Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 24. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune

2 2

3 Åbne dagsordenspunkter 16 Godkendelse af dagsorden 4 17 Godkendelse af referat fra foregående møde 4 18 Høringssvar vedr. Beskæftigelsesplan Strategi for nytteindsatsen i Jammerbugt Kommune 5 20 Supplerende bevilling for Ansøgning vedr. Konference mellem Jobcenter Jammerbugt og A- kasser 22 Opfølgning på støttede projekter 8 23 KL. Udspil til en moderne beskæftigelsespolitik Status vedr. udfaldstruede m.v Liste over praktik- og løntilskudspladser Status vedr. Ungecenter Jammerbugt Opfølgningsstatistik for Beskæftigelsesområdet uge Eventuelt 18 Lukkede dagsordenspunkter 8 3

4 16. Godkendelse af dagsorden G / Peter Houkjær Fraværende: Jesper Jensen Brian Andersen Eva Rytter Andersen Helle Bak Andreasen deltog i punkterne Søren Westergaard deltog på vegne af René Zeeberg. Dagsordenen blev godkendt. 17. Godkendelse af referat fra foregående møde G / Peter Houkjær Referatet blev godkendt og underskrevet. 18. Høringssvar vedr. Beskæftigelsesplan P / Peter Houkjær I august 2013 havde LBR mulighed for at fremsende høringssvar og ændringsforslag ift. Beskæftigelsesplan Forvaltningen har herefter indarbejdet ændringer i Beskæftigelsesplanen og fremsendt denne til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Beskæftigelsesplan 2014 (med ændringer) blev endeligt godkendt på møde i Kommunalbestyrelsen d I vedhæftede bilag er det muligt at se, hvilke bemærkninger der er indarbejdet. Bemærkningerne er markeret med gult. De bemærkninger fra LBR, som ikke er indarbejdet i den endelige Beskæftigelsesplan er blevet drøftet på møde i Beskæftigelsesudvalget. Forvaltningen står til rådighed for begrundelser for de ikke-anvendte bemærkninger. 4

5 Beskæftigelsesudvalget har desuden pointeret, at idéen med at indarbejde kvalitative mål er god. Beskæftigelsesudvalget vil derfor sætte fokus på kvalitative mål i forhold til at få sådanne indarbejdet i Beskæftigelsesplan Høring/borger- og brugerinvolvering Beskæftigelsesplan 2014 og handleplan hertil er endeligt godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober Beskæftigelseschefen indstiller, at LBR Jammerbugt tager orienteringen til efterretning. Punktet blev taget til efterretning. Bilag beskæftigelsesplan med LBR bemærkninger handleplan Strategi for nytteindsatsen i Jammerbugt Kommune G / Jesper Brogaard Beslutningstema Godkendelse af strategi for brugen af nytteindsats - Krav om at arbejde for kontanthjælpen og forventeligt arbejdsmarkedsydelsen. Reformen af kontanthjælpssystemet indebærer, at jobklare borgere senest tre måneder efter henvendelse til jobcentret bliver mødt med et krav om at arbejde for kontanthjælpen eksempelvis i en nytteindsats i op til 13 uger ad gangen. Tilsvarende forventes det, at der stilles krav om tilsvarende nytteindsats for modtagere af arbejdsmarkedsydelsen pr. 1. januar Nytteindsatsen foregår på kommunale arbejdspladser, hvor den enkelte kan gå til hånde og gøre nytte. Kommunen skal en gang om året drøfte en samlet strategi for etablering af og opfølgning på anvendelsen af nytteindsats med LBR. 5

6 Indsatsen er omfattet af rimelighedskravet, som også gælder for virksomhedspraktik og løntilskudsjob. Det betyder, at fortrængning eller udstødelse af allerede ansatte ikke må finde sted. Det betyder desuden, at arbejdspladsen skal have 5 ansatte for hver borger, som deltager i en nytteindsats, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Dog kan LBR dispensere fra rimelighedskravet, for så vidt angår nytteindsats efter begrundet ansøgning fra kommunen. Med det udgangspunkt er udarbejdet vedhæftede udkast til strategi. 22. august 2013, pkt. 7: Beskæftigelseschefen indstiller, at LBR Jammerbugt drøfter nytteindsats herunder holdning til dispensation fra rimelighedskravet. Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune, 22. august 2013, pkt. 7: LBR udtrykker opbakning til at differentiere i forhold til rimelighedskrav o.lign. i det omfang, at dispensationen vedrører afgrænsede og godkendte opgaver, hvor der ikke sker fortrængning af ordinær arbejdskraft. Der lægges desuden op til videre drøftelse mellem Jobcenter og fagbevægelsen. På næstkommende LBR møde vil forvaltningen med ovenstående input fremlægge forslag til egentlig strategi på området. Retsgrundlag Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt reformen af kontanthjælpssystemet med virkning fra 1. januar Beskæftigelseschefen indstiller, at LBR Jammerbugt godkender strategien for nytteindsats i Jammerbugt Kommune. Listen over forslag blev gennemgået. LBR godkender strategien, men dispensation i forhold til rimelighedskrav for de enkelte opgaver kan besluttes på dialogmøder mellem Jobcenter og relevante faglige organisationer. 6

7 Dog kan dispensation i forhold til rimelighedskrav for nytteindsats vedr. foreningsarbejde og landsbyarbejde godkendes. Nuværende opgaver blev også godkendt. LBR udpeger René Rosenkrans og Mogens Selmar som daglig beslutningstager vedr. godkendelse af nye nytteprojekter. Disse har mulighed for at forbeholde sig LBR s eller faglige organisationernes endelige godkendelse. 20. Supplerende bevilling for G / Jesper Brogaard Beslutningstema Udmelding af supplerende bevilling til de lokale beskæftigelsesråd for På baggrund af status efter 1. halvår 2013 udmelder AMS en supplerende bevilling til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer på i alt 16 mio. kr. til fordeling mellem de lokale beskæftigelsesråd. Retsgrundlag Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 47 Økonomi og finansiering LBR Jammerbugt tilføres kr Beskæftigelseschefen indstiller, at LBR Jammerbugt tager dagsordenpunktet til efterretning. Punktet blev taget til efterretning. Bilag Supplerende bevilling LBR Ansøgning vedr. Konference mellem Jobcenter Jammerbugt og A-kasser 7

8 G / Peter Houkjær Vedlagt dagsorden er ansøgning om midler til konference mellem Jobcenter Jammerbugt og A-kasserne. Der ansøges om midler til afvikling af et samarbejdsseminar mellem Jobcenter Jammerbugt og det lokale AK Samvirkes tilsluttede organisationer ultimo november Selve ansøgningen vedlægges i bilag. Økonomi og finansiering Jobcenter Jammerbugt søger om et støttebeløb på ,- kr. Målgruppen for seminaret skønnes at være på personer. Beskæftigelseschefen indstiller, at LBR Jammerbugt imødekommer ansøgningen. Der er behov for yderligere information til medarbejderne vedr. fælles forståelse om rådighedsvurderingen. Bla. derfor godkendte LBR ansøgningen. Bilag Ansøgning til LBR Jammerbugt konference nov 2013 (2) 22. Opfølgning på støttede projekter G / Peter Houkjær Beslutningstema Status på diverse projekter som LBR Jammerbugt har støttet økonomisk i 2013 Som lovet orienteres LBR løbende om de projekter, som de har givet tilskud til i

9 Projekt Erhvervs- og Virksomhedsservice: Jammerbugt Kommunes Virksomhedsservice har som led i synliggørelsen af den nye enhed samt det forøgede samarbejde med Vækst Jammerbugt i august og september, gennemført virksomhedsbesøg på ca. 100 af kommunens største virksomheder. Heraf er der gennemført interview i de 87 af virksomhederne. Helt overordnet viser interviewrunden med de 87 største virksomheder i Jammerbugt Kommune, at virksomhederne er tilfredse med samarbejdet med Jobcenter Jammerbugt og Vækst Jammerbugt, men undersøgelsen viser også, at der er basis for at udbygge og forbedre samarbejdet med virksomhederne. Som et led i LBR-projektet deltog jobcentret sammen med Vækst Jammerbugt i og var medfinansierer af Udviklingsforum for kommunens virksomheder den 17. september Ca. 140 virksomhedsrepræsentanter var til stede og hørte bl.a. Asgar Aamunds bud på rammerne for fremtidig vækst i erhvervslivet i Danmark. Jobcenteret fik her lejlighed til at fremlægge de overordnede resultater fra interviewrunden med 87 virksomheder og drøfte det videre samarbejde med en række tilstedeværende virksomheder. Til anledningen havde jobcenteret udarbejdet diverse markedsføringsmateriale, som virksomhederne kunne forsyne sig med. Markedsføringsmaterialet anvendes også i den løbende dialog med virksomhederne. Arbejdsgruppen omkring planlægning af Udviklingsforum mødes primo november for at aftale koordineret opfølgning på indkomne input. Vedlagt som bilag er desuden den Powerpoint præsentation af undersøgelsen, som blev udarbejdet i forbindelse med afvikling af Udviklingsforum den 17. september, referater af de 5 workshops samt brev fra borgmester og kommunaldirektør. SID JOB: Status på projektet BOMBUS som afvikles fra juni 2013 og til juni Baggrund: SID JOB søgte i foråret 2013 LBR Jammerbugt kommune om midler til udvikling af projektet BOMBUS, der retter sig mod unge med psykiske lidelser, som deltager på SMS projektet. Projektet løber fra juni 2013 til juni 2014 og det søgte beløb for 2013 er kr Formålet med projektet er at hjælpe de unge med at etablere sig i de forskellige fritidsaktiviteter, som findes i kommunen for derigennem at skabe nye kontakter og indhold i fritiden for den unge. Ligeledes er det projektets opgave at bistå de unge med de problemer, der kan opstå efter endt kursusdag hos SMS. Status: 9

10 Projektet opslog stillingen som social mentor i april/maj og ansatte en socialrådgiver, der kom fra et lignende projekt i Thy. Den nye medarbejder startede juni og efter en måneds introduktion begyndte medarbejderen at fungere selvstændigt som social mentor. I August måned blev vedkommende opsagt grundet manglende indsigt i og respekt for de unge i arbejdet som social mentor, og indholdet i projektet blev flyttet over til de 5 medarbejder, som er placeret på SMS. Det betyder, at de unge kan vælge blandt de faste medarbejdere. SID JOB har samtidig udvidet medarbejdergruppen. Undervejs i forløbet har SID JOB afholdt møder med virksomheden PYTHEA ved Lone Kalstrup angående samarbejdsaftale vedrørende udarbejdelse af en progressiv evaluering, som kan anvise brugbare veje til at opnå færre frafald gennem brug af en social mentor efter arbejdstid/uddannelsens ophør. Ud over evalueringen vil der eventuelt være behov for en procesevaluering undervejs i projektet. Projektet blev slået lidt tilbage i august-september grundet opsigelsen af medarbejderen, men er nu godt på vej igen, det er blevet godt modtaget af deltagerne, men der skal stadigvæk bruges meget energi på at overtale de unge, som har sociale fobier, til at turde bevæge sig ud i det offentlige rum. At det lykkedes og at ting tager tid kan efterhånden ses. Flere af de unge er begyndt at bruge de sociale mentorer til forskellige opgaver; besøg i klubber, aftenudflugter, undersøgelse af andre bosteder end hos forældrene m.m. Vi er overbevist om, at projektet vil komme op i fulde omdrejninger i løbet af 2013 og ligeledes overbevist om, at de unge vil bruge projektet i perioden til juni Projekt Genetablering Projektet skulle starte pr. 1.august men startede først op i begyndelsen af september. Jobcenteret havde ikke fundet de borgere vi skulle støtte. Efter aftale med beskæftigelseschef Jannie blev det aftalt at vi skulle tage fat i de 71 personer, der tidligere var blevet arbejdet med i forbindelse med Akutpakken + 1 ekstra Jobcenteret gerne vil have med oveni. Personerne blev gennemgået via Opera og på den baggrund blev der skrevet brev til 30 personer omkring tilbuddet. Nogle var allerede informeret og fik derfor ikke et brev tilsendt. Ligesom dem der var registret som sygemeldte, blev valgt fra i første omgang. Status pt: 36 personer skal der ikke holdes samtale med fordi: 10

11 Barsel: 1 Efterløn: 2 Jobcenter vil selv vejlede: 1 Rotations jobs: 3 Løntilskud: 1 Ordinært arbejde: 16 Senior job: 5 Uddannelsesforløb(ordinære): 4 Aktivering: 1 Flyttet kommune: 1 Revalidering: 1 36 personer er omfattet af målgruppen for samtaler: Der har endnu ikke været kontakt til alle. Prioriteret at tage fat i dem der skønnes at have størst behov. Generelt: Borgerne vil gerne have hjælp, men kan ikke selv række ud efter den. Selv om de får et brev er der få der ringer tilbage. Vores oplevelse er at borgerne sidder fast og ikke synes at der er mere de kan gøre. Har pt. haft 27 samtaler, som er indskrevet i Opera. Ud fra samtalerne: Behov for støtte og motivation for at borgerne kan komme ud af passivitet og modløshed. Konkret hjælp til at op søge virksomheder og gøre noget aktivt. En får hjælp til at gennemgå økonomi og få styr på den, for at kunne koncentrere sig om valg af særlig uddannelsesforløb. To borgere får støtte og coaching i forhold til at blive på uddannelsesforløb. En er kommet i gang med praktik m.h.p. løntilskud efterfølgende. Vores vurdering er at det kan nytte at støtte og vejlede. Hvis der bliver sat ind med kontinuerlige samtaler oplever borgeren at der kan ske noget og vedkommende begynder at få mod og gejst og håb for en fremtid på arbejdsmarkedet. Økonomi og finansiering SID Job projekterne er støttet med i alt kr Projekt Erhvervs- og virksomhedsservice, herunder Udviklingsforum (Jobcenter Jammerbugt og Vækst Jammerbugt) er støttet med kr Beskæftigelseschefen indstiller, at LBR Jammerbugt tager dagsordenpunktet til efterretning. 11

12 Status fra SID Job er nu indskrevet i nærværende referat. Punktet blev taget til efterretning. Bilag Baggrundsstatistik til Udviklingsforum 17. september 2013 Jammerbugt Kommune Præsentation udviklingsforum Referater udviklingsforum Tak for indsatsen 17 september 2013 De 87 virksomheder - notat KL. Udspil til en moderne beskæftigelsespolitik I / Jesper Brogaard Beslutningstema Borgere og virksomheder i centrum - et udspil til en moderne beskæftigelsespolitik KL har udarbejdet deres udspil til en ny beskæftigelsespolitik, hvor grundtankerne kredser om, at der skal bruges færre kræfter på at hjælpe stærke ledige, der selv er i stand til at finde et job. I stedet skal man gøre mere for de svage ledige, der har brug for en hjælpende hånd, fx gennem opkvalificering. Udspillet indeholder mange forslag, som her præsenteres i overbliksform: Overordnet set: Forenkle reglerne, modernisere styringen og tillid til medarbejderne. KL har fokus på alle de bureaukratiske regler og proceskrav (F.eks. kontanthjælpsreform med 13 målgrupper. Til hver målgruppe er der tilknyttet detaljerede krav om samtalefrekvens, aktiveringstidspunkt, aktiveringslængde, indhold mv.). Beskæftigelsesområdet trænger til en tillidsreform hvilket skal skabe politisk ro. Der afsættes ressourcer til kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere, som skal gennemføre ny beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesindsatsen skal tænkes sammen med erhvervsstrategier og uddannelsespolitik samt sociale indsatser, sundhedstilbud, familiestøtte mm. 12

13 Kommunerne får frie rammer til at tilrettelægge den aktivering, der vurderes mest effektiv til at få ledige i job. Der måles systematisk på effekten af aktivering. Det er kommunerne og ikke andre, som kan levere en helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. De lokale beskæftigelsesråd styrkes med økonomiske midler. De ledige: Større ansvar til de ledige og opkvalificering mod virksomhedernes behov. Stærke ledige skal selv tage ansvar for deres jobsøgning. Kommunerne skal hurtigt, konsekvent og effektivt vurdere, hvilke ledige der har behov for ekstra hjælp. Kun ledige med reelle motivationsproblemer skal have aktiveringstilbud, som primært skal motivere dem til at tage arbejde. Sanktioner over for forsikrede ledige skal skærpes. Uforklarlige forskelle i a-kassernes rådighedsvurderinger skal kulegraves. Virksomhedskontakten sætter dagsorden for jobcentrenes virke: Jobcentrene skal bruge flere ressourcer på kontakten med virksomhederne særligt hvor virksomhederne har svært ved at rekruttere arbejdskraft og i forhold til brancher, hvor der forventes større behov for arbejdskraft. Kommunerne skal aktivt opsøge relevante virksomheder. Midler anvendes der, hvor jobmarkedet ikke fungerer. Jobcentre skal ikke måles på, at de formidler så mange jobs som muligt. Virksomhederne har selv et ansvar for at være opsøgende i forhold til rekrutteringsbehov (synliggøre alle job). Uddannelse: Skal som hovedregel foregå i det ordinære uddannelsessystem på ordinære økonomiske vilkår. Ufaglærte og ledige (over 30 år) med forældede uddannelser skal kunne tage en ordinær uddannelse med dobbelt SU i op til 12 måneder, f.eks. AMU kurser målrettet områder med gode muligheder for fremtidig beskæftigelse. Retten til 6 ugers selvvalgt afskaffes, da dette tiltag i flere tilfælde har en direkte negativ effekt. Kommunerne skal have ret at beslutte, hvor længe et uddannelsesforløb skal vare. Seniorjob: En naturlig konsekvens af, at alle borgere har pligt til at forsørge sig selv, er, at seniorjobordningen grundlæggende skal ændres, så den får et væsentligt mindre omfang. Der skal sættes fokus på, at en del ledige, som er berettiget, ikke er i stand til at varetage et ordinært arbejde / det er svært at finde egnede jobs. Staten og regionerne skal også forpligtes til at oprette seniorjob. 13

14 Beskæftigelseschefen indstiller, at LBR Jammerbugt tager dagsordenpunktet til efterretning. Udspillet blev drøftet og dagsordenspunktet blev taget til efterretning. Bilag Borgere og virksomheder i centrum - et udspil til en moderne beskæftigelsespolitik 24. Status vedr. udfaldstruede m.v G / Peter Houkjær Beslutningstema Orientering vedr.udfaldstruede borgere, særlig uddannelsesydelse m.m. Forvaltningen følger udviklingen for de udfaldstruede dagpengemodtagere tæt. I den forbindelse bringes her en opdateret oversigt for de pt. udfaldstruede dagpengemodtagere, samt en opgørelse over de dagpengemodtagere, som er faldet for dagpengeretten i Der er pt. 66 udfaldstruede dagpengemodtagere, der står til at miste dagpengeretten i 2. halvår af Aktuel status på de personer, som er faldet for dagpengeretten i 1. halvår 2013 (1/1 8/10): 14

15 Se desuden dagsordenpunkt vedr. opfølgningsstatistik. Heri indgår tal vedr. den særlige uddannelsesydelse og opgørelse over hvor mange der er faldet for dagpengeretten i løbet af Antal personer med opbrugt dagpengeret fordelt på efterfølgende arbejdsmarkedsstatus. Jammerbugt - januar 2013-juli 2013: Beskæftigelseschefen indstiller, at LBR Jammerbugt tager dagsordenpunktet til efterretning. Graf vedr. udfaldstruede er indsat i nærværende referat. Punktet blev taget til efterretning. 15

16 25. Liste over praktik- og løntilskudspladser G / Peter Houkjær Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over opstartede virksomhedspraktikker og løntilskud i 2. kvartal Listen viser de praktikker og løntilskud, der var aktuelle i det pågældende kvartal. Retsgrundlag Bekendtgørelse af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Kapitel 7, 46 Beskæftigelseschefen indstiller, at LBR Jammerbugt tager dagsordenpunktet til efterretning Punktet blev taget til efterretning. Bilag praktikliste q2 26. Status vedr. Ungecenter Jammerbugt G / Peter Houkjær Aktuelt elevtal (23/ ): Produktionselever: 33 heraf 2 i aktivering 7 EGU elever 2 STU elever 1 På Vej (afklaring til STU) Det forventes, at antallet vil stige en smule i løbet af efteråret, grundet frafald fra ungdomsuddannelser. Ungecenteret er noget bekymrede for antallet af STU elever, da der helst skal have mindst 4.Der er dog pt. en elev i aktivering der er indstillet til at tage sin STU hos ungecenteret. 16

17 Mht. EGU elever er problemet at finde praktikpladser især da refusion til løn pt. er 17,00 kr. i timen og næste år bliver refusionen helt fjernet. Inden for den sidste måned er der blevet etableret 2 nye EGU forløb. På tegnebrættet har ungecenterert en ny linje; Ungelinjen personlig og social bevægelse". Etableringen kræver ikke at der skal etablereres et værksted. Linjen er rettet mod unge der hører under den ordinære målgruppe for produktionselever. Mange unge har vanskeligheder af personlig og social karakter der gør at de har det svært ved at honorere de krav der bliver stillet på skolens produktionsværksteder ved fuldt skema på 32 t/ugen. Det er tanken at den enkelte elev over tid skal tilknyttes et produktionsværksted. På linjen arbejdes der primært med personlige og sociale elementer. Beskæftigelseschefen indstiller, at LBR Jammerbugt tager dagsordenpunktet til efterretning Status fra Ungecenter Jammerbugt er indskrevet i referatet. UU inviteres med til næste møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd. Punktet blev taget til efterretning. 27. Opfølgningsstatistik for Beskæftigelsesområdet uge A / Peter Houkjær Forvaltningen i Jobcenteret udarbejder ugentligt opfølgningstal for alle målgrupper i jobcenteret. Tallene bruges til løbende at holde øje med udviklingen og for at kunne foretage eventuelle justeringer i indsatsen. Opfølgningstallene består af to dokumenter: Lokalpolitiske mål. Heri indgår alle lokalpolitiske mål fra Beskæftigelsesplan 2013 samt yderligere relevante data (eksempelvis antallet af udfaldstruede). Ministermål. Heri indgår udviklingen i fht. til ministerens mål, som indgår i Beskæftigelsesplan Særligt kan fremhæves: 17

18 At kontanthjælpsagerne er steget med (netto) 19 personer fra uge 41 til uge 42. At der har været en nettotilgang til førtidspension på 4 personer i september. At antallet af forsikrede ledige, fortsat er lavt og udgør pt. 761 personer. Beskæftigelseschefen indstiller, at LBR tager dagsordenpunktet til efterretning Punktet blev taget til efterretning. Bilag opfølgning på mål-ministermål-42 opfølgning på mål-lokalpolitiske mål Eventuelt G / Jesper Brogaard Ingen bemærkninger. 18

19 Underskrifter 19

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 23.05.2013 kl. 17 Sanden Bjerggaard 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 23. maj 2013 1. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.12.2012 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. december 2012 1. Godkendelse

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 06.10.2011 kl. 16:30 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/9 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 6. oktober 2011 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Til LBR Syddjurs Dato: 28.11.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Sags nr. 12/42166 Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. november Tilstede: Gunnar Sørensen, Michael Udsen, Berit Dehli, Lisbeth Bøwes,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud)

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud) Vordingborg Det lokale Beskæftigelsesråd Vordingborg Kommune Februar 2014 Strategi for nytteindsats i Vordingborg Kommune Nytteindsats er et tilbud i beskæftigelsesindsatsen efter reglerne om virksomhedspraktik,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 18. december 2013 Mødedato: 18. december 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 16:15 Tilstede: Conni Andersen, Grethe Grønfeldt, Hans L. Hansen, Jens Egon Jørgensen,

Læs mere

Mandag den 11. november 2013 kl til 9.45

Mandag den 11. november 2013 kl til 9.45 ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 30 - referat Det Lokale Beskæftigelsesråd holder møde Mandag den 11. november 2013 kl. 8.30 til 9.45 på Allerød Rådhus, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød i lokale F. (Ring tlf. 22 47

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 4. marts Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.10.2012 kl. 16.30 Brovst Rådhus, mødelokale 1 1/7 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. oktober 2012 1. Godkendelse

Læs mere

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013

From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 2013 From:Christian Albèr To:Erik Schultz Subject:Politisk opfølgning - varde 2 kvt. 213 Til Jobcenter Hermed fremsendes Beskæftigelsesregion opfølgningsrapport til Job- og Arbejdsmarkedsudvalget og det Lokale

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 3. feb. 2014 Mødetid: 8.00-10.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Borgmester Peter Sørensen, udvalgsformand Bjarne Sørensen, Per Laursen (DA), Jens Christian

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 5. november 2014 Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 15:30 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Hans L.

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde Mødedato: Torsdag den 22. november 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Jobcenter, Rådhusparken 2 Medlemmer: Ove Bjerregaard-Madsen (G)

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Møde den 13. oktober Torsdag 13.10.2011 kl. 17:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Præsentation af Youth Explorer 3 Økonomisk oversigt 4 Status

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 27.juni, kl Frokost fra kl

Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 27.juni, kl Frokost fra kl Dagsorden til Beskæftigelsesrådets møde den 27.juni, kl. 13.00 Frokost fra kl. 12.30 Tema (fra kl. 13.00 til 14.00): Mentorforsøget Der er tale om et kontrolleret forsøg, hvor blandt andet to nordjyske

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 24. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 25. Første budgetopfølgning

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Spørgsmål svar vedrørende uddannelsesordningen

Spørgsmål svar vedrørende uddannelsesordningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 20. december 2012 J.nr.: 2012-0020070 Spørgsmål svar vedrørende uddannelsesordningen Uddannelsesaktiviteter under uddannelsesordningen Spørgsmål: Hvad

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 6. oktober 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 6. oktober 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering...2 3. JA - Dialogtema Virksomhedsservice...3 4. JA - Halvårsopfølgning

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet

Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet Metodeforslag til udarbejdelse af strategi for LBR-arbejdet Hvad er en strategi? En strategi en plan for organisations fremtidige mål, politikker og handlinger. De fremtidige mål fastslår, hvad der skal

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 162 Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: 20. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Fraværende: Indholdsfortegnelse Sidenr. 163 Sagsnr.

Læs mere

291. Ansøgning om midler til undersøgelse af virksomheders kendskab og forventninger til Jobcenter Assens

291. Ansøgning om midler til undersøgelse af virksomheders kendskab og forventninger til Jobcenter Assens Assens Kommune, 1 af 9 Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 13. maj 2013 kl. 08:30 Sted Mødelokale 1, Nr 44 Afbud Vivi Bjørnamose, Bodil Boesgaard, Niels Erik Olsen, Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 12.04.2012 kl. 15.45 Metal Aalborg, Søndergade 14, Aalborg 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 12. april 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Til LBR Syddjurs Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 15. maj Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens initialer

Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens initialer Vallensbæk Kommune Dag og år Formandens 15. maj 2014 1 Referat DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Vallensbæk/Ishøj Torsdag den 15.5. 2014 KL. 16.30 19.00 i lokale 068 Vallensbæk Rådhus Afbud: Merete Amdisen,

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel

22 % 18,9 % 30 % 25 % Kan muligvis opnås Kan muligvis opnås Indvandrer og efterkommere Kan opnås Sygedagpenge - antal Sygedagpenge - andel Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 4. december 20 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt som

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 15. maj 2014 kl. 12.30 i Mødelokale 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. LBR regnskab 2013... 3 4. LBR budget 2014.... 4 5. Underretning

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Sidenr. 162 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 20. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:45 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Anders

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009

Beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Beskæftigelsesplan 2010 Det Lokale Beskæftigelsesråd Argumentpapirer til brug for forberedelsen af beskæftigelsesplan 2010 Dansk Arbejdsgiverforening Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indsats for det ordinære

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL: 1. 300-timers reglen 2. Legepark 3. Beskæftigelsesplanen LUKKET DEL: 4. Meddelelser

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i resume af fremgår nedenfor. Resultatrevisionen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 26. nov. 2012 Mødetid: 15.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Per Laursen (DA), Jens Christian Sørensen (DA), Hans Sørensen (LO), Birgit Øllegaard Kristianesen

Læs mere

Ny kurs i beskæftigelsespolitikken. Bente Sorgenfrey. Formand, FTF

Ny kurs i beskæftigelsespolitikken. Bente Sorgenfrey. Formand, FTF Ny kurs i beskæftigelsespolitikken Bente Sorgenfrey Formand, FTF Beskæftigelsespolitiske udfordringer Mangelfuld kontakt til virksomhederne på det regionale arbejdsmarked. Aktiveringstilbud virker ikke

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Ny kontanthjælpsreform 2014

Ny kontanthjælpsreform 2014 Økonomidirektøren December 2013 Ny kontanthjælpsreform 2014 Folketinget vedtog den 28. juni 2013 en kontanthjælpsreform, som træder i kraft 1. januar 2014. Reformen indebærer, at alle mødes med klare krav

Læs mere

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012

OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN. Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune 2012 OVERSIGT OVER BESKÆFTIGELSES- OG ARBEJDSMARKEDSPOLITIKKEN Oversigt over beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitikken i Skanderborg Kommune Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforholdene i Skanderborg Kommune

Læs mere

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 10.12.2012 kl. 14:00 Mødelokale 1, Munkebo Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 270. Bordet rundt... 3 271. Budget/regnskab

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats

Lokal udmøntning af LBR-strategien. for nytteindsats Lokal udmøntning af LBR-strategien for nytteindsats Indholdsfortegnelse sidetal 1. Formål 3 2. Målgrupper 4 3. Varighed og tilbud 5 4. LBR s opgave og arbejde med nytteindsatsen 6 5. Tillidsrepræsentanternes

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015 Referat mandag den 10. august 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - august...2 3. JA - Dialogtema: Sygedagpengereformens

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 31. marts 2014 kl. 10.30 i Rådhussalen på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. LBR regnskab 2013... 3 4. LBR budget 2014.... 4 5. Underretning

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 22. oktober 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 22. oktober 2014 Mødedato: 22. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 16:15 Tilstede: Søren E. Skov, Connie Andersen, Hans L. Hansen, Helga Kristensen,

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse

Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Notat HOLBÆK KOMMUNE Dato: 21. maj 2015 Sagsb.: Gorm Hjelm Andersen Sagsnr.: Dir.tlf.: 2353 E-mail: hjelm@holb.dk Oplæg: Virksomheder hjælper aktivitetsparate ledige i beskæftigelse Indledning Dette notat

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Referat Møde nr.: Mødedato: onsdag den 05-12-2007 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Finn Andersen Ib Ipsen Jørgen Mathiasen Eva Charlotte Sørensen Jørgen Bo Sørensen Henrik Kjær Frode

Læs mere