Ansøgning om prækvalifikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om prækvalifikation"

Transkript

1 Ansøgning om prækvalifikation Højvangen i Skanderborg Grønnedalsparken/ Poul La Cours Vej Skanderborg Andelsboligforening & Midtjysk Boligselskab Ansøgning til Landsbyggefonden - oktober Udarbejdet af Boligkontoret Danmark 1

2 To afdelinger et område forlængelse af helhedsplan I området Højvangen i Skanderborg har de to afdelinger Grønnedalsparken og Poul La Cours Vej en helhedsplanen for den boligsociale indsats. Denne udløber i 2012, og afdelingerne og selskaberne har besluttet at søge Landsbyggefonden om forlængelse og opgradering af den boligsociale indsats i området. Der er med den nuværende helhedsplan taget nogle afgørende skridt i den rigtige retning for området, men der ligger stadig en meget stor fælles tværfaglig opgave i at styrke det boligsociale arbejde og løfte boligområdet. Derfor søges der nu Landsbyggefonden om støtte til i 2012 at udarbejde opfølgningen på den boligsociale helhedsplan, således at vi fra 2013 og de kommende fem år kan fortsætte og intensivere indsatsen i området. Højvangen og de to afdelinger Højvangen i Skanderborg kommune omfatter afdelingerne Poul la Cours Vej og Grønnedalsparken. De to boligafdelinger ejes af hhv. Midtjysk Boligselskab og Skanderborg Andelsboligforening og der bor i alt ca beboere i området. Bydelen er velforsynet med institutioner og dagligvarebutikker, ligesom der i området ligger gymnasium, handelsskole, svømmehal, motionscenter, kirke og daginstitutioner, og afdelingernes beboere har let adgang til offentlig transport og stisystemer. Dette til trods opleves afdelingerne stadig som et afgrænset område, der er afskåret fra den øvrige del af Skanderborg by. Poul la Cours Vej er opført i 1974 og består af boligblokke i tre etager beklædt med røde mursten og med flade tage. Afdelingen har 140 lejemål, primært familieboliger, samt en del 1-rumsboliger. Der bor 277 beboere i afdelingen og bebyggelsen rummer foruden boliger også kontorfaciliteter for Midtjysk Boligselskab. Der er en fysisk helhedsplan undervejs i afdelingen, der skal modernisere denne for ca. 110 mio. kr. over de kommende år. Grønnedalsparken er administreret af Skanderborg Andelsboligforening og rummer 416 lejemål med 820 beboere. Bebyggelsen er opført i perioden og lejemålene fordeler sig på 11 forskellige lejlighedstyper fra 1-rumsboliger på 26 m2 til 5-rumsboliger på 125 m2. Størstedelen af boligerne er 2-4 rums boliger. Bebyggelsen består af to typer bebyggelse; 2-, 3- og 4-etages blokke med lejligheder i opgange samt 2 etagers rækkehuse med gårdhaver. Udvalgte nøgletal for afdelingerne1 Nøgletal for boligområderne 2010 Grønnedalsparken Poul La Cours Vej Skanderborg Kommune Antal beboere Andel beboere u/ 18 år 30 % (246) 31,7 (88) 26,8 & (15.349) Andel husstande med enlige uden børn 54,3 % (215) 52,2 % (70) 28,3 % (6.640) Invandrere/efterkommere 26,3 % (216) 46,3 % (128) 4,3 % (2.676) Andelen børn og unge (0-24) 13,4 % (110) 22 % (61) 1,4 % (849) indvandrere/efterkommere Børn med kun én forsørger 40,7 % (100) 15,1 % (42) 12,4 % (1.908) GNS årlig husstandsindkomst Andel beboere med en årlig bruttoindkomst 37,3 % (224) 41 % (82) 24,3 % (10.595) under Førtidspensionister 8,9 % (73) 9,3 % (26) 2,9 % (1.667) Personer år uden ordinær 28,1 (231) - 11,7 % (6.733) beskæftigelse Fraflytningsprocent , Fraflytningsprocent , Fraflytningsprocent , Pr er der i afdelingerne i alt 299 beboere, der er på offentlig forsørgelse og i kontakt med jobcentret. 96 personer er kontanthjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed 60 % af de ledige er i aldersgruppen år. Matchgruppe 3 (de der er længst væk fra arbejdsmarkedet) udgør 76 personer. 1 KÅS-tal er vedlagt som bilag 2

3 Udlejningssituationen og HOTSPOT målinger For begge afdelinger er det en udfordring at leje boligerne ud, og derudover er den store udfordring, at fastholde de nuværende og ressourcestærke beboere i afdelingerne. I perioden har fraflytningsprocenten ligget over 20 pct. Dog er der tendenser til, at fraflytningsprocenten er faldende i begge afdelinger, hvilket er positivt. Men der er behov for en mere massiv fremadrettet indsats omkring udlejningen, hvis vi skal fastholde de positive tendenser. Der er behov for en konkret indsats på den boligsociale anvisning, de mange små 1 rums boliger samt evt. indførelse af fleksibel udlejning i afdelingerne. Højvangen er udpeget som hotspot område, hvorfor der sideløbende med helhedsplanen er udarbejdet en handleplan for at øge trygheden i området i samarbejde med Integrationsministeriet. En del af Hotspot indsatsen handler konkret om boligområdet, og helhedsplanen og hotspot indsatsen tænkes i dag sammen i en fælles forandringsstrategi. En stor udfordring for området er kriminalitet og utryghed. Som det ses af figurerne til venstre opgøres antallet af brande, anmeldelser af kriminalitet og sigtelser nu mere systematisk end tidligere. Det skal bemærkes, at ovenstående statistik ikke omfatter den totale mængde kriminalitet eller anmeldelser i området. Der er en for området stor del lovovertrædelser i forbindelse med våbenloven og lov om euforiserende stoffer, der ikke kan ses af disse tabeller. Lovovertrædelserne har en negativ betydning for området. Det er målet med den nye helhedsplan, at skabe et tættere samarbejde mellem Hotspot, Projekt Højvang (helhedsplanen) og politiet. Der lægges derfor med denne ansøgning op til, at boligselskaberne, afdelingerne og kommunen indgår et fælles partnerskab og en fælles boligsocial helhedsplan, hvor der satses massivt på at løfte området i en koordineret og helhedsorienteret boligsociale indsats over de kommende år. Status på den nuværende helhedsplan Den nuværende helhedsplan arbejder med tre primære indsatsområder: 1. Højvangen og Bysamfundet 2. Fællesskab og netværk 3. Uddannelse og job Der er indenfor disse områder i de sidste tre til fire år iværksat en lang række af aktiviteter for og med beboerne. Helhedsplanens indsatser og målsætninger bliver endeligt evalueret i 2012, men allerede nu kan følgende konkluderes: Projekt Højvang er blevet en integreret del af boligområdet, og har et fornuftigt samspil med afdelingernes øvrige drift. Projekt Højvang har initieret en lang række projekter (se bilag 1), og har formået at rekruttere frivillige til alle gennemførte indsatser. 3

4 Der er opstartet en række forpligtende samarbejder mellem projekt Højvang og det omkringliggende samfund, der resulterer i, at aktiviteter forankres i boligområdet men uden helhedsplanen som tovholder. Der er etableret et forpligtende samarbejde med Skanderborg Kommune, som der er meget potentiale i at bygge videre på i en ny helhedsplan. Der er skabt en stor bevidsthed om projektets betydning for området, herunder er der skabt den platform der er nødvendig for at løse afdelingernes udfordringer. Der har i Projekt Højvang været en række udskiftninger i personalet. Dette har medført tab af vigtig information, tab af ejerskab til projektet fra beboernes og bestyrelsernes side, nye tilgange til projektet samt en række situationer, hvor beboerne har mistet tilliden til nytten af Projekt Højvang. Det kan konkluderes, at det er meget sårbart med kun én medarbejder i projektet, hvorfor vi i 2011 og frem til 2012 har to ansatte i området. Dette ønskes fortsat med en ny helhedsplan. Der kommer flere borgere, som ikke bor i området til afdelingerne, og det er generelt opfattelsen blandt nøgleaktører i afdelingerne, at den positive optik omkring området så småt begynder at tage form. Om end områdets image stadig har det meget svært i resten af byen, har Projekt Højvang flere gange sat området på det positive landkort, og modtaget flere priser for deres aktiviteter. Indsatsen omkring Højvangen og Bysamfundet har generelt iværksat de lovede tiltag, men indsatsen bør fortsættes i området, da der stadig er store udfordringer i området. Indsatsen omkring fællesskab og netværk har fungeret delvist. I forhold til fællesskabet er det uden tvivl blevet bedre og beboerne tilkendegiver, at området er blevet bedre og rarere at færdes i de sidste tre år. I forhold til netværk er der etableret mange samarbejder med de omkringliggende parter og institutioner, men der er i høj grad stadig et behov for at gøre disse samarbejder mere forpligtende og længerevarende end bare enkeltstående arrangementer. Det er generelt ikke svært at få foreninger til at deltage i aktiviteter, men det er svært at forpligte eksterne parter på de mere langsigtede løsninger omkring de mest udsatte beboergrupper. Indsatsområdet uddannelse og job er det indsatsområde, der har det sværest. Vi har ikke nået alle de opsatte mål, men der arbejdes pt. med en fremskudt beskæftigelsesindsats, samt et tættere samarbejde med det lokale erhvervsliv. Derudover er der igangværende projekter omkring unge og unge i fritidsjobs i samarbejde med SSP og de lokale klubber. Det er vurderingen, at der skal satses mere bredt på dette område i en ny helhedsplan, hvor det tydeligt skal defineres, hvilke indsatser og aktiviteter vi igangsætter i projektet og hvordan. Dette skal naturligvis ske sammen med kommunen. Organisationen i helhedsplanen har fungeret rigtig fint med projektsekretariat, forretningsudvalg og styregruppe. Denne model ønskes fortsat samtidig med, at vi gerne vil øge samarbejdet mellem de fagprofessionelle i helhedsplanen og kommunen. Det oprindelige budget i projektet er overholdt, og langt de fleste aktiviteter er enten iværksat, igangværende eller undervejs. Indsatsområderne har vist sig særdeles brugbare og relevante. Der er et udtalt behov for at skabe mere fokus på styring af helhedsplanen, og i den nye helhedsplan skal der arbejdes mere indgående med beskrivelser af de enkelte indsatser sammen med de parter der er involveret, ligesom der skal gøres mere ud af, at opsætte SMART-baserede mål til alle indsatser og aktiviteter. Generelt har projektet fået godt fat om indsatserne i den nuværende helhedsplan, men der er behov for mere fokus på de udsatte beboere og de mere komplekse sociale udfordringer som eksempelvis udsatte familier, udsatte børn, beskæftigelse, psykisk syge beboere, kulturen i afdelingerne, adfærd der påvirker området negativt, utryghed, kriminalitet, udlejningssituationen og gruppen af beboere med få ressourcer. Beboerdemokratiet har i den nuværende helhedsplan ikke følt sig tilstrækkeligt inddraget, hvilket vi allerede med denne prækvalifikation arbejder på at ændre. I den nye helhedsplan vil vi derfor indarbejde en selvstændig strategi for beboerinddragelse, herunder inddragelsen af frivillige og bestyrelserne i begge afdelinger. Denne ansøgning har været godkendt i begge afdelingsbestyrelser, samt godkendt på beboermøder i begge afdelinger. Endeligt er ansøgningen iværksat af de to boligforeninger i fællesskab. Udfordringer i Højvangen forlængelse af helhedsplan Afdelingerne har et stort behov for, at den boligsociale indsats fortsætter længere end Som det følgende viser, er der stadig en lang række svære udfordringer i området som har behov for fokus. Vi ønsker i samarbejde med kommunen at forlænge og intensivere den boligsociale indsats, og i fællesskab arbejde helhedsorienteret videre omkring løsningen af følgende udfordringer: 4

5 Høj fraflytning fra afdelingerne og en udlejningssituation der ikke er optimal. Dårligt image, der påvirker ejerskabsfølelsen indadtil og tiltrækningen af ressourcestærke beboere udadtil. Hertil kommer en udfordring omkring hvordan området defineres og afgrænses fysisk og socialt, samt den negative omtale af området ude i byen. Kriminalitet og utryghed der kommer til syne i form af hærværk, graffiti, salg af stoffer, tyveri og til tider mere hård kriminalitet. Dette medfører høj grad af oplevet utryghed i afdelingerne blandt begge afdelingers beboere. Denne opfattelse spreder sig til resten af byen, og der er behov for et tættere samarbejde med politiet omkring kriminaliteten. Ringe evne til at bo i afdelingerne, hvilket viser sig i form af høje udgifter til drift af afdelingerne, skrald og manglende ejerskab til fællesarealer og aktiviteter. Integrationsproblematikker og nabokonflikter som primært giver sig udslag i mange konflikter beboerne imellem, samt en række kulturelle konflikter omkring opfattelsen af at bo til leje i et fællesskab. Udfordringer med at rekruttere frivillige. Om end deltagelsen er steget som følge af helhedsplanen ind til nu, er der stadig et behov for at engagere langt flere beboere til aktiviteter, arbejdsgrupper og i nogen grad til det etablerede beboerdemokrati. Det er håbet at en ny helhedsplan vil kunne give beboerne en ny start i forhold til at engagere sig, fordi der arbejdes massivt med ejerskabet til projekt Højvang i afdelingerne. Mange unge og voksne udenfor arbejdsmarkedet, hvilket medvirker til at en gruppe af unge mangler fornuftige aktiviteter at tage sig til, samtidig med at en stor gruppe af voksne fastholdes i en negativ social og økonomisk spiral. Det er derfor vigtigt, at der sættes ind for at bryde denne udvikling i tæt samarbejde med kommunen. Det er ligeledes vigtigt, at der sættes ind over for afdelingens unge, således at de ikke ender på overførselsindkomster, men i stedet kommer i fritidsjobs, uddannelse eller praktikforløb. Udsatte beboere med psykiske og misbrugsrelaterede problemer. Disse beboere har været den vanskeligste gruppe at sætte ind overfor i den nuværende helhedsplan, og der skal med den nye helhedsplan satses mere massivt på at hele det sociale velfærds system i kommunen, psykiatri og i boligområdet støtter disse beboere, således at beboerne kan rummes i afdelingens sociale liv. Børn og unge udgør en stor gruppe i afdelingerne, og vi har med helhedsplanen fået et rigtig godt samarbejde og partnerskab med flere i målgruppen. De deltager i aktiviteter, men der er stadig en stor gruppe som vi ikke endnu er i kontakt med. En stor del af børnene og de unge har en anden etnisk baggrund end dansk, og der er stadig behov for det opsøgende arbejde og en mere aktiv indsats i afdelingerne. Endeligt er der behov for fokus på de børn der vokser op i udsatte familier. Hjælpe til at styrke sundhedsindsatsen blandt beboerne i området, herunder stille en række strukturerede tilbud til rådighed, så beboerne oplever muligheden for at leve et sundt liv som muligt i nærområdet. Samtidig er der en stor udfordring i indsatsen for de mest udsatte beboere. Personaleressourcer. Endeligt er der et behov for at styrke den nuværende helhedsplan med flere ressourcer. At være ene projektleder i så stort et område gør, at man ikke kan skabe relationer til beboerne, herunder særligt de udsatte grupper. Der er derfor behov for, at der på den ene side er mindst to ansatte i helhedsplanen, og på den anden side, at kommunen også placerer relevante medarbejdere, aktiviteter og borgerservicefunktioner i afdelingerne. Kommunens involvering i området har været eksisterende hele perioden med helhedsplanen. Der er dog et behov for at lave konkrete forpligtende aftaler mellem projektet og det enkelte fagområde, ligesom der er behov for mere konkrete aftaler om deltagelse i aktiviteter og indsatser med samarbejdsparter. Områdets ressourcer og samarbejder Der er med den eksisterende helhedsplan etableret en række udbytterige samarbejder. Det være sig både med enkeltpersoner, omkringliggende institutioner og uddannelsessteder, ligesom der også samarbejdes med frivillige grupper, kommunale medarbejdere og det lokale erhvervsliv. Vi vil gerne udbygge dette samarbejde og gøre en række samarbejder mere forpligtende. Det gælder særligt samarbejderne med foreningslivet, ungdomsskolen, butikkerne i nærområdet og uddannelsesinstitutionerne, således at disse føler ejerskab til helhedsplanens indsatser og kan se en fordel i at bidrage struktureret til målopfyldelsen og aktiviteterne. Vigtigst af alt er dog, at beboerne er denne helhedsplans primære omdrejningspunkt. Det er dem det handler om, og dem vi ønsker at skabe området igennem. Derfor er ejerskabet og kendskabet to vigtige begreber. Ejerskabet til helhedsplanen og dét at bidrage til det sted man bor, og kendskabet til at man kan yde en indsats og kan være med i et større fællesskab i Projekt Højvang. Flere beboere har deltaget i aktiviteter, men forbinder det ikke umiddelbart med Projekt Højvang eller en helhedsplan. Vi ønsker at betone koblingen mellem den enkelte beboer og fællesskabet i boligområdet, som noget man kan være en aktiv del af, og som er til for og i kraft af beboerne selv. 5

6 Ny helhedsplan Vi ønsker i en ny helhedsplan at fokusere indsatsen omkring den hele families evne til at bo. Det betyder at vi fortsætter de tre temaer fra den nuværende helhedsplan, da der allerede er skabt ejerskab til disse: 1. Højvangen og Bysamfundet 2. Fællesskab og netværk 3. Uddannelse og job På baggrund af møder med bestyrelserne, de nuværende ansatte i afdelingen (projektlederne) og kommunen samt en foreløbig evaluering af den nuværende helhedsplan, ønsker vi med forlængelsen af helhedsplanen, at denne bygges op omkring følgende indsatser under de tre temaer: Børn, unge og familier Udsatte grupper (og opsøgende arbejde) Uddannelse, beskæftigelse og erhverv Beboernetværk, deltagelse, demokrati Image og kommunikation Sundhed Indenfor disse indsatser ønsker vi blandt andet at: Styrke det nuværende fokus på børn og unge, samt denne gruppes mulighed for at skabe et godt liv med aktiviteter, uddannelse, tryghed, netværk og selvværd. Hjælpe børn og unge i belastede familier Skabe rum til det opsøgende arbejde i forhold til særligt udsatte og kriminalitetstruede unge Arbejde målrettet med mere opsøgende arbejde i forhold til udsatte beboere og familier. Skabe rammerne for, at den offentlige hjælp når ud til de beboere med det største behov. Etablere offentlige servicefunktioner i Højvangen. Tilbyde ensomme og isolerede beboere et fællesskab. At området får en kommunal forankret og specifik beskæftigelsesindsats, der bl.a. tilbyder alle unge et fritidsjob, herunder partnerskaber med erhvervslivet i kommunen og lokalområdet. Målrettet arbejde for at der indføres SCR mellem de virksomheder der er i nabolaget, samt de virksomheder, som arbejder i afdelingernes drift. Etablere lommepengeprojekter og projekt juniorpædagoger. Arbejde systematisk med evnen til at bo, der handler om adfærd i et alment lejebolig fællesskab. Skabe tilbud til de borgere, der ikke har et privat netværk, og som gerne vil finde et netværk. Etablere ejerskabet til Projekt Højvang/projektlederne og så beboerne samt bestyrelser Fastholde de mange aktiviteter, der i dag fungerer i afdelingerne, og i højere grad arbejde for at disse forankres blandt frivillige i afdelingerne. Tænke brugen af kommunale tilbud f. eks. kommunens bibliotek mere aktivt ind i integrationsindsatsen, herunder tænke borgerservice, bibliotek, deltagelse og demokrati sammen som en del af den boligsociale indsats. Styrke projekt opgangsambassadører. Dertil kommer et behov for at sætte mere fokus på udearealer, renholdelse, oprydning og ejerskab til området. Intensivere arbejdet med det gode naboskab, herunder arbejde med udfordringerne omkring beboerdemokratiets rolle i klagesager versus rollen som bestyrelse. Forbedre udlejningssituationen i begge afdelinger, herunder fastholde de ressourcer der er i området samt skabe en mere blandet beboersammensætning. Fortsætte indsatsen omkring, at åbne Højvangen mod resten af byen og få resten af byen ind i området. Styrke imageindsatsen og arbejde mere intensivt med den diskurs beboerne i afdelingen har i forhold til området. Øge den kriminalpræventive indsats i et tæt samspil med politiet, driften i afdelingerne og kommunen, samt evt. frivillige organisationer. Skaber mere synlig integration mellem afdelingerne og de omkringliggende institutioner, uddannelser og samarbejdsparter. Skabe mere forpligtende integration mellem afdelingerne, helhedsplanen og erhvervslivet. 6

7 Koble den boligsociale indsats sammen med indsatserne omkring infrastruktur i og omkring området. Der skal arbejdes med diskursen om, hvad Højvangen er internt såvel som eksternt. Arbejde systematisk med sundhed i forhold til beboerne. Igangsætte sundhedsfremmende aktiviteter indenfor KRAM faktorerne. At sundhedsfremme og forebyggelse iværksættes sammen med kommunen. Inddrage DGI og andre aktører, foreninger og institutioner ioner som samarbejdsparter i forhold til sundhedsindsatsen. Uddanne frivillige instruktører, således at sundhedsindsatsen forankres hos frivillige over tid Disse nævnte aktiviteter og projekter er blot et udpluk af det vi ønsker en ny boligsocial helhedsplan skal indeholde. Det skal analyseres nærmere, hvor behovet er størst, således at indsatser og aktiviteter kan prioriteres. Økonomi For perioden (5 år) søges Landsbyggefonden om kr. i tilskud til den boligsociale helhedsplan. Egenfinansieringen lægges fra boligselskaberne og afdelingerne og udgør tilsammen kr. Skanderborg Kommune bidrager med kr. Medfinansieringen udgør således kr., hvilket svarer til 33,4 pct. af det samlede budget. Organisation og koordinering Helhedsplanen har allerede opbygget en struktur for styringen af indsatserne, og denne organisation fortsættes i den nye helhedsplan. Den daglige ledelse varetages af projektlederne, mens den løbende håndtering af sager ligger i forretningsudvalget for helhedsplanen. Styregruppe FU Endeligt varetager styregruppen de overordnede linjer og fremdriften i helhedsplanen. hedsplanen. Projektsekretariat I den nye helhedsplan vil vi dog vægte, at have mere end én projektleder ansat, idet sårbarheden med kun én ansat simpelthen er for stor. At kunne sætte ansigt på helhedsplanens aktiviteter og indsatser har stor betydning for succesraten og særligt for den tillid, som kræves for at indsatserne og aktiviteterne lykkes. Vi har derfor i budgettet indsat to projektledere i det nye Projekt Højvang. Vi ønsker at bruge 2012 på at udarbejde den nye helhedsplan sideløbende med, at den nuværende helhedsplan køres videre. Dette kræver, at vi kan ansætte en ny projektleder i Både boligforeningerne, afdelingerne og kommunen er meget ambitiøse omkring tilblivelsen af en ny helhedsplan og vil derfor gerne afsætte hele 2012 til at lave den nye helhedsplan. Evaluering Den endelige evalueringsstrategi fastlægges i den endelige helhedsplan. Der skal både ske en løbende evaluering af indsatserne og en midtvejs- og slutevaluering. Inden dette arbejde går i gang ønsker vi i udarbejdelsen af den nye helhedsplan, at gennemføre en større tilfredshedsundersøgelse og evaluering blandt beboerne i de to afdelinger. Helhedsplanens nye evalueringsstrategi opbygges efter forskrifterne fra Landsbyggefonden og Boligkontoret Danmark, hvor der for hvert indsatsområde er milepæle med målbare mål og succeskriterier. Helhedsplanen vil følge Boligkontorets evalueringsstrategi for boligsociale helhedsplaner. Vi ønsker i udarbejdelsen af helhedsplanen at konkretisere, hvordan evalueringen af helhedsplanen spiller sammen med de kommunale indsatser, mål og kontrakter, som har relevans for helhedsplanen, herunder fortsat at sammentænke helhedsplanen og hotspot indsatsen. Den endelige evalueringsstrategi for helhedsplanen planlægges derfor i tæt samarbejde med Skanderborg Kommune. 7

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2013 1. Problemkomplekset 1.1 Hvilke problemer ønskes løst/afhjulpet? På Nørremarken ligger der 3 almene boligafdelinger

Læs mere

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen Punkt 8. Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen 2016-045554 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender:

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk

Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan 2014-2018 Vangkvarteret Holbæk Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Boligområdets problemkompleks 3. Indsatsområder 4. Organisering 5. Koordinering

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Løvvangen Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Boulevardbebyggelserne i Varde Journal nr.: Jnr: 171 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 213 214 215 216 217 Landsbyggefonden

Læs mere

Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel

Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale løbende ajourføres. Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen vedrører:

Læs mere

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Endelig helhedsplan Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Lejerbo november 2008 Forord Frøgården står i dag over for store udfordringer i forbindelse med at skabe en højere grad af forståelse for det at bo i en almen

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8. Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8. Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8 Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Organisering og samspil med helhedsplan

Organisering og samspil med helhedsplan Kontaktoplysninger Per Faurby Boligsocial koordinator T 38 38 18 86 F 38 38 18 02 Videreførelse af beboerrådgiverfunktion og aktivitetspulje i AKB, Lundtoftegade pfa@kab-bolig.dk Boligselskabet AKB, København

Læs mere

Handleplan. Hotspot Højvangen 2011-2013

Handleplan. Hotspot Højvangen 2011-2013 Handleplan Hotspot Højvangen 2011-2013 maj-juni 2011 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Baggrund om Højvangen... 5 Hotspot området... 6 Vision, mål og midler... 7 Overordnede principper... 8 Forandringsteori...

Læs mere

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling Mødereferat Den 15. oktober 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Styringsdialogmøde i Trigeparken Mødedato: 28. september 2012 Mødetid: 9:30-12:00 Mødested: Oasen, Trige Centervej 26A, 8380 Trige

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSANSØGNING

PRÆKVALIFIKATIONSANSØGNING PRÆKVALIFIKATIONSANSØGNING Den Boligsocial Indsats i området er et must! Den løfter området, forebygger sociale problemer og skaber synergi til eksisterende tilbud Citat: Frivillig i Hånbæk. Interview

Læs mere

Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse

Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale løbende ajourføres. Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen

Læs mere

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014

Indstilling. Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. november 2014 Gellerup-analyse (fase 1) og det videre arbejde. 1. Resume Magistraten igangsatte med beslutning 11. August 2014 Gellerup-analyse

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HEDE- OG MAGLEPARKEN

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HEDE- OG MAGLEPARKEN BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN FOR HEDE- OG MAGLEPARKEN 2013-2014 5 december 2012 Kuben Management A/S www.kubenman.dk BOLIGSELSSKABET BALDERSBO Indhold 1 Baggrund 3 1.1 Gode resultater men langt fra færdig 3

Læs mere

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016 / Ingeborg Degn, Chef for, Københavns Kommune Mail id@okf.kk.dk, tlf. 61 10 99 98 København 3. november 2016 programmet Historisk baggrund 2008/2009: København oplevede adskillige banderelaterede skyderier

Læs mere

Endelig helhedsplan for Højvangen

Endelig helhedsplan for Højvangen Endelig helhedsplan for Højvangen Grønnedalsparken og Poul la Coursvej i Skanderborg Maj 2007 1. OPSUMMERING... 1 2. ORGANISERING... 4 2.1 Partnerskabet... 4 2.2 Styregruppen... 4 2.3 Lokalt sekretariat

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

Tillæg til helhedsplan februar 2007. Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By

Tillæg til helhedsplan februar 2007. Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By ÅBEN BY Tillæg til helhedsplan februar 2007 Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By Fra Landsbyggefondens pulje til social og forebyggende indsats 3. september 2007 Budget

Læs mere

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8 Indhold 1 Baggrund... 1 2 Formål... 2 3 Organisering... 3... 3 4 Indsatsområder... 4 5 Evaluering... 7 6 Budget... 8 1 Baggrund AABs afdeling 54 og Baldersbos afdeling 12 har siden 2008 samarbejdet med

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier 3 Hvad er målgruppens behov? 4 Løsning 1: Indsatser med fokus på viden 5 Løsning 2: Indsatser med

Læs mere

Højvangen styrket boligsocial indsats. Byrådets temamøde d. 24. april 2014

Højvangen styrket boligsocial indsats. Byrådets temamøde d. 24. april 2014 Højvangen styrket boligsocial indsats Byrådets temamøde d. 24. april 2014 Tag politisk ejerskab og lederskab Styrk den kommunale kernedrift i de udsatte by- og boligområder Styrk samarbejdet med de almene

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010

Fællessekretariatet for BolivVejle. Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Fællessekretariatet for BolivVejle Mai Norlyk Karen Sommer Møller Analysemedarbejder jan. 2010 Kommunikationsmedarbejder juni 2010 Visionen for BolivVejle Vision for BolivVejle At boligselskaberne og Vejle

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2017 Opsummering Ansøgningen om prækvalifikation er en fælles ansøgning for

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

HOTSPOT I VEJLE Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT I VEJLE Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT I VEJLE Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot i Vejle Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven

Til: Magistratens møde 1. februar Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven Til: Magistratens møde 1. februar 2016 Formål: Drøftelse vedr. fysisk omdannelse af Bispehaven BISPEHAVEN Som udgangspunkt for drøftelsen i Magistraten 1. februar 2016 giver notatet en status på det aktuelle

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. KARAKTERISTIK OG BEBOERSAMMENSÆTNING I RIDDERSBORGPARKEN 4 3. KARAKTERISTIK OG BEBOERSAMMENSÆTNING I NØRREVÆNGET II 13

1. INDLEDNING 3 2. KARAKTERISTIK OG BEBOERSAMMENSÆTNING I RIDDERSBORGPARKEN 4 3. KARAKTERISTIK OG BEBOERSAMMENSÆTNING I NØRREVÆNGET II 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. KARAKTERISTIK OG BEBOERSAMMENSÆTNING I RIDDERSBORGPARKEN 4 2.1 KARAKTERISTIK AF RIDDERSBORGPARKEN 4 2.2 BEBOERSAMMENSÆTNINGEN I RIDDERSBORGPARKEN 4 3. KARAKTERISTIK

Læs mere

Handleplan for Hotspot på Løvvangen

Handleplan for Hotspot på Løvvangen på Løvvangen den 24.3.2011 Handleplan for Hotspot på Løvvangen Kort om Løvvangen Løvvangen er et boligområde i Nørresundby i Aalborg Kommune. Boligområdet består primært af alment boligbyggeri med 818

Læs mere

August 2014. Sammen kan vi mere

August 2014. Sammen kan vi mere August 2014 Sammen kan vi mere Boligsocial helhedsplan Vapnagaard 2015-2017 1.FORORD...2 2.RESUMÉ...2 3.BAGGRUND BESKRIVELSEAFBOLIGOMRÅDETOGDESOCIALEUDFORDRINGER...4 3.1BESKRIVELSEAFBOLIGOMRÅDET...4 Fællesfaciliteterogfællesområder...4

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov

Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov Hvorfor kan de ikke bare opføre sig ordentligt? - Om indsatsen over for utilpassede børn og unge i Fredensborg Kommune v/ direktør Ulla Agerskov 1 Fakta om Fredensborg Kommune Der bor ca. 40.000 borgere

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune

Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder. Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Datadrevet ledelse i udviklingen af udsatte boligområder Kommunaldirektør Bo Rasmussen, Gladsaxe Kommune Udfordringen og visionen Udfordringen: Et boligområde i social ubalance En skæv beboersammensætning

Læs mere

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser

Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Samarbejde om sundhed i boligsociale indsatser Erfaringer fra København Kira Baun, Projektleder, Forebyggelsescenter Nørrebro Susanne Sørensen, Projektleder, Forebyggelsescenter Vanløse Majken Krogh, Boligsocial

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00 Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.eu www.lundens.eu 11. oktober 2016 Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund Indkaldelse

Læs mere

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj 7.03.13 Prækvalifikation ny boligsocial helhedsplan i Frydenlund, Møllevangen og Charlottehøj (25 afdelinger i boligorganisationerne AAB, Boligkontoret, Almenbo Aarhus, Ringgaarden, Murersvendenes Stiftelse

Læs mere

HOTSPOT HØJVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT HØJVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT HØJVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Højvangen Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING BEBOERSAMMEN- SÆTNING NYBYGGERI NYBYGGERI DET BYSTRATEGISKE SPOR DET BOLIGSOCIALE SPOR NYBYGGERI TRYGHED ORGANISERINGS- SPORET..

Læs mere

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Vision 2017 Esbjerg For den boligsociale indsats i Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Udgiver og redaktion Bydelsprojekt 3i1 Kvaglundparken 4 6705 Esbjerg Ø Tlf.: 61 20 33 89 www.bydelsprojekt3i1.com

Læs mere

Notat Oversigt over de boligafdelinger, der har søgt om tilskud til boligsociale projekter.

Notat Oversigt over de boligafdelinger, der har søgt om tilskud til boligsociale projekter. Bilag til sag om tilskud til boligsociale projekter Økonomiudvalget den 14. juni 2016 BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 2. juni 2016 Tlf. dir.: 72 30 95 45 E-mail: byogerhverv@balk.dk Kontakt: Hanne Nygård Jensen

Læs mere

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Indhold Indledning...2 En ny vision for Gadehavegård...2 Det vigtige samarbejde...3 Indsatsområderne...5 Børn, unge og familier...6 Uddannelse,

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Sundparken Horsens Kommune

Sundparken Horsens Kommune Sundparken Horsens Kommune 1 Karakteristika ved Sundparken Mange børn fleste 7 17-årige Få midaldrende (50 64-årige) Meget få gamle (65+-årige) Mange husstande med Enlige forsørgere Par med børn Mange

Læs mere

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012 07.03.2013 Prækvalifikation af boligsocial helhedsplan i Vandtårnsområdet (Vorrevangen, Kalmargade og Reginehøj) 1.0 Problemkompleks Andel hærværk/indbrud Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN. Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM RINGPARKEN Initiativaftale mellem Slagelse Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Indre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE NÆSTE SKRIDT REGERINGENS UDSPIL TIL EN STYRKET INDSATS

UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE NÆSTE SKRIDT REGERINGENS UDSPIL TIL EN STYRKET INDSATS UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE NÆSTE SKRIDT REGERINGENS UDSPIL TIL EN STYRKET INDSATS Almene boliger Indholdsfortegnelse Indledning Nye kriterier for særligt udsatte boligområder Værktøjskasse om indsatsen over

Læs mere

Bilag 1 til Greve Kommunes ansøgning til Lighed I Sundhed-projektet:

Bilag 1 til Greve Kommunes ansøgning til Lighed I Sundhed-projektet: Projektbeskrivelse Revideret oktober 2008 Behov for indsats En stor del af de dårligst stillede kontanthjælpsmodtagere er karakteriserede ved at have andre problemer ud over ledighed. En del af disse problemer

Læs mere

24. marts 2012. Kredskonference 1. kreds. Opgaver løsninger

24. marts 2012. Kredskonference 1. kreds. Opgaver løsninger En plan for det hele eller en helhedsplan Signalgården Opgaver løsninger Lidt mere af det hele er virkeligheden i boligområderne. Hvad er opgaverne, hvem skal løse dem, og hvilke redskaber kan og vil vi

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan Lejerbo, Frederiksberg.

Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan Lejerbo, Frederiksberg. 2011 Prækvalifikationsansøgning boligsocial helhedsplan. [Skriv forfatterens navn] Indledning Den boligsociale helhedsplan i Lejerbos afdelinger 203 (Danmarksgården), 252 (Finsens-Wilkensvej) og 237 (Howitzvej)

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 HELHEDSPLAN VOLLSMOSE 2016-2020 En kommende helhedsplan i Vollsmose skal gennem lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

Hovedstadens almennyttige Boligselskab II GULLANDSGÅRDEN

Hovedstadens almennyttige Boligselskab II GULLANDSGÅRDEN Hovedstadens almennyttige Boligselskab II GULLANDSGÅRDEN Københavns Kommune DAB mrk. 1810.12 Center for Bydesign LFJ/mr Njalsgade 13 Direkte tlf. 77 32 02 59 1505 København V. Dato 5. oktober 2007 Projektansøgning

Læs mere

Boligselskabet Viborg. Grethe Hassing. 10. Maj Fremtidens familie- og boformer

Boligselskabet Viborg. Grethe Hassing. 10. Maj Fremtidens familie- og boformer Boligselskabet Viborg - Fremtidens familie- og boformer Grethe Hassing 10. Maj 2017 1 Hvad er Boligselskabet Viborg 3250 boliger Viborg, Karup, Frederiks, Kølvrå og Bruunshåb Selvstændigt selskab, som

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation til ny boligsocial helhedsplan for Fredericia

Ansøgning om prækvalifikation til ny boligsocial helhedsplan for Fredericia Ansøgning om prækvalifikation til ny boligsocial helhedsplan for Fredericia 2018-2022 Indledning Fredericia Kommune indsender på vegne af kommunen og boligorganisationerne Boligkontoret Fredericia og boli.nu

Læs mere

Evalueringer af boligsociale indsatser nogle hovedresultater. Vibeke Jakobsen og Christine Lunde Rasmussen

Evalueringer af boligsociale indsatser nogle hovedresultater. Vibeke Jakobsen og Christine Lunde Rasmussen Evalueringer af boligsociale indsatser nogle hovedresultater Vibeke Jakobsen og Christine Lunde Rasmussen 04-11-2016 2 Indhold/disposition Effekterne af de boligsociale indsatser på - beboersammensætningen

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Tingbjerg Sogn ligger i Bispebjerg-Brønshøj Provsti, Københavns. Stift. Ifølge Danmarks Statistik boede der pr. 1.

Tingbjerg Sogn ligger i Bispebjerg-Brønshøj Provsti, Københavns. Stift. Ifølge Danmarks Statistik boede der pr. 1. Kirkeudvalget 2009-10 KIU alm. del Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Dato: 16. november 2009 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 09/09368 Sagsbeh.: ETA Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål

Læs mere

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller.

Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Referat fra møde d. 28. april 2015 kl. 16.30-18 Deltagere: Ulla Varneskov, Ove Hansen, Tage Majgaard, John Lassen og Karen Sommer Møller. Afbud: Knud Aage Thiemer Dagsorden: 1. Hvad gør vi ved Knud Aage

Læs mere

BYLIVKOLDING HELHEDSPLAN

BYLIVKOLDING HELHEDSPLAN BYLIVKOLDING HELHEDSPLAN 2014-2017 Et samarbejde imellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune Udgivet af ByLivKolding December 2013 Forsidebilleder: Lommepengeprojekt,

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose 1 Integrationschef Birgitte Vinsten, Odense Kommune Mail: bmvc@odense.dk, mobil 23629501 Indsatser

Læs mere

Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder

Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder Bydelskonference Greve Nord Louise Aner Institut for Socialt Arbejde Profil Adjunkt på Institut for Socialt Arbejde på Metropol Indgår i evalueringen

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Ydre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen af

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan

Den boligsociale helhedsplan Den boligsociale helhedsplan Det boligsociale arbejde og kobling til den fysiske helhedsplan Katja Lindblad, KLI@bdk.dk Boligkontoret Danmark Kort præsentation Udviklingschef, Boligkontoret Danmark Cand.

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

Program for de næste 45 minutter

Program for de næste 45 minutter Program for de næste 45 minutter Lidt om Svendborg Kommunes boligsociale samarbejde Lidt om København Kommunes boligsociale samarbejde Hvad skal vi så med hinanden? 1 Boligsocial årskonference 2012 Både

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune

Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner i Slagelse Kommune Udarbejdet af Sekstanten 0 Januar 2015 Nulpunktsundersøgelse for kommunale indsatser og boligsociale helhedsplaner

Læs mere

VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE. "De vilde drenge og andre udfordringer" - Strategier i Odense

VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE. De vilde drenge og andre udfordringer - Strategier i Odense VELKOMMEN TIL VOLLSMOSE Vores fælles vision I Odense Odense skal være landskendt for attraktive og tidssvarende almene boliger i velfungerende og trygge bydele. Vi skal fremtidssikre de almene boliger

Læs mere

Boligsocial Helhedsplan Viborg

Boligsocial Helhedsplan Viborg Boligsocial Helhedsplan Boligselskabet Viborg, Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg, Bjerringbro Andelsforening og Viborg Kommune har indgået et samarbejde og danner grundlag for den samlede boligsociale

Læs mere

I samspil skaber vi job og praktikpladser, så boligområdets beboere bygger med.

I samspil skaber vi job og praktikpladser, så boligområdets beboere bygger med. I samspil skaber vi job og praktikpladser, så boligområdets beboere bygger med. Byg skaber lokale job og praktikpladser i forbindelse med bygge- og renoverings projekter i de almene boligforeninger Byg

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere