Beretning. Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning. Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015"

Transkript

1 Beretning Ergoterapeutforeningen Region Øst April 2014 til marts 2015 Folkemødet 2014 Regionsformanden bidrog bl.a. i debat om værdighedsgaranti til ældre: Det er ikke nok med en bolig, alle skal have ret til et hjem. Se fotos side 8. Ergoterapi til skolebørn. Partnering 4 Change: Fire bachelorstuderende har været øjenåbnere for lærer på folkeskole. Fyraftensmøde med deltagelse af kommunalpolitikere og ergoterapeuter gav yderligere muligheder. Læs mere side 7. Traineeprojekt Cowi-rapport kortlagde fagforeningernes viden om faget og beskæftigelse - er nyttig for de nyuddannede på vej til deres første job. Se side 3. 1

2 Velkommen til - sammen med os i Regionsbestyrelsen i Region Øst - at kigge i bakspejlet for at se på, hvad vi fik udrettet og opnået i året, der er gået siden sidste generalforsamling, den 1. april I beretningen vil vi beskrive det særlige for denne periode. Dette er optakten til dette års generalforsamling, som vi inviterer til mandag den 27. april 2015 kl i DGI byen, et stenkast fra Københavns Hovedbanegård. Alle medlemmer kan deltage. Vi håber, at du har lyst til at deltage. Nye Sundhedsaftaler Den 1. januar 2014 begyndte en ny valgperiode for kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlemmer. En af opgaverne på deres huskeseddel var at formulere nye mål og visioner for det tværsektorielle samarbejde om sundhed: forebyggelse, behandling og rehabilitering. Nye sundhedsaftaler skulle forhandles og formuleres, inden de her i 2015 bliver godkendt af Sundhedsstyrelsen. Ergoterapeutforeningen Region Øst har været høringspart på de to sundhedsaftaler, der er blevet til i vores to regioner; Hovedstaden og Sjælland. Hovedstadens formulerede visioner i Sundhedsaftalen er: Vi ønsker, at borgerne oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvirker i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen At udvikle og udbrede nye samarbejdsformer At sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed At borgeren selv oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen Sjællands overordnede mål for samarbejdet i Sundhedsaftalen er at sikre: Flere gode og sunde leveår til borgerne i Region Sjælland At borgerne oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet Mere sundhed for de samme penge I begge vores høringssvar har vi benytet lejligheden til at pointere, hvilke bidrag ergoterpauter kan yde for at opfylde de opstillede mål, men vi beskriver også nogle af de forhindringer og udfordringer, som vi ser. I høringssvaret til Region Sjælland hedder det således: Sundhedsaftalens mål medfører et stort ansvar på ledernes skuldre i begge sektorer. Forudsætningen for succesfuld effektivisering og omstilling er god ledelse. Vores medlemmer, ergoterapeuterne, ledes i mange sammenhænge uden at nærmeste leder har et tilstrækkeligt kendskab til deres faglige kompetencer. Dette kan i værste fald betyde, at vi ikke får lejlighed til at bidrage til den samlede opgaveløsning med ergoterapeuters helt specifikke metoder. Ergoterapeuter benytter sig af internationalt validerede metoder til at indsamle og analysere, hvordan den enkelte borger oplever sin hverdag og hvilke forandringer, fysiske, kognitivt, psykiske og sociale, borgeren ønsker. Ergoterapeuten kan bidrage i det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde med bud på, hvilke aktiviteter, borgeren magter at udføre på vejen til en for borgeren mere tilfredsstillende hverdag og bedre livssituation. Ergoterapeuters metoder lader sig derfor kun realisere, hvis dette sker med udgangspunkt i borgerens egen aktive medvirken. Derfor er vi også parate til at tage et stort medansvar for, at målet på dette felt kan virkeliggøres. Men det forudsætter: at ergoterapi og ergoterapeuter i endnu højere grad tænkes ind i behandling og rehabilitering at ergoterapeuter har ledelsesmæssig opbakning til at anvende deres faglige kompetencer 2

3 at ergoterapi i privat regi indgår på lige fod med andre privatpraktiserende sundhedsprofessionelle at regionen tilskynder Sundhedsstyrelsen til at ændre registreringen, således at ergoterapeuters ydelser i psykiatrien kodes som sundhedsfaglige på lige fod med sygeplejersker at ergoterapeuter og andre fagprofessionelle sikres trygge og sunde arbejdsvilkår samtidig med, at deres opgaver effektiviseres og undergår forandringer. I vores høringsvar til Region Hovedstaden skriver vi bl.a.: Det er et velkendt problem, at manglende sammenhænge skaber en risiko for, at den enkelte borger mister færdigheder, og at enkelte borgeres funktionsevne nedsættes væsentligt. Vi ser frem til, at der i den forbindelse fremover vil blive udarbejdet genoptræningsplaner, også på de psykiatriske borgere, og at man for både de somatiske og psykiatriske borgere sikrer, at genoptræningsplanerne bliver udarbejdet af fysioterapeuter og ergoterapeuter, hvor fokus på aktivitets- og deltagelsesperspektivet styrkes. Fysioterapeuter og ergoterapeuter har kompetencer i forhold til at kunne arbejde på tværs af sektorovergange, og vil kunne spille en væsentlig rolle i forhold til de udgående funktioner fra hospitalerne, herunder følge-hjem og følge-op ordninger. Traineeprojektet Region Øst var i 2013 og i starten af 2014 med til at hjælpe sine nyuddannede medlemmer. Tilbuddet om betaling af kursus kombineret med f.eks. virksomhedspraktik i op til 8 uger er der stadig. Som følge af ændinger i Lov om aktiv beskæftigelse har vores ledige medlemmer ikke ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, og det er blivet dyrere for offentlige arbejdspladser at have ledige i løntilskudsjob. Regionsformanden i Region Øst er ophørt med at være systematisk personlig rådgivende overfor den enkelte nyuddannede, ligesom Ergoterapeutforeningen ej heller længere er opsøgende i forhold til at finde arbejdspladser, hvor den ledige kan komme i virksomhedspraktik, løntilskud eller jobrotation. Læs mere om den aktuelle struktur her: Tillidsreformen Modernisering af den offentlige sektor Den 7. marts var der storstilet opstartskonference omkring 7 principper for udviklingen af den offentlige sektor. Bag aftalen står regionen/moderniseringsstyrelsen, Danske Regioner, KL, Akademikerne, FTF og OAO (de offentlig ansatte i LO). 1. Styring i den offentlige sektor skal fokusere på mål og resultater, frem for regler og procedurer. 2. Dialog, åbenhed og klare mål skal være udgangspunkt for opgaveløsningen. 3. Ledelse og styring skal tage afsæt i tillid og ansvar. 4. Udvikling og fagligt handlerum skal bygge på velbegrundet dokumentation. 5. Opgaveløsningen skal baseres på viden om, hvad der virker. 6. Ledelse og engagement skal fremme innovation. 7. Offentlig service skal inddrage borgernes ressourcer. I september var principperne til debat på de tre regionale møder for tilidsrepræsentanter, sammen med fokus på forandrede roller for medarbejdere. I FTF Region Sjælland var der den 2. december mulighed for vores medlemmer og alle andre FTF ere til at udveksle erfaringer med den lokale implementering af principperne. Mange rejste spørgsmålet Hvorfor har vi mon ikke hørt noget om den reform? På dette møde fik vi også motioneret lattermusklerne ved forestillingen: DFØF med Løg(n). Vil du vide mere? Her kan du komme videre til information: Er tillidsreformen nået ud til din arbejdsplads? 3

4 Fokus på Forløbsprogrammer i regionsbestyrelsen. I regionsbestyrelsen er vi så heldige, at næstformand Sonja Vinkler kan bidrage med viden fra sin stilling som udviklingsergoterapeut i Ballerup Kommune og masterstuderende i ergoterapi i Lund. Hun er med i Region Hovedstadens arbejde med forløbsprogrammer. Via Klubben af udviklingsergoterapeuter hører hun om andres initiativer på området. Udformningen af forløbsprogrammer er begyndt i Sundhedsstyrelsen og siden lagt ud til regionerne og kommunerne. Der findes en rehabiliteringsdatabase, hvor man kan følge implementering af forløbsprogrammerne: Vi vil forsøge at gøre det lettere for vores medlemmer at få overblik over kliniske retningslinjer, forløbsprogrammer m.m., ved at udforme en lille digital oversigt, hvorfra man har adgang til de hjemmesider, hvor de officielle dokumenter ligger. Vi håber, at dette kan øge de studerendes viden og hjælpe ergoterapeuter i praksis med at sikre, at deres daglige borgerrettede indsats bygger på den bedste evidens og de gældende retningslinjer. I samarbejde med lokale ledere og regionsformanden fra Danske Fysioterapeuter i Region Sjælland havde vi den 5. september arrangeret et møde i Næstved for vores kommunale og regionale ledere. Udover nyt fra de to foreningers lederkonsulenter var der oplæg om forløbsprogrammer fra de inviterede to politikere; regionsrådsmedlem og formand for Region Sjællands Sundhedskoordinationsudvalg Anne Møller Ronex og medlem af Sundhedskoordinationsudvalget, borgmester Knud Erik Hansen fra Faxe Kommune. Vi havde forløbsprogrammer på dagsordenen, da vi den 17. november havde inviteret Laila Cronstad, leder i Rødovre Kommune og Therese Dahl, leder på Glostrup Hospital med til vores regionsbestyrelsesmøde. De gav os to spændende oplæg. Det er vigtigt, at der er ergoterapeuter på strategiske steder, som kan bidrage til, at ergoterapi indgår i Forløbsprogrammer m.v. De nationale kliniske retningslinjer, forkortet til NKR, bliver udarbejdet i regi af Sundhedsstyrelsen. I efteråret var to interessante NKR ere i høring: NKR for behandling af håndledsnære brud og NKR for fysioterapi og ergoterapi til erhvervet hjerneskade. Kecia Ardensø og Peter Vögele, formænd for de to Ergoterapi Faglige Selskaber for hhv. håndkirurgi og neurorehabilitering, deltog i en levende diskussion på bestyrelsesmødet om de to retningslinjer. Den nye praksis med at invitere et par medlemmer med til temadrøftelse i regionsbestyrelsen er en nyskabelse. Den 3. gang vi brugte denne model, var den 19. januar, hvor vi diskuterede ergoterapiens fremtid på hospitalerne i selskab med to ergoterapeuter, Alette Jensen og Margrethe Boel, som begge er tillidsrepræsentanter og FTF-repræsentanter i de to regioners øverste MED-udvalg. Tidligere år har vi afholdt åbne regionsbestyrelsesmøder med fokus på særlige arbejdsområder, som neurologi, børn og psykiatri og forebyggelse. Vi synes, at denne form fungerer godt. Vi forsøger endnu engang, den 12.marts, hvor overskriften er Velfærdsteknologi. Hvordan får vi fokus på implementeringen? Hvordan får vi indflydelse på den politiske dagsorden på området? Hvordan formidler vi vigtigheden af borgernes selvhjulpenhed til personalet? Hvad skal vores rolle være i denne proces? Ergoterapeuter i lederstillinger Regionsbestyrelsen er optaget af at motivere ergoterapeuter til at søge lederstillinger. Vi har henvendt os til ergoterapeutuddannelsen på PH Metropol for at deltage i en dialog om, hvordan man kan tænke ledelse ind i grunduddannelsen. 4

5 Bestyrelseskonference om Markedsudvikling og TRIV Den 5. november 2014 var Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse og bestyrelsesformænd i Faglige Selskaber og Netværk samt de tre regionsbestyrelser i hhv. Syd, Midt-Nord og Øst samlet til en politikudviklende og kompetencegivende konference. Her introducerede Gunner Gamborg konceptet, TRIV, som dækker væsentlige begreber til at synliggøre, beskrive og udvikle den måde, hvorpå ergoterapeuter arbejder. TRIV står for følgende: T: Tilgængelighed, det vil sige både den fysiske tilgængelighed for, at borger/patient kan bevæge sig rundt i det, der er relevant. Men det står også for, om borgeren/patienten selv er tilgængelig for at kunne indgå i en rehabilitering R: Relationer & Roller betyder meget i menneskers liv. I hverdagsrehabiliteringen er det vigtigt at forebygge, at relationer og roller ikke bliver formindskede eller svage, fordi vi enten bliver syge eller ældre. I: Interesser. Når vi bliver syge eller ikke kan fungere som tidligere, er det vigtigt at få fat på at få livet til at fungere igen. Derfor er motivationen for at træne de færdigheder, som er betydningsfulde for det enkelte menneske, helt afgørende i rehabiliteringen. V: Vaner & Vilje. Alle mennesker opbygger en struktur i deres hverdag ved hjælp af vaner. Vaner er uhyre stærke, men ofte må de ændres/brydes, når sygdom eller nedsatte funktioner kræver det. Der skal vilje til at bryde vaner og forstå vigtigheden af at opbygge nye vaner TRIV-faktorerne er ikke fremmede for ergoterapeuter, men faktorerne kan hjælpe med at skærpe ergoterapeuters og omgivelsernes opmærksomhed på det, der er specielt meningsfuldt for det enkelte menneske, når behovet opstår for at få en hverdag til at fungere. Markedsanalyse for Ergoterapeutforeningen Bestyrelseskonferencen var også stedet, hvor Konsulentfirmaet Operate præsenterede de endelige resultatet af en indgående analyse af potentelle udviklingsmuligheder for ergoterapeuter på det offentlige jobmarked. De fem overordnede konklusioner er 1. Der er lige nu en unik situation med store muligheder 2. Ergoterapi er kendt inden for kerneområderne, men ukendt uden for dem 3. Realiseringen af potentialerne kræver fokus på afgrænsede fagområder 4. Dokumentation og kommunikation til arbejdsgiverne efterspørges 5. Ergoterapeuterne ønsker at være tæt på borgeren De fem arbejdsområder som analysen peger på rummer særlige potentialer er: Udvikle markedet for ergoterapeuter på plejehjem Sagsbehandlere for udsatte borgere på Jobcentre, Inklusionsvejledere på skoler, PPR og institutioner 5

6 Udvikle hverdagsrehabilitering i socialpsykiatrien Sikre ergoterapiens rolle i hverdagsrehabiliteringen Sammenhængende og koordineret neurorehabilitering Gennem længere tid har vi planlagt temadagen. Vores grundlæggende spørgsmål er: Hvordan sikres, at ergoterapeuter får vurderet patienterne på hospitalet således, at patienterne får deres ergoterapeutiske genoptræningsbehov beskrevet? Hvordan kan vi som ergoterapeuter være med til at formidle væsentlige informationer i genoptræningsplanen, så borgeren er sikret kommunal genoptræning i ergoterapeutisk regi? Hvad er risikoen for borgeren, når relevante informationer savnes? Vi ønsker at sætte fokus på, hvilket indhold regionsansatte ergoterapeuter vurderer er vigtigt i genoptræningsplanen og samtidigt sætte fokus på, hvilket indhold kommunale ergoterapeuter vurderer vigtigt i genoptræningsplanen. Vi satser på, at temaeftermiddagen afholdes inden sommerferien. Først i april 2014 modtog vi en invitation til at bidrage til beskrivelse af de nødvendige kommunale ergoterapeuters neurofaglige kompetencer, som følge af forløbsprogram for neurorehabilitering. Vi har udarbejdet et notat herom, som er sendt til Region Hovedstaden. Flere ergoterapeuter bidrager til udarbejdelse af materiale til brug for bedre sammenhængende neurorehabilitering: Theres Dahl, ledende ergoterapeut på Glostrup Hospital er i en arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen omkring stratificering og Helle Mousing, ergoterapeut, leder af genoptræningen i Kolding Kommune og hovedbestyrelsesmedlem i Ergoterapeutforeningen, er i en arbejdsgruppe omkring visitation. Temamøde for visitatorer i Region Hovedstaden I foråret 2014 blev der afholdt fem tværfaglige møder for visitatorer i hele Region Øst. Besparelser, der politisk skal ramme administrativt personale påvirker i særdeleshed visitatorer og sagsbehandlerergoterapeuter. Der har været dialog med tillidsrepræsentanter og medlemmerne i flere kommuner omkring nedskæringer, ligesom flere visitationsafdelinger har store problemer med det psykiske arbejdsmiljø. I Region Hovedstaden var vanskelig indførelse af helhedsvisitation på tapetet ved møderne. De tre organisationer, Ergoterapeutforeningen, Dansk Sygeplejeråd og Danske Fysioterapeuter, besluttede i oktober måned 2014 at invitere til to nye temaeftermiddage hhv. den 10. og 25. marts Møderne har til formål, dels at informere og give anledning til erfaringsudveksling omkring ændringer i Serviceloven, og dels at give eksempler på forskellige velfungerende modeller for organisering af myndighedsfunktionen til inspiration. Ergoterapi Forum Øst Ergoterapeuternes verdensforbund, WFOT, var i juni 2014 arrangør af verdenskongres i Japan. Vi forsøgte at få genudsendt nogle af de danske bidrag på kongressen, men tabte desværre i hård konkurrence med de danske medvirkendes øvrige opgaver. I stedet satser vi på et møde med oplæg fra de danske indlægsholdere før/efter den Europæiske Ergoterapeutkonference, der afholdes i Galway den juni

7 Særligt fokus på Københavns Kommune, som er en af vores største arbejdsgivere. Sundheds-og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har omkring 300 ergoterapeuter ansat. Deres fællestillidsrepræsentant (FTR) Anne er fuldtidsfrikøbt til den fagpolitiske opgaveløsning. Sammen med Anne deltager regionsformanden i flere mødeaktiviteter: Kvartalsmøder med sundhedsborgmester Ninna Thomsen og øvrige sundhedsfaglige FTR og formænd fra de sundhedsfaglige organisationer: Danske Fysioterapeuter, FOA og DSR. På et sådant møde fremkom der et politisk ønske om at supplere de sundhedsfaglige grupper med pædagoger bl.a. for at sikre flere aktiviteter på plejehjem og øget indsats i forhold til borgernes mestring af tilværelsen. Dette afførte en livlig debat om hvilke faggrupper, der er bedst til disse opgaver. Ud af denne debat kom et tilbud om et inspirationsmøde den , hvor lektor på Ergoterapeutuddannelsen i Næstved, Mette Andresen fortalte om sin Ph.d. om livskvalitet for plejehjemsbeboere, og hvad den har ført med sig. På et efterfølgende kvartalsmøde deltog leder af Genoptræning København samt medarbejdere, der skal arbejde med en ny Ældrepolitik og en ny Sundhedspolitik. Vi var glade for at høre at træningscentrene nu igen får rammestyrede budgetter frem for aktivitetsbaserede budgetter. Det seneste kvartalsmøde i december berørte hverdagsrehabilitering, som afstedkom et ønske fra os og Danske Fysioterapeuter om et møde med fokus på terapeuternes opgaver og ansvar. Dette møde blev afholdt den 22. januar. Til mødet havde vi udarbejdet et fælles holdningspapir, som bl.a. indeholdt følgende: Vi er meget enige i, at den indsats i højere grad end tidligere skal tage udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov, og at indsatsen skal udføres helhedsorienteret og tværfagligt, som det fremgår af den nyligt vedtagne lov om Social Service vedr. rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp. Indsatsen må derfor skulle tilrettelægges mere individuelt, fleksibelt og koordineret end hidtil. Vi ser frem til, og deltager med interesse i udvikling af stærkere pædagogiske kompetencer. I den sammenhæng vil vi gerne drøfte de ergoterapeutiske og fysioterapeutiske fagligheder i dette arbejde. Tværfaglige rehabiliteringsteams med deltagelse af relevante faggrupper, så som f.eks. trænende sosu-hjælpere/ - assistenter, diætister, sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter skal sikre en koordineret og sammenhængende indsats for den enkelte borger, som er skræddersyet den enkelte, hvor det anbefales, at rehabiliteringsteamet samarbejder med faste borgere, for at sikre sammenhæng og for at optimere det tværfaglige samarbejde i indsatsen. Der skal gives plads til nødvendig mødevirksomhed mellem de relevante faggrupper i tilrettelæggelsen og udførelsen af rehabiliteringsindsatsen. Vi mener, at det bør være typen af opgaveløsning, der er bestemmende for, hvilken fagperson, der bedst vil kunne varetage koordinationsopgaven. Mulighed for supervision i komplicerede borgerforløb bør være en mulighed i lighed med strukturen inden for socialpsykiatrien. Et andet fælles initiativ er udsprunget af et ønske om PR for flere ergoterapeuter på kommunens forebyggelsescentre. Vi har efter længere tids tilløb og forberedelse aftalt at mødes med lederne for kommunens fem forebyggelsescentre i januar og maj Det 3. ambitiøse projekt er fokuseret på at holde møder med politikere på tværs af udvalgene på børne & skole-, sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet, således at vi mødes med et parti ad gangen. Vi er ikke i gang endnu. Men ideen er stadig god. Københavns Kommune har øverste MED-udvalg i de syv forvaltninger og et overordnet CSO (Centralt Samarbejds Organ). I 2014 blev der en FTF-plads ledig i CSO og i Bestyrelsen i KFF- 7

8 (København og Frederiksbergs Fællesrepræsentation.) Disser pladser deler Ergoterapeutforeningen med Dansk Socialrådgiverforening, således at vi er suppleanter. I 2014 deltog vi bl.a. i møde med Økonomiudvalget om centralisering af rengøring og bygningsvedligehold (Facility Management), i et møde om nyttejob og et møde om inddragelse af frivillige/civilsamfundet i forhold til de sociale institutioner. Vi deltager aktivt i kontaktudvalgsmøde med de øvrige faglige organisationer i KFF ca. 8 gange om året. Dette giver en god fornemmelse for, hvad der rører sig og medvirker til, at vi er synlige og anerkendte. Inklusion og ergoterapi til skolebørn Via kontakten til afgangsholdet på PH Metropol var vi kommet i kontakt med en bachelorgruppe, der var optaget af ergoterapeuters bidrag til inklusion i Folkeskolen. Deres bachelorprojekt gav anledning til afholdelsen af et fyraftensmøde i oktober 2014 i Ergoterapi Forum Øst (Partnerskab mellem Professionshøjskolen Metropol og Ergoterapeutforeningen Region Øst). Ud over præsentation af deres projekt, som bl.a. bestod af et 6 ugers forløb med tilstedeværelse i en klasse og analyser af udvalgte elevers vanskeligheder, fik mødedeltagerne også beskrevet klassens læreres positive oplevelser af forløbet samt refleksioner fra to kommunalbestyrelsesmedlemmer fra det lokale undervisningsudvalg. Læs om bachelorprojektet her: Mødet blev journalistisk dækket. Det kom der en lang artikel i Ergoterapeuten-online ud af: Tre tillidsrepræsenter, Fra venstre: Line Gyrup, Alette Jensen og Margrethe Boel, alle (Fælles) tillidsrepræsentanter, der sidder på nøgleposter som FTF-repræsentanter i MED-strukturen i Region Hovedstaden og Region Sjælland På det regionale arbejdsområde Som opfølgning på lokalpolitikeres deltagelse på tre TR-regionsmøder i marts har der været såvel skriftlig kommunikation med nogle af disse og et møde med regionsrådsmedlem Anne Ehrenreich fra Venstre, der også er i kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune. Vilkår for medarbejdere udlånt til Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden/Region Sjælland. DSR har været særdeles energiske, og kun derved er arbejdstidsvilkår m.m. afklaret inden, at 246 medarbejdere skulle sige ja til at tiltræder 4 års udlån. En ergo fra Bispebjerg Hospital er udlånt til udformningen og implementeringen af platformen. 8

9 Udvikling af somatisk ergoterapi Ideen til en kortlægning af ergoterapeuters virksomhed og deres oplevelser af forandringer og fremtidige opgaver opstod på et netværksmøde for tillidsrepræsentanter i Hovedstaden. Kortlægningen er blevet landsdækkende. Der er udarbejdet interviewguide til tillidsrepræsentanterne på hospitalerne. Resultaterne er bearbejdet og blev/bliver formidlet i Ergoterapeuten i februar måned. Det er vigtigt, at resultaterne både giver anledning til møder med handlingsorienterede dialoger med medlemmerne og offensive og udadvendte fagpolitiske aktiviteter i løbet af

10 Stemningsfotos fra en regionsformands hektiske debatdage med politikere, borgere og organisationer, herunder ergoterapeuter på Folkemødet

11 Seniorklubbens aktiviteter bygger på medlemmernes ideer og planlægning Den 24. november 2014 var der evaluerings- og planlægningsdag i Seniorklubben. Der var kun ros tilovers for de aktiviteter, som medlemmerne havde arrangeret i det første år i Seniorklub Øst; guidet rundvisning på Sct. Hans Museet, byvandring, besøg i den nye Hjælpemiddeludstilling på Hans Knudsens Plads. Alle tre arrangementer var blevet afsluttet med cafebesøg. Der var utallige forslag til kommende aktiviteter. Der blev nedsat syv planlægningsgrupper. Der var stemning for højst fire arrangementer om året. Efterfølgende var der hyggelig frokost. Se mere om seniorklubben her: Ergoterapi og plejekulturer, Road show i de første 4 måneder af 2015 Er du ergoterapeut, der arbejder tæt sammen med social- og sundhedsassistenter og andre grupper af plejefaglige medarbejdere i kommunale tilbud for ældre med massive funktionsnedsættelser? De tre regioner i Ergoterapeutforeningen, Øst, Syd og Midt-Nord, Ergoterapifagligt selskab for Geriatri og Gerontologi og de syv ergoterapeutuddannelser på: UCSJ, PH Metropol, UC Lillebælt, UCN, VIA, og UC Syd, afholdt i fællesskab 7 medlemsarrangementer om ergoterapi og plejekulturer. Møderne blev arrangeret efter ønske fra ergoterapeuter på plejecentre og havde derfor primært fokus på beboere på institution. I Region Øst blev der holdt to møder hhv. den 14. januar i Næstved og den 23. januar i København. Samlet deltog mere end 100 ergoterapeuter. Hovedoplæg havde titlen Det ergoterapeutiske arbejde på plejehjem og blev holdt af Mette Andresen, lektor på UC Sjælland i Næstved, der i en årrække har haft såvel teoretisk som praksisrelateret fokus på området. Oplægget fokuserede på ergoterapeuters arbejde og roller i forhold til ældre på plejehjem nu og i fremtiden; hvilke udfordringer, dilemmaer og muligheder ligger der i opgaverne, og hvilken viden og redskaber har vi til at udføre arbejdet. Derudover bestod møderne af praksisbeskrivelser fra og erfaringsudveksling mellem de tilstedeværende ergoterapeuter. Når de syv møder er gennemført, vil arrangørerne samles og opsummere erfaringerne og ønskerne om nye faglige medlemsaktiviteter Se dias fra Mette Andresens oplæg her: 11

12 Ergoterapeutforeningen møder de ergoterapeutstuderende I mange år har vi været på ergoterapeutuddannelserne for at fortælle de studerende på afgangsholdet om løn- og ansættelsesforhold, om Etfs faglige aktiviteter og tilbud samt om nytten af medlemskab. Der har også været informationsmøde til de nye studerende, hvor de hørte om foreningen, professionen og hvilken nytte studerende har af medlemsskab. På PH Metropol har vi også undervist de studerende på modul 5 om arbejds- og ansvarsområder for ergoterapeuter. I 2014 fik vi en ny spændende opgave; at formidle de aktuelle fagpolitiske vækstzoner og professionens brændende platforme som optakt til, at de studerende vælger tema for deres bachelorprojekter. Undervisningen har givet en tættere kontakt mellem de studerende og Ergoterapeutforeningen, som forhåbentlig vil være starten på et arbejdslivslangt samarbejde. Nyt regionskontor i hjertet af København. Region Øst har nu kontor på Nørre Voldgade 90, hvor også de fleste af Etf s medarbejdere har kontorer. I mange år har Ergoterapeutforeningens sekretariat og regionskontoret været adskilt. Efter en gennemgribende ombygning er der nu blevet plads på Nørrevold til de, der tidligere i en årrække havde arbejdet på kontorer i Høje Taastrup. Regionsformandskontoret, der også er base for foreningens to øvrige regionsformænd, når de er i København, ligger med egen indgang på etagen over sekretariatet. For langt de fleste medlemmer vil det nu være nemmere at komme til møde med deres regionsformand og deres regionsbestyrelse. Men som hidtil er det dog oftest på arbejdspladsen, tættere på medlemmernes bolig eller i større lokaler, at møder finder sted. Vil du gerne mødes med din lokale fagforening? Så skriv til regionsformand Åse Munk Mortensen på eller ring på Det nye regionsformandskontor ligger tæt på Nørreport Station. Der er udsigt til naboernes tage og ingen trafikstøj, da kontoret ligger godt gemt bag et forhus. 12

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder)

Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Formandens mundtlige beretning (det talte ord gælder) Hvor er det intet mindre end fantastisk! Tænk at stå her og se på en hel sal fuld af prisvindere! Alle os her og alle vores kolleger har bidraget til

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012

Referat. Regionsbestyrelsesmøde d. 23. oktober 2012 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Hovedstaden 23. oktober 2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Maja Pejs Jensen 29. oktober 2012 Deltagere: Tine Nielsen, Per Normann Jørgensen,

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Sundhedsaftalen Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen

Sundhedsaftalen Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen Sundhedsaftalen 2015 2018 Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen Sundhedskoordinationsudvalget sammensætning Fra Regionen: Regionsrådsmedlem Per Seerup Knudsen (A) (formand) Regionsrådsmedlem Pia Illum (A)

Læs mere

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum. Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum. Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret Sammen kan vi mere - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret v/helle Nørgaard Rasmussen, ledende terapeut på Psykiatrisk

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 25. januar 2016 kl i mødelokalet, Nørre Voldgade 90

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 25. januar 2016 kl i mødelokalet, Nørre Voldgade 90 Referat af Regionsbestyrelsesmøde 25. januar 2016 kl. 14.00-18.00 i mødelokalet, Nørre Voldgade 90 Indhold 1. Velkommen v. Line Schiellerup... 2 2. Plan for evaluering af næstformand... 2 3. Den medlemsinddragende

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Danske Fysioterapeuter har med interesse læst rapporten om evalueringen af

Læs mere

Trend 14. Seminar for direktører, chefer og ledere på social- og beskæftigelsesområdet 21. august 2014. Inspiration og netværksværksdannelse

Trend 14. Seminar for direktører, chefer og ledere på social- og beskæftigelsesområdet 21. august 2014. Inspiration og netværksværksdannelse FSD Foreningen af Socialchefer i Danmark Kreds Hovedstaden Trend 14 Seminar for direktører, chefer og ledere på social- og beskæftigelsesområdet 21. august 2014 Torsdag den 21. august 2014 Kl. 9:00 15:00

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder

26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00. Marie Trads Studentermedarbejder Dagsorden Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 26. 10 2012 kl. 9.00 til 27. 10 2012 kl. 12.00 Sted Viborg Vandrehjem (Danhostel) Vinkelvej 36 8800 Viborg Ordstyrer:

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Nyt fra Ergoterapeutforeningen information og dialog v/ Lene Barslund, næstformand. Årsmøde for kliniske undervisere 18. september 2015.

Nyt fra Ergoterapeutforeningen information og dialog v/ Lene Barslund, næstformand. Årsmøde for kliniske undervisere 18. september 2015. Nyt fra Ergoterapeutforeningen information og dialog v/ Lene Barslund, næstformand Årsmøde for kliniske undervisere 18. september 2015. Dagens emner Etf s Praksispulje ca. 1.5 mio. kr. Kliniske retningslinjer

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 22/6-09 kl. 9.30 17.30. Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K, Lokale: A19 Deltagere: Tine Nielsen, Jes Mogensen, Lene Banke, Solvejg Pedersen,

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt

Psykiatri på tværs. Evaluering af projekt Psykiatri på tværs Evaluering af projekt oktober 2012 Psykiatri på tværs Evaluering af projekt Udgivet af Vordingborg Kommune 2012 Udarbejdet af: Dorit Trauelsen Fotos: Logo fra psykiatri på tværs Vordingborg

Læs mere

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 11. december For referat:

Dagsorden. Sted: Brændpunktet, Ll. Sct. Hans Gade 7-9, 8800 Viborg. Regionsbestyrelsesmøde 11. december For referat: Dagsorden Dagsorden til møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsesmøde 11. december 2013 For referat: Dorthe G. Thomsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Til dig der er ergoterapeut og leder

Til dig der er ergoterapeut og leder Til dig der er ergoterapeut og leder Samarbejde, aktiviteter og muligheder etf.dk/leder Forord Ledelse i den offentlige sektor er i høj grad præget af de politiske paradigmer om rehabilitering, sundhedsfremme,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14 Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj

Læs mere

Projektbeskrivelse light

Projektbeskrivelse light 1 Projektbeskrivelse light, MT juli 2010 Projektbeskrivelse light - til frontpersonale Rehabilitering i hverdagen Rehabilitering betyder at leve igen; at leve som vanligt. Hverdagsrehabilitering handler

Læs mere

Visitation til praktisk hjælp og personlig pleje, udføres primært på avanceret niveau

Visitation til praktisk hjælp og personlig pleje, udføres primært på avanceret niveau NOTAT Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Den 22.april 2014 Side 1 Ref.: aamm E-mail: aamm@eft.dk Direkte tlf:

Læs mere

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo

Referat fra 22. bestyrelsesmøde Region Syddanmark Fredag den 1. maj 2009, kl. 08.30-12.00 i Munkebo Tilstede: Brian Errebo-Jensen, Kirsten Thoke, Esther Skovhus, Helene Benfeldt, Søren Paasch Olsen, Thomas Wulff Bertelsen, Margit Lunde-Edlefsen, Tyge Sigsgård Larsen, Helle Bruun, Ulla Muldbjerg, Margrethe

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Træning, aktivitet og rehabilitering (TAR) i Faaborg-Midtfyn kommune består af 4 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Gislev og et i

Læs mere

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft

Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Kort evaluering af pilotprojektet: At leve et meningsfuldt hverdagsliv med kræft Indledning Med baggrund i kræftplan III og Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Hverdagsrehabilitering skaber værdi. Både for borgeren og samfundet

Hverdagsrehabilitering skaber værdi. Både for borgeren og samfundet Hverdagsrehabilitering skaber værdi Både for borgeren og samfundet Målet med hverdagsrehabilitering er aktivt at støtte borgeretil at være længst og bedst muligt i eget liv De 10 vigtigste principper i

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Høringssvar vedrørende psykiatriplan for Region Midtjylland.

Høringssvar vedrørende psykiatriplan for Region Midtjylland. ERGOTERAPEUTforeningen Region Midtjylland Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midt-Nord Rundhøjtorvet 3,1. 8270 Højbjerg Tlf.: 8619 3053 Fax: 86266060 Email: midt-nord@etf.dk Cvr

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011.

Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland15.september 2011. Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Line Reffelt Jørgensen, Marjanne den Hollander, Mette Johansen, Rosa Fuglsang. Karen

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Ordinær generalforsamling Ergoterapifagligt Selskab for Geriatri og Gerontologi 2016

Ordinær generalforsamling Ergoterapifagligt Selskab for Geriatri og Gerontologi 2016 Ordinær generalforsamling Ergoterapifagligt Selskab for Geriatri og Gerontologi 2016 Tirsdag d. 9.februar 2016 kl. 15.30-19.30 Ergoterapeutforeningen, mødelokalet Snoreloftet, Nørre Voldgade 90, 1358 København

Læs mere

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri Sagsnr. 27.35.00-A00-1-14 Dato 23-11-2014 Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen Status på projekt integreret psykiatri Baggrund Som orienteret på udvalgets møde d. 7. april 2014 er der aftalt et samarbejde

Læs mere

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 5. maj 2015 kl. 13.00-16.00 i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, 1358 København K

Referat til Regionsbestyrelsesmøde 5. maj 2015 kl. 13.00-16.00 i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, 1358 København K Referat til Regionsbestyrelsesmøde 5. maj 2015 kl. 13.00-16.00 i mødelokalet på Nørre Voldgade 90, 1358 København K Indhold Dagsorden til Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

Genoptræning i Københavns Kommune

Genoptræning i Københavns Kommune Genoptræning i Københavns Kommune Merete Røn Christensen Chef for genoptræning www.kk.dk Side 2 / Drift 2012 Myndigheds - og finansieringsansvaret for: Sundhedslovens genoptræning - almen Sundhedslovens

Læs mere

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016 NOTAT Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Den 19. maj 2016 Side 1 Ref.: nbl E-mail: nbl@etf.dk Direkte tlf:

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Struktur for oplæg 1. Baggrund 2. Lovændring 3. Håndbog i rehabiliteringsforløb

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering 30. august 2011 Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering Struer kommune ønsker at ansøge puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Referat fra RB-møde i Etf region Syd, mandag 16. marts

Referat fra RB-møde i Etf region Syd, mandag 16. marts Referat fra RB-møde i Etf region Syd, mandag 16. marts Deltagere: Marianne Roth Sørensen, Jørgen Peschardt, Karin Horsted, Marie Kaas, Kamilla Mercado, Camilla Mohr Nielsen, Helle Svendsen, Silja Junker

Læs mere

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011.

Kære alle. Hermed fremsendes referat fra mødet den 1. november 2011. Regionshuset Viborg Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde den 1. november 2011 mellem HjerneSagen, Hjerneskadeforeningen,

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013

Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Dansk Socialrådgiverforening Lederarrangement november 2013 Det forvaltningspolitiske udspil Kurt Klaudi Klausen, professor i offentlig organisation og ledelse, Institut for Statskundskab, ved Syddansk

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp

Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp - nye elementer i lovgivningen Social- og sundhedspolitisk konsulent Beate Jarl bj@etf.dk 53 36 49 21 Aktuelle love, vejledninger mv. Bekendtgrelse og vejledning om

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Dagsorden. Dagsorden for regionsbestyrelsesmøde 7.- 8. oktober. Fredag. Regionsbestyrelsen Midtjylland 7.-8. oktober 2011

Dagsorden. Dagsorden for regionsbestyrelsesmøde 7.- 8. oktober. Fredag. Regionsbestyrelsen Midtjylland 7.-8. oktober 2011 Dagsorden Dagsorden for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen Midtjylland 7.-8. oktober 2011 For referat: Dorthe G. Thomsen Sted: Danhostel: Vinkelvej 26, 8800 Viborg. Deltagere: [Fulde navn efterfulgt

Læs mere

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Bestyrelsens arbejdsgrundlag Bestyrelsesarbejdet bygger på frivillighed, og vil altid bære præg af hvor megen energi den enkelte kan/ har mulighed for at lægge i

Læs mere

GenoptræningsCentret Viaduktvej 9A 7000 Fredericia Tlf.: 7210 6050 genoptraening@fredericia.dk

GenoptræningsCentret Viaduktvej 9A 7000 Fredericia Tlf.: 7210 6050 genoptraening@fredericia.dk GenoptræningsCentret Viaduktvej 9A 7000 Fredericia Tlf.: 7210 6050 genoptraening@fredericia.dk Kontakt oplysninger Ledende Terapeut: Ellen Pedersen Tlf.: 7210 6056 ellen.pedersen@fredericia.dk Teamleder:

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i EFS Dysfagi d. 9.9.15

Referat af ordinær generalforsamling i EFS Dysfagi d. 9.9.15 Referat af ordinær generalforsamling i EFS Dysfagi d. 9.9.15 1. Velkomst v/daniela Jakobsen Bestyrelsen anbefaler, at Lene Barslund (Etf) er ordstyrer. 2. Valg af ordstyrer, referent og stemmeudvalg Lene

Læs mere

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER

SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER SAMMENHÆNGENDE REHABILITERINGSFORLØB SET FRA ET FOREBYGGELSESCENTER (Gill Sans pt) Birgitte Gade Koefoed Forebyggelsescenterchef Speciallæge i samfundsmedicin, ph.d. MPA Forebyggelsescenter Nørrebro Friday,

Læs mere

Ergoterapeutforeningen, Region Øst Referat af Generalforsamling den 12. april 2016

Ergoterapeutforeningen, Region Øst Referat af Generalforsamling den 12. april 2016 Ergoterapeutforeningen, Region Øst Referat af Generalforsamling den 12. april 2016 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg Lars Møller, direktør i Etf, blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum Sammen kan vi mere - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum Ergoterapifagligt Selskab for Psykiatri og Psykosocial Rehabilitering 14. november 2012 Hvad er rammerne?

Læs mere

Temadag om Apopleksi d.25.marts 2010. Temadag om Apopleksi 25.marts 2010

Temadag om Apopleksi d.25.marts 2010. Temadag om Apopleksi 25.marts 2010 Temadag om Apopleksi d.25.marts Region Sjællands planer og visioner vedrørende voksenhjerneskadede Baggrund Den administrative styre gruppe RFUF 3 Voksenhjerneskadegruppen Formål og opgavesæt Formål: At

Læs mere

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen

Notat. Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir. Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence. Til: Hovedbestyrelsen Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade Holdningspapir Resume For fysioterapeuter er hjerneskaderehabilitering et kerneområde.

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER . TEMADAG TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER Karen K. Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Ergoterapi. får hverdagen til at fungere. etf.dk /hverdag

Ergoterapi. får hverdagen til at fungere. etf.dk /hverdag Ergoterapi får hverdagen til at fungere etf.dk /hverdag Ergoterapi handler om at: Kunne være aktiv frem for passiv Udnytte alle ressourcer hos og omkring borgeren Ergoterapeuten har fået mig til at tænke

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d.6.3.2008 Til stede: Tina Frank, Carsten B. Jensen, Kirsten Møller Hansen, Nina Pedersen, Caroline Wichmann, Jytte Leschly, Kirsten Ægidius, Mette Krarup, Jesper Abildtrup,

Læs mere

Vores oplæg. Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl.

Vores oplæg. Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl. Vores oplæg 1. Håndbog i Rehabiliteringsforløb på ældreområdet 2. Model for rehabiliteringsforløb Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Sundhedskoordinationsudvalget Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Læs mere

Dagsorden. TR netværksmøde d. 31. august 2016 kl Sofiendalsvej 3, Aalborg

Dagsorden. TR netværksmøde d. 31. august 2016 kl Sofiendalsvej 3, Aalborg Dagsorden TR netværksmøde d. 31. august 2016 kl. 9-15. Der er morgenkaffe kl. 8.30 9.00. Sofiendalsvej 3, Aalborg Elin Lau (forhandlingskonsulent Danske Fysioterapeuter) kommer kl. 9.00 og holder oplæg

Læs mere

Strandgårdens værdier

Strandgårdens værdier Strandgårdens værdier Tryghed Respekt Inddragelse Tværfaglighed Udarbejdelsen af værdigrundlaget Strandgårdens værdigrundlag er udarbejdet på baggrund af forskellige drøftelser og undersøgelser af værdierne

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere