Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune

2 2

3 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra foregående møde 4 3 Meddelelser 4 4 Budgetopfølgning på Beskæftigelsesudvalgets område 4 5 Aktiveringsstrategi i Jammerbugt Kommune Budget Nytteindsatsen 8 8 Bevillingen til LBR i Opfølgningsstatistik for beskæftigelsesområdet uge Status vedr. udfaldstruede m.v Status vedr. Unge Center Jammerbugt Udkast til beskæftigelsesplan Liste over praktik- og løntilskudspladser Orientering fra Jobcenter Jammerbugt Eventuelt 18 Lukkede dagsordenspunkter 3

4 1. Godkendelse af dagsorden G / Peter Houkjær Der ønskes fremadrettet et fast punkt, som omhandler LBR-støttede projekter Punktet skal beskrive den aktuelle status på projekterne samt LBR s økonomi. Dagsordenen blev herefter godkendt. 2. Godkendelse af referat fra foregående møde G / Peter Houkjær Referatet blev underskrevet og godkendt. 3. Meddelelser G / Peter Houkjær Præsentation af SSB Direktør Hanne Madsen Afbud til mødet: René Zeeberg, Vækst Jammerbugt (istedet deltog Søren Westergaard som stedfortræder). Jesper F. Clausen, Dansk Metal. Helle Bak Andreasen, Integrationsrådet Ejnar Sørensen, DA Ikke til stede: Jesper H. Jensen, DA 4. Budgetopfølgning på Beskæftigelsesudvalgets område G / Jesper Brogaard 4

5 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. maj 2013 på Beskæftigelsesudvalgets område. Sagsbeskrivelse Administrationen har gennemført budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgningen har til formål at give et estimat over det endelige forbrug i 2013 i forhold til det korrigerede budget. Budgettet for 2013 er i forbindelse med Budgettjek 2013 øget med 0,8 mio. kr., mens overførslen af driftsbeløb fra 2012 til 2013 yderligere har øget budgettet med 0,8 mio. kr. Budgetopfølgningen er udarbejdet jævnfør Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune. Det fremgår af økonomistyringsprincipperne, at udvalgene har en forpligtelse til at anvise finansieringsmuligheder / kompenserende besparelser, hvis det viser sig, at der er udsigt til merforbrug. Budgetopfølgningen er gennemført på alle driftsbudgettets aktivitetsområder og afrapporteres på udvalgsniveau herunder på de enkelte politikområder. Budgetopfølgningen på Beskæftigelsesudvalgets område udviser et forventet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på i alt 10,5 mio. kr. De væsentligste afvigelser vedrører følgende områder: Førtidspension reduceres med 2,5 mio. kr. foranlediget af FØPreformen Sygedagpenge reduceres med 3.0 mio. kr. På revalideringsområdet forventes et mindre forbrug på 2,7 mio. kr. Kontanthjælpsbudgettet opskrives med 6,7 mio. kr., idet tilførslen i budgettjek 1 kun baserede sig på gennemsnitligt 610 helårspersoner, mens det reelle tal forventes at blive 666 helårspersoner (inkl. det nylige fald) Ledighedsydelse og fleksjob forventes samlet set at udgøre 2,9 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Ved det korrigerede budget forventedes 102 borgere på ledighedsydelse, heraf 6 over 18. mdr. (herefter en 100% kommunal udgift). Reelt estimeres der med 104 helårspersoner samlet set, heraf 36 over 18 mdr. Der er i forventet regnskab indregnet et mindre fald i de længerevarende sager. (Se i øvrigt vedrørende forventet besparelse på området nedenfor.) De kommunale driftsudgifter til aktiveringsindsats forventes at stige med 2,8 mio. kr., til trods for at området er reduceret med ca. 3 mio. kr. i Merudgiften skyldes, at "loftet" for, hvor stor andel der kan hjemtages refusion på, oprindeligt har været sat for højt. Endelig forventes de kommunale beskæftigelsesordninger (primært mentor) at udgøre ca. 1,5 mio. kr. mere end oprindeligt forudsat. 5

6 Beskæftigelseschefen indstiller at LBR Jammerbugt tager dagsordenpunktet til efterretning Punktet blev taget til efterretning. SSB-direktøren og Beskæftigelseschefen orienterede om budgetopfølgningen og LBR udtrykte forståelse for situationen. 5. Aktiveringsstrategi i Jammerbugt Kommune A / Jesper Brogaard Orientering om ny aktiveringsstrategi i Jammerbugt Kommune Sagsbeskrivelse Beskrivelse af ny aktiveringsstrategi fremgår af det vedhæftede bilag. Grundtanken i forslaget er, at Jobcenter Jammerbugt fremadrettet i større omfang end det pt. er tilfældet, løser en række (virksomhedsrettede) aktiveringsopgaver, fremfor at overlade hovedparten af opgaverne til eksterne aktører. Beskæftigelseschefen indstiller at LBR Jammerbugt drøfter den fremadrettede aktiveringsstrategi Punktet blev drøftet og taget til efterretning. 3F kvitterede for strategien og nævnte, at det grundlæggende skal være den bedste aktør, som skal stå for indsats. Uanset om der er tale om en privat eller offentlig aktør. LBR anerkendte hovedpræmissen i aktiveringsstrategien, nemlig at Jobcenter Jammerbugt i 2014 hjemtager en del aktiveringsforløb. 6

7 LBR foreslog en konference mellem medarbejdere fra Jobcenter og A- kassernei stil med den konference som blev afholdt i december Bilag Forslag til aktiveringsstrategi for Jammerbugt Kommune 6. Budget S / Jesper Brogaard Orientering om fremsættelse af teknisk budgetforslag for 2014 på Beskæftigelsesudvalgets område. Sagsbeskrivelse Administrationen har udarbejdet forslag til teknisk budget for 2014 på Beskæftigelsesudvalgets område. Der er ved udarbejdelsen lagt vægt på, at der skal være tale om et budget, som afspejler faktuel og forventet pris og mængde, hvor forudsætningerne er tydelige, således at der målrettet kan arbejdes efter at efterleve disse. Med klare forudsætninger vil det også være simpelt måned for måned at følge op på status i forhold til budgetforventningerne og de budgetterede effektiviseringer. Forudsætningerne om antal sager vil med fordel kunne indarbejdes i Beskæftigelsesplanen, således at der er overensstemmelse mellem budgetforventninger og måltal for Der er i udkast til Beskæftigelsesplan taget forbehold for evt. korrektioner som følge af budget for Forslaget til det tekniske budget forudsætter en udvidelse i forhold til basisbudget fra overslagsåret med kr. Følgende skal i den forbindelse bemærkes: I forbindelse med stillingstagen til rammerne på Økonomiudvalgets møde i maj, blev det forudsat, at der skulle indregnes en udvidelse i Beskæftigelsesudvalgets budget på 6 mio. kr. (primært vedr. kontanthjælp og ledighedsydelse). Den nu foreslåede udvidelse er således mindre end forudsætningen på dette tidspunkt. Der er ikke i budgetoplægget indregnet forventede effekter af den politiske aftale om arbejdsmarkedsydelse for 2014 og af kontanthjælpsreformen, som blev vedtaget den 28. juni De kommunaløkonomiske konsekvenser heraf er ikke udmeldt, men en umiddelbar forventning er, at det vil medføre en samlet udgiftsstigning på 1 mio. kr. Finansiering heraf kendes ikke for nuværende. De minimum 11 mio. kr. (flytning af beskæftigelsestilskud til driftsudgifter), som der må forventes at skulle tilbagebetales i 2014 vedrørende Beskæftigelsestilskuddet for 2013 (idet dette beløb er anvendt til drifts- 7

8 udgifter, som ikke er omfattet af beskæftigelsestilskuddet) er ikke inkluderet i de 4,4 mio. kr. De nævnte 11 mio. kr. har Økonomiudvalget taget højde for i deres fastsættelse af rammerne på maj-mødet. Set i lyset af ovenstående, kan det anføres, at udvidelsen på 4,4 mio. kr. acceptabel, idet den ligger inden for rammen af de 6 mio. kr., som Økonomiudvalget allerede har forholdt sig til og væsentligt under de tilskud, som vi har modtaget fra staten med udgangspunkt i den generelle udgiftsstigning i landet. Det forventede samlede udgiftsniveau på Beskæftigelsesudvalgets område vurderes herefter at ligge på 512 mio. kr. Af dette beløb skal der ske omstillinger for 5 mio. kr., jf. udmelding fra Økonomiudvalget samt reduktion af udgifterne med yderligere 1,5 mio. kr., som alternativ forslag til en politisk vedtaget reduktionsindsats på ledighedsydelsesområdet, som forvaltningen ikke forventer at kunne indfri fuldt ud, jf. aftale på Beskæftigelsesudvalgets juni møde. Hertil har Beskæftigelsesudvalget på deres møde d. 14. august besluttet at bidrage med yderligere 1. mio. kr. i besparelse som følge af den nye aktiveringsstrategi. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov samt Principper for økonomistyring i Jammerbugt Kommune. SSB Direktøren indstiller at LBR Jammerbugt tager dagsordenpunktet til efterretning. Punktet blev drøftet og taget til efterretning. 7. Nytteindsatsen G / Jesper Brogaard Drøftelse af brugen af nytteindsats - Krav om at arbejde for kontanthjælpen Sagsbeskrivelse 8

9 Reformen af kontanthjælpssystemet indebærer, at jobklare borgere senest tre måneder efter henvendelse til jobcentret bliver mødt med et krav om at arbejde for kontanthjælpen eksempelvis i en nytteindsats i op til 13 uger ad gangen. Nytteindsatsen foregår på kommunale arbejdspladser, hvor den enkelte kan gå til hånde og gøre nytte. Kommunen skal en gang om året drøfte en samlet strategi for etablering af og opfølgning på anvendelsen af nytteindsats med LBR. Indsatsen er omfattet af rimelighedskravet, som også gælder for virksomhedspraktik og løntilskudsjob. Det betyder, at fortrængning eller udstødelse af allerede ansatte ikke må finde sted. Det betyder desuden, at arbejdspladsen skal have 5 ansatte for hver borger, som deltager i en nytteindsats, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Dog kan LBR dispensere fra rimelighedskravet, for så vidt angår nytteindsats, efter begrundet ansøgning fra kommunen. En mulig strategi på området kunne være at opdele nytteindsatsen i to forskellige typer af opgaver: 1. Nuværende kommunale opgaver 2. Opgaver uden for det kommunale serviceområde Ad 1: Her vil være tale om opgaver, som i dag er et led i den kommunale drift. I så tilfælde vil nytteindsatsen være at sidestille med en virksomhedspraktik, et løntilskud eller lignende, og i sådanne tilfælde vil rimelighedskravet være et relevant krav at stille. Ad 2: Kommunen kan med den nye indsats udføre opgaver, som kommunen ikke løser i dag, og som ikke vil være konkurrenceforvridende med andre virksomheder. I disse tilfælde kan man overveje, om rimelighedskravet skal gælde, da der jo her netop ikke vil være tale om risiko for fortrængning. Forud for udarbejdelse af forslag til strategi bedes LBR drøfte holdninger til nytteindsats, herunder rimelighedskravet. Forslaget vil herefter blive fremlagt på næstkommende LBR-møde. LBR skal som hidtil - løbende have en oversigt over alle nyoprettede virksomhedspladser, dvs. virksomhedspraktik, løntilskud og nu også nytteindsats. Beskæftigelseschefen indstiller, at LBR Jammerbugt drøfter nytteindsats herunder holdning til dispensation fra rimelighedskravet. 9

10 LBR udtrykker opbakning til at differentiere i forhold til rimelighedskrav o.lign. i det omfang, at dispensationen vedrører afgrænsede og godkendte opgaver, hvor der ikke sker fortrængning af ordinær arbejdskraft. Der lægges desuden op til videre drøftelse mellem Jobcenter og fagbevægelsen. På næstkommende LBR møde vil forvaltningen med ovenstående input fremlægge forslag til egentlig strategi på området. 8. Bevillingen til LBR i Ø / Jesper Brogaard Sagsbeskrivelse I henhold til den aftalte omprioritering af de beskæftigelsesrettede puljer bortfalder bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd ekstraordinært i Derfor får LBR ikke midler til at iværksætte initiativer i Den resterende bevilling for 2013 melder Arbejdsmarkedsstyrelsen ud efter halvårsstatus. Bevillingen træder i kraft igen i Mogens Selmar Pedersen har i den forbindelse skrevet følgende til forvaltningen: "Vi ønsker et punkt på dagsordenen til mødet i næste uge. Drøftelse af anmodning om midler til LBR for 2014". Retsgrundlag "Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse". Finansloven for 2013 Økonomi og finansiering Bevilling suspenderes i 2014 Beskæftigelseschefen indstiller, at LBR Jammerbugt tager dagsordenpunktet til efterretning, og drøfter Mogens Selmar Pedersen input. 10

11 Punktet blev taget til efterretning. Mogens Selmars forslag blev drøftet, og formanden gav udtryk for, at såfremt LBR måtte komme med konkrete ansøgninger, vil Beskæftigelsesudvalget se nærmere på sådanne. Bilag Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen om bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd for Opfølgningsstatistik for beskæftigelsesområdet uge A / Jesper Brogaard Sagsbeskrivelse Forvaltningen i Jobcenteret udarbejder ugentligt opfølgningstal for alle målgrupper i jobcenteret. Tallene giver et overblik over udviklingen i de forskellige målgrupper, som jobcenteret har ansvaret for. Opfølgningstallene består af to dokumenter: Lokalpolitiske mål. Heri indgår alle lokalpolitiske mål fra Beskæftigelsesplan 2013 samt yderligere relevante data (eksempelvis antallet af udfaldstruede). Ministermål. Heri indgår udviklingen i fht. til ministerens mål, som indgår i Beskæftigelsesplan Overordnet kan det siges, at udviklingen i øjeblikket går i en positiv retning for stort set alle målgrupper. Særligt kan fremhæves: Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med netto 69 siden primo juni (fra 707 til 638). Dette skyldes blandet de tiltag som er blevet igangsat i løbet af foråret Herudover vil sæsonudsving også have en effekt. Antallet af sygedagpengemodtagere under 52 uger er faldet med netto 72 siden primo juni 2013 (fra 382 til 310). Antallet af ledighedsydelsesmodtagere, der har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder, er steget med netto 5 (fra 37 til 42) i løbet juli Forvaltningen har stor fokus på dette og vil intensivere indsatsen yderligere. I alt er antallet af ledighedsydelsesmodtagere steget med netto 14 fra primo juli til primo august (fra 90 til 104). Stigningen skyldes primært afholdelse af ferie med ledighedsydelse som forsørgelse. 11

12 Beskæftigelseschefen indstiller, at LBR Jammerbugt tager dagsordenpunktet til efterretning Punktet blev taget til efterretning. Bilag opfølgning på mål-lokalpolitiske mål-32 opfølgning på mål-ministermål Status vedr. udfaldstruede m.v G / Peter Houkjær Orintering vedr.udfaldstruede borgere, særlig uddannelsesydelse m.m. Sagsbeskrivelse Forvaltningen følger udviklingen for de udfaldstruede dagpengemodtagere tæt. I den forbindelse bringes her en opdateret oversigt for de pt. udfaldstruede dagpengemodtagere, samt en opgørelse over de dagpengemodtagere, som er faldet for dagpengeretten i Der er pt. 86 udfaldstruede dagpengemodtagere, der står til at miste dagpengeretten i 2. halvår af Aktuel status på de personer, som er faldet for dagpengeretten i 1. halvår 2013 (1/1 5/8): 12

13 Se desuden foregående dagsordenpunkt vedr. opfølgningsstatistik (s ). Heri indgår tal vedr. den særlige uddannelsesydelse og opgørelse over hvor mange der er faldet for dagpengeretten i løbet af Nye tiltag: Sid Job - Projekt Genetablering (støttet af LBR Jammerbugt). Er i drift. Formålet med projektet Genetablering er at understøtte med en ekstraordinær indsats for de ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge frem til og med 1. juli Der er tale om samtaleforløb for udfaldstruede dagpengemodtagere som ophører 1. juli Efter den 1. juli 2013 vil projektet forsat støtte den ledige resten af 2013 med en ekstra- ordinær indsats uanset ændringen af forsørgelsen fra dagpenge til eks. sygedagpenge, selvforsørgelse eller kontanthjælp. Ligeledes har projektet det formål at hjælpe de langtidsledige på dagpenge, (som får anden lov - bundet tilbud fra Jobcenter Jammerbugt) ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Gruppen som projektet omhandler, består således af: De udfaldstruede deltagere fra akutgruppen som endnu ikke har flyttet sig Gruppen som er faldet ud af dagpengesystemet, og som enten oppebærer den særlige uddannelsesydelse under uddannelse, modtager ordinær kontanthjælp eller er selvforsørgende SID Job - projekt BOMBUS (støttet af LBR Jammerbugt). Er i drift. Få af de unge, som er tilknyttet SMS projektet har en støtte-kontakt eller bostøtte tilknyttet. Direkte adspurgt fortæller en stor del af de unge, at dette bunder i, at de ikke føler, at de har tillid til de støtte-personer, de bliver tilbudt. I stedet spørger de unge personalet hos SID JOB om hjælp til daglige gøremål. Dette behov kan SID JOB i høj grad imødekomme i hverdagenes dagtimer, men ikke i aftentimerne samt i weekenderne. Formålet med dette projekt er således at samarbejde med de unge under og efter undervisningsdagen hos SID JOB; især de unge, der mangler kontakt til brugbare og opsøgende rollemodeller. Erhvervs og virksomhedsservice (støttet af LBR Jammerbugt). Projektets formål er at skabe en mere efterspørgselsorienteret tilgang til den virksomhedsrettede indsats. Grundtanken er, at Vækst Jammerbugt - Erhverv og Turisme og Jobcenterets Virksomhedsservice skal fungere som serviceorganer overfor virksomhederne, deres ansatte m.fl. I den forbindelse er jobcenterets virksomhedskonsulenter igang med at besøge og indsamle viden om de 125 største virksomheder i Jammerbugt kommune. Dette arbejde forventes afsluttet 10. september. Resultaterne af denne indsats vil være job- og/eller tilbudsåbninger målrettet borgere i Jammerbugt Kommune, herunder de udfqaldstruede. 13

14 Uddybende beskrivelser af projekterne fremgår af ansøgninger og dagsorden fra LBR mødet d. 23. maj. Særlig FVU-undervisning i samarbejde med 3F og VUC VUC og 3F har indledt drøftelser om at gennemføre et særligt FVU forløb målrettet udfaldstruede, hvor fokus bliver på daglig og grundlæggende anvendelse af it. Forløbet forventes gennemført som et pilotprojekt. Screening Jobcenter Jammerbugt arbejder frem mod en ny indsats over for borgere, der allerede i den indledende kontakt vil blive screenet for, om de er i risikogruppen for på et senere tidspunkt at blive udfaldstruet. I givet fald vil Jobcenter Jammerbugt sætte ind med en mere individuel og koordinerende indsats allerede tidligt i forløbet. Jobcenter Jammerbugt vil anmode a-kasser om at deltage i projektet, herunder om sammen at kunne udvikle screeningsværktøjet. Beskæftigelseschefen indstiller, at LBR Jammerbugt tager dagsordenpunktet til efterretning. Punktet blev drøftet og taget til efterretning. LBR gav udtryk for vigtigheden af, at akutindsatsen fortsat skal indgå som fast punkt på kommende LBR møder. LBR kvitterede for Jobcenterets fokus på de udfaldstruede dagpengemodtagere. 11. Status vedr. Unge Center Jammerbugt G / Peter Houkjær Orientering vedr. elevsituationen på Unger Center Jammerbugt Sagsbeskrivelse Der startes op med 29 elever i august hvilket er et større elevtal end i de foregående år. Erfaringen viser at der vil starte flere elever op i specielt september. Fordeling på de 4 linjer i Ungecenteret: Kantine: 7 elever 14

15 Håndværk (træ): 6 Pædagogik og omsorg: 9 Værksted (pedel/metal): 7 STU elever: Der er pt. 3 elever og 1 som starter om kort tid. Beskæftigelseschefen indstiller, at LBR Jammerbugt tager dagsordenpunktet til efterretning Punktet blev taget til efterretning. Der blev udtrykt generel tilfredshed med det aktuelle elevantal. 12. Udkast til beskæftigelsesplan P / Jesper Brogaard Drøftelse af udkast til Beskæftigelsesplan for Sagsbeskrivelse Som drøftet og aftalt på seminar med LBR Jammerbugt d. 23. maj bliver Beskæftigelsesplanen for 2014 et mere overordnet dokument i forhold til. beskæftigelsesplanen for 2013 og tidligere år. Som i 2013 vil der i 2014 blive udarbejdet en Handleplan, som skal gå et spadestik dybere end Beskæftigelsesplan. Målet er, at Beskæftigelsesplanen beskriver de overordnede linjer, mål, prioriteringer og politiske holdninger, mens Handleplanen indeholder en beskrivelse af selve indsatsen i Jobcenteret med andre ord, hvordan målene i Beskæftigelsesplanen bliver opnået. Bemærk at der er indsat en beskrivelse af opgørelsesmetode for ministerens mål 4 - den virksomhedsrettede indsats (side 14) Bemærk desuden at handleplanen udarbejdes sideløbende med Beskæftigelsesplanen, således at den er klar til godkendelse i Kommunalbestyrelsen d. 15. oktober Handleplanen bliver et fleksibelt dokument/værktøj som tilrettes i takt med, at handlinger/indsatser ændres. 15

16 Kommentarer fra Beskæftigelsesregion Nordjylland vedlagt som bilag. Retsgrundlag Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Økonomi og finansiering Budget vil fremgå af den endelige Beskæftigelsesplan for 2014 Høring/borger- og brugerinvolvering Udkast til Beskæftigelsesplan for 2014 er sendt til høring i LBR Jammerbugt og Beskæftigelsesregion Nordjylland den 30. juni Høringsfrist er den 31.. Næste ordinære møde i LBR Jammerbugt afholdes den 22.. Planen inkl. bemærkninger fra LBR Jammerbugt og Beskæftigelsesregionen skal endeligt godkendes i Kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober Planen med bemærkninger behandles på Beskæftigelsesudvalgets møde i september Beskæftigelseschefen anmoder om, at LBR Jammerbugt afgiver høringssvar til Beskæftigelsesplan for 2014 Høringssvar fra FTF blev gennemgået, mens høringssvar fra LO blev udleveret på papir til forvaltningen. Herudover var der ikke yderligere kommentarer. Høringssvarene bliver behandlet på næstkommende møde i Beskæftigelsesudvalget. Bilag brev til jobcenter jammerbugt-kommentarar fra BR Nordjylland beskæftigelsesplan

17 13. Liste over praktik- og løntilskudspladser G / Peter Houkjær Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over opstartede virksomhedspraktikker og løntilskud i 4. kvartal 2012 samt 1. kvartal Listerne viser de praktikker og løntilskud, der var aktuelle i de pågældende kvartaler. Retsgrundlag Bekendtgørelse af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Kapitel 7, 46 Beskæftigelseschefen indstiller, at LBR Jammerbugt tager dagsordenpunktet til efterretning. Punktet blev taget til efterretning. Bilag klv(1)q klv(1)-q Orientering fra Jobcenter Jammerbugt G / Jesper Brogaard Der gives en orientering vedr. samarbejdet mellem Jobcenter Jammerbugt og a-kasserne Desuden kort orientering om nye reformer / aftaler Forvaltningen meddelte: - At der afholdes møde i Udviklingsforum. Tirsdag den 17. september kl til på messecentret i Pandrup 17

18 - At de resterede møder i LBR i 2013 afholdes: 24. oktober og 05. december. Bilag Kontanthjaelpspjece-Voksne(26juni) Kontanthjaelpspjece-Unge(26juni) ny og bedre indfasning af dagpengereformen_web_pdfa 15. Eventuelt G / Peter Houkjær Beskæftigelseschefen orienterede kort om øgede samarbejdsmuligheder mellem Jobcenter og A-kasser, herunder indsatsen for langtidsledige og udfaldstruede. 18

19 Underskrifter 19

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 24. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 16 Godkendelse af dagsorden 4 17 Godkendelse af referat fra

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 23.05.2013 kl. 17 Sanden Bjerggaard 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 23. maj 2013 1. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.10.2012 kl. 16.30 Brovst Rådhus, mødelokale 1 1/7 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. oktober 2012 1. Godkendelse

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens initialer

Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens initialer Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens 15. maj 2014 1 Referat DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Vallensbæk/Ishøj Torsdag den 15.5. 2014 KL. 16.30 19.00 i lokale 068 Vallensbæk Rådhus Afbud: Merete Amdisen,

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.10.2011 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/9 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. oktober 2011 1. Godkendelse

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 5. november 2014 Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 15:30 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Hans L.

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013 Mødedato: 18. december 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 16:15 Tilstede: Conni Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen, Jens Egon Jørgensen,

Læs mere

Referat fra LBR møde den 26. august 2013 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer

Referat fra LBR møde den 26. august 2013 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer Referat fra LBR møde den 26. august 2013 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer Afbud: Olga Høyer Tækker, Brita Zinck, Flemming Voldum, Lisbeth Damtoft Madsen og Annie Svinth (John O. Nielsen, Dansk Metal deltager

Læs mere

Mandag den 11. november 2013 kl til 9.45

Mandag den 11. november 2013 kl til 9.45 ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 30 - referat Det Lokale Beskæftigelsesråd holder møde Mandag den 11. november 2013 kl. 8.30 til 9.45 på Allerød Rådhus, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød i lokale F. (Ring tlf. 22 47

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 16.00 i F7 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard (V)

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 24. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 25. Første budgetopfølgning

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 4. marts Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 14. november 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. Resultatmål for projekt: Ekstraordinære initiativer

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud)

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud) Vordingborg Det lokale Beskæftigelsesråd Vordingborg Kommune Februar 2014 Strategi for nytteindsats i Vordingborg Kommune Nytteindsats er et tilbud i beskæftigelsesindsatsen efter reglerne om virksomhedspraktik,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 05.11.2008 kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 05.11.2008 Punkter på åbent møde: 58. Budget 2009 - Forslag til udmøntning af rammebesparelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 17. april 2012 Fraværende: Mødetid: 16.30 Charlotte Juhl Andersen Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Aktiveringsstrategi

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråds. Møde nr. 27. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråds. Møde nr. 27. Tirsdag den kl Jobcenter Gladsaxe, Gladsaxevej 372 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af Det Lokale Beskæftigelsesråds Møde nr. 27 Tirsdag den 4.10 2011 kl.

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 15. maj 2014 kl. 12.30 i Mødelokale 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. LBR regnskab 2013... 3 4. LBR budget 2014.... 4 5. Underretning

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Til LBR Syddjurs Dato: 28.11.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Sags nr. 12/42166 Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Tilstede: Gunnar Sørensen, Michael Udsen, Berit Dehli, Lisbeth Bøwes,

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 22. november 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Dagsorden for Beskæftigelsesudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 090. Orientering fra formanden 171 091. Orientering fra administrationen

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 31. marts 2014 kl. 10.30 i Rådhussalen på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. LBR regnskab 2013... 3 4. LBR budget 2014.... 4 5. Underretning

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune.

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. NOTAT Dato: 1. december 2010 Journal nr.: 10/40876 Init.: ejcjbl/spijek mail: ejcjbl@svendborg Dir. tlf.: 6223 3917 Aftale om nyt refusionssystem V, K, DF, LA og KD har indgået aftale om at ændre refusionssystemet

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 12.04.2012 kl. 15.45 Metal Aalborg, Søndergade 14, Aalborg 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 12. april 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 26. nov. 2012 Mødetid: 15.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Per Laursen (DA), Jens Christian Sørensen (DA), Hans Sørensen (LO), Birgit Øllegaard Kristianesen

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer

Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl i Jobcenter Struer Referat fra LBR møde den 12. november 2012 kl. 14.00 - i Jobcenter Struer Afbud: Helle Toftgaard, Olga Tækker, John Nielsen, Lisbeth Madsen og Per Hesselberg 1) Orientering a) Ledelsesrapport Ledelsesrapporten

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 19. maj 2014,

Referat fra LBR mødet den 19. maj 2014, Referat fra LBR mødet den 19. maj 2014, - kl. 13.30 i Jobcenter Struer Afbud: Flemming Voldum, Bo Ravn og Lisbeth D. Madsen (John Overgaard deltager som suppleant) 1. Orientering a. Opfølgning på ministerens

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 3. feb. 2014 Mødetid: 8.00-10.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Borgmester Peter Sørensen, udvalgsformand Bjarne Sørensen, Per Laursen (DA), Jens Christian

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Norddjurs Kommune Den 12. juni 2013 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2013 Onsdag den 23. januar 2013, kl. 14.00-17.00 AOF`s sprogskole, Korsgade 22, 1., Grenaa Dialogmøde med integrationsrådet

Læs mere

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 10.12.2012 kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 270. Bordet rundt... 3 271. Budget/regnskab

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR)

Referat. Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Referat Møde nr. : 04/2010 Sted : Mødelokale 3. Rådhuset i Grenaa Dato : 24. august 2010 Start kl. : 12:00 Slut kl. : 15:00 Lokalt beskæftigelsesråd (LBR) Torben Nielsen,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Møde nr.: 3 Mødedato: 17. maj 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2

Møde nr.: 3 Mødedato: 17. maj 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2 Dagsorden Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 3 Mødedato: 17. maj 2011 Mødetid: 16.30 Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Udvidet budgetopfølgning 30.04.2011 2 BE Budgetforslag 2012

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17

DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD. Møde 6. Tirsdag den kl Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej 17 Gladsaxe Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Jobcenter Gladsaxe Det Lokale Beskæftigelsesråd DAGSORDEN for DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Møde 6 Tirsdag den 04.09 2007 kl. 16.30

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl.

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Mødet starter Kalorievej 15, Grenaa (kl. 14.00-15.00). Medlemmer

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

291. Ansøgning om midler til undersøgelse af virksomheders kendskab og forventninger til Jobcenter Assens

291. Ansøgning om midler til undersøgelse af virksomheders kendskab og forventninger til Jobcenter Assens Assens Kommune, 1 af 9 Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 13. maj 2013 kl. 08:30 Sted Mødelokale 1, Nr 44 Afbud Vivi Bjørnamose, Bodil Boesgaard, Niels Erik Olsen, Indholdsfortegnelse:

Læs mere