal ekskludere et medlem, evt. tidsbestemt, når særlige forhold taler herfor. 6 PLIGTER OG RETTIGHEDER. Foreningen skal være medlem af Dansk Militær Idrætsforbund. Foreningen skal være medlem af De Danske Skytteforeninger. De af bestyrelsen nedsatte udvalg, kan efter bestyrelsens godkendelse, tilslutte sig andre idrætsforbund/ foreninger. Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen hæfter ikke personligt for indgåede forpligtigelser fra foreningens side. Foreningen hæfter alene med rådige midler. Foreningens medlemmer: - Har pligt til at overholde foreningens, DMI s samt øvrige af det enkelte medlem berørte foreninger og forbund s love, reglementer og bestemmelser, som fastsat af forbundsorganerne. - Har pligt til at yde foreningen samt DMI enhver rimelig bistand, der forlanges til varetagelse af opgaverne. - Har ret til at søge om foreningens midler til tilskudsberettigede aktiviteter.. - Har ret til at anvende foreningens faciliteter.

3 Foreningens bestyrelse: - Har pligt til forlods at underrette DMI om internationale og større nationale arrangementer, som foreningen agter at afholde eller deltage i - dog undtagen konkurrencer optaget på DMI og forsvarets stævnekalender. - Har pligt til imod forevisning af legitimation at give medlemmer af DMI bestyrelse, DMI amatør og ordensudvalg, DIF forretningsudvalg og DIF dopingkontroludvalg adgang til at overvære og kontrollere alle stævner og konkurrencer. - At lade henvendelser til DIF og departementale myndigheder passere gennem DMI. 7 GENERALFORSAMLINGER. Generalforsamlingen, som kan være ordinær eller ekstraordinær, er foreningens højeste myndighed. Indkaldelsen til generalforsamling sker skriftligt ved opslag i regimentsbefaling senest 2 uger forud før afholdelse med angivelse af dagsorden. Kun ordinære medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødtes antal. Dirigenten afgør alle tvivlsspørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåde, idet der skal foretages skriftlig afstemning, såfremt en eller flere medlemmer ønsker dette. Beslutninger afgøres ved simpelt flertal, bortset fra de i 10 og 11 anførte. Ordinær generalforsamling afholdes årligt i 1 kvartal. Indkomne forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens og udvalgenes beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 4. Behandling af indkomne forslag. Vedtagelse af forslag træder umiddelbart i kraft. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand (ulige år). 7. Valg af næstformand (lige år) 8. Valg af kasserer (lige år). 9. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer i lige år. 10. Valg af fem bestyrelsesmedlemmer i ulige år. 11. Valg af 1. revisor (ulige år). 12. Valg af revisorsuppleant (lige år). 13. Eventuelt. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder behov herfor, eller når mindst ¼ af de ordinære medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom med angivelse af dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt ved opslag i regimentsbefaling senest 2 uger forud for afholdelse af generalforsamlingen med angivelse af dagsorden, med indkomne forslag i sin fulde ordlyd. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 4 uger efter fremsættelse af begæring herom.

4 En ekstraordinær generalforsamling kan afholdes umiddelbart i forlængelse af en ordinær generalforsamling, såfremt indkaldelsesvarslet er overholdt. 8 BESTYRELSEN. Foreningen ledes af en bestyrelse, der konstituerer sig således: - Formand. - Næstformand. - Kasserer. - Sekretær - 7 øvrige bestyrelsesmedlemmer Desuden vælges på den ordinære generalforsamling: - 2 revisorer. Bestyrelsen konstituerer sig selv på nær formand, næstformand og kasserer, som vælges ved navn på ordinær generalforsamling. Bestyrelsen er forpligtet overfor DMI, som anført i DMI love 7, der er uddybet i.h.t. nærværende love 6. Bestyrelsen fremsender foreningens årsberetning og regnskab til DMI, som anført i DMI love 8. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle anliggender. Bestyrelsen bemyndiges til at udpege repræsentanter til repræsentantskabsmødet som anført i DMI love 12. Bestyrelsen gennemfører generalforsamlingens beslutninger, foranstalter afholdelse af idrætsstævner samt forvalter foreningens økonomi og arkiv. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden, idet bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Til almindelig daglig drift etablerer bestyrelsen normalt et forretningsudvalg bestående af Formand, Næstformand og Kasserer. Større beslutninger skal normalt altid træffes i bestyrelsesregi. Bestyrelsen udfærdiger beslutningsreferat fra bestyrelsesmøder, der føres til arkiv. Bestyrelsen kan udpege et antal udvalgsformænd blandt medlemmerne, som leder de af bestyrelsen nedsatte udvalg med ansvar over for bestyrelsen. Træningsvejlederen (TVL) kan som regimentets repræsentant inviteres til bestyrelsesmøderne som bisidder og rådgiver. Vedkommende har ingen stemmeret. En af bestyrelsen udpeget, som af den stedlige politimester er godkendt efter våbenbekendtgørelsen til at give våbenpåtegninger, er forpligtet til at underrette politiet, om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegningen fra et medlem, der efter vedkommendes skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en våbentilladelse. Bestyrelsen bemyndiges til at udnævne æresmedlemmer, der offentliggøres i formandens beretning. 9 UDVALG Bestyrelsen kan udpege et antal udvalgsformænd blandt medlemmerne, som leder de af bestyrelsen nedsatte udvalg med ansvar over for bestyrelsen. Alle medlemmer af foreningen kan være udvalgsformand.

5 Udvalgsformanden leder planlægger, tilrettelægger og leder aktiviteter, som naturligt hører under respektive udvalg. Udvalgsformanden afleverer i 4. kvartal budget for udvalgets planlagte aktiviteter for det kommende år. Budgettet godkendes efterfølgende af bestyrelsen, og det godkendte budget meddeles udvalgsformanden. Budgettet er retningsgivende for udvalgets økonomiske dispositioner. Ved afvigelser på over 10 % genfremsendes budgettet til godkendelse. Ved større aktiviteter udarbejder udvalgsformanden eller en af denne udpeget person et separat budget, og der aflægges efterfølgende regnskab for dokumenterede udgifter. 10 REGNSKAB. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren, og årsregnskabet afleveres til revisorerne senest med udgangen af 2. uge i januar. Revisorerne reviderer regnskabet og tilbagesender det med evt. bemærkninger senest 10 arbejdsdage senere. Det reviderede regnskab udleveres til medlemmerne ved starten af generalforsamlingen. Foreningens udgiftsbilag underskrives af formanden og/eller næstformanden efter formandens bestemmelse. Foreningens økonomiske midler anbringes på bank- eller girokonto, idet en mindre del kan opbevares som aktie/obligationsbeholdning eller kassebeholdning ved kasserer eller udlagt som forskud ved udvalgsformand efter bestyrelsens bestemmelse. Foreningen yder tilskud til medlemmerne efter regler i den af bestyrelsen vedtagne regnskabsinstruks. Satser for refusion i henhold til skema Ansøgning om tilskud fastsættes af bestyrelsen, og kan uden yderligere varsel reguleres. Bestyrelsen kan endvidere sætte loft over det maksimale beløb, som et enkelt medlem kan modtage i refusion/tilskud. I enkelttilfælde vurderer bestyrelsen det maksimale beløb på baggrund af det organisatoriske arbejde og den repræsentative værdi, som det enkelte medlems aktiviteter udgør for foreningen. Foreningen yder tilskud til indkøb af materiel/rekvisitter i henhold til vedtagne overordnede budget og de af udvalgene godkendte udvalgsbudgetter. Ekstraordinære medlemstilskud og materiel/rekvisitindkøb ydes kun efter godkendelse af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer og udvalgsformænd modtager årligt gavekort som anerkendelse og kompensation for bl.a. udgifter til administration, telefonudgifter m.m. Beløbet fastsættes årligt bestyrelsen og følger reglerne fra SKAT for sådanne anerkendelser. 11 LOVÆNDRINGER. Ændringer af foreningens love kan kun ændres på en generalforsamling, idet ændringsforslaget skal anføres i sin fulde ordlyd i dagsordenen. Ændringer af foreningens love kan kun vedtages, såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede (ordinære medlemmer) medlemmer stemmer for forslaget. 12 FORENINGENS OPLØSNING.

6 Foreningens opløsning kan vedtages på samme måde som anført i 10 for lovændringer. Ved idrætsforeningens opløsning tilfalder foreningens økonomiske midler DMI eller en videreførende DMI idrætsforening, med hvilke den hidtidige idrætsforening måtte blive sammenlagt. Arkiv fordeles efter generalforsamlingens beslutning. 13 LOVENES GODKENDELSE. Idrætsforeningens love skal godkendes af DMI (forretningsudvalget). Nærværende love er ændret og godkendt på ordinær generalforsamling afholdt den 27. marts Henrik Tams Gildberg major Formand

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere