Betingelser nr Ulykkesforsikring. s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd :27:44

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser nr. 20-6. Ulykkesforsikring. s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd 1 16-11-2011 10:27:44"

Transkript

1 Betingelser nr Ulykkesforsikring s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd :27:44

2 Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har fået meddelelse om aftalens indgåelse. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, du skriftligt har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten. Hvis du fx har fået underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. og også har fået oplysning om fortrydelsesretten, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningen senere, fx onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, jule aftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder du Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette GF Forsikring om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt, skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du fx sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om at du har fortrudt aftalen, skal gives til: GF Forsikring Jernbanevej Odense NV Såfremt du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, beder vi dig oplyse eventuelt policenummer samt gerne returnere eventuel police og opkrævning. 2 Ulykkesforsikring s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd :27:44

3 Indledning Til forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med forsikringen. Er du i tvivl om, hvordan forsikringsbetingelserne skal forstås, er du altid velkommen til at kontakte forsikringsklubben eller GF Forsikring. Vi håber, at du bliver tilfreds med din ulykkesforsikring. Med venlig hilsen GF Forsikring Ulykkesforsikring 3 s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd :27:44

4 Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder Lov om Forsikringsaftaler. Side 1 Hvem er forsikret I hvilket tidsrum dækker forsikringen Hvor dækker forsikringen Hvilke skader er dækket Hvilke skader er ikke dækket Hvordan erstattes skaderne... 8 Erstatning ved død... 8 Erstatning ved varigt men... 8 Erstatning ved skade på børn... 9 Erstatning ved tandskade... 9 Udgifter til behandling m.m Betaling af præmien Indeksregulering Opsigelse og ophør af forsikringen Ændringer i erhverv / risikoforandring Skadeanmeldelse og forældelse af krav Genoptagelse Ankenævn Voldgift TILVALGSDÆKNINGER (gælder kun, hvis det fremgår af policen): 15 Udvidet dækning (tilvalgsdækning) Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring (tilvalgsdækning) Ordforklaring Ulykkesforsikring s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd :27:44

5 Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring 1. Hvem er forsikret 10 Forsikringen omfatter de personer, der i policen er angivet som forsikrede. 11 Det fremgår af policen, om forsikringen omfatter et eller flere børn. 12 Er forsikringstager forsikret på policen, omfatter forsikringen tillige uden merpræmie forsikringstagerens nyfødte børn. Dækningen træder i kraft 24 timer efter fødselstidspunktet og gælder indtil barnet fylder tre år. Forsikringssummen fremgår af punkt I hvilket tidsrum dækker forsikringen Det vil fremgå af policen, om de enkelte forsikrede har tegnet: 20 Heltidsdækning forsikringen dækker hele døgnet eller 21 Fritidsdækning forsikringen dækker i fritiden. Fritidsdækningen dækker derfor ikke: Hvis forsikrede arbejder som selvstændig erhvervsdrivende. Hvis ulykkestilfældet er sket under arbejde for andre. Det vil sige arbejde og handlinger, der er omfattet af Lov om Arbejdsskadeforsikring eller anden tilsvarende lov. Skader sket under tjeneste, der er omfattet af værnepligtsloven eller anden lov, der kan sidestilles hermed. Hvis forsikrede er uden erhvervsarbejde, dækkes hele døgnet bortset fra skader undtaget ovenfor. 22 Forsikrede børn er dækket hele døgnet. 3. Hvor dækker forsikringen 30 Forsikringen dækker i Danmark, Grønland, Sverige, Norge, Finland, Island og Færøerne. 31 Forsikringen dækker i resten af verden under rejser og ophold af indtil et års varighed. Se dog punkt 64. Ulykkesforsikring 5 s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd :27:44

6 4. Hvilke skader er dækket 40 Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde. Ved ulykkestilfælde forstås en tilfældig af den forsikredes vilje uafhængig, pludselig, udefra kommende indvirkning på legemet, som har en påviselig beskadigelse af legemet til følge. Ved beskadigelse af forsikredes arme (fra fingerspids til og med skulderblad/kraveben) og ben (fra tåspids til og med hofteled) kræves alene, at skadeårsagen skal være pludselig og med en påviselig beskadigelse af legemet til følge. Beskadigelsen skal bestå i brud, bristning, overrivning, forvridning eller forstrækning. 41 Forsikringen giver endvidere ret til erstatning ved personskade indtruffet i forbindelse med handlinger, der foretages til afværgelse af skade på person eller ejendom under sådanne omstændigheder, at handlingen må anses som forsvarlig. 42 Forsikringen giver ret til erstatning ved varigt men som følge af børnelammelse (polio), såfremt børnelammelsen er blevet symptomgivende i forsikringstiden, dog tidligst 30 dage efter det tidspunkt, forsikrede blev omfattet af forsikringen. 5. Hvilke skader er ikke dækket Det præciseres, at skade på ting herunder briller ikke er dækket af forsikringen. 50 Forsikringen dækker ikke skade, som skyldes : sygdom bestående sygdom eller sygdomsanlæg forværring af følgerne af skade som skyldes bestående eller tilstødende sygdom sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret ved en skade slid, overbelastning eller andre ikke pludseligt opståede skader ildebefindende eller besvimelse forgiftninger fra mad, drikke, nydelsesmidler, medicin eller narkotiske midler. 51 Forsikringen dækker ikke varigt men i form af psykiske følger efter hændelser, hvor forsikrede ikke selv har været udsat for fare for personskade. 52 Forsikringen dækker ikke skade, der er opstået på grund af bakterie, virus eller plasmodium. 6 Ulykkesforsikring s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd :27:44

7 53 Forsikringen dækker ikke skade, der skyldes den forsikredes: forsætlige eller groft uagtsomme handlinger eller undladelser deltagelse i slagsmål eller strafbare handlinger påvirkning af spiritus, medicin, narkotika eller andre rusmidler. 54 Er skaden opstået som nævnt under punkt 53, mister forsikrede sin personlige ret til erstatning. Dødserstatning til efterladte udbetales dog, men kun til ægtefælle/registreret partner/samlever efter lovgivningen eller umyndige børn, og da i nævnte rækkefølge. 55 Forsikringen dækker ikke skade sket under træning eller deltagelse i: professionel sport, dvs. sport der udøves mod betaling boksning karate eller andre selvforsvars- og kampsportsgrene bjergbestigning eller bjergklatring faldskærmsudspring, paragliding, hanggliding, parasailing eller lignende elastikspring eller lignende dykning med trykflasker motorløb af enhver art, dog dækkes de i Danmark lovligt afholdte orienterings-, pålideligheds- og økonomiløb samt rallies, når disse ikke finder sted på bane eller afspærret område. 56 Forsikringen dækker ikke skade, der er direkte eller indirekte følge af krig, krigslignende handlinger, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog, hvis sådanne forhold indtræffer i det land, hvori de forsikrede opholder sig på rejse uden for Danmark i indtil en måned fra konfliktens udbrud. Det forudsættes, at der ikke foretages rejse til et land, der befinder sig i en af de nævnte situationer, og at forsikrede ikke selv deltager i handlingerne Forsikringen dækker ikke skade, som skyldes jordskælv i Danmark Forsikringen dækker ikke skade, som skyldes udløsning af atomenergi. 57 Dækning som fører af motorcykel/motocrossmotorcykel/scooter er betinget af, at forsikrede på skadestidspunktet havde lovbefalet førerbevis til kørslen Forsikringen dækker ikke skader i form af hjernerystelse, kranietraume og andre læsioner mod hovedet samt følger heraf ved ulykkestilfælde, hvor forsikrede var fører af motorcykel/motocrossmotorcykel/scooter og ikke anvendte fastspændt styrthjelm. Såfremt det godtgøres, at anvendelse af styrthjelm var uden betydning for skadens indtræden, ydes der fuld dækning. Ulykkesforsikring 7 s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd :27:44

8 58 Forsikringen dækker ikke følger af tandlæge-, lægebehandling eller andre behandlinger, som ikke er nødvendiggjort af en dækningsberettiget skade på forsikringen. 6. Hvordan erstattes skaderne Erstatningen beregnes på grundlag af forsikringssummen på skadetidspunktet. Er forsikrede fyldt 75 år på skadetidspunktet beregnes erstatningen på grundlag af 50% af forsikringssummen ved død eller varigt men. 60 ERSTATNING VED DØD Hvis et ulykkestilfælde er direkte årsag til forsikredes død inden for et år efter ulykkestilfældet, udbetales forsikringssummen Forsikringssummen udbetales til forsikredes (afdødes) nærmeste pårørende jævnfør gældende lovgivning på aftaletidspunktet, medmindre andet skriftligt er meddelt GF Forsikring Hvis forsikringen er tegnet som krydsulykkesforsikring, udbetales forsikringssummen til forsikringstager uanset det i punkt anførte Hvis der ønskes udbetaling til andre, skal der inden ulykkestilfældet være indsendt en skriftlig meddelelse til GF Forsikring Dødsfaldssummen reduceres med eventuel tidligere udbetalt menerstatning for samme ulykkestilfælde For forsikrede børn udbetales forsikringssummen kr (basisår 2012). 61 ERSTATNING VED VARIGT MEN Men er en varig forringelse af den daglige livsførelse. Mengraden fastsættes på et rent medicinsk grundlag efter lægelige oplysninger, uden hensyntagen til en eventuel nedsættelse af erhvervsevnen, sikredes specielle erhverv eller andre individuelle forhold. Fastsættelsen sker på grundlag af Arbejdsskadestyrelsens mentabel gældende på afgørelsestidspunktet (mentabellen kan ses på Hvis et ulykkestilfælde er direkte årsag til, at forsikrede pådrager sig varigt men, udbetales erstatning til forsikrede med så mange procent af forsikringssummen, som mengraden udgør. 8 Ulykkesforsikring s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd :27:44

9 61.11 Der udbetales erstatning, hvis skaden har medført et varigt men på 5% eller derover. Forsikringen kan dog være tegnet således, at der først ud betales erstatning ved en højere mengrad. Dette vil fremgå af policen. Menet kan for følger af samme ulykkestilfælde ikke andrage mere end 100% Dobbelterstatning. Der udbetales dobbelterstatning ved et dækningsberettiget ulykkestilfælde, som medfører en mengrad på 30% eller derover Hvis forsikrede før ulykkestilfældet havde et varigt men, kan dette ikke med føre, at mengraden for det aktuelle ulykkestilfælde bliver fastsat højere. Hvis der sker skade på et af de såkaldt parrede organer (fx øjne eller ører), og der i forvejen er skade på det andet organ, fastsættes mengraden som forskellen mellem den oprindelige mengrad og den samlede mengrad for tab af begge organer Menerstatning udbetales til forsikrede. 62 ERSTATNING VED SKADE PÅ BØRN Forsikringssummen ved forsikrede barns død udbetales til forsikringstageren Menerstatning til forsikrede barn udbetales i overensstemmelse med lovgivningen om anbringelse af umyndiges midler, såfremt forsikrede barn på udbetalingstidspunktet ikke er myndigt. Hvis forsikrede barn på udbetalingstidspunktet er myndigt, udbetales menerstatningen til forsikrede barn Forsikringstagerens børn under tre år er omfattet af policen, jf. afsnit 1 punkt 12. Barnet er dækket med samme forsikringssum som forsikrings tageren ved varigt men, medmindre andet fremgår af policen, og med kr ved dødsfald (basisår 2012). Ved beregning af erstatning for varigt men tages kun udgangspunkt i mensummen efter en forsikringstager. 63 ERSTATNING VED TANDSKADE Det er en betingelse, at der er tegnet mendækning for tilskadekomne Der dækkes rimelige og nødvendige udgifter til behandling af tandskade, som er en direkte følge af et ulykkestilfælde, i det omfang for- Ulykkesforsikring 9 s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd :27:44

10 sikrede ikke har ret til erstatning fra anden side, fx fra arbejdsskadeforsikring, offentlig eller privat sygeforsikring eller kommunal tandpleje Dækningen omfatter også tandproteser, hvis protesen sidder i munden, når ulykkestilfældet indtræffer. Erstatningen af proteser dækkes kun med tilsvarende proteser, og reduktion kan finde sted, alt efter protesens alder og tilstand Hvis en beskadiget tand er led i en bro, nabotænder mangler, eller en beskadiget tand inden ulykkestilfældet var svækket, kan dette ikke medføre større erstatning end svarende til rimelig og nødvendig behandling af en sund tand Hvis en beskadiget tand inden ulykkestilfældet var svækket, fx som følge af sygdom, genopbygning, rodbehandling, fyldning eller fæstetab, kan dette medføre nedsættelse eller bortfald af erstatning Der dækkes ikke, hvis en tandbehandling for hvilken GF Forsikring har betalt erstatning senere skal gentages, hvis dette er en følge af aldersbetingede forhold eller almindelig nedbrydning Tandskade opstået i forbindelse med spisning eller tygning er ikke dækket Dækning af tandskader forudsætter, at GF Forsikring inden behandlingen påbegyndes har godkendt behandlingsmåden og udgiften hertil på grundlag af erklæring fra og eventuel forhandling med tandlægen. Dette gælder dog ikke akut nødbehandling Forsikringen dækker ikke udgifter til tandbehandling, der påbegyndes mere end 5 år efter ulykkestilfældet Ved tandskader på børn dækkes ikke udgifter til tandbehandling, som foretages efter den dag, barnet er fyldt 25 år. Ulykken skal være sket inden barnet er fyldt 18 år. 64 UDGIFTER TIL LÆGE, SYGEHUS, BEHANDLING ELLER BEFORDRING Det er en betingelse, at der er tegnet mendækning for tilskadekomne Udgift til lægebehandling eller sygehusophold er dækket, såfremt behandlingen ikke kan udføres i offentligt regi, og forsikrede ikke har ret til dækning fra anden side, fx offentlig eller privat sygeforsikring. Der dækkes i samme geografiske område som den offentlige sygesikring og den offentlige rejsesygesikring. Der kan udbetales erstatning i indtil et år efter første behandling. 10 Ulykkesforsikring s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd :27:44

11 64.20 Rimelige og nødvendige udgifter til behandling er dækket herunder fysioterapi og kiropraktik såfremt behandlingsformen er anerkendt som tilskudsberettiget fra den offentlige sygesikring. Der dækkes i samme geografiske område som den offentlige sygesikring og den offentlige rejsesygesikring. Der kan udbetales erstatning i indtil et år efter første behandling fandt sted uanset behandlingsformen. Udgift til medicin og hjælpemidler er ikke dækket af forsikringen Er der på skadetidspunktet udgift til befordring fra ulykkesstedet til nærmeste behandlingssted, er udgiften dækket, såfremt forsikrede ikke har ret til dækning fra anden side. Anden befordringsudgift er ikke dækket af forsikringen. 7. Betaling af præmien 70 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage. Præmie opkræves på indbe talingskort eller via BetalingsService. 71 Stempelafgift til staten berigtiges i henhold til stempellovens regler og opkræves sammen med præmien. Sammen med præmien opkræves tillige et opkrævningsgebyr. 72 Betales præmien ikke, sender GF Forsikring en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Denne påmindelse indeholder oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt senest 21 dage efter afsendelsen af påmindelsen. GF Forsikring er berettiget til at opkræve et ekspedi tionsgebyr for påmindelsen. 73 Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal GF Forsikring straks underrettes. 8. Indeksregulering Forsikringssummer samt præmie indeksreguleres én gang årligt på grundlag af et af Danmarks Statistik offentliggjort lønindeks for foregående års januar kvartal. Ophører udgivelsen af dette indeks, eller ændres grundlaget for dets udregning, er GF Forsikring berettiget til at benytte lignende indeks fra Danmarks Statistik 80 Forsikringssummerne indeksreguleres pr. 1. januar. Ulykkesforsikring 11 s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd :27:44

12 81 Præmien indeksreguleres ved første præmieforfald i nyt kalenderår. 9. Opsigelse og ophør af forsikringen 90 Forsikringen gælder for etårige perioder og kan af forsikringstageren eller GF Forsikring opsiges skriftligt med mindst en måneds varsel til en hovedforfaldsdag. Forsikringstageren har dog en særlig mulighed for at opsige forsikringen med 30 dages varsel til den første i en måned. Benyttes denne mulighed, kan GF Forsikring opkræve gebyr. Det eventuelle gebyr kan ses på og kan oplyses ved henvendelse til GF Forsikring. 91 Efter enhver anmeldt skade er såvel forsikringstageren som GF Forsikring, indtil 14 dage efter at erstatning er udbetalt, eller skaden er afvist, berettiget til skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel. 92 For forsikrede barn ophører forsikringen på første hovedforfaldsdag efter, at barnet er fyldt 18 år. 10. Ændringer i erhverv / risikoforandring 100 Enhver ændring af art af forsikredes erhvervsmæssige beskæftigelse, skal straks meddeles GF Forsikring. Hvis en sådan ændring er sket, vil forsikringens præmie blive tilpasset de nye risikoforhold. 101 Hvis ændringen ikke er meddelt GF Forsikring, og ændringen medfører en forøgelse af risikoen for GF Forsikring, vil der kun blive udbetalt delvis erstatning (pro rata) i forholdet mellem den præmie, der er betalt, og den præmie, der skulle have været betalt. 11. Skadeanmeldelse og forældelse af krav 110 Skade skal straks anmeldes til GF Forsikring. Dette gælder også selvom skaden umiddelbart efter ulykkestilfældet synes at være af beskedent omfang. 111 Forsikrede skal være under nødvendig behandling af læge/tandlæge og følge dennes forskrifter. GF Forsikring er berettiget til at indhente oplysninger hos enhver, der behandler eller har behandlet forsikrede, og til at lade forsikrede undersøge af en læge. 112 GF Forsikring betaler for de attester, erklæringer og undersøgelser som GF Forsikring forlanger, men ikke for transporten eller for udgifter til ophold mv. i forbindelse med lægeundersøgelsen. 12 Ulykkesforsikring s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd :27:44

13 113 Ved forældelse af krav gælder de almindelige bestemmelser i Forsikringsaftaleloven og dansk rets almindelige forældelsesregler. 12. Genoptagelse 120 Når en sag er afsluttet kan forsikrede anmode om at få sagen genoptaget. Det kan ske, hvis de helbredsmæssige forhold er ændret så meget, at det er sandsynligt, at mengraden kan fastsættes højere. 121 Hvis sagen bliver genoptaget, kan mengraden ikke ændres alene på grund af en ændring i Arbejdsskadestyrelsens mentabel. Mengraden kan alene fastsættes højere, hvis der er sket en medicinsk forværring. 13. Ankenævn GF Forsikring er tilsluttet: Ankenævnet for Forsikring, som er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension. Er der opstået uoverensstemmelse mellem forsikringstager og GF Forsikring om forsikringen, og fører en fornyet skriftlig henvendelse til GF Forsikring ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikringstager klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2, 1. sal, 1572 København V telefon kl I forbindelse med en klage skal betales et gebyr, som skal indsættes på Ankenævnets postgirokonto som forudsætning for, at Ankenævnet kan behandle klagen. Såfremt forsikringstager får helt eller delvist medhold i klagen eller Ankenævnet afviser at behandle klagen, tilbagesendes gebyret. Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, der kan fås hos: Forsikringsklubbens kontor. GF Forsikrings kontor. Ankenævnets sekretariat. Forsikringsoplysningen. Ulykkesforsikring 13 s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd :27:44

14 Der er også mulighed for at klage direkte til GF Forsikrings klageansvarlige. Nærmere oplysninger herom kan ses på GF Forsikrings hjemmeside Voldgift Hvis forsikrede ikke kan acceptere GF Forsikrings fastsættelse af mengraden, kan spørgsmålet indbringes for Arbejdsskadestyrelsen. GF Forsikring betaler Arbejdsskadestyrelsens gebyr samt eventuelle lægeerklæringer mv., som Arbejdsskadestyrelsen anmoder om. En forudsætning herfor er, at forsikrede og GF Forsikring indgår skriftlig aftale om, at Arbejdsskadestyrelsens vurdering er endelig og bindende for begge parter, jf. voldgiftslovens 7. Ønsker forsikrede ikke at indgå aftale om, at Arbejdsskadestyrelsens vurdering er bindende, betaler GF Forsikring kun gebyret samt omkostninger til eventuelle lægeerklæringer, som Arbejdsskade styrelsen an moder om, hvis Arbejdsskadestyrelsen fastsætter mengraden højere end GF Forsikring. Den mentabel, der benyttes, kan ses på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside 14 Ulykkesforsikring s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd :27:44

15 Tilvalgsdækninger (Gælder kun, hvis det fremgår af policen) 15. Udvidet dækning (tilvalgsdækning gælder kun hvis det fremgår af policen) Såfremt ulykkesforsikringen er tegnet med Udvidet dækning (tilvalgsdækning), gælder følgende særlige betingelser ud over afsnit 1-14 i forsikringsbetingelserne. Hvilke skader er dækket 150 Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde. Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. 151 Forsikringen dækker følgerne af ulykkestilfælde, som skyldes ildebefindende eller besvimelse. Hvilke skader er ikke dækket 152 Der henvises til afsnit 5 i forsikringsbetingelserne. 153 For at opnå dækning skal der være årsagssammenhæng mellem hændelsen og personskaden. Ved vurderingen bliver der blandt andet lagt vægt på, om hændelsen er egnet til at forårsage personskade og om hændelsen er af en karakter, der i sig selv typisk udløser eller forårsager personskaden. Udvidet dækning 15 s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd :27:44

16 16. Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring (tilvalgsdækning gælder kun hvis det fremgår af policen) Såfremt ulykkesforsikringen er udvidet med livsforsikring (tilvalgsdækning), gælder følgende særlige betingelser ud over afsnit 1-14 i forsikringsbetingelserne. Gruppelivsforsikring er en kollektiv forsikring uden opsparing en såkaldt risikoforsikring hvor forsikringssummen alene udbetales ved gruppemedlemmets død, så længe man er omfattet af forsikringen. Det er uden betydning, om døden skyldes ulykke eller sygdom. Forsikringen gælder over hele verden, både i og uden for arbejdstiden og i alle døgnets 24 timer. Forsikringen er tilknyttet dækning ved visse kritiske sygdomme. 1 Indtrædelse Optagelse i gruppelivsforsikringen er betinget af, at der efter Forenede Gruppelivs skøn afgives tilfredsstillende risikooplysninger, herunder oplysninger om helbredsforhold. Dækning under gruppelivsforsikringen indtræder den dag, Forenede Gruppeliv antager forsikringen, medmindre anden ikrafttrædelsesdato er aftalt. Ved ændring af gruppelivsforsikringen gælder samme regler som ved optagelse i gruppelivsforsikringen. Er der ved tegningen, eller senere af forsikringstageren eller gruppemedlemmet, givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger, er retsvirkningerne som foreskrevet i Forsikringsaftalelovens Udbetaling ved død Den forsikringssum, der forfalder ved gruppemedlemmets død, udbetales til gruppemedlemmets nærmeste pårørende jævnfør gældende lovgivning på aftaletidspunktet, med mindre andet skriftligt er aftalt mellem medlemmet og Forenede Gruppeliv. Inden udbetaling kan finde sted, må der forevises sådan dokumentation, som Forenede Gruppeliv finder nødvendig. Såfremt gruppemedlemmet afgår ved døden som følge af et ulykkestilfælde, der berettiger til udbetaling af de pågældendes ulykkesforsikring i GF Forsikring, udbetales gruppelivsforsikringen ikke. 16 Gruppelivsforsikring s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd :27:44

17 3 Udbetaling ved visse kritiske sygdomme Hvis den forsikrede i forsikringstiden, inden udløb jf. 10, pådrager sig en kritisk sygdom, udbetales forsikringssummen for kritisk sygdom til forsikrede. Med visse kritiske sygdomme menes kræft, blodprop i hjertet, bypassoperationer/ballonudvidelse i hjertets kranspulsårer, hjerteklapkirurgi, hjerneblødning/blodprop i hjernen, sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (aneurisme) - intrakraniel arteriovenøs karmisdannelse (AV-malformation) -karvernøst angiom i hjernen, visse godartede svulster i hjerne og rygmarv, dissemineret sklerose, ALS (amyotrofisk lateralsklerose), visse muskel- og nervesygdomme, HIV-infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte, AIDS, uigenkaldeligt nyresvigt, større organtransplantationer, Parkinsons sygdom, blindhed, døvhed, aorta sygdom, følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse, følger efter borreliainfektion samt større forbrændinger, forfrysninger eller ætsninger. De lægefaglige beskrivelser er beskrevet bagest i disse betingelser. Har forsikrede inden forsikringstidens begyndelse fået diagnosticeret (det er diagnosetidspunktet, der er afgørende og ikke det tidspunkt, forsikrede får kendskab til diagnosen) eller modtaget behandling for en af de kritiske sygdomme, som dækkes af forsikringen, omfatter forsikringsdækningen ikke den/de pågældende diagnoser/ behandling. For punkt A jf. lægefaglig beskrivelse (kræft) gælder, at hvis forsikrede inden forsikringstidens begyndelse har fået diagnosticeret kræft, og der er gået mindst 10 år uden forsikrede har fået stillet en kræftdiagnose, vil der være ret til udbetaling, hvis der atter diagnosticeres en kræftsygdom. Diagnoser, der stilles efter forsikringstidens udløb, er ikke dækket af forsikringen. Retten til udbetaling af den for kritisk sygdom fastsatte forsikringssum bortfalder ved forsikredes død, medmindre forsikrede skriftligt har bedt om udbetaling over for Forenede Gruppeliv, og på dette tidspunkt opfylder betingelserne for udbetaling. Er gruppelivsaftalen ophørt som følge af opsigelse eller af andre grunde, skal skriftlig anmodning om udbetaling være fremsat over for Forenede Gruppeliv inden seks måneder efter udløbet af forsikringstiden. Ved udløbet af denne tidsfrist bortfalder retten til udbetaling af forsikringssummen for kritisk sygdom, der ikke er anmeldt. Udbetaling omfatter den forsikringssum ved kritisk sygdom, der var gældende den dag, hvor sygdommen blev diagnosticeret. Efter udbetaling af en forsikringssum for kritisk sygdom, bortfalder dækningen for kritisk sygdom. Hvis dødsfald sker inden tre måneder efter forsikringssummen ved kritisk sygdom er forfalden, modregnes denne i dødsfaldssummen. Gruppelivsforsikring 17 s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd :27:44

18 4 Skatte- og afgiftsforhold Gruppelivsforsikringen er uden fradragsret, hvilket vil sige, at præmien ikke skal medregnes i selvangivelsen, hverken som indkomst eller fradrag. Den bliver beskattet efter Skattekode 5 Livsforsikring uden fradragsret. Skatter og afgifter, som det i henhold til lovgivningen påhviler Forenede Gruppeliv at tilbageholde, fragår i udbetalingen. 5 Undtagen risiko Under krigstilstand eller anden fareforøgelse af tilsvarende art på dansk område, suspenderes dækningen efter gruppelivsforsikringen. Erhvervsministeren træffer efter indstilling fra Finanstilsynet bestemmelse om, hvorvidt den omtalte tilstand skal anses for indtrådt, og i bekræftende fald om det tidspunkt, hvorfra fareforøgelsens indtræden og ophør skal regnes. Endvidere bestemmer erhvervsministeren efter indstilling fra Finanstilsynet, i hvilket omfang dækning skal ydes under krigstilstanden eller fareforøgelsen. Uden for dansk område dækker forsikringen ikke forsikringsbegivenheder, der er en følge af aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende. 6 Præmie Præmie for gruppelivsforsikringen fastsættes for et år ad gangen. Den garanterede præmie fastsættes på grundlag af aldersfordelingen for gruppemedlemmerne, som er omfattet af forsikringen, samt Forenede Gruppelivs tariffer, der er anmeldt til Finanstilsynet. Præmien betales via GF Forsikring. 7 Rådighedsforhold Gruppemedlemmernes rettigheder efter gruppelivsaftalen kan ikke afhændes, pantsættes eller på anden måde gøres til genstand for omsætning eller retsforfølgning. Gruppemedlemmernes rettigheder efter gruppelivsaftalen indebærer ikke noget krav på kontant godtgørelse (tilbagekøbsværdi) ved udtræden af gruppelivsaftalen. 8 Bonus Gruppelivsforsikringen deltager i bonusfordelingen efter det til enhver tid gældende bonusregulativ, der er anmeldt til Finanstilsynet. Bonus, som tilhører gruppemedlemmerne, anvendes til reduktion af præmien, således som det er aftalt mellem 18 Gruppelivsforsikring s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd :27:44

19 GF Forsikring og Forenede Gruppeliv. Forenede Gruppeliv oplyser årligt GF Forsikring om beløb anvendt til bonus, erstatninger, garantipræmie, administration samt hensættelser. 9 Forældelse Ved forældelse af krav gælder de almindelige bestemmelser i Forsikringsaftaleloven og dansk rets almindelige forældelsesregler. 10 Forsikringens ophør Dækningen ophører, når ulykkesforsikringen udgår eller ved udgangen af det forsikringsår, hvor GF Forsikring modtager gruppemedlemmets skriftlige ønske om at ville udtræde, dog senest ved udgangen af det for ulykkesforsikringen gældende forsikringsår, hvor pågældende fylder 67 år. Lægefaglig beskrivelse af dækningsberettigede sygdomme Ved kritisk sygdom forstås: A. Kræft Ondartet (malign) svulst (tumor), der mikroskopisk er karakteriseret ved ukontrollabel, infiltrativ vækst ud i tilstødende væv og klinisk ved en tendens til lokalt recidiv og spredning til regionale lymfeknuder og fjernere organer (metastaser). Tillige omfattes akut leukæmi, kronisk myeloid leukæmi, behandlingskrævende kronisk lymfatisk leukæmi i stadium III og IV (high risk/stadie B og C), myelomatose, lymfomer (lymfeknudekræft), Hodgkin s sygdom i stadie II-IV, essentiel trombocytose, polycytæmia vera og myelofibrose. Desuden dækkes malignt melanom (modermærkekræft). Undtaget fra dækningen er: Forstadier til kræft (dysplasi og in situ-cancer ) f.eks. i livmoderhals, bryst eller testes, alle former for hudkræft, Kaposi s sarkom, godartede blærepapillomer, forstadier til kræft i blod, lymfe eller de bloddannende organer og myelodysplastisk syndrom. Diagnosen anses for stillet, når histologisk eller cytologisk undersøgelse er vurderet af speciallæge i vævsundersøgelser (patologisk anatomi). Kræftformerne dækket efter punkt A er én diagnose. Det betyder, at der ikke kan ske udbetaling mere end én gang, selvom forsikrede efterfølgende får diagnosticeret andre kræftformer. Gruppelivsforsikring 19 s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd :27:44

20 B. Blodprop i hjertet (hjerteinfarkt) Akut opstået henfald af en del af hjertets muskulatur som følge af utilstrækkelig blodtilførsel til den pågældende del af hjertet. Diagnosen skal kunne dokumenteres og være baseret på: Typisk stigning og fald af blodværdierne (TnT eller CK-MB). Sammen med mindst ét af følgende kriterier: Sygehistorie med pludseligt opståede typiske, vedvarende brystsmerter eller Samtidigt opståede elektrokardiografiske forandringer, forenelige med diagnosen akut myokardieinfarkt Diagnosen skal være stillet på en kardiologisk afdeling eller af kardiologisk speciallæge. Såfremt forsikrede tidligere har fået foretaget bypassoperation eller ballonudvidelse, jf. punkt C, har forsikrede ikke krav på udbetaling efter punkt B. C. Bypassoperation eller ballonudvidelse ved kranspulsåreforkalkning Foretaget hjertekirurgisk behandling af kranspulsåreforkalkning (revaskularisering) omfattende en eller flere kranspulsårer med anlæggelse af vene- og/eller arteriegrafts. Ved bypassoperation er der ret til udbetaling, hvis forsikrede er accepteret på venteliste. Ved ballonudvidelse skal operation være gennemført. Såfremt forsikrede tidligere har fået stillet en diagnose, jf. punkt B (blodprop i hjertet), har forsikrede ikke krav på udbetaling efter punkt C. D. Hjerteklapkirurgi Planlagt eller foretaget hjertekirurgisk behandling af hjerteklapsygdomme med indsættelse af kunstig mekanisk eller biologisk hjerteklapprotese samt homograft eller klapplastik. Ved planlagt operation skal forsikrede være accepteret på venteliste. 20 Gruppelivsforsikring s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd :27:44

21 E. Hjerneblødning eller blodprop i hjernen (apopleksi) En akut beskadigelse af hjernen eller hjernestammen med samtidig opståede objektive neurologiske udfaldssymptomer af mere end 24 timers varighed, som følge af et infarkt forårsaget af emboli eller trombose, af en blødning i hjernen eller mellem hjernehinderne. Der skal foreligge hjernescanning (CT/MR) med fund svarende til ovennævnte lidelser. Såfremt en blodprop i hjernen ikke er påvist ved en hjernescanning (CT/MR), er tilfældet omfattet, hvis klassiske kliniske tegn på blodprop i hjernen er opfyldt, og der er varige objektive neurologiske udfaldssymptomer i form af lammelser, taleforstyrrelser, synsforstyrrelser eller intellektuel reduktion. De objektive neurologiske udfaldssymptomer kan tidligst vurderes efter 3 måneder. Undtaget fra dækningen er: Transitorisk cerebral iskæmi (TCI)/Transitorisk iskæmisk attak (TIA) og hjerneinfarkter påvist tilfældigt ved hjernescanning (CT/MR), fx som led i udredning af anden sygdom. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk eller neurokirurgisk afdeling eller bekræftet af neurologisk speciallæge. F. Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (aneurisme) eller intrakraniel arteriovenøs karmisdannelse (AV-malformation) samt kavernøst angiom i hjernen Planlagt eller gennemført operation for sækformet udvidelse af hjernens pulsårer, intrakraniel arteriovenøs karmisdannelse eller kavernøst angiom, som skal være påvist ved røntgenundersøgelse af hjernens pulsårer (angiografi) eller CT/MR-scanning. Dækning omfatter tilfælde, hvor der er operationsindikation, men operation ikke kan gennemføres af tekniske årsager. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk eller neurokirurgisk afdeling. Ved planlagt operation skal forsikrede være accepteret på venteliste. G. Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv Godartede svulster opstået i hjerne, hjernestamme, rygmarv eller disse organers hinder (centralnervesystemet), som ikke kan fjernes ved operation, eller som efter operation efterlader følgetilstande i nervesystemet, der medfører en méngrad på mindst 15 % efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel. Dækningen omfatter tilfælde, hvor der er operationsindikation, men operation ikke kan gennemføres af tekniske årsager. Gruppelivsforsikring 21 s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd :27:44

22 Dækningen omfatter ikke: Cyster eller granulomer Schwannomer/neurinomer, herunder acusticusneurinomer Hypofyseadenomer Mengraden kan tidligst vurderes 3 måneder efter operation. H. Dissemineret sklerose En kronisk sygdom, der klinisk er karakteriseret af gentagne attakker med neurologiske udfaldssymptomer fra forskellige dele af centralnervesystemet. Diagnosen skal dokumenteres ved to eller flere veldefinerede episoder (attakker) af symptomer eller fremadskridende forløb, som må henregnes til dissemineret sklerose, og være bekræftet ved mindst en af følgende tre undersøgelser: Forhøjet IgG indeks eller oligoklonale bånd i spinalvæsken Forlænget latens ved VEP (ikke tilstrækkeligt, hvis der klinisk kun er affektion af nervus opticus) Typiske forandringer ved MR-scanning af centralnervesystemet, med multiple affektioner af den hvide substans Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling eller af neurologisk speciallæge. I. Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) En fremadskridende sygdom med degeneration af de motoriske nerveceller i centralnervesystemet. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling eller af neurologisk speciallæge og være bekræftet ved elektromyografi. J. Visse muskel- og nervesygdomme. Progressiv muskeldystrofi af en af typerne: Facio-/scapulo-/humeral dystrofi, Limb-girdle muskeldystrofi, myastenia gravis, hereditær motorisk sensorisk neuropati (tidligere kaldet Mb.Charcot-Marie-Tooth) eller inklusionslegememyositis. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling eller af neurologisk speciallæge. 22 Gruppelivsforsikring s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd :27:44

23 K. Hiv-infektion som følge af blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte Infektion med hiv som følge af blodtransfusion modtaget efter forsikringens ikrafttrædelsestidspunkt. Kun personer, der af Sundhedsstyrelsen er fundet berettigede til godtgørelse for transfusionsoverført hiv-infektion opfylder betingelserne for udbetaling af forsikringen. Desuden omfattes personer, der under udførelse af deres professionelle erhverv i forbindelse med arbejdsbetingede læsioner eller udsættelse for smitte på slimhinderne, udvikler hiv-infektion. Til dokumentation af smitteoverførelsen kræves, at uheldet er anmeldt som arbejdsskade samt en negativ hiv-test udført inden for den første uge efter smitteudsættelsen, efterfulgt af en positiv hiv-test inden for de næste 12 måneder. L. Aids En sygdom i immunsystemet forårsaget af infektion med human immundefekt virus (hiv). Diagnosen skal opfylde Sundhedsstyrelsens kriterier for anmeldelsespligtig aids og være stillet på en infektionsmedicinsk afdeling. Er forsikrede diagnosticeret hiv-positiv inden forsikringstiden, har forsikrede ikke krav på udbetaling efter punkt L. M. Uigenkaldeligt nyresvigt Nyresvigt i en sværhedsgrad så begge nyrer kronisk og uigenkaldeligt holder op med at fungere, hvilket resulterer i at enten varig dialyse eller nyretransplantation foretages. Ved planlagt operation skal forsikrede være accepteret på aktiv venteliste. N. Større organtransplantationer Planlagt eller foretaget organtransplantation omfattende hjerte, lunge, lever eller knoglemarv, hvor forsikrede er modtager. Ved planlagt operation skal forsikrede være accepteret på aktiv venteliste. Gruppelivsforsikring 23 s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd :27:44

24 P. Parkinsons sygdom (paralysis agitans) Primær Parkinsons sygdom med hovedsymptomerne muskelrigiditet, tremor eller oligokinesi. Symptomer på Parkinsons syge fremkaldt af psykofarmaka er ikke omfattet. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling eller af neurologisk speciallæge. Diagnosen er dækket fra 1. januar Q. Blindhed Totalt og irreversibelt tab af synsfunktionen på begge øjne, hvor synsstyrken på bedste øje er 1/60 eller derunder. Diagnosen skal være stillet af en speciallæge i øjensygdomme. Diagnosen er dækket fra 1. januar R. Døvhed Totalt og irreversibelt høretab på begge ører, med en høretærskel på 100 db eller derover på alle frekvenser. Diagnosen skal være stillet på en audiologisk klinik. Diagnosen er dækket fra 1. januar S. Aorta sygdom (sygdom i hovedpulsåren) En lokal udvidelse af aorta (aortaaneurisme) til over 5 cm i diameter, aortaruptur eller aortadissektion med ruptur i aortas indre lag og blødning ind i aortavæggen eller total aortaokklusion. Benævnelsen aorta inkluderer både den thorakale og abdominale aorta, men ikke dens grene. Diagnosen aortaaneurisme eller -dissektion skal være stillet ved ultralyd af abdomen, ekkokardiografi, CT/MR-scanning eller eventuelt ved aortografi. Total aortaokklusion diagnosticeres på de kliniske fund og aortografi eller MR-angiografi. Diagnosen er dækket fra 1. januar Gruppelivsforsikring s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd :27:44

25 T. Følger efter hjerne- eller hjernehindebetændelse Blivende neurologiske følger efter infektion i hjerne, hjernenerverødder eller hjernehinder forårsaget af bakterier, vira, svampe mv. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk- eller infektionsmedicinsk afdeling ud fra: Påvisning af mikrober i spinalvæsken, eller Spinalvæskeundersøgelse med påvisning af tydelig inflammatorisk reaktion (pleocytose), herunder forhøjet antal hvide blodlegemer og protein, og eventuelt suppleret med CT/MR-scanning Beskadigelsen skal have medført blivende objektive neurologiske udfaldssymptomer, som tidligst kan vurderes efter 3 måneder, og skal være vurderet og bekræftet af neurologisk speciallæge. Diagnosen er dækket fra 1. januar U. Følger efter Borreliainfektion Længerevarende eller kronisk neuroborreliose som følge af flåtbid, der har medført blivende neurologiske følger. Diagnosen skal være stillet ud fra spinalvæskeundersøgelser med borreliaspecifikke antistoffer. De neurologiske følger kan tidligst vurderes efter 3 måneder, og skal være vurderet og bekræftet af neurologisk speciallæge. Diagnosen er dækket fra 1. januar V. Større forbrændinger, forfrysninger eller ætsninger Brandsår, forfrysninger eller ætsninger af 3. grad, der dækker mindst 20 % af forsikredes legemsoverflade. Diagnosen skal fremgå af journaludskrift eller epikrise fra en brandsårsafdeling. Diagnosen er dækket fra 1. januar Listen med kritiske sygdomme, der er omfattet af forsikringen kan ses på Den 1. januar 2012 Gruppelivsforsikring 25 s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd :27:44

26 Ordforklaring til ulykkesforsikring Betingelser nr Arbejdsskadestyrelsen Offentlig instans som GF Forsikring benytter ved uenighed om den fastsatte mengrad. Arbejdsskadestyrelsen kan benyttes som en voldgift i private erstatningssager. Basisår Ved basisår forstås det år, hvor det pågældende beløb senest er blevet ajourført i forsikringsbetingelserne. Forsikrede Forsikrede er den, på hvis liv der er tegnet forsikring. Forsikringstager Forsikringstager er den, der har indgået aftalen med GF Forsikring og som kan ændre og opsige forsikringen. Forsikringssummer Den sum, som man er forsikret for ved varigt men eller dødsfald. Forsikringssummerne fremgår af policen. Krydsulykkesforsikring Forsikringen er udstedt på to policer, hvor man hver især ejer og betaler sin samlevers ulykkesforsikring ved død. Herved opnås, at der ikke skal betales boafgift, hvis dødsfaldssummen kommer til udbetaling. Mentabel Arbejdsskadestyrelsens vejledende procenttabel til brug ved afgørelser om erstatning for et varigt men. Nærmeste pårørende Før : Ægtefælle/registreret partner, eller hvis en sådan ikke efterlades, forsikredes børn, eller hvis sådanne heller ikke forefindes, forsikredes efterladte ifølge testamente eller arvelov. Fra den : Ægtefælle/registreret partner/ samlever, eller hvis en sådan ikke efterlades, forsikredes børn, eller hvis sådanne heller ikke forefindes, forsikredes efterladte ifølge testamente eller arvelov. Ved samlever forstås efter lovgivningen: Samlever skal have levet sammen med forsikrede i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet eller vente, have eller have haft et barn sammen med forsikrede. 26 Ordforklaring s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd :27:44

27 Varigt men Er en forringelse af den daglige livsførelse. Et varigt men fastsættes på et rent medicinsk grundlag. Ordforklaring 27 s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd :27:44

28 GF Forsikring Jernbanevej Odense NV Tlf s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd :27:44

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Gældende fra 1. januar 2014

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Gældende fra 1. januar 2014 Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Gældende fra 1. januar 2014 VKS dækker visse kritiske sygdomme i samarbejde mellem Forenede Gruppeliv (FG) og danmark i henhold til en gruppelivsaftale.

Læs mere

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS)

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Forsikringen udbydes af Forenede Gruppeliv i samarbejde med Sygeforsikringen "danmark" Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2016 og erstatter

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte FINANSMINISTERIET Cirkulære om Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte 2000 Cirkulære om FORSIKRINGSDÆKNING VED KRITISK SYGDOM MV I GRUPPELIVSORDNINGEN FOR STATSANSATTE

Læs mere

Forsikringsorientering for Gruppelivsforsikring

Forsikringsorientering for Gruppelivsforsikring Forsikringsorientering for Gruppelivsforsikring Gruppelivsordningen har aftale nr. 94915 i Administrationsselskabet Forenede Gruppeliv. Pkt. 1 Indtrædelse For at blive omfattet af Gruppelivsforsikringen,

Læs mere

Betingelser nr. 20-7 Ulykkesforsikring

Betingelser nr. 20-7 Ulykkesforsikring Betingelser nr. 20-7 Ulykkesforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S Kritisk Sygdom Version Juli 2004 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Kritisk Sygdom i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige

Læs mere

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S Kritisk Sygdom Version januar 2004 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Kritisk Sygdom i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige

Læs mere

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl.

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. TRYGHED VÆKST BALANCE gruppeliv - for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. Gruppelivsordningen Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning sikrer dig og familien

Læs mere

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2007 1. Med kritisk sygdom menes: kræft, blodprop i hjertet, bypassoperation/ballonudvidelse

Læs mere

Kundegruppelivsforsikring

Kundegruppelivsforsikring Kundegruppelivsforsikring Forsikrings betingelser Nr. KL-04 Gældende fra 1. oktober 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70

Læs mere

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2008 1. Med kritisk sygdom menes: Kræft, blodprop i hjertet, bypassoperation/ballonudvidelse

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Pr. 01.01.2016 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Hvem er omfattet Pkt. 1.1. Aftalen er obligatorisk og omfatter alle medlemmer i Bankpension, der ikke er fyldt 67 år eller er nævnt nedenfor under punkt 1.2.-1.4. Pkt. 1.2. Medlemmets pårørende, herunder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 ULYKKESFORSIKRING Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police er Sikrede efter denne police er alene de personer,

Læs mere

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED I disse betingelser kan du læse om, hvad

Læs mere

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat)

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Side 1 af 10 RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3.

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRISTISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET I PERIODEN FRA 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2007 1 FORSIKRINGS 52-1/07 16.04.2013 Dækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS)

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Forsikringen udbydes af Forenede Gruppeliv i samarbejde med Sygeforsikringen "danmark" Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2017 og erstatter

Læs mere

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET I PERIODEN FRA 1. JANUAR 2012 TIL 31. DECEMBER 2012 1 FORSIKRINGS 52-3/3 03.05.2013 Dækning

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

GRUPPEF ORSIKRING. Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Forsikringsbetingelser

GRUPPEF ORSIKRING. Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Forsikringsbetingelser GRUPPEF ORSIKRING Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikringsbetingelser Stk. 4. Forsikrede oplyses om skærpende ændringer af betingelserne med 1 måneds varsel til udgangen af en kalendermåned.

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Gældende fra december 2011 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Betingelser ved visse kritiske sygdomme

Betingelser ved visse kritiske sygdomme Betingelser ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2014 1 Får medlemmet stillet diagnose på en kritisk sygdom før medlemmet fylder 70 år, udbetales en engangssum, jf. dog 2-6. Med kritisk sygdom

Læs mere

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET I PERIODEN FRA 1. JANUAR 2008 TIL 31. DECEMBER 2011 1 FORSIKRINGS 52-2/10 16.04.2013 Dækning

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER 2010 PENSIONSREGULATIV BILAG TIL PENSIONSREGULATIV VEDTÆGT 8. DÆKNING VED VISSE KRITISKE SYGDOMME I PENSIONSREGULATIV (GÆLDENDE FRA 2010)...4 1. OPTAGELSE OG GENOPTAGELSE...

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche U07 Betingelser 011012 Side Fællesbestemmelser... 2 1 Generelt...

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Gør den hårde tid lidt lettere, hvis dit barn bliver ramt af alvorlig sygdom. Visse Kritiske Sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser

Gør den hårde tid lidt lettere, hvis dit barn bliver ramt af alvorlig sygdom. Visse Kritiske Sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser Gør den hårde tid lidt lettere, hvis dit barn bliver ramt af alvorlig sygdom Visse Kritiske Sygdomme til børn Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Forsikring ved

Læs mere

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde.

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde. 3.78.8 Ansættelsesvilkårsaftale for Butiksfunktionærer Mellem Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening og Butiksfunktionærgruppen (BF) under Danmarks Leder Organisation (DLO) 2010-2012 1 Dækningsområde

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Gældende fra 1. juli 2007 til 31. december 2007

Gældende fra 1. juli 2007 til 31. december 2007 Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2007 Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Nedenstående almindelige forsikringsbetingelser gælder for forsikringer i

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger

Tandlægernes Tryghedsordninger Tandlægernes Tryghedsordninger Forsikringsbetingelser den 1. januar 2008 Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger bygger på samarbejde

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser 2122005

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser 2122005 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 2122005 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Ulykkesforsikring - voksne afsnit 14 Side 8 3. Dødsfald - voksne afsnit

Læs mere

HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015

HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015 HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015 1 Hvad er en forsikring mod visse kritiske sygdomme? Forsikringen dækker, hvis du eller dine børn i forsikringstiden får stillet

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af kapitalpension m.v. ved livstruende sygdom

Bekendtgørelse om udbetaling af kapitalpension m.v. ved livstruende sygdom Page 1 of 6 BEK nr 1031 af 24/10/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-10-2005 Skatteministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Bilag 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere ændringer. 1. Tegning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen

Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Tilvalgsforsikring i DIP Vilkår for forsikringen Gruppelivsaftale 98586 1 Betingelser for at blive omfattet af Tilvalgsforsikringen Stk. 1. Du kan blive omfattet af Tilvalgsforsikringen, hvis du er omfattet

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Pr. 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringer for ansatte i HK

Forsikringer for ansatte i HK 2016 Forsikringer for ansatte i HK Orienterende oplysninger om gruppelivsordning GL134 og ulykkesforsikring policenr. 248552285. HK har som arbejdsgiver tegnet flere forsikringer, der dækker dig som medarbejder.

Læs mere

DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013

DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013 1 FORSIKRINGS 52-4/02 06.05.2013 Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Børnesygeforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Børnesygeforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Børnesygeforsikring Branche AP Børneforsikring Betingelser 010115 Indholdsfortegnelse Side Dødsfaldssum til børn..1 Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn.. 8 Sygdomsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

Mølholm Forsikring A/S 1. januar 2008

Mølholm Forsikring A/S 1. januar 2008 Forsikringsbetingelser ved Kritisk Sygdom. 1.0 Hvornår træder forsikringen i kraft? 1.1 1 måned efter gruppeforsikringens underskrift, med mindre andet fremgår af aftalen. Overtages forsikringen fra andet

Læs mere

POLICE Udskrevet den 07.05.10

POLICE Udskrevet den 07.05.10 POLICE Udskrevet den 07.05.10 Dansk Bjergklubs Forlagsvirksomhed KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Mortonsvej 9 Policenr.: 2800 Kgs Lyngby 646 034 055 1 Forsikringen dækker Beskæftigelse Antal personer Bjergbestiger

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-7. Gældende fra 1. oktober 2001

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-7. Gældende fra 1. oktober 2001 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser Nr. 20-7 Gældende fra 1. oktober 2001 Revideret 1. januar 2008 på grund af nye regler omkring nærmeste pårørende Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup,

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

Forsikringer for ansatte i HK

Forsikringer for ansatte i HK Forsikringer for ansatte i HK Gruppelivsordning GL134 og ulykkesforsikring policenr. 248552285. Gældende fra juli 2017 HK har som arbejdsgiver tegnet flere forsikringer, der dækker dig som medarbejder.

Læs mere

Forsikringsbetingelser den 1. januar 2014 PFA Kritisk Sygdom - Obligatorisk gruppeforsikring

Forsikringsbetingelser den 1. januar 2014 PFA Kritisk Sygdom - Obligatorisk gruppeforsikring Forsikringsbetingelser den 1. januar 2014 PFA Kritisk Sygdom - Obligatorisk gruppeforsikring Aftalegrundlag 1. Disse forsikringsbetingelser, der er oprettet i henhold til lov om forsikringsaftaler, er

Læs mere

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999 Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999 Pr. 01.01.2015 2 Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser for Forsikring ved visse kritiske

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING. Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser

GRUPPEFORSIKRING. Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser GRUPPEFORSIKRING Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn Forsikringsbetingelser Stk. 4. Forsikrede og dennes værge oplyses om skærpende ændringer af betingelserne med 1 måneds varsel til udgangen

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999 Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999 Pr. 01.01.2016 2 Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser for Forsikring ved visse kritiske

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...4 6 Dækning...5 7 Dækningsberettiget

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Dækning ved udvalgte kritiske Forsikringsbetingelser for diagnosticeret efter 1. januar 2016 20.05.2016 52/06-3 Side 2/9 Dækning ved er betegnelsen for en forsikring, der omfatter medlemmerne af Lægernes

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Børneforsikring Gældende fra den 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser til Børneforsikring Gældende fra den 1. januar 2015 Dækningssummer Varigt mén som følge af ulykke Varigt mén som følge af sygdom Nedsat erhvervsevne Økonomisk Førstehjælp Hospitalskompensation Ved dødsfald 820.000 kroner 820.000 kroner 546.000 kroner 100.000

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Sørg for ro i økonomien, hvis dit barn bliver sygt eller dør. Børnepakke. Forsikringsbetingelser

Sørg for ro i økonomien, hvis dit barn bliver sygt eller dør. Børnepakke. Forsikringsbetingelser Sørg for ro i økonomien, hvis dit barn bliver sygt eller dør Børnepakke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Børnepakken er oprettet på grundlag af aftaler mellem

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 13. februar 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere

Helbredsforsikring - operation minimum

Helbredsforsikring - operation minimum Helbredsforsikring - operation minimum PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 67-10A Aon Operation Minimum Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler Gældende fra januar 2010 Helbredsforsikring

Læs mere

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Børnepension Link Topdanmark Livsforsikring A/S Forsikringsbetingelser 6615-2, januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny police til Motorhistorisk Samråd

Ny police til Motorhistorisk Samråd ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFDATFDDFFTDFTTDFTTTFAFFDFADDTDFDFFTFFTAFADAFAATFFDFTTTFTDTFFFFFF Motorhistorisk Samråd

Læs mere

Betingelser. plusliv. Nr. 5274. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk.

Betingelser. plusliv. Nr. 5274. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 10 plusliv Betingelser Nr. 5274 Indholdsfortegnelse Side 2 af 10 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Betingelser. Nr. 5274

Betingelser. Nr. 5274 Betingelser Nr 5274 Indholdsfortegnelse Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen omfatter Side 2 Nr 5274 / 02010 Afsnit 1 Fællesbestemmelser 1 Forsikringsaftalen 2 Oplysninger ved forsikringsaftalens

Læs mere

G R U P P E L I V S A F TA L E

G R U P P E L I V S A F TA L E G R U P P E L I V S A F TA L E 1 Hvem er omfattet Pkt. 1.1. Aftalen er obligatorisk og omfatter alle medlemmer i Bankpension, der ikke er fyldt 67 år eller er nævnt nedenfor under punkt 1.2-1.4. Pkt. 1.2.

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Hvem er omfattet Pkt. 1.1. Aftalen er obligatorisk og omfatter alle medlemmer i Bankpension, der ikke er fyldt 67 år eller er nævnt nedenfor under punkt 1.2.-1.4. Pkt. 1.2. Medlemmets pårørende, herunder

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Kritisk Sygdom

Almindelige forsikringsbetingelser for Kritisk Sygdom Almindelige forsikringsbetingelser for Kritisk Sygdom Nr. 2011 01 01 Disse forsikringsbetingelser træder i kraft 1. januar 2011 og gælder for dækning ved visse kritiske sygdomme i Skandia Livsforsikring

Læs mere