Udenrigsøkonomisk analyse II. Grænseøkonomier perspektiv for nye vækstlande i Afrika

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udenrigsøkonomisk analyse II. Grænseøkonomier perspektiv for nye vækstlande i Afrika"

Transkript

1 Udenrigsøkonomisk analyse II Grænseøkonomier perspektiv for nye vækstlande i Afrika Udenrigsøkonomisk Analyseenhed, Udenrigsministeriet, 2. marts 215 Sammenfatning: Grænseøkonomier er en forholdsvis heterogen gruppe af udviklingslande med høje økonomiske vækstrater og stort vækstpotentiale, som står på tærsklen til at blive emerging markets. For Danmark indeholder et øget økonomisk samkvem med grænseøkonomierne et langsigtet potentiale givet gruppens markante økonomiske vækst. Landenes økonomiske udgangspunkt for at blive de næste emerging markets og endegyldigt forlade kategorien af lavindkomst og lavere mellem-indkomstlande er på flere økonomiske nøgleindikatorer stærkere end for ASEAN-landene, da de stod i en lignende situation i 198. Blandt de 14 lande, som IMF anvender i sin snævre definition af grænseøkonomier, finder man 9 afrikanske lande, hvoraf de fleste er prioritetslande for dansk udviklingsbistand. Grænseøkonomierne har generelt fået styrket deres bytteforhold siden finanskrisen, men selv for de lande (Kenya og Senegal), hvor bytteforholdet er svagere end i 29, har man oplevet robust økonomisk vækst, hvilket er tegn på landenes styrkede økonomiske omstillingsevne og robusthed. De største risici for grænseøkonomierne på lidt længere sigt består i, at de for aggressivt udnytter de nye lånemuligheder til skade for deres makroøkonomiske stabilitet og kreditværdighed, som kan fremkalde et omslag i investortilliden. Et godt indtryk af grænseøkonomiernes vækstpotentiale fås ved at se på landenes samlede BNP, som forudses at stige fra ca. 971 mia. USD i 213 til ca mia. USD i 223. Denne stigningstakt er væsentligt større end den tilsvarende forudsete stigning i den globale økonomi. Der vurderes generelt at være tale om forholdsvis risikofyldte investeringer og handelsrelationer til disse markeder, hvor Danmarks eksport og investeringer i udgangspunktet er begrænsede, men hvor potentialet flere steder er betydeligt på lang sigt. En målrettet dansk indsats vil være afgørende for at udnytte potentialet i den næste bølge af mulige vækstlande som grænseøkonomierne udgør. Her lægger regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati nogle klare spor.

2 Analysen Formålet med nærværende analyse er at give et perspektiv på en række mindre lav- og mellemindkomstlande, såkaldte grænseøkonomier, som har det til fælles, at de gennem de sidste år i stigende grad har været i stand til at tiltrække sig udenlandske investeringer og optage lån på de internationale finansmarkeder. Landene i denne gruppe har et stærkt afrikansk islæt. Analysen er et fagligt indspil relateret til Udenrigsministeriets løbende arbejde med at følge udenrigsøkonomiske tendenser for at sikre, at Danmark er på forkant med globale økonomiske muligheder og udfordringer. Der ses samlet på sigt at være et betydeligt potentiale i en række af grænseøkonomierne om end der ofte er tale om risikofyldte markeder. Datagrundlaget for analysen er primært baseret på Oxford Economics database og IMF. Hvor der er anvendt andre kilder er det eksplicit angivet. Perspektiv Grænseøkonomier er forholdsvis små økonomier med svagt kapitaliserede aktiemarkeder og mangelfuld investeringsbeskyttelse, som i kraft af deres solide vækstrater og øgede makroøkonomiske stabilitet er blevet mere attraktive for risikovillige investorer. Disse lande har over en bred kam draget fordel af de generelt lave aktieafkast og obligationsrenter i USA og Europa, som har fået investorer til kigge andre steder hen efter højere afkast. Samtidig har mange af landene gjort deres hjemmearbejde i kølvandet på finanskrisen ved at iværksætte markedsorienterede reformer. Geografisk befinder de fleste lande sig i Afrika, og det er værd at bemærke, at deres udgangspunkt for at stige op til emerging markets -niveau på en række nøgleindikatorer er bedre end ASEAN-landenes i starten af 198erne. Således er grænseøkonomiers inflation lavere, beholdningen af udenlandske investeringer større og valutareserverne generelt mere velpostrede i 213 end de var hos ASEAN-landene i 198. Det økonomiske udgangspunkt fremgår af nedenstående tabel. Grænseøkonomierne i 213 sammenlignet med ASEAN-landene i 198 Grænseøkonomier ASEAN BNP-vækstrater i pct. 6,5 7,5 Brutto statsgæld i pct. af BNP Valutareserver* 6 3 Pengeudbud i pct. af BNP 4 29 Inflation i pct. 6,2 16, Offentligt forbrug i pct. af BNP FDI i pct. af BNP 4, 1,3 *Antal måneders import, som reserverne kan dække. Kilde: Egne beregninger på basis af Oxford Economics database

3 Definition og udvikling Betegnelsen grænseøkonomier blev opfundet i 1992 af Verdensbank-gruppen (IFC) til at indfange den rest-landegruppe, som ikke havde kvalificeret sig til at blive emerging economies, men som velstandsmæssigt var vokset ud af gruppen af lavindkomstlande. Der eksisterer ikke en entydig definition af grænseøkonomier. Sammenligner man IMF s liste over grænseøkonomier med indeksene eksempelvis hos Standard & Poor s og den britiske børs FTSE, er der mange gengangere, men også flere forskelle. IMF operer med en lille kernegruppe på blot 14 lande, mens Standard & Poor s har 34 i sit indeks og FTSE 26. I nærværende analyse anvendes IMF s snævre definition af landegruppen. For konsistens skyld anvendes i denne analyse IMF s definition af grænseøkonomier, som består af følgende lande: Bangladesh, Bolivia, Elfenbenskysten, Ghana, Kenya, Mongoliet, Mozambique, Nigeria, Papua Ny Guinea, Senegal, Tanzania, Uganda, Vietnam og Zambia. Ud fra IMF s definition springer det i øjnene, at otte af de fjorten lande er nuværende prioritetslande i det danske udviklingssamarbejde. Såfremt udviklingen fortsætter vil en række af de danske prioritetslande dermed på sigt få bedre muligheder for at optage lån til fornuftige renter på de internationale finansmarkeder og vil i højere grad end tidligere kunne finansiere deres infrastrukturudvikling med private udenlandske investeringer. Det giver landene nye kommercielle finansieringsinstrumenter på hånden. Vækstbilledet Som det fremgår nedenfor, har grænseøkonomierne i en lang periode ligget med høje årlige vækstrater på 5-8 pct. Deres på daværende tidspunkt kun meget begrænsede integration i verdensøkonomien betød desuden, at de i 28-9 ikke blev ramt så hårdt ramt af finanskrisen som mere avancerede og integrerede økonomier i Vesten.

4 Årlig BNP-vækst i pct., faste priser Grænseøkonomier Verden Euro-området USA Kilde: IMF (214) Nigeria tegner sig gennemgående for de højeste vækstrater blandt grænseøkonomierne takket være landets olieeksport og har også det næsthøjeste BNP pr. indbygger (ca. 3.1 USD) kun overgået af Mongoliet (ca. 4. USD). Nigerias økonomi udgør som det fremgår af nedenstående figur over 4 pct. af grænseøkonomierne samlede tyngde, hvor også Bangladesh og Vietnam indgår med betydelig tyngde BNP i mia. USD, 213 Kilde: Oxford Economics Ser man på vækstbilledet, jf. figuren nedenfor, viser der sig også tydeligt forholdsvis store størrelsesforskelle mellem landenes økonomier, hvor dog hovedparten af landene har en høj vækst over 6 pct. per år.

5 12 Gennemsnitlig årlig BNP-vækst i perioden 2-213, faste priser Kilde: IMF (214) Sættes BNP i forhold til befolkningsstørrelsen, ser man de tydelige forskellige det økonomiske niveau mellem landene. Trods høj vækst nåede Mozambique i 213 blot 14 pct. af Mongoliets niveau på ca. 4 USD per indbygger, hvilket fremgår af figuren nedenfor. 4.5, 4., 3.5, 3., 2.5, 2., 1.5, 1., 5,, BNP pr. indbygger, 213, USD Kilde: Oxford Economics Ser man på udviklingen i landenes bytteforhold observeres der siden finanskrisen en overvejende positiv udvikling på trods af råvareprisernes generelle høje volalitet. Men nok så interessant ses, at de lande, som ikke har fået styrket deres bytteforhold (f.eks. Kenya og Senegal) stadig har haft markant økonomisk vækst siden finanskrisen, hvilket tyder på en vis robusthed og økonomisk omstillingsevne. Udviklingen fra i bytteforholdet i relation til den økonomiske vækst er gengivet i nedenstående figur.

6 Bytteforhold 25 2 Gennemsnitlig bytteforhold* og realvækst i BNP fra Bangladesh Uganda Bolivia Cote d'ivoire Nigeria Tanzania Ghana -5-1 Senegal Kenya Realvækst i BNP *Bytteforhold = 1 * Eksport prisindex, % ændring / Import prisindex, % ændring Kilde: Oxford Economics Øget finansiel integration af grænseøkonomierne Dybe og likvide nationale obligationsmarkeder er generelt med til at fremme et lands økonomiske stabilitet og dynamik, da de øger mulighederne for at lånefinansiere udviklingsprogrammer og polstre staters og virksomhedernes finanser mod eksterne chok. De udgør en helt central finansieringskilde i vestlige økonomier, men de har traditionelt med undtagelse af Sydafrika været tæt ved ikke-eksisterende i Afrika syd for Sahara. Ifølge IMF udgjorde de samlede statsobligationer i Afrika syd for Sahara (eksklusiv Sydafrika) blot ca. 15 pct. af landenes samlede BNP i 21, hvilket er langt fra eksempelvis USA med ca. 75 pct. og EU-gennemsnittet på ca. 5 pct. Forskellen har ifølge IMF været endnu mere iøjnefaldende med virksomhedsobligationer, hvor den totale mængde udestående virksomhedsobligationer i Afrika syd for Sahara (eksklusiv Sydafrika) blot har udgjort ca. 2 pct. af landenes samlede BNP i 213 i forhold til ca. 99 pct. i USA. Her har udviklingen i de afrikanske grænseøkonomier været med til at vende billedet, og der er indikationer på, at denne strukturelle hæmsko for udviklingen i grænseøkonomierne er under opblødning. Ved udgangen af 212 havde i alt 11 afrikanske lande således været i stand til at tilgå de internationale finansmarkeder med salg af statsobligationer, og denne gruppe dækker både over olieeksportører som Nigeria og lande med mere differentierede økonomier som Tanzania. Høj økonomisk vækst, reducerede gældsbyrder og generelt øget makroøkonomisk stabilitet hos grænseøkonomierne kombineret med aftagende vækstrater hos flere BRIK-lande samt lave amerikanske og europæiske renter har mindsket rentespændet for grænseøkonomierne i forhold til emerging markets, der anses som mere sikre af investorerne. Den nedenstående figur viser

7 det reducerede rentespænd mellem grænseøkonomier og den bredere kategori af emerging markets blot over de sidste to år. 7 6 Rentespænd for grænseøkonomier (FM) og emerging markets (EM) Basispunkter FM rentespænd EM rentespænd Et basispunkt er en hundrededel af et procentpoint Kilde: The Economists (Exotix/JP Morgan) Stigende porteføljeinvesteringer For grænseøkonomierne syd for Sahara er man samlet set gået fra, at der ikke var egentlige porteføljeinvesteringer i år 2 til, at disse udgjorde gennemsnitlig 1,8 pct. af BNP efter år 21, hvilket også vidner om en udvikling i retning af tillidsskabende modning af de lokale finansielle markeder. Denne udvikling er illustreret i nedenstående figur. 4 3,5 Porteføljeinvesteringer* som pct. af BNP ,7 2 1,9 1,8 1,6 1,3-1 *Porteføljeinvesteringer inkluderer udover investeringer i aktier og obligationer også finansielle instrumenter såsom optioner og andre derivater Kilde: IMF

8 Udviklingen er mere afdæmpet og ikke helt så entydig i fht. direkte udenlandske investeringer (FDI). De største højdespringere for direkte udenlandske investeringer syd for Sahara er Ghana og Mozambique, mens gennemsnittet for de afrikanske grænseøkonomier har rykket sig fra 3,3 pct. af BNP i perioden 2-27 til 4,2 pct. i perioden Til sammenligning lå emerging markets på 2,2 pct. i 2-27 og 1,9 pct. i Risici Hvis man ser på tendensen i grænseøkonomiernes kreditværdighed, tegner der sig langt fra noget entydigt billede. Fra markant fremgang i Bolivia til tilbagegang i Ghana, der sammen med Senegal, Tanzania og Uganda har kørt med betydelige offentlige underskud siden 21. Udviklingen i kreditværdighed fra 26 til 214 er illustreret nedenfor. Bolivia Nigeria Vietnam Papua Ny Senegal Kenya Mongolia Mozambique Uganda Ghana Kreditvurdering af udvalgte grænseøkonomier CCC- CCC+ B BB- BB+ Kilde: Oxford Economics (Standard & Poor's/Fitch/Moody's ) På risikosiden har IMF i organisationens seneste makroøkonomiske udsigt for Afrika syd for Sahara advaret mod reformstilstand og anbefalet landene at fortsætte en ansvarlig og stabilitetsfremmende økonomisk politik også selv om, at de for nogle lande gunstige eksterne rammevilkår p.t. måtte give øget finanspolitisk råderum særligt for de lande, som ikke er påvirket negativt af faldende råvarepriser. Omslag i investortillid og renteniveauer må forventes at ramme mindre udviklede og mindre differentierede økonomier hårdt, især fordi deres udenlandske obligationslån er dollar- eller euronominerede. Hvis landene formår at holde sig på dydens smalle sti makroøkonomisk er der chancer for, at de kan fastholde perspektivet om at blive de næste emerging markets.

9 Vækstperspektivet for Danmark Som det fremgår af regeringens strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati (maj 214) lægges der fra dansk side stor vægt på et aktivt samspil mellem udviklingsbistand og den kommercielle indsats. Danske virksomheders kommercielle styrkepositioner kan bidrage til løsninger på centrale udfordringer i udviklingslandene til gavn for bæredygtig vækst og jobskabelse både i udviklingslandene og i Danmark. Nærværende analyse kan ses som en del af den løbende overvågning og analyse fra Udenrigsministeriet af disse muligheder, hvor en lang række danske prioritetslande falder under kategorien af grænseøkonomier. I udgangspunktet er Danmarks samlede økonomiske samkvem målt i handel og investeringer i grænseøkonomierne forholdsvis begrænset, hvilket fremgår af nedenstående figur: Dansk engagement i grænseøkonomier, mia.kr FDI 1, 1, 1,3 1,4 Eksport 2,4 3,2 3,2 3,5 Import 3, 3,9 5,1 9,6 Kilde: Danmarks Statistik egen udregning Ser man på vækstpotentialet, forudses gruppen af grænseøkonomiers samlede BNP dog at stige med ca. 75 pct. i årtiet fra 213 til 223, hvilket er en væsentlig større stigning end forudset generelt i den globale økonomi. Disse vækstskøn er i sagens natur forbundet med stor usikkerhed, men det samme kunne siges om ASEAN-landene ved indgangen til 198erne! Fremskrevet BNP for grænseøkonomier, faste priser, mia. USD Mia. USD ændring i mia.usd 73 - ændring i pct. 75% Kilde: Oxford Economics egen udregning I nogle udviklingslande vil det primære formål med danske indsatser fortsat være fattigdomsbekæmpelse, men i andre udviklingslande, herunder flere grænseøkonomier med høje vækstrater, vil der fra dansk side i stigende grad søges draget nytte af de stærke relationer, som årtiers udviklingsbistand har medført, og som vil indebære en stærkere prioritering af handel og udvikling.

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med USA, Kina, Indien, Japan og Europa tilsammen.

Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med USA, Kina, Indien, Japan og Europa tilsammen. Danmark Portugal Belgien Holland Spanien Frankrig Tyskland Schweiz Italien USA Østeuropa Indien Kina Indien del 2 Afrikas størrelse undervurderes ofte. Kortet illustrerer, at Afrika er på størrelse med

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2014

Konvergensprogram. Danmark 2014 Konvergensprogram Danmark 2014 April 2014 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 5 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2007 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Væksten har toppet Væksten vil følge produktiviteten i 2008 og 2009 Væksten i BNP i Danmark var over 3 pct. i 2005 og 2006, jf. figur

Læs mere

Ny handelspolitisk strategi

Ny handelspolitisk strategi Ny handelspolitisk strategi Maj 2013 Ny handelspolitisk strategi 3 Forord Det handelspolitiske billede har ændret sig grundlæggende siden lanceringen af den seneste handelspolitiske strategi i 2007. Især

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. August 2010

Økonomisk Redegørelse. August 2010 Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August I tabeller kan afrunding medføre, At tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK. I.1 Indledning KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Tegn på fremgang Efter flere år med et uændret aktivitetsniveau peger flere forhold i retning af fremgang i dansk økonomi i den

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Kan kriser forudsiges?

Kan kriser forudsiges? 35 Kan kriser forudsiges? Morten Spange, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING I løbet af 28 blev verdensøkonomien ramt af en krise, hvis lige ikke er set siden den store depression i 193'erne.

Læs mere

Økonomisk prognose FORÅR 20008

Økonomisk prognose FORÅR 20008 Økonomisk prognose FORÅR 20008 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING PROGNOSE... 5 2. AKTUEL ØKONOMISK SITUATION... 7 3. INDENLANDSK PROGNOSE... 11 Privatforbrug... 11 Eksport og import... 15 Konkurrenceevne...

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 2. kvartal Del 1 2011 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 1 2 KVARTALSOVERSIGT, 2. KVARTAL 2011 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur,

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER

POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER POLITISK OPLÆG NY UDVIKLINGS- BISTAND SEPTEMBER 2013 BEDRE FOKUS MERE SAMMENHÆNG KLARE PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Udviklingsbistanden skal reformeres 4 En mere fokuseret udviklingsbistand

Læs mere

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009

Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Kvartalsrapport for 4. kvartal 2009 Aktieindeks Udvikling i 4 kvartal 2009 Værdi Værdi Ændring i 30.09.09 31.12.09 4.kvt. Afkast i 4.kvt. Afkast i 2009 OMX CPH* 297,96 301,26 3,30 1,11% 32,14% OMX C20*

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE

ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING I UDVIKLINGSLANDENE Omslagsfotos: Jørgen Schytte ERHVERV VÆKST OG UDVIKLING HANDLINGSPLAN FOR DANSK STØTTE TIL ERHVERVSUDVIKLING

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 3. kvartal Del 1 2013 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 1 3 3 KVARTALSOVERSIGT, 3. KVARTAL 2013 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens ur, "Banker's

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Indledning... 3. Problemfelt... 5. Metode... 7. Projektstruktur... 7. Afgrænsning... 8. Begrebsafklaring... 9. Valg af empiri...

Indledning... 3. Problemfelt... 5. Metode... 7. Projektstruktur... 7. Afgrænsning... 8. Begrebsafklaring... 9. Valg af empiri... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 5 Metode... 7 Projektstruktur... 7 Afgrænsning... 8 Begrebsafklaring... 9 Valg af empiri... 10 Valg af teori... 11 Videnskabsteoretiske overvejelser...

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2015

Konvergensprogram. Danmark 2015 Konvergensprogram Danmark 2015 Marts 2015 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 6 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 KAPITEL 1 OVERBLIK 11 1.1 Velfungerende markeder 14 1.2 Internationalisering 15 1.3 Offentlig regulering 16 1.4 Effekt på produktiviteten 17 DEL 1: KONKURRENCE KAPITEL

Læs mere

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning

KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE. II.1 Indledning KAPITEL II DEN EUROPÆISKE STATSGÆLDSKRISE II.1 Indledning Statsgældskrise i euroområdet Indsnævring af rentespænd og opbygning af ubalancer efter euroens indførelse Krisen ramte men var i første omgang

Læs mere