August Sammen kan vi mere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "August 2014. Sammen kan vi mere"

Transkript

1 August 2014 Sammen kan vi mere Boligsocial helhedsplan Vapnagaard

2 1.FORORD RESUMÉ BAGGRUND BESKRIVELSEAFBOLIGOMRÅDETOGDESOCIALEUDFORDRINGER BESKRIVELSEAFBOLIGOMRÅDET...4 Fællesfaciliteterogfællesområder...4 Lokalområde...5 Renovering2012= BEBOERSAMMENSÆTNINGEN...5 Børnogunge...6 Ældre...6 Indvandrereogefterkommere...6 Uddannelseogbeskæftigelse...6 Indkomst BOLIGSOCIALESTYRKEROGUDFORDRINGERIVAPNAGAARD...8 Styrker...8 Udfordringer VISIONOGOVERORDNEDEMÅL INDSATSERNE HELHEDSPLANENSARBEJDSMETODE INDDRAGELSEAFBEBOERNE...12 ABCD enressourcebaseretudviklingsmetode...13 Løbendeoglærendeevaluering OVERSIGTOVERAKTIVITETER INDSATSOMRÅDE1:BØRNUNGEOGFAMILIER...14 Aktivitet1:Idrætpåtværs...15 Aktivitet2:Forældrecafé=netværkforedragkurserogbørnepasning...21 Aktivitet3:Bydelsmødre(tværgåendeaktivitet) INDSATSOMRÅDE2:UDDANNELSEBESKÆFTIGELSESOGERHVERV...30 Aktivitet4:Vapnagaardsunge=lommepengejobsoguddannelse...31 Aktivitet5:Mentorhjælpiøjenhøjde Ung=til=Ungansættelser...35 Aktivitet6:Fritidsjob(tværgåendeaktivitet) INDSATSOMRÅDE3:BEBOERNETVÆRKDEMOKRATIOGINDDRAGELSE...42 Aktivitet7:SammenomVapnagaard...43 Aktivitet8:GenerationsskifteiBeboerdemokratiet INDSATSOMRÅDE4:IMAGEOGKOMMUNIKATION...52 Aktivitet9:Vapnagaardbliver(mere)digitalt...53 Aktivitet10:Informations=ogkommunikationsstrategiforhelhedsplanen ORGANISERINGOGEVALUERING ORGANISATION...59 Områdesekretariatet=centralstyringogimplementering...59 HelhedsplaneniVapnagaard lokalstyringogimplementering EVALUERING...61 Netværkskonference...62 Beboertilfredshedsundersøgelse MILEPÆLSPLAN BILAGSOVERSIGT...62

3 BoliggårdenansøgerhervedLandsbyggefondenom kr.tilenboligsocialhelhedsplani Vapnagaardiperioden1.januar december2017.Derbidragesmedenlokal medfinansieringpå kr.fraboligafdelingenog kr.frahelsingørkommune. DeransøgesiforlængelseafLandsbyggefondens(LBF)meddelelseomprækvalificeringaf 5.april Forord DenboligsocialehelhedsplanomhandlerVapnagaardsomerenafboligselskabetBoliggårdens afdelinger.denboligsocialeindsatsvilløbefraprimo2015tilultimo2017.indsatseneren fortsættelseafmereend25årsboligsocialtarbejdeivapnagaardogafdeneksisterende helhedsplan2009d2013somerblevetforlængettilogmed2014. MeddennyehelhedsplanerdetambitionenatallebeboereskalopleveatVapnagaarderet godtogtrygtstedatbooghvormandrageromsorgforhinanden.helhedsplanenbyggervidere påbeboereogmedarbejdereserfaringervidenogressourcer.iettætsamarbejdeudviklervi nyeindsatserogaktiviteterderskalløsedeboligsocialeudfordringerivapnagaardmedfokus påatsikreenstærkforankringefterhelhedsplanensudløb.idennyeboligsocialehelhedsplan ønskerviatsættefokuspåfølgende4indsatsområderudvalgtblandtde7områderlbfhar opstilletsommuligeindsatsområder: Børnungeogfamilier Uddannelsebeskæftigelseogerhverv Beboernetværkdemokratioginddragelse Imageogkommunikation Iforbindelsemedudviklingenafdenboligsocialehelhedsplanharinddragelsenaf boligområdetsressourcerhafthøjprioritetogafgørendebetydningfordenendelige udformning.beboerebeboerdemokratilokaledriftsmedarbejdereboligsocialemedarbejdere OmrådesekretariatetogBoliggårdenharværetinddragetundervejsiudviklingenafbådevision målogaktiviteterviadialogmøderogaktivitetsdagivapnagaard.helsingørkommuneer ligeledesblevetinddragetforatkvalificerehelhedsplanenogsikresamspilogsamarbejdemed kommunaleindsatserogaktører. 2.Resumé DenboligsocialeHelhedsplanforVapnagaardbeskriverdenplanlagteboligsocialeindsatsfra 2015d2017.Helhedsplanenharetsamletbudgetpå9mio.kr.hvorafLBFbidragermed66mio. kr.boligafdelingenmed12mio.kr.oghelsingørkommunemed12mio.kr.aflbfsbidraggår 20%(132mio.kr.)tilmedfinansieringafOmrådesekretariatet(OS). BoligområdetVapnagaardliggeriHelsingørca.15kmsydvestforHelsingørcentrumogermed sinstørrelseetrelativtstortboligområdeidanmark.beboerneudgør6%afbefolkningeni Helsingørkommune(2013).Helhedsplanenerenfortsættelseafmereend25årskontinuerligt boligsocialtarbejdeivapnagaardogafdeneksisterendehelhedsplan2009d2013somerblevet forlængettilogmed

4 Vapnagaarderetboligområdedererkarakteriseretvedbådeatrummeenlangrækkestyrker ogressourcermenogsåvedatværeudfordretpåenrækkeområder.vapnagaardsudfordringer skyldesbl.a.beboersammensætningenkombineretmedsocialeproblemermenbeboerneer samtidigboligområdetsstørsteogvigtigsteressource.helhedsplanensarbejdsmetodetager netopudgangspunktibeboernesegneressourcerogengagementoglæggervægtpåen forebyggendeindsatsisamarbejdemedkommunen.meddennehelhedsplanønsker Vapnagaardatbeboernebevægersigfra blot atværebeboeretilatværeengagerede medborgere iboligområdetogdetomkringliggendesamfund.denoverordnedevisionforden boligsocialehelhedsplanerudvikletisamarbejdemedafdelingensbeboereogmedarbejdere: AllebeboereskalopleveatVapnagaarderetgodtogtrygtstedatbohvor mandrageromsorgforhinanden.etboligområdemedsammenhængskraft ogstærkemangfoldigefællesskaberpåtværsafetnicitetalderogsociale skel.etboligområdesomerformetafbeboernesegneønskerogbehovog hvorbeboernedeltageraktivtogtagermedansvarforudviklingenaf boligområdet.etboligområdemedetgodtimageogstærktengagementi lokalområdet. Detbetyderatdenboligsocialehelhedsplanopererermedaktiviteterindenforfireafde indsatsområdersomstøttesaflbfnemlig: BørnungeogfamilierhvoromdrejningspunkteteratkunnetilbydeVapnagaardsudsattebørn ogungepositivealternativertildengadeorienteredelivsstiliformafindslusningidetlokale etableredeidrætsliv.detteunderstøttesafatforældrenetilbydesstøtterådogvejledningi forholdtilforældrerollen. Uddannelsebeskæftigelseogerhvervhvordersættesfokuspåatstøtteafdelingensudsatte ungeiatblivebedreistandtilatgennemføreenuddannelseogkommeibeskæftigelse. Deungetilbydesvejledingvidenogerfaringmedbådeuddannelsessystemetogjobmarkedet. Dertilbydeslommepengejobinterntiafdelingenmentorhjælpindgåssamarbejdsaftalermed detprivateerhvervslivsamttilbydesuddannelsesvejledninglokaltiafdelingen. Beboernetværkdemokratioginddragelsehvorderisærvilværefokuspåsamarbejde netværkogaktiviteterpåtværsatsprogalderkulturetnicitetogpåtværsafboligdog lokalområde.samtidigvilderbliveiværksatenrækkeinitiativerogforsøgforatrekrutterenye medlemmertilbeboerdemokratietogsikredetsnarligebeboerdemokratiskegenerationsskiftei afdelingen. Imageogkommunikationhvoromdrejningspunktetvilværeatfastholdeogstyrke Vapnagaardsimagesometgodtstedatbosamtstyrkefællesskabetiafdelingen.Dervilvære fokuspåatgivebeboerneenbedreforståelsefornyedigitalemedierstyrkedereskompetencer idigitalkommunikationogdervedfaciliterebeboernesegeninternekommunikation. HelhedsplanenertilknyttetOmrådesekretariatetderdækkerdetreboligområder: TibberupparkenNøjsomhedogVapnagaard.FormåletmedOmrådesekretariateteratsikreet fællesgrundlagforudviklingenafdenboligsocialeindsatsihelsingørkommuneherunder beslutningeromprioriteringermetoderogøkonomi. 3

5 4 Områdesekretariatetsfunktioneratkoordineredeboligsocialeindsatseridetreboligområder ogsamarbejdetherommedrelevantekommunalefagcentreogmedarbejdere.sideløbendemed gennemførelsenafdenboligsocialehelhedsplangennemføresogafsluttesiperiodenfra2012til senestmedio2015engennemgribenderenoveringafvapnagaard.formåleteratgive bebyggelsenetharmoniskognutidigtudtrykogsikrebrugenaflangtidsholdbare kvalitetsmaterialer. 3.Baggrund beskrivelseafboligområdetogdesocialeudfordringer 3.1Beskrivelseafboligområdet Vapnagaarderopførtsometagetypehuseoptil3.salshøjdeogliggeriHelsingørkommuneca. 15kmsydvestforHelsingørcentrum.BebyggelseneropførtpåjordarealernefraGammel Vapnagaardderidagfungerersombeboerhus.Vapnagaardermedsinstørrelseetrelativtstort boligområdeidanmarkogbeboerneudgør6%afbefolkningstalletihelsingørkommune (2013). Tabel1 Bebyggelsenbestårafialt57boligblokkeorganisereti 11lokalområdermed4d6blokkeihverogmedhver deresidentitetområdebestyrelseogbeboermøde. Figur1:Tidslinje Fysiskeforbedringerafboligområdet 1971 Ibrugtaget 1992d97 1.renovering dopsætningaf klimaskærmpå altansiden dtagmedrejsning dindretningaf224nye taglejlighederi eksisterende boligblokke Servicecenteropføres indeholderidag: dboligsocialemedarbejdere bibliotek dmedborgercenter dbeboerlokale dmødelokale dvelkomstdog informationsskrankefor beboerhenvendelse. IGANGVÆRENDE 2012d15 2.renovering dopmuringaf gavleognye facadeelementer defterisolering dudskiftningaf tagevinduer døreogvandrør dnyeudvendige opholdsområder dseniorboliger udendørs motions_og opholdsarealer indvies(legedog aktivitetsområder) samtnye legestativerog sandkasser. Fællesfaciliteterogfællesområder BeboerhusetGammelVapnagaarderboligområdetscentralesamlingsstedmedmangesocialeog kulturelletilbudforbeboerneoggæsterudefra.herharbl.a.væbnercaféentilhusesom udelukkendedrivesaffrivillige.ogsåkulturcafeensomeretmødestedforfortrinsvismænd medtyrkiskbaggrundliggerher.bygningernerummerdesudenetstortfestlokale(laden)hvor dererpladstil300personer.boligafdelingensgeneralforsamling(beboermøde) orienteringsmøderogstortsetallestørrebegivenhederfinderstediladenhvorderogsåer mulighedforatafholdeprivatefesterogarrangementeråretrundt.mellembeboerhuset GammelVapnagaardogServicecentereterderetstorttorvmedetvandbassinbænke blomsterbedeogskulpturer. FAKTA Opførelsesår 1969d1973 Bruttoetageareal m 2 Antalboliger Antalbeboere Boligtyper 1d5værelser

6 HerholdeslejlighedsvisfxloppemarkederteaterforestillingerogenårligSanktHansfest. Vapnagaardhuserendvideretointegrerededaginstitutionermedvuggestueogbørnehavesamt flerelegepladser. Lokalområde Vapnagaarderomgivetafenlangrækketilbudfralokalområdet.Indenforgåafstandligger HelsingørSvømmehalHelsingørGymnasiumflerefolkeskolerfritidsklubbenVillaFem MultiparkenHelsingørAtletikstationbutikscentreneMeretecentretogPrøvestenscentretogen politistation(nordsjællandspoliti).derergodebusforbindelseroggenereltletadgangtilden offentligetransport. Renovering2012_2015 Iperiodenfra2012tilsenestmedio2015foretagesengennemgribenderenoveringaf Vapnagaard.Renoveringenvilgivebebyggelsenetharmoniskognutidigtudtryk.Dererlagt storvægtpåatbrugelangtidsholdbarekvalitetsmaterialerogpåatisolerelejlighederneså boligblokkenesklimaskærmeleveroptilnutidenskrav(seevt.figur1).renoveringenskrider planmæssigtfremogforventesatværefuldførtprimo/medio2015. Vapnagaardharsåledesgodefysiskerammerforbeboernessocialeogkulturellelivbådeiog udenforbebyggelsen. 3.2Beboersammensætningen 1 BeboersammensætningeniVapnagaardadskillersigfraHelsingørkommunesomhelhedpåen rækkevæsentligeområder: Flerebørnogungemenfærreældre Flerebørnafenligeforsørgere Markantflereindvandrere/efterkommereogbørnheraf Lavereuddannelsesniveau Færrebeboereiarbejdeogflerepåoffentligforsørgelse Markantlaverebruttoindkomst Samtidigadskillerbeboersammensætningensigogsåfragennemsnittetforallealmeneboligeri Helsingørpåflereområder:Flerebørnogungemarkantflereindvandrere/efterkommere lavereuddannelsesniveauenlaveregennemsnitligbruttoindkomstmenflerebeboereiarbejde. Tabel2:Udvalgtenøgletal Vapnagaard Allealmene ihelsingør Helsingør Kommune Andelbeboereover65år 142% 209% 21% Andelbeboereunder18år 246% 211% 218% Andelbeboere18d24år 111% 96% 73% Andelafindvandrere/efterkommere 317% 242% 116% Andelbeboereunder18årafindvandrere/efterkommere 89% 66% 23% Andelbeboerepå18d24årafindvandrere/efterkommere 41% 29% 12% Andelafbørnmedénforsøger 362% 404% 213% Andelbeboereiarbejde(2012) 464% 433% 573% Arbejdsstyrkensandelafallebeboereover15år(2012) 52% 475% 598% Gnmst.personligbruttoindkomstforpersonerover15år(2011) kr kr kr. 1DetteafsniterbaseretpåKÅStalfor2013.Hvorintetandetnævneserdeanførtetalgældendefor

7 Børnogunge IVapnagaarderderflerebørnog ungeunder18årendbådei Helsingørkommunesomhelhed ogiforholdtilallealmeneboliger ikommunen.detsammegælder forde18d24årige.samtidigerder langtflerebørnivapnagaardend ikommunendervokseropmed kunénforsørgernemlig362% mod213%.and delenforsamtligealmeneboliger erendnuhøjeremedialt404%. Procent Figur2:Andelbørnmedénforsøger (2009_2013) Årstal Vapnagaard Allealmeneboligeri Helsingørkommune Helsingørkommune Ældre Omvendterderkun142%ældreover65åriVapnagaardmensderikommunenogforalle almeneboligområderihelsingørerhenholdsvis21%og209%.dererdogensvagstigningi Vapnagaarddeseneste5årpå22%. Figur3:Andelindvandrereogefterkommere (2009_2013) Procent Årstal Vapnagaard Allealmeneboligeri Helsingørkommune Helsingørkommune Indvandrereog efterkommere IVapnagaardudgør indvandrere/ efterkommereenlangtstørredel afdensamledebeboergruppe enddetertilfældetibåderesten afhelsingørkommuneogforalle almeneboligområderi kommunen.317%afbeboernei Vapnagaarderindvandrere/ efterkommerehvordeti kommunener116%.samtidigerandelenafbørnogungefra0d24åraf indvandrere/efterkommereer3gangesåstorivapnagaardsomikommunenmedhenholdsvis 36%og12%.IVapnagaardkommer656%afindvandrerne/efterkommernefraeuropæiske landeudenforeumenstalletforhelsingørkommuneer391%.denstørstegruppeaf indvandrere/efterkommereivapnagaardkommerfratyrkiet.herudovererderenrække gruppermedmellemøstligbaggrundfx.palæstinensereoglibanesere 2. Uddannelseogbeskæftigelse BeboerneiVapnagaardharetlavereuddannelsesniveauendbådegenereltforHelsingør kommuneogforallealmeneboligområderikommunen.såledesharkunfx59%afbeboerei Vapnagaardendmellemlang/languddannelsemensdetikommunener231%.Omvendthar 56%iVapnagaardgrundskole(elleruoplyst)somdereshøjestegennemførteuddannelsemod 331%ikommunen. 2IVapnagaardforekommerderjævnligttilbagevendendesagerhvordereruregistreredebeboereiboligerne. 6

8 7 Underhalvdelenafbeboernei afdelingeneriarbejdemedialt 464%menstalletforalle almeneboligområderi kommunenerendnulaveremed 433%.IHelsingørkommune somhelhederflereiarbejde medialt573%(2012).de seneste4årfra2009d2012er andelenafbeboereiarbejde faldetmedmereenddobbeltså megetivapnagaard(68%)som ikommunen(31%).den samledearbejdsstyrkeudgørivapnagaard52%afbeboernemod598%ihelehelsingør kommune.ligeledeserfaldetiarbejdsstyrkendobbeltsåstortivapnagaard(32%)somi Helsingørkommune(16%)igennemdeseneste4årfra2009d2012.IforholdtilHelsingør kommunemodtagerenlangt størreandelafbeboernei Vapnagaardførtidspension nemlig89%mod39%ihele Helsingørkommune 3. Indkomst Denstørsteandelafbeboerei Vapnagaarderansatsom lønmodtagerepågrundniveau mensdenstørsteandeli kommunensomhelhederansat somlønmodtagerepå højt/mellemniveau(2012). Endeligerdengennemsnitligebruttoindkomstforpersonerover15årnæsten50%laverei Vapnagaardendikommunensomhelhed.Denerogsålavereendforallealmeneboligeri kommunen.i2011vardengennemsnitligebruttoindkomstivapnagaard kr.mod kr.iHelsingørkommune. Samtidigvardetkun213%af beboerneivapnagaardderi2011 tjente kr.ogderovermens næstendobbeltsåmangei Helsingørkommunetjente kr.ellermerenemlig424%. 3 Udregnetsomantalmodtagereafførtidspensioniforholdtildetsamledeantalbeboere/borgere Årstal Højestgennemførteuddannelse Figur4:Uddannelsesniveau(2012) Vapnagaard Allealmeneboligeri Helsingørkommune Helsingørkommune Procent Årstal Figur5:Andelafbeboereiarbejde(2009_2012) Vapnagaard Allealmeneboligeri Helsingørkommune Helsingørkommune Procent Årstal Figur6:Gennemsnitligperonligbruttoindkomst forpersonerpå15årogderover(2007_2011) Vapnagaard Allealmeneboliger ihelsingør kommune Helsingør kommune

9 3.3BoligsocialestyrkerogudfordringeriVapnagaard IVapnagaardharderværetenambitiøskontinuerligogvelfungerendeboligsocialindsats igennemdesidste25år.vapnagaarderidageretboligområdedererkarakteriseretvedbåde atrummeenlangrækkestyrkerogressourcermensogsåatværeudfordretafenrække problemer.mangeafvapnagaardsudfordringerskyldesfxbeboersammensætningenog grundlæggendesocialeproblemer.medenambitiøsogkontinuerligboligsocialindsatsder tagerudgangspunktibeboernesressourcerogengagementkannærværendehelhedsplanvære medtilatskabeenpositiveffektforlivetiboligområdetogenbedrelivsværdiforbeboerne.den boligsocialeindsatslæggervægtpåenforebyggendeindsatsisamarbejdemedkommunen. Styrker Vapnagaarderkendetegnetvedatrummeenlangrækkeressourcersomdanneretgodt fundamentforatkunnevidereudvikleeksisterendeogiværksættenyeboligsocialeindsatser. Vapnagaardsstårstærktiforholdtil: Etuniktbeboerdemokrati Etrigtklubdogforeningslivsamtstortudbudafaktiviteter Enerfarenboligsocialindsats Uniktbeboerdemokrati Vapnagaarderkendtforenunikorganiseringafbeboerdemokratietogstærke beboerdemokratisketraditioner.beboerdemokratieterkarakteriseretvedenhøjgradaf nærdemokrati: Figur2:OrganiseringafbeboerdemokratietpåVapnagaardmed udgangspunktide11boligområder(nr.71_81) Område 71 Område_ bestyrelse Beboer_ møde Forretningsudvalg(FU) Fællesbestyrelsen(FB) Beboermøde HerudovererderenlangrækkebeboerudvalgsomfxByggeudvalgTeknisk udvalgmedieudvalgm.fl.dertilsammenvaretagerenlangrækkeopgaveri forbindelsemeddriftenogudviklingenafvapnagaard. Vi har mange muligheder i vores område og rundt om Vapnagaard Citat medlem af Forretningsudvalget (FU) BeboerdemokratietnyderstoranseelsebådeiogudenforVapnagaardogspillerenstorrollei bådedendagligedriftogdetsocialeliviboligafdelingen.pt.harbeboerdemokraterneenstor rolleatspilleiforholdtildenigangværenderenoveringhvordeermedlemafdiverseudvalg relaterettilbyggesagenpåseratdennegårsomaftaltholderinformationsmøderogworkshops forbeboerneogrådgiverogstøtteropombeboernepåalletænkeligemåde. IVapnagaarderderogsåenstærktraditionforat denalmindelige beboerhøresogfår mulighedforatgøresinindflydelsegældende. Forretningsudvalget(FU)er FBsøversteorganogvælges blandtdeforsamledepådet fællesbeboermøde.fubestår afformandnæstformand kassererogsekretær. Kantræffeselvstændige beslutningerpåfbsvegne indenfordetgodkendtebudget samtvedtægter. Fællesbestyrelsen(FB) træfferdeoverordnedeog principiellebeslutningerfor boligområdet. FBbestårafde11formændfor områdebestyrelsernesom automatiskermedlemaffb. 8

10 Etrigtklub=ogforeningslivsamtstortudbudafaktiviteter Dererialt27klubberogforeningeriboligafdelingenogdespænderligefraFestudvalgtil TyrkiskKulturcafeogSINDHelsingørlokalforening. DerersamtidigenlangrækkefasteaktiviteterogtilbudiVapnagaard somogsåspændervidtibådeindholdogdeltagegruppe.dererfx BingoiLaden ZumbaogLektiecafe.Samtidigerderårlige tilbagevendendearrangementersomloppemarkedersankthansfest mm.langtdeflesteklubberforeningerogaktiviteterarrangeresog gennemføresafboligområdetsbeboere. Enerfarenboligsocialindsats DenlangetraditionforboligsocialtarbejdeiVapnagaardharmedvirkettilgenereltatgøre Vapnagaardtiletgodtstedatbo.EnBeboertilfredshedsundersøgelsegennemførti2010viserat langtdeflesteafbeboerneertilfredseellermegettilfredsemedatbopåvapnagaard 4.Det betydersamtidigatderpånogleområdererskabtgodenetværkogsamarbejderbådeinternti bebyggelsenfxmellemdriftenogdenboligsocialeindsatsogmedkommunenogeksterne aktørersomfx.villafembørnehaverneogpolitiet.menderoplevessamtidigetbehovforet merefastforankretsamarbejdemedflereaktørerudenforvapnagaardsomfxskolernefor bedreatkunnehåndtereudfordringermedbørnogungeibebyggelsen. Udfordringer Samtidigerderidagogsåenrækkecentraleudfordringeri Vapnagaard: Børnogungemedgadeorienteretlivsstilskaberutryghed Mangebeboereudenforarbejdsmarkedetsamtlavt uddannelsesniveau Foreståendegenerationsskifteibeboerdemokratiet Manglendesammenhængskraftiboligområdet Vapnagaardsimagebådeiogudenforbebyggelsen Børnogungemedgadeorienteretlivsstilskaberutryghed Naboskab der er ikke så mange der besøger hinanden Citat medlem af FU Mange af initiativerne og aktiviteterne er mere adskilte end integrerende. Gerne blande mere. Citat medlem af FU Der er noget der kunne komme på banen fx hvis vi oplever at der er nogle børn som har problemer så ville vi tage fat i forældrene og så kunne vi jo tage fat i skolen men måske vil de bede os blande os uden om Citat medlem af FU IVapnagaarderdergennemdetsenesteåropståetengadeorienteret livsstilblandtengruppebørnogungehvordefærdesudesentomaftenen udenopsyn.dettetiltrækkerogsåungeudenforbebyggelsensomdetikke ermuligtforvapnagaardathåndterealene.deungelaver hærværk/kriminalitethvilketharskabtenøgetutryghedblandtbeboerne. 5 Flerebeboereendtidligeregiverudtrykforbekymringfxviabeboernesfacebookdgruppeogpå beboermøder.samtidigerhærværketstegetmed100%fra2012til Derliggerenboligsocialudfordringiathjælpebørnungeogderesforældretilatbørnogunge fårmulighedforatdeltageiorganiseredefritidsaktiviteterfritidsjobogbliverbakketopideres skolegangoguddannelse. 4Beboertilfredshedsundersøgelse2010Ennovaside33og34. 5NordsjællandspolitiEnhedenfortryggeboligområderoplyseratderermangeanmeldelserfraboligområdetfx hærværkogbrandundersøgelser. 6I2012varderudgiftertilhærværkpåialt kr.mensderi2013varudgifterpå kr.(måltiefteråret 2013). 9

11 Mangebeboereudenforarbejdsmarkedetsamtlavtuddannelsesniveau EnstørreandelafbeboerneiVapnagaardendtidligereståridagudenforarbejdsmarkedet.De beboeredereriarbejdeerofteansatijobsmedbegrænsetindtjening. Engruppeafindvandrere/efterkommeremedbegrænsededanskkundskaberharudfordringeri forholdtilatfåadgangtilarbejdsmarkedet.samtidigeruddannelsesniveauetogsågenereltlavti VapnagaardogundergennemsnittetforbådeHelsingørkommuneogallealmeneboligeri Helsingør.SituationenforbeboerneiVapnagaardergenereltblevetforværretsiden2008. Foreståendegenerationsskifteibeboerdemokratiet IVapnagaarderdenaktuelleudfordringatgennemsnitsalderenblandt bestyrelsesmedlemmerneerrelativhøjpåanslået50årogdetforventes atmangestoppersomaktiveibeboerdemokratietindenfordenærmeste år. Somimangeandrealmeneboligafdelingererdetenstorudfordringat rekrutterenyeogsærligtyngrebeboeretildeltagelsei beboerdemokratiet.samtidigerdetenstorudfordringatfå bestyrelsernessammensætningtilatafspejlebeboersammensætningeni boligafdelingen.dereridagfxfåbestyrelsesmedlemmermedandenetnisk baggrundenddansk. Man kender ikke hinanden så godt som for fx år siden. Før kendte man hinanden alle sammen i opgangen og hele blokken men det gør man ikke nu. Vi besøger ikke hinanden hjemme i hinandens lejligheder. Det ville være rigtig godt hvis vi kunne blive bedre til det Citat medlem af FU Manglendesammenhængskraft FællesskabetogsammenhængskrafteniVapnagaarder udfordretafatdererstoreforskellemellembeboerneiforhold tilenrækkesocioøkonomiskeogkulturelleforhold(uddannelse tilknytningtilarbejdsmarkedetetnicitetalderogindkomst). Tendenseneratbeboernesamlesiklubberogomaktiviteter medandrebeboerederlignerdemselviforholdtilsprogalder kønosv.fxkulturcaféenfortyrkiskemændbillardklubben hvorderfortrinsviskommerdanskemænd.dettebevirkeratgrupperaf indvandrere/efterkommereofteleveradskiltfradeøvrigefællesskaberiboligområdet. Vapnagaardsimagebådeiogudenforbebyggelsen DerharværetstortfokuspåVapnagaardsimageidennuværende helhedsplanbl.a.gennemimplementeringenafenvellykketfast pressestrategi.menvapnagaarderfortsatmegetsårbaroverfor negativomtaleimediernedaderoftekunskalenenkeltnegativ historietilatødelægge/flytteetgodtimage.detharstorbetydning forbådenuværendebeboeresselvforståelseogforrekrutteringenaf fremtidigebeboereatvapnagaardharetgodtimageogbliveropfattet sometgodtogtrygtstedatbo. Vi vil rigtig gerne have flere tosprogede i beboerdemokratiet og vi tager godt i mod dem når de kommer. Men det er svært at få dem til at dukke op. Citat medlem af FU Vigtigt for sammenhængskraften at der bliver skabt fælles fortællinger det skaber identitet det kit der holder os sammen. Citat af medlem af FU Vapnagaardhargodeorganisatoriskerammerogtraditionerforetrigtsocialtogkultureltliv menersamtidigudfordretiforholdtilatskabesammenhængskraftiboligområdetpåtværsaf denmangfoldigebeboersammensætningogdeudfordringerdennegiveranledningtil. 10

12 4.Visionogoverordnedemål Visionenfordenboligsocialehelhedsplanskalafspejleogimødekommedeudfordringerderi dagstadigerivapnagaardogsamtidigbyggeviderepådemangeressourcerogaktivitetersom eriboligområdetefterca.25årmedenkontinuerligboligsocialindsats. Beboerneerboligområdetsstørsteogvigtigsteressource.Deterafgørendeforenvellykket helhedsplanatbeboerneinspirerestilatdeltageaktivtiaktiviteterogindsatsertager medansvarogfølersigsomendelafetligeværdigtfællesskabiboligdoglokalsamfundet.påden mådesikresdetatindsatsernebliverbæredygtigeogkanlevevidereefterhelhedsplanens udløb. MeddennehelhedsplanønskerVapnagaardatbeboernebevægersigfra blot atværebeboere tilatværeengagerede medborgere iboligområdetogdetomkringliggendesamfund.den overordnedevisionfordenboligsocialehelhedsplanerderfor: AllebeboereskalopleveatVapnagaarderetgodtogtrygtstedatbohvorman drageromsorgforhinanden.etboligområdemedsammenhængskraftog stærkemangfoldigefællesskaberpåtværsafetnicitetalderogsocialeskel.et boligområdesomerformetafbeboernesegneønskerogbehovoghvor beboernedeltageraktivtogtagermedansvarforudviklingenafboligområdet. Etboligområdemedetgodtimageogstærktengagementilokalområdet. Deoverordnedemålfordenboligsocialehelhedsplanersåledes: 1. Atbørnungeogfamilierstøttesiatudvikleetgodtogaktivtlivhvordeindgårsomen positivressourceforvapnagaardogdetomkringliggendelokalområde. 2. Atstøttebeboerne særligtdeudsatteungediatopbygge kompetencerdergørdembedreistandtilatgennemføreen uddannelseogkommeibeskæftigelse. 3. AtstyrkedetaktivenaboskabpåVapnagaardgennem opbygningenafmangfoldigefællesskaberogetstærkt beboerdemokrati. 4. AtstyrkeVapnagaardsimageogengagementidetomkringliggendelokalsamfund. Vi vil bibeholde en mangfoldig beboersammensætning både etnisk alder osv. Citat medlem af FU INDSATSOMRÅDE1: 5.Indsatserne Meddennyeboligsocialehelhedsplanønskerviatsættefokuspåfølgende4indsatsområder udvalgtblandtde7områderlbfharopstilletsommuligeindsatsområder: Børnungeogfamilier Uddannelsebeskæftigelseogerhverv Beboernetværkdemokratioginddragelse Imageogkommunikation 11

13 12 Figur3:Illustrerersammenhængenmellemhelhedsplanensvisionmålogderafudvalgte indsatsområder: 5.1Helhedsplanensarbejdsmetode Inddragelseafbeboerne DenboligsocialehelhedsplanerrammenomudviklingenafVapnagaardiperiodenfra2015til 2017.Værdisættetbaghelhedsplanenogdenlangetraditionforboligsocialtarbejdei Vapnagaardbaserersigpådenfilosofiatallebeboereharnogetatbidragemed beboerneer boligområdetsoghelhedsplanensvigtigsteogstørsteressource.dererimidlertidogsåentropå atvapnagaardkanstyrkesvedatåbneboligområdetopforlokalområdetogsøgeatinddragede ressourcerderfindesudenforbebyggelsen. Arbejdsmetodenforhelhedsplanenvilderforhaveinddragelseafbeboerneoglokalområdets ressourcersomdetcentraleomdrejningspunktvedgennemførelsenafaktiviteterne.detvil udviklebeboerneskompetencerogdanneetsolidtudgangspunktfordenefterfølgende forankringogfortsættelseafaktiviteternevedhelhedsplanensophør. Konkretbetyderdetatdefølgendearbejdsmetodervildannegrundlagetforudmøntningenaf helhedsplanen: ABCD_metoden Løbendeoglærendeevaluering VISION AllebeboereskalopleveatVapnagaarderetgodtogtrygtstedatbohvormandrager omsorgforhinanden.etboligområdemedsammenhængskraftogstærkemangfoldige fællesskaberpåtværsafetnicitetalderogsocialeskel.etboligområdesomerformetaf beboernesegneønskerogbehovoghvorbeboernedeltageraktivtogtagermedansvarfor udviklingenafboligområdet.etboligområdemedetgodtimageogstærktengagementi lokalområdet. MÅL1 Atbørnungeogfamilier støttesiatudvikleetgodtog aktivtlivhvordeindgårsom enpositivressourcefor Vapnagaardogdet omkringliggendelokalområde. MÅL2 Atstøttebeboerne særligtde udsatteungediatopbygge kompetencerdergørdem bedreistandtilatgennemføre enuddannelseogkommei beskæftigelse. MÅL3 Atstyrkedetaktivenaboskab gennemopbygningaf mangfoldigefællesskaberoget stærktbeboerdemokrati. MÅL4 AtstyrkeVapnagaardsimage ogengagementidet omkringliggendelokalsamfund. INDSATSOMRÅDE1: Børnungeogfamilier INDSATSOMRÅDE2: Uddannelse beskæftigelseog erhverv INDSATSOMRÅDE3: Beboernetværk demokratiog inddragelse INDSATSOMRÅDE4: Imageog kommunikation

14 13 ABCD enressourcebaseretudviklingsmetode DennetilgangliggeriforlængelseafHelhedsplanen2009d2013hvorABCDdmetodenligeledeser beskrevet.grundideenimetodenernetopgennemfokuspåressourceratskabeafsætforfortsat udviklingvedegenkraft(assetbasedcommunitydevelopment).overordnetskaldetsessomet udtrykforenlokalressourcedogudviklingsorienterettilgangfremforenproblemdog behandlingsorienterettilgang.metodenharbevistsinstyrkesomplanlægningsværktøjiudsatte bydele.vedhjælpafabcddmetodensynliggøresområdetsstyrkerogsuccesersomafsætfor yderligereudvikling. ABCDdmetodeninddragesviaintroduktionafmetodentilfrivilligeogprofessionelleaktøreri formafkurser/workshopsiforbindelsemedhelhedsplanensopstartsfase.deter NetværkskoordinatorendereransvarligforintroduktionentilABCDdmetodenherunder udvælgelseogrekrutteringafdeltagere. Løbendeoglærendeevaluering Dervilløbendebliveforetagetevalueringerafdeenkelteaktiviteterunderhvertindsatsområde såderermulighedforattilretteogmålretteundervejsigennemførelsenafhelhedsplanen. Evalueringsmetodenvilværefællesforalleaktiviteterogforegåsåledes: Løbenderegistreringerafhvaddereropnåetafkonkreteresultatersåderheletidener overblikoverfremdrifteniforholdtildeopsattesucceskriterier.deterfxregistreringaf deltageretilenaktivitetafmedlemmerafetnetværkafungeipraktikforløbaf publiceredeartiklerosv. Enlærendeevalueringsomerensystematiskopsamlingafdenbevægelsederskeri processenudfradeltagernesoplevelser.evalueringernevilforegåsominvolverendeog dialogbaseredeprocessersomgørdeltagernebevidsteomhvaddeterdepræcisgør nårindsatserneogaktiviteternefungererbedstiboligområdet.ipraksisvildetforegå viadialogmøder/kvalitativeinterview/fokusgruppermedudvalgtedeltagereogpå udvalgteaktiviteter.detgiversamtidigenfællesindsigtogudviklerogunderstøtterde lokaleressourcersomskaldriveudviklingenefterhelhedsplanensophør Éngangårligtafholdesevalueringsmødemedsamarbejdsrelationernetilden pågældendeaktivitetforatdrøfteerfaringernemedogevalueringerneafaktiviteten. Evalueringernefremlæggesligeledespåstyregruppemøderne. Detertovholderenfordenenkelteaktivitetderharansvarforgennemførelsenafdenløbende oglærendeevaluering. Tabel3:Oversigtoverhelhedsplanensfaser Fase Tid Fase1:Opstartsfase 1.kvartal2015 Fase2:Gennemførelseafaktiviteter 2.kvartal2015til3.Kvartal2017 Fase3:Afsluttendeevalueringogforankring 4.kvartal2017 Formåletmedopstartsfasener atklædehelhedsplanensaktørerpå tilgennemførelsenaf helhedsplanen.hervilbådefrivilligeogprofessionelleiogudenforboligområdetblive introducerettilabcddmetodenogdenlærendeevaluering.

15 5.2Oversigtoveraktiviteter AktiviteterneihelhedsplanenerbaseretpåforslagfraVapnagaardsbeboereogmedarbejdere.Der harværetafholdtdialogmødermeddeboligsocialemedarbejderedriftspersonaletsamt Forretningsudvalget(FU).HerudovererFællesbestyrelsen(FB)forde11områderogbeboerne blevetinddragetiprocessen.beboerneharværetinddragetdelsviaopslagiopgangeogpådigitale medierogdelsviaaktivitetsdagenivapnagaardefteråret2013hvordervararrangeretenstandfor hvertafde4indsatsområder.resultatetafinddragelsesprocessenernedenståendeaktivitetersom tilsammenerdekonkretehandlingerderskalmedvirketilatopnåhelhedsplanensoverordnede visionogmålforvapnagaard. SamtidigerdertotværgåendeaktivitetersomerOmrådesekretariatetssupplementtilde aktivitetersomdetrehelhedsplanerinøjsomhedtibberupparkenogvapnagaardselv iværksætter.disseaktivitetergårpåtværsafdetrehelhedsplaneroggennemføresaf Områdesekretariatetisamarbejdemedhelhedsplanerne 7. Børnungeogfamilier Aktivitet1:Idrætpåtværs Aktivitet2:Forældrecafé netværkforedragkurserogbørnepasning Aktivitet3:Bydelsmødre(tværgåendeaktivitet) Uddannelsebeskæftigelsesogerhverv Aktivitet4:Vapnagaardsunge lommepengejoboguddannelse Aktivitet5:Mentorhjælpiøjenhøjde UngdtildUngansættelser Aktivitet6:Fritidsjob(tværgåendeaktivitet) Beboernetværkdemokratioginddragelse Aktivitet7:SammenomVapnagaard Aktivitet8:Generationsskifteibeboerdemokratiet Imageogkommunikation Aktivitet9:Vapnagaardbliver(mere)digitalt Aktivitet10:Informationsdogkommunikationsstrategiforhelhedsplanen AktiviteterneiVapnagaardgennemføresafenNetværkskoordinatorenBørnedunged familiekoordinatorogeninformationsmedarbejder. 5.3Indsatsområde1:Børnungeogfamilier Problemkompleks IVapnagaarderderenandelafsocialtudsattefamilierbådemedetniskdanskog minoritetsbaggrundhvorforældrenekæmpermedudfordringeriforholdtilfxsygdom økonomiarbejdsløshedellermisbrug.detoplevesatnogleafdissefamilierleverisoleretfra fællesskaberogsamfundet. 7 Detskalbemærkesatstrukturenforbeskrivelsenafdetværgåendeaktiviteterafvigerensmulefrabeskrivelsenaf deøvrigeaktiviteterforvapnagaardogatdetværgåendeaktiviteterfremgårafalletrehelhedsplaner. 14

16 Igennemdesenesteårerderblandtengruppebørnogungeopståetengadeorienteretlivsstil ognogleeralleredeinvolveretdirekteikriminalitet.gruppenafbørnogungegiverudtrykforat desavnerathaveetstedatmødesogatdeikkeerinteresseredei almindelige klubtilbud. Gruppensfærdenskaberutryghedhosmangebeboerepågrundafhøjlydtogtruendeadfærd. 8 Samtidigprægerhærværkogkriminalitetboligafdelingensomfølgeafdennegruppesadfærd. Oftevedforældreneikkehvadderesbørnerinvolveretiellerdeopleverafmagtiforholdtil hvordandeskalhåndteredeudfordringerdeoplevermedderesbørn.endelafforældrene giverudtrykforatdeikkekan styre deungeogatdehellerikkekan holdedemhjemme.nogle forældreforsøgeratgøreenindsatsmenharikkeressourcernetildetselvsærligtikkeigennem etlængereforløb. Formål Mål Formåletmedindsatsområdeteratderikkelængereeren gadeorienteretlivsstilblandtbørnogungeivapnagaard. =Atudsattebørnogungeskalhavegodeoplevelserilokalområdetog deltageridetetableredeidrætsdogforeningsliv =Atunderstøttedeudsattefamilierogmedvirketilatrusteforældrene tilatudfyldeforældrerollen datbeboerneskalopleveatboligområdeterettrygtstedatleve. Succeskriterier dat75%afbeboernetilkendegiveratderikkelængereeren gadeorienteretlivsstilblandtbørnogungeivapnagaard.målesvia Beboertilfredshedsundersøgelse3.kvartal2017 Aktiviteter dminimum50%afforældrenederdeltageriaktiviteterneskalopleveat debedremagterforældreopgaven.målesviaetkortevalueringsskemai forlængelseafaktiviteterne ddetulovligeskolefraværpådetolokaleskoler:skolenv/rønnebær AlléogBorupgaardskolenskalmindskesmed40%forbørni indskolingen/mellemskolenialdersgruppen6d13årfra2015d2017. dhærværkiboligafdelingenmindskesmed30%fra =Aktivitet1dIdrætpåtværs =Aktivitet2dForældrecafédnetværkforedragkurserogbørnepasning daktivitet3:bydelsmødre(tværgåendeaktivitet) Aktivitet1:Idrætpåtværs Problemkompleks Dereridagen hårdkerne på20d30udsattebørnogungeialderenfraca.14d 22årderhartilegnetsigengadeorienteretlivsstilogsombådekommunenog politietseropmærksommepåogarbejdermed.samtidigerderflere smågrupperingerafbørnogungederogsåerbegyndtattilegnesigden gadeorienteredelivsstilogsomeririsikoforatbliveendelafden hårdekerne. Lytte til de tosprogede børns behov fx ønsker de kampsport Citat medlem af FU 8DettevarogsåenafhovedkonklusionerneiBeboertilfredshedsundersøgelsen(2010)hvorbl.a.knallertkørselpå stierogvejenævnessometforholdderskaberutryghed.emneterogsåoftepådagsordenvedbeboermøderi områdernedetfællesbeboermødeforhelevapnagaardligesomdertiltiderindkaldestilmøderiområdetforat drøftedenneproblematiksærskilt. 15

17 16 Deterdennegruppederarbejdesmedihelhedsplanenogikkedemderalleredeerendelafden hårdekerne. 9 Deudsattebørnogungekommerfrafamiliermedbegrænsederessourcerogde harkunringeelleringenkontaktmedgoderollemodellerogkvalificeredevoksne.derer hverkenfamilieellernetværktilatunderstøttebarnetogdenungeherundertilatopsøge samfundetsøvrigetilbudindenforfxdeteksisterendeidrætsdogforeningsliv.dererderfor risikoforatgruppenafudsattebørnogungeivapnagaardstigmatiseresogfastholdesien livsstildervanskeliggørskolegangefterfølgendeuddannelseogsenerehåndteringaf voksenlivet. Gruppenafbørnogungeskalderforintroducerestillokalområdetsidrætsforeningerog sportsklubber.hererderalleredeetablerenderammerforungdomslivetogetvidtfavnendeog stærktfællesskabattrækkepå.mulighedenforatudfoldesigfysiskogforatværedelafettrygt ogstabiltfællesskabkanforfleresvedkommendevisesigatværedenmuligheddermotiverer demtilatfravælgedengadeorienteredelivsstilogistedetinvolveresigiaktiviteterdergiver mulighedforatfåetgodtbørnedogungdomsliv. Målgruppe Denprimæremålgruppeergruppenafbørnogungedereririsikoforatbliveendelaf den hårdekerne mensomendnuikkeerdet.målgruppenbeståraf40d50børnogungeprimært drengeialderen10d18år.gruppebestårafudsattebørnogungederofteopholdersigpåude arealerneibebyggelsenudenopsynmedenadfærdderskaberutryghedibebyggelsenogsom ikkeellerkuniringegradertilknyttetdetetableredeidrætsliv. Densekundæremålgruppeerafdelingensøvrigeca.400børnogungeialderen10d18år(piger ogdrenge)dervilfåtilbudomatindgåiaktiviteternepåligefodmeddeudsattebørnogunge. Detkanhaveenpositiveffektiforholdtilatskabepositiverelationermellemdeudsatteogde merevelfungerendebørnogunge.detkangivedeudsattemulighedforatlæredesociale normerogreglerdergælderbådeiboligområdetmenogsåisamfundetgenerelt. Formål Formåleteratfåbørnogungetilatdeltageidetetableredeidrætsdogforeningslivforat forebyggeogafhjælpederesinvolveringidengadeorienteredelivsstil. Mål Succeskriterier Atgiveudsattebørnogungemulighed foratprægeegetliv datminimum10børnogungefradenprimære målgruppehardeltagetieninspirationscafehvorde fårmulighedforatfåindflydelsepåtilrettelæggelsen afidrætsaktiviteterneihelhedsplanen.afholdesi2. kvartal2015. Atfåudsattebørnogungetilatdeltagei detetableredeidrætslivilokalområdet datminimum5børnogungefradenprimære målgruppeskalværeregistreretsomaktive medlemmerafenidrætsforeningudenfor Vapnagaardvedudgangenaf Desudenhargruppenfra14 22årmangevennerudenforbebyggelsensåitilspidsedesituationersamlesderoptil 50ungepåVapnagaard.

18 17 dvedudgangenaf2017skalminimum10børnogunge fradenprimæremålgruppeværeregistreretsom aktivemedlemmerafenidrætsforeningudenfor Vapnagaard dvedudgangenaf2017skalminimum20børnog ungefradensekundæremålgruppeværeregistreret somaktivemedlemmerafenidrætsforeningudenfor Vapnagaard.Detskalværebørnogungesomikke tidligereharværetaktivemedlemmer. datderafholdesminimum2idrætsarrangementerpr. årihelhedsplanensløbetidisamarbejdemedenlokal idrætsforeningogatderdeltagerminimum50børn ogungefrahelemålgruppenihvertarrangement. Atgivedeudsattebørnogungemulighed foratuddannesigtiltrænerindenfor forskelligeidrætsgrene dat20børnogungefrahelemålgruppenfårtilbud omatdeltageientræneruddannelseogatminimum halvdelengennemførerindenudgangenaf2016. Atetablereetformeltsamarbejdemellem VapnagaardNøjsomhedHelsingør Kommuneogdetlokaleidrætsliv datdererudfærdigetsamarbejdsaftalemellem VapnagaardCenterforKulturidrætogbyudvikling (KIB)iHelsingørkommuneNøjsomhedogmindst1 idrætsforeningmhp.løbenderekrutteringaf medlemmerogtilbudomtræneruddannelsertilbørn ogungeivapnagaardvedudgangenaf1.kvartal Atmindskeuroenogøgetryghedeni boligafdelingen datbeboertilfredshedsundersøgelsender gennemføresi3.kvartal2017viseratbeboerneføler sig20%meretryggevedatboogfærdesi Vapnagaardendveddenbeboerundersøgelseder gennemføresiefteråret Indholdogpraksis 11 Aktiviteterneigangsættesi2.kvartal2015nårhelhedsplanensopstartsfaseerslut. Videns=ogerfaringsindsamlingi2.kvartal2015 Formåletmedvidensindsamlingeneratfåetoverblikoverdeeksisterendeidrætstilbudi Helsingørkommunesamtfåindsamleterfaringeromkringhvilkeidrætsindsatserdertidligere harhaftenpositiveffektiforholdtilmålgruppen.netværkskoordinatorentagerkontakttil HelsingørSportsUnion(HSU)DGINordsjællandogKIB(Helsingørkommune). 10Iefteråret2014gennemføresenbeboertilfredshedsundersøgelseiVapnagaardsomskalfungeresom nulpunktsmålingiforholdtilgennemførelseafenlignendeundersøgelseultimo2017vedhelhedsplanensudløb. Formåleterbl.a.atmålehelhedsplanenseffektpåenrækkeudvalgteforholdsomfremgårafnærværende helhedsplan 11Helsingørkommunegennemførerpt.alleredeenrækkeindsatserogprojekterforgruppenafudfordredeog udfordrendeungemændmellem16og25ihelsingørsyd(klub+ Ungijobdjobskabelseforkriminalitetstruede unge og StyrkelseafSSPK seksisterendeindsatsgennemetableringafetungdomsbrandkorps )Samtidig gennemførerkommunenprojekt Tidligdindsatsforbørnogunge.Formåleteratprioritereenforbyggendeogtidlig indsatsinormalområdetiforholdtildebørnogungesomopleverlettereellerforbigåendevanskeligheder.sebilag3 IgangværendekommunaleindsatserogprojekterforbørnogungeiHelsingørSyd.

19 Disseorganisationerrepræsentererforeningslivetbredtogharetstortvidensdog erfaringsgrundlagomkringsamarbejdetmedmålgruppenogdeaktiviteterdervirker.der trækkesyderligerepåerfaringsgrundlagetfrahelhedsplaneninøjsomheddelokale ungdomsklubbertetriz 12 ogvillafem 13 SSPKogCFBU.Sidstnævnteharnetopudgivet rapporten: UngesportogkriminalitetdEnundersøgelseafsportsklubbers kriminalitetsforebyggendepotentialeiudsatteboligområder 14 sombl.a.indeholder anbefalingertilhvordanmanbrugersportsklubberneidetforebyggendearbejde. Derudvælgespåbaggrundafvidensindsamlingenoginspirationscafeen(senæstedelaktivitet) konkreteidrætsforeningeridrætsaktiviteterogsamarbejdspartnere.dererfaringsudvekslesog indgåsaftaleromsamarbejdeoggennemførelseafdekonkreteidrætsaktiviteter. Inspirationscafeforbørnogungei2.kvartal2015 Formåletmedinspirationscafeeneratinddragemålgruppensåtidligtsommuligtiaktiviteten. SideløbendemedvidensindsamlingeninviteresmålgruppentilenInspirationscaféhvordefår mulighedforatfortællehvilkeinteresserogønskerdehariforholdtiletaktivtidrætslivog hvilkekonkreteidrætsgrenedegernevilinvolveresigi.ønskernevurderessammenmed resultaterneafvidensdogerfaringsopsamlingenogdannerbaggrundfordenvidereindsats. DeltagernetilInspirationscafeenrekrutteresdelsviainformationogdelsigennempersonlig opsøgende1:1kontakt. InformationenforegårviaVapnagaardNyt(beboerblad)Vapnet.dkbeboernesfacebookdside opslagiopgangevaskerierladenservicecenterbeboerhushustandsopdelteflyersogviade Klubber skal mere med ind over de får lokaler stillet gratis til rådighed fx rollespil spejder fodboldklubber Citat medlem af FU lokaleungdomsklubber(villafemogtetriz). Denpersonligeopsøgendekontaktvilbliveiværksataf NetværkskoordinatorenogBørnedungedogfamiliekoordinatorenog igennemderesnetværk.dervilidenforbindelsebliveindgåetaftale meddelokaleungdomsklubberogsspk. Etableringafsamarbejdepåtværsaflokalogboligområdei3.kvartal2015: Dervilværetaleom2typerafsamarbejder: 1) Netværkssamarbejde:SamarbejdemellemhelhedsplanerneiNøjsomhedogVapnagaard delokaleungdomsklubbersspksamtdetrelokaleidrætsklubberpåvapnagaard 15. Formåleterdannelseafetlokaltnetværkforløbendeerfaringsudvekslingomkring målgruppensamtløbendeiværksættelseafaktiviteterpåtværsfx NordsjællandsmesterskabetiStreetsoccer.Netværketmødesminimum1gangpr. halvår. 2) Samarbejdeomkringindslusningogfastholdelse:Samarbejdemellemlokale idrætsforeningeriogudenforvapnagaardkib(helsingørkommune)ogvapnagaard. 12TetrizerbeliggendeiboligafdelingenNøjsomhed 13VillaFemerbeliggendevedMultibanensomstøderoptilVapnagaardogerensocialpædagogiskmiljøinstitution underdagtilbudsloven. VillaFem ernabotilvapnagaardoghartilopgaveatdriveklubogsocialpædagogisktilbud tilungeialderen10 24år.Deskalsåledesogsårummedeungesomoptræderimarginaliseredepositionerogerpå vejudienuhensigtsmæssiglivsbane. 14http:// sport_og_kriminalitet_web.pdf 15Dererpt.ialttrelokaleidrætsklubberiVapnagaard:fodboldklubberneFKF96(ca.70medlemmer)ogVFK72(ca. 40medlemmer)samtrugbyklubbenHamlet(ca.20medlemmer). 18

20 19 Formåleterindgåelseafkonkretesamarbejdsaftalermeddelokaleidrætsforeninger omkringindslusningsforløbafmålgruppenidetlokaleidrætslivdamålgruppenhar behovforsærligstøtteogopmærksomhediforholdtilbådeindslusningogfastholdelse. Rekrutteringafbørnogungetildeltagelseiaktiviteternefra3.kvartal2015til4.kvartal2017 Formåleteratfåbørnogungerekrutterettildeltagelseidespecifikkeidrætsaktiviteterderer resultatetafvidensindsamlingenoginspirationscafeen.rekrutteringenvilforegårdelsvia informationomaktiviteterneogdelssomopsøgende1:1kontakttilmålgruppensombeskrevet ovenforunder Inspirationscafeforbørnogunge.Detrelokaleidrætsklubberderpt.erpå Vapnagaardinddragesogsåirekrutteringen. GennemførelseafidrætsaktiviteteriogudenforVapnagaardfra4.kvartal2015til4.kvartal2017 FormåleterisamarbejdemedCenterforKulturIdrætogByudvikling(Helsingørkommune) NøjsomhedoglokaleidrætsforeningeriogudenforVapnagaardatgennemføreenrække idrætsaktiviteteriogudenforvapnagaard.målgruppeninvolveresiselveplanlægningenaf aktiviteterne.indholdetiidrætsaktiviteternekendesførstefter2.kvartal2015når vidensindsamlingenoginspirationscafeenergennemført. Besøghoslokaleidrætsklubber4.kvartal2015=4.kvartal2017 Formåleteratmålgruppenskalpåbesøghosenrækkelokaleidrætsforeningerforatblive introducerettilforeningslivetiidrætsklubberne.besøgeneskalsamtidigresultereiat målgruppendeltagerikonkreteaktiviteteriforeningerne.deskaldeltageibådeén idrætsaktivitetogetsocialtarrangement.despecifikkeidrætsklubberkendesførstefter2. kvartal2015nårvidensindsamlingenoginspirationscafeenergennemført. Tilbudomtræneruddannelse Formåleterattilbydemålgruppendeltagelseiettræneruddannelsesforløb.BådeDGIogHSU hartilbudomforskelligetræneruddannelsesforløb.resultatetafvidensindsamlingenog inspirationscafeenbestemmerhvilkeidrætsgrenederskalsatsespåogderafhvilke idrætsforeningerderskalindgåssamarbejdemed. Medarbejderressourcer IndsatsenstyresogkoordineresafNetværkskoordinatoren(tovholder)derforventesatbruge ca.8timerugentligtidenperiodeaktivitetenforegårfra2.kvartal2015til4.kvartal2017. SamtidiginvolveresBørnedungedogfamiliekoordinatorenmedca.2timerugentligthvorden primæreopgavevilværerekrutteringafmålgruppentildeltagelseiaktiviteterne. Samarbejdsrelationer HelhedsplanenforNøjsomhedv/projektlederenogHelsingørkommuneKIBv/idrætsd konsulentensomskalbidragemedvidenogerfaringerfraderesarbejdemedmålgruppen. VillaFemogTetrizv/idrætspædagogerneogSSPKv/lederenoggademedarbejdernesom udoveratbidragemedvidenogerfaringermedmålgruppenogsåskalbidragetilrekrutteringaf målgruppen.sspkbidragerligeledesmedderes Fritidspas ordning FritidspasseterøkonomiskstøttetilbørnogungesdeltagelseifritidsaktiviteterogtildelesafSSPKsekretariatet efterindstillingfraenkontaktpersonderhardirektekontakttilbarnet.fritidspassetkandækkekontingenterudstyr ogenkeltarrangementermedoptil3000kr.pr.åpr.barn.

21 20 Lokaleidrætsforeningerv/ledereoginstruktørerskalbidragemedgennemførelseaf idrætsaktiviteterogindslusningogfastholdelseafbørnogungeidetlokaleidrætsliv.deer endnuikkeudvalgtdadeterenvæsentligdelafaktivitetenatdeudvælgessomresultataf vidensindsamlingensamtinspirationscafeen. DetrelokaleidrætsklubberiVapnagaard/fodboldklubberneFKF96ogVFK72samt rugbyklubbenhamletv/formændene. Forankring 17 Efterhelhedsplanensophørforankresdeforskelligeindsatsersåledes: Aktivitet Forankreshos Samarbejdepåtværsaflokalogboligområde Derer2typerafsamarbejde:1) Netværkssamarbejdeog2)Samarbejde omkringindslusningogfastholdelseafdeunge idetlokaleidrætsliv. 1)Netværkssamarbejdesforankreshos: VillaFemTetrizSSPKoghosdeeksisterende lokaleidrætsklubberivapnagaardd fodboldklubbernefkf96ogvfk72samt rugbyklubbenhamlet.dererogsåmulighed foratderopstårnye idrætsklubber/foreninger/frivilligeundervejs igennemførelsenafhelhedsplanensom netværkssamarbejdetligeledesvilkunne forankreshos. 2)Samarbejdetomkringindslusningog fastholdelseforankreshos: Delokaleidrætsforeningerderudvælgesog indgåssamarbejdemedihelhedsplans periodencenterforkulturidrætog Byudviklingsamtdelokaleidrætsklubberi Vapnagaardsåveleksisterendesomeventuelt nye. Rekrutteringafbørnogungetildeltagelsei idrætsaktiviteter VillaFemTetrizSSPKogdelokale idrætsklubberivapnagaard. Gennemførelseafidrætsaktiviteteriog udenforvapnagaard CenterforKulturIdrætogByudvikling (Helsingørkommune)delokale idrætsforeningerderudvælgesogindgås samarbejdemedihelhedsplansperiodensamt delokaleidrætsklubberivapnagaardsåvel eksisterendesomeventueltnye. 17Detskalbemærkesatfællesforforankringafaktivitetergælderatdernaturligterenrækkedelaktivitetersom udelukkendeforegårihelhedsplansperiodenogdissevilnaturligvisikkebliveforankretefterdennesophør.det gælderfxaktivitet1:idrætfortværs/inspirationscaféforbørnogungesomhartilformålatmålgruppenskal fortællehvilkeinteresser/ønskerdehariforholdtiletaktivtidrætslivoghvilkekonkreteidrætsgrenedegernevil involveresigi.detdannersåbaggrundfordenvidereplanlægningogarbejdeiaktivitet1:idrætpåtværs.

22 21 Besøghoslokaleidrætsklubber Tilbudomtræneruddannelse Samarbejdetomkringindslusningog fastholdelseafdeungeidetlokaleidrætsliv. Aktivitet2:Forældrecafé_netværkforedragkurserogbørnepasning Problemkompleks ForholdsvismangebørnefamilieriVapnagaardheriblandtmangeenligeforældrestårmed storeudfordringeridetdagligepågrundafingenellerutilstrækkeliguddannelsearbejdsløshed enanstrengtøkonomifysiskogpsykisksygdom(herundermangetraumatiseredeforældremed flygtningebaggrund)ogandrekultureltogsocialtbetingedeforhold.endelafforældrenehar sværtvedattaklebørnene.deharbehovforstøtteogrådgivningtilathåndtereegne udfordringerogudfordringerifamilielivet. EttilbudomForældrecaféogfamiliekurserkanmedvirketilatgiveforældreneet kompetenceløftiforældrerollensådefinderressourcernetilatengagereoginvolveresigmerei børnenesskoledogfritidsliv.forældreneskalhavemulighedforatmødesligeværdigtpåtværs afkulturetnicitetogsocialeforholdforatdrøfteegneogandreforældresudfordringeriforhold tilbørnene. Målgruppe MålgruppenerprimærtforældreneiVapnagaardsudsattefamilier.Detdrejersigomca.100 familier.densekundæremålgruppeerafdelingensøvrigeforældrederogsåvilfåtilbudomat deltageiaktiviteternepåligefodmeddeudsattefamilier.dettekanogsåhaveenpositiveffekti forholdtilatskabepositiverelationermellemdeudsatteogdemerevelfungerendeforældreog familier. Formål FormåleteratsikreatflestmuligebørniVapnagaardfårdennødvendigeforældrestøtteideres opvækstsådeharmulighedforatbliveendelafdetsamfunddevokseropi. Mål Succeskriterier Atøgeforældreneskompetenceriforhold tilforældrerollen datderetableresenforældrecaféogstillesetlokale tilrådighedmedopstarti2.kvartal2015 datderafholdesmånedligecaféd arrangementer/aktivitetermedminimum12 deltagerepr.gangmedomdrejningspunktomkring forældrerollenogstarti3.kvartal2015 datderafholdesårligefamiliehøjskoleforløbhvor minimum20udsattefamilierdeltagerietinternatog minimum10udsattefamilierieteksternat. Deltagerneskalværefradenprimæremålgruppe. Afholdesførstegangi3.Kvartal2015 datderoprettesetforældrenetværkiforlængelseaf Forældrecafeenmedialtminimum20forældre.

23 Atforældrenekanhenteprofessionel hjælprådogvejledningtilhverdagens udfordringer Etableresi2.kvartal2016 datforældrecafeeneroprettetsomenfrivillig foreningiboligafdelingenvedhelhedsplanens afslutning. dathelsingørkommunestiller1medarbejdertil rådighedsomkanværeforældrenesindgangtil forvaltningen. Indholdogpraksis Etableringafforældrecafé 2.kvartal2014 Formåletmedforældrecaféeneratetablereetstedhvorforældretilbydesvidenoginspiration tilatværeforældre.herkanforældresamtidigmødeandreforældreietfortroligtoguformelt regi. Derskalafholdesfællesmødertemaaftenerogforældrene skalhavetilbudomatmodtagekurseromrelevanteemner. Forældrecaféenfårstilletetlokaletilrådighedogcafeenhar åbent2dageomugenheledagen.børnedunged familiekoordinatorenigangsætterunderstøtterogmedvirker tilatdriveforældrecafeen. Spændende med oplæg om dansk kultur familie osv. Også fortælle om palæstinensisk kultur og andre ting Citat medlem af Forretningsudvalget (FU) Cafearrangementerogbørnepasning=3.kvartal2015til4.kvartal2017 Forældrecaféenafholderforskelligecaféarrangementerogindholdettagerprimært udgangspunktibrugernesbehov.formenkanværefællesmødermedinternedrøftelseaf forskelligetemaeroplægfraeksterneoplægsholdereogkursusforløb.relevanteemnerer: Barnetsudviklingogdebasalebehovomsorgsundekostvanerogmotionbarni institution/skolebarnetsfritidslivogkammeratskabogopdragelseoggrænsesætning. Tilallearrangementerogmødervilderværetilbudombørnepasningiregiafungefra lommepengeprojekterne 18 ellerfrivilligevoksnesådedeltagendeforældrekandeltage uforstyrretideenkeltearrangementerogmøder.dervilsamtidigværetilbudomtolkebistand efterbehovtiludvalgtearrangementer.opstartenafforældrecafeenskerviaetoplægomkring teenagereaflederenafløvdalsskolen 19. Somudgangspunkterforældrecafeenforbådemændogkvindermendetvilundervejsblive vurderetomderskalafholdesadskiltearrangementerforhenholdsvismødreogfædre. Undersøgelserviseratdetgiverbedreforældresamarbejdeatlavesærligemøderformødreog fædresamtcaféerforalleforældreogatdetsamtidiggavnerintegrationen 20.Rekrutteringenaf deltagerevilforegådelsviainformationomaktiviteternesafholdelseogdelsviaafopsøgende 1:1kontakttilmålgruppeneftersammemetodesombeskrevetunderafsnit5.3Indsatsområde 1:BørnungeogfamilierAktivitet1:Idrætpåtværs/Inspirationscafeforbørnogunge. 18Seenbeskrivelseaflommepengeprojekterneundeaktivitet3:Vapnagaardsungedlommepengejobsog uddannelse. 19Løvdalsskolenerenheldagsskoleogdetbetyderatdeterenfolkeskoleforbørnderharadfærdsdkontaktdog trivselsvanskeligheder.optagelsenskerviapsykologenpåbarnetsskoletildetcentralevisitationsudvalgi kommunen(helsingør). 20Http:// 22

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2013 1. Problemkomplekset 1.1 Hvilke problemer ønskes løst/afhjulpet? På Nørremarken ligger der 3 almene boligafdelinger

Læs mere

BYLIVKOLDING HELHEDSPLAN

BYLIVKOLDING HELHEDSPLAN BYLIVKOLDING HELHEDSPLAN 2014-2017 Et samarbejde imellem Lejerbo Kolding, AAB Kolding, Boligselskabet Kolding og Kolding Kommune Udgivet af ByLivKolding December 2013 Forsidebilleder: Lommepengeprojekt,

Læs mere

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Endelig helhedsplan Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Lejerbo november 2008 Forord Frøgården står i dag over for store udfordringer i forbindelse med at skabe en højere grad af forståelse for det at bo i en almen

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation til ny boligsocial helhedsplan for Fredericia

Ansøgning om prækvalifikation til ny boligsocial helhedsplan for Fredericia Ansøgning om prækvalifikation til ny boligsocial helhedsplan for Fredericia 2018-2022 Indledning Fredericia Kommune indsender på vegne af kommunen og boligorganisationerne Boligkontoret Fredericia og boli.nu

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Helhedsplan 2012 2016 for Ådalen Engen (Tidligere Grønnedal) Arbejdernes Andelsboligforening Struer AAB Struer

Helhedsplan 2012 2016 for Ådalen Engen (Tidligere Grønnedal) Arbejdernes Andelsboligforening Struer AAB Struer Helhedsplan 2012 2016 for Ådalen Engen (Tidligere Grønnedal) Arbejdernes Andelsboligforening Struer AAB Struer 1 Boligområdet og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan... 3 Beskrivelse af området...

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation

Ansøgning om prækvalifikation Ansøgning om prækvalifikation Højvangen i Skanderborg Grønnedalsparken/ Poul La Cours Vej Skanderborg Andelsboligforening & Midtjysk Boligselskab Ansøgning til Landsbyggefonden - oktober 2011 - Udarbejdet

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk

Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan Vangkvarteret Holbæk Ansøgning om prækvalifikation Boligsocial Helhedsplan 2014-2018 Vangkvarteret Holbæk Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Boligområdets problemkompleks 3. Indsatsområder 4. Organisering 5. Koordinering

Læs mere

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8

1 Baggrund Formål Organisering Indsatsområder Evaluering Budget... 8 Indhold 1 Baggrund... 1 2 Formål... 2 3 Organisering... 3... 3 4 Indsatsområder... 4 5 Evaluering... 7 6 Budget... 8 1 Baggrund AABs afdeling 54 og Baldersbos afdeling 12 har siden 2008 samarbejdet med

Læs mere

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen

Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen Punkt 8. Godkendelse af medfinansiering af helhedsplan i Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 12, Løvvangen 2016-045554 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender:

Læs mere

1. Forord... 4. 2. Resumé... 4. 3. Baggrund - boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde... 4. 3.1 Baggrund... 4

1. Forord... 4. 2. Resumé... 4. 3. Baggrund - boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde... 4. 3.1 Baggrund... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Resumé... 4 3. Baggrund - boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde... 4 3.1 Baggrund... 4 3.2 Boligområderne... 5 3.3 Udviklingen i beboersammensætningen...

Læs mere

Bo godt fra nord til syd

Bo godt fra nord til syd Bo godt fra nord til syd Den boligsociale helhedsplan 2015-2017 Nøjsomhed Indhold 1. Forord 2 2. Resumé for den travle læser 4 3. Baggrund beskrivelse af boligområdet og de sociale udfordringer 5 3.1 Nøjsomhed

Læs mere

KORSLØKKEN Boligsocial Helhedsplan 2015-2018 Pixi - udgave

KORSLØKKEN Boligsocial Helhedsplan 2015-2018 Pixi - udgave KORSLØKKEN Boligsocial Helhedsplan 2015-2018 Pixi - udgave 1 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde. De

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel. Programbestyrelsen 2004-2008

Fra udsat boligområde til hel bydel. Programbestyrelsen 2004-2008 Fra udsat boligområde til hel bydel Programbestyrelsen 2004-2008 Agenda Tilbageblik - kort Signalement af områderne og deres beboere En strategisk dagsorden Tilbageblik Programbestyrelsen Strategiudvikling

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikationsansøgning for Vejle områderne Løget og Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2017 Opsummering Ansøgningen om prækvalifikation er en fælles ansøgning for

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne...

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne... Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget 2014-2018 ALDERSROGADE VORES KVARTER 2 Aldersrogade vores kvarter Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget Indhold 1. Resumé...

Læs mere

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato

Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for aktivitetsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj

Boligsocial profil 2012 - Frydenlund/Møllevangen/Charlottehøj 7.03.13 Prækvalifikation ny boligsocial helhedsplan i Frydenlund, Møllevangen og Charlottehøj (25 afdelinger i boligorganisationerne AAB, Boligkontoret, Almenbo Aarhus, Ringgaarden, Murersvendenes Stiftelse

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HAVREVEJ M.FL. Initiativaftale mellem Thisted Kommune og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STRATEGISK SAMARBEJDE OM HAVREVEJ M.FL. Initiativaftale mellem Thisted Kommune og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STRATEGISK SAMARBEJDE OM HAVREVEJ M.FL. Initiativaftale mellem Thisted Kommune og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Aftalen I foråret 2011 startede det tidligere Socialministerium et strategisk

Læs mere

Effektevaluering af Landsbyggefondens pulje. Kort & klart

Effektevaluering af Landsbyggefondens pulje. Kort & klart Effektevaluering af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje Kort & klart Om evalueringen Evalueringens fire dele Evalueringen har fire fokusområder, som søger at besvare følgende spørgsmål: Landsbyggefonden

Læs mere

Helhedsplan for de almene boligområder i Nivå

Helhedsplan for de almene boligområder i Nivå Helhedsplan for de almene boligområder i Nivå - En boligsocial indsats for og med beboerne i VIBOs og KABs afdelinger i Nivå 2014-2017 INDHOLD 1 Forord 2 2 Resumé 2 3 Baggrund - boligområdet og perspektiverne

Læs mere

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave

boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave boligsocial Helhedsplan Nivå nu 2014-2017 - PIXI-udgave Velkommen til Nivå Nu 2014-2017 Nivå er et dejligt sted at bo og i de næste fire år vil Nivå Nu arbejde på, at det bliver et endnu bedre sted at

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Tibberupparken Indhold

Boligsocial helhedsplan for Tibberupparken Indhold Boligsocial helhedsplan for Tibberupparken Indhold Boligsocial helhedsplan for Tibberupparken... 1 1 Forord... 2 2 Resumé... 2 3 Baggrund beskrivelse af boligområdet og de sociale udfordringer... 3 3.1

Læs mere

TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE

TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE TILBUD OM FACILITERING AF TEMADAGE SMID DEN KOMMUNALE KITTEL Når embedsmænd spiller på udebane i lokalsamfund BORGERDIALOG I DE ALMENE BOLIGOMRÅDER Kultur, normer, uskrevne regler og beboerdemokrati GHETTOSTRATEGI

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015

Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015 Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen With a little help from my friend januar 2012 december 2015 Der søges om at fortsætte projektet With a little help from my friend som siden 2009 har fungeret

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET. Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGKVARTERET Initiativaftale mellem Holbæk Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Evalueringer af boligsociale indsatser nogle hovedresultater. Vibeke Jakobsen og Christine Lunde Rasmussen

Evalueringer af boligsociale indsatser nogle hovedresultater. Vibeke Jakobsen og Christine Lunde Rasmussen Evalueringer af boligsociale indsatser nogle hovedresultater Vibeke Jakobsen og Christine Lunde Rasmussen 04-11-2016 2 Indhold/disposition Effekterne af de boligsociale indsatser på - beboersammensætningen

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8. Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8. Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM VANGGÅRDENS AFD. 8 Initiativaftale mellem Aalborg Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS Styrket integrationssamarbejde mellem frivillige, foreninger og kommuner Af Michael Karlsen Fuldmægtig i Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Indhold 1: Den frivillige illi

Læs mere

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013 Integration Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed juni 2013 Forord Lolland Kommune rummer borgere med mange forskellige baggrunde, sprog, interesser og kulturer.

Læs mere

Hvad kendetegner lokalsamfundsarbejdet?

Hvad kendetegner lokalsamfundsarbejdet? Hvad kendetegner lokalsamfundsarbejdet? Hvilken tænkning ligger der bag lokalsamfundsarbejdet? Hvad er de væsentligste teorier og metoder til at forstå lokalsamfundsarbejde? Program Kort om Fællessekretariatet

Læs mere

Et attraktivt boligområde i Højvangen Helhedsplan for boligområde i Højvangen, Skanderborg

Et attraktivt boligområde i Højvangen Helhedsplan for boligområde i Højvangen, Skanderborg Et attraktivt boligområde i Højvangen Helhedsplan for boligområde i Højvangen, Skanderborg Et samarbejde mellem Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne...

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne... Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget 2014-2018 ALDERSROGADE VORES KVARTER 2 Aldersrogade vores kvarter Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget Indhold 1. Resumé...

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012 07.03.2013 Prækvalifikation af boligsocial helhedsplan i Vandtårnsområdet (Vorrevangen, Kalmargade og Reginehøj) 1.0 Problemkompleks Andel hærværk/indbrud Boligsocial profil Vandtårnsområdet, juni 2012

Læs mere

ÉN FÆLLES BOLIGSOCIAL INDSATS

ÉN FÆLLES BOLIGSOCIAL INDSATS ANSØGNING TIL ÉN FÆLLES BOLIGSOCIAL INDSATS 2017-2021 Prækvalifikation for Korsør, Skælskør og Slagelse Motalavej - Ringparken/Schackenborgvænge - Sydbyen - Skælskør SAB ANSØGNING TIL ÉN FÆLLES BOLIGSOCIAL

Læs mere

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser

ERFA-møde. Integration af fysiske og sociale indsatser ERFA-møde Integration af fysiske og sociale indsatser Sammentænkning af fysiske og sociale indsatser? Almenboligloven 6 b. Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger er økonomisk

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR LØGET BY

HELHEDSPLAN FOR LØGET BY HELHEDSPLAN FOR LØGET BY 2013 2016 Indhold Forord... 2 Resume... 2 Baggrund og problemkompleks... 3 Hvilke generelle problemer ønskes løst/afhjulpet?... 4 Opnåede resultater i helhedsplanen 2008-2012...

Læs mere

Budget for boligsocial helhedsplan

Budget for boligsocial helhedsplan Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Boulevardbebyggelserne i Varde Journal nr.: Jnr: 171 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 213 214 215 216 217 Landsbyggefonden

Læs mere

Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis?

Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis? Hvordan kan it hjælpe med at løse sociale udfordringer i praksis? Jesper Nygård Adm. direktør, KAB Digitale færdigheder for vækst og velfærd Konference den 23. februar 2011, Christiansborg Danskere med

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Integrationspolitik 2015-2019

Integrationspolitik 2015-2019 Integrationspolitik 2015-2019 Forord I Greve Kommune skal alle borgere have lige muligheder for at deltage i og bidrage til samfundet. Uanset etnisk baggrund. Det er udgangspunktet for denne integrationspolitik,

Læs mere

Boligsocial Helhedsplan

Boligsocial Helhedsplan Boligsocial Helhedsplan i Svendborg 2014-2017 Skovparken Jægermarken Toftemarken STØTTER OP OM AKTIVE BOLIGOMRADER Fællessekretariatet 1 2 1. Boligområdet Skov-parken omfatter 737 lejemål. Området har

Læs mere

Ansøgning om videreførelse af Satellit 10A (Boligsocial indsats overfor børn og unge i alderen 7-23 år, deres familier og beboere i Husum)

Ansøgning om videreførelse af Satellit 10A (Boligsocial indsats overfor børn og unge i alderen 7-23 år, deres familier og beboere i Husum) 19. april 2010 Ansøgning om videreførelse af Satellit 10A (Boligsocial indsats overfor børn og unge i alderen 7-23 år, deres familier og beboere i Husum) Resumé af projektet Satellit 10A dækker fire almene

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse

Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse Delaftale for indsatsområdet Uddannelse og beskæftigelse Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale løbende ajourføres. Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen

Læs mere

Fremtidsanalyse 9. marts 2015. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 9. marts 2015. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 9. marts 2015 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Boligsocial Helhedsplan 2014-2017. Boligsocial Helhedsplan for Skovparken, Jægermarken og Toftemarken i Svendborg 2014-2017

Boligsocial Helhedsplan 2014-2017. Boligsocial Helhedsplan for Skovparken, Jægermarken og Toftemarken i Svendborg 2014-2017 Boligsocial Helhedsplan 2014-2017 Boligsocial Helhedsplan for Skovparken, Jægermarken og Toftemarken i Svendborg 2014-2017 16-1-2014 Boligområdet Skovparken omfatter 737 lejemål. Området har gennemgået

Læs mere

Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe

Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017

Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Det Spirer i Gadehavegård den boligsociale helhedsplan 2014-2017 Indhold Indledning...2 En ny vision for Gadehavegård...2 Det vigtige samarbejde...3 Indsatsområderne...5 Børn, unge og familier...6 Uddannelse,

Læs mere

Boligsocial indsats i Langkærparken

Boligsocial indsats i Langkærparken Boligsocial indsats i Langkærparken 2017-2021 - med fokus på indsatsområder som falder ind under den ledige stilling som boligsocial medarbejder 1. Formål med den boligsociale indsats Langkærparken skal

Læs mere

1. Forord... 3 2. Resumé... 5 3. Baggrund boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde... 6

1. Forord... 3 2. Resumé... 5 3. Baggrund boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde... 6 Boligsocial helhedsplan for Frøgården, Haslev 2016-2019 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Resumé... 5 3. Baggrund boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde... 6 3.1 Frøgården... 6

Læs mere

Helhedsplan med boligsocial indsats Haderslev Syd Hjortebroparken og Skovvænget/Brombærvej SAMMEN BRYDER VI MØNSTRE SYDBYEN. Haderslev Boligselskab

Helhedsplan med boligsocial indsats Haderslev Syd Hjortebroparken og Skovvænget/Brombærvej SAMMEN BRYDER VI MØNSTRE SYDBYEN. Haderslev Boligselskab Helhedsplan med boligsocial indsats Haderslev Syd Hjortebroparken og Skovvænget/Brombærvej SAMMEN BRYDER VI MØNSTRE SYDBYEN Haderslev Boligselskab Maj 2014 Final 19.5.2014 1 Indhold 1. Indledning 3 2.

Læs mere

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling

Aarhus Kommune Per Jensen, projektchef, Borgmesterens afdeling Mikkel Schiørring, konsulent, Borgmesterens afdeling Mødereferat Den 15. oktober 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Styringsdialogmøde i Trigeparken Mødedato: 28. september 2012 Mødetid: 9:30-12:00 Mødested: Oasen, Trige Centervej 26A, 8380 Trige

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris

Vision 2017 Esbjerg. For den boligsociale indsats i. Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Vision 2017 Esbjerg For den boligsociale indsats i Kvaglund Stengårdsvej Østerbyen Gjesing Nord Sønderris Udgiver og redaktion Bydelsprojekt 3i1 Kvaglundparken 4 6705 Esbjerg Ø Tlf.: 61 20 33 89 www.bydelsprojekt3i1.com

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 17:30 19:00 Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.eu www.lundens.eu 11. oktober 2016 Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund Indkaldelse

Læs mere

UG udvalgets bydelsstrategi for Greve Nord

UG udvalgets bydelsstrategi for Greve Nord UG udvalgets bydelsstrategi for Greve Nord 2011-2015 Indhold UG udvalgets bydelsstrategi for Greve Nord 2011-2015... 1 Indhold... 2 Forord... 3 2011: Det er nemt at dyrke idræt og fritidsaktiviteter i

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR LØGET BY

HELHEDSPLAN FOR LØGET BY HELHEDSPLAN FOR LØGET BY 2013 2016 Indhold Forord... 2 Resume... 2 Baggrund og problemkompleks... 3 Hvilke generelle problemer ønskes løst/afhjulpet?... 4 Opnåede resultater i helhedsplanen 2008-2012...

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Langkærparken

Boligsocial helhedsplan for Langkærparken Boligsocial helhedsplan for Langkærparken 2012-2016 Indhold Forord... 3 Resumé... 3 Baggrund... 4 Vision og mål... 8 Indsatserne... 9 Indsatsområde 1: Uddannelse, beskæftigelse og erhverv... 9 Aktivitet

Læs mere

Hovedstadens almennyttige Boligselskab II GULLANDSGÅRDEN

Hovedstadens almennyttige Boligselskab II GULLANDSGÅRDEN Hovedstadens almennyttige Boligselskab II GULLANDSGÅRDEN Københavns Kommune DAB mrk. 1810.12 Center for Bydesign LFJ/mr Njalsgade 13 Direkte tlf. 77 32 02 59 1505 København V. Dato 5. oktober 2007 Projektansøgning

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Tibberupparken Boligsocial helhedsplan for Tibberupparken Forord Resumé Baggrund beskrivelse af

Boligsocial helhedsplan for Tibberupparken Boligsocial helhedsplan for Tibberupparken Forord Resumé Baggrund beskrivelse af Boligsocial helhedsplan for Tibberupparken Boligsocial helhedsplan for Tibberupparken... 1 1 Forord... 2 2 Resumé... 2 3 Baggrund beskrivelse af boligområdet og de sociale udfordringer... 3 3.1 Beboersammensætningen...

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast 2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast INDSATSER OG METODER Udarbejdet af: Ikast-Brande Kommune, Bomidtvest (afd. 630) og Ikast

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen (HPHP) Lejerbo Københavns boligsociale indsats på Nørrebro 2013-2016

Hothers Plads Helhedsplanen (HPHP) Lejerbo Københavns boligsociale indsats på Nørrebro 2013-2016 Hothers Plads Helhedsplanen (HPHP) Lejerbo Københavns boligsociale indsats på Nørrebro 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forfatter: Det boligsociale sekretariat i Lejerbo København Redigering: Ditte Bjarnild,

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

Fremtiden lever her hvordan kommer vi endnu bedre på vej sammen?

Fremtiden lever her hvordan kommer vi endnu bedre på vej sammen? Nyhedsbrev fra Bysekretariatet Fremtiden lever her hvordan kommer vi endnu bedre på vej sammen? Hvad foregår der? Måske har du bemærket noget underligt i de seneste par uger at folk har mødtes på kryds

Læs mere

2. Fællesbestyrelsens beretning for perioden 19-09-2011 til 16-09-2012.

2. Fællesbestyrelsens beretning for perioden 19-09-2011 til 16-09-2012. 2. Fællesbestyrelsens beretning for perioden 19-09-2011 til 16-09-2012. Vapnagaards Helhedsplan. Stigestrengsprojektet (er udført). Ombygning af en boligblok til seniorboliger. Hovedrenovering af 56 boligblokke.

Læs mere

Boligsocial profil for AKB, København

Boligsocial profil for AKB, København Boligsocial profil for AKB, København 2015-2020 Vision Formål Vores vision som boligselskab er ikke kun at sikre gode og sunde boliger til rimelige priser. Det er også at være med til at skabe gode rammer

Læs mere

Ghettoer hvad er problemet

Ghettoer hvad er problemet Ghettoer hvad er problemet Seniorforsker Knud Erik Hansen SBi Konferencen: Sundhedsplejen Udsatte boligområder DPU 12.5.2015 Ord med betydning Ghetto Udsatte boligområder Ghetto Får indhold fra historiske

Læs mere

Investeringer i udsatte boligområder. Velkommen til Odense Måske et eventyr?

Investeringer i udsatte boligområder. Velkommen til Odense Måske et eventyr? Investeringer i udsatte boligområder Velkommen til Odense Måske et eventyr? Erfaringer fra Odense Kommune Etablering af et fremadrettet samarbejde med boligorganisationerne om at sikre velfungerende boligområder.

Læs mere

STÆRMOSEGÅRDEN. o Bo ODENSE BOLIGSELSKAB

STÆRMOSEGÅRDEN. o Bo ODENSE BOLIGSELSKAB STÆRMOSEGÅRDEN BO L IGS O C IAL H E L H E D SP L A N 2 0 1 5-2 0 19 o Bo ODENSE BOLIGSELSKAB Udarbejdet af Odense Kommune og Boligorganisatorisk Fællessekretariat Marts 2015 INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Delaftale for indsatsområdet Forebyggelse og forældreansvar

Delaftale for indsatsområdet Forebyggelse og forældreansvar Delaftale for indsatsområdet Forebyggelse og forældreansvar Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale løbende ajourføres. Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen

Læs mere

SØNDERVANGEN II ROSENHØJ SØNDERVANGEN I KJÆRSLUND

SØNDERVANGEN II ROSENHØJ SØNDERVANGEN I KJÆRSLUND SØNDERVANGEN II ROSENHØJ SØNDERVANGEN I KJÆRSLUND Indhold 1.0 Forord... 1 2.0 Resumé... 1 3.0 Baggrund... 2 3.1 Kort om Viby Syd... 2 3.2 Beboersammensætningen i Viby Syd... 2 3.3 Boligsociale udfordringer...

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 3 vejledning til Ansøgningsskema Projektrealisering Boligafdelinger kan søge om støtte til større, nytænkende projekter. Realdania-kampagnen DET GODE BOLIGLIV støtter udviklingen af fremtidens

Læs mere

HUSUM FOR ALLE. Helhedsplan for AAB afdeling 38, AAB afdeling 80, fsb Husumgård, fsb Voldparken

HUSUM FOR ALLE. Helhedsplan for AAB afdeling 38, AAB afdeling 80, fsb Husumgård, fsb Voldparken HUSUM FOR ALLE Helhedsplan for AAB afdeling 38, AAB afdeling 80, fsb Husumgård, fsb Voldparken Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Overordnet skitsering af problemkomplekset...3 1.1.1 Mange ressourcesvage

Læs mere

Den socialt bæredygtige by. 1. Hvad er den socialt bæredygtige by? Notat. Strategioplæg

Den socialt bæredygtige by. 1. Hvad er den socialt bæredygtige by? Notat. Strategioplæg Notat Den socialt bæredygtige by Strategioplæg I dette notat sættes den strategiske ramme for udviklingen af en plan for den socialt bæredygtige by. Notatet er struktureret på følgende måde: Først præsenteres

Læs mere

Fra udsat boligområde til hel bydel Indsatsen i Københavns Kommune

Fra udsat boligområde til hel bydel Indsatsen i Københavns Kommune Fra udsat boligområde til hel bydel Indsatsen i Københavns Program 11.00-11.05: Introduktion til workshoppen 11.05-11.40: Tour de force gennem Københavns s mangesidede indsats 11.40-11.55: Drøftelse af

Læs mere

Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel

Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel Delaftale for indsatsområdet Tryghed og trivsel Bestyrelsen for den boligsociale indsats har ansvar for, at denne delaftale løbende ajourføres. Navn på den boligsociale indsats, som delaftalen vedrører:

Læs mere

Helhedsplan med boligsocial indsats Haderslev Syd Hjortebroparken og Skovvænget/Brombærvej SAMMEN BRYDER VI MØNSTRE SYDBYEN

Helhedsplan med boligsocial indsats Haderslev Syd Hjortebroparken og Skovvænget/Brombærvej SAMMEN BRYDER VI MØNSTRE SYDBYEN Helhedsplan med boligsocial indsats Haderslev Syd Hjortebroparken og Skovvænget/Brombærvej SAMMEN BRYDER VI MØNSTRE SYDBYEN April 2014 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Resumé 5 3. Baggrund 6 Boligområdet og

Læs mere

1. Forord... 4. 2. Resumé... 4. 3. Baggrund - boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde... 5. 3.1 Baggrund... 5

1. Forord... 4. 2. Resumé... 4. 3. Baggrund - boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde... 5. 3.1 Baggrund... 5 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Resumé... 4 3. Baggrund - boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde... 5 3.1 Baggrund... 5 3. 2 Boligområderne... 5 3.3 Udviklingen i beboersammensætningen...

Læs mere

Boligsocial helhedsplan 2014-2018

Boligsocial helhedsplan 2014-2018 Boligsocial helhedsplan 2014-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TRIGEPARKEN FAKTA OG BOLIGSOCIALE UDFORDRINGER... 4 1.1 Kort om Trigeparken... 4 1.2 Beboerne i Trigeparken... 5 1.3 Boligsociale udfordringer i

Læs mere

HELHEDSPLAN

HELHEDSPLAN HELHEDSPLAN 2014 2018 Helhedsplan 2014 bygger videre på den lokale vilje til at udvise ansvarlighed og i fællesskab skabe udvikling. Helhedsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Thisted Bolig, Lejerbo

Læs mere

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 2, 4. kvartal 2012

Greve Nord Projektet. Kvartalsrapport. Nr. 2, 4. kvartal 2012 Greve Nord Projektet Kvartalsrapport Nr. 2, 4. kvartal 2012 Status på projektet Organisering På nuværende tidspunkt er hele organiseringen i det nye projekt udfoldet og i fuld gang. Således har styregrupperne

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

FÆLLESORGANISATIONENS BOLIGFORENING

FÆLLESORGANISATIONENS BOLIGFORENING FÆLLESORGANISATIONENS BOLIGFORENING Programbestyrelsens afslutningskonference 27/11 2008 Renovering og beboerrådgivning Ringparken, Slagelse Boligområdet Ringparken beliggende i den nordlige udkant af

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere