Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010"

Transkript

1 Quick Guide Vejen til rettidige betalinger December 2010

2 Indhold 1 Baggrund og formål 3 2 Ordreafsendelse og -modtagelse Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren Myndighedens udbytte af korrekt ordre Leverandørens pligter ved modtagelse af en ordre 8 3 Fakturafremsendelse/-modtagelse Leverandørens pligter ved fakturaudstedelse - og fremsendelse af e-faktura Myndighedens pligter ved modtagelse af e-faktura 10 4 Konsekvenserne af at følge rådene i guiden 11

3 Side 3 af 11 1 Baggrund og formål Baggrund Økonomistyrelsen har i samarbejde med KL og Danske Regioner analyseret offentlige myndigheders kredittider og betalingsmønstre. Det er sket ud fra fakturaer fra maj Analysen har vist, hvor mange fakturaer de offentlige myndigheder har betalt for sent og hvorfor. Dette har vist vejen til en række initiativer, der kan sikre, at alle fakturaer så vidt muligt bliver betalt til tiden. Du kan finde rapporten fra november 2010 om sikring af rettidig betalinger på Økonomistyrelsens hjemmeside Anbefalingerne i rapporten skal rette op på myndighedernes procedurefejl ved ordreafgivelse og leverandørernes fejl, når de udsteder fakturaen. Økonomistyrelsen vil i den forbindelse ændre bekendtgørelsen om elektronisk afregning. Ændringerne vil være: 1) Den offentlige myndighed skal i forbindelse med afgivelsen af ordren oplyse sin politik vedrørende kredittid, dvs. hvilke kredittider myndigheden normalt accepterer. 2) En definition af, hvornår en faktura anses for modtaget af den offentlige myndighed. 3) Den offentlige myndighed skal hurtigst muligt kontakte leverandøren, hvis der mangler eller er ufuldstændige oplysninger på en faktura. 4) Fremme af brugen af elektroniske fakturaskabeloner på fx virk.dk. Den nærværende quick guide gennemgår også de nye krav, som den nye bekendtgørelse vil indeholde. Analysen viser, at klare og præcise ordrer og fakturaer kombineret med opstramning af processerne ved ordreafsendelse og fakturamodtagelse vil sikre rettidig betaling. En myndighed skal sikre sig, at ordren indeholder de nødvendige og korrekte oplysninger, da leverandøren skal bruge de samme oplysninger i sin faktura. En forudsætning for en myndigheds hurtige og korrekte håndtering samt rettidige betaling af fakturaen er således, at myndigheden selv fyldestgørende og korrekt har afgivet ordren.

4 Side 4 af 11 Målgruppe Denne Quick guide retter sig til: 1) De offentlige myndigheder som afsendere af ordrer og efterfølgende modtagere af fakturaer, og 2) Leverandører som modtagere af ordrer og efterfølgende fremsendere af fakturaer. Figur 1 viser, hvordan den digitaliserede proces for indkøb og fakturahåndtering kan se ud. Fokus i denne quick guide er på processen for ordreafsendelse, -modtagelse, fakturaudstedelse samt -modtagelse. Figur 1. Overordnet proces for indkøb, fakturahåndtering, bogføring og betaling 1. Aftale - indgåelse Leverandør: Modtager ordre, behandler denne, sender varerne, og udsteder faktura 6. Bogføring 2. Rekvisition 3. Ordreafsendelse 4. Vare- modtagelse 5. Faktura - modtagelse 7. Betaling Kilde: Best practice: Digitalt indkøb (staten), maj 2007 For at sikre, at den offentlige myndighed afgiver korrekte ordrer, har arbejdsgruppen foreslået at skærpe myndighedens oplysningspligt ved afgivelsen af ordren. Dette sker i bekendtgørelsen om elektronisk afregning med offentlige myndigheder, Formål og disposition Quick guiden har til formål at definere og præcisere de formelle og indholdsmæssige krav. Der gives også eksempler. Alt sammen for at give klare retningslinjer for, hvordan myndigheden skal angive oplysningerne ved ordren. Tilsvarende præciseres retningslinjerne for leverandøren ved udstedelse og fremsendelse af fakturaer. Quick guiden indeholder 3 kapitler (2-4), som indeholder råd om, hvordan myndighederne med fordel kan fremme deres håndtering af indkøb og fakturaer, så betalingerne kan ske rettidigt. Kapitel 2 gennemgår med udgangspunkt i bekendtgørelsen om elektronisk afregning de formelle krav til, hvad myndigheden skal oplyse leverandøren om, for at ordren er fyldestgørende og dermed egnet som grundlag for en god faktura, som myndigheden kan håndtere og betale til tiden. Kapitel 3 beskriver leverandørens og den offentlige myndigheds forpligtelser ved henholdsvis fremsendelse og modtagelse af en elektronisk faktura. Dette sker bl.a. med udgangspunkt i bestemmelser fra bekendtgørelse om elektronisk afregning med offentlige myndigheder. Kapitel 4 beskriver udbyttet af at følge de omtalte råd i kapitel 2 og 3.

5 Side 5 af 11 2 Ordreafsendelse og -modtagelse 2.1 Krav til den ordreafgivende myndighed - indhold af ordren Allerførst er det vigtigt, at ordren korrekt identificerer den myndighed, som afgiver ordre. Oplysninger, som myndigheden som minimum skal give ved ordreafgivelsen, når den nye bekendtgørelse træder i kraft, er følgende: Ved afgivelse af en ordre eller rekvisition skal offentlige myndigheder som minimum oplyse følgende: 1. Myndighedens EAN- lokationsnummer 2. Referenceperson eller anden reference samt et evt. ordre- og rekvisitionsnummer 3. Myndighedens politik vedrørende kredittid, dvs. hvilke kredittider myndigheden normalt accepterer Myndigheden kan endvidere oplyse sin kontostreng Læg mærke til, at oplysningspligten i bekendtgørelsen vil blive skærpet i forhold til den nugældende bekendtgørelse, idet myndigheden nu også skal oplyse sin politik vedrørende kredittid. Dette nye krav bunder i, at parterne allerede ved aftaleindgåelse skal afstemme, hvor lang tid myndigheden har til at behandle og betale fakturaen, og hvornår leverandøren kan forvente at få sit tilgodehavende. På sigt giver det leverandøren mulighed for at indregne en fast og kendt kredittid i prisen. Kravene til de enkelte oplysninger er herefter følgende: EAN-lokationsnummer EAN står for European Article Numbering og består af 13 cifre, der skrives i en uafbrudt talrække, dvs. uden komma, punktum, mellemrum, bindestreger o.l. Fx er Økonomistyrelsens EAN-lokationsnummer: EAN- lokationsnummer er et nummer, der entydigt identificerer indehaveren af nummeret, og derfor har myndigheden pligt til at oplyse EAN-lokationsnummeret ved enhver ordre, myndigheden afsender. EAN-lokationsnummer skal leverandøren ligeledes bruge ved udstedelse og fremsendelse af fakturaer til myndigheden. EAN- lokationsnumre tildeles af de overordnede myndigheder, det vil sige, det departement, den region eller kommune, som institutionen hører under.

6 Side 6 af 11 Referenceperson eller anden reference Bekendtgørelsen om elektronisk afregning foreskriver også, at myndigheden oplyser en personreference eller anden reference ved afgivelse af en ordre. Der er dog ingen klare retningslinjer for, hvordan referencen skal være, men det er vigtigt, at den er éntydig og sigende for myndigheden. Hvis den er det, kan myndigheden hurtigt og korrekt placere den internt hos den ansvarlige/ dispositionsansvarlige til godkendelse og behandling. Man kan også sige, at myndigheden skal oplyse den reference, som den gerne vil genkende, når fakturaen kommer. En god reference vil være en henvisning, hvor det entydigt fremgår, hvilken dispositionsansvarlige, fakturaen hører under hos den ordreafgivende myndighed. Dette kan f.eks. sikres ved angivelse af referencepersonens initialer kombineret med afdelingens navn og et projektnummer, således at den dispositionsansvarlige let og entydigt kan identificeres. Angiv fx initialer_afdelingsnavn_projektnummer eller initialer_afdelingsnavn, hvis det ikke er et projekt, men driftsrelateret bestilling. Ud fra disse informationer ved fakturamanageren, hvem og hvilken afdeling fakturaen tilhører, samt hvad fakturaen vedrører. Eksempler på en entydig og præcis reference er følgende: 1) UKK_ØKO_1234 2) HIK_CODI_5678 3) IRR_ØSC Hvis fakturaen derimod kun indeholder varebestillerens fulde navn, vil referencen ikke nødvendigvis være sigende og/eller entydig. Der vil så være risiko for, at fakturaen ikke umiddelbart kan henføres til den rette dispositionsansvarlige eller havner på et forkert sted i organisationen, hvilket trækker fakturaens procestid ud. Eksempler på en tvetydig og upræcis reference er følgende: 1) Peter Petersen 2) ØSC 3) CODI Ordre- og rekvisitionsnummer Myndigheden kan eventuelt også oplyse sit ordre- eller rekvisitionsnummer. Enhver ordre, der er afgivet elektronisk, vil være knyttet til et ordre- og rekvisitionsnummer, som senere kan bruges til automatch mellem den afgivne ordre og den modtagne faktura.

7 Side 7 af 11 Myndighedens kreditpolitik Myndigheden skal efter ikrafttrædelsen af den nye bekendtgørelse også oplyse sin politik vedrørende kredittid, og det skal ske ved ordreafgivelsen. Der stilles altså nu et formelt krav om, at den offentlige myndighed skal oplyse sine betalingsbetingelser. Dette vil sikre en gennemsigtighed hos leverandørerne om, hvornår de får betalt deres tilgodehavender, ligesom den offentlige myndighed ved, hvor lang tid den har til håndtering af fakturaer samt bogføring og betaling. I rapporten anbefales en betalingsfrist på 30 dage fra den dag, hvor regningen er tilgængelig for indlæsning i myndighedens fakturahåndterings- og/eller økonomisystem. Det vil sige, at parterne ved myndighedens ordreafgivelse skal afstemme betalingsfristen på 30 dage og være klare på, hvorfra den regnes. Myndighed skal ikke oplyse en 30 dages betalingsfrist ved ordreafgivelsen. Andet kan være bestemt ved lov eller kontraktligt aftalt mellem leverandøren og myndigheden. Kontostreng Myndigheden kan endvidere oplyse om en kontostreng. Dette gør det muligt for den offentlige myndighed allerede ved ordreafgivelse at bogføre ordren i sit dispositionsregnskab. 2.2 Myndighedens udbytte af korrekt ordre En entydig og præcis ordre giver en bedre faktura, som fakturamanageren umiddelbart ved modtagelsen kan distribuere internt i institutionen. Det betyder, at myndigheden kan behandle fakturaen hurtigere og betale til tiden. Krav til den ordreafgivende myndighed Den offentlige myndighed skal efter ikrafttrædelsen af den nye bekendtgørelse opfylde følgende krav i forbindelse med ordreafgivelsen: 1. EAN-lokationsnummer 2. Personreference eller anden reference 3. Myndighedens politik vedrørende kredittider - som udgangspunkt anbefales en 30 dages frist fra den dag, hvor fakturaen er tilgængelig for indlæsning i myndighedens fakturahåndterings- og/eller økonomisystem, med mindre andet er aftalt eller bestemt ved lov 4. Evt. ordre- og rekvisitionsnummer 5. Evt. kontostreng

8 Side 8 af Leverandørens pligter ved modtagelse af en ordre Økonomistyrelsen anbefaler, at leverandøren kontakter den offentlige myndighed, hvis de oplysninger, myndigheden har afgivet i forbindelse med ordreafgivelsen, alligevel er ufuldstændige eller mangelfulde. Det er vigtigt, at leverandøren reagerer, hvis de givne oplysninger ikke er tilstrækkelige til, at leverandøren kan udfærdige en korrekt faktura. Leverandørens pligter ved modtagelse af en ordre Leverandøren skal kontakte den offentlige myndighed ved modtagelse af ordrer, hvor oplysningerne er ufuldstændige og mangelfulde. Leverandøren skal som minimum sikre sig, at ordren indeholder: 1. EAN-lokationsnummer 2. Personreference eller anden reference 3. Den aftalte betalingsfrist Parterne har en fælles interesse i, at ordren og efterfølgende faktura er rigtig og fyldestgørende allerede fra starten af forløbet, fordi dette sikrer en effektiv håndtering af fakturaen.

9 Side 9 af 11 3 Fakturafremsendelse/-modtagelse 3.1 Leverandørens pligter ved fakturaudstedelse - og fremsendelse af e-faktura Regninger til offentlige myndigheder skal sendes elektronisk og i et format, der umiddelbart kan indlæses i myndighedens fakturahåndterings- og/eller økonomisystem. Hvis leverandøren ikke har mulighed for at fremsende regninger elektronisk fra eget faktureringssystem, kan leverandøren fremsende regninger via udfyldelse af fakturaskabelonen på fx virk.dk.. Det anbefales, at leverandøren så vidt muligt anvender fakturaportaler som fx. virk.dk, som sikrer en øjeblikkelig fremsendelse af fakturaen, frem for indscanningsbureauer, hvor fakturaen kan være 8-10 dage undervejs. Vælger man som leverandør alligevel at bruge indscanning, skal man være opmærksom på, at det udskyder det tidspunkt, hvorfra betalingsfristen regnes. Leverandøren skal samtidig være opmærksom på, at oplysninger, der påføres fakturaen svarer til det, myndigheden har oplyst i ordren. Er ordrens oplysninger upræcise, bør leverandøren kontakte den offentlige myndighed med henblik på en korrekt udfyldelse af fakturaen, så myndigheden får mulighed for en hurtig håndtering og rettidig betaling af fakturaen. Leverandørens pligter ved fakturaudstedelse - og fremsendelse af e-faktura Ved fremsendelse af fakturaer skal leverandøren sikre sig: 1. At fakturaen fremsendes i et elektronisk format, enten via eget faktureringssystem eller fakturaportaler som f.eks. virk.dk. 2. At fakturaen udfyldes med de oplysninger, der følger af myndighedens ordre. 3. At leverandøren i tilfælde af mangelfulde eller ufuldstændige oplysninger kontakter myndigheden med henblik på en korrekt udfyldelse af fakturaen.

10 Side 10 af Myndighedens pligter ved modtagelse af e-faktura Den offentlige myndighed skal ved modtagelse af elektronisk faktura kontrollere, at både de tekniske (elektronisk format) og formelle/indholdsmæssige krav er opfyldt. Dette bør ske umiddelbart efter, at fakturaen er modtaget hos den offentlige myndighed. Ifølge bekendtgørelsen om elektronisk afregning har den offentlige myndighed mulighed for at udskyde betalingen, hvis fakturaen ikke opfylder de tekniske eller formelle/indholdsmæssige krav. Myndigheden er dog samtidig forpligtet til at underrette leverandøren så hurtigt som muligt om, at regningen ikke kan betales, før der modtages en fyldestgørende faktura. En hurtig respons på en mangelfuld faktura skal sikre, at eventuelle fejl eller en ny faktura så vidt muligt kan nå at blive behandlet inden for den oprindeligt aftalte betalingsfrist. Myndighedens pligter ved modtagelse af e-faktura 1. Ved modtagelse af fakturaer skal myndigheden så hurtigt som muligt kontrollere, at fakturaen både opfylder de tekniske såvel som de formelle krav, der fremgår af bekendtgørelsen. 2. Er fakturaen mangelfuld, skal myndigheden tage kontakt til leverandøren med henblik på at få rettet fejlene eller med henblik på fremsendelse af en ny faktura således, at betalingen så vidt muligt kan finde sted inden for den oprindeligt aftalte betalingsfrist.

11 Side 11 af 11 4 Konsekvenserne af at følge rådene i guiden Økonomistyrelsen vurderer, at hvis myndighederne som ordreafsendere og leverandørerne som fakturaudstedere følger de råd, der formelt, indholdsmæssigt og håndteringsmæssigt er givet i henholdsvis kapitel 2 og 3 ovenfor, så opnår parterne i fællesskab: 1) En hurtigere behandling af ordren hos leverandøren, og mulighed for leverandøren for at sende en korrekt e-faktura til myndigheden. 2) En lettere fakturabehandling hos både myndigheden som ordreafgiver og leverandøren som fakturaudsteder, fordi de oplysninger, som både en ordre og faktura indeholder, matcher og er korrekte. 3) En hurtigere håndtering af en faktura hos myndigheden, da en faktura med éntydige og præcise angivelser hurtigere kan behandles, godkendes og dermed sendes til bogføring og betaling hos den offentlige myndighed. Økonomistyrelsen vurderer, at såfremt ovennævnte råd følges, vil omtrent alle fakturaer kunne betales rettidigt til gavn for såvel myndighederne som leverandørerne.

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

FAQ OIOXML elektronisk regning

FAQ OIOXML elektronisk regning Side 1 af 24 FAQ OIOXML elektronisk regning 10. september 2012 1 Indledning Denne FAQ samler svarene på de spørgsmål der oftest er blevet stillet i forbindelse med OIOXML elektronisk regning. Alle spørgsmål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring

TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring Side 1 TeamLink Workflow Elektronisk fakturastyring TeamLink A/S Tel.: +45 70 26 66 11 www.teamlink.dk fakturastyring@teamlink.dk Uanset om du har 2.000 eller 200.000 indgående fakturaer pr. år, er processen

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Gode råd om... SKAT avance-kontrol. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

Gode råd om... SKAT avance-kontrol. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Gode råd om... SKAT avance-kontrol AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Indholdsfortegnelse Indledning............................................. 3 Generelle råd om SKAT-kontrol...........................

Læs mere

Det 100 % digitale kreditorbogholderi

Det 100 % digitale kreditorbogholderi Det 100 % digitale kreditorbogholderi Største effektivisering i bogholderiet siden indførelsen af EDB Indhold Modtag og håndtér kreditorfakturaer elektronisk med DIGIflow...3 Arbejdsgangen med DIGIflow...4

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere