Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus"

Transkript

1 Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015

2 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan Udbudsbetingelser Den ordregivende myndighed Udbudsmateriale Tidsplan for udbudsforretningen Vedståelsesfrist Minimumskrav Tildelingskriterier Udkast til kontrakt forbehold og forhandling Ophavsret, publiceringer mv Disposition for udarbejdelse af tilbud Behandling af tilbud Kommunikation Kontaktoplysninger for offentlige myndigheder Fortrolighed Projektbeskrivelse: Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Baggrund Den udbudte opgave Formål med opgaven Målgruppen De skoleunderstøttende materialer Testfasen juli 2015 december Hjemmeside, juli december Afprøvningsfasen Udbredelse af resultater og erfaringer Organisering Overordnet tidsplan for opgaven Økonomi Referencer Tjekliste Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag Udelukkelseskriterier Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag Tilbud-Bilag Udbudsmateriale Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

3 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan Som led i satspuljeaftalen for er der igangsat et fælles initiativ mellem Undervisningsministeriet og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold [herefter MBLIS]. Formålet med initiativet er at forbedre udsatte børns faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen, og at de i højere grad får de nødvendige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse som grundlag for at få et velfungerende voksenliv. Initiativet spiller dermed sammen med regeringens sociale 2020-mål samt Folkeskolereformens målsætning om, at den negative betydning af elevernes sociale baggrund skal reduceres samtidigt med, at der sættes fokus på trivsel, og på at alle børn skal blive så dygtige, de kan. Initiativet skal identificere, udvikle og afprøve en række metoder, som i Norden og andre lande har vist gode resultater. Afprøvningen af Klub Penalhus er et af de afprøvningsprojekter, som MBLIS har udvalgt til at indgå i det fælles initiativ. Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Formålet med opgaven er at afprøve den skoleunderstøttende metode The Letterbox Club i Danmark. Metodens danske navn er Klub Penalhus. Opgaven består i at etablere en central enhed, som i projektperioden udvælger, kvalitetssikrer, indkøber, pakker og udsender skoleunderstøttende materialer i fagene dansk og matematik til tilmeldte børn i målgruppen. Opgaven løses i tæt samarbejde med øvrige aktører. Målgruppen for afprøvningen er anbragte og udsatte børn, som går i folkeskolens klasse, dvs. anbragte på døgninstitution, opholdssted og i plejefamilie samt hjemmeboende børn, som modtager støtte efter SEL 52. Beløbsrammen for udbuddet er kr ,- ekskl. moms, inkl. moms kr Rammen skal dække samtlige af leverandørens udgifter i forbindelse med den stillede opgave i hele projektperioden, som løber frem til den Udbudsmateriale Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

4 2. Udbudsbetingelser 2.1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Socialstyrelsen Edisonsvej 18, Odense C. Tlf.: Fax: Hjemmeside: Kontaktperson: Fuldmægtig Marie Luise Nørrelykke 2.2. Udbudsmateriale Det samlede udbudsmateriale består, udover nærværende udbudsbetingelser, af: Projektbeskrivelse Kontrakt Udbudsbekendtgørelse Nærværende opgave udbydes jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. 2.3 Tidsplan for udbudsforretningen Udbudsforretningen følger nedenstående tidsplan: Udbudsmateriale Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

5 Aktivitet Anmodning om yderligere oplysninger Offentliggørelse af spørgsmål og svar Dato og tidspunkt Fredag den 22. maj kl Alle spørgsmål der er modtaget senest 10 dage inden tilbudsfristen vil blive besvaret. Spørgsmål der stilles senere end det, vil alene blive besvaret idet omfang, besvarelsen kan afgives 6 dage før tilbudsfristen. Spørgsmålene skal være skriftlige og kan sendes på . eller ved almindelig post til: Socialstyrelsen Att. Fuldmægtig Marie Luise Nørrelykke Edisonvej 18, Odense C Pr. til Samtlige spørgsmål og svar (i anonymiseret form) samt eventuelle rettelser vil blive offentliggjort løbende på Socialstyrelsens hjemmeside: Frist for modtagelse af tilbudsgivers samlede tilbud Spørgsmål søges besvaret hurtigst muligt. Tilbudsgiver opfordres til at holde sig løbende orienteret, også efter fristen for at stille spørgsmål er udløbet. Tirsdag den 2. juni kl. 12 Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning. Tilbud bør maksimalt omfatte 25 sider eksklusiv bilag. Tilbud skal tydeligt mærkes Tilbud Afprøvning af Klub Penalhus Tilbud kan enten sendes/afleveres i papirformat Udbudsmateriale Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

6 på følgende adresse pakket i en lukket forsendelse: Socialstyrelsen Edisonvej 18, Odense C. eller, afgives i elektronisk form på mail/usb-stik/cd- ROM (de sidstnævnte sendes til tilbudsadressen). Sendes tilbud via mail skal dette ske til følgende mailadresse: Åbning af tilbud Forventet tidspunkt for kontraktindgåelse Tilbud fremsendt til andre mailadresser vil ikke blive betragtet som indkommet til Socialstyrelsen og vil dermed ikke blive taget i betragtning. Bemærk dog, at s max. må fylde 10MB. Tilbud åbnes, efter tilbudsfristen, på den ordregivende myndigheds adresse. Der er ikke mulighed for at overvære åbningen. Juni Vedståelsesfrist Tilbudsgiver skal stå ved sit tilbud indtil den 1. december Minimumskrav Som dokumentation for tilbudsgivers finansielle, økonomiske og tekniske formåen skal tilbudsgiver fremsende følgende dokumenter: Udbudsmateriale Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

7 De fremsendte dokumenter bør alle benævnes i overensstemmelse med det anførte: En soliditetserklæring viser tilbudsgiverens soliditetsgrad i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af hvornår tilbudsgiveren blev etableret eller startede sin virksomhed. Som mindstekrav kræves en soliditetsgrad på mindst 8 % i det seneste disponible regnskabsår. Soliditetsgraden beregnes som tilbudsgiverens samlede egenkapitalsværdi i forhold til ansøgerens samlede aktiver udregnet i procent. DVS. Soliditetsgrad = ( samlede egenkapitalsværdi / samlede aktiversværdi). Erklæringen vedlægges som Tilbud-Bilag Såfremt tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge den af udbyder krævede dokumentation, kan tilbudsgiver godtgøre sin økonomiske og finansielle formåen ved ethvert dokument, som udbyder finder egnet Såfremt der afgives tilbud fra en sammenslutning af tilbudsgivere (konsortium), er det tilstrækkeligt, at én af tilbudsgiverne afgiver minimumskravet angivet i punkt I givet fald skal den tilbudsgiver, der opfylder minimumskravet, medsende en underskrevet erklæring Tilbud-Bilag 2 om, at denne tilbudsgiver hæfter for øvrige, navngivne tilbudsgiveres ydelser på ganske samme måde som for sine egne forhold. Det skal bemærkes vedrørende de øvrige minimumskrav, at alle tilbudsgiverne i en sammenslutning skal afgive de øvrige krævede oplysninger/erklæringer Tilbudsgiver skal vedlægge sit tilbud en erklæring på tro og love, hvor tilbudsgiver tilkendegiver at have opfyldt sine forpligtelser mht. betaling af skatter og afgifter samt sociale bidrag. Tilbudsgiver skal vedlægge sit tilbud en erklæring på tro og love, hvor tilbudsgiver tilkendegiver ikke at være under konkurs, skifter mm og ikke at være begæret taget under konkursbehandling eller behandling mhp. likvidation, skifte mm. Tilbudsgiver skal vedlægge sit tilbud en erklæring på tro og love, hvor tilbudsgiver tilkendegiver ikke at være dømt for en strafbar handling, der rejser tvivl om pågældendes Udbudsmateriale Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

8 faglige hæderlighed eller at have begået en alvorlig fejl som de ordregivende myndigheder bevisligt har konstateret. Erklæring på tro og love vedlægges som Tilbud-Bilag 3. Tilbudsgiver skal være opmærksom på at såfremt tilbudsgiver tildeles kontrakten sker dette under forudsætning af at tilbudsgiver fremsender en Serviceattest(fuldstændig) udfyldt af Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø til Socialstyrelsen senest 1 uge efter meddelelsen af tildelingen. Serviceattesten skal være udstedt indenfor de sidste 6 måneder, regnet fra tilbudsfristen. Alternativt til Serviceattest kan fremsendes tilsvarende de samme oplysninger og erklæringer som i serviceattesten, i form af attest udstedt af kompetente retlige eller administrative myndigheder indenfor de sidste 6 måneder. Serviceattesten kan rekvireres via Erklæring på tro og love om overholdelse af bestemmelser om beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal præsteres. Erklæringen vedlægges som Tilbud-Bilag 4 i udfyldt og underskrevet stand Dokumentation for, at tilbudsgiver jf. Udbudsdirektivet kan godtgøre, at indehave nødvendig autorisation eller organisatorisk medlemskab, såfremt dette er en forudsætning for, at tilbudsgiver i sit hjemland kan udføre den pågældende ydelse. Dokumentation herfor vedlægges som Tilbud-Bilag Erklæring fra tilbudsgiver om, hvor stor en del af opgaven (timeestimat/beløbsramme), der eventuelt planlægges givet i underentreprise, samt erklæring fra underleverandør om, at vedkommende har indvilliget i at påtage sig opgaven vedlægges som Tilbud-Bilag Erklæring om gæld til det offentlige indebærer at undertegnede i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 erklærer på tro og love at der ikke er begrænsninger på tilbudsgiverens muligheder for at kunne deltage i det offentlige udbudsforretninger. Udfyld tro og love erklæring vedrørende gæld til det offentlige i Tilbuds-bilag 8 Udbudsmateriale Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

9 Tilbudsgiver gøres opmærksom på at udbudsmaterialet er vedhæftet en række forslag til udformning af ovennævnte bilag. Det er frivilligt at anvende forslagene Tildelingskriterier Tildelingen af opgaverne vil ske på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Socialstyrelsen vil vurdere de indkomne tilbud ud fra følgende tildelingskriterier: 1. Tilbuddets kvalitet 2. Tilbudsgivers kvalifikationer og erfaring 3. Tilbuddets pris Tildelingskriterierne vægtes på følgende måde: Tilbuddets kvalitet 55 % Tilbudsgivers kvalifikationer og erfaring 40 % Tilbuddets pris 5 % I vurderingen af tilbuddets kvalitet indgår en vurdering af: I hvilken grad designet er egnet til at sikre deltagelse af hhv. anbragte og udsatte hjemmeboende børn i både test- og afprøvningsfaserne. I hvilken grad designet sikrer antal tilmeldte børn, herunder det nødvendige minimumsantal i hhv. testfasen og afprøvningsfasen I hvilken grad designet sikrer deltagelse af børn i aldersgruppen for alle 7 klassetrin, dvs. har indarbejdet aldersgruppernes interesser og motivationsfaktorer I hvilken grad de skoleunderstøttende materialer, som foreslås i tilbuddet, dvs. læse- og lydbøger, spil og matematikøvelser samt skrive- og regneredskaber, matcher kravene i Fælles Mål for fagene dansk hhv. matematik I hvor høj grad eksemplerne på formuleringer af breve fremstår værdige og motiverende for målgruppens børn Udbudsmateriale Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

10 I hvor høj grad kriterierne for valg af rollemodeller og i hvor høj grad oplæg til hilsner fra dem hænger sammen med opgavens formål I hvor høj grad samarbejdet med kommunale enheder er indarbejdet i designet I hvor høj grad den i udbudsmaterialet beskrevne organisering er inddraget i designet og tidsplanen I hvor høj grad oplægget til hjemmesiden imødekommer kravene om information om opgaveløsningens faser, opgavens indhold og formål, samt fremlægger oplæg til en klassetrinsindikator til brug ved tilmelding af børn i hele projektperioden. I vurderingen af tilbudsgivers kvalifikationer og erfaring indgår en vurdering af:..de tilknyttede medarbejdere besidder skolefaglige kompetencer, herunder har erfaring med kvalitetssikring og udvælgelse af skolefaglige materialer i folkeskolefagene dansk og matematik, 1.-7.klasse..de tilknyttede medarbejdere har erfaring med at information, kontakt og rekruttering af børn, herunder godkendelse fra forældre samt information til personale om aktiviteter målrettet socialt udsatte børn i aldersgruppen I vurderingen af tilbuddets pris ex. moms indgår en vurdering af: Det samlede budget for opgavens løsning 2.7. Udkast til kontrakt forbehold og forhandling Vedlagte kontrakt vil danne grundlaget for indgåelse af aftale med den valgte leverandør. Tilbudsgiver er ikke berettiget til at afgive alternative tilbud, men kan tage ikke væsentlige forbehold over for udbudsmaterialet, dog skal det bemærkes at: Forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet accepteres ikke og vil medføre udelukkelse fra deltagelse i nærværende udbud. Dette betyder, at identiteten af det samlede udbudsmateriale i det væsentligste skal fastholdes. Afgrænsningen af grundlæggende elementer foretages af udbyder Forbehold der ikke kan prissættes af udbyder, vil medføre udelukkelse. I det omfang, tilbudsgiver ikke udtrykkeligt i Tilbud Bilag 7 tager forbehold, lægges det til grund, at tilbudsgiver ikke har forbehold for udbudsmaterialet/kontrakten. Udbudsmateriale Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

11 2.8. Ophavsret, publiceringer mv. Socialstyrelsen har ophavsret til alle data, materialer, redskaber, modeller mv. udarbejdet i forbindelse med opgaven. Alle udarbejdede materialer skal godkendes af Socialstyrelsen og forsynes med logo for Socialstyrelsen. Materialer samt indsamlede data skal afleveres til Socialstyrelsen i såvel papir- som elektronisk form i forbindelse med den løbende afrapportering fra tilbudsgiver samt ved afslutning af opgaven. Efter afslutning af opgaven skal ejerskabet til persondata/ ansvaret for persondata endvidere overdrages til Det Nationale Forskningscenter For Velfærd (SFI). Materialer til brug for formidling skal leve op til aktuelle internationale standarter for tilgængelighed og gældende retningslinjer for design i Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Socialstyrelsen forbeholder sig retten til at offentliggøre ethvert materiale i elektronisk form såvel som i papirudgaver. Der vil være en generel brugsret for enhver til det af Socialstyrelsen publicerede materiale på hjemmeside og/eller i papirudgave Disposition for udarbejdelse af tilbud Tilbudsgiver skal udforme sit tilbud i overensstemmelse med følgende disposition: 1. Indledning, der beskriver, hvem der byder, samt til hvilken pris opgaven tilbydes løst. På denne side skal tilbuddet underskrives. 2. Resumé af tilbud. 3. Detaljeret beskrivelse af forslag til løsning af opgaven. 4. Styring og organisering af opgaven. 5. Tidsplan for gennemførelse af de opstillede milepæle. 6. Oplæg til detaljeret budget for opgaven, jf. uddybning nedenfor. 7. Tilbudsgivers bemanding af projekt med tilhørende CV'er i bilag. 8. Øvrige kommentarer. Udbudsmateriale Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

12 Relevante bilag, herunder minimumskravene, jf. afsnit 2.5. bedes fremsendt i den opstillede rækkefølge 1) Soliditetserklæring Tilbud-Bilag 1 2) Erklæring om hæftelse for øvrige tilbudsgivere (konsortium) Tilbud-Bilag 2 3) Erklæring på tro og love vedr. gæld til det offentlige, strafbare forhold mm Tilbud-Bilag 3 4) Tro- og Love-erklæring om beskyttelse på arbejdspladsen mm. Tilbud-Bilag 4 5) Dokumentation for evt. autorisation Tilbud-Bilag 5 6) Erklæring om evt. underentreprise Tilbud-Bilag 6 7) Evt. forbehold Tilbud-Bilag 7 8) Tro- og loveerklæring om Gæld til det offentlige Tilbud-Bilag 8. 9) Eventuelt andet relevant materiale Det samlede tilbud bør ikke overstige 25 sider à 2400 tegn, eksklusiv bilag. Ad 6) Detaljeret budget: Budgettet skal opstilles i detaljeret og gennemskuelig form. Herunder skal ressourceforbrug relateret til delopgaver og milepæle i den samlede opgave være klart adskilte. Opdelingen er til orientering for ordregiver. Tilbuddets ressourceforbrug skal opgøres både økonomisk (pris ekskl. moms) og i arbejdstimer, såvel samlet set som fordelt på delopgaver. Endvidere skal omfanget af arbejdstimer angives særskilt for hhv. projektleder, konsulenter, kontormedarbejdere, studentermedhjælpere m.v. Samtidig skal det detaljerede budget indeholde en oversigt over: Den samlede pris (både inkl. og ekskl. moms) Pris pr. time pr. medarbejderkategori, der indgår i opgaveløsningen hos tilbudsgiver Antal timer for konsulenter tilknyttet opgavens løsning Vederlag forfalder jf. betalingsplan. Se punkt 4.4 i kontraktudkastet. Udbudsmateriale Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

13 2.10. Behandling af tilbud Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbudsforretning er Socialstyrelsen uvedkommende. Socialstyrelsen er ikke forpligtet til at tilbagelevere afgivne tilbud. Leverandørvalget er ikke afsluttet, før kontrakten er underskrevet. Den leverandør, der tildeles opgaven, skal aflevere sit tilbud samt en opgavebeskrivelse til Socialstyrelsen i elektronisk form. Det vindende tilbud skal aflevere et resume af projektet på max. 2 sider, der egner sig til offentliggørelse på Socialstyrelsens hjemmeside Kommunikation Al Kommunikation vedrørende udbuddet og tilbuddet med bilag skal være skriftligt og affattes på dansk. Udbudsmateriale Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

14 2.12. Kontaktoplysninger for offentlige myndigheder Oplysninger om skatter og afgifter fås hos: Skatteministeriet, Koncerncenteret Nicolai Eigtveds Gade København K Danmark Telefon: Internetadresse (URL): Oplysninger om miljøbeskyttelse fås hos: Miljøstyrelsen Strandgade København K Danmark Telefon: Internetadresse (URL): Oplysninger om sikkerhed på arbejdspladsen og arbejdsvilkår fås hos: Arbejdstilsynet Postboks København C Danmark Telefon: Fax: Internetadresse (URL): Udbudsmateriale Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

15 3. Fortrolighed Tilbudsgiverens opmærksomhed henledes på, at dokumenterne, herunder indkomne tilbud, i udbyders udbud vil kunne være omfattet af retsregler om adgang til aktindsigt. Det betyder, at konkurrenter m.fl. kan anmode om aktindsigt i tilbud, der afgives. Anmodninger om aktindsigt fra andre virksomheder, der også deltager i udbudsprocessen, skal i henhold til praksis fra Klagenævnet for Udbud afhængig af omstændighederne imødekommes af den ordregivende myndighed. Såfremt der er oplysninger eller elementer i tilbuddet, som ud fra forretningsmæssige overvejelser ønskes undtaget fra aktindsigt, kan tilbudsgiveren angive dette i sit tilbud. Ordregiver vil dog under alle omstændigheder være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen. Udbudsmateriale Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

16 4. Projektbeskrivelse: Afprøvning af den skoleunderstøttende Baggrund metode Klub Penalhus En god skolegang og en efterfølgende ungdomsuddannelse har stor betydning for børn og unges trivsel, udvikling og mulighed for et godt voksenliv. Det er dokumenteret, at anbragte børn klarer sig væsentligt dårligere uddannelses- og erhvervsmæssigt, end deres jævnaldrende: 1 Forskning viser, at anbragte børn i gennemsnit opnår væsentlig dårligere resultater i grundskolen end deres jævnaldrende, deres skolegang afsluttes ofte tidligere og de klarer sig, sammenlignet med jævnaldrende unge, dårligere i forhold til uddannelse og job, når de når voksenalderen. Målt ved nationale tests i folkeskolen er udsatte børns (både anbragte børn og børn, som modtager forebyggende foranstaltninger) faglige niveau i folkeskolen markant lavere end niveauet hos børn i almindelighed. Det samme billede viser sig, når man ser på udsatte børn og unges gennemsnit ved 9. klasses afgangsprøve. Nationale undersøgelser viser, at social baggrund fortsat har stor betydning for, hvorvidt unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse. Nyere dansk forskning viser endeligt, at elevernes skolegang og faglige resultater har betydning for om de efterfølgende gennemfører en ungdomsuddannelse. Danmarks Statistik har siden 2010 opgjort børn og unges score i de nationale tests for folkeskolen (dansk og matematik) 2. Testene tegner et billede af, hvad elever kan og ved i 6. klasse inden for tre centrale områder i fagene. Testresultaterne bliver omregnet til en skala fra 1 til 100, se tabel 1 nedenfor: 1 Kilde: SFI - Anbragte børns undervisning sammenfatning af tre delrapporter, I forbindelse med de nationale dokumentationsprojekter for udsatte børn og unge:

17 Tabel 1: Niveau i de nationale tests i 6. klasse Gennemsnitsscore, 2011 Udsatte Ikke-udsatte Dansk, samlet vurdering Matematik, samlet vurdering Data: Danmarks Statistik, Det Nationale Dokumentationsprojekt. Den svenske forsker Bo Vinnerljungs registerforskning peger på, at en velgennemført grundskole er den vigtigste beskyttelsesfaktor for tidligere anbragte i voksenlivet. En velgennemført skolegang er med til at sikre at tidligere anbragte opnår selvforsørgelse, undgår hospitalsindlæggelser, misbrug og kriminalitet samt opnår stabile boligforhold etc. i voksenlivet. Resultaterne peger på, at en velgennemført grundskole er en af de vigtigste faktorer til at sikre, at anbragte og udsatte børn og unge opnår selvforsørgelse som voksne og får et godt voksenliv, der tåler sammenligning med deres jævnaldrende. Aktuelle initiativer på området Regeringen har som et af de sociale 2020-mål, at udsatte børn og unges niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres. I kommuneøkonomiaftalen for 2014 er det endvidere aftalt mellem regeringen og KL, at andelen af udsatte børn og unge med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. Samtidig er ét af de tre overordnede mål for Folkeskolereformen, at betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater skal mindskes. På den baggrund er der som led i satspuljeaftalen for 2015 igangsat et fælles initiativ mellem Undervisningsministeriet og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold [herefter MBLIS]. Formålet med initiativet er at forbedre udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen, så de i højere grad får de nødvendige kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse som grundlag for at få et velfungerende voksenliv. Initiativet skal i øvrigt understøtte: 17

18 De sociale 2020-mål om, at udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik skal forbedres. Samtidig understøtter målet også indirekte 2020-målsætningen om, at flere udsatte unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Folkeskolereformens målsætning om, at den negative betydning af elevernes sociale baggrund skal reduceres samtidigt med, at der sættes fokus på trivsel, og på at alle børn skal blive så dygtige, de kan. Ministeriernes fælles initiativ har det primære formål at forbedre børnenes faglige niveau ved at identificere, udvikle og afprøve en række metoder, som i norden og andre lande har vist gode resultater. Klub Penalhus er, sammen med Makkerlæsning, et af de afprøvningsprojekter, som indgår i det fælles initiativ. Initiativets øvrige metoder udvælges på baggrund af en afsøgning i Der er til det samlede initiativ tilknyttet evaluering og erfaringsopsamling med henblik på, at indsatser, der har vist gode resultater for målgruppen af udsatte og anbragte børn, kan formidles til øvrige kommuner og skoler. Klub Penalhus - The Letterbox Club. Klub Penalhus er en skoleunderstøttende metode, som er udviklet i England under navnet The Letterbox Club, og som aktuelt omfatter mere en 6000 anbragte børn i England. The Letterbox Club er en central skolestøttende indsats, som i England udsender skolestøttende materialer i konvolutter til tusindvis af plejefamilieanbragte børn i alderen 5-13 år. De skolebørn, som i UK, har modtaget konvolutterne i et skoleår har i nationale test vist fremgang på helt op til 1,5 skoleår i læsning/stavning og matematik samt øget motivation for læring generelt. Desuden vurderer plejeforældre, at børnenes generelle trivsel forbedres samtidigt med, at børnene oplever forbedrede skolekompetencer. Læs mere om de engelske erfaringer på De gode resultater for anbragte og udsatte børn tilmeldt The Letterbox Club i England er flere gange blevet fremhævet af blandt andet den svenske registerforsker Bo Vinnerljung, og ønskes nu afprøvet i Danmark. Den skoleunderstøttende metode The Letterbox Club har ikke før været afprøvet i de nordiske lande. 18

19 I Danmark findes dog flere parallelle tiltag, som har vist gode resultater. Tiltagene har primært været målrettet små børn og børn i førskolealderen: Skolekuffert er i gang i flere kommuner målrettet tosprogede børn i førskolealderen. Programmet HIPPHOPP anvendes forebyggende til børn i førskolealderen og er en fordanskning af Hippy-programmet. HIP-HOPP blev evalueret af Rambøll i Afprøvning af Klub Penalhus i Danmark Til afprøvningen af metoden i Danmark er der valgt en organisering af Klub Penalhus som så vidt muligt ligner den engelske organisering, således, at vi i Danmark har de bedste forudsætninger for at overføre de positive resultater til målgruppens børn. Afprøvningen vil forløbe i to faser. En testfase i juli til december 2015, hvor de skoleunderstøttende materialer afprøves på 50 børn med henblik på at tilpasse konceptet og finde den mest hensigtsmæssige målgruppe for en afprøvning i større skala. Selve afprøvningsfasen forløber fra Der vil være knyttet en ekstern evaluator til begge faser. I afprøvningsfasen etableres endvidere kommunale enheder, der distribuerer konvolutterne med skoleunderstøttende materialer til de tilmeldte børn. 4.1 Den udbudte opgave Den udbudte opgave omfatter afprøvning af den skoleunderstøttende metode The Letterbox Club/ Klub Penalhus til en dansk kontekst. Klub Penalhus skal afprøves i et tæt samarbejde mellem MBLIS og UVM, kommunale enheder samt skolefaglige ressourcepersoner. Undervisningsministeriet har ansvaret for ekstern evaluering samt udbredelse af resultaterne af afprøvningen. Beløbsrammen for udbuddet er kr ,- ekskl. moms. I de følgende afsnit beskrives leverandørs opgaver. 19

20 4.1.1 Formål med opgaven Formålet med projektet er at afprøve den skoleunderstøttende metode The Letterbox Club i Danmark. I Danmark kaldes metoden Klub Penalhus, og målgruppen er udsatte og anbragte børn, som går i folkeskolen på klassetrin. Målet med projektet er, at de deltagende udsatte børn og unges faglige niveau i dansk og matematik forbedres, så de får bedre mulighed for at klare sig godt i folkeskolen og videre i uddannelsessystemet. Samtidig er målet også at mindske betydningen af elevernes sociale baggrund, samtidig med at alle elever bliver så dygtige, de kan, hvilket også er centralt i Folkeskolereformen. Formålet med opgaven er at afprøve den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus i Danmark ved at etablere en central enhed, som i projektperioden kvalitetssikrer, indkøber, pakker og udsender skoleunderstøttende materialer til målgruppen i tæt samarbejde med opgavens øvrige aktører (se afsnit Organisering). Afprøvningens formål er desuden at tillade en evaluering af den skoleunderstøttende metodes virkning for anbragte og udsatte børns resultater i en dansk kontekst. 4.2 Målgruppen Målgruppen for opgaven er: Anbragte børn i folkeskolens klassetrin Udsatte børn (støtte efter SEL 52) i folkeskolens klassetrin Anbragte børn. Anbragte børn omfatter børn, som er anbragt enten i plejefamilie, på døgninstitution eller på socialpædagogiske opholdssted, og som går i folkeskole. Målgruppen omfatter dermed ikke anbragte børn, som går i intern skole på døgninstitution, socialpædagogisk opholdssted eller i friskole. Udsatte børn. Udsatte børn omfatter børn som er hjemmeboende ved deres forældre, som modtager støtte efter servicelovens 52 og som går i folkeskole. Målgruppen omfatter ikke børn, som går i friskole eller andre skoletilbud. 20

21 Antallet af børn, som skal tilmeldes Klub Penalhus. Metoden skal afprøves og evalueres i projektperioden, og det er derfor centralt for opgaveløsningen, at så mange børn som muligt på alle 7 klassetrin tilmeldes Klub Penalhus. Som minimum skal 50 børn i testfasen i 2015 modtage materialet, og som minimum skal 250 børn i afprøvningsfasen modtage materialet. Leverandør skal påregne at skulle tilbyde og fremsende materialet til betydeligt flere børn end det angivne minimumsantal dels for at sikre, at metoden afprøves, dels fordi anbragte og udsatte børn kan have ustabile opvækstvilkår. Målgruppen kan ikke forudsættes at være stabile projektdeltagere, og tilbudsgiver skal indtænke dette som et vilkår for opgaveløsningen. Tilbudsgiver skal i sit tilbud opstille et design, hvoraf det fremgår hvordan både udsatte børn og anbragte børn kontaktes og tilmeldes i både test- og afprøvningsfasen af Klub Penalhus. Tilbudsgiver skal i sit tilbud opstille et design, hvoraf det fremgår hvordan så mange børn som muligt deltager, og hvordan der tages højde for frafald, således at antallet af børn, der har modtaget materialet, og som på den baggrund kan gennemføre evaluators tests, som minimum er 50 børn i 2015 og minimum 250 børn i afprøvningsfasen De skoleunderstøttende materialer De skoleunderstøttende materialer består af en pakke materialer, som fremsendes til hvert tilmeldt barn i alt seks gange, dvs. månedligt fra juli til december, i det år barnet er tilmeldt. Leverandør skal vælge det skoleunderstøttende materiale, som skal i de danske pakker til de tilmeldte børn. Hver af de seks kuverter skal som minimum indeholde følgende materialer (gældende for alle 7 klassetrin hvert år i projektperioden): a) En farvestrålende kuvert (klassetrin må ikke fremgå af kuverten, erstattes af fx farvekode) b) En skriftlig hilsen fra rollemodel (motivation) c) 10 selvklæbende navnelabels med barnets fulde navn til materialerne d) 1-3 læse- og lydbøger med non-fiktion, fakta og poesi e) 3-4 matematikøvelser f) Et mindre spil, fx købmand eller lignende g) Skrive- og regneredskaber svarende til årgang 21

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse

Dragør Kommune. August 2006. Dragør Kommune. Udbud af genbrugshjælpemidler. Udbudsbeskrivelse August 2006 Dragør Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler Udbudsbeskrivelse 1. BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE OG OPGAVEN...5 1.1 INDLEDNING...5 1.2 BESKRIVELSE AF DRAGØR KOMMUNE...5 1.2.1 DRAGØR KOMMUNES

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Udbudsmateriale. Rengøring. Fredensborg-Humlebæk Kommune. EU-udbud 2006/S 30-033175. info@serviceconsult-56822385

Udbudsmateriale. Rengøring. Fredensborg-Humlebæk Kommune. EU-udbud 2006/S 30-033175. info@serviceconsult-56822385 Udbudsmateriale Rengøring EU-udbud 2006/S 30-033175 info@serviceconsult-56822385 Indholdsfortegnelse: 1. Tilbudsbetingelser... 3 1.1 Udbudsform, tilbudsgivere, omfang og mulige delaftaler... 3 1.2 Inddeling

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere