Revideret: Acadre UDKAST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST"

Transkript

1 Revideret: Acadre UDKAST

2 Indholdsfortegnelse: 2 l Kommuneoplysninger 3 l Borgmesterens forord 4 l Påtegninger: 4 Ledelsens påtegning 5 Den uafhængige revisors reviewerklæring 6 l Kommunens årsberetning : 6 Ledelsens årsberetning 11 Udvalgene kort fortalt! 17 Hoved- og nøgletal 18 l Kommunens årsregnskab : 18 sopgørelse & finansieringsoversigt 19 Balance 20 l Noter til driftsregnskab og balance: 20 Note 1, Indtægter - skatter og generelle tilskud 21 Note 2, Serviceudgifter 23 Note 3, Uforbrugte/overførte bevillinger 24 Note 4, Personale 25 Note 5, Renteudgifter 26 Note 6, Anlæg 29 Note 7, Kapitalposter 30 Note 8, Finansforskydninger, reguleringer 31 Note 9, Materielle anlægsaktiver, og grunde og bygninger til videresalg 32 Note 10, Finansielle anlægsaktiver, Langfristede tilgodeh. af aktiver og ejerandele 35 Note 11, Omsætningsaktiver 36 Note 12, Likvide aktiver 37 Note 13, Udvikling i egenkapitalen 38 Note 14, Langfristet gæld 39 Note 15, Kortfristet gæld 39 Note 16. Kautions- og garantiforpligtigelser 40 Note 17, SWAP 41 Anvendt regnskabspraksis 1

3 Svendborg Kommune Ramsherred Svendborg Kommuneoplysninger: Telefon: Hjemmeside: CVR: sår: 1. januar 31. december Byråd V Lars Erik Hornemann, borgmester Mads Fredeløkke (løsgænger) C Henrik Nielsen, 1. viceborgmester Lone Juul Stærmose (løsgænger) A Bo Hansen, 2. viceborgmester Henning Duvier Stærmose (løsgænger) V Birger Jensen A Curt Sørensen V Mette Kristensen A Pia Dam V Jesper Ullemose A Hanne Klit V Ulla Larsen A Søren Kongegaard V Helle Caspersen A Flemming Madsen B Hanne Ringgaard Møller F Bruno Hansen C Ove Engstrøm T Arne Ebsen C Andreas Pless Ø Jesper Kiel I Jørgen Lundsgaard Ø Susanne Gustenhoff L Finn Olsen Ø Gonzalo Carrillo O Jens Munk Ø Steven Johannes Legêne O Dorthe Ullemose Direktion 1. januar 2015 Erik Meldgård Bendorf, kommunaldirektør John Jensen, økonomidirektør Jan Præstholm, børn- og ungedirektør Claus Sørensen, socialdirektør Torben Jørgensen, kultur-, erhverv og udviklingsdirektør Revision BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej Odense C 2

4 Borgmesterens forord var overordnet set præget af den nationale reformdagsorden. En dagsorden der handler om, hvorledes vi bedst fremtidssikrer vores velfærdssamfund. Og en dagsorden, der er båret af en erkendelse af, at vi kun kan bevare velfærdssamfundet, hvis vi tør forandre det. Den nationale reformdagsorden manifesterede sig bl.a. i en folkeskolereform. Den største omlægning af folkeskolen i moderne tid. Vores udgangspunkt for reformarbejdet var næsten optimalt. Vi havde i forvejen en god folkeskole og havde reelt tyvstartet på reformen med vores fokus på inklusion, bevægelse og idræt, helhedsskole og kompetenceudvikling. Vi var og er derfor på forkant. Men under alle omstændigheder, bliver der fortsat tale om et meget stort implementeringsarbejde i det kommende år. Det gælder også for dagtilbudsområdet, hvor vi har haft samme fokus, og hvor vi skal arbejde med idræt og bevægelse. Det var også året, hvor vi åbnede Ungekontakten. Udgangspunktet var en erkendelse af, at vores mange gode indsatser ikke var tilrettelagt og organiseret ud fra de unges behov. Derfor en turn-around for at skabe en indgang og bedre koordination. I det kommende år skal organisationsudviklingen følges op med en ny ungestrategi. På ældreområdet fortsatte vi den markante omlægning af vores tilgang til pleje- og omsorgsopgaverne. Et stjerneksempel på innovation, hvor vi går nye veje. Det giver bedre livskvalitet for de ældre og kommunen sparer penge. Vi skal fortsætte ad den vej i det nye år. Og konceptet skal udbredes på socialog handicapområdet, hvor det giver mening. På beskæftigelsesområdet stod reformerne næsten i kø. Og det forsætter ind i Vi får travlt med at implementere den nye beskæftigelsesreform. blev også året, hvor vi etablerede CETS (Center for Ejendomme og Teknisk Service). Her fulgte vi en trend, hvor store koncerner etablerer enheder, der arbejder professionelt med facility management. Målet er bedre og billigere udnyttelse af vores bygningsressourcer. Svendborg Kommune s virke er hen over et regnskabsår mangfoldigt nogle områder mere synlige end andre, hvor særlige områder som renovering af torvet og arbejdet med den grønne tråd, etablering af Fremtidsfabrikken, udvikling af havnen, Udvikling Fyn og ikke mindst kampen mod sociale dumping, kan fremhæves. sresultatet for den ordinære drift landede på et pænt overskud på 174,8 mio. kr., i forhold til det vedtagne budget på 120,6 mio. kr., hvilket endnu engang viser, at vi har styr på økonomien. Kommunens anlægsudgifter var ekstra høje i, da vi fik indhentet udskydelser fra tidligere år, hvorved det samlede resultat for det skattefinansierede område endte med et underskud på 27,8 mio. kr. i forholdt til et overskud i det vedtagne budget på 13,7 mio. Det er vigtigt at huske på, at tallene i regnskabet ikke bare har dannet sig selv. Bag hvert enkelt lille tal i den omfattende regnskabspublikation ligger en fortælling om alle de overvejelser, beslutninger og handlinger, som i dagligdagen udføres af kommunens mange medarbejdere. et er derfor, mere end noget andet, beviset på ansvarlighed, omhyggelighed og stor tilpasningsevne i en verden i hastig forandring. Svendborg Kommune, den 21. april 2015 Lars Erik Hornemann, borgmester 3

5 Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har den 21. april 2015 aflagt årsregnskab for for Svendborg Kommune til byrådet. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og ssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til Styrelseslovens 45 har Byrådet den 21. april 2015 overgivet regnskabet til revision. Svendborg Kommune, den Lars Erik Hornemann, borgmester Erik Meldgård Bendorf, kommunaldirektør 4

6 Den uafhængige revisors reviewerklæring Til byrådet i Svendborg Kommune Vi har udført review af årsregnskabet for Svendborg Kommune for regnskabsåret 1. januar december. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultat-opgørelse, balance og noter, udarbejdes efter Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner. Denne standard kræver også at vi overholder relevante etiske krav. Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i kommunen, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis. De handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre omfattende end de handlinger, der udføres ved en revision udført efter de internationale standarder for revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke i alle væsentlige henseender giver et retvisende billede af kommunens finansielle stilling pr. 31. december, samt af resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser. Odense, den 21. april 2015 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Henrik Halgrener Registreret revisor 5

7 Ledelsens årsberetning Årets væsentligste begivenheder Året bød på mange spændende og udfordrende aktiviteter, som blandt andet: Indkøring af den fælles enhed Center for Ejendomme og Teknisk Service (CETS) til varetagelse af bygnings- og arealadministration Renovering af Torvet Implementering af kontanthjælps-, sygedagpenge -, kontanthjælps- og flexreformer. Folkeskolereform Udbygning af dagtilbud Den Grønne Tråd Udvikling af Tankefuld Udviklingsplaner for Svendborg Havn Bekæmpelse af social dumpning Men det er blot nogle af de mange store som små projekter, der blev arbejdet med, samtidig med, at Svendborg Kommune fastholdt fokus på de daglige driftsopgaver. Under afsnittet Udvalgene kort fortalt! beskrives de enkelte politikområders aktiviteter mere uddybende. Der har fortsat været fokus på, at budgettet overholdes, og at der ikke opstod utilsigtet brug af kommunens kassebeholdning. På baggrund heraf fastholdt Økonomiudvalget følgende principper for kommunens økonomistyring i : Overholdelse af servicerammen - Undgå eventuelle sanktioner. Bevillingsoverholdelse - Ingen tillægsbevilling finansieret af kassen. Styringsparameter - Korrigeret budget. Budgetansvar - fagudvalgenes ansvar for, at tildelte bevillinger og rådighedsbeløb overholdes. Tidlig reaktion ved udsigt til budgetoverskridelse iværksættes decentralt tiltag til imødegåelse heraf eller forslag til finansiering til politisk beslutning. Realistiske anlægsbudgetter undgå store anlægsoverførsler mellem årene og øget præcision i skøn over forventet regnskab. Nedbringelse af gæld - gradvis nedbringelse af kommunens gæld, idet den årlige låntagning som udgangspunkt bør være lavere end de årlige afdrag. smæssig udvikling i forhold til budgettet Driftsoverskud et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 174,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 120,6 mio. kr. i oprindeligt budget, svarende til en forbedring på 54,2 mio. kr. Set i forhold til det korrigerede budget for er der tale om et mindreforbrug på 107,5 mio. kr., hvoraf ca. 4,9 mio. kr. overføres til driften 2015, 37,0 mio. kr. overføres til renter 2015 og 30,4 mio. kr. til budget 2016 (heraf negativ overførselspulje på 20 mio. kr., og øvrig overførsel til 2016 på 50,4 mio. kr.), mens 35,0 mio. kr. som udgangspunkt tilgår kassen. 6

8 For deponering og låneoptagelse overføres samlet mindreindtægt på netto 52,7 mio. kr. til Samlet set udviser regnskabsresultatet regnskabsresultatet af det skattefinansierede område for et samlet nettounderskud på 27,8 mio. kr. Indtægter (Faste priser / mio. kr.) Generelle tilskud Skatter Budget Korr. budget Driftsudgifter (Faste priser /mio. kr.) Indkomst overførsel Service udgifter Budget Korr. budget Driftsudgiftsudgifterne (3,36 mia. kr.) fordeler sig således i mio. kr.: kr Miljø og teknik (2) Skoler (500) Sundhed (71) CETS (228) 258 Kultur og fritid (84) Dagtilbud (219) Ældre (517) Administration (256) Trafik (6) Udsatte børn og unge (198) Handicap, psykiatri og misbrug (258) Overførselsudgifter (1.026)

9 200 Resultat af ordinær driftsvirksomhed (Faste priser / mio. kr.) Budget Korrigeret budget Anlæg Der har i været afholdt anlægsudgifter (netto) på 202,6 mio. kr. sammenholdt med et oprindeligt budget på 106,9 mio. kr., svarende til et netto merforbrug på 95,7 mio. kr. Set i forhold til det korrigerede anlægsbudget for på 257,0 mio. kr., er der tale om et netto mindreforbrug på 54,4 mio. kr., hvoraf ca. 51,9 mio. kr. overføres til 2015 og ca. 2,5 mio. kr. som udgangspunkt tilgår kassen. Anlæg bygger på flerårige bevillinger, hvorved forbruget kan variere en del i forhold til det vedtagne budget grundet anvendelse af overførte bevillinger fra tidligere år Anlæg ( Faste priser / mio. kr.) Netto Bruttoudgifter Budget Korrigeret budget Netto er anlægsudgifter fratrukket anlægsindtægter. 8

10 Garanti- og eventualforpligtelser Svendborg Kommunes samlede garanti- og eventualforpligtelser udgør 1.805,6 mio. kr. ved udgangen af, mod 1.797,4 mio. kr. primo. En samlet garanti heraf på 573,8 mio. kr. (med solidarisk hæftelse) vedrører Udbetaling Danmark, og er medregnet med det fulde beløb i alle kommuner. Årets likviditetsændring Den gennemsnitlige likviditet var i på 201,4 mio. kr. (Efter Økonomi og Indenrigsministeriets beregningsmodel for gennemsnitsbeholdning). 250,0 200,0 150,0 Likviditet (mio. kr.) 100,0 50,0 0,0-50, Gennemsnit 365 dage Beholdning Den likvide beholdning udgør 36,4 mio. kr. ultimo - sammenholdt med 49,3 mio. kr. primo er beholdningen således forringet med godt 12,9 mio. kr. Det vedtagne budget udviste en positiv likviditetsændring på 14,1 mio. kr. og det korrigerede budget udviser en negativ likviditetsændring på 116,0 mio. kr. Der er netto låneoptaget 29,3 mio. kr. mere end det vedtagne budget og 51,5 mio. kr. mindre end det korrigeret budget. 9

11 Fremlæggelse af årsregnskabet / Fagudvalgenes bidrag. Beretningen for indeholder en kort fortalt beskrivelse for de enkelte fagudvalg, en økonomisk- og bevillingsoversigt. De enkelte fagudvalgs specifikke bidrag er udgivet separat, hvorved årsberetningens fokus er rettet mod den overordnede økonomi. Årsregnskabet består således af: Årsberetning Fagudvalgenes årsberetninger soversigter Anlægsregnskab Drifts- og anlægsoverførsler Ejendomsfortegnelse pr Bidragene fremlægges på kommunes hjemmeside: Kommunen og Økonomi og Tal Forventninger til fremtiden Afsættet for budgetlægningen for 2015 er en økonomi, der er i balance. Der har været ført en ansvarlig økonomisk politik med fokus på langsigtet balance, og der har været foretaget de nødvendige, årlige justeringer. Samtidig har alle budgetansvarlige i kommunen løst deres økonomiske styringsopgave med stor ansvarlighed, præcision og dygtighed, idet kommunen gennem de senere år har afleveret regnskab, som har overholdt budgettets bevillinger, og hvor kommunens revision har rost styringen af kommunens økonomi. Men træer gror som bekendt ikke ind i himlen. Den aktuelle økonomi er på trods en velgennemført økonomisk politik kendetegnet ved betydelige udfordringer i horisonten. Det skyldes flere faktorer, der spiller uheldigt sammen: Befolkningstallet Udligningsindtægterne falder Der er en utilstrækkelig vækst i skattegrundlaget. Driftsudgifterne er forholdsvis høje. Disse problemer kan ikke kun løses lokalt, men illustrerer behovet for en grundlæggende omlægning af det kommunale finansieringssystem. Dette synspunkt er de fleste borgmestre uden for hovedstadsområdet enige i, og bl.a. har 8 borgmestre sendt brev til ministeren om ændring af hovedstadsudligningsordningen. Foranlediget af de foreløbige reaktioner fra Christiansborg på 8 borgmestres brev til ministeren kan det frygtes, at der ikke er politisk mod og vilje hertil. For Byrådet har det været vigtigt at imødegå de udfordringer kommunen står over for, og budgetforliget 2015 har derfor fokus på initiativer, der kan fremme vækst og udvikling i kommunen og bidrage til en positiv befolkningsudvikling og øge beskæftigelsen i kommunen. I de kommende år investeres der massivt i havnens udvikling, som sammen med udvikling af bymidten og en forbedret markedsføring af kommunen skal medvirke til at få Svendborg Kommune styrket på landkortet. 10

12 Miljø-, Klima- og Trafikudvalget Kort fortalt! Center for Ejendomme og Teknisk Service Beredskab og indsatsledelse: 287 udrykninger en stigning på brandsyn Natur og Klima Vandplanindsatser Rødme Svinehaver åbnet for offentligheden Styrkelse af lodsejerdialogen Klimatilpasningsplan 135 tilladelser til midlertidig overnatning, 136 tilladelser til arrangementer og 32 tilladelser til fyrværkeri Området for frivillige er der gennemført uddannelser for timer. Falck har fået uddannet 4 hold 154 hold er afviklet inden for førstehjælp, kurser, informationer og demonstrationer med i alt 2953 deltagere. Svendborg Søfartsskole har haft 797 elever på Brandskolen. Trafik og Infrastruktur: Kørselskontoret blev en realitet og varetager Kollektiv trafik, Almen Skolekørsel, SBH-kørsel og Lægekørsel. Registrering af området der varetager skilte og vejmarkering blev igangsat i, hvilket giver mulighed for optimering af udbud og trafiksikkerhedsprojekter. Havn og Færger Igangsætning af Et øhav i verdensklasse. Renoveringsprojekter på Svendborg Havn. Renoveringsprojekter i Svendborg Lystbådehavn. Renoveringsprojekter i Rantzausminde Lystbådehavn. Renoveringsprojekter i Lundeborg Lystbådehavn. Renoveringsprojekter på Skarø. Renoveringsprojekter på Drejø. 11

13 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget Kort fortalt! Borgerservice og Helhedsorienteret Sagsbehandling Kultur, Fritid og Sekretariat Der blev i årets løb gennemført en længere kampagne i forbindelse med overgangen til digital post. Kontaktcenteret (butikken) blev bygget om i, så der blev bedre forhold for med- og selvbetjening. Der blev indført nyt emneopdelt nummersystem og man begyndte at arbejde med borgerguide, der hjælper borgere med IT på PC er i Kontaktcenteret. Kultur og Fritid blev delt i to afdelinger og administration af kommunale haller og lokaler til fritidsaktiviteter overgik til CETS. Den nye organisering har medført nye ansvarsområder og arbejdsrutiner. Indgået Barderaftale med DHF Jobcenter Institutioner har i lighed med de seneste par år været præget af arbejdet med at implementere de store reformer på beskæftigelsesområdet. Der har været fokus på en fortsat implementering af reformen af førtidspensions- og fleksjobsområdet, hvor især etablering af mindre fleksjob har været i fokus. I kom kontanthjælpsreformen, med fokus på uddannelse til alle unge og at ingen borgere skulle være passive. var også året, hvor første fase af sygedagpengereformen trådte i kraft, med indførelse af jobafklaringsforløb for borgere, der ikke kunne få forlænget deres sygedagpenge. Fra 1. januar 2015 træder anden fase i kraft, hvor der er fokus på visitering og fast track løsning for arbejdsgivere. I har arbejdet med at understøtte kulturløftets tema om ungekultur haft fokus på en lang række tiltag i regi af de tre institutioner, Bibliotek, Musikskolen og Ungdomsskole. Ungdomsskolen har tilbudt at folkeskolernes elever kunne bruge skolens tilbud som valgfag. Musikskolens fokus har udover den sædvanlige uddannelse og koncertaktivitet været på partnerskabsaftaler med folkeskolerne. Biblioteks indsats for Ungekultur har været synlig i etableringen af puljen Ung ja-kultur i Svendborg. Ombygningen af den gamle rutebilstation til kreativt iværksætterhus startede i januar og klar til indflytning november. Derudover har der været fokus på at forberede den næste store reform, reformen af hele området for forsikrede ledige, den såkaldte beskæftigelsesreform, der trådte i kraft 1. januar

14 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget Kort fortalt! Plan, Byggesagsbehandling og Virksomhedsbidrag Indkomstoverførsler Beskæftigelsesindsats Tæt samarbejde mellem Borgerservice og Jobcenter medvirker til at sikre udbetaling af korrekte ydelser til borgere og virksomheder. Udbetaling af ressourceforløbsydelse som følge af reformen af førtidspensions- og fleksjobområdet tog fart i ligesom udbetaling af ydelse under de nye jobafklaringsforløb som følge af sygedagpengereformen har betydet en ny type udgift på området. Det overordnede tema for Byg, Plan og Erhverv herunder Erhvervskontakten har været fokus på bevægelsen Myndighedskultur til Samarbejdskultur. Derudover har der været arbejdet med kortere sagsbehandlingstider. Derudover er der gennemført Geokodnings projektet og ajourføring af BBR. Der er indført en digital indgang til ansøgning om byggetilladelser Byg og Miljø således der er tilgængelighed hele døgnet. Med kontanthjælpsreformen kom der fokus på at alle borgere skal mødes med en aktiv indsats. De borgere, der kan, skal arbejde aktivt for deres ydelse og de der ikke kan skal støttes på deres vej tilbage på arbejdsmarkedet. I betød det konkret at jobcentret internt har etableret nytteindsats for de unge under 30 år, der vurderes at være åbenlyst uddannelsesparate. Samtidig har jobcentret haft et samarbejde med kommunens øvrige afdelinger og kommunens ejendomscenter CETS om etablering af nytteindsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. For de kontanthjælpsmodtagere, der ikke er i stand til at deltage i en aktiv indsats, skal jobcentret stille en mentor til rådighed. I har der været fokus på at etablere mentorforløb i jobcentrets interne tilbudscenter. Sociale ydelser: Tæt samarbejde mellem Borgerservice og Jobcenter medvirker til at sikre udbetaling af korrekte ydelser til borgere og virksomheder. Udbetaling af ressourceforløbsydelse som følge af reformen af førtidspensions- og fleksjobområdet tog fart i ligesom udbetaling af ydelse under de nye jobafklaringsforløb som følge af sygedagpengereformen har betydet en ny type udgift på området. Sygedagpenge: Den antalsmæssigt positive udvikling fra 2013 er fastholdt og forbedret i. Indførelsen af jobafklaringsforløb i andet halvår af jf. sygedagpengereformen, medvirker dog til at der flyttes udgifter fra sygedagpenge til ressourceforløb under området Sociale ydelser. Forsikrede ledige: Antallet af a-dagpengemodtagere faldt markant i løbet af. Samtidig indførtes dog den nye midlertidige arbejdsmarkedsydelse, for personer der har mistet retten til dagpenge. I forhold til a- dagpengemodtagere har personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse også ret og pligt til en tidligere virksomhedsrettet indsats. 13

15 Udvalget for Børn og Unge Kort fortalt! Skoleområdet Dagtilbud År 1 af folkeskolereformen Vision for folkeskolen i Svendborg Kommune vedtaget Kompenteceudvikling igangsat Lærerarbejdspladser etableret på alle skoler Partnerskaber om den åbne skole indledt IT og digitale medier. Kvalitetsrapport for 2013/14 udarbejdet med forventet godkendelse i Byrådet Børn og unge med særlige behov Kvalitetsrapport for kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune blev godkendt af Udvalget for Børn og Unge den 8. april og Byrådet den 29. april. Dens anbefalinger indgår i de pædagogiske lærerplaner for Forskningsprojektet Barnet i Centrum er afsluttet. I 2015 skal forskningsprojektet udbredes til at omfatte alle dagplejegrupper og børnehuse, som arbejder med børns udvikling i alderen 0-2 år. Projekt TAG, Trivsel og ArbejdslivsGlæde er afsluttet. Projektet overgår i 2015 til drift. Administrativt tilsyn for anden generation af pædagogiske lærerplaner er gennemført. Der er afholdt rejsegilde i Egebjerg Kirkeby Børnehus, som er et af de fem børnehuse, hvor der er godkendt udbygning eller nybygning. Implementering af udvidede indsatser til anbringelsestruede børn og unge på Den nye Heldagsskole, i støtte- og kontaktpersonteamet samt i Familiecentret Åbning af Ungekontakten på A.P. Møllersvej Tilpasning af STU tilbud til en ændret målgruppe Byhaveskolen og Kolibrien er fusioneret pr. 1. august Godkendt anlægsprojekt for døgn-/ aflastningsinstitution Fokus på forstærket tværgående samarbejde for de 0-6 årige om en meget tidlig forebyggelse i samarbejde med dagtilbud, sundhedsplejen og PPR. Indkomstoverførsler Ungdommens Uddannelsesvejledning Den 20. februar 2015 er status på elever, der har afsluttet grundskolen efter enten 9. eller 10. klasse således: 87,6 % af årgang 2012 er i gang med/har gennemført en ungdomsuddannelse 86,3 % af årgang 2013 er i gang med/har gennemført en ungdomsuddannelse Af årgang går 39,8 % fortsat i 10. klasse og 50,3 % er i gang med ungdomsuddannelse Området består af 2 selvstændige områder. Børn og Unge med særlige behov / familieområdet med udgifter til handicappede børn og tabt arbejdsfortjeneste EGU (Erhvervs Grund Uddannelse) under UU Center 14

16 Social- og Sundhedsudvalget Kort fortalt! Ældreområdet Socialområdet Nye veje til et aktivt liv: Projektet blev afrapporteret november, og er fremover ældreområdets velfærdsstrategi. Der er i alt 755 borgere, der har afsluttet et hverdagsrehabiliteringsforløb i, heraf er 52 % blevet selvhjulpne. Måltallet var 65 %. Rehabiliteringsindsatserne førte til samlet set væsentlige nedgange i den tid, borgeren modtager hjælp. Projekt færre akutte indlæggelser : Det vurderes, at der siden projektstart sommer 2013 har været undgået 909 potentielle akutte indlæggelser. Der er endnu ikke foretaget økonomiske beregninger på effekten af projektet. Bolighandlingsplan: Der er i ikke bygget nye boliger. Der vurderes på nuværende tidspunkt ikke behov for justeringer i kapaciteten af pleje- og demensboliger. Hovedparten af borgere på garantiventelisten tilbydes en bolig under 1 måneds ventetid. Det har således igen i været muligt at imødekomme 2 måneders garantien. September blev Socialafdelingens fælles rehabiliteringsprojekt Fælles Afsæt rullet ud. 12 Nybyggede handicapboliger i tilknytning til Ryttervej blev taget i brug. En sammenlægning af Socialafdelingens hjemmevejlederkorps indenfor handicap, psykiatri og misbrug blev taget i brug efterår. Har modtaget midler til et 4-årigt projekt til afprøvning af metoder i stofmisbrugsbehandling til unge. Sundhedsområdet Ny sundhedspolitik: Arbejdet med en ny sundhedspolitik er i gang og forventes færdig ved årsskiftet Det nære sundhedsvæsen: Eksempler på visionen: Er borgerens indgang til sundhedsvæsenet. Fremmer borgernes sunde livsstil og forebygger sygdom. Arbejder evidensbaseret og kvalitetsorienteret. Implementering af forebyggelsespakkerne: De fremadrettede mål er overordnet: At der i sundhedspolitikken sættes rammen for prioritering imellem forebyggelsespakkerne i forhold til implementering af nye indsatser. At der arbejdes videre med at implementere alle anbefalingerne på grundniveau. 15

17 Økonomiudvalget Kort fortalt! Administration IT Økonomistyringsanalyse i henhold til Økonomiaftalen for Analysen er et samarbejde med KL og Staten. Analysen er gennemført ved en kortlægning af økonomistyringen i 10 udvalgte kommuner, hvoraf Svendborg Kommune er den ene. Gennemført udbud indenfor 40 udbudsområder i KomUdbud, SKI, fælles kommunale udbud og i eget regi. Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler. Generel anvendelse af sociale medier på Facebook. Løbende udvikling. Siden bruges sammen med kommunens hjemmeside som informationskanal mellem borgere og Svendborg Kommune. Monopolbrud Samarbejde mellem samtlige kommuner og Kombit skal fra til 2016 erstatte de nuværende monopolløsninger med KMD. Ny hjemmeside Styrket organisering, som en vigtig kanal til borgere og virksomheder. Den digitale arbejdsplads Sikre en driftsstabil og økonomisk arbejdsplads for medarbejdere. Center for Ejendomme og Teknisk Service Indkomstoverførsler Ejendomsadministration: Ansættelse af ejendomsmægler. Administration af kommunens biler. Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte m.v. Center for Ejendomme og Teknisk Service, ejendomsadministration Ejendomsservice: Opbygning af økonomisk fundament for drift af kommunens mange ejendomme. Medvirken til etablering af lærerarbejdspladser Udarbejdelse af distriktsplan Rådgivning og renovering: Udarbejdelse af katalog over ydelser Dialog og kommunikation med brugerne Skabt fundament for beskæftigelse af 35 nyttejob kontinuerligt Arbejdsmiljø Serviceharmonisering og tværgående indsatser 16

18 Hoved- og nøgletal ,1 4,6 12, ,2-55,6-61, ,8-32,0 1,6 2,9-174,8-7,1 27,8 3,1 Balance, aktiver Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Likvide aktiver 3.241,4 56,5 52, ,0 62,4 96, ,1 288,7 49, ,2 243,3 36,4 Balance, passiver Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristet gæld Heraf ældreboliger Kortfristet gæld 1.424,3 489, ,6 241,2 236, ,5 478, ,2 254,4 227, ,3 460, ,9 252,8 361, ,6 452, ,0 243,2 290,9 152,0 218,0 186,1 201,4 0,9 1,7 0,9 0,6 20,3 20,2 20,8 21, ,80 23, ,80 23, ,80 23, ,80 23, Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr. sopgørelse: Resultat af ordinær driftsvirksomhed (( = indtægt) Resultat af det skattefinansierede område (inkl. lån) Resultat af det skattefinansierede område (ekskl. lån) Resultat af forsyningsvirksomheder, drift - = indtægt og + = udgift Gennemsnitlig likviditet (Økonomi- og indenrigsministeriet) Likvide aktiver (9.22) pr. indbygger(t.kr.) Langfristet gæld (9.55) pr. indbygger (t.kr.) Skatteudskrivning Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat Grundskyldspromille Indbyggertal (Cpr. - Ultimo) Gennemsnitslikviditet udregnet efter Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelser: Aflæst i ØS Ultimo md Aflæst i ØS Ultimo md Aflæst i ØS Ultimo md. Gns. 365 i jf. IM Dec. Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Gns. 365 i 2013 jf. IM Gns. 365 i 2012 jf. IM

19 Note sopgørelse i mio. kr. 1 Det skattefinansierede område: Indtægter sopgørelse 2013 Budget Korr. budget inkl. art 9 ') Skatter , , , , ,0 Generelle tilskud mv , , , , ,5 Indtægter i alt , , , , ,5 2-4 Serviceudgifter Miljø-, Klima- og Trafikudvalget 113,5 112,5 107,6 107,6 Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget 188,1 194,6 191,5 191,7 Udvalget for Børn og Unge 942,7 953,4 916,5 922,7 Social- og Sundhedsudvalget 842,3 850,1 845,4 851,0 Økonomiudvalget 271,9 273,5 276,8 264,8 Serviceudgifter i alt 2.308, , , , ,8 Overførselsudgifter 1.057, , , , ,1 Driftsudgifter i alt 3.365, , , , ,9 5 Rente 25,2 26,0 59,5 20,8 20,8 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -157,8-120,6-67,3-174,8-174,8 3/6 Anlægsudgifter, netto Køb og Salg -5,7-13,8 15,8 15,8 Nybygning, renovering og energiforbedring 69,3 198,2 114,7 114,7 Veje og Trafiksikkerhed 27,4 43,4 43,6 43,6 Havn og Færge 15,9 29,2 28,5 28,5 Anlægsudgifter i alt 159,4 106,9 257,0 202,6 202,6 RESULTAT AF DET SKATTEFIN. OMRÅDE 1,6-13,7 189,7 27,8 27,8 Det brugerfinansierede område: Svendborg Affald A/S 2,9 0,0 0,0 3,1 3,1 RESULTAT AF DET BRUGERFIN. OMRÅDE 2,9 0,0 0,0 3,1 3,1 RESULTAT 4,5-13,7 189,7 30,9 30,9 Note Finansieringsoversigt i mio. kr Budget Korr. budget inkl. art 9 ') Resultat i alt 4,5-13,7 189,7 30,9 30,9 7 Afdrag på lån 519,7 56,7 66,9 66,7 66,7 7 Låneoptagelse -553,3-62,3-153,3-101,6-101,6 8 Finansforskydninger 78,8 5,2 12,7 20,9 20,9 Kursreguleringer -2,2-4,0-4,0 Ændring i likvide aktiver 47,5-14,1 116,0 12,9 12,9 - = indtægter og + = udgifter *) inkl. art 9 er regnskabsresultat inkl. interne omposteringer under serviceudgifter. ( 2013 poster er vist i totaler på serviceudgifter og anlæg grundet ny politisk struktur i ) 18

20 Balance Primo Ultimo Note Balance i mio. kr. AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 9 Materielle anlægsaktiver Grunde 289,2 283,2 Bygninger 1.105, ,5 Tekniske anlæg mv. 95,4 122,2 Inventar 22,1 19,8 Anlæg under udførelse 162,4 189,9 I alt 1.674, ,6 IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 0,0 0,0 10 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Langfristede tilgodehavender 1.642, ,3 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (gæld) -16,8-13,7 I alt 1.625, ,6 9/11 OMSÆTNINGSAKTIVER Varebeholdninger 0,0 0,0 Fysiske anlæg til salg (jordforsyning) 61,1 59,1 Tilgodehavender hos staten 11,4-1,5 Tilgodehavender i øvrigt 189,7 135,8 Værdipapirer 26,4 49,9 I alt 288,6 243,3 12 LIKVIDE AKTIVER Likvide beholdninger 49,3 36,4 I alt 49,3 36,4 AKTIVER I ALT 3.638, ,9 PASSIVER 13 EGENKAPITAL Modpost for takstfinansierede aktiver 0,3 0,1 Modpost for selvejende institutioners aktiver 115,2 107,6 Modpost for skattefinansierede aktiver 1.620, ,0 Reserve for opskrivninger 0,0 0,0 Balancekonto -132,2-172,1 I alt 1.603, ,6 HENSATTE FORPLIGTIGELSER Tjenestemandspensioner 460,7 452,6 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER 14 Langfristede gældsforpligtelser 1.203, ,0 NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V. Aktiver og passiver tilhørende fonde, legater m.v. 8,7 8,8 15 KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER Gæld til pengeinstitut 0,0 0,0 Gæld til Staten 12,9 14,6 Øvrig kortfristet gæld 348,5 276,3 I alt 361,4 290,9 PASSIVER I ALT 3.638, ,9 Kautions- og garantiforpligtelser udgør 1.805,6 mio. kr. Øvrige forpligtelser / eventualrettigheder mv. se noter. 19

Regnskab 2014. 2 l Kommuneoplysninger 3 l Borgmesterens forord 4 l Påtegninger: 6 l Kommunens årsberetning 2014: 18 l Kommunens årsregnskab 2014:

Regnskab 2014. 2 l Kommuneoplysninger 3 l Borgmesterens forord 4 l Påtegninger: 6 l Kommunens årsberetning 2014: 18 l Kommunens årsregnskab 2014: Indholdsfortegnelse: 2 l Kommuneoplysninger 3 l Borgmesterens forord 4 l Påtegninger: 4 Ledelsens påtegning 5 Den uafhængige revisors reviewerklæring 6 l Kommunens årsberetning : 6 Ledelsens årsberetning

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3

Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Ref erat Øko no miu dval get' s mø de Tirs dag den 07-04- 200 9 Kl. 15: 30 Udv algs vær else 3 Delt ager e: Lars Erik Hor nem ann, Sve nd Ros ager, Jes per Ulle mos e, Fi nn Olse n, B runo Han sen, Arn

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen Bårdesø og Omegns Elforsyning AMBA Thygesensvej 9, 5450 Otterup CVR nr. 1299 5717 Årsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamlingen den 13.

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2010

1.7 Regnskabsopgørelse 2010 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) 2009 Korr. budget Oprindeligt budget Afvigelse ifht. opr. budget SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.725,3 3.749,6 3.731,2

Læs mere

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for

BOK Invest ApS. Strandmarksvej 21, 8240 Risskov. Årsrapport for Voldbjergvej 16, 2. sal DK-8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 16 17 04 45 BOK Invest ApS Strandmarksvej 21, 8240 Risskov Årsrapport for 2015 CVR-nr. 32 93 67 17 Årsrapporten

Læs mere

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016

Halvårsregnskab. Hjørring Kommune. August 2016 Halvårs Hjørring Kommune August Halvårs Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

BEDRE BOLIGUDLEJNING ApS

BEDRE BOLIGUDLEJNING ApS BEDRE BOLIGUDLEJNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2014 a Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem 3.8 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 8.01 Kontante beholdninger 8.05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

RDS Förlag ApS. Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S. Årsrapport for. 17. juni december 2014

RDS Förlag ApS. Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S. Årsrapport for. 17. juni december 2014 Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 RDS Förlag ApS Arne Jacobsens Allé 7,5, 2300 København S Årsrapport for 17. juni - 31. december 2014

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Social- og Sundhed. Acadre 14-26574

Social- og Sundhed. Acadre 14-26574 Social- og Sundhed Acadre 14-26574 Social- og Sundhedsudvalget Kort fortalt! Ældreområdet Nye veje til et aktivt liv: Projektet blev afrapporteret november 2014, og er fremover ældreområdets velfærdsstrategi.

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Huset Ravn A/S. Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov. Årsrapport for. 1. januar december 2015

Huset Ravn A/S. Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov. Årsrapport for. 1. januar december 2015 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Huset Ravn A/S Storedamvej 20, Ferup, 6640 Lunderskov Årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 CVR-nr.

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere