Beretning. Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning. Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015"

Transkript

1 Beretning Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015 Folkemødet 2014 Regionsformanden bidrog bl.a. i debat om værdighedsgaranti til ældre: Det er ikke nok med en bolig, alle skal have ret til et hjem. Se fotos side 8. Ergoterapi til skolebørn. Partnering 4 Change: Fire bachelorstuderende har været øjenåbnere for lærer på folkeskole. Fyraftensmøde med deltagelse af kommunalpolitikere og ergoterapeuter gav yderligere muligheder. Læs mere side 7. Traineeprojekt Cowi-rapport kortlagde fagforeningernes viden om faget og beskæftigelse - er nyttig for de nyuddannede på vej til deres første job. Se side 3. 1

2 Velkommen til - sammen med os i Regionsbestyrelsen i Region Øst - at kigge i bakspejlet for at se på, hvad vi fik udrettet og opnået i året, der er gået siden sidste generalforsamling, den 1. april I beretningen vil vi beskrive det særlige for denne periode. Dette er optakten til dette års generalforsamling, som vi inviterer til mandag den 27. april 2015 kl i DGI byen, et stenkast fra Københavns Hovedbanegård. Alle medlemmer kan deltage. Vi håber, at du har lyst til at deltage. Nye Sundhedsaftaler Den 1. januar 2014 begyndte en ny valgperiode for kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlemmer. En af opgaverne på deres huskeseddel var at formulere nye mål og visioner for det tværsektorielle samarbejde om sundhed: forebyggelse, behandling og rehabilitering. Nye sundhedsaftaler skulle forhandles og formuleres, inden de her i 2015 bliver godkendt af Sundhedsstyrelsen. Ergoterapeutforeningen Region Øst har været høringspart på de to sundhedsaftaler, der er blevet til i vores to regioner; Hovedstaden og Sjælland. Hovedstadens formulerede visioner i Sundhedsaftalen er: Vi ønsker, at borgerne oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvirker i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen At udvikle og udbrede nye samarbejdsformer At sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed At borgeren selv oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen Sjællands overordnede mål for samarbejdet i Sundhedsaftalen er at sikre: Flere gode og sunde leveår til borgerne i Region Sjælland At borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet Mere sundhed for de samme penge I begge vores høringssvar har vi benytet lejligheden til at pointere, hvilke bidrag ergoterpauter kan yde for at opfylde de opstillede mål, men vi beskriver også nogle af de forhindringer og udfordringer, som vi ser. I høringssvaret til Region Sjælland hedder det således: Sundhedsaftalens mål medfører et stort ansvar på ledernes skuldre i begge sektorer. Forudsætningen for succesfuld effektivisering og omstilling er god ledelse. Vores medlemmer, ergoterapeuterne, ledes i mange sammenhænge uden at nærmeste leder har et tilstrækkeligt kendskab til deres faglige kompetencer. Dette kan i værste fald betyde, at vi ikke får lejlighed til at bidrage til den samlede opgaveløsning med ergoterapeuters helt specifikke metoder. Ergoterapeuter benytter sig af internationalt validerede metoder til at indsamle og analysere, hvordan den enkelte borger oplever sin hverdag og hvilke forandringer, fysiske, kognitivt, psykiske og sociale, borgeren ønsker. Ergoterapeuten kan bidrage i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde med bud på, hvilke aktiviteter, borgeren magter at udføre på vejen til en for borgeren mere tilfredsstillende hverdag og bedre livssituation. Ergoterapeuters metoder lader sig derfor kun realisere, hvis dette sker med udgangspunkt i borgerens egen aktive medvirken. Derfor er vi også parate til at tage et stort medansvar for, at målet på dette felt kan virkeliggøres. Men det forudsætter: at ergoterapi og ergoterapeuter i endnu højere grad tænkes ind i behandling og rehabilitering at ergoterapeuter har ledelsesmæssig opbakning til at anvende deres faglige kompetencer 2

3 at ergoterapi i privat regi indgår på lige fod med andre privatpraktiserende sundhedsprofessionelle at regionen tilskynder Sundhedsstyrelsen til at ændre registreringen, således at ergoterapeuters ydelser i psykiatrien kodes som sundhedsfaglige på lige fod med sygeplejersker at ergoterapeuter og andre fagprofessionelle sikres trygge og sunde arbejdsvilkår samtidig med, at deres opgaver effektiviseres og undergår forandringer. I vores høringsvar til Region Hovedstaden skriver vi bl.a.: Det er et velkendt problem, at manglende sammenhænge skaber en risiko for, at den enkelte borger mister færdigheder, og at enkelte borgeres funktionsevne nedsættes væsentligt. Vi ser frem til, at der i den forbindelse fremover vil blive udarbejdet genoptræningsplaner, også på de psykiatriske borgere, og at man for både de somatiske og psykiatriske borgere sikrer, at genoptræningsplanerne bliver udarbejdet af fysioterapeuter og ergoterapeuter, hvor fokus på aktivitets- og deltagelsesperspektivet styrkes. Fysioterapeuter og ergoterapeuter har kompetencer i forhold til at kunne arbejde på tværs af sektorovergange, og vil kunne spille en væsentlig rolle i forhold til de udgående funktioner fra hospitalerne, herunder følge-hjem og følge-op ordninger. Traineeprojektet Region Øst var i 2013 og i starten af 2014 med til at hjælpe sine nyuddannede medlemmer. Tilbuddet om betaling af kursus kombineret med f.eks. virksomhedspraktik i op til 8 uger er der stadig. Som følge af ændinger i Lov om aktiv beskæftigelse har vores ledige medlemmer ikke ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, og det er blivet dyrere for offentlige arbejdspladser at have ledige i løntilskudsjob. Regionsformanden i Region Øst er ophørt med at være systematisk personlig rådgivende overfor den enkelte nyuddannede, ligesom Ergoterapeutforeningen ej heller længere er opsøgende i forhold til at finde arbejdspladser, hvor den ledige kan komme i virksomhedspraktik, løntilskud eller jobrotation. Læs mere om den aktuelle struktur her: Tillidsreformen Modernisering af den offentlige sektor Den 7. marts var der storstilet opstartskonference omkring 7 principper for udviklingen af den offentlige sektor. Bag aftalen står regionen/moderniseringsstyrelsen, Danske Regioner, KL, Akademikerne, FTF og OAO (de offentlig ansatte i LO). 1. Styring i den offentlige sektor skal fokusere på mål og resultater, frem for regler og procedurer. 2. Dialog, åbenhed og klare mål skal være udgangspunkt for opgaveløsningen. 3. Ledelse og styring skal tage afsæt i tillid og ansvar. 4. Udvikling og fagligt handlerum skal bygge på velbegrundet dokumentation. 5. Opgaveløsningen skal baseres på viden om, hvad der virker. 6. Ledelse og engagement skal fremme innovation. 7. Offentlig service skal inddrage borgernes ressourcer. I september var principperne til debat på de tre regionale møder for tilidsrepræsentanter, sammen med fokus på forandrede roller for medarbejdere. I FTF Region Sjælland var der den 2. december mulighed for vores medlemmer og alle andre FTF ere til at udveksle erfaringer med den lokale implementering af principperne. Mange rejste spørgsmålet Hvorfor har vi mon ikke hørt noget om den reform? På dette møde fik vi også motioneret lattermusklerne ved forestillingen: DFØF med Løg(n). Vil du vide mere? Her kan du komme videre til information: Er tillidsreformen nået ud til din arbejdsplads? 3

4 Fokus på Forløbsprogrammer i regionsbestyrelsen. I regionsbestyrelsen er vi så heldige, at næstformand Sonja Vinkler kan bidrage med viden fra sin stilling som udviklingsergoterapeut i Ballerup Kommune og masterstuderende i ergoterapi i Lund. Hun er med i Region Hovedstadens arbejde med forløbsprogrammer. Via Klubben af udviklingsergoterapeuter hører hun om andres initiativer på området. Udformningen af forløbsprogrammer er begyndt i Sundhedsstyrelsen og siden lagt ud til regionerne og kommunerne. Der findes en rehabiliteringsdatabase, hvor man kan følge implementering af forløbsprogrammerne: Vi vil forsøge at gøre det lettere for vores medlemmer at få overblik over kliniske retningslinjer, forløbsprogrammer m.m., ved at udforme en lille digital oversigt, hvorfra man har adgang til de hjemmesider, hvor de officielle dokumenter ligger. Vi håber, at dette kan øge de studerendes viden og hjælpe ergoterapeuter i praksis med at sikre, at deres daglige borgerrettede indsats bygger på den bedste evidens og de gældende retningslinjer. I samarbejde med lokale ledere og regionsformanden fra Danske Fysioterapeuter i Region Sjælland havde vi den 5. september arrangeret et møde i Næstved for vores kommunale og regionale ledere. Udover nyt fra de to foreningers lederkonsulenter var der oplæg om forløbsprogrammer fra de inviterede to politikere; regionsrådsmedlem og formand for Region Sjællands Sundhedskoordinationsudvalg Anne Møller Ronex og medlem af Sundhedskoordinationsudvalget, borgmester Knud Erik Hansen fra Faxe Kommune. Vi havde forløbsprogrammer på dagsordenen, da vi den 17. november havde inviteret Laila Cronstad, leder i Rødovre Kommune og Therese Dahl, leder på Glostrup Hospital med til vores regionsbestyrelsesmøde. De gav os to spændende oplæg. Det er vigtigt, at der er ergoterapeuter på strategiske steder, som kan bidrage til, at ergoterapi indgår i Forløbsprogrammer m.v. De nationale kliniske retningslinjer, forkortet til NKR, bliver udarbejdet i regi af Sundhedsstyrelsen. I efteråret var to interessante NKR ere i høring: NKR for behandling af håndledsnære brud og NKR for fysioterapi og ergoterapi til erhvervet hjerneskade. Kecia Ardensø og Peter Vögele, formænd for de to Ergoterapi Faglige Selskaber for hhv. håndkirurgi og neurorehabilitering, deltog i en levende diskussion på bestyrelsesmødet om de to retningslinjer. Den nye praksis med at invitere et par medlemmer med til temadrøftelse i regionsbestyrelsen er en nyskabelse. Den 3. gang vi brugte denne model, var den 19. januar, hvor vi diskuterede ergoterapiens fremtid på hospitalerne i selskab med to ergoterapeuter, Alette Jensen og Margrethe Boel, som begge er tillidsrepræsentanter og FTF-repræsentanter i de to regioners øverste MED-udvalg. Tidligere år har vi afholdt åbne regionsbestyrelsesmøder med fokus på særlige arbejdsområder, som neurologi, børn og psykiatri og forebyggelse. Vi synes, at denne form fungerer godt. Vi forsøger endnu engang, den 12.marts, hvor overskriften er Velfærdsteknologi. Hvordan får vi fokus på implementeringen? Hvordan får vi indflydelse på den politiske dagsorden på området? Hvordan formidler vi vigtigheden af borgernes selvhjulpenhed til personalet? Hvad skal vores rolle være i denne proces? Ergoterapeuter i lederstillinger Regionsbestyrelsen er optaget af at motivere ergoterapeuter til at søge lederstillinger. Vi har henvendt os til ergoterapeutuddannelsen på PH Metropol for at deltage i en dialog om, hvordan man kan tænke ledelse ind i grunduddannelsen. 4

5 Bestyrelseskonference om Markedsudvikling og TRIV Den 5. november 2014 var Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse og bestyrelsesformænd i Faglige Selskaber og Netværk samt de tre regionsbestyrelser i hhv. Syd, Midt-Nord og Øst samlet til en politikudviklende og kompetencegivende konference. Her introducerede Gunner Gamborg konceptet, TRIV, som dækker væsentlige begreber til at synliggøre, beskrive og udvikle den måde, hvorpå ergoterapeuter arbejder. TRIV står for følgende: T: Tilgængelighed, det vil sige både den fysiske tilgængelighed for, at borger/patient kan bevæge sig rundt i det, der er relevant. Men det står også for, om borgeren/patienten selv er tilgængelig for at kunne indgå i en rehabilitering R: Relationer & Roller betyder meget i menneskers liv. I hverdagsrehabiliteringen er det vigtigt at forebygge, at relationer og roller ikke bliver formindskede eller svage, fordi vi enten bliver syge eller ældre. I: Interesser. Når vi bliver syge eller ikke kan fungere som tidligere, er det vigtigt at få fat på at få livet til at fungere igen. Derfor er motivationen for at træne de færdigheder, som er betydningsfulde for det enkelte menneske, helt afgørende i rehabiliteringen. V: Vaner & Vilje. Alle mennesker opbygger en struktur i deres hverdag ved hjælp af vaner. Vaner er uhyre stærke, men ofte må de ændres/brydes, når sygdom eller nedsatte funktioner kræver det. Der skal vilje til at bryde vaner og forstå vigtigheden af at opbygge nye vaner TRIV-faktorerne er ikke fremmede for ergoterapeuter, men faktorerne kan hjælpe med at skærpe ergoterapeuters og omgivelsernes opmærksomhed på det, der er specielt meningsfuldt for det enkelte menneske, når behovet opstår for at få en hverdag til at fungere. Markedsanalyse for Ergoterapeutforeningen Bestyrelseskonferencen var også stedet, hvor Konsulentfirmaet Operate præsenterede de endelige resultatet af en indgående analyse af potentelle udviklingsmuligheder for ergoterapeuter på det offentlige jobmarked. De fem overordnede konklusioner er 1. Der er lige nu en unik situation med store muligheder 2. Ergoterapi er kendt inden for kerneområderne, men ukendt uden for dem 3. Realiseringen af potentialerne kræver fokus på afgrænsede fagområder 4. Dokumentation og kommunikation til arbejdsgiverne efterspørges 5. Ergoterapeuterne ønsker at være tæt på borgeren De fem arbejdsområder som analysen peger på rummer særlige potentialer er: Udvikle markedet for ergoterapeuter på plejehjem Sagsbehandlere for udsatte borgere på Jobcentre, Inklusionsvejledere på skoler, PPR og institutioner 5

6 Udvikle hverdagsrehabilitering i socialpsykiatrien Sikre ergoterapiens rolle i hverdagsrehabiliteringen Sammenhængende og koordineret neurorehabilitering Gennem længere tid har vi planlagt temadagen. Vores grundlæggende spørgsmål er: Hvordan sikres, at ergoterapeuter får vurderet patienterne på hospitalet således, at patienterne får deres ergoterapeutiske genoptræningsbehov beskrevet? Hvordan kan vi som ergoterapeuter være med til at formidle væsentlige informationer i genoptræningsplanen, så borgeren er sikret kommunal genoptræning i ergoterapeutisk regi? Hvad er risikoen for borgeren, når relevante informationer savnes? Vi ønsker at sætte fokus på, hvilket indhold regionsansatte ergoterapeuter vurderer er vigtigt i genoptræningsplanen og samtidigt sætte fokus på, hvilket indhold kommunale ergoterapeuter vurderer vigtigt i genoptræningsplanen. Vi satser på, at temaeftermiddagen afholdes inden sommerferien. Først i april 2014 modtog vi en invitation til at bidrage til beskrivelse af de nødvendige kommunale ergoterapeuters neurofaglige kompetencer, som følge af forløbsprogram for neurorehabilitering. Vi har udarbejdet et notat herom, som er sendt til Region Hovedstaden. Flere ergoterapeuter bidrager til udarbejdelse af materiale til brug for bedre sammenhængende neurorehabilitering: Theres Dahl, ledende ergoterapeut på Glostrup Hospital er i en arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen omkring stratificering og Helle Mousing, ergoterapeut, leder af genoptræningen i Kolding Kommune og hovedbestyrelsesmedlem i Ergoterapeutforeningen, er i en arbejdsgruppe omkring visitation. Temamøde for visitatorer i Region Hovedstaden I foråret 2014 blev der afholdt fem tværfaglige møder for visitatorer i hele Region Øst. Besparelser, der politisk skal ramme administrativt personale påvirker i særdeleshed visitatorer og sagsbehandlerergoterapeuter. Der har været dialog med tillidsrepræsentanter og medlemmerne i flere kommuner omkring nedskæringer, ligesom flere visitationsafdelinger har store problemer med det psykiske arbejdsmiljø. I Region Hovedstaden var vanskelig indførelse af helhedsvisitation på tapetet ved møderne. De tre organisationer, Ergoterapeutforeningen, Dansk Sygeplejeråd og Danske Fysioterapeuter, besluttede i oktober måned 2014 at invitere til to nye temaeftermiddage hhv. den 10. og 25. marts Møderne har til formål, dels at informere og give anledning til erfaringsudveksling omkring ændringer i Serviceloven, og dels at give eksempler på forskellige velfungerende modeller for organisering af myndighedsfunktionen til inspiration. Ergoterapi Forum Øst Ergoterapeuternes verdensforbund, WFOT, var i juni 2014 arrangør af verdenskongres i Japan. Vi forsøgte at få genudsendt nogle af de danske bidrag på kongressen, men tabte desværre i hård konkurrence med de danske medvirkendes øvrige opgaver. I stedet satser vi på et møde med oplæg fra de danske indlægsholdere før/efter den Europæiske Ergoterapeutkonference, der afholdes i Galway den juni

7 Særligt fokus på Københavns Kommune, som er en af vores største arbejdsgivere. Sundheds-og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har omkring 300 ergoterapeuter ansat. Deres fællestillidsrepræsentant (FTR) Anne er fuldtidsfrikøbt til den fagpolitiske opgaveløsning. Sammen med Anne deltager regionsformanden i flere mødeaktiviteter: Kvartalsmøder med sundhedsborgmester Ninna Thomsen og øvrige sundhedsfaglige FTR og formænd fra de sundhedsfaglige organisationer: Danske Fysioterapeuter, FOA og DSR. På et sådant møde fremkom der et politisk ønske om at supplere de sundhedsfaglige grupper med pædagoger bl.a. for at sikre flere aktiviteter på plejehjem og øget indsats i forhold til borgernes mestring af tilværelsen. Dette afførte en livlig debat om hvilke faggrupper, der er bedst til disse opgaver. Ud af denne debat kom et tilbud om et inspirationsmøde den , hvor lektor på Ergoterapeutuddannelsen i Næstved, Mette Andresen fortalte om sin Ph.d. om livskvalitet for plejehjemsbeboere, og hvad den har ført med sig. På et efterfølgende kvartalsmøde deltog leder af Genoptræning København samt medarbejdere, der skal arbejde med en ny Ældrepolitik og en ny Sundhedspolitik. Vi var glade for at høre at træningscentrene nu igen får rammestyrede budgetter frem for aktivitetsbaserede budgetter. Det seneste kvartalsmøde i december berørte hverdagsrehabilitering, som afstedkom et ønske fra os og Danske Fysioterapeuter om et møde med fokus på terapeuternes opgaver og ansvar. Dette møde blev afholdt den 22. januar. Til mødet havde vi udarbejdet et fælles holdningspapir, som bl.a. indeholdt følgende: Vi er meget enige i, at den indsats i højere grad end tidligere skal tage udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov, og at indsatsen skal udføres helhedsorienteret og tværfagligt, som det fremgår af den nyligt vedtagne lov om Social Service vedr. rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp. Indsatsen må derfor skulle tilrettelægges mere individuelt, fleksibelt og koordineret end hidtil. Vi ser frem til, og deltager med interesse i udvikling af stærkere pædagogiske kompetencer. I den sammenhæng vil vi gerne drøfte de ergoterapeutiske og fysioterapeutiske fagligheder i dette arbejde. Tværfaglige rehabiliteringsteams med deltagelse af relevante faggrupper, så som f.eks. trænende sosu-hjælpere/ - assistenter, diætister, sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter skal sikre en koordineret og sammenhængende indsats for den enkelte borger, som er skræddersyet den enkelte, hvor det anbefales, at rehabiliteringsteamet samarbejder med faste borgere, for at sikre sammenhæng og for at optimere det tværfaglige samarbejde i indsatsen. Der skal gives plads til nødvendig mødevirksomhed mellem de relevante faggrupper i tilrettelæggelsen og udførelsen af rehabiliteringsindsatsen. Vi mener, at det bør være typen af opgaveløsning, der er bestemmende for, hvilken fagperson, der bedst vil kunne varetage koordinationsopgaven. Mulighed for supervision i komplicerede borgerforløb bør være en mulighed i lighed med strukturen inden for socialpsykiatrien. Et andet fælles initiativ er udsprunget af et ønske om PR for flere ergoterapeuter på kommunens forebyggelsescentre. Vi har efter længere tids tilløb og forberedelse aftalt at mødes med lederne for kommunens fem forebyggelsescentre i januar og maj Det 3. ambitiøse projekt er fokuseret på at holde møder med politikere på tværs af udvalgene på børne & skole-, sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet, således at vi mødes med et parti ad gangen. Vi er ikke i gang endnu. Men ideen er stadig god. Københavns Kommune har øverste MED-udvalg i de syv forvaltninger og et overordnet CSO (Centralt Samarbejds Organ). I 2014 blev der en FTF-plads ledig i CSO og i Bestyrelsen i KFF- 7

8 (København og Frederiksbergs Fællesrepræsentation.) Disser pladser deler Ergoterapeutforeningen med Dansk Socialrådgiverforening, således at vi er suppleanter. I 2014 deltog vi bl.a. i møde med Økonomiudvalget om centralisering af rengøring og bygningsvedligehold (Facility Management), i et møde om nyttejob og et møde om inddragelse af frivillige/civilsamfundet i forhold til de sociale institutioner. Vi deltager aktivt i kontaktudvalgsmøde med de øvrige faglige organisationer i KFF ca. 8 gange om året. Dette giver en god fornemmelse for, hvad der rører sig og medvirker til, at vi er synlige og anerkendte. Inklusion og ergoterapi til skolebørn Via kontakten til afgangsholdet på PH Metropol var vi kommet i kontakt med en bachelorgruppe, der var optaget af ergoterapeuters bidrag til inklusion i Folkeskolen. Deres bachelorprojekt gav anledning til afholdelsen af et fyraftensmøde i oktober 2014 i Ergoterapi Forum Øst (Partnerskab mellem Professionshøjskolen Metropol og Ergoterapeutforeningen Region Øst). Ud over præsentation af deres projekt, som bl.a. bestod af et 6 ugers forløb med tilstedeværelse i en klasse og analyser af udvalgte elevers vanskeligheder, fik mødedeltagerne også beskrevet klassens læreres positive oplevelser af forløbet samt refleksioner fra to kommunalbestyrelsesmedlemmer fra det lokale undervisningsudvalg. Læs om bachelorprojektet her: Mødet blev journalistisk dækket. Det kom der en lang artikel i Ergoterapeuten-online ud af: Tre tillidsrepræsenter, Fra venstre: Line Gyrup, Alette Jensen og Margrethe Boel, alle (Fælles) tillidsrepræsentanter, der sidder på nøgleposter som FTF-repræsentanter i MED-strukturen i Region Hovedstaden og Region Sjælland På det regionale arbejdsområde Som opfølgning på lokalpolitikeres deltagelse på tre TR-regionsmøder i marts har der været såvel skriftlig kommunikation med nogle af disse og et møde med regionsrådsmedlem Anne Ehrenreich fra Venstre, der også er i kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune. Vilkår for medarbejdere udlånt til Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden/Region Sjælland. DSR har været særdeles energiske, og kun derved er arbejdstidsvilkår m.m. afklaret inden, at 246 medarbejdere skulle sige ja til at tiltræder 4 års udlån. En ergo fra Bispebjerg Hospital er udlånt til udformningen og implementeringen af platformen. 8

9 Udvikling af somatisk ergoterapi Ideen til en kortlægning af ergoterapeuters virksomhed og deres oplevelser af forandringer og fremtidige opgaver opstod på et netværksmøde for tillidsrepræsentanter i Hovedstaden. Kortlægningen er blevet landsdækkende. Der er udarbejdet interviewguide til tillidsrepræsentanterne på hospitalerne. Resultaterne er bearbejdet og blev/bliver formidlet i Ergoterapeuten i februar måned. Det er vigtigt, at resultaterne både giver anledning til møder med handlingsorienterede dialoger med medlemmerne og offensive og udadvendte fagpolitiske aktiviteter i løbet af

10 Stemningsfotos fra en regionsformands hektiske debatdage med politikere, borgere og organisationer, herunder ergoterapeuter på Folkemødet

11 Seniorklubbens aktiviteter bygger på medlemmernes ideer og planlægning Den 24. november 2014 var der evaluerings- og planlægningsdag i Seniorklubben. Der var kun ros tilovers for de aktiviteter, som medlemmerne havde arrangeret i det første år i Seniorklub Øst; guidet rundvisning på Sct. Hans Museet, byvandring, besøg i den nye Hjælpemiddeludstilling på Hans Knudsens Plads. Alle tre arrangementer var blevet afsluttet med cafebesøg. Der var utallige forslag til kommende aktiviteter. Der blev nedsat syv planlægningsgrupper. Der var stemning for højst fire arrangementer om året. Efterfølgende var der hyggelig frokost. Se mere om seniorklubben her: Ergoterapi og plejekulturer, Road show i de første 4 måneder af 2015 Er du ergoterapeut, der arbejder tæt sammen med social- og sundhedsassistenter og andre grupper af plejefaglige medarbejdere i kommunale tilbud for ældre med massive funktionsnedsættelser? De tre regioner i Ergoterapeutforeningen, Øst, Syd og Midt-Nord, Ergoterapifagligt selskab for Geriatri og Gerontologi og de syv ergoterapeutuddannelser på: UCSJ, PH Metropol, UC Lillebælt, UCN, VIA, og UC Syd, afholdt i fællesskab 7 medlemsarrangementer om ergoterapi og plejekulturer. Møderne blev arrangeret efter ønske fra ergoterapeuter på plejecentre og havde derfor primært fokus på beboere på institution. I Region Øst blev der holdt to møder hhv. den 14. januar i Næstved og den 23. januar i København. Samlet deltog mere end 100 ergoterapeuter. Hovedoplæg havde titlen Det ergoterapeutiske arbejde på plejehjem og blev holdt af Mette Andresen, lektor på UC Sjælland i Næstved, der i en årrække har haft såvel teoretisk som praksisrelateret fokus på området. Oplægget fokuserede på ergoterapeuters arbejde og roller i forhold til ældre på plejehjem nu og i fremtiden; hvilke udfordringer, dilemmaer og muligheder ligger der i opgaverne, og hvilken viden og redskaber har vi til at udføre arbejdet. Derudover bestod møderne af praksisbeskrivelser fra og erfaringsudveksling mellem de tilstedeværende ergoterapeuter. Når de syv møder er gennemført, vil arrangørerne samles og opsummere erfaringerne og ønskerne om nye faglige medlemsaktiviteter Se dias fra Mette Andresens oplæg her: 11

12 Ergoterapeutforeningen møder de ergoterapeutstuderende I mange år har vi været på ergoterapeutuddannelserne for at fortælle de studerende på afgangsholdet om løn- og ansættelsesforhold, om Etfs faglige aktiviteter og tilbud samt om nytten af medlemskab. Der har også været informationsmøde til de nye studerende, hvor de hørte om foreningen, professionen og hvilken nytte studerende har af medlemsskab. På PH Metropol har vi også undervist de studerende på modul 5 om arbejds- og ansvarsområder for ergoterapeuter. I 2014 fik vi en ny spændende opgave; at formidle de aktuelle fagpolitiske vækstzoner og professionens brændende platforme som optakt til, at de studerende vælger tema for deres bachelorprojekter. Undervisningen har givet en tættere kontakt mellem de studerende og Ergoterapeutforeningen, som forhåbentlig vil være starten på et arbejdslivslangt samarbejde. Nyt regionskontor i hjertet af København. Region Øst har nu kontor på Nørre Voldgade 90, hvor også de fleste af Etf s medarbejdere har kontorer. I mange år har Ergoterapeutforeningens sekretariat og regionskontoret været adskilt. Efter en gennemgribende ombygning er der nu blevet plads på Nørrevold til de, der tidligere i en årrække havde arbejdet på kontorer i Høje Taastrup. Regionsformandskontoret, der også er base for foreningens to øvrige regionsformænd, når de er i København, ligger med egen indgang på etagen over sekretariatet. For langt de fleste medlemmer vil det nu være nemmere at komme til møde med deres regionsformand og deres regionsbestyrelse. Men som hidtil er det dog oftest på arbejdspladsen, tættere på medlemmernes bolig eller i større lokaler, at møder finder sted. Vil du gerne mødes med din lokale fagforening? Så skriv til regionsformand Åse Munk Mortensen på eller ring på Det nye regionsformandskontor ligger tæt på Nørreport Station. Der er udsigt til naboernes tage og ingen trafikstøj, da kontoret ligger godt gemt bag et forhus. 12

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Visitation til praktisk hjælp og personlig pleje, udføres primært på avanceret niveau

Visitation til praktisk hjælp og personlig pleje, udføres primært på avanceret niveau NOTAT Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Den 22.april 2014 Side 1 Ref.: aamm E-mail: aamm@eft.dk Direkte tlf:

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Bestyrelsens arbejdsgrundlag Bestyrelsesarbejdet bygger på frivillighed, og vil altid bære præg af hvor megen energi den enkelte kan/ har mulighed for at lægge i

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Til dig der er ergoterapeut og leder

Til dig der er ergoterapeut og leder Til dig der er ergoterapeut og leder Samarbejde, aktiviteter og muligheder etf.dk/leder Forord Ledelse i den offentlige sektor er i høj grad præget af de politiske paradigmer om rehabilitering, sundhedsfremme,

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 21.november 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Mette Johansen, Peter Johansen, Marcus Munch. Fraværende: Line Reffelt Jørgensen (barsel),

Læs mere

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER (Gill Sans pt) Birgitte Gade Koefoed Forebyggelsescenterchef Speciallæge i samfundsmedicin, ph.d. MPA Forebyggelsescenter Nørrebro Friday,

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 26.maj 2009. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Merethe Fehrend, Lars Nielsen, Dorthea Stubbe Østergaard, Marjanne den Hollander, Mette Johansen(indtil

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Træningsenheden - Årsrapport 2013

Træningsenheden - Årsrapport 2013 Træningsenheden - Årsrapport 2013 Connie Bendt Frederikssund Kommune 01-04-2014 Årsrapport for Træningsenheden 2013... 3 Indledning... 3 Nye Faglige og organisatoriske tiltag... 3 CSC implementering:...

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008

ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008 ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008 Inddragelse af ICF som referenceramme i kompetenceprogram for træningsområdet Strategi og erfaring med implementeringen Kirsten Piltoft og Henning Holm

Læs mere

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Høringssvar til Længe leve København DSR Kreds Hovedstaden takker for muligheden til at kommentere Københavns Kommunes nye sundhedspolitik. En politik

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Udgangspunkt Hvad er rehabilitering og hvad betyder denne

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015

Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Spørgeskemaundersøgelse af sundhedsaftalen i Region Sjælland, januar/februar 2015 Du inviteres hermed til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen af sundhedsaftalen, der er indgået mellem 17 kommuner, almen

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Ergoterapi og velfærdsteknologi

Ergoterapi og velfærdsteknologi Ergoterapi og velfærdsteknologi Hvad er velfærdsteknologi? Overordnet er velfærdsteknologi den teknologi, som vi anvender for at forbedre og effektivisere velfærdssamfundets ydelser til borgerne. I arbejdet

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen.

Afbud: Carsten B. Jensen, Thomas Knudsen, Line Schiellerup, Marie Posborg Bjørn, Per Normann Jørgensen. Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen 19.06.2013 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 28.06.2013 Deltagere: Tine Nielsen, Regitze Visby, Tilde Randsborg, Nanja H.

Læs mere

Strategi og handleplan

Strategi og handleplan Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland 1 1. Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal

Læs mere

Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder. Ergoterapeutforeningen etf.dk

Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder. Ergoterapeutforeningen etf.dk Etf s samarbejde med lederne aktiviteter og muligheder etf.dk Forord Formålet med Etf s indsats på lederområdet har gennem et Ergoterapeuter med ledelsesansvar udgør Derfor arbejder Etf på: par år formaliseret

Læs mere

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011,

Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, 11.10.11/Es/bej Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat fra Regionsbestyrelsesmøde, mandag den 3.10.2011, kl. 13-17.30 Mødet afholdt v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4,

Læs mere

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune

Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Leder af Genoptræningen Hvidovre Kommune Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder, opgaver og

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Central udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade Socialstyrelsen - den nationale koordinationsstruktur 1. november 2014 Til landets kommunalbestyrelser Central udmelding for voksne med kompleks

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med apopleksi

Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med apopleksi Sammenhængende genoptræningsforløb på tværs af region og kommune, for borgere og patienter med apopleksi - den 25. marts 2010, Roskilde Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt.

Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Afrapportering til ETF af AMPS-projekt. Projektets titel: AMPS i kommunal genoptræning. Bevillingsnr: PP 1/06-9 og PP 1/07-3 Resume af formål og baggrund: Formål. at højne kvaliteten af den ergoterapeutiske

Læs mere

Helle Schultz Psykiatri og handicapchef, Social og Senior

Helle Schultz Psykiatri og handicapchef, Social og Senior Helle Schultz Psykiatri og handicapchef, Sønderborg Kommune: 76.000 indbyggere Socialpsykiatrien: 550 borgere + væresteder ca.150 borgere Rehabiliteringsstrategi Grundlæggende antagelser: Sønderborg Kommune

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune KORA 22/1 Specialkonsulent fysioterapeut M.Sc. Annette Winkel Afdelingen for Rehabilitering Center for Kvalitet og Sammenhæng www.kk.dk Modeller for hverdagsrehabilitering

Læs mere

Mono og tværfaglige samarbejdsformer Modul 5. Udarbejdet af Lektor Grethe E. Nielsen Ergoterapeutuddannelsen

Mono og tværfaglige samarbejdsformer Modul 5. Udarbejdet af Lektor Grethe E. Nielsen Ergoterapeutuddannelsen Mono og tværfaglige samarbejdsformer Modul 5 Udarbejdet af Lektor Grethe E. Nielsen Ergoterapeutuddannelsen 31-01-2014 side 2 Hvorfor samarbejde på tværs? 31-01-2014 side 3 Hvorfor samarbejde på tværs?

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

15.08.13 9.00 15.00. 5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Sidste SU møde d. 11. juni 2013.

15.08.13 9.00 15.00. 5: Kort orientering fra Samarbejds-udvalgsmedlemmer (Preben og Marit) Sidste SU møde d. 11. juni 2013. Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsen, Region Nordjylland Dato for møde: 15.08.13 9.00 15.00 Deltagere: Gitte, Lone, Karin, Preben, Ina, Marit, Anne Kirstine, Jette og Tina Afbud: Ulla Dagsorden

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

13.12. 2011, kl. 13-17.30

13.12. 2011, kl. 13-17.30 Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 13.12. 2011, kl. 13-17.30 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 19.12. 2011 Deltagere: Helene Benfeldt,

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013

Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013 Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013 : DMCG PAL Dansk Multidisciplinær Cancergruppe ved formand for koordinationsgruppen for uddannelse Marianne Mose Bentzen Disposition: DMCG PAL s uddannelsesarbejde

Læs mere

30.01 2012 kl. 13 17.30

30.01 2012 kl. 13 17.30 Referat Referat af møde i: Bestyrelsesmøde, Region Syddanmark Dato for møde: 30.01 2012 kl. 13 17.30 For referat: Dato for udarbejdelse: Esther Skovhus 19.02 2012 Deltagere: Helene Benfeldt, Zanny Bowley,

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b...

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b... Page 1 of 2 From: Niels Nicolai Nordstrøm Sent: 10-09-2014 10:15:39 To: Camilla Rønning Vestergaard Subject: VS: INVITATION - IPS - en beskæftigelsesindsats, der virker! Attachments: Det siger Kommunerne

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Formand: Annette Kjærsgaard Kort præsentation Interesse i forhold til dysfagiområdet Vision for EFS for dysfagi

Formand: Annette Kjærsgaard Kort præsentation Interesse i forhold til dysfagiområdet Vision for EFS for dysfagi Formand: Annette Kjærsgaard Ph.d., MScOT, Specialergoterapeut-neurorehabilitering, F.O.T.T. Instruktør 1989 - ergoterapeut fra Ergoterapeutskolen i Holstebro 2002 - F.O.T.T. Instruktør 2006 MScOT fra Lunds

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE Det fælles grundlag Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE 2 Titel: Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats. Planen er godkendt af Socialudvalget

Læs mere