GRUPPEFORSIKRINGER JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUPPEFORSIKRINGER JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk"

Transkript

1 GRUPPEFORSIKRINGER JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk

2 2 Indhold 3 Forord 4 Gruppemedlemmer 5 Forsikringsdækning 15 Risikobegrænsning 16 Udbetaling/begunstigede 16 Rådighedsforhold 17 Præmie 17 Skat 18 Forsikringens ophør 18 Klager Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Tryk: H graphic ApS Oplag: Juni 2014

3 3 Forord Som medlem af JØP har du en lang række forsikringsdæk ninger, det vi kalder gruppe forsikringsaftalen. Du har en ulykkesforsikring, en livsfor sikring og en invalide sumsforsikring samt en forsikring ved visse kritiske sygdomme. Du er dækket af forsikringerne, så længe du indbetaler til din pensionsordning (er erhvervs aktiv) eller hvis du aftjener værnepligt, og umiddelbart inden din indkaldelse var erhvervs aktivt medlem af JØP. Du er også dækket af livsforsikringen og forsikringen ved visse kritiske sygdomme som pensionist, indtil udgangen af den måned, du fylder 67 år. JØP har tegnet gruppeforsikringerne hos henholdsvis Administrationsaktieselskabet Forenede Gruppeliv*) samt Codan Forsikring A/S**). Du kan i pjecen læse mere om, hvornår du er omfattet af aftalerne, og hvordan forsikringerne dækker. *) Aftalenr **) Aftalenr GRUPPEFORSIKRINGER

4 4 Gruppemedlemmer Du er dækket af gruppeforsikringsaftalerne, hvis du enten er erhvervsaktiv eller pensioneret medlem af JØP på JØP Almindelig ordning jf. reglerne nedenfor. Definition af erhvervsaktive medlemmer Ved erhvervsaktive medlemmer forstås medlemmer, for hvem der i kraft af et ansættelsesforhold løbende betales bidrag til JØP, medlemmer, der er optaget i JØP som selvstændigt erhvervsdrivende, og indbetaler løbende bidrag til JØP, medlemmer, der efter overgang til selvstændig virksomhed eller i øvrigt efter ophævelse af ansættelsesforholdet inden pensionering selv betaler bidrag til JØP samt medlemmer der i henhold til JØPs vedtægt eller indgået aftale er omfattet af ordningen med bidragsfri dækning. Endelig er medlemmer, der har nedsat arbejdstiden og får udbetalt delpension og for hvem, der fortsat indbetales løbende bidrag også erhvervsaktive. gruppe livsforsikringen og forsikring ved kritisk sygdom. Medlemmet kan vælge mellem enten begge dækninger eller ingen dækning. Pensionerede medlemmer samt medlemmer, der er ophørt med erhvervsarbejde på grund af sygdom, er ikke omfattet af ulykkesforsikringen. Dog er medlemmer, der nedsætter arbejdstiden og får udbetalt delpension, men for hvem der fortsat indbetales løbende bidrag, dækket. Medlemmer der alene indbetaler til ratepension eller Supplerende alderspension, eller alene får udbetalt pension fra disse dækninger, er ikke dækket af forsikringerne. Definition af pensionerede medlemmer Ved pensionerede medlemmer forstås medlemmer, der pensioneres fra erhvervsaktivt medlemskab af Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. Hvornår er du ikke dækket? Medlemmer, der ikke betaler månedlige pensionsbidrag til JØP, er ikke omfattet af gruppeforsikringsaftalerne, medmindre de pågældende er omfattet af ordningen med bidragsfri dækning. Medlemmer, der overgår til hvilende medlemskab efter alder 60 år, har mulighed for at vælge fortsat at være omfattet af JØP INFORMATION

5 5 Forsikringsdækning A. Livsforsikring Du har en livsforsikring i JØP, som kommer til udbetaling, hvis du dør. For erhvervsaktive gruppemedlemmer andrager forsikringssummen i 2014 følgende beløb: Livsforsikring inva lidesum til gruppemedlemmet. Se også afsnittet om risikobegrænsning. Invalidesummens størrelse afhænger af gruppemedlemmets alder ved invalidepensionens tilkendelse, dog tidligst pr. den dato fra hvilken pensionen udbetales. I 2014 udgør invalidesummerne følgende beløb: Invalidesum Alder ved død Beløb Under 45 år kr år kr år kr. 67 år 0 kr. Tilsvarende forsikringssum ydes også til de ovenfor nævnte værnepligtige medlemmer og pensionerede medlemmer. Forsikringssummerne indeksreguleres årligt den 1. januar. Det er en forudsætning for udbetaling af den angivne forsikringssum, at man som gruppemedlem var optaget i JØP jf. reglerne for karens i JØP, som Administra tionsaktieselskabet Forenede Gruppeliv (FG) stillede. Se også afsnittet om risikobegrænsning. I det omfang der er udbetalt invalidesum, reduceres livsforsikringssummen for det pågældende medlem tilsvarende. Ved udbetaling af sum ved kritisk sygdom fratrækkes denne kun i en eventuel senere dødsfaldsdækning, hvis dødsfaldet sker mindre end 3 måneder efter, at diagnosen for en kritisk sygdom er stillet.. B. Invalidesum Såfremt et gruppemedlem tilkendes invalidepension af JØP, jf. reglerne for karens i JØP, bliver der udbetalt Under 40 år Fyldt alder 40 år Fyldt alder 41 år Fyldt alder 42 år Fyldt alder 43 år Fyldt alder 44 år Fyldt alder 45 år Fyldt alder 46 år Fyldt alder 47 år Fyldt alder 48 år Fyldt alder 49 år Fyldt alder 50 år Fyldt alder 51 år Fyldt alder 52 år Fyldt alder 53 år Fyldt alder 54 år Fyldt alder 55 år Fyldt alder 56 år Fyldt alder 57 år Fyldt alder 58 år Fyldt alder 59 år Fyldt alder 60 år kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 0 kr. Der kan kun udbetales én invalidesum pr. medlem. Invalidesummerne indeksreguleres årligt den 1. januar. GRUPPEFORSIKRINGER

6 6 C. Forsikring ved visse kritiske sygdomme 1. Forsikringen dækker de sygdomme/diagnoser, der er nævnt i 7 A-T. Dissemineret sklerose og blindhed dækkes ikke af forsikringen ved kritisk sygdom. Se om dækningen ved disse sygdomme under afsnittet om ulykkesforsikring. Hvornår dækkes 2. Det er en betingelse for udbetaling ved kritisk sygdom, at sygdommen diagnosticeres i forsikringstiden. Forsikringstiden er fra optagelsen i JØP med indbetaling til JØP Almindelig ordning eller fra genoptagelsen af bidragsbetalingen, hvis du ikke har været hvilende medlem, dog tidligst 1. juli Forsikringsdækningen omfatter ikke de kritiske sygdomme i 7, som forsikrede har fået diagnosticeret eller modtaget behandling for inden forsikringstidens begyndelse. Det er diagnosetidspunktet, der er afgørende, og ikke det tidspunkt, hvor forsikrede får kendskab til diagnosen. For 7 A (kræft) gælder, at hvis forsikrede inden forsikringstidens begyndelse har fået diagnosticeret kræft, og der er gået mindst 10 år uden forsikrede har fået stillet en kræftdiagnose, vil der være ret til udbetaling, hvis der atter diagnosticeres en kræftsygdom. Flere udbetalinger fra forsikringen 3. Forsikringen kan udbetales flere gange. Det er en betingelse for udbetaling af mere end én dækning, at der er forløbet mindst 6 måneder siden sidste dækningsberettigede diagnose blev stillet og tidspunktet for den nye diagnose. Er udbetaling sket ved accept på venteliste, regnes 6-måneders fristen først fra foretaget operation. Der kan kun udbetales én gang pr. diagnose. Når der er sket udbetaling efter 7, dækker forsikringen ikke længere den eller de diagnoser, der har medført udbetaling af forsikringssum ved kritisk sygdom. Hvis medlemmet dør eller udtræder af forsikringsaftalen 4. Retten til udbetaling af forsikringssummen bortfalder ved gruppemedlemmets død, medmindre gruppe medlemmet forinden skriftligt har bedt om udbetaling over for Forenede Gruppeliv, og på dette tidspunkt opfylder betingelserne anført under 1, 2, 3 og Er et gruppemedlem udtrådt af gruppelivs aftalen, eller er gruppelivsaftalen ophørt som følge af opsigelse eller af andre grunde, skal skriftlig anmodning om udbetaling være fremsat over for FG inden 6 måneder efter udløbet af forsikringstiden. Ved udløbet af denne tidsfrist bortfalder retten til udbetaling af forsikringssummen for kritisk sygdom, der ikke er anmeldt. Forsikringssum 6. Der udbetales den forsikringssum, som var gældende den dag, hvor sygdommen blev diagnosticeret. I 2014 andrager forsikringssummen kr Forsikringssummen indeksreguleres årligt den 1. januar. Definitioner 7. Ved kritisk sygdom forstås: A. Kræft. Ondartet (malign) svulst (tumor), der mikroskopisk er karakteriseret ved ukontrollabel, infiltrativ vækst ud i tilstødende væv og klinisk ved en tendens til lokalt recidiv og spredning til regionale lymfeknuder og fjernere organer (metastaser). Tillige omfattes følgende sygdomme opstået i blod, lymfe eller knoglemarvens bloddannende celler: Akut leukæmi Kronisk myeloid leukæmi Behandlingskrævende kronisk lymfatisk leukæmi i stadium lll og lv (high risk/stadie B og C) Myelomatose Lymfomer (lymfeknudekræft) Hodgkin s sygdom i stadie ll-lv Essentiel trombocytose Polycytæmia vera Myelofibrose Høj risiko myelodysplastisk syndrom (MDS) Kronisk myelomonocystisk leukæmi (CMML) type 2 Desuden dækkes malignt melanom (modermærke kræft). Diagnosen anses for stillet, når histo logisk eller cytologisk undersøgelse er vurderet af en speciallæge i vævsundersøgelser (patologisk anatomi). Dækningen omfatter ikke: Forstadier til kræft (dysplasi og in situ-cancer ), f.eks. i livmoderhals, bryst eller testes Borderline Alle former for hudkræft Kaposi s sarkom Godartede blærepapillomer Forstadier til kræft i blod, lymfe eller de bloddannende organer Kræftformerne dækket efter 7 A er én diagnose. Det betyder, at der ikke kan ske udbetaling mere JØP INFORMATION

7 7 end én gang, selvom forsikrede efterfølgende får diagnosticeret andre kræftformer. B. Blodprop i hjertet (hjerteinfarkt) Akut opstået henfald af en del af hjertets muskulatur som følge af utilstrækkelig blodtilførsel til den pågældende del af hjertet. Diagnosen skal kunne dokumenteres og være baseret på: Typisk stigning og fald af blodværdierne (TnT eller CK-MB) Sammen med mindst ét af følgende kriterier: Sygehistorie med pludseligt opståede typiske, vedvarende brystsmerter eller Samtidigt opståede elektrokardiografiske forandringer, forenelige med diagnosen akut myokardieinfarkt Diagnosen anses for stillet, når ovenstående betingelser er opfyldt og en kardiologisk speciallæge har stillet diagnosen blodprop i hjertet (hjerte infarkt). Såfremt forsikrede tidligere har fået stillet en diagnose, jf. 7 C (bypassoperation eller ballonudvidelse) og/eller jf. 7 W (indoperation af ICDenhed), har forsikrede ikke krav på udbetaling efter 7 B. C. Bypassoperation eller ballonudvidelse ved kranspulsåreforkalkning Foretaget hjertekirurgisk behandling af kranspulsåreforkalkning (revaskularisering) omfattende en eller flere kranspulsårer med anlæggelse af vene- og/eller arteriegrafts, eller foretaget ballonudvidelse på en eller flere af hjertets kranspulsårer. Ved bypassoperation er der ret til udbetaling, hvis forsikrede er accepteret på venteliste. Ved ballonudvidelse skal operation være gennemført. Diagnosen anses for stillet på operationsdatoen. Ved planlagt bypassoperation er det datoen for accept på venteliste. Såfremt forsikrede tidligere har fået stillet en diagnose, jf. 7 B (blodprop i hjertet) og/eller jf. 7 W (indoperation af ICD- enhed), har forsikrede ikke krav på udbetaling efter 7 C. D. Hjerteklapkirurgi Planlagt eller foretaget behandling af hjerteklapsygdomme med indsættelse af kunstig mekanisk eller biologisk hjerteklapprotese samt homograft eller klapplastik. Ved planlagt operation skal forsikrede være accep teret på venteliste. Diagnosen anses for stillet på operationsdatoen. Ved planlagt operation er det datoen for accept på venteliste. E. Hjerneblødning eller blodprop i hjernen (apopleksi) En akut beskadigelse af hjernen eller hjernestammen med samtidig opståede objektive neurologiske udfaldssymptomer af mere end 24 timers varighed, som følge af et infarkt forårsaget af emboli eller trombose, af en blødning i hjernen eller mellem hjernehinderne. Der skal foreligge hjernescanning (CT/MR) med fund svarende til ovennævnte lidelser. Såfremt en blodprop i hjernen ikke er påvist ved en hjernescanning (CT/MR), er tilfældet omfattet, hvis klassiske kliniske tegn på blodprop i hjernen er opfyldt, og der er varige objektive neurologiske udfaldssymptomer i form af lammelser, taleforstyrrelser, synsforstyrrelser eller intellektuel reduk tion. De objektive neurologiske udfaldssymptomer kan tidligst vurderes efter 3 måneder. Diagnosen anses for stillet, når ovenstående betingelser er opfyldt og en neurologisk speciallæge har bekræftet objektive neurologiske udfaldssymptomer og har stillet diagnosen apopleksi. Dækningen omfatter ikke: GRUPPEFORSIKRINGER

8 8 grad på mindst 15 pct. efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel. Méngraden kan tidligst vurderes 3 måneder efter operationen. Eller hvor der er operationsindikation, men operation ikke kan gennemføres af tekniske årsager Diagnosen anses for stillet på operationsdatoen. Hvis operation ikke er teknisk mulig, er det datoen, hvor det fremgår i journalen fra en neurokirurgisk afdeling, at der er operationsindikation, men operation ikke er teknisk mulig. Dækningen omfatter ikke: Transitorisk cerebral iskæmi (TCI)/Transitorisk iskæmisk attak (TIA) Hjerneinfarkter påvist tilfældigt ved hjernescanning (CT/MR), f.eks. som led i udredning af anden sygdom Blodpropper eller blødninger i den perifere del af nervevævet, dvs. udenfor hjernen, f.eks. i øjne og øre. F. Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (aneurisme) eller intrakraniel ateriovenøs karmisdannelse (AV-malformation) samt karvernøst anigiom i hjernen Planlagt eller gennemført operation for sækformet udvidelse af hjernens pulsårer, intrakraniel arteriovenøs karmisdannelse eller kavernøst angiom, som skal være påvist ved røntgenundersøgelse af hjernens pulsårer (angiografi) eller CT/MR-scanning. Dækning omfatter også tilfælde, hvor der er operationsindikation, men operation ikke kan gennemføres af tekniske årsager. Diagnosen anses for stillet på operationsdatoen. Ved planlagt operation er det datoen for accept på venteliste. Hvis operation ikke er teknisk mulig, er det datoen, hvor det fremgår i journalen fra en neurologisk eller neurokirurgisk afdeling, at der er operationsindikation, men operation ikke er teknisk mulig. G. Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv Godartede svulster opstået i hjerne, hjernestamme, rygmarv eller disse organers hinder (centralnervesystemet), som enten ikke kan fjernes helt (radikalt) ved operation, eller som efter radikal operation efterlader følgetilstande i nervesystemet, der medfører en mén Cyster eller granulomer Schwannomer/neurinomer, herunder acusticusneurinomer Hypofyseadenomer. H. Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) En fremadskridende sygdom med degeneration af de motoriske nerveceller i centralnervesystemet. Diagnosen anses for stillet, når en neurologisk speciallæge har stillet diagnosen Amyotrofisk lateral sklerose. I. Visse muskel- og nervesygdomme Progressiv muskeldystrofi af en af typerne: Facio-/ scapulo-/humeral dystrofi, Limb-girdle muskeldystrofi, Myastenia gravis, Hereditær motorisk sensorisk neuropati (tidligere kaldet Mb. Charot- Marie-Tooth) eller Inklusionslegememyositis. Diagnosen anses for stillet, når en neurologisk speciallæge har stillet en af de dækkede diagnoser. J. Hiv-infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte Infektion med hiv som følge af blodtransfusion modtaget efter forsikringens ikrafttrædelsestidspunkt. Kun personer, der af Sundhedsstyrelsen er fundet berettigede til godtgørelse for transfusionsoverført hiv-infektion opfylder betingelserne for udbetaling af forsikringen. Desuden omfattes personer, der under udførelse af deres professionelle erhverv i forbindelse med arbejdsbetingede læsioner eller udsættelse for smitte på slimhinderne, udvikler hiv-infektion. Til dokumentation af smitteoverførelsen kræves, at uheldet er anmeldt som arbejdsskade samt en JØP INFORMATION

9 9 negativ hiv-test udført inden for den første uge efter smitteudsættelsen, efterfulgt af en positiv hiv-test inden for de næste 12 måneder. Diagnosen anses for stillet, når ovenstående betingelser er opfyldt og en infektionsmedicinsk speciallæge har stillet diagnosen hiv. K. Aids En sygdom i immunsystemet forårsaget af infektion med human immundefekt virus (hiv). Diagnosen skal opfylde Sundhedsstyrelsens kriterier for anmeldelsespligtig aids. Diagnosen anses for stillet, når ovenstående betingelse er opfyldt og en infektionsmedicinsk speciallæge har stillet diagnosen aids. Er forsikrede diagnosticeret hiv-positiv inden forsikringstiden, har forsikrede ikke krav på udbetaling efter 7 L. L. Uigenkaldeligt nyresvigt Nyresvigt i en sværhedsgrad så begge nyrer kronisk og uigenkaldeligt holder op med at fungere, hvilket resulterer i at enten varig dialyse eller nyretransplantation foretages. Ved planlagt operation skal forsikrede være accep teret på aktiv venteliste. Diagnosen anses for stillet, når varig dialyse er igangsat. Ved planlagt nyretransplantation er det datoen for accept på aktiv venteliste. M. Større organtransplantationer Planlagt eller foretaget organtransplantation omfattende hjerte, lunge, lever eller knoglemarv, hvor forsikrede er modtager. O. Døvhed Totalt og irreversibelt høretab på begge ører, med en høretærskel på 100dB eller derover på alle frekvenser. Diagnosen anses først for stillet, når en speciallæge fra audiologisk afdeling har vurderet og bekræftet høretabet i journalen. P. Aorta sygdom (sygdom i hovedpulsåren) En lokal udvidelse af aorta (aortaaneurisme) til over 5 cm i diameter, aortaruptur eller aortadissektion med ruptur i aortas indre lag og blødning ind i aortavæggen eller total aortaokklusion. Benævnelsen aorta inkluderer både den thorakale og abdominale aorta, men ikke dens grene. Diagnosen for aortaaneurisme eller -dissektion anses for stillet, når der foreligger dokumentation ved enten: Ultralyd, ekkokardiografi, CT/MRscanning eller aortografi. Ved total aortaokklusion anses diagnosen for stillet, når der foreligger dokumentation ved kliniske fund og aortografi eller MR-angiografi. Diagnosen er dækket fra 1. januar Q. Følger efter hjerne- eller hjernehinde betændelse Blivende neurologiske følger efter infektion i hjerne, hjernenerverødder eller hjernehinder forårsaget af bakterier, vira eller svampe. Diagnosen skal være stillet ud fra: Påvisning af mikrober i spinalvæsken, eller Spinalvæskeundersøgelse med påvisning af tydelig inflammatorisk reaktion (pleocytose), herunder forhøjet antal hvide blodlegemer og Ved planlagt operation skal forsikrede være accepteret på aktiv venteliste. Diagnosen anses for stillet, på operationsdatoen. Ved planlagt organtransplantation er det datoen for accept på aktiv venteliste. N. Parkinsons sygdom (Paralysis agitans) Primær Parkinsons sygdom med hovedsymptomerne muskelrigiditet, tremor og oligokinesi. Symptomer på Parkinsons syge fremkaldt af psyko farmaka er ikke omfattet. Diagnosen anses for stillet, når en neurologisk speciallæge har stillet diagnosen Parkinsons sygdom (paralysis agitans). GRUPPEFORSIKRINGER

10 10 For at opnå dækning, skal der være årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden. Ved vurprotein, og eventuelt suppleret med CT/MRscanning. De blivende objektive neurologiske udfaldssymptomer, kan tidligst vurderes 3 måneder efter symptomdebut. Det er en betingelse, at en neurologisk eller infektionsmedicinsk speciallæge har vurderet og bekræftet, at infektionen har medført blivende objektive neurologiske udfaldssymptomer. Når ovenstående betingelser er opfyldt, anses diagnosen for stillet på 3 måneders dagen efter symptomdebut. Diagnosen er dækket fra 1. januar R. Følger efter Borreliainfektion Længerevarende eller kronisk neuroborreliose som følge af flåtbid, der har medført blivende neurologiske følger. Diagnosen anses for stillet på operationsdatoen. Såfremt forsikrede tidligere har fået stillet en diagnose, jf. 7 B (blodprop i hjertet) og/eller jf. 7 C (bypassoperation eller ballonudvidelse), har forsikrede ikke krav på udbetaling efter 7 W. Diagnosen er dækket fra 1. januar Anmeldelse af kritisk sygdom Anmeldelse sker til Forenede Gruppeliv, Krumtappen 4, Postboks 442, 2500 Valby. Tlf , Der henvises til gruppeforsikringsaftale D. Ulykkesforsikring Dækning Diagnosen skal være stillet ud fra spinalvæskeundersøgelser med borrelia/tbe-specifikke antistoffer. De neurologiske følger kan tidligst vurderes 3 måneder efter symtomdebut. Det er en betingelse, at en neurologisk speciallæge har vurderet og bekræftet blivende neurologiske følger. Når ovenstående betingelser er opfyldt, anses diagnosen for stillet på 3 måneders dagen efter symptomdebut. Diagnosen er dækket fra 1. januar S. Større forbrændinger, forfrysninger eller ætsninger Brandsår, forfrysninger eller ætsninger af 3. grad, der dækker mindst 20 pct. af forsikredes legemsoverflade. Diagnosen anses først for stillet, når ovenstående betingelser er opfyldt og der i journalen foreligger en vurdering og bekræftelse fra en brandsårsafdeling. Diagnosen er dækket fra 1. januar T. Indoperation af ICD-enhed (hjertestøder) som sekundær profylakse Gennemført implantation af implanterbar cardioverter defibrillator (ICD) på grund af dokumenteret tidligere livstruende hjerterytmeforstyrrelse (sekundær profylakse). Forsikringsdækning: Invaliditet ved 100 pct. Tandsskadedækning Forsikringssum: kr. Intet max. Udvidet tandskadedækning (tyggeskade) Intet max. Brilledækning kr. Udgifter til behandling/genoptræning kr. Udvidet sygdomsdækning, bl.a. Dissemineret sklerose kr. Forsikringen dækker følger af ulykkestilfælde, der sker i forsikringstiden. Forsikringen dækker ulykkestilfælde i hele verden (se dog afsnittet Risikobegrænsning i forhold til f.eks. krig), herunder ved udstationeringer, ansættelse i internationale organisationer, studieophold og lignende. Codan kan kræve lægeundersøgelse foretaget i Danmark. Forsikringen dækker hele døgnet. Hvad dækker forsikringen Forsikringen dækker ved ulykkestilfælde. Ved ulykkestilfælde forstås: en pludselig hændelse der forårsager personskade JØP INFORMATION

11 11 deringen, bliver der blandt andet lagt vægt på, om hændelsen er egnet til at forårsage personskade. Det vil sige, om hændelsen i sig selv er nok til at forårsage/ forklare skaden. Forsikringen dækker selvom ulykkestilfældet er opstået, mens den tilskadekomne var fører af privatfly eller motorcykel. Hvad dækker forsikringen ikke Uanset tilskadekomnes sindstilstand på skadetidspunktet dækker forsikringen ikke: Skader, der er fremkaldt af den tilskadekomne ved forsæt eller ved grov uagtsomhed Skader, der sker som følge af overbelastning Skader, der er forårsaget af den tilskadekomne under selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika, eller under en dertil svarende påvirkning Skader, der skyldes forgiftning som følge af indtagelse af medicin Skader, der skyldes smitte med virus, bakterier, andre mikroorganismer eller lignende (med mindre skaden er dækket efter punktet Dækning for visse sygdomme ) Skader, der overgår den tilskadekomne som følge af deltagelse i slagsmål Skader, der overgår den tilskadekomne som følge af deltagelse i ulovlige handlinger Skader, der indtræder under deltagelse i boksning, motorløb af enhver art, bjergbestigning, faldskærmsudspring og drageflyvning eller sportsgrene, der kan sidestilles hermed Skader, der skyldes udløsning af atomenergi under alle forhold, herunder krig Skader, der skyldes konflikter i form af krig, oprør eller borgerlige uroligheder, medmindre skaden indtræffer inden en måned efter konfliktens udbrud i et land, hvori den forsikrede opholder sig under rejse. Det er desuden en forudsætning for dækningen, at konflikten ikke var til stede ved indrejsen i landet, og at forsikrede ikke selv deltager i handlingerne. rende principper, som er lagt til grund for méntabellen, på baggrund af den fysiske funktionshæmning. I alle tilfælde fastsættes invaliditetsgraden på et rent medicinsk grundlag, uden hensyntagen til en eventuel nedsættelse af erhvervsevnen, tilskadekomnes specielle erhverv, eller andre individuelle forhold. Erstatningen udgør den procent af forsikringssummen, der svarer til den fastsatte invaliditetsgrad. En bestående invaliditet kan ikke medføre, at erstatningen fastsættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede. Ved skade på parvise organer medfører dette, at invaliditetsgraden uanset forudbestående invaliditet fastsættes, som om der alene foreligger invaliditet på det senest beskadigede organ, medmindre andet fremgår af policen. Invaliditetsgraden kan ikke overstige 100 pct. for samme ulykkestilfælde. Hvad omfatter invaliditetsdækningen Når et ulykkestilfælde er direkte årsag til, at forsikredes medicinske invaliditet (= mén), fastsættes til mindst 5 pct., udbetales der erstatning. Invaliditetsgraden fastsættes i overensstemmelse med den méntabel, som Arbejdsskadestyrelsen benytter på afgørelsestidspunktet, med de begrænsninger, der er anført nedenfor og i pkt. 4. Hvis invaliditetsgraden ikke direkte kan fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel, fastsættes den tilskadekomnes medicinske invaliditetsgrad, efter tilsva GRUPPEFORSIKRINGER

12 12 Invaliditet, der bestod før ulykkestilfældet Invaliditet, der udelukkende er en forværring af en forudbestående lidelse Invaliditet, der skyldes en følge af hedeslag, solstik og lignende Invaliditet, der er en følge af overbelastning af andre legemsdele end de, der er beskadiget af ulykken Invaliditet i form af psykiske følger efter hændelser, hvor tilskadekomne ikke selv har været udsat for direkte fare for fysisk personskade Invaliditet, som skyldes følger af tandlæge-/lægebehandling eller lignende behandling, hvis selve behandlingen ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde eller sygdomstilfælde, der er dækket af forsikringen. Erstatningen fastsættes, så snart det må anses for sikkert, at ulykkestilfældet og lidelser, der er en følge heraf, ikke vil medføre døden, og tilskadekomnes tilstand i øvrigt må betragtes som stationær. Dækning for visse sygdomme Når et af følgende sygdomstilfælde medfører, at forsikredes erhvervsevne skønnes varigt nedsat til 1/3 eller derunder, udbetales forsikringssummen for sygdomsdækningen: Børnelammelse (polio myelitis acuta), opstået mindst 30 dage efter dækningens ikrafttræden. Smitsom hjernebetændelse (encephalopathia acuta infectiosa), opstået mindst 30 dage efter dækningens ikrafttræden. Dissemineret sclerose (sclerosis disseminata), opstået mindst 30 dage efter dækningens ikrafttræden. Blindhed eller nedsættelse af synsstyrken, som følge af øjensygdomme, opstået mindst 30 dage efter dækningens ikrafttræden. Hvem udbetales erstatningen til Erstatningen tilfalder den tilskadekomne. Hvad omfatter invaliditetsdækningen ikke Invaliditet, når ulykkestilfældet skyldes sygdom (bortset fra besvimelsestilfælde eller ildebefindende). Invaliditet, der skyldes enhver sygdom, forudbestående sygdom, sygdomsanlæg eller lidelse, der ikke er dækket ifølge Dækning for visse sygdomme, uanset om sygdommen, sygdomsanlægget eller lidelsen har været symptomgivende eller ej før ulykken Invaliditet, der skyldes, at en tilstedeværende eller tilfældig tilstødende sygdom, der ikke er dækket ifølge Dækning for visse sygdomme, forværrer følgerne af et ulykkestilfælde Udgifter til behandling/genoptræning Den forsikrede har ret til dækning af nedenstående udgifter til behandling/genoptræning efter et ulykkestilfælde, der er omfattet af forsikringen, hvis forsikrede ved konsultation hos sin praktiserende læge får konstateret behov for behandling og derfor henvises til, eller anbefales, behandling. Det er en forudsætning for dækning, at udgifterne, efter et lægeligt skøn, har en helbredende effekt. Forsikringen dækker ikke behandlinger, som kun har en kortvarig/lindrende effekt. Udgifter til behandling for en overbelastning af andre legemsdele end de, der er beskadiget ved ulykken, er ikke dækket af forsikringen. Under den enkelte dækning kan være anført tidsmæssige eller antalsmæssige begrænsninger. Udgifter til behandling/genoptræning kan dækkes indtil invaliditetsgraden er vurderet, og den samlede maksimale erstatning til alle dækninger udgør kr. (2014). Udgifterne dækkes kun, hvis tilskadekomne ikke har ret til at få udgifterne dækket andre steder fx via en arbejdsskadeforsikring, den offentlige sygesikring, Sygeforsikringen Danmark osv. Fysioterapi/kiropraktik Forsikringen dækker udgifter til behandling hos kiropraktor eller fysioterapeut. Forsikringen dækker med et beløb svarende til patientandelen for behandlinger der er tilskudsberettiget fra det offentlige. Akupunktur Dækkes med op til 10 behandlinger. Behandleren skal være læge, medlem af Foreningen af praktiserende akupunktører eller Registreret Alternativ Behandler (RAB). JØP INFORMATION

13 13 Zoneterapi Dækkes med op til 10 behandlinger. Zoneterapeuten skal være Registreret Alternativ Behandler (RAB). Kraniosakralterapi Dækkes med fem behandlinger. Behandleren skal være Registreret Alternativ Behandler (RAB). Psykolog/krisehjælp Forsikringen dækker jf. pkt. 4, næstsidste afsnit, ikke inva liditet i form af psykiske følger efter hændelser, hvor den tilskadekomne ikke selv har været udsat for direkte fare for fysisk personskade. Forsikringen dækker dog udgifter til krisehjælp hos autoriseret psykolog i forbindelse med følgende traumatiske hændelser: Forsikrede udsættes for ulykkestilfælde, naturkatastrofe, terror, krig (se dog Fællesbetingelsernes pkt. 3, sidste afsnit), røveri, overfald eller kidnapning Forsikrede overværer en kollegas eller et familiemedlems pludselige, uventede død eller alvorlige tilskadekomst. Forsikringen dækker op til 10 konsultationer, der skal påbegyndes senest fire uger efter forsikringsbegivenheden og afsluttes senest tre måneder efter første behandling. Codan skal (så vidt det er muligt) kontaktes inden behandlingen påbegyndes, med henblik på at vurdere behovet for behandling og bistå med at arrangere denne. Anden genoptræning Refusion af ekstraordinært afholdte udgifter til forløb i træningscenter, anbefalet af læge, kiropraktor eller fysio terapeut, i op til tre måneder. Endvidere dækkes udgifter til bassintræning i varmt vand (individuelt eller hold), anbefalet af læge, kiropraktor eller fysioterapeut, i op til tre måneder. Skade på briller I det omfang, den tilskadekomne ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side, dækkes de udgifter, den tilskadekomne har haft til reparation eller udskiftning af briller, under forudsætning af, at den tilskadekomne har brillerne på, når skaden indtræffer. Det er en forudsætning for dækning, at brillerne er med styrke og købt hos en optiker. Dækningen udgør op til kr. (2014). Transport I det omfang, den tilskadekomne ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side. Dækkes rimelige og nødvendige udgifter til transport fra ulykkesstedet til nærmeste behandlingssted. Ændring af bolig I det omfang, den tilskadekomne ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side, og følgerne efter et ulykkestilfælde, omfattet af forsikringen, dels medfører en méngrad på mindst 5 pct. og dels medfører behov for at foretage fysiske ændringer i forsikredes private bolig, dækker forsikringen rimelige og nødvendige udgifter op til kr. (2014) til ændring af forsikredes private bolig. Ændringerne skal i stå i rimeligt forhold til det pådragne mén. Lægebehandling I det omfang den tilskadekomne ikke har ret til dækning af udgifterne fra anden side (herunder via det offentlige behandlingstilbud), dækkes rimelige og nødvendige udgifter til lægebehandling (herunder plasti ske operationer) afholdt i Danmark, nødvendiggjort af et af forsikringen omfattet ulykkes- eller sygdomstilfælde. Dækningen udgør op til kr. (2014). Udgifter der ikke dækkes Andre udgifter end de ovenfor nævnte, f.eks. udgifter til advokatbistand, anden specialbehandling, medicin eller hjælpemidler af enhver art, f.eks. halskrave og støttebind, er ikke dækket af forsikringen. Skade på tænder Når et ulykkestilfælde er direkte årsag til en tandskade, dækkes de udgifter til tandbehandling, der er nødvendige for opnåelse af samme tandstatus som før ulykken. Tandskadedækningen omfatter også aftagelige tandproteser, der beskadiges når de sidder i munden, og ulykkestilfældet i øvrigt har medført anden legemsbeskadigelse. Tandskader opstået ved spisning dækkes kun hvis skaden skyldes en påvist fremmed genstand i maden. Codan kan forlange genstanden indsendt. Ved sygelige eller unormale forandringer i tænderne sker der kun betaling for den del af skaden, som ville være blevet en følge af ulykkestilfældet, hvis disse forandringer ikke havde været til stede. Erstatningen kan blive nedsat eller bortfalde hvis tændernes eller protesens tilstand inden ulykken var forringet. Forringelserne kan f.eks. være fyldninger, GRUPPEFORSIKRINGER

14 14 caries, genopbygning, rodbehandling, slid, paradentose, fæste tab eller andre sygdomme i tænderne og de omgivende knogler. Ved vurderingen bliver der lagt vægt på forringelsens omfang i forhold til velbevarede tænder eller proteser. Medfører en tandskade behov for en tandbro, og viser det sig, at nabotænder til den beskadigede tand mangler eller er svækkede, dækker forsikringen ikke de ekstra omkostninger, som sådanne forhold medfører. Hvis den beskadigede tand er et led i en eksisterende tandbro, dækker forsikringen kun for reparation eller udskiftning af det broled, der er beskadiget ved ulykken. Der henvises til police Beskrivelsen af ulykkesforsikringen er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Hvis du vil læse de fuldstændige betingelser, kan du se hvordan du forholder dig i sidste afsnit under punktet Risikobegrænsning. Skadebehandlingen foretages af JØPs skadegruppe i Codan, der kan kontaktes på telefon og Eksempler fra Arbejdsskadestyrelsens méntabel (2012): Når Codan har betalt udgiften til tandbehandling, betragtes denne behandling som endelig, og der ydes ikke erstatning til en eventuel udskiftning på et senere tidspunkt. Hvad omfatter tandskadedækningen ikke Tandbehandling, når ulykkestilfældet skyldes sygdom (bortset fra besvimelsestilfælde eller ildebefindende) Tandbehandling, der skyldes enhver sygdom, forudbestående sygdom, sygdomsanlæg eller lidelse, uanset om sygdommen, sygdomsanlægget eller lidelsen har været symptomgivende eller ej før ulykken Tandbehandling, der skyldes, at en tilstedeværende eller tilfældig tilstødende sygdom forværrer følgerne af et ulykkestilfælde. Tandbehandling, der skyldes en følge af hedeslag, solstik og lignende Tandbehandling, som skyldes følger af tandlæge-, lægebehandling eller lignende behandling, hvis selve behandlingen ikke er nødvendiggjort af et dækningsberettiget ulykkestilfælde. Tandbehandling, der ydes af den forsikrede selv, dennes familie, forældre eller børn, eller en virksomhed, som tilhører en af de nævnte. Andre dækningsmuligheder Erstatning for tandskader ydes kun, hvis den tilskadekomne ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side. F.eks. via den offentlige sygesikring, Sygeforsikringen Danmark, arbejdsskadeforsikringen osv.) Anmeldelse af skader på ulykkesforsikringen Skader, der er omfattet af forsikringen, skal snarest muligt anmeldes til: Codan Forsikring A/S Skade Ulykke Gl. Kongevej København V Tab af begge øjne eller synet på begge øjne 100 % Tab af øje (øjet fjernes) 25 % Tab af synet på et øje 20 % Tab af hørelsen på begge ører 75 % Tab af hørelsen på et øre 10 % Tab af hele benet 65 % Tab af benet i eller oven for knæleddet 50 % Tab af fod 30 % Tab af alle tæer på en fod 10 % Tab af en storetå med mellemfodsben 8 % Tab af storetå 5 % Ved venstrehåndethed vurderes venstre som højre og omvendt H V Tab af arm 70 % 65 % Tab af hånd 60 % 55 % Tab af alle fingre på en hånd 55 % 50 % Tab af tommelfinger med mellemhåndsben 30 % 25 % Tab af tommelfinger 25 % 20 % Tab af tommelens yderste led 12 % 12 % Tab af pegefinger 10 % 10 % Tab af pegefingers to yderste led 10 % 10 % Tab af pegefingers yderste led 5 % 5 % Tab af langefinger 10 % 10 % Tab af langefingers to yderste led 8 % 8 % Tab af ringfinger eller lillefinger 8 % 8 % Tab af ringfingers eller lillefingers to yderste led 5 % 5 % Arbejdsskadestyrelsens gældende méntabel kan ses på styrelsens hjemmeside: JØP INFORMATION

15 15 Risikobegrænsning Dør gruppemedlemmer som følge af helbredsmangler der forelå på optagelsestidspunktet, træder en toårig karensregel i kraft. Livsforsikringen nedsættes til 55 pct. i det første år og til 60 pct. i det andet år. Sker dødsfald i tredje år eller senere udbetales den fulde dødsfaldssum. Er dødsfaldet uden sammenhæng med helbredsmanglerne udbetales den fulde dødsfaldssum. For forsikringerne gælder i øvrigt de almindelige forsikringsbetingelser, som er fastsat i gruppeforsikrings aftalerne, som ligger til gennemsyn hos JØP, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, efter nærmere aftale, tlf Den udbetalte forsikringssum ved kritisk sygdom fratrækkes i en eventuel senere forfalden livsforsikringsdækning, hvis dødsfald sker mindre end 3 måneder efter, at diagnosen for en kritisk sygdom er stillet. Mister gruppemedlemmet sin erhvervsevne med mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne i henhold til gruppemedlemmets uddannelse og beskæftigelse som følge af helbredsmangler der forelå på optagelsestidspunktet, træder en toårig karensregel i kraft. Invalidesummen nedsættes til 55 pct. i det første år og til 60 pct. i det andet år. Sker erhvervsevnetabet i tredje år eller senere udbetales den fulde invalidesum. Er erhvervs evnetabet uden sammenhæng med helbredsmanglerne udbetales den fulde invalidesum. Den udbetalte invalidesum fratrækkes i en eventuel senere forfalden livsforsikringsdækning. Under krigstilstand eller anden fareforøgelse af tilsvarende art på dansk område bortfalder dækningen efter gruppelivs- og invalidesumsaftalen samt kritisk sygdomsforsikring. Erhvervsministeren træffer efter indstilling fra Finanstilsynet bestemmelse om, hvorvidt den omtalte tilstand skal anses for indtrådt og i bekræftende fald om det tidspunkt, hvorfra fareforøgelsens indtræden og ophør skal regnes. Uden for dansk område dækker forsikringen ikke invaliditet eller dødsfald, der er en følge af aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende operation. GRUPPEFORSIKRINGER

16 16 Udbetaling/ begunstigede Rådighedsforhold Livsforsikringssummen bliver udbetalt til nærmeste pårørende, medmindre anden særlig skriftlig aftale er truffet med Administrationsaktieselskabet Forenede Gruppeliv, Krumtappen 4, Postboks 442, 2500 Valby, telefon Forsikringerne kan ikke gøres til genstand for overdragelse, pantsætning eller retsforfølgning af nogen art. Ved nærmeste pårørende forstås, i nævnte rækkefølge, ægtefælle/registreret partner, samlever, hvis man bor sammen og har, venter eller har haft barn sammen eller man har boet sammen i ægteskabslignende forhold de sidste to år før dødsfaldet, livsarvinger, ar vinger efter testamente eller lov. Er der ingen ægte fælle, samlever (efter ovenstående definition), børn eller andre legale arvinger, særligt begunstigede eller testamentsarvinger, udbetales summen ikke. Invalidesum, forsikringssum ved visse kritiske sygdomme og ulykkesforsikringssum udbetales til medlemmet. JØP INFORMATION

17 17 Præmie Skat Præmien betales af Juristernes og Økonomernes Pensionskasse og skal efter pensionsbeskatningslovens bestemmelser medregnes ved opgørelsen af medlemmernes skattepligtige indkomst. Samtlige udbetalinger er fritaget for indkomstskat og særlig afgift i henhold til pensionsbeskatningsloven. Livsforsikringssummen er afgiftspligtig i henhold til reglerne i boafgiftsloven. GRUPPEFORSIKRINGER

18 18 Forsikringens ophør Klager Ved udtrædelse af Juristernes og Økonomernes Pensions kasse eller ved overgang til hvilende medlemskab som ikke skyldes aftjening af værnepligt, ophører dækningen normalt ved månedens udgang. Endvidere ophører dækningen ved udgangen af den måned, hvori medlemmet fylder 67 år. Invalidesum udbetales dog kun indtil medlemmet fylder 60 år. Ved udtrædelse af gruppelivsaftalen inden udløb, kan der oprettes fortsættelsesforsikring. Fortsættelsesforsikringen kan oprettes med dækning ved død, dækning ved invaliditet (invalidesum) og dækning ved visse kritiske sygdomme med de forsikringssummer og udløbsaldre, der er i gruppelivsforsikringen. Der kan vælges lavere forsikringssummer, fravælges forsikringsdækninger eller vælges kortere udløb. Fortsættelsesforsikringen er dyrere end gruppelivsforsikringen, da der betales individuel præmie. Der skal ikke afgives helbredsoplysninger. Begæring om fortsættelsesforsikring, skal ske til Administrationsselskabet Forenede Gruppeliv senest 6 måneder efter udtrædelsen af gruppelivsaftalen. Bliver et medlem uenig med Codan eller Forenede Gruppeliv, og en fornyet henvendelse til selskabet ikke har ført til et tilfredsstillende resultat, kan der klages til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København K Tlf , kl Klager skal indsendes på et særligt skema, som kan fås hos Codan, Forenede Gruppeliv, Forbrugerrådet eller Ankenævnets sekretariat. Ved klager til Ankenævnet skal der betales et mindre gebyr. Juni 2014 Tilsvarende kan der tegnes fortsættelsesforsikring for ulykkesforsikringen uden afgivelse af helbredsoplys ninger, når et medlem udtræder af JØP pga. alder, pensionering, sygdom eller overgang til anden beskæf tigelse. Den individuelle forsikring tilbydes på Codans til enhver tid gældende betingelser og præmier. Medlemmet skal selv rette henvendelse til Codan Forsikring A/S om tegning af fortsættelsesforsikringen. Forsikringerne kan i øvrigt bortfalde for alle gruppemedlemmer med udgangen af et kalenderår, såfremt bestyrelsen for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse træffer beslutning herom, eller såfremt forsikringerne opsiges af Administrationsaktieselskabet Forenede Gruppeliv eller Codan Forsikring A/S. JØP INFORMATION

19 Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé Frederiksberg Telefon Telefax CVR. Nr

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Gældende fra 1. januar 2014

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Gældende fra 1. januar 2014 Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Gældende fra 1. januar 2014 VKS dækker visse kritiske sygdomme i samarbejde mellem Forenede Gruppeliv (FG) og danmark i henhold til en gruppelivsaftale.

Læs mere

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS)

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Forsikringen udbydes af Forenede Gruppeliv i samarbejde med Sygeforsikringen "danmark" Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2016 og erstatter

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Hvem er omfattet Pkt. 1.1. Aftalen er obligatorisk og omfatter alle medlemmer i Bankpension, der ikke er fyldt 67 år eller er nævnt nedenfor under punkt 1.2.-1.4. Pkt. 1.2. Medlemmets pårørende, herunder

Læs mere

GRUPPEFORSIKRINGER JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

GRUPPEFORSIKRINGER JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk GRUPPEFORSIKRINGER JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Gruppemedlemmer 5 Forsikringsdækning 15 Risikobegrænsning 16 Udbetaling/begunstigede 16 Rådighedsforhold 17 Præmie

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2007 1. Med kritisk sygdom menes: kræft, blodprop i hjertet, bypassoperation/ballonudvidelse

Læs mere

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2008 1. Med kritisk sygdom menes: Kræft, blodprop i hjertet, bypassoperation/ballonudvidelse

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte FINANSMINISTERIET Cirkulære om Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte 2000 Cirkulære om FORSIKRINGSDÆKNING VED KRITISK SYGDOM MV I GRUPPELIVSORDNINGEN FOR STATSANSATTE

Læs mere

Forsikringer for ansatte i HK

Forsikringer for ansatte i HK Forsikringer for ansatte i HK Gruppelivsordning GL134 og ulykkesforsikring policenr. 248552285. Gældende fra juli 2017 HK har som arbejdsgiver tegnet flere forsikringer, der dækker dig som medarbejder.

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL

Kollektiv Ulykkesforsikring FADL Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2013 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS)

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Forsikringen udbydes af Forenede Gruppeliv i samarbejde med Sygeforsikringen "danmark" Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2017 og erstatter

Læs mere

Forsikringer for ansatte i HK

Forsikringer for ansatte i HK 2016 Forsikringer for ansatte i HK Orienterende oplysninger om gruppelivsordning GL134 og ulykkesforsikring policenr. 248552285. HK har som arbejdsgiver tegnet flere forsikringer, der dækker dig som medarbejder.

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

Forsikringsorientering for Gruppelivsforsikring

Forsikringsorientering for Gruppelivsforsikring Forsikringsorientering for Gruppelivsforsikring Gruppelivsordningen har aftale nr. 94915 i Administrationsselskabet Forenede Gruppeliv. Pkt. 1 Indtrædelse For at blive omfattet af Gruppelivsforsikringen,

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Betingelser ved visse kritiske sygdomme

Betingelser ved visse kritiske sygdomme Betingelser ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2014 1 Får medlemmet stillet diagnose på en kritisk sygdom før medlemmet fylder 70 år, udbetales en engangssum, jf. dog 2-6. Med kritisk sygdom

Læs mere

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRISTISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET I PERIODEN FRA 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2007 1 FORSIKRINGS 52-1/07 16.04.2013 Dækning

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003i - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: nuværende og fremtidige medlemmer af Foreningen Registrerede Revisorer FRR inklusive ekstraordinære medlemmer (ved ekstraordinære

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003id - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: medarbejdere i virksomheder, der er medlem af Foreningen Registrerede Revisorer FRR medarbejdere i associerede virksomheder,

Læs mere

Forsikringsbetingelser FADL Ulykkesforsikring Bilag 7

Forsikringsbetingelser FADL Ulykkesforsikring Bilag 7 Kollektiv Ulykkesforsikring FADL ULC-C FADL 2016 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Faginvaliditetsdækning ved ulykkestilfælde samt særlige sygdomme (sygdomsinvaliditetsdækning) 4 1.

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte fællesbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet

Forsikringsbetingelser gældende. for. Time Assurance Ulykkesfacilitet Forsikringsbetingelser gældende for Time Assurance Ulykkesfacilitet Invaliditetsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. Forsikringsbetingelser For invaliditetsdækningen

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET I PERIODEN FRA 1. JANUAR 2012 TIL 31. DECEMBER 2012 1 FORSIKRINGS 52-3/3 03.05.2013 Dækning

Læs mere

Spørgsmål & svar katalog. Den ny gruppeordning Pensionsopsparing

Spørgsmål & svar katalog. Den ny gruppeordning Pensionsopsparing Spørgsmål & svar katalog Den ny gruppeordning Pensionsopsparing Indholdsfortegnelse Side 1. Spørgsmål til den ny gruppeordning?... 1 2. Jeg vil gerne indmeldes i den nye gruppeordning eller ændre min bestående

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af gruppeforsikringen 2 4. Betydning af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside Ulykkesforsikring vilkår Indholdsfortegnelse s. 3 Din forsikring omfatter s. 5 Dødsfald s. 5 Invaliditet s. 6 Tillægsforsikringer s. 7 Erstatning Kontakt Fair Servicecenter 70 10 70 15 Skadecenter 70 10

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING. Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme

GRUPPEFORSIKRING. Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme GRUPPEFORSIKRING Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme Januar 2016 Indholdsfortegnelse Forsikringsaftalerne...1 Hvem er dækket?..1 Ophør af dækningen 1 Klausuleringsperiode.. 1 Fortsættelsesforsikring.1

Læs mere

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING 1 Privat ULYKKESFORSIKRING Så du bliver rigtigt dækket Et ulykkestilfælde er i sig selv alvorligt nok. Men du og din familie rammes dobbelt så hårdt, hvis det også medfører økonomiske

Læs mere

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl.

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. TRYGHED VÆKST BALANCE gruppeliv - for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. Gruppelivsordningen Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning sikrer dig og familien

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING. Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme

GRUPPEFORSIKRING. Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme GRUPPEFORSIKRING Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forsikringsaftalerne...1 Hvem er dækket?..1 Ophør af dækningen 1 Klausuleringsperiode.. 1 Fortsættelsesforsikring.1

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET I PERIODEN FRA 1. JANUAR 2008 TIL 31. DECEMBER 2011 1 FORSIKRINGS 52-2/10 16.04.2013 Dækning

Læs mere

POLICE Udskrevet den 31.01.12

POLICE Udskrevet den 31.01.12 POLICE Udskrevet den 31.01.12 Farum Kyokushinkai KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Ryttergårdsvej 140 Policenr.: 3520 Farum 646 224 704 2 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Karateudøvere 159 Ved

Læs mere

Betingelser nr. 20-6. Ulykkesforsikring. s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd 1 16-11-2011 10:27:44

Betingelser nr. 20-6. Ulykkesforsikring. s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd 1 16-11-2011 10:27:44 Betingelser nr. 20-6 Ulykkesforsikring s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd 1 16-11-2011 10:27:44 Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Betingelser nr. 20-7 Ulykkesforsikring

Betingelser nr. 20-7 Ulykkesforsikring Betingelser nr. 20-7 Ulykkesforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Pr. 01.01.2016 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Mølholm Forsikring A/S 1. januar 2008

Mølholm Forsikring A/S 1. januar 2008 Forsikringsbetingelser ved Kritisk Sygdom. 1.0 Hvornår træder forsikringen i kraft? 1.1 1 måned efter gruppeforsikringens underskrift, med mindre andet fremgår af aftalen. Overtages forsikringen fra andet

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring 06.09.2011 Indholdsfortegnelse for familieulykkesforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke skader dækker forsikringen? 1.2 Hvad forstås ved et ulykkestilfælde?

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Pr. 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999 Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999 Pr. 01.01.2015 2 Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser for Forsikring ved visse kritiske

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra

@dan. Judoudøvere. Dødsfaldsdækning Invaliditetsdækning fra 5% medicinsk invaliditet Tandskadedækning. Dødsfaldssum Invaliditetssum fra @dan POLICE Udskrevet den 27.06.06 Hillerød Judoklub Att. Charlotte Madsen KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Policenr.: 646371 7689 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer 130 Judoudøvere Ved ulykkestilfælde,

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER 2010 PENSIONSREGULATIV BILAG TIL PENSIONSREGULATIV VEDTÆGT 8. DÆKNING VED VISSE KRITISKE SYGDOMME I PENSIONSREGULATIV (GÆLDENDE FRA 2010)...4 1. OPTAGELSE OG GENOPTAGELSE...

Læs mere

FADL Ulykke Forsikringsbetingelser

FADL Ulykke Forsikringsbetingelser FADL Ulykke Forsikringsbetingelser Police nr. 680 9601 200 600 Gælder fra 1.januar 2018 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 17-05 Police nr. 790.002 Politiforbundet Forsikringsbetingelser for Gruppeulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Gruppeulykkesforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

Betingelser ved visse kritiske sygdomme

Betingelser ved visse kritiske sygdomme Betingelser ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2016 1 Får medlemmet stillet diagnose på en kritisk sygdom før medlemmet fylder 70 år, udbetales en engangssum, jf. dog 2-6. Med kritisk sygdom

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999 Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999 Pr. 01.01.2016 2 Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser for Forsikring ved visse kritiske

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Dækning til børn ved visse kritiske sygdomme

Dækning til børn ved visse kritiske sygdomme Dækning til børn ved visse kritiske sygdomme Særbetingelser til Almindelige forsikringsbetingelser ved visse kritiske sygdomme Særbetingelser gældende fra 1. september 2017 Nr. 01 09 2017 Indhold 1. Om

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Betingelser 01.01.2015. Betingelser for Gruppeforsikring i PMF Pension

Betingelser 01.01.2015. Betingelser for Gruppeforsikring i PMF Pension Betingelser 01.01.2015 Betingelser for Gruppeforsikring i PMF Pension 2 Betingelser for gruppeforsikring for PMF Pension i PenSam 1. Aftaleforhold 1.1. Gruppeforsikringer for PMF Pension i PenSam Disse

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere ændringer. 1. Tegning

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING - DIP. Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme Januar 2018

GRUPPEFORSIKRING - DIP. Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme Januar 2018 GRUPPEFORSIKRING - DIP Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme Januar 2018 Indholdsfortegnelse Forsikringsaftalerne... 1 Hvem er dækket?... 1 Ophør af dækningen... 1 Klausuleringsperiode...

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 DF 19873-1-03.00 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Kritisk Sygdom

Almindelige forsikringsbetingelser for Kritisk Sygdom Almindelige forsikringsbetingelser for Kritisk Sygdom Nr. 2011 01 01 Disse forsikringsbetingelser træder i kraft 1. januar 2011 og gælder for dækning ved visse kritiske sygdomme i Skandia Livsforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af kapitalpension m.v. ved livstruende sygdom

Bekendtgørelse om udbetaling af kapitalpension m.v. ved livstruende sygdom Page 1 of 6 BEK nr 1031 af 24/10/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-10-2005 Skatteministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Bilag 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Betingelser ved visse kritiske sygdomme

Betingelser ved visse kritiske sygdomme Betingelser ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2016 1 Får medlemmet stillet diagnose på en kritisk sygdom før medlemmet fylder 70 år, udbetales en engangssum, jf. dog 2-6. Med kritisk sygdom

Læs mere

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGEN DÆKKER 1.1 Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde. Ved et ulykkestilfælde forstås: - en pludselig hændelse,

Læs mere

DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013

DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013 1 FORSIKRINGS 52-4/02 06.05.2013 Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd Betingelser nr. 201102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING - JØP. Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme Januar 2018

GRUPPEFORSIKRING - JØP. Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme Januar 2018 GRUPPEFORSIKRING - JØP Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme Januar 2018 Indholdsfortegnelse Forsikringsaftalerne... 1 Hvem er dækket?... 1 Ophør af dækningen... 1 Klausuleringsperiode...

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser: Group Plus, 83.305-00 September 2009 (version: Lederne) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppesum ved førtidspension og død i PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Læs mere

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S Kritisk Sygdom Version Juli 2004 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Kritisk Sygdom i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige

Læs mere

G R U P P E L I V S A F TA L E

G R U P P E L I V S A F TA L E G R U P P E L I V S A F TA L E 1 Hvem er omfattet Pkt. 1.1. Aftalen er obligatorisk og omfatter alle medlemmer i Bankpension, der ikke er fyldt 67 år eller er nævnt nedenfor under punkt 1.2-1.4. Pkt. 1.2.

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Kundegruppelivsforsikring

Kundegruppelivsforsikring Kundegruppelivsforsikring Forsikrings betingelser Nr. KL-04 Gældende fra 1. oktober 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S Kritisk Sygdom Version januar 2004 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Kritisk Sygdom i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde)

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Side 1 af 6 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

GRUPPELIVSFORSIKRING MED EVT. TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser

GRUPPELIVSFORSIKRING MED EVT. TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser GRUPPELIVSFORSIKRING MED EVT. TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING Kundeforhold Forsikringsbetingelser Stk. 3. Hvis oplysningerne er forkerte eller ufuldstændige, kan dækningerne blive mindre eller helt

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelser for ulykkesforsikringen 1. Hvem er omfattet 1.1 Forsikringen dækker

Læs mere

Betingelser for forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser for forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser for forsikring ved visse kritiske sygdomme Disse betingelser er gældende fra 1. januar 2017 og erstatter tidligere betingelser fra 1. januar 2016. Betingelserne gælder alene diagnoser, der

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser

GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING. Kundeforhold. Forsikringsbetingelser GRUPPELIVSFORSIKRING MED TILKNYTTET GRUPPEULYKKESFORSIKRING Kundeforhold Forsikringsbetingelser og forsikrede. Oplysningerne vedrører bl.a. forsikredes CPR-nr., og oplysninger om forsikredes helbred ved

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning

Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning Betingelser nr. 204201 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.:

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3. Geografisk

Læs mere