Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune

2 2

3 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra foregående møde 4 3 Meddelelser 4 4 Budgetopfølgning på Beskæftigelsesudvalgets område 4 5 Aktiveringsstrategi i Jammerbugt Kommune Budget Nytteindsatsen 8 8 Bevillingen til LBR i Opfølgningsstatistik for beskæftigelsesområdet uge Status vedr. udfaldstruede m.v Status vedr. Unge Center Jammerbugt Udkast til beskæftigelsesplan Liste over praktik- og løntilskudspladser Orientering fra Jobcenter Jammerbugt Eventuelt 18 Lukkede dagsordenspunkter 3

4 1. Godkendelse af dagsorden G / Peter Houkjær Der ønskes fremadrettet et fast punkt, som omhandler LBR-støttede projekter Punktet skal beskrive den aktuelle status på projekterne samt LBR s økonomi. Dagsordenen blev herefter godkendt. 2. Godkendelse af referat fra foregående møde G / Peter Houkjær Referatet blev underskrevet og godkendt. 3. Meddelelser G / Peter Houkjær Præsentation af SSB Direktør Hanne Madsen Afbud til mødet: René Zeeberg, Vækst Jammerbugt (istedet deltog Søren Westergaard som stedfortræder). Jesper F. Clausen, Dansk Metal. Helle Bak Andreasen, Integrationsrådet Ejnar Sørensen, DA Ikke til stede: Jesper H. Jensen, DA 4. Budgetopfølgning på Beskæftigelsesudvalgets område G / Jesper Brogaard 4

5 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. maj 2013 på Beskæftigelsesudvalgets område. Sagsbeskrivelse Administrationen har gennemført budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgningen har til formål at give et estimat over det endelige forbrug i 2013 i forhold til det korrigerede budget. Budgettet for 2013 er i forbindelse med Budgettjek 2013 øget med 0,8 mio. kr., mens overførslen af driftsbeløb fra 2012 til 2013 yderligere har øget budgettet med 0,8 mio. kr. Budgetopfølgningen er udarbejdet jævnfør Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune. Det fremgår af økonomistyringsprincipperne, at udvalgene har en forpligtelse til at anvise finansieringsmuligheder / kompenserende besparelser, hvis det viser sig, at der er udsigt til merforbrug. Budgetopfølgningen er gennemført på alle driftsbudgettets aktivitetsområder og afrapporteres på udvalgsniveau herunder på de enkelte politikområder. Budgetopfølgningen på Beskæftigelsesudvalgets område udviser et forventet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på i alt 10,5 mio. kr. De væsentligste afvigelser vedrører følgende områder: Førtidspension reduceres med 2,5 mio. kr. foranlediget af FØPreformen Sygedagpenge reduceres med 3.0 mio. kr. På revalideringsområdet forventes et mindre forbrug på 2,7 mio. kr. Kontanthjælpsbudgettet opskrives med 6,7 mio. kr., idet tilførslen i budgettjek 1 kun baserede sig på gennemsnitligt 610 helårspersoner, mens det reelle tal forventes at blive 666 helårspersoner (inkl. det nylige fald) Ledighedsydelse og fleksjob forventes samlet set at udgøre 2,9 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Ved det korrigerede budget forventedes 102 borgere på ledighedsydelse, heraf 6 over 18. mdr. (herefter en 100% kommunal udgift). Reelt estimeres der med 104 helårspersoner samlet set, heraf 36 over 18 mdr. Der er i forventet regnskab indregnet et mindre fald i de længerevarende sager. (Se i øvrigt vedrørende forventet besparelse på området nedenfor.) De kommunale driftsudgifter til aktiveringsindsats forventes at stige med 2,8 mio. kr., til trods for at området er reduceret med ca. 3 mio. kr. i Merudgiften skyldes, at "loftet" for, hvor stor andel der kan hjemtages refusion på, oprindeligt har været sat for højt. Endelig forventes de kommunale beskæftigelsesordninger (primært mentor) at udgøre ca. 1,5 mio. kr. mere end oprindeligt forudsat. 5

6 Beskæftigelseschefen indstiller at LBR Jammerbugt tager dagsordenpunktet til efterretning Punktet blev taget til efterretning. SSB-direktøren og Beskæftigelseschefen orienterede om budgetopfølgningen og LBR udtrykte forståelse for situationen. 5. Aktiveringsstrategi i Jammerbugt Kommune A / Jesper Brogaard Orientering om ny aktiveringsstrategi i Jammerbugt Kommune Sagsbeskrivelse Beskrivelse af ny aktiveringsstrategi fremgår af det vedhæftede bilag. Grundtanken i forslaget er, at Jobcenter Jammerbugt fremadrettet i større omfang end det pt. er tilfældet, løser en række (virksomhedsrettede) aktiveringsopgaver, fremfor at overlade hovedparten af opgaverne til eksterne aktører. Beskæftigelseschefen indstiller at LBR Jammerbugt drøfter den fremadrettede aktiveringsstrategi Punktet blev drøftet og taget til efterretning. 3F kvitterede for strategien og nævnte, at det grundlæggende skal være den bedste aktør, som skal stå for indsats. Uanset om der er tale om en privat eller offentlig aktør. LBR anerkendte hovedpræmissen i aktiveringsstrategien, nemlig at Jobcenter Jammerbugt i 2014 hjemtager en del aktiveringsforløb. 6

7 LBR foreslog en konference mellem medarbejdere fra Jobcenter og A- kassernei stil med den konference som blev afholdt i december Bilag Forslag til aktiveringsstrategi for Jammerbugt Kommune 6. Budget S / Jesper Brogaard Orientering om fremsættelse af teknisk budgetforslag for 2014 på Beskæftigelsesudvalgets område. Sagsbeskrivelse Administrationen har udarbejdet forslag til teknisk budget for 2014 på Beskæftigelsesudvalgets område. Der er ved udarbejdelsen lagt vægt på, at der skal være tale om et budget, som afspejler faktuel og forventet pris og mængde, hvor forudsætningerne er tydelige, således at der målrettet kan arbejdes efter at efterleve disse. Med klare forudsætninger vil det også være simpelt måned for måned at følge op på status i forhold til budgetforventningerne og de budgetterede effektiviseringer. Forudsætningerne om antal sager vil med fordel kunne indarbejdes i Beskæftigelsesplanen, således at der er overensstemmelse mellem budgetforventninger og måltal for Der er i udkast til Beskæftigelsesplan taget forbehold for evt. korrektioner som følge af budget for Forslaget til det tekniske budget forudsætter en udvidelse i forhold til basisbudget fra overslagsåret med kr. Følgende skal i den forbindelse bemærkes: I forbindelse med stillingstagen til rammerne på Økonomiudvalgets møde i maj, blev det forudsat, at der skulle indregnes en udvidelse i Beskæftigelsesudvalgets budget på 6 mio. kr. (primært vedr. kontanthjælp og ledighedsydelse). Den nu foreslåede udvidelse er således mindre end forudsætningen på dette tidspunkt. Der er ikke i budgetoplægget indregnet forventede effekter af den politiske aftale om arbejdsmarkedsydelse for 2014 og af kontanthjælpsreformen, som blev vedtaget den 28. juni De kommunaløkonomiske konsekvenser heraf er ikke udmeldt, men en umiddelbar forventning er, at det vil medføre en samlet udgiftsstigning på 1 mio. kr. Finansiering heraf kendes ikke for nuværende. De minimum 11 mio. kr. (flytning af beskæftigelsestilskud til driftsudgifter), som der må forventes at skulle tilbagebetales i 2014 vedrørende Beskæftigelsestilskuddet for 2013 (idet dette beløb er anvendt til drifts- 7

8 udgifter, som ikke er omfattet af beskæftigelsestilskuddet) er ikke inkluderet i de 4,4 mio. kr. De nævnte 11 mio. kr. har Økonomiudvalget taget højde for i deres fastsættelse af rammerne på maj-mødet. Set i lyset af ovenstående, kan det anføres, at udvidelsen på 4,4 mio. kr. acceptabel, idet den ligger inden for rammen af de 6 mio. kr., som Økonomiudvalget allerede har forholdt sig til og væsentligt under de tilskud, som vi har modtaget fra staten med udgangspunkt i den generelle udgiftsstigning i landet. Det forventede samlede udgiftsniveau på Beskæftigelsesudvalgets område vurderes herefter at ligge på 512 mio. kr. Af dette beløb skal der ske omstillinger for 5 mio. kr., jf. udmelding fra Økonomiudvalget samt reduktion af udgifterne med yderligere 1,5 mio. kr., som alternativ forslag til en politisk vedtaget reduktionsindsats på ledighedsydelsesområdet, som forvaltningen ikke forventer at kunne indfri fuldt ud, jf. aftale på Beskæftigelsesudvalgets juni møde. Hertil har Beskæftigelsesudvalget på deres møde d. 14. august besluttet at bidrage med yderligere 1. mio. kr. i besparelse som følge af den nye aktiveringsstrategi. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov samt Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune. SSB Direktøren indstiller at LBR Jammerbugt tager dagsordenpunktet til efterretning. Punktet blev drøftet og taget til efterretning. 7. Nytteindsatsen G / Jesper Brogaard Drøftelse af brugen af nytteindsats - Krav om at arbejde for kontanthjælpen Sagsbeskrivelse 8

9 Reformen af kontanthjælpssystemet indebærer, at jobklare borgere senest tre måneder efter henvendelse til jobcentret bliver mødt med et krav om at arbejde for kontanthjælpen eksempelvis i en nytteindsats i op til 13 uger ad gangen. Nytteindsatsen foregår på kommunale arbejdspladser, hvor den enkelte kan gå til hånde og gøre nytte. Kommunen skal en gang om året drøfte en samlet strategi for etablering af og opfølgning på anvendelsen af nytteindsats med LBR. Indsatsen er omfattet af rimelighedskravet, som også gælder for virksomhedspraktik og løntilskudsjob. Det betyder, at fortrængning eller udstødelse af allerede ansatte ikke må finde sted. Det betyder desuden, at arbejdspladsen skal have 5 ansatte for hver borger, som deltager i en nytteindsats, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Dog kan LBR dispensere fra rimelighedskravet, for så vidt angår nytteindsats, efter begrundet ansøgning fra kommunen. En mulig strategi på området kunne være at opdele nytteindsatsen i to forskellige typer af opgaver: 1. Nuværende kommunale opgaver 2. Opgaver uden for det kommunale serviceområde Ad 1: Her vil være tale om opgaver, som i dag er et led i den kommunale drift. I så tilfælde vil nytteindsatsen være at sidestille med en virksomhedspraktik, et løntilskud eller lignende, og i sådanne tilfælde vil rimelighedskravet være et relevant krav at stille. Ad 2: Kommunen kan med den nye indsats udføre opgaver, som kommunen ikke løser i dag, og som ikke vil være konkurrenceforvridende med andre virksomheder. I disse tilfælde kan man overveje, om rimelighedskravet skal gælde, da der jo her netop ikke vil være tale om risiko for fortrængning. Forud for udarbejdelse af forslag til strategi bedes LBR drøfte holdninger til nytteindsats, herunder rimelighedskravet. Forslaget vil herefter blive fremlagt på næstkommende LBR-møde. LBR skal som hidtil - løbende have en oversigt over alle nyoprettede virksomhedspladser, dvs. virksomhedspraktik, løntilskud og nu også nytteindsats. Beskæftigelseschefen indstiller, at LBR Jammerbugt drøfter nytteindsats herunder holdning til dispensation fra rimelighedskravet. 9

10 LBR udtrykker opbakning til at differentiere i forhold til rimelighedskrav o.lign. i det omfang, at dispensationen vedrører afgrænsede og godkendte opgaver, hvor der ikke sker fortrængning af ordinær arbejdskraft. Der lægges desuden op til videre drøftelse mellem Jobcenter og fagbevægelsen. På næstkommende LBR møde vil forvaltningen med ovenstående input fremlægge forslag til egentlig strategi på området. 8. Bevillingen til LBR i Ø / Jesper Brogaard Sagsbeskrivelse I henhold til den aftalte omprioritering af de beskæftigelsesrettede puljer bortfalder bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd ekstraordinært i Derfor får LBR ikke midler til at iværksætte initiativer i Den resterende bevilling for 2013 melder Arbejdsmarkedsstyrelsen ud efter halvårsstatus. Bevillingen træder i kraft igen i Mogens Selmar Pedersen har i den forbindelse skrevet følgende til forvaltningen: "Vi ønsker et punkt på dagsordenen til mødet i næste uge. Drøftelse af anmodning om midler til LBR for 2014". Retsgrundlag "Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse". Finansloven for 2013 Økonomi og finansiering Bevilling suspenderes i 2014 Beskæftigelseschefen indstiller, at LBR Jammerbugt tager dagsordenpunktet til efterretning, og drøfter Mogens Selmar Pedersen input. 10

11 Punktet blev taget til efterretning. Mogens Selmars forslag blev drøftet, og formanden gav udtryk for, at såfremt LBR måtte komme med konkrete ansøgninger, vil Beskæftigelsesudvalget se nærmere på sådanne. Bilag Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen om bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd for Opfølgningsstatistik for beskæftigelsesområdet uge A / Jesper Brogaard Sagsbeskrivelse Forvaltningen i Jobcenteret udarbejder ugentligt opfølgningstal for alle målgrupper i jobcenteret. Tallene giver et overblik over udviklingen i de forskellige målgrupper, som jobcenteret har ansvaret for. Opfølgningstallene består af to dokumenter: Lokalpolitiske mål. Heri indgår alle lokalpolitiske mål fra Beskæftigelsesplan 2013 samt yderligere relevante data (eksempelvis antallet af udfaldstruede). Ministermål. Heri indgår udviklingen i fht. til ministerens mål, som indgår i Beskæftigelsesplan Overordnet kan det siges, at udviklingen i øjeblikket går i en positiv retning for stort set alle målgrupper. Særligt kan fremhæves: Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med netto 69 siden primo juni (fra 707 til 638). Dette skyldes blandet de tiltag som er blevet igangsat i løbet af foråret Herudover vil sæsonudsving også have en effekt. Antallet af sygedagpengemodtagere under 52 uger er faldet med netto 72 siden primo juni 2013 (fra 382 til 310). Antallet af ledighedsydelsesmodtagere, der har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder, er steget med netto 5 (fra 37 til 42) i løbet juli Forvaltningen har stor fokus på dette og vil intensivere indsatsen yderligere. I alt er antallet af ledighedsydelsesmodtagere steget med netto 14 fra primo juli til primo august (fra 90 til 104). Stigningen skyldes primært afholdelse af ferie med ledighedsydelse som forsørgelse. 11

12 Beskæftigelseschefen indstiller, at LBR Jammerbugt tager dagsordenpunktet til efterretning Punktet blev taget til efterretning. Bilag opfølgning på mål-lokalpolitiske mål-32 opfølgning på mål-ministermål Status vedr. udfaldstruede m.v G / Peter Houkjær Orintering vedr.udfaldstruede borgere, særlig uddannelsesydelse m.m. Sagsbeskrivelse Forvaltningen følger udviklingen for de udfaldstruede dagpengemodtagere tæt. I den forbindelse bringes her en opdateret oversigt for de pt. udfaldstruede dagpengemodtagere, samt en opgørelse over de dagpengemodtagere, som er faldet for dagpengeretten i Der er pt. 86 udfaldstruede dagpengemodtagere, der står til at miste dagpengeretten i 2. halvår af Aktuel status på de personer, som er faldet for dagpengeretten i 1. halvår 2013 (1/1 5/8): 12

13 Se desuden foregående dagsordenpunkt vedr. opfølgningsstatistik (s ). Heri indgår tal vedr. den særlige uddannelsesydelse og opgørelse over hvor mange der er faldet for dagpengeretten i løbet af Nye tiltag: Sid Job - Projekt Genetablering (støttet af LBR Jammerbugt). Er i drift. Formålet med projektet Genetablering er at understøtte med en ekstraordinær indsats for de ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge frem til og med 1. juli Der er tale om samtaleforløb for udfaldstruede dagpengemodtagere som ophører 1. juli Efter den 1. juli 2013 vil projektet forsat støtte den ledige resten af 2013 med en ekstra- ordinær indsats uanset ændringen af forsørgelsen fra dagpenge til eks. sygedagpenge, selvforsørgelse eller kontanthjælp. Ligeledes har projektet det formål at hjælpe de langtidsledige på dagpenge, (som får anden lov - bundet tilbud fra Jobcenter Jammerbugt) ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Gruppen som projektet omhandler, består således af: De udfaldstruede deltagere fra akutgruppen som endnu ikke har flyttet sig Gruppen som er faldet ud af dagpengesystemet, og som enten oppebærer den særlige uddannelsesydelse under uddannelse, modtager ordinær kontanthjælp eller er selvforsørgende SID Job - projekt BOMBUS (støttet af LBR Jammerbugt). Er i drift. Få af de unge, som er tilknyttet SMS projektet har en støtte-kontakt eller bostøtte tilknyttet. Direkte adspurgt fortæller en stor del af de unge, at dette bunder i, at de ikke føler, at de har tillid til de støtte-personer, de bliver tilbudt. I stedet spørger de unge personalet hos SID JOB om hjælp til daglige gøremål. Dette behov kan SID JOB i høj grad imødekomme i hverdagenes dagtimer, men ikke i aftentimerne samt i weekenderne. Formålet med dette projekt er således at samarbejde med de unge under og efter undervisningsdagen hos SID JOB; især de unge, der mangler kontakt til brugbare og opsøgende rollemodeller. Erhvervs og virksomhedsservice (støttet af LBR Jammerbugt). Projektets formål er at skabe en mere efterspørgselsorienteret tilgang til den virksomhedsrettede indsats. Grundtanken er, at Vækst Jammerbugt - Erhverv og Turisme og Jobcenterets Virksomhedsservice skal fungere som serviceorganer overfor virksomhederne, deres ansatte m.fl. I den forbindelse er jobcenterets virksomhedskonsulenter igang med at besøge og indsamle viden om de 125 største virksomheder i Jammerbugt kommune. Dette arbejde forventes afsluttet 10. september. Resultaterne af denne indsats vil være job- og/eller tilbudsåbninger målrettet borgere i Jammerbugt Kommune, herunder de udfqaldstruede. 13

14 Uddybende beskrivelser af projekterne fremgår af ansøgninger og dagsorden fra LBR mødet d. 23. maj. Særlig FVU-undervisning i samarbejde med 3F og VUC VUC og 3F har indledt drøftelser om at gennemføre et særligt FVU forløb målrettet udfaldstruede, hvor fokus bliver på daglig og grundlæggende anvendelse af it. Forløbet forventes gennemført som et pilotprojekt. Screening Jobcenter Jammerbugt arbejder frem mod en ny indsats over for borgere, der allerede i den indledende kontakt vil blive screenet for, om de er i risikogruppen for på et senere tidspunkt at blive udfaldstruet. I givet fald vil Jobcenter Jammerbugt sætte ind med en mere individuel og koordinerende indsats allerede tidligt i forløbet. Jobcenter Jammerbugt vil anmode a-kasser om at deltage i projektet, herunder om sammen at kunne udvikle screeningsværktøjet. Beskæftigelseschefen indstiller, at LBR Jammerbugt tager dagsordenpunktet til efterretning. Punktet blev drøftet og taget til efterretning. LBR gav udtryk for vigtigheden af, at akutindsatsen fortsat skal indgå som fast punkt på kommende LBR møder. LBR kvitterede for Jobcenterets fokus på de udfaldstruede dagpengemodtagere. 11. Status vedr. Unge Center Jammerbugt G / Peter Houkjær Orientering vedr. elevsituationen på Unger Center Jammerbugt Sagsbeskrivelse Der startes op med 29 elever i august hvilket er et større elevtal end i de foregående år. Erfaringen viser at der vil starte flere elever op i specielt september. Fordeling på de 4 linjer i Ungecenteret: Kantine: 7 elever 14

15 Håndværk (træ): 6 Pædagogik og omsorg: 9 Værksted (pedel/metal): 7 STU elever: Der er pt. 3 elever og 1 som starter om kort tid. Beskæftigelseschefen indstiller, at LBR Jammerbugt tager dagsordenpunktet til efterretning Punktet blev taget til efterretning. Der blev udtrykt generel tilfredshed med det aktuelle elevantal. 12. Udkast til beskæftigelsesplan P / Jesper Brogaard Drøftelse af udkast til Beskæftigelsesplan for Sagsbeskrivelse Som drøftet og aftalt på seminar med LBR Jammerbugt d. 23. maj bliver Beskæftigelsesplanen for 2014 et mere overordnet dokument i forhold til. beskæftigelsesplanen for 2013 og tidligere år. Som i 2013 vil der i 2014 blive udarbejdet en Handleplan, som skal gå et spadestik dybere end Beskæftigelsesplan. Målet er, at Beskæftigelsesplanen beskriver de overordnede linjer, mål, prioriteringer og politiske holdninger, mens Handleplanen indeholder en beskrivelse af selve indsatsen i Jobcenteret med andre ord, hvordan målene i Beskæftigelsesplanen bliver opnået. Bemærk at der er indsat en beskrivelse af opgørelsesmetode for ministerens mål 4 - den virksomhedsrettede indsats (side 14) Bemærk desuden at handleplanen udarbejdes sideløbende med Beskæftigelsesplanen, således at den er klar til godkendelse i Kommunalbestyrelsen d. 15. oktober Handleplanen bliver et fleksibelt dokument/værktøj som tilrettes i takt med, at handlinger/indsatser ændres. 15

16 Kommentarer fra Beskæftigelsesregion Nordjylland vedlagt som bilag. Retsgrundlag Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Økonomi og finansiering Budget vil fremgå af den endelige Beskæftigelsesplan for 2014 Høring/borger- og brugerinvolvering Udkast til Beskæftigelsesplan for 2014 er sendt til høring i LBR Jammerbugt og Beskæftigelsesregion Nordjylland den 30. juni Høringsfrist er den 31.. Næste ordinære møde i LBR Jammerbugt afholdes den 22.. Planen inkl. bemærkninger fra LBR Jammerbugt og Beskæftigelsesregionen skal endeligt godkendes i Kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober Planen med bemærkninger behandles på Beskæftigelsesudvalgets møde i september Beskæftigelseschefen anmoder om, at LBR Jammerbugt afgiver høringssvar til Beskæftigelsesplan for 2014 Høringssvar fra FTF blev gennemgået, mens høringssvar fra LO blev udleveret på papir til forvaltningen. Herudover var der ikke yderligere kommentarer. Høringssvarene bliver behandlet på næstkommende møde i Beskæftigelsesudvalget. Bilag brev til jobcenter jammerbugt-kommentarar fra BR Nordjylland beskæftigelsesplan

17 13. Liste over praktik- og løntilskudspladser G / Peter Houkjær Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over opstartede virksomhedspraktikker og løntilskud i 4. kvartal 2012 samt 1. kvartal Listerne viser de praktikker og løntilskud, der var aktuelle i de pågældende kvartaler. Retsgrundlag Bekendtgørelse af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Kapitel 7, 46 Beskæftigelseschefen indstiller, at LBR Jammerbugt tager dagsordenpunktet til efterretning. Punktet blev taget til efterretning. Bilag klv(1)q klv(1)-q Orientering fra Jobcenter Jammerbugt G / Jesper Brogaard Der gives en orientering vedr. samarbejdet mellem Jobcenter Jammerbugt og a-kasserne Desuden kort orientering om nye reformer / aftaler Forvaltningen meddelte: - At der afholdes møde i Udviklingsforum. Tirsdag den 17. september kl til på messecentret i Pandrup 17

18 - At de resterede møder i LBR i 2013 afholdes: 24. oktober og 05. december. Bilag Kontanthjaelpspjece-Voksne(26juni) Kontanthjaelpspjece-Unge(26juni) ny og bedre indfasning af dagpengereformen_web_pdfa 15. Eventuelt G / Peter Houkjær Beskæftigelseschefen orienterede kort om øgede samarbejdsmuligheder mellem Jobcenter og A-kasser, herunder indsatsen for langtidsledige og udfaldstruede. 18

19 Underskrifter 19

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 24. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 16 Godkendelse af dagsorden 4 17 Godkendelse af referat fra

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 5. november 2014 Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 15:30 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Hans L.

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv.

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen Att.: Birgitte S. Staffeldt Njalsgade 72A 2300

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 19. februar 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Klaus Rønholt. Ingrid Nielsen

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte

Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00. mødte Referat af møde i LBR-Ballerup mandag d. 16. maj kl. 16.30-18.00 Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Formand Borgmester Ove E. Dalsgaard, afbud LO Næstformand Karen G. Nielsen, Dansk EL, afbud Kjeld Egebjerg,

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 23. april 2014 Mødedato: 23. april 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 17:10 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014

Arbejdsmarkedsudvalget - arbejdsplan for 2014 30. januar 2014 Rådssalen Kl. 13.00-15.00 Introduktion til AU for alle politikere Mødelokale 2 1 Konstituering af arbejdsmarkedsudvalget 2 Arbejdsmarkedsudvalgets arbejdsform og indholdet af arbejdsplanen

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 11. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 6. november 2012 kl. 16.00 i F 7 Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 21-10-2009 Mødested: Hansborg, Østergade 48, mødelokale 1-U-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Helle

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3).

DAGSORDEN. G:\Dagsordener\Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)\2008\Møde nr. 04 den 16. april 2008\45687-08_v1_Dagsorden til LBR møde den 16 04 2008(3). Lokalt Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde nr. : 04/2008 Sted : Mødelokale 2 Dato : 16. april 2008 Start kl. : 12.00 Slut kl. : 14.00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen, DA Tom Levi Larsen,

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk

R e f e r a t. Evt. afbud bedes meddelt senest fredag den 20. juni kl. 12.00 til agnete.taaning@rksk.dk R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 24. juni 2014 Mødetid 11.00 14.15 Mødested Rådhuset i Tarm Konferencerummet Fraværende Bemærkninger Preben Huus

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Norddjurs Kommune Den 27. november 2012 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Onsdag den 25. januar 2012, kl. 14.00-16.30 Mødet afholdes på Dong Energy, Grenaa havn Besøg hos Dong Energy med orientering

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Åbent møde for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 26. oktober 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 053. Godkendelse af dagorden 76 054. Godkendelse af referat 77 055. Præsentation af UU-leder

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU

Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 22. august 2014 Investering i øget virksomhedssamarbejde og STU Provenuet fra øget virksomhedsindsats anvendes til

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 2 3 4 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Samsø Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning.. 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen.. 4 1.1 Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse. 4 1.2 Mål 2 Bedre

Læs mere

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 6. April kl. 16.30-18.00 på Jobcenter Ballerup. Vakant. Vakant. Vakant. Vakant

Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 6. April kl. 16.30-18.00 på Jobcenter Ballerup. Vakant. Vakant. Vakant. Vakant Baltorpvej 156 2750 Ballerup Tlf: 4477 6500 Dato: 15. april 2010 Referat af møde i LBR-Ballerup tirsdag d. 6. April kl. 16.30-18.00 på Jobcenter Ballerup Medlem Suppleant Kommunalbestyrelsen Borgmester

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

17. Orientering om den månedlige økonomirapport - Arbejdsmarked

17. Orientering om den månedlige økonomirapport - Arbejdsmarked Dagsorden til mødet i Udvalget for Arbejdsmarked den 27. februar 2012 kl. 16:00 i Mødelokale 2, 1. sal, Korsgade 2, Hobro Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 17 Orientering om den månedlige økonomirapport

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 12-10-2011 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jeppe Ottosen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 28. juni 2007 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/36 Godkendelse af referat...

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere