Akutberedskab ved procedurer med øget risiko for anafylaksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akutberedskab ved procedurer med øget risiko for anafylaksi"

Transkript

1 Klaringsrapport Akutberedskab ved procedurer med øget risiko for anafylaksi Specielt med henblik på allergen-specifik immunterapi Udarbejdet af en arbejdsgruppe fra Dansk Selskab for Almen Medicin Per Grinsted & Niels Christian Heebøll-Nielsen Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Lene Heise Garvey & Bent Husum Dansk Selskab for Allergologi Hans-Jørgen Malling & Peter Plaschke 3. marts 2004

2 Baggrund På baggrund af en henvendelse i 2000 fra Dansk Selskab for Allergologi til Sundhedsstyrelsen om at udarbejde retningslinier for akutberedskabet ved procedurer med øget risiko for udløsning af anafylaksi specielt allergen-specifik immunterapi ( Allergivaccination ), anbefalede Sundhedsstyrelsen udarbejdelse af en klaringsrapport udfærdiget af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra tre videnskabelige selskaber: Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, Dansk Selskab for Almen Medicin og Dansk Selskab for Allergologi. Allergen-specifik immunterapi er en behandling med øget risiko for anafylaksi, idet selve behandlingsprincippet består af subkutan injektion af et allergen-ekstrakt til en IgE-sensibiliseret person. Denne behandling har tidligere i høj grad været en allergologisk specialistopgave, specielt opdoseringsfasen, som rummer den største risiko for udløsning af anafylaksi, om end anafylaksi kan ses under hele behandlingsforløbet. I forbindelse med specialet Medicinsk Allergologi s nedlæggelse, januar 2003, må det forudses, at allergologiske speciallæger inden for en årrække vil forsvinde, og at behandlingen i tiltagende grad vil blive varetaget i almen praksis. Det er derfor vigtigt, at der skabes klare retningslinier for akutberedskabet med henblik på at sikre en optimal patientsikkerhed i behandlingssituationen. Behovet for et veldefineret akutberedskab ved allergen-specifik immunterapi er forstærket af en række anafylaktiske reaktioner udløst af denne behandling. Indberetninger til Lægemiddelstyrelsen i 2003 omfatter således mere end 40 tilfælde af anafylaktisk shock udløst af immunterapi med græs. Anafylaktiske reaktioner kan imidlertid også ses ved en række andre procedurer udført i sundhedssektoren. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin har alene været involveret i udfærdigelsen af retningslinier for behandling af anafylaksi og akutberedskab. Retningslinier ved allergenspecifik immunterapi i primærsektoren er udarbejdet af Dansk Selskab for Almen Medicin og Dansk Selskab for Allergologi i fællesskab. Der findes ikke evidens omkring anafylaksibehandling. Det har været arbejdsgruppens intention at basere klaringsrapporten på bedste eksisterende viden. Kommissorium a. Definition af anafylaksi b. Afgrænsning af procedurer med øget risiko for anafylaksi c. Behandling af anafylaktiske reaktioner d. Akutberedskab ved anafylaksi e. Retningslinier ved allergen-specifik immunterapi i primærsektoren Anbefalingerne er udarbejdet for at minimere risikoen for sequelae ved anafylaktiske reaktioner udløst af allergen-specifik immunterapi. Anbefalingerne er primært udarbejdet for brug i almen praksis, men gælder også for praktiserende speciallæger og specialafdelinger i sygehussektoren. Med en stigende anvendelse af allergenspecifik immunterapi udført som et samarbejde mellem speciallæger og almen praksis er det vigtigt at have nationale retningslinier for det akutte beredskab baseret på internationale anbefalinger. 2

3 Definition af anafylaksi Anafylaksi er en alvorlig, livstruende systemisk hypersensitivitetsreaktion. Allergisk udløst anafylaksi er et hurtigt indsættende, generaliseret og oftest uventet, klinisk syndrom, som skyldes en immunreaktion hos en sensibiliseret person efter udsættelse for et antigen. Reaktionen skyldes aktivering og frigørelse af højpotente vasoaktive mediatorer fra mastceller og basofile granulocytter. Syndromet kan i forskellig grad medinddrage alle organsystemer, men omfatter oftest kutane, respiratoriske, kardiovaskulære, gastrointestinale og cerebrale symptomer. Det anafylaktiske respons forudsætter, at der på et tidligere tidspunkt er induceret en IgEsensibilisering med et fremmed protein eller med et hapten konjugeret til et vævs- eller serumprotein. Ved ny eksponering kobles proteinet eller hapten-proteinkonjugatet i store vævsområder og i kredsløbet til specifikke IgE-molekyler på mastceller og basofile granulocytters høj-affinitets IgE-receptorer. Type I-mediatorerne histamin, prostaglandiner, leukotriener, PAF (trombocyt aktiverende faktor) og enzymer (tryptase) frigives i store dele af organismen og i cirkulationen inden for et kort tidsrum, og der induceres udbredte symptomgivende, kliniske manifestationer. Mediatorernes effekt på det kardiovaskulære system medfører nedsat kartonus, vasodilatation og har arytmogen effekt på hjertet. I luftvejene udløses bronkokonstriktion, øget bronkial sekretion, submukøst ødem og eosinofil infiltration. Ikke-allergiske anafylaktiske reaktioner ( anafylaktoide ) udgør en gruppe med forskellig og ofte mindre veldefineret ætiologi. Immunkomplekser og andre agentia kan via komplement-aktivering og ved dannelse af C3a og C5a (anafylatoxiner) aktivere mastceller og basofile granulocytter uden om IgE-systemet, så der opstår en mediator-frigørelse af samme art som ved den IgE-specifikke reaktion. Her spiller immunsystemet ofte en indirekte rolle, men der er ikke tale om en immunspecifik aktivering af mastcellesystemet, og komplement-aktivering over den alternative reaktionsvej er oftest immunologisk uspecifik. Ikke-allergiske anafylaktiske reaktioner kan også udløses uden om IgE-systemet og komplementfaktorer via farmakologiske mekanismer (f.eks. acetylsalicylsyreintolerans). I andre tilfælde er mekanismen ukendt. En speciel type af ikke-allergisk anafylaksi optræder efter kraftig fysisk anstrengelse (exerciseinduced anaphylaxis). Symptomer ved anafylaksi Prodromer Almen utilpashed, mathedsfølelse, svimmelhed, akut hovedpine, flushing, palpitationer, hudkløe (specielt håndflader og fodsåler), oppression. Organmanifestationer Luftveje Snue, nysen, hoste, hæshed, stridor, bronkieobstruktion, lungeødem, respirationsstop. 3

4 Gastrointestinal kanal Kardiovaskulære system CNS Hud Kvalme, opkastning, koliksmerter, defækationstrang, ekskret-afgang. Takykardi, hypotension, arytmi, ventrikelflimmer, shock, hjertestop. Sløret sensorium, bevidsthedstab, kramper. Flushing, kløe, urticaria, angioødem, eksantem. Procedurer med øget risiko for anafylaksi Allergen-specifik immunterapi Allergitestning (specielt provokationer med fødevarer og lægemidler) Indgift af lægemidler (f.eks.): - antibiotika (penicillin m.f.) - acetylsalicylsyre og andre NSAID-præparater - lokalanæstetica Vaccinationer Behandling af anafylaktiske reaktioner Erkendelse af den anafylaktiske reaktion og indledning af kurativ behandling uden unødig forsinkelse kan være livreddende. På baggrund af symptomernes livstruende karakter er behandlingen ikke baseret på klinisk kontrollerede forsøg. Overordnet set har arbejdsgruppen udarbejdet disse retningslinier ud fra det synspunkt, at der kun bør være få, men til gengæld effektive, behandlingsprocedurer (Tabel 1). Adrenalin er hovedbehandlingen af den anafylaktiske reaktion. Adrenalin ophæver effekten af de symptomudløsende mediatorer ved at modvirke ødem, dilatere bronkie-muskulaturen og øge hjertets minutvolumen og middelblodtrykket, således at der opnås forbedret oxygenering. Adrenalin skal administreres i tilstrækkelige doser og ad en administrationsvej, der sikrer hurtig og sufficient optagelse. Subkutan injektion vil p.g.a. nedsat perfusion medføre en usikker absorption. Adrenalin bør derfor gives dybt i.m. eller ved manifest shock i.v. (tabel 1). Adrenalinindgift kan gentages ved manglende respons. Hypoxi behandles med ilt (typisk 5-10 l/min). Det er hypoxien og hypoxigraden, der forårsager de sequelae, der eventuelt opstår. Derfor er ilttilførsel afgørende for at undgå sequelae. Kortikosteroid og antihistamin bør administreres snarest efter at adrenalin har stabiliseret den kardio-respiratoriske tilstand. Kortikosteroider har især betydning ved at forhindre eller hæmme forsinkede reaktioner. Ved bronkospasme kan anvendes selektive beta-2-agonister som inhalation eller parenteralt. Larynxødem vil ofte respondere på inhaleret adrenalin (1 mg inhaleret via forstøverapparat). Før transport til sygehus anbefales det, at der, selv ved mildere symptomer, anlægges velfungerende i.v.-adgang af hensyn til en effektiv behandling. Transporten af patienter med 4

5 svære symptomer bør ske med lægeledsagelse. Patienter med alvorlige anafylaktiske reaktioner bør, selv om de initiale symptomer responderer godt på behandlingen, og patienten er velbefindende, akut hospitaliseres med monitorering i 24 timer for at overvåge, om der udvikles protraherede symptomer. Behandlingen af det sekundære shock adskiller sig ikke fra behandlingen af det primære shock. Ved alvorligt anafylaktiske shock bør generelle regler for shockbehandling følges, herunder volumenerstatning, anvendelse af plasmaekspandere og pressorstoffer, intubation og respiratorbehandling, overvågning af hjertearytmier, puls og blodtryk. Akutberedskab ved anafylaksi Følgende udstyr og farmaka SKAL være umiddelbart tilgængelig i både primær- og sekundærsektoren: Stetoskop og blodtryksapparat Injektionssprøjter, kanyler, venflon og staseslange Adrenalin 1 mg/ml (husk holdbarhed 1 år uden for køleskab) Antihistamin til peroral og intramuskulær/intravenøs administration Kortikosteroid til intravenøs injektion Beta-2-agonist til inhalation eller parenteral administration Udstyr til administration af ilt (iltbombe og Rubensballon) og tungeholder Sug Følgende udstyr og farmaka SKAL derudover være umiddelbart tilgængelig i sekundærsektoren: Udstyr til administration af intravenøs væske Plasmaekspander til intravenøs administration (f.eks. Haes-steril) Afhængig af afstanden til intensiv-funktion kan andet akutudstyr til intubation, DC konvertering, trakeotomi og intrakardiel injektion overvejes. Retningslinier ved allergen-specifik immunterapi i primærsektoren Arbejdsgruppen anbefaler, at der i de enkelte amter/regioner udarbejdes fælles retningslinier for allergiudredning og indikation samt for praktisk allergen-specifik immunterapi (dosering, 5

6 dosismodifikation ved kliniske symptomer i sæson eller ved overskridelse af tidsinterval mellem injektionerne, samt retningslinier for akutbehandling af systemiske reaktioner). Samtidig anbefales det, at der i et tværfagligt regi tilbydes efteruddannelse af praktiserende læger og deres personale. På baggrund af en øget risiko for systemiske reaktioner i opdoseringsfasen opfordres primærsektoren til lokalt i sit område at etablere en samarbejdsaftale med specialisterne om, hvem der mest hensigtsmæssigt foretager opdoseringsfasen. Uanset hvor opdoseringsfasen foregår, kan vedligeholdelsesbehandlingen udmærket foregå i primærsektoren, hvis patienten og den praktiserende læge er indforstået med dette, og hvis den praktiserende læge har tilstrækkelig erfaring i den praktiske behandling og råder over det rekommanderede akutberedskab. Har opdoseringen været kompliceret af systemiske bivirkninger, eller har patienten på baggrund af kraftig sensibilisering en øget risiko for anafylaksi, bør vedligeholdelsesbehandling ikke foregå i primærsektoren. DSA og DSAM s retningslinier for administration af allergen-specifik immunterapi er angivet i tabel 2. Allergen-specifik immunterapi udføres af en læge eller et personale under direkte supervision af en læge og under omstændigheder, hvor akutberedskabet sikrer en øjeblikkelig behandling af anafylaktiske almenreaktioner. Af hensyn til optimal behandling af anafylaktiske reaktioner og eventuel alarmering skal der altid være 2 personer til stede ved allergen-specifik immunterapi. Det anbefales, at alment praktiserende læger, som udfører allergen-specifik immunterapi gennemgår et kursus i allergen-specifik immunterapi. Af hensyn til rutine og fortrolighed skal den person, der udfører behandlingen, løbende foretage allergen-specifik immunterapi (f.eks. 3-5 patienter i behandling, hvilket svarer til 2-3 vaccinationer per måned). Personale, som udfører behandlingen, skal være oplært i procedurer omkring monitorering af patienten før injektion og justering af allergendosis. Personale, som udfører behandlingen, skal være oplært i erkendelse af og behandling af systemiske reaktioner, basal genoplivningsteknik og brugen af akutudstyr. Akutudstyr (akutkasse med udstyr til iltbehandling, sugning og genoplivning) skal forefindes, og lægen skal regelmæssigt (eksempelvis én gang om måneden) sikre, at udstyret er funktionsdygtigt. Patienten skal observeres 30 min efter hver injektion, og længere hvis der udvikles symptomer. Patienter der behandles med inhalationsallergener skal have målt lungefunktion (peak flow er tilstrækkeligt) før og 30 min efter injektion for at erkende subklinisk astma (peak flow skal inden immunterapi være > 80% af habituel værdi). Ved behandling med flere allergenekstrakter bør disse indgives med 30 min interval. 6

7 Referencer 1. Malling H-J, Weeke B. (Eds) EAACI Immunotherapy Position Paper. Allergy 1993; 48 (suppl 14): American Academy of Allergy, Asthma and Immunology Board of directors. Guidelines to minimize the risk from systemic reactions caused by immunotherapy with allergenic extracts. Position Statement. J Allergy Clin Immunol 1994;93: Bousquet J, Lockey RF, Malling H-J (Eds): WHO Position Paper. Allergen Immunotherapy: therapeutic vaccines for allergic diseases. Allergy 1998;53 (Suppl 44): American College of Allergy, Asthma and Immunology Board of Regents. Position statement on the administration of immunotherapy outside of the prescribing allergist facility Formgren H, Arvidsson M, Eriksson M et al. Specifik immunterapi. Rekomendationer för läkare och sjuksköterskor. Svenska Föreningen för Allergologi Dreborg S, Florvaag E, Steinsvåg A, Bolle R. Praktisk veileder i allergivaksinasjon. Norsk kvalitetssikringsdokument for Hyposensibilisering - Allergenspecifikk immunterapi - Allergivaksinasjon. Den norske lægeforening Li JT, Lockey RF, Bernstein IL, Portney JM, Nicklas RA. Allergen immunotherapy: a practice parameter. Joint Task Force on Practice Parameters, ACAAI, AAAAI, JCAAI. Ann Allergy Asthma Immunol 2003;90: Walker S, Sheikh A. Managing anaphylaxis: effective emergency and long-term care are necessary. Clin Exp Allergy 2003;33: McLean-Tooke APC, Bethune CA, Fay AC, Spickett GP. Adrenaline in the treatment of anaphylaxis: what is the evidence? BMJ 2003;327:

8 Tabel 1 Forslag til behandling af systemiske straks-reaktioner ved allergen-specifik immunterapi Voksne patienter Anafylaktisk shock 1. Adrenalin (1 mg/ml) 0,5-0,8 mg (0,5-0,8 ml) dybt i.m. Kan gentages efter behov Ved manglende respons evt. 0,3-0,5 mg (0,3-0,5 ml) i.v. (langsomt i refrakte doser à 0,1 ml). 2. i.v. adgang (venflon). På sygehus drop med NaCl og hvis indiceret plasmaekspander (f.eks. Haes-steril). 3. Lejring i Trendelenburg position 4. Frie luftveje (evt. tungeholder) & ilt 5-10 l/min. 5. Kontrol af BT og puls. 6. Antihistamin Tavegyl (1 mg/ml) 1-2 mg (1-2 ml) i.v. NB: bør aldrig være første og eneste behandling. 7. Methylprednisolon Solu-Medrol mg i.v. Indlæggelse obligat på grund af risiko for protraheret shock. Alvorlig systemisk reaktion (Angioødem, universel urticaria) 1. Adrenalin (1 mg/ml) 0,3-0,5 mg (0,3-0,5 ml) dybt i.m. 2. i.v. adgang (venflon). 3. Kontrol af BT og puls. 4. Antihistamin p.o. eller Tavegyl (1 mg/ml) 1-2 mg (1-2 ml) i.m. 5. Kortikosteroid (Prednisolon 50 mg p.o. eller Solu-Medrol mg i.v. Overvej indlæggelse. Lokaliseret urticaria 1. Antihistamin p.o. 2. i.v. adgang (venflon). Observer minimum 60 min. Astma 1. Inhaleret ß-2 agonist (kan gentages) 2. i.v. adgang (venflon). 3. Ilt 2-5 l/min 4. Evt. ß-2-agonist systemisk 5. Kortikosteroid (Prednisolon 50 mg p.o. eller Solu-Medrol mg i.v. Overvej indlæggelse. Doser til børn Adrenalin (1 mg/ml) 0,01 mg/kg (0,01 ml/kg) i.m. Antihistamin Tavegyl (1 mg/ml) 0,0125-0,025 mg/kg i.m. Kortikosteroid Solu-Medrol 2 mg/kg i.v. Tabel 2 8

9 DSA og DSAM s retningslinier for administration af allergen-specifik immunterapi. Allergen-specifik immunterapi skal udføres af en læge eller et personale under direkte supervision af en læge og under omstændigheder, hvor akutberedskabet sikrer en øjeblikkelig behandling af anafylaktiske, systemiske reaktioner. Patienten skal have målt lungefunktion før og efter injektionen. Patienten skal observeres 30 min efter hver injektion, og længere hvis der udvikles symptomer. Allergen-specifik immunterapi kræver minimum 2 personer til stede. Personale, som udfører behandlingen, skal være oplært i procedurer omkring monitorering af patienter før injektion, justering af allergendosis, erkendelse af og behandling af systemiske reaktioner og basal genoplivningsteknik. Følgende udstyr og farmaka SKAL være umiddelbart tilgængelig i primær- og sekundærsektoren: Stetoskop og blodtryksapparat Injektionssprøjter, kanyler, venflon og staseslange Adrenalin 1 mg/ml (husk holdbarhed 1 år uden for køleskab) Antihistamin til peroral og intramuskulær/intravenøs administration Kortikosteroid til intravenøs injektion Beta-2-agonist til inhalation eller parenteral administration Udstyr til administration af ilt (iltbombe og Rubensballon) samt tungeholder Sug Følgende udstyr og farmaka SKAL derudover være umiddelbart tilgængelig i sekundærsektoren: Udstyr til administration af intravenøs væske Plasmaekspander (f.eks. Haes-steril) til intravenøs administration Afhængig af afstanden til intensiv-funktion kan andet akutudstyr til intubation, DC konvertering, trakeotomi og intrakardiel injektion overvejes. 9

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi

Lommeguide. i praktisk. allergen-specifik immunterapi DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI Lommeguide i praktisk allergen-specifik immunterapi Baseret på EAACI Immunotherapy Interest Group Standards for Practical Allergen-Specific Immunotherapy Januar 2005 Formålet

Læs mere

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling

Anafylaksi Diagnosticering & behandling Hans-Jørgen Malling Anafylaksi Diagnosticering & behandling DAC Hans-Jørgen Malling Dansk AllergiCenter Region Hovedstaden Definition af anafylaksi Anafylaksi er en akut, potentielt livstruende tilstand, der skal erkendes

Læs mere

2.4 AKUTBEREDSKAB OG HJERTESTOP

2.4 AKUTBEREDSKAB OG HJERTESTOP Speciallæger i almen medicin Marit Runge & Helle Middelfart Rudersdalklinikken, Holte. 2.4 AKUTBEREDSKAB OG HJERTESTOP Dagens program: Formål: at sikre hurtig og kvalificeret behandling ved hjertestop

Læs mere

Iltflaske med nyt nasalt iltkateter klar står i laboratoriet Hjertestarter ophængt på gangen Handsker i alle rum Kanyleboks i alle rum

Iltflaske med nyt nasalt iltkateter klar står i laboratoriet Hjertestarter ophængt på gangen Handsker i alle rum Kanyleboks i alle rum Standard 2.4 Dokumentnavn: Akut behandling lc-k Retningslinjer for genoplivning/ retningslinjer for behandling af anafylaktisk chok Dato for ikrafttrædelse: 1. december2015 Revideres senest: 1. december

Læs mere

Al ergisk reaktion: Anafylaksi: Anafylaktisk shock

Al ergisk reaktion: Anafylaksi: Anafylaktisk shock Anafylaksi Definitioner: Allergisk reaktion: hudkløe, rødme af huden, udslæt - f. eks. i form af urticaria (nældefeber) med kvadler i huden, hævede slimhinder, kvalme Anafylaksi: svær, livstruende generaliseret

Læs mere

Anafylaksi hos børn og voksne

Anafylaksi hos børn og voksne Anafylaksi hos børn og voksne Forfattere: Arbejdsgruppe under Dansk Selskab for Allergologi: ovl. Carsten Bindslev-Jensen, ovl. Lene Heise Garvey, ovl. Susanne Halken, ovl. Kirsten Skamstrup Hansen, ovl.

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI

DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI Lægemiddelstyrelsen Att. Margit Handlos Axel Heides Gade 1 2300 København S Hans-Jørgen Malling Overlæge, dr.med. Allergi-klinik 4222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf 35 45 75 89 Fax 35 45 75 83 e-mail

Læs mere

Anafylaksi hos Voksne og børn, erkendelse og behandling af

Anafylaksi hos Voksne og børn, erkendelse og behandling af Anafylaksi hos Voksne og børn, erkendelse og behandling af Udgiver: Region Hovedstaden og Region Sjælland SP WORKFLOW ID: Nej Dokumenttype: Vejledning Version: Forfattere: Arbejdsgruppe under SFR (Dansk

Læs mere

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma

Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma Allergivaccination i forbindelse med behandling af allergi og astma 3. august 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Lidt om allergi og astma...3 2.1 Udredning af allergi og astma...3 2.2 Behandlingen

Læs mere

Evt Furosemid 40 80 mg i.v. ved lungestase og BT > 110

Evt Furosemid 40 80 mg i.v. ved lungestase og BT > 110 Akut koronar syndrom 1. Ring 112 2. IV-adgang: morfin 5-10 mg ved BT > 110 3. Iilt: 10-15 L/min på maske 4. NG subl 1-2 pust (0,4 mg/dosis) ved BT > 110, kan gentages efter behov. OBS! Behandling for erektil

Læs mere

Anafylaksi. biografi: forfatters adresse:

Anafylaksi. biografi: forfatters adresse: Hans-Jørgen Malling ALLERGI 589 Anafylaksi Anafylaksi er en akut potentiel livstruende tilstand, som alle i praksis skal kunne håndtere. Symptomer og behandling er identisk uanset de udløsende mekanismer.

Læs mere

Allergiske reaktioner under anæstesi

Allergiske reaktioner under anæstesi Allergiske reaktioner under anæstesi FSAIO forårslandskursus Vejle, 20. marts 2015 Mogens Krøigaard Hvem Allergologer + Anæstesiologer Hvad Patientudredning (landsfunktion) Rådgivning og undervisning Udfærdigelse

Læs mere

Lægemiddelallergi. Minisymposium for praktiserende læger. Pharmakon, Hillerød 4/ Mogens Krøigaard, overlæge, speciallæge i anæstesiologi

Lægemiddelallergi. Minisymposium for praktiserende læger. Pharmakon, Hillerød 4/ Mogens Krøigaard, overlæge, speciallæge i anæstesiologi Lægemiddelallergi Minisymposium for praktiserende læger Pharmakon, Hillerød 4/11-2016 Mogens Krøigaard, overlæge, speciallæge i anæstesiologi Klinik for Allergi, Gentofte Hospital Indhold Bivirkninger

Læs mere

Forældre information. Anafylaksi / EpiPen

Forældre information. Anafylaksi / EpiPen Forældre information Anafylaksi / EpiPen Kvalitet Døgnet Rundt Børne- og ungeklinikken Forældreinformation omkring EpiPen EpiPen er en engangspen indeholdende adrenalin. Kaldes også adrenalin-autoinjektor.

Læs mere

ANAFYLAKTISK REAKTION. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center. Medicinsk Ambulatorium, Lungeambulatoriet

ANAFYLAKTISK REAKTION. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center. Medicinsk Ambulatorium, Lungeambulatoriet ANAFYLAKTISK REAKTION Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Ambulatorium, Lungeambulatoriet HVAD ER EN ANAFYLAKTISK REAKTION? En anafylaktisk reaktion er en akut svær

Læs mere

Anafylaksi. Diagnose og behandling er vi gode nok? Lægedag Syd Tirsdag d. 23. september 2014

Anafylaksi. Diagnose og behandling er vi gode nok? Lægedag Syd Tirsdag d. 23. september 2014 Anafylaksi Diagnose og behandling er vi gode nok? Lægedag Syd Tirsdag d. 23. september 2014 Lene Heise Garvey, overlæge, ph.d, Speciallæge i anæstesiologi, fagområdespecialist i allergologi DAAC og Klinik

Læs mere

Kramper. Antidoter. Klysma 4 mg/ml 2,5 ml. Kramper voksne: 10 20 mg langsomt iv eller som klysma Kramper børn: 2 4 mg iv eller 1 2 ml klysma

Kramper. Antidoter. Klysma 4 mg/ml 2,5 ml. Kramper voksne: 10 20 mg langsomt iv eller som klysma Kramper børn: 2 4 mg iv eller 1 2 ml klysma Antidoter Kramper Naloxon (naloxon) Stesolid (diazepam) Injektionsvæske 0,4 mg/ml Overdosering med opiater Injektionsvæske 5 mg/ml, 2 ml Klysma 4 mg/ml 2,5 ml Sedation, abstinens, kramper 1 2 ml, kan evt.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin Skovbær, brusetabletter 1. februar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin Skovbær, brusetabletter 0. D.SP.NR. 22946 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin Skovbær 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder 200 mg acetylcystein.

Læs mere

Oversigt. Problemets omfang 03-06-2014

Oversigt. Problemets omfang 03-06-2014 Oversigt Problemets omfang Hvad skal jeg kunne? Akut hjertestop Andre akutte medicinske tilstande AED Opsamling Spørgsmål 2 Problemets omfang Ekstremt sjældent Børn har ALDRIG primært hjertestop!!!! Børn

Læs mere

Dansk Anæstesi Allergi Center. Allergi og anæstesi. FSAIO efterårslandskursus Kolding, 19. september 2011 Mogens Krøigaard

Dansk Anæstesi Allergi Center. Allergi og anæstesi. FSAIO efterårslandskursus Kolding, 19. september 2011 Mogens Krøigaard Allergi og anæstesi FSAIO efterårslandskursus Kolding, 19. september 2011 Mogens Krøigaard Indhold Specielle problemer ved anæstesi Hvad reagerer man på Symptomer Behandling Udredningsprogram Diverse Latex

Læs mere

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen Børn, allergi,astma, Børnelæge Aalborg Universitetshospital 1 Atopisk dermatitis 2 Kolik? 3 Astmatisk bronchitis 4 Blod i afføringen Spædbarnskolitis? Blodig afføring hos klinisk raskt barn 5 Skolebarn

Læs mere

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende

Hvis man gennem en længere periode har behov for symptomlindrende Allergivaccination Allergivaccination Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergivaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere om

Læs mere

Birk (Betula verrucosa) Græs (Phleum Pratense)

Birk (Betula verrucosa) Græs (Phleum Pratense) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denne brochure henvender sig til dig, der overvejer allergi vaccination eller allerede har taget beslutningen om at begynde behandlingen. Formålet er at informere

Læs mere

Allergiske lidelser, november 2009 ALLERGISKE LIDELSER. ved Frits Frandsen. Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C

Allergiske lidelser, november 2009 ALLERGISKE LIDELSER. ved Frits Frandsen. Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C ALLERGISKE LIDELSER ved Frits Frandsen Hjertelungeklinikken, Nørregade 16, 1. sal, 5000 Odense C MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI MEDICINSK IMMUNOLOGI

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

Allergivaccination. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Ambulatorium, lungeambulatoriet

Allergivaccination. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Medicinsk Ambulatorium, lungeambulatoriet Allergivaccination Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Ambulatorium, lungeambulatoriet Allergivaccination Hvorfor vaccination mod allergi? En allergisk reaktion

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til

PRODUKTRESUMÉ. for. Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til 10. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Bricanyl, infusionsvæske, opløsning, koncentrat til 0. D.SP.NR. 2900 1. LÆGEMIDLETS NAVN Bricanyl 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Terbutalinsulfat

Læs mere

Vejledning i neonatal genoplivning

Vejledning i neonatal genoplivning 1 Vejledning i neonatal genoplivning Det er formålet med vedlagte vejledning at erstatte den tidligere udsendte Behandling af asphyksi ved fødslen på baggrund af den nyligt udsendte Guidelines 2000 for

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008 Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin Juni 2008 Disposition Formål Baggrund Funktionsområder Uddannelse Kompetencer Organisation/lokalisation Fremtid Formål Formålet med dette nye fagområde har været

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI

DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI Diagnosekatalog - allergi I. Lungesygdomme I.1 Asthma bronchiale a) Asthma bronchiale allergicum... DJ45.0 Anvendes hvor allergi er hovedårsagen eller en væsentlig årsag til sygdommen. b) Asthma bronchiale

Læs mere

Final SmPC and PL wording Agreed by the PhVWP in May 2011

Final SmPC and PL wording Agreed by the PhVWP in May 2011 Beta-blocking agents, for ophthalmic use (alone or in combination with brinzolamide, dorzolamide, brimonidine, travoprost, latanoprost, bimatoprost, pilocarpine) betaxolol - carteolol - levobunolol - metipranolol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

Allergi. IgE. Søren Hansen Afd. For Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk

Allergi. IgE. Søren Hansen Afd. For Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk Allergi IgE Mast Baso Eosino Søren Hansen Afd. For Cancer og Inflammationsforskning, WP21-1, SHansen@health.sdu.dk Relevans Definition af hypersensitivitet, allergi, atopy: Hypersensitivity is the uncontrolled

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 21. april 2016 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Lidokain FarmaPlus injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml og 20 mg/ml Lidocainhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får indgivet medicinen. Gem indlægssedlen.

Læs mere

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Hvert kvartal bliver indberetninger om formodede bivirkninger ved vacciner i det danske børnevaccinationsprogram gennemgået og

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- b,t

Patientinformation DBCG 2007- b,t information DBCG 2007- b,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Insektallergi. biografi: forfatters adresse:

Insektallergi. biografi: forfatters adresse: Holger Mosbech ALLERGI 477 Insektallergi Skønsmæssigt 1.000 patienter har hvert år almensymptomer efter stik af gedehams (hveps) eller honningbi og bør undersøges for allergi. Ved påvist allergi er behandlingen

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Note: De pågældende punkter i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referral proceduren. Produktinformationen kan

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Erbitux 5 mg/ml infusionsvæske, opløsning Cetuximab

Indlægsseddel: Information til brugeren. Erbitux 5 mg/ml infusionsvæske, opløsning Cetuximab Indlægsseddel: Information til brugeren Erbitux 5 mg/ml infusionsvæske, opløsning Cetuximab Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Faglig vejledning vedrørende kommunallægernes medvirken ved MFR vaccination i skolerne. Indholdsfortegnelse

Faglig vejledning vedrørende kommunallægernes medvirken ved MFR vaccination i skolerne. Indholdsfortegnelse Marts 2000 Faglig vejledning vedrørende kommunallægernes medvirken ved MFR vaccination i skolerne Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. MFR VACCINEN... 2 OPBEVARING AF VACCINEN... 2 3. FØR DEN UNGE

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af akutte blødninger hos palliative patienter juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef VI Akutte blødninger opstår oftest hos alvorligt syge og døende

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Bruce Phillip Kyle Behandlingssted:

Læs mere

Fri for laktose - Ernæringstrends Onsdag 4. marts 2015, kl. 19.00 21.30 Levnedsmiddelselskabet

Fri for laktose - Ernæringstrends Onsdag 4. marts 2015, kl. 19.00 21.30 Levnedsmiddelselskabet Fri for laktose - Ernæringstrends Onsdag 4. marts 2015, kl. 19.00 21.30 Levnedsmiddelselskabet Jeg tåler ikke mælk men er det proteinerne eller mælkesukkeret, der er skurken? Betina Hjorth, Rådgivningschef,

Læs mere

Anafylaktisk shock. Anaphylactic shock. Anafylaktisk shock

Anafylaktisk shock. Anaphylactic shock. Anafylaktisk shock Anafylaktisk shock EVA RYE RASMUSSEN, JAN TAGESEN, KRISTIANNA MEY Anaphylactic shock Anaphylactic reactions can potentially become very severe, and even lethal, if not treated correctly and in time. Several

Læs mere

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige på tidspunktet for Kommissionens afgørelse. Efter Kommissionens afgørelse

Læs mere

Anbefalinger for sundhedsfagligt indhold i et kommende nationalt CAVEregister

Anbefalinger for sundhedsfagligt indhold i et kommende nationalt CAVEregister Dato 30-01-2015 Sagsnr. 4-1611-4/14 JBL jbl@sst.dk Anbefalinger for sundhedsfagligt indhold i et kommende nationalt CAVEregister Baggrund I Den fælles udmøntningsplan for den nationale handlingsplan for

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Gadovist 1,0 mmol/ml injektionsvæske, opløsning, i fyldt injektionssprøjte/cylinderampul.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Gadovist 1,0 mmol/ml injektionsvæske, opløsning, i fyldt injektionssprøjte/cylinderampul. INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN 1,0 mmol/ml injektionsvæske, opløsning, i fyldt injektionssprøjte/cylinderampul Gadobutrol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette lægemiddel, da den

Læs mere

Vejledning om transfusionsmedicinsk. monitorering af blødende patienter

Vejledning om transfusionsmedicinsk. monitorering af blødende patienter Vejledning om transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter Behandlingsanbefaling Version 1.0-7. Juni 2013 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi ønsker at give en opdateret vejledning

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter 6. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin, brusetabletter 0. D.SP.NR. 06338 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder eller 600 mg acetylcystein.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Trine Bay Laurberg Behandlingssted:

Læs mere

Behandling af brystkræft efter operation

Behandling af brystkræft efter operation information DBCG 2010-d,t Behandling af brystkræft efter operation Du har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der i nogle tilfælde risiko for, at

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Foreløbig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Bent Castensøe-Seidenfaden Behandlingssted:

Læs mere

Anafylaksi VIDENSKAB. Hans-Jørgen Malling, Kirsten Skamstrup Hansen & Lene Heise Garvey

Anafylaksi VIDENSKAB. Hans-Jørgen Malling, Kirsten Skamstrup Hansen & Lene Heise Garvey 2 Anafylaksi Hans-Jørgen Malling, Kirsten Skamstrup Hansen & Lene Heise Garvey KLINISK PRAKSIS Statusartikel Dansk AllergiCenter Region Hovedstaden, Klinik for Allergi, Gentofte Hospital Ugeskr Læger 2014;176:V12130730

Læs mere

Allergi i forbindelse med anæstesi og operation

Allergi i forbindelse med anæstesi og operation Allergi i forbindelse med anæstesi og operation Landskursus for Lunge- og Allergisygeplejersker Svendborg 15.marts 2012 Mogens Krøigaard Indhold Specielle problemer ved anæstesi Hvad reagerer man på Udredningsprogram

Læs mere

Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v.

Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v. BEK nr 431 af 18/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 160757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Metacam. meloxicam. Hvad er Metacam? Hvad anvendes Metacam til? EPAR - sammendrag for offentligheden

Metacam. meloxicam. Hvad er Metacam? Hvad anvendes Metacam til? EPAR - sammendrag for offentligheden EMA/CVMP/259397/2006 EMEA/V/C/000033 EPAR - sammendrag for offentligheden meloxicam Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Formålet er at forklare, hvordan

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring.

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zofran 4 mg og 8 mg frysetørrede tabletter ondansetron Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR FAGOMRÅDE ALLERGOLOGI

UDDANNELSESPROGRAM FOR FAGOMRÅDE ALLERGOLOGI UDDANNELSESPROGRAM FOR FAGOMRÅDE ALLERGOLOGI DSA Juli 2015 Forudsætning for fagområdeuddannelsen i allergologi: 2 Speciallægeuddannelse i intern medicin: lungemedicin, dermatologi, arbejdsmedicin eller

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Flemming Klein Behandlingssted:

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR

UDDANNELSESPROGRAM FOR UDDANNELSESPROGRAM FOR FAGOMRÅDE ALLERGOLOGI 1 Indhold FORUDSÆTNING FOR FAGOMRÅDEUDDANNELSE I ALLERGOLOGI... 3 GENEREL MÅLSÆTNING... 3 VEJLEDER OG UDDANNELSESANSVARLIG OVERLÆGE... 5 GODKENDELSE AF FAGOMRÅDEUDDANNELSEN...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Carl Johan Fasting Erichsen Behandlingssted:

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Behandlingssted: Adresse: Danske Lægers Vaccinations Service, Vejle

Læs mere

RISIKOVURDERING PRÆMEDIKATION

RISIKOVURDERING PRÆMEDIKATION RISIKOVURDERING Baseret på vurdering af funktionsindskrækninger af de vigtige organsystemer. ASA klassifikation fra 1962 er stadig i brug - 5 grupper og "E" for emergency. Mangler: alder - efter 70 år

Læs mere

BØRNE-TOKS handlingsalgoritme

BØRNE-TOKS handlingsalgoritme BØRNE-TOKS handlingsalgoritme TOKSscore Minimumsobservations interval Handlingsalgoritme Plejeansvar 0 Hver 12. Fortsæt scoring hver 12.. Scoringshyppigheden kan øges efter lægeordination. Øget hyppighed

Læs mere

Patientinformation DBCG 2007- d,t

Patientinformation DBCG 2007- d,t information DBCG 2007- d,t Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Steen Meier Rønborg Behandlingssted:

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Benylan, oral opløsning 0. D.SP.NR. 0958 1. LÆGEMIDLETS NAVN Benylan 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Diphenhydraminhydrochlorid 2,8 mg/ml Hjælpestoffer se pkt.

Læs mere

Kredsløb. Carsten Tollund AN-OP-POTA. Abdominalcentret, Rigshospitalet

Kredsløb. Carsten Tollund AN-OP-POTA. Abdominalcentret, Rigshospitalet Kredsløb Carsten Tollund AN-OP-POTA. Abdominalcentret, Rigshospitalet Under dette foredrag skal du være klar til at gå online på din mobiltelefon, alternativt kan du anvende sms. Hotellets net hedder Munkebjerg

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Mogens Rishøj Behandlingssted:

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI. Varetagelse af allergiske sygdomme i det regionale Danmark

DANSK SELSKAB FOR ALLERGOLOGI. Varetagelse af allergiske sygdomme i det regionale Danmark 2. maj 2006 Varetagelse af allergiske sygdomme i det regionale Danmark Sammenfatning Som forslag til en optimal anvendelse af sundhedssystemets ressourcer og for at begrænse sygelighed med deraf følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale

Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMTK Koordineret med: Sagsnr.: 0903832 Dok. nr.: 1776499 Dato: 7. januar 2016 Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jes Christian Rahbek Behandlingssted:

Læs mere

7. januar Notat om allergivaccinationer

7. januar Notat om allergivaccinationer 7. januar 2014 Notat om allergivaccinationer Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lidt om allergi og astma... 3 2.1 Udredning af allergi og astma... 3 2.2 Behandlingen af allergi og astma... 4 3.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Clindamycin Stragen 150 mg/ml Koncentrat til infusionsvæske, opløsning samt injektionsvæske, opløsning Clindamycin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden

Læs mere

Hjertestop Instruks. Psykiatrien Thy-Mors

Hjertestop Instruks. Psykiatrien Thy-Mors Hjertestop Instruks Psykiatrien Thy-Mors Hjertestop Instruks Psykiatrien Thy-Mors Ambulatorium for almen psykiatri Thy- Mors Thylandsvej 37 7700 Thisted tlf. 9764 3050 Udgave 2 Februar 2013 Læs mere om

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Creon 25.000, hårde enterokapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Creon 25.000, hårde enterokapsler 24. august 2015 PRODUKTRESUMÉ for Creon 25.000, hårde enterokapsler 0. D.SP.NR 818 1. LÆGEMIDLETS NAVN Creon 25.000 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 kapsel indeholder 300 mg pankreatin svarende

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 19. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

Grænser for fødevarer der giver allergi. Charlotte B. Madsen Forskningsleder Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering Fødevareinstituttet

Grænser for fødevarer der giver allergi. Charlotte B. Madsen Forskningsleder Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering Fødevareinstituttet Grænser for fødevarer der giver allergi Charlotte B. Madsen Forskningsleder Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering Fødevareinstituttet Disposition Hvorfor er der brug for grænseværdier? Fødevareallergi

Læs mere

Kliniske retningslinier for ambulant astma udredning, opfølgning og behandling Resume Indholdsfortegnelse:

Kliniske retningslinier for ambulant astma udredning, opfølgning og behandling Resume Indholdsfortegnelse: Kliniske retningslinier for ambulant astma udredning, opfølgning og behandling - vejledning udarbejdet til fælles brug for almen praksis, speciallægepraksis og hospitalsambulatorier Rapporten er godkendt

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Arne Nyholm Gam Behandlingssted:

Læs mere

Formål: At patientens dyspnø lindres og patientens livskvalitet fysisk, psykisk og socialt øges.

Formål: At patientens dyspnø lindres og patientens livskvalitet fysisk, psykisk og socialt øges. Hospice Sønderjylland Oprettet d.18.03.13 af: JM, TK, BP, EJO, BD. Sidst revideret d. af: Pleje og behandling af patienter med dyspnø Godkendt d. 19.03.2013 af: HLE Skal revideres d. 19.03.2015 af KIG

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 6. juni 2008 kl til Hold S07V

Intern prøve farmakologi den 6. juni 2008 kl til Hold S07V den 6. juni 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 6 Case: En 58-årig kvinde indlægges på mistanke om akut blindtarmsbetændelse. Hun opereres samme aften og ordineres tablet morfin 10 mg p.n. mod postoperative

Læs mere

Uddannelsesprogram Introduktionslægeuddannelsen i pædiatri. Lærings- og evalueringsstrategier for 37 kompetencer

Uddannelsesprogram Introduktionslægeuddannelsen i pædiatri. Lærings- og evalueringsstrategier for 37 kompetencer Uddannelsesprogram Introduktionslægeuddannelsen i pædiatri Lærings- og evalueringsstrategier for 37 kompetencer 1 4.1 Medicinsk ekspert Kunne optage målrettet anamnese og informere forældrene om vurderingen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Foreløbig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jørgen Boris Velander Behandlingssted:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Antepsin, tabletter 26. oktober 2012 PRODUKTRESUMÉ for Antepsin, tabletter 0. D.SP.NR. 3919 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antepsin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Sucralfat 1 g Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Vivaglobin 160 mg/ml injektionsvæske, opløsning til subkutan anvendelse. Humant normalt immunglobulin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Vivaglobin 160 mg/ml injektionsvæske, opløsning til subkutan anvendelse. Humant normalt immunglobulin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Vivaglobin 160 mg/ml injektionsvæske, opløsning til subkutan anvendelse Humant normalt immunglobulin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge

Læs mere

LÆS OGSÅ INDLÆGSSEDLEN I PAKNINGEN

LÆS OGSÅ INDLÆGSSEDLEN I PAKNINGEN LÆS OGSÅ INDLÆGSSEDLEN I PAKNINGEN INDHOLD Husstøvmideallergi en almindelig sygdom 5 Hvad er allergivaccination? 6 Hvad er ACARIZAX? 6 Inden du tager ACARIZAX 7 Hvordan tages ACARIZAX? 8 Eventuelle bivirkninger

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 35 Offentligt. Resumé

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 35 Offentligt. Resumé Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 35 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet Xolair (omalizumab)

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Christian Frøkjær Thomsen Behandlingssted:

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

Enhedens navn ØVELSE GØR MESTER. Om Prægraduat Undervisning i Simulation og Teamtræning i Aarhus. BEST Nettverksmøte 10-12.

Enhedens navn ØVELSE GØR MESTER. Om Prægraduat Undervisning i Simulation og Teamtræning i Aarhus. BEST Nettverksmøte 10-12. ØVELSE GØR MESTER Om Prægraduat Undervisning i Simulation og Teamtræning i Aarhus BEST Nettverksmøte 10-12. november Bergen PUST? Studenterforening ved Aarhus Universitet og Sygeplejeskolen, VIA University

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Regaine Forte, kutanopløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Regaine Forte, kutanopløsning 0. D.SP.NR. 6550 1. LÆGEMIDLETS NAVN Regaine Forte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Minoxidil 50 mg/ml Hjælpestoffer se pkt. 6.1.

Læs mere

Når i.v.-adgang er opnået, gives Atropin i.v. og ventilationen overtages. Er der problemer med at opnå i.v.-adgang, kan Atropin forinden gives i.m.

Når i.v.-adgang er opnået, gives Atropin i.v. og ventilationen overtages. Er der problemer med at opnå i.v.-adgang, kan Atropin forinden gives i.m. Anæstesiologisk afdeling R Nr: BØRNEANÆSTESI AN 28 Udarbejdet af: Michael Crawford Godkendt af: Afdelingsledelsen Ansvar: Michael Crawford Målgruppe: Anæstesilæger og sygeplejersker Sidst ajourført den:

Læs mere