Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune

2 2

3 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra foregående møde 4 3 Meddelelser 4 4 Budgetopfølgning på Beskæftigelsesudvalgets område 4 5 Aktiveringsstrategi i Jammerbugt Kommune Budget Nytteindsatsen 8 8 Bevillingen til LBR i Opfølgningsstatistik for beskæftigelsesområdet uge Status vedr. udfaldstruede m.v Status vedr. Unge Center Jammerbugt Udkast til beskæftigelsesplan Liste over praktik- og løntilskudspladser Orientering fra Jobcenter Jammerbugt Eventuelt 18 Lukkede dagsordenspunkter 3

4 1. Godkendelse af dagsorden G / Peter Houkjær Der ønskes fremadrettet et fast punkt, som omhandler LBR-støttede projekter Punktet skal beskrive den aktuelle status på projekterne samt LBR s økonomi. Dagsordenen blev herefter godkendt. 2. Godkendelse af referat fra foregående møde G / Peter Houkjær Referatet blev underskrevet og godkendt. 3. Meddelelser G / Peter Houkjær Præsentation af SSB Direktør Hanne Madsen Afbud til mødet: René Zeeberg, Vækst Jammerbugt (istedet deltog Søren Westergaard som stedfortræder). Jesper F. Clausen, Dansk Metal. Helle Bak Andreasen, Integrationsrådet Ejnar Sørensen, DA Ikke til stede: Jesper H. Jensen, DA 4. Budgetopfølgning på Beskæftigelsesudvalgets område G / Jesper Brogaard 4

5 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. maj 2013 på Beskæftigelsesudvalgets område. Sagsbeskrivelse Administrationen har gennemført budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgningen har til formål at give et estimat over det endelige forbrug i 2013 i forhold til det korrigerede budget. Budgettet for 2013 er i forbindelse med Budgettjek 2013 øget med 0,8 mio. kr., mens overførslen af driftsbeløb fra 2012 til 2013 yderligere har øget budgettet med 0,8 mio. kr. Budgetopfølgningen er udarbejdet jævnfør Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune. Det fremgår af økonomistyringsprincipperne, at udvalgene har en forpligtelse til at anvise finansieringsmuligheder / kompenserende besparelser, hvis det viser sig, at der er udsigt til merforbrug. Budgetopfølgningen er gennemført på alle driftsbudgettets aktivitetsområder og afrapporteres på udvalgsniveau herunder på de enkelte politikområder. Budgetopfølgningen på Beskæftigelsesudvalgets område udviser et forventet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på i alt 10,5 mio. kr. De væsentligste afvigelser vedrører følgende områder: Førtidspension reduceres med 2,5 mio. kr. foranlediget af FØPreformen Sygedagpenge reduceres med 3.0 mio. kr. På revalideringsområdet forventes et mindre forbrug på 2,7 mio. kr. Kontanthjælpsbudgettet opskrives med 6,7 mio. kr., idet tilførslen i budgettjek 1 kun baserede sig på gennemsnitligt 610 helårspersoner, mens det reelle tal forventes at blive 666 helårspersoner (inkl. det nylige fald) Ledighedsydelse og fleksjob forventes samlet set at udgøre 2,9 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Ved det korrigerede budget forventedes 102 borgere på ledighedsydelse, heraf 6 over 18. mdr. (herefter en 100% kommunal udgift). Reelt estimeres der med 104 helårspersoner samlet set, heraf 36 over 18 mdr. Der er i forventet regnskab indregnet et mindre fald i de længerevarende sager. (Se i øvrigt vedrørende forventet besparelse på området nedenfor.) De kommunale driftsudgifter til aktiveringsindsats forventes at stige med 2,8 mio. kr., til trods for at området er reduceret med ca. 3 mio. kr. i Merudgiften skyldes, at "loftet" for, hvor stor andel der kan hjemtages refusion på, oprindeligt har været sat for højt. Endelig forventes de kommunale beskæftigelsesordninger (primært mentor) at udgøre ca. 1,5 mio. kr. mere end oprindeligt forudsat. 5

6 Beskæftigelseschefen indstiller at LBR Jammerbugt tager dagsordenpunktet til efterretning Punktet blev taget til efterretning. SSB-direktøren og Beskæftigelseschefen orienterede om budgetopfølgningen og LBR udtrykte forståelse for situationen. 5. Aktiveringsstrategi i Jammerbugt Kommune A / Jesper Brogaard Orientering om ny aktiveringsstrategi i Jammerbugt Kommune Sagsbeskrivelse Beskrivelse af ny aktiveringsstrategi fremgår af det vedhæftede bilag. Grundtanken i forslaget er, at Jobcenter Jammerbugt fremadrettet i større omfang end det pt. er tilfældet, løser en række (virksomhedsrettede) aktiveringsopgaver, fremfor at overlade hovedparten af opgaverne til eksterne aktører. Beskæftigelseschefen indstiller at LBR Jammerbugt drøfter den fremadrettede aktiveringsstrategi Punktet blev drøftet og taget til efterretning. 3F kvitterede for strategien og nævnte, at det grundlæggende skal være den bedste aktør, som skal stå for indsats. Uanset om der er tale om en privat eller offentlig aktør. LBR anerkendte hovedpræmissen i aktiveringsstrategien, nemlig at Jobcenter Jammerbugt i 2014 hjemtager en del aktiveringsforløb. 6

7 LBR foreslog en konference mellem medarbejdere fra Jobcenter og A- kassernei stil med den konference som blev afholdt i december Bilag Forslag til aktiveringsstrategi for Jammerbugt Kommune 6. Budget S / Jesper Brogaard Orientering om fremsættelse af teknisk budgetforslag for 2014 på Beskæftigelsesudvalgets område. Sagsbeskrivelse Administrationen har udarbejdet forslag til teknisk budget for 2014 på Beskæftigelsesudvalgets område. Der er ved udarbejdelsen lagt vægt på, at der skal være tale om et budget, som afspejler faktuel og forventet pris og mængde, hvor forudsætningerne er tydelige, således at der målrettet kan arbejdes efter at efterleve disse. Med klare forudsætninger vil det også være simpelt måned for måned at følge op på status i forhold til budgetforventningerne og de budgetterede effektiviseringer. Forudsætningerne om antal sager vil med fordel kunne indarbejdes i Beskæftigelsesplanen, således at der er overensstemmelse mellem budgetforventninger og måltal for Der er i udkast til Beskæftigelsesplan taget forbehold for evt. korrektioner som følge af budget for Forslaget til det tekniske budget forudsætter en udvidelse i forhold til basisbudget fra overslagsåret med kr. Følgende skal i den forbindelse bemærkes: I forbindelse med stillingstagen til rammerne på Økonomiudvalgets møde i maj, blev det forudsat, at der skulle indregnes en udvidelse i Beskæftigelsesudvalgets budget på 6 mio. kr. (primært vedr. kontanthjælp og ledighedsydelse). Den nu foreslåede udvidelse er således mindre end forudsætningen på dette tidspunkt. Der er ikke i budgetoplægget indregnet forventede effekter af den politiske aftale om arbejdsmarkedsydelse for 2014 og af kontanthjælpsreformen, som blev vedtaget den 28. juni De kommunaløkonomiske konsekvenser heraf er ikke udmeldt, men en umiddelbar forventning er, at det vil medføre en samlet udgiftsstigning på 1 mio. kr. Finansiering heraf kendes ikke for nuværende. De minimum 11 mio. kr. (flytning af beskæftigelsestilskud til driftsudgifter), som der må forventes at skulle tilbagebetales i 2014 vedrørende Beskæftigelsestilskuddet for 2013 (idet dette beløb er anvendt til drifts- 7

8 udgifter, som ikke er omfattet af beskæftigelsestilskuddet) er ikke inkluderet i de 4,4 mio. kr. De nævnte 11 mio. kr. har Økonomiudvalget taget højde for i deres fastsættelse af rammerne på maj-mødet. Set i lyset af ovenstående, kan det anføres, at udvidelsen på 4,4 mio. kr. acceptabel, idet den ligger inden for rammen af de 6 mio. kr., som Økonomiudvalget allerede har forholdt sig til og væsentligt under de tilskud, som vi har modtaget fra staten med udgangspunkt i den generelle udgiftsstigning i landet. Det forventede samlede udgiftsniveau på Beskæftigelsesudvalgets område vurderes herefter at ligge på 512 mio. kr. Af dette beløb skal der ske omstillinger for 5 mio. kr., jf. udmelding fra Økonomiudvalget samt reduktion af udgifterne med yderligere 1,5 mio. kr., som alternativ forslag til en politisk vedtaget reduktionsindsats på ledighedsydelsesområdet, som forvaltningen ikke forventer at kunne indfri fuldt ud, jf. aftale på Beskæftigelsesudvalgets juni møde. Hertil har Beskæftigelsesudvalget på deres møde d. 14. august besluttet at bidrage med yderligere 1. mio. kr. i besparelse som følge af den nye aktiveringsstrategi. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov samt Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune. SSB Direktøren indstiller at LBR Jammerbugt tager dagsordenpunktet til efterretning. Punktet blev drøftet og taget til efterretning. 7. Nytteindsatsen G / Jesper Brogaard Drøftelse af brugen af nytteindsats - Krav om at arbejde for kontanthjælpen Sagsbeskrivelse 8

9 Reformen af kontanthjælpssystemet indebærer, at jobklare borgere senest tre måneder efter henvendelse til jobcentret bliver mødt med et krav om at arbejde for kontanthjælpen eksempelvis i en nytteindsats i op til 13 uger ad gangen. Nytteindsatsen foregår på kommunale arbejdspladser, hvor den enkelte kan gå til hånde og gøre nytte. Kommunen skal en gang om året drøfte en samlet strategi for etablering af og opfølgning på anvendelsen af nytteindsats med LBR. Indsatsen er omfattet af rimelighedskravet, som også gælder for virksomhedspraktik og løntilskudsjob. Det betyder, at fortrængning eller udstødelse af allerede ansatte ikke må finde sted. Det betyder desuden, at arbejdspladsen skal have 5 ansatte for hver borger, som deltager i en nytteindsats, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Dog kan LBR dispensere fra rimelighedskravet, for så vidt angår nytteindsats, efter begrundet ansøgning fra kommunen. En mulig strategi på området kunne være at opdele nytteindsatsen i to forskellige typer af opgaver: 1. Nuværende kommunale opgaver 2. Opgaver uden for det kommunale serviceområde Ad 1: Her vil være tale om opgaver, som i dag er et led i den kommunale drift. I så tilfælde vil nytteindsatsen være at sidestille med en virksomhedspraktik, et løntilskud eller lignende, og i sådanne tilfælde vil rimelighedskravet være et relevant krav at stille. Ad 2: Kommunen kan med den nye indsats udføre opgaver, som kommunen ikke løser i dag, og som ikke vil være konkurrenceforvridende med andre virksomheder. I disse tilfælde kan man overveje, om rimelighedskravet skal gælde, da der jo her netop ikke vil være tale om risiko for fortrængning. Forud for udarbejdelse af forslag til strategi bedes LBR drøfte holdninger til nytteindsats, herunder rimelighedskravet. Forslaget vil herefter blive fremlagt på næstkommende LBR-møde. LBR skal som hidtil - løbende have en oversigt over alle nyoprettede virksomhedspladser, dvs. virksomhedspraktik, løntilskud og nu også nytteindsats. Beskæftigelseschefen indstiller, at LBR Jammerbugt drøfter nytteindsats herunder holdning til dispensation fra rimelighedskravet. 9

10 LBR udtrykker opbakning til at differentiere i forhold til rimelighedskrav o.lign. i det omfang, at dispensationen vedrører afgrænsede og godkendte opgaver, hvor der ikke sker fortrængning af ordinær arbejdskraft. Der lægges desuden op til videre drøftelse mellem Jobcenter og fagbevægelsen. På næstkommende LBR møde vil forvaltningen med ovenstående input fremlægge forslag til egentlig strategi på området. 8. Bevillingen til LBR i Ø / Jesper Brogaard Sagsbeskrivelse I henhold til den aftalte omprioritering af de beskæftigelsesrettede puljer bortfalder bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd ekstraordinært i Derfor får LBR ikke midler til at iværksætte initiativer i Den resterende bevilling for 2013 melder Arbejdsmarkedsstyrelsen ud efter halvårsstatus. Bevillingen træder i kraft igen i Mogens Selmar Pedersen har i den forbindelse skrevet følgende til forvaltningen: "Vi ønsker et punkt på dagsordenen til mødet i næste uge. Drøftelse af anmodning om midler til LBR for 2014". Retsgrundlag "Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse". Finansloven for 2013 Økonomi og finansiering Bevilling suspenderes i 2014 Beskæftigelseschefen indstiller, at LBR Jammerbugt tager dagsordenpunktet til efterretning, og drøfter Mogens Selmar Pedersen input. 10

11 Punktet blev taget til efterretning. Mogens Selmars forslag blev drøftet, og formanden gav udtryk for, at såfremt LBR måtte komme med konkrete ansøgninger, vil Beskæftigelsesudvalget se nærmere på sådanne. Bilag Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen om bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd for Opfølgningsstatistik for beskæftigelsesområdet uge A / Jesper Brogaard Sagsbeskrivelse Forvaltningen i Jobcenteret udarbejder ugentligt opfølgningstal for alle målgrupper i jobcenteret. Tallene giver et overblik over udviklingen i de forskellige målgrupper, som jobcenteret har ansvaret for. Opfølgningstallene består af to dokumenter: Lokalpolitiske mål. Heri indgår alle lokalpolitiske mål fra Beskæftigelsesplan 2013 samt yderligere relevante data (eksempelvis antallet af udfaldstruede). Ministermål. Heri indgår udviklingen i fht. til ministerens mål, som indgår i Beskæftigelsesplan Overordnet kan det siges, at udviklingen i øjeblikket går i en positiv retning for stort set alle målgrupper. Særligt kan fremhæves: Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med netto 69 siden primo juni (fra 707 til 638). Dette skyldes blandet de tiltag som er blevet igangsat i løbet af foråret Herudover vil sæsonudsving også have en effekt. Antallet af sygedagpengemodtagere under 52 uger er faldet med netto 72 siden primo juni 2013 (fra 382 til 310). Antallet af ledighedsydelsesmodtagere, der har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder, er steget med netto 5 (fra 37 til 42) i løbet juli Forvaltningen har stor fokus på dette og vil intensivere indsatsen yderligere. I alt er antallet af ledighedsydelsesmodtagere steget med netto 14 fra primo juli til primo august (fra 90 til 104). Stigningen skyldes primært afholdelse af ferie med ledighedsydelse som forsørgelse. 11

12 Beskæftigelseschefen indstiller, at LBR Jammerbugt tager dagsordenpunktet til efterretning Punktet blev taget til efterretning. Bilag opfølgning på mål-lokalpolitiske mål-32 opfølgning på mål-ministermål Status vedr. udfaldstruede m.v G / Peter Houkjær Orintering vedr.udfaldstruede borgere, særlig uddannelsesydelse m.m. Sagsbeskrivelse Forvaltningen følger udviklingen for de udfaldstruede dagpengemodtagere tæt. I den forbindelse bringes her en opdateret oversigt for de pt. udfaldstruede dagpengemodtagere, samt en opgørelse over de dagpengemodtagere, som er faldet for dagpengeretten i Der er pt. 86 udfaldstruede dagpengemodtagere, der står til at miste dagpengeretten i 2. halvår af Aktuel status på de personer, som er faldet for dagpengeretten i 1. halvår 2013 (1/1 5/8): 12

13 Se desuden foregående dagsordenpunkt vedr. opfølgningsstatistik (s ). Heri indgår tal vedr. den særlige uddannelsesydelse og opgørelse over hvor mange der er faldet for dagpengeretten i løbet af Nye tiltag: Sid Job - Projekt Genetablering (støttet af LBR Jammerbugt). Er i drift. Formålet med projektet Genetablering er at understøtte med en ekstraordinær indsats for de ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge frem til og med 1. juli Der er tale om samtaleforløb for udfaldstruede dagpengemodtagere som ophører 1. juli Efter den 1. juli 2013 vil projektet forsat støtte den ledige resten af 2013 med en ekstra- ordinær indsats uanset ændringen af forsørgelsen fra dagpenge til eks. sygedagpenge, selvforsørgelse eller kontanthjælp. Ligeledes har projektet det formål at hjælpe de langtidsledige på dagpenge, (som får anden lov - bundet tilbud fra Jobcenter Jammerbugt) ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Gruppen som projektet omhandler, består således af: De udfaldstruede deltagere fra akutgruppen som endnu ikke har flyttet sig Gruppen som er faldet ud af dagpengesystemet, og som enten oppebærer den særlige uddannelsesydelse under uddannelse, modtager ordinær kontanthjælp eller er selvforsørgende SID Job - projekt BOMBUS (støttet af LBR Jammerbugt). Er i drift. Få af de unge, som er tilknyttet SMS projektet har en støtte-kontakt eller bostøtte tilknyttet. Direkte adspurgt fortæller en stor del af de unge, at dette bunder i, at de ikke føler, at de har tillid til de støtte-personer, de bliver tilbudt. I stedet spørger de unge personalet hos SID JOB om hjælp til daglige gøremål. Dette behov kan SID JOB i høj grad imødekomme i hverdagenes dagtimer, men ikke i aftentimerne samt i weekenderne. Formålet med dette projekt er således at samarbejde med de unge under og efter undervisningsdagen hos SID JOB; især de unge, der mangler kontakt til brugbare og opsøgende rollemodeller. Erhvervs og virksomhedsservice (støttet af LBR Jammerbugt). Projektets formål er at skabe en mere efterspørgselsorienteret tilgang til den virksomhedsrettede indsats. Grundtanken er, at Vækst Jammerbugt - Erhverv og Turisme og Jobcenterets Virksomhedsservice skal fungere som serviceorganer overfor virksomhederne, deres ansatte m.fl. I den forbindelse er jobcenterets virksomhedskonsulenter igang med at besøge og indsamle viden om de 125 største virksomheder i Jammerbugt kommune. Dette arbejde forventes afsluttet 10. september. Resultaterne af denne indsats vil være job- og/eller tilbudsåbninger målrettet borgere i Jammerbugt Kommune, herunder de udfqaldstruede. 13

14 Uddybende beskrivelser af projekterne fremgår af ansøgninger og dagsorden fra LBR mødet d. 23. maj. Særlig FVU-undervisning i samarbejde med 3F og VUC VUC og 3F har indledt drøftelser om at gennemføre et særligt FVU forløb målrettet udfaldstruede, hvor fokus bliver på daglig og grundlæggende anvendelse af it. Forløbet forventes gennemført som et pilotprojekt. Screening Jobcenter Jammerbugt arbejder frem mod en ny indsats over for borgere, der allerede i den indledende kontakt vil blive screenet for, om de er i risikogruppen for på et senere tidspunkt at blive udfaldstruet. I givet fald vil Jobcenter Jammerbugt sætte ind med en mere individuel og koordinerende indsats allerede tidligt i forløbet. Jobcenter Jammerbugt vil anmode a-kasser om at deltage i projektet, herunder om sammen at kunne udvikle screeningsværktøjet. Beskæftigelseschefen indstiller, at LBR Jammerbugt tager dagsordenpunktet til efterretning. Punktet blev drøftet og taget til efterretning. LBR gav udtryk for vigtigheden af, at akutindsatsen fortsat skal indgå som fast punkt på kommende LBR møder. LBR kvitterede for Jobcenterets fokus på de udfaldstruede dagpengemodtagere. 11. Status vedr. Unge Center Jammerbugt G / Peter Houkjær Orientering vedr. elevsituationen på Unger Center Jammerbugt Sagsbeskrivelse Der startes op med 29 elever i august hvilket er et større elevtal end i de foregående år. Erfaringen viser at der vil starte flere elever op i specielt september. Fordeling på de 4 linjer i Ungecenteret: Kantine: 7 elever 14

15 Håndværk (træ): 6 Pædagogik og omsorg: 9 Værksted (pedel/metal): 7 STU elever: Der er pt. 3 elever og 1 som starter om kort tid. Beskæftigelseschefen indstiller, at LBR Jammerbugt tager dagsordenpunktet til efterretning Punktet blev taget til efterretning. Der blev udtrykt generel tilfredshed med det aktuelle elevantal. 12. Udkast til beskæftigelsesplan P / Jesper Brogaard Drøftelse af udkast til Beskæftigelsesplan for Sagsbeskrivelse Som drøftet og aftalt på seminar med LBR Jammerbugt d. 23. maj bliver Beskæftigelsesplanen for 2014 et mere overordnet dokument i forhold til. beskæftigelsesplanen for 2013 og tidligere år. Som i 2013 vil der i 2014 blive udarbejdet en Handleplan, som skal gå et spadestik dybere end Beskæftigelsesplan. Målet er, at Beskæftigelsesplanen beskriver de overordnede linjer, mål, prioriteringer og politiske holdninger, mens Handleplanen indeholder en beskrivelse af selve indsatsen i Jobcenteret med andre ord, hvordan målene i Beskæftigelsesplanen bliver opnået. Bemærk at der er indsat en beskrivelse af opgørelsesmetode for ministerens mål 4 - den virksomhedsrettede indsats (side 14) Bemærk desuden at handleplanen udarbejdes sideløbende med Beskæftigelsesplanen, således at den er klar til godkendelse i Kommunalbestyrelsen d. 15. oktober Handleplanen bliver et fleksibelt dokument/værktøj som tilrettes i takt med, at handlinger/indsatser ændres. 15

16 Kommentarer fra Beskæftigelsesregion Nordjylland vedlagt som bilag. Retsgrundlag Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Økonomi og finansiering Budget vil fremgå af den endelige Beskæftigelsesplan for 2014 Høring/borger- og brugerinvolvering Udkast til Beskæftigelsesplan for 2014 er sendt til høring i LBR Jammerbugt og Beskæftigelsesregion Nordjylland den 30. juni Høringsfrist er den 31.. Næste ordinære møde i LBR Jammerbugt afholdes den 22.. Planen inkl. bemærkninger fra LBR Jammerbugt og Beskæftigelsesregionen skal endeligt godkendes i Kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober Planen med bemærkninger behandles på Beskæftigelsesudvalgets møde i september Beskæftigelseschefen anmoder om, at LBR Jammerbugt afgiver høringssvar til Beskæftigelsesplan for 2014 Høringssvar fra FTF blev gennemgået, mens høringssvar fra LO blev udleveret på papir til forvaltningen. Herudover var der ikke yderligere kommentarer. Høringssvarene bliver behandlet på næstkommende møde i Beskæftigelsesudvalget. Bilag brev til jobcenter jammerbugt-kommentarar fra BR Nordjylland beskæftigelsesplan

17 13. Liste over praktik- og løntilskudspladser G / Peter Houkjær Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over opstartede virksomhedspraktikker og løntilskud i 4. kvartal 2012 samt 1. kvartal Listerne viser de praktikker og løntilskud, der var aktuelle i de pågældende kvartaler. Retsgrundlag Bekendtgørelse af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Kapitel 7, 46 Beskæftigelseschefen indstiller, at LBR Jammerbugt tager dagsordenpunktet til efterretning. Punktet blev taget til efterretning. Bilag klv(1)q klv(1)-q Orientering fra Jobcenter Jammerbugt G / Jesper Brogaard Der gives en orientering vedr. samarbejdet mellem Jobcenter Jammerbugt og a-kasserne Desuden kort orientering om nye reformer / aftaler Forvaltningen meddelte: - At der afholdes møde i Udviklingsforum. Tirsdag den 17. september kl til på messecentret i Pandrup 17

18 - At de resterede møder i LBR i 2013 afholdes: 24. oktober og 05. december. Bilag Kontanthjaelpspjece-Voksne(26juni) Kontanthjaelpspjece-Unge(26juni) ny og bedre indfasning af dagpengereformen_web_pdfa 15. Eventuelt G / Peter Houkjær Beskæftigelseschefen orienterede kort om øgede samarbejdsmuligheder mellem Jobcenter og A-kasser, herunder indsatsen for langtidsledige og udfaldstruede. 18

19 Underskrifter 19

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. februar 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660. Ivan Leth, formand

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. Der er modtaget 39 høringssvar til lovforslaget om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Referat Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 16. juni 2014 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/14581 Kompetencefordelingsplan for Økonomiudvalgets område...2

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan Den 30. januar 2014 /2RJ)7) VNRPPHQWDUHUWLOHNVSHUWJUXSSHQRP XGUHGQLQJDIGHQDNWLYHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats fremsendte den 20. januar 2014 et klausuleret

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport...

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/830 Månedsstatistik April 2015...2. 3. 15/7392 Nye veje mod job - Carsten Koch udvalgets 2. rapport... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 13. april 2015 - kl. 8:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/830 Månedsstatistik April

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Indhold. 1. Indledning og sammenfatning...3. 2. Statens økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen...7. 3. Evalueringens metode...

Indhold. 1. Indledning og sammenfatning...3. 2. Statens økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen...7. 3. Evalueringens metode... Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Statens økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen...7 3. Evalueringens metode...14 4. Kvalitativ undersøgelse...17 4.1 Styringssystemet som helhed...18

Læs mere

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune.

Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Notat: Redegørelse vedr. ophør af sygedagpengeudbetaling i Viborg Kommune. Nærværende notat redegør for Viborg Kommunes indsats overfor sygemeldte i perioden 2011-2012. Redegørelsen tager sit udgangspunkt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere