Ph.d ansøgning: Psykisk arbejdsmiljø i hospitalsvæsenet Ansøger: Antropolog, udviklingskonsulent Grete Brorholt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ph.d ansøgning: Psykisk arbejdsmiljø i hospitalsvæsenet Ansøger: Antropolog, udviklingskonsulent Grete Brorholt"

Transkript

1 Ph.d ansøgning: Psykisk arbejdsmiljø i hospitalsvæsenet Ansøger: Antropolog, udviklingskonsulent Grete Brorholt Ph.d.-studiets problemstilling og aktualitet Projektets mål er at sammenholde udviklingen af policy lokalt, organisatorisk og politisk, med medarbejderens oplevelser og erfaringer fra arbejdslivet på to hospitalsafdelinger i region Hovedstaden. Studiet baseres på kvalitative metoder i en række relevante kontekster (se metode afsnit). Hvordan oplever medarbejdere i hospitalsvæsenet deres psykiske arbejdsmiljø? Hvordan og hvorfor er begrebet psykisk arbejdsmiljø blevet revitaliseret og blevet allestedsnærværende i organisationer og for medarbejdere, men dog på end anden måde end for blot 10 år siden? Kan denne udvikling sige noget generelt om menneskers vilkår, motivation, drømme og ængstelse lige nu? Ønsker medarbejderne udvikling, fleksibilitet, selvrealisering mv. og er det samtidig disse krav til selvudvikling og selvledelse der tilsyneladende gør dem syge? Ph.d.-projektet indskriver sig under forskningsprojektet " Stress, nye ledelsesformer og intervention grænseløst arbejde i offentlige organisationer" under DPUs forskningsplan for "pædagogisk ledelse". Projektet undersøger hvordan medarbejdererfaringer i arbejdslivet spiller sammen med eller mod nye teknologi- og organisationsformer i arbejdslivet. Baggrund og relevans Hospitalerne oplever i disse år højt sygefravær, vigende rekruttering til de sundhedsfaglige uddannelser, frafald på uddannelserne samtidig med der er stigende efterspørgsel på hospitalernes ydelser og service. Fagforeninger, uddannelsesinstitutioner, lokale hospitaler viser en enorm interesse for at finde nye løsninger på disse problemstillinger fx via nedsættelse af arbejdsgrupper (Hvidovre Hospital kommissorium 2005), igangsættelse af undersøgelser (DSR SATH 2004), projekter (Fyns Amt 2004) (Brorholt 2006) mv. Samtidig er hospitalssektoren i de senere år, ligesom mange andre offentlige organisationer, ændret ledelses- og organiseringsform i retning af New Public Management (NPM). NPM er karakteriseret af at den offentlige virksomhed i højere grad drives som en privat virksomhed (Tynell 2003). Fx ses det i hospitalssektoren gennem kontraktstyring, puljepenge til nedbringelse af ventelister, DGA osv. Denne udvikling gør sig også gældende i fht. arbejdsmiljø og medarbejderudvikling og -styring. Netop i disse år ændres navnene på "Personaleafdelinger" og "uddannelses- og udviklingsafdelinger" til "Human Ressource Management" (HRM) eller "Human Ressource Developmemt" afdelinger (se fx (www.hosp.dk). Medarbejderne forventes at deltage i "kompetenceudvikling", "nærværsamtaler", "selvstyrende teams", "tværfaglige læringsunit", "medarbejder udviklingssamtale (MUS)", "gruppe udviklingssamtaler (GRUS)" (UUA 2004, H:S Direktionen 2001). Der indføres Learning management system (LMS) og elektroniske patient medicinerings modul (epm) der er "usynlige styringsredskaber". Til at udvikle og facilitere disse processer anvendes interne og eksterne konsulenter, der gennem grundig afdækning af evt. problemstillinger kommer med forslag til forandringsforløb. Nogle af teknikkerne der anvendes er bla. "Team climate Inventory (TCI)", "Appreciative Inquiry (AI)", "løsningsfokuseret tilnærmning (LØFT se fx Langslet 2002), Narrativ teori (se fx Nielsen2004), div. coachingsformer (se fx Matzau 2005) samt motivation (fx Lunøe 2005). I ledelses- og organisationslitteratur er dette skift synligt med titler som fx "Mentor en hjertesag" (Toft og Hildebrandt 2004) og "Følelsernes Intelligens", "Social Intelligens" (Goleman 1995, 2006) "7 gode vaner" (Covey 1995) mfl. Selvom sproget ikke direkte er et spejl af den praktiske verden, markerer erfaring sig i sproget, ligesom sproget markerer sig i erfaringen (Hastrup i Baarts 2006). Gennem ændringer af navne, 1

2 titler og begreber kan der iagttages ændringer i praksis og erfaring på alle niveauer i organisationen. Det er relevant at undersøge hvorvidt retorikken vedr. arbejdsmarked, personalepolitik og organisations- og ledelsesteorier også i hospitalssektoren, ligesom i visse andre offentlige sektorer, har flyttet sig fra en konfronterende retorik til en "følelsernes retorik". En konfronterende retorik definerer arbejdstager og arbejdsgiver som modstandere, hvorimod "følelsernes retorik" beskriver arbejdslivet i et sprog der præges af konsensus og følelser (se Åkerstrøm 2003). Denne retoriks indtog i hospitalsvæsenet, er et lokalt tegn på en global udvikling, som fx er beskrevet indenfor kommunale forvaltninger (fx Åkerstrøm og Born 2001, Åkerstrøm 2003, Bovbjerg 2003, 2004), i organisationsudvikling (Salamon 2006), i en norsk, svensk og tysk virksomhedskontekst (Tonboe 2004), mht. personlig udvikling hos revalidender (Mik-Meyer 2004), samt i en Amerikansk virksomhed (Hochschild 1997, 2003). Selvom der er lokale variationer, er det fælles for disse studiers undersøgelser, at de er kritiske overfor hvad der beskrives som en intimidering af medarbejderen, via at "følelsernes sprog" og kravet om personlig udvikling ind i arbejdslivet. Disse studier kan bidrage til at afklare de positive og især negative konsekvenser af en "følelsernes retorik" i hospitalsvæsenet. Hospitalsvæsenet har på den ene side en række fællesnævnere med ovenstående eksempler, på den anden side er det særligt ved sin oprindelse i et militært system med stærke hierarkier (Meulengracht et. al. 2002). Trods en udvikling af hospitalsvæsenet væk fra en effektiv tayloristisk tanke mod NPM og "en flad struktur", er der reminiscenser fra de tidligere diskurser og praksisser, som lever på konkrete steder i organisationen såvel som i mentale kategorier (og teknologier) hos medarbejdere, ledere og konsulenter. Her kan Nikolas Rose s (1989 (1999) studier af magt og teknologi anvendes til at anskueliggøre det net af forskellige antagelser og forudsætninger, for menneskers ageren som lever samtidig. Selvom hierarkiet fx ikke italesættes, udtrykkes magt og hierarki fortsat, om end mere sofistikeret via usynlige disciplinerende praksisser (Brorholt 2005). For at udforske og analysere ledelsesform og magtudfoldelse er det nyttigt at bruge netop Foucaults begreb om "govern-menality" (1978). De konkurrerende diskursive praksisser bliver derved synlige i analysen af hvordan policy mht. psykisk arbejdsmiljø udfoldes. Det kan antages at samme strømninger, udtrykkes gennem begrebet "psykisk arbejdsmiljø". Aktørerne (medarbejdere, ledere, konsulenter) betjener sig af teori og praksiserfaringer fra områder der rækker langt ud over traditionel organisations- og ledelsesteori, fx meditation og neurologi jf. Goleman (1995) (2006) samtidig med at tidligere teknologier fortsat er i spil. Feltet kan derfor i analytisk forstand begrænses til sted, men aktørerne orienterer sig på tværs af geografiske steder såvel som faglige kategorier. Med inspiration hos Rose (1989(1999), kan man anskue medarbejderne i hospitalsvæsenet, som agerende i et net af antagelser og forudsætninger, der er frembragt under nuværende og tidligere teknologier, der for den enkelte kan opleves som et krydspres af modsatrettede krav. Medarbejderne er dels underlagt en række forskelligartede krav og forventninger fra (hospitals -) ledelsen og lovgivningen (fx faglighed, dokumentation, samarbejde og god kommunikation) (H:S direktionen 2001), dels patienternes (tilsyneladende stigende) krav om til empati og kontinuitet i behandlingsforløbene (se fx Rasmussen 2003, Meiniche 2003), dels medarbejdernes egne idealer om mening, udvikling og balance i arbejdslivet (Brorholt 2006) og dels krav om fortsat kompetenceudvikling (UUA 2004, H:S Direktionen 2002). Med Foulcault kan man forstå disse tendensers ophav i forskellige logikker og undersøge hvilke strategier medarbejderne anvender til at skabe tilfredsstillelse i arbejdslivet, i takt med eller på trods af, disse tendenser. At indgå i et hierarki og møde kollegaer vertikalt i organisationen giver ofte basis for konflikt idet de monofaglige identiteter er forskellige mht. værdier, interessefelt og fællesskab. (Brorholt 2005) Derfor er det relevant at undersøge mødepunkter vertikalt i organisationens hierarkier. En række undersøgelser viser at ledelser og konsulenter, medarbejdere og medarbejderrepræsentanter har fokus på arbejdsmiljø ønsker udvikling i arbejdet, personlig udvikling, anvendelse af personlige kompetencer og fleksibilitet i arbejdstiden (fx SATH 2005, Fyns 2

3 Amt 2004, Katznelson og Pless 2006, Brorholt 2006). Samtidig udtrykkes ofte frustration og usikkerhed ved individuelt at agere og forhandle personlige og ofte monofaglige idealer (Brorholt 2005, 2006). Tynnel har undersøgt en it-virksomhed med henblik på at afdække medarbejderes fortolkning af regeringsformer som er overlagt til "selvet teknologier". Tynnel konkluderer med Foulcault, at "selvets teknologier" bliver redskaber til at forbedre medarbejderens væren og handlen for at sikre egen identitet (Tynnel 2005). Dvs. at i denne optik er selve det at indgå i en diskurs om (kompetence)udvikling på sin vis er en underkastelse af denne regeringsrationalitet. Derved udfordres ovenstående udsagn med Foucaults begreb om magt og selvledelse (1978, Foucault i Tynell 2006) Disse er uundgåelige i en undersøgelse af medarbejdernes forskellige strategier og taktikker i håndteringen af det daglige arbejdsliv på hospitalet. Policy kan betragtes som et "total socialt fænomen" (Shore og Wright 1997), som indeholder en retorik og diskursiv form, der discipliner og udstikker retninger for aktørerne, men som Villareal (1997) beskriver i en udviklingskontekst, manøvrerer deltagere bevidst og ubevidst regler og strukturer, og skaber derved et rum der er meningsfuldt for den enkelte og som samtidig modellerer samme diskursive former. For at se medarbejdere og ledere som aktive medskabere af arbejdsmiljø, er det givtigt at rette blikket mod et aktørperspektiv, ligesom det fx er blevet anvendt i antropologi om udviklingsbranchen (se fx Gupta og Ferguson 1997, Long og Long 1997). Medarbejder og ledelse har høje forventninger til samt ønsker og kræver processer som benytter vekslende teknologier (teambuilding, NLP, assertionstræning, girafsprog osv.) (UUA Behovsafdækning 2005, 2006). Perspektiver som både kan bidrage til at udforske policy (fx Foulcault 1998, Rose 1989,) organisationens liv (fx Shore og Wright 1997, Czarniawska 1997, Gellner og Hirsh 2001) såvel som perspektiver, der åbner for en analyse af aktørernes (for)handlingsrum (fx Long og Long 1997, Gupta og Ferguson 1997, Geertz 1972) inddrages i studiet. Medarbejders forhandling på arbejdspladsen, afspejler netop en række dilemmaer, der måske er grundlæggende i det senmoderne menneskes ontologi og som virksomheden forsøger at finde et modsvar til. Der er i de senere år givet flere bud på en beskrivelse af en generel usikkerhed og hvordan den udtrykkes hos for det moderne menneske. De Botton kortlægger i en filosofi-historisk analyse, at det moderne menneske er karakteriseret af en stemning, som han betegner "status ængstelse" (2005), Willig og Østergård (2005) har set på fænomener som anoreksi, sjælesorg og selvrealisering som udtryk for social usikkerhed, Finn Skårderud forklarer i et psykologisk perspektiv denne stemning som "uro", og Jackson beskriver tilstanden, som en "eksistentiel tvivl" (Jackson 1998). Er "stress" og "psykisk arbejdsmiljø", på samme måde er et udtryk for en social patologi? Ph. d- studiet bidrager samlet set med en produktiv analyse, som tilbyder en forklaring af medarbejdernes meningsdannelse i arbejdslivet. Det forventes at ph.d.-studiet derved fører frem til dels en analyse og diskussion af hvorfor begrebet "psykisk arbejdsmiljø" har fået det aktuelle fokus i den offentlige diskussion, politisk og administrativt samt hvilke teknologier benyttes, set i sammenhæng med medarbejderens dilemmaer og meningsdannelse i et arbejdslivet. Dels fører frem til en debat om hvorvidt dette fokus afspejler en generel usikkerhed og følelse af mangel på overskuelighed, som det moderne menneske lever med. Metode Studiet baseres på kvalitative metoder. Klassiske etnografiske metoder som udfoldet hos fx Ellen (1984) og Hastrup (1995, 2003) er grundlaget i ph.d.-studiet. Der udvælges to afsnit på to hospitaler (Hvidovre Hospital og Rigshospitalet) samt en aktivitet hvor policy udtrykkes til deltagerobservation og dokumenter (fx vagtskemaer, apv-oversigter, sygemeldingsstatistik) inddrages. Personale-, fag- og dagblade samt konsulenter og litteratur af håndbogskarakter indenfor feltet indgår også i dataindsamlingen. Således bliver feltarbejdet "multisited" og den enkelte medarbejdes arbejdslivsoplevelse kontekstualiseres (Shore og Wright 1997 (2005)) og 3

4 sættes ind i en global sammenhæng. Jakobsen (2006:103) kalder et sådant multilokalt perspektiv nødvendigt for at skabe forbindelse med forskellige verdener, som sociale fænomener består af. Salomons studier af åndelige værdier i management har fulgt konsulenter i globale organisationsudviklingsbuisness og netværk (2006). Hendes studier vil være værdifulde i en kontekstualisering og sammenligning af teknologi med medarbejder erfaringer. Idet ph.d.-projektet retter fokus mod relationer vertikalt og på tværs af faggrupper i organisationen, er det væsentligt at finde en afdeling hvor hierarki og samarbejde på tværs af faggrupper er i spil (fx et akut, semi-akut eller oprations-afsnit, fx cop Hvidovre Hospital). Det antages at møder på tværs af hierarkierne spejler og accenturerer kriser, konflikter og strategier samt dilemmaer og krydspres medarbejderne og ledere oplever som betydningsfulde for arbejdsmiljøet. Her kan det være frugtbart at anvende Geertz (1972) tilgang til analyse situationer med fortættet af mening. Som modsætning hertil vælges et afsnit med fokus på tværfaglighed og kontiunitet (fx onkologisk afsnit Rigshospitalet). Antropologien har i en dansk sammenhæng beskæftiget sig med grænseflader til begrebet "psykisk arbejdsmiljø" i hospitalsvæsenet. Fx stress (Skov Jensen 1994, Holm Knudsen 2005, Bangsgård 2005), kommunikation blandt sygeplejersker (Ploug Hansen 2001, Buus 2005), sygeplejerske kultur (fx Ploug Hansen 1993), arbejdspladskultur i hospitalsvæsenet (Rapport 2005, Shore og Wright 2002, Baarts 1999, Jahn 2001) og arbejdsliv (Arbejde,Tidsskriftet antropologi 2006). Hospitalsafdelinger er fortrinsvis undersøgt horisontalt med udgangspunkt i én faggruppe (se fx Rapport 2005, Baarts 1999, Jahn 2001) eller en patientgruppe (Ploug Hansen 1993). Selvom disse studier har personale som analytisk felt, er det typisk relationerne mellem patienter og personale som undersøges. Ved at tage udgangspunkt i hierarkierne vertikalt i organisationen, er der mulighed for at undersøge modsætningerne mellem struktur, hierarki og medarbejdernes oplevelser af disse. Det kan kun gøres via deltagerobservation. Der foretages derfor deltagerobservation sammen med personer fra forskellige faggrupper. I de to afdelinger går jeg med hhv. læger, sygeplejersker, sosu-assistenter med forskellig anciennitet. Således deltager jeg i forskellige sociale fællesskaber som faggrupper og afdelinger etablerer, og får indsigt "indefra" de forskellige grupper. Ligeledes foretages deltagerobservation blandt deltagere i en kursusaktivitet. Fx et lederkursus. Deltagerobservation foretages over 2 perioder (4 måneder + 3måneder). Herved undgås at hierarkiet indlejret i hospitalsvæsenets selvforståelse tages for givet. En blotlæggelse af magtstrukturer kan medvirke til at belyse en lokal fortolkning af arbejdsmiljø ifht. globale strømninger om samme på tværs af et hierarki, ligesom fx Shore og Nugent (2002) eller Knudsen (1995) har gjort i andre sammenhænge (Shore og Wright 1997). Der foretages ligeledes interviews med nøgleinformanter. Informanterne udvælges og interviewes under de to perioder med deltagerobservation og der afsættes yderligere 2 måneder til evt. opfølgende interview efter den første gennemgang af materialet. Jeg forventer at udvælge nøgleinformanter (i alt min.12) til interviews blandt læger, sygeplejersker, sosu-assistenter på forskelligt niveau samt min. 2 ledere. Ligeledes vil det være relevant at interviewe kursuskonsulent, en konsulentguru og 2-4 sygemeldte medarbejdere. På samme måde som andre nyere studier af hospitalsvæsenet (Vinge 2003 mht. vagtplanlægning hos læger, Rapport 2005 mht. portører mfl., Jacobsen 2005 mht. kultur i psykologien,) mener jeg at kunne anskue hospitalet som et sted der kan afgrænses analytisk. "Psykisk arbejdsmiljø" er det empiriske objekt som forskeren analytisk afgrænser. Det analytiske objekt kan, som Hastrup hævder, imidlertid ikke afgrænses til et geografisk sted (Hastrup i Baarts 2005). Derfor er det nødvendigt både at foretage deltagerobservation i forskellige kontekster (2 hospitalsafdelinger samt kursusaktivitet) såvel som interviewe ledere og konsulenter samt inddrage dokumenter. Kombinationen af at analysere aktører på et konkret sted og agens der præger policy ligger i forlængelse af metoder anvendt indenfor fx udviklingsbistandsantropologien (se Gupta og 4

5 Ferguson 1997) (Long and Long 1997). Således anskuer jeg i ph.d.-projektet hospitalet som et (arbejds)sted, en politisk organisation såvel som en skueplads for social aktion. Studiet prioriterer at inddrage medarbejdere og ledere i afprøvning af ph.d.-projektets resultater, for på denne måde at kvalitetssikre resultater og anvende informanternes ekspertviden ligesom fx Ellen (1984) eller McCorkle et al. (1996) foreslår. Samtidig sikrer denne metode et fokus på arbejdsmiljø i de berørte afdelinger og derved overvindes (til dels) et indlejret etisk problem i antropologien beskrevet fx af Knudsen (1995), om hvorledes materiale "afleveres tilbage" til de involverede. Således anerkendes deltagernes/aktørernes ekspertviden. Afprøvningen af resultaterne via deltager-seminarer læner sig op af DPUs forskning projekt "Stress, nye ledelsesformer og intervention grænseløst arbejde i offentlige organisationer" s arbejdsseminarer (2006) og der vil kunne opstå positiv synergi mellem projekterne. Seminarerne planlægges sammen med DPU. Tidsplan 2007 Januar- februar marts- juni juli-september oktober- december 2008 januar- februar marts-juli august december 2009 Januar december Detailplanlægning af feltarbejde og studieplan Litteratursøgning, opnåelse af specifikke aftaler med kliniske afdelinger samt aktører i Region Hovedstaden om deltagerobservation og interviews mv. (Evt. indhentning af tilladelse fra det Visdenskabsetiske råd.) Feltarbejde, deltagerobservation, interview Behandling og analyse af materiale samt litteraturstudier Feltarbejde, deltagerobservation, interview Opfølgende interviews samt planlægning og afholdelse af seminarer /workshops Behandling af materiale og formidling/ undervisningspligt Ophold på udenlandsk universitet Skrive og aflevere afhandling Deltagelse i konference transkribtion foretages løbende af studerende (ferie indlægges løbende) Etik Ph.d.-studiet følger de danske retningslinier for videnskabelig undersøgelser i Sundhedssektoren jft. det Videndskabs-etiske råd. Det undersøges nærmere hvorvidt yderligere tilladelse til udførelsen af studiet skal indhentes. Øvrige etiske dilemmaer, der er forbundet med studiet, er i fht.: patienterne, medarbejderne og lederes kriser, sygemeldte, konsulenter og kursister samt positionen som forsker og vidensproduktionens anvendelse. 5

6 Alle aktiviteter i sundhedsvæsenet der involverer patienter, er underlagt tavshedspligt. Idet det ikke er patienterne, som her er genstandsfeltet for p.hd.- studiet, forventer jeg ikke at denne problemstilling skaber etiske dilemmaer, der kan påvirke studiet. Imidlertid forudser jeg at min etik og moral udfordres i deltager observation i form at medarbejdernes tilgang til patienterne, samt min personlige kompetence til at håndtere patienter og medarbejdere i krise der i nogen grad kan sammenlignes med terapeutens dilemma (se fx Bang 2003). Der kan opstå etiske dilemmaer ved at lave deltager observation blandt både konsulenter, ledere og medarbejdere i et felt, som ofte er spændt og muligvis af en karakter, der kan bruges fag- og arbejdsretsligt ifht. fx arbejdsskader og personalesager. Der anvendes individuelle samtykkeerklæringer ved interview, men ved deltagerobservation vil det være et ledelses ansvar at træffe beslutninger om deltagelse, efter drøftelse i den enkelte afdeling. I forhold til sygemeldte medarbejdere er det særligt vigtigt at beskytte disse. Det er nødvendigt yderligere at undersøge regler vedr. datatilsynet om muligheden for at kontakte og interviewe denne gruppe. Både medarbejdere og ledere er anonyme, men genstandsfeltet og organisationen vil være synlig i afhandlingen, hvilket vil fordre et særligt ansvar i forbindelse med formidlingen af materialet. Ligesom Behar (1994) og Ellen (1984), beskriver, har antropologen aldrig til fulde magt over anvendelse af ens tilstedeværelse og den viden man producerer. Det forhindrer ikke forskeren i fortsat refleksion over mulige anvendelsesmuligheder og tilstræbelse af kontrol over vidensproduktionen. Ligeledes vil ph.d.-projektets vidensproduktion ikke kun bidrage med viden om feltet, men som Hastrup skriver om antropologiens rolle (2004), også producere viden der pragmatisk kan anvendes i feltet. Tilknytning til Danmarks Pædagogiske Universitets forskningsplan og projekt " Stress, nye ledelsesformer og intervention grænseløst arbejde i offentlige organisationer" Ph.d.-studiet ligger direkte i forbindelse med projektet "Stress, nye ledelsesformer og intervention grænseløst arbejde i offentlige organisationer" under DPUs forskningsplan for "pædagogisk ledelse". Projektet ledes af professor Susan Wright og adjunkt, ph.d. Kirsten Marie Bovbjerg under pædagogisk antropologis forskningsgruppe "Transformation of universities and organisations" som professor Susan Wrigth er leder af. Ph.d.-projektet bidrager til dette projekt ved at inddrage endnu et empirisk felt, nemlig hospitalsvæsenet, som på den ene side er kendetegnet af de forhold (fx NPM, usynlig magtudøvelse, omsorgstænkning) som beskrevet i projektet "Stress, nye ledelsesformer og intervention grænseløst arbejde i offentlige organisationer", på den anden side er hospitalerne en særlig organisation, idet den historisk har et andet organisationshierarki samt at medarbejdere i særlig grad udgør hvad man kan kalde "street-level bureaucrati" (Lipsky 1980), som bevæger sig i et krydsfelt mellem omsorg for patienter, egen udvikling og organisationens forskelligrettede krav og som repræsentanter for systemet. Yderligere åbner fokus på regionsdannelsen en særlig mulighed for at undersøge hvorledes policy vedrørende psykisk arbejdsmiljø defineres og udvikles i hospitalsvæsenet. Ph.d.-projektet bidrager ligeledes til at fortolke ledelsesformer og intervention med udgangspunkt i et multisited kvalitativt feltarbejde, som både inddrager konsulenter, ledere, medarbejder og litteratur i empirien. Herved belyses beslutningsprocesser og policy fremkommet i en dialektik mellem politikere, fremtrædende aktører som fx konsulenter, fagforening, enkelte fagpersoner mfl. i forbindelse med aktørernes erfaring. Metodisk bidrager studiet ligeledes ved at bedrive deltagerobservation vertikalt i organisationen. 6

7 Personlige kvalifikationer og studiets gennemførlighed Jeg er uddannet som cand.scient. anth. fra Københavns Universitet, Institut for antropologi. Under studierne og efterfølgende har jeg beskæftiget mig i et tværfagligt felt og mit speciale blev skrevet indenfor et tværfagligt projekt mellem institut for antropologi, Københavns Universitet og Center for Eksperimentiel Parasitologi, Kongelige Veterinær- og Landbrughøjskole (Brorholt 2000). Efterfølgende blev jeg ansat på KVL, Fjerkrænetværket ligeledes i et tværfagligt felt. Jeg har været ansat på Hvidovre Hospital som udviklingskonsulent siden 2002, og har derved et uvurderligt organisatorisk og empirisk kendskab til H:S, som styrker adgangen til feltet og giver adgang til at bevæge mig vertikalt i organisationen, opnå deltagelse både i klinikkerne, sengeafdelingerne samt på et ledelses og politiske niveau. Dette kendskab kan på den anden side skabe usikkerhed hos informanterne om min rolle, samt give mig "blinde pletter", som er karakteristisk for etnografer der bedriver feltarbejde i eget samfund (se fx Metode. Tidskrift for antropologi 1995, Hastrup 1997). I forbindelse med min stilling som udviklingskonsulent har jeg udarbejdet en række rapporter, som analyserer og perspektiverer psykisk arbejdsmiljø på et empirisk niveau og danner baggrund for ph.d.-studiet (Brorholt 2005, 2006). Institutionel forankring Ph.d.-projektet er forankret på Hvidovre Hospital og er støttet af direktionen. Ph.d.-studiet foreslås at indgå i projektet " Stress, nye ledelsesformer og intervention grænseløst arbejde i offentlige organisationer " DPU. Professor Susan Wright DPU, har tilkendegivet sin interesse som hovedvejleder og anbefalet min deltagelse i forskningsgruppen " Transformation of universities and organisations" Adjunkt (Lektor) Kirsten Marie Bovbjerg DPU, har tilkendegivet sin interesse som bivejleder. Lektor Vibeke Steffen Inst. for antropologi, KU har tilkendegivet sin interesse for projektet. Forundersøgelsen til ph.d-projektet foretaget under "Arbejdsgruppen for psykisk arbejdsmiljø" nedsat af lægelig direktør Torben Mogensen, sandsynliggør ph.d-projektets gennemførsel, muligheder og perspektiver. Der er opnået tilladelse til at foretage feltarbejde på Hvidovre Hospital samt øvrige H:S hospitaler. Der er bevilliget fra H:S. De øvrige midler garanteres af HH. 7

8 Litteraturliste Albertsen, Karen og Vilhelm Borg Fleksibilitet i organisationer behov forhindringer og strategier. Resumé Ammitzbøll, Lisbeth. Forskere tæt på kollaps. Magisterbladet 5/05 Ammitzbøll, Lisbeth. Ny type stress knækker vidensarbejdere. Magisterbladet 5/05 Arbejde. Tidsskriftet antropologi. nr /2006. København. Foreningen stofskifte. Arbejdstilsynet. Håndbog om psykisk arbejdsmiljø. 3.udgave december Bang, Susanne. Rørt, Ramt, Rystet. Supervision og den sårede hjælper. Socialpædagogisk bibliotek. Hans Reitzels forlag. København Bangsgaard, Nicolai. Stress eller kunsten at have mange bolde i luften. Kandidatafhandling Inst. for Antropologi. Københavns Universitet Baarts, Charlotte. Viden og Kunnen en antropologisk analyse af sikkerhed på en byggeplads. Ph.d.-afhandling, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Baarts, Charlotte og Hanne Fredslund. (eds.) Perspektivet kvalitativ forskning i arbejdsmiljø og arbejdsliv. Arbejdsmiljøinstituttet. København Bovbjerg, Kirsten Marie. En ny arbejdsetik under følsomhedens regime. I kritisk debat 15. april 2004 Bovbjerg, Kirsten Marie. Følsomhedens etik. Hovedland. Højbjerg Botton, Alain. Status Anxiety. Penguin London Buus, N. Communication among mental health nurses. Ph.d..-afhandling. Syddansk universitet, Odense. Behar, Ruth. The vulnerable observer. Beacon Press, Boston Covey, S. 7 gode vaner Czarniawska, Barbara (ed.) Narrating Organization. Dramas of Institutional Identity. Chicago. Chicago University Press Ellen. Ehnographic research. Guide to General Conduct. Academic Press London Fogh Olwig, Karen og Kirsten Hastrup. Sitting Cultures. Routledges London Foucault, Michel. The Order of things. Routledge, London(1970) The history of sexuality. vol. 1. An Introduction. Pinguin Books London Fris Laneth, Pia. Livet som undtagelsestilstand Information Weekend marts

9 Fyns Amt. Projekt Arbejdstidstilrettelæggelse Når idealer møder praksis. Styregruppen for projekt Arbejdstidstilrettelæggelse. j.nr december 2004 Gellner, N. David and Eric Hirsch. Inside organizations. Anthropologist at work. Berg Oxford Geertz, Clifford. The predicament of Culture. London Gupta, Akhil og J. Ferguson. Discipline and Practice: "The Field" as Site, Method, and Loation in Anthropology in Anthropological Locations, Boundaries and Grounds og a Field Science. University of California. Berkeley Goleman, Daniel. Følelsernes intelligens. Borgen Social inteligens. Borgen Hamada, Tomoko and Willis E. Sibley (eds.) Anthropological perspectives on Organizational Culture. University Press of America, Inc. Boston Hastrup, Kirsten. A passage to Anthropology, between experience and theory. Routledge London Fieldwork among friends: ethnographic exchange within the Northern civilization. pp in Anthropology at home. Anthony Jackson (ed.) ASA Monograph 25. Tavistock. London Ind i verden. En grundbog i antropologisk metode. Kirsten Hastrup (ed.) Hans Reitzels forlag. København Viden om verden. En grundbog i antropologisk analyse. Kirsten Hastrup (ed.) Hans Reitzels forlag. København Tavsheden. Inkorporeret viden og praktisk kunnen. i Perspektivet kvalitativ forskning i arbejdsmiljø og arbejdsliv. Baarts, Charlotte og Hanne Fredslund. (eds.) Arbejdsmiljøinstituttet. København Herman, Stefan og Jens Erik Kristensen. Fra Strejke til stress? Information weekend marts Hviid Jacobsen, Michael og Jens Tonboe (eds.). Arbejdssamfundet- den beslaglagte tid og den splittede identitet. Hans Reitzels forlag. København Hochschild Arlie Russel. Tidsfælden, Når familien bliver arbejde og arbejdet bliver familie. Munksgaard Danmark (1997). The commercialization of Intimate Life. Notes from home and work. University of California, Berkeley Holden, Pat og Jenny Littlewood. Anthropology and Nursing. Routledge London.1997 Holm Knudsen, Gitte. Det "stressende arbejde?" kandidatafhandling Inst. for Antropologi. Københavns Universitet Hylland Eriksen, Thomas. Notes on flexibility and "new work". 9

10 htt://folk.uio.no/geirthe/flesibility.htlm Jahn, A.W. Forskelsskaber og fællesskaber i fødselsrummet. Inst. for Antropologi. Københavns Universitet Jakobsen, Turf Böcker. På gyngende grund. udfordringer ved den multilokale forskningsmetode. i Arbejde. Tidsskriftet antropologi. nr /2006. København. Foreningen stofskifte. Jenkins, Richard. Pierre Bourdieu. Routledge London (1992). Johansen, Schepelern Katrine. Kultur og Psykiatri. En antropologi om transkulturel psykiatri på danske hospitaler. Sct. Hans Hospital og Institut for antropologi. Det samfundsfaglige Fakultet. Københavns Universitet Karasek, Robert and Tores Theorell. Healthy Work, Stress, productivity and the reconstruction of working life. Basic Books USA Katznelson og Pless. Unges forestillinger om arbejde. i Tidsskrift for arbejdsliv (Hytters et all. reds.). 8. årg. nr.3 september Kommissorium for arbejdsgruppe om det psykiske arbejdsmiljø. 17 januar Konrad, Monica. Pre-symptomatic networks. Tracking experts across medical science and the new genetics. In Elite Cultures, Anthropological perspectives. ASA Monographs 38. Cris Shore and Stephen Nugent (eds.). Routledge. London Korczynski, M., Randy Hodson og Paul Edwards. Introduction: Competing, Collaborating, and Rinforcing Theories in Social Theory at work. (Korczynski, Hodson og Edwards (eds.)). Oxford Knudsen, Anne. Mercedesmodellen. Feltarbejde blandt det u-eksotiske. i Tidskriftet Antropologi, vol 31. pp Foreningen Stofskifte, København Langslet, Gro J. LØFT for ledere. Løsningsfokusert tilnærmning til typiske ledelsesutfordringer. Gyldendal, Akademisk. Oslo Lipsky, Michael. Street-level bureaucracy. Dilemmas of Individual in Public Service. Russel Sage foundation cop. New York LO Ugebrev. Langtidssygdom i vækst koster samfundet dyrt Long og Long. Introduction i Battelfields of knowledge. London. Routhledge Lunøe, Nikolaj. Motivation. I Erhvervspsykologi. Tidsskrift om udvikling, dialog, ledelse, organisation. vol. 3, nr. 4, december Matzau, Majken. Stresshåndtering i postmoderniteten en ledelsesopgave. I Erhvervspsykologi. Tidskrift om udvikling, dialog, ledelse, organisation. vol. 3, nr. 3, september Meiniche, Anne. To Kaffe og en staveplade. People s press Metode. Tidsskriftet Antropologi 31, København. Foreningen stofskifte

11 Mik-Meyer, Nanna., Dømt til personlig udvikling. Identitetsarbejde i revalidering. hans Reitzels Forlag København Mogensen, Klaus Æ. Creative Man. Institut for fremtidsforskning.gyldendal Mørck, Yvonne. Kulturel Kompleksitet og empiri-bricolage. i Metode. Tidskriftet Antropologi 31: København Nielsen, Kit Sanne. Fortællinger i organisationer. Narrativ praksis. Gyldendal Plough Hansen, Helle. I grænsefladen mellem liv og død. En kulturanalysen af sygeplejen på en onkologisk afdeling. Gyldendal Undervisning Hvordan har du det?: Kommunikation i sundhedssektoren ud fra Gregory Bateson. Munksgaard Rose, Nikolas. Governing the Soul. The shaping of the private self. Free Association Books, London1999 (1989). Rasmussen, Erik. Den dag du får kræft. Aschehoug Rapport, Frances (ed.). New Qualitative Methodologies in Health and Social Care Research. Routledge SATH Sygeplejerskers arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred. Dansk Sygeplejeråd (DSR) 2005 Salomon, Karen Lisa. Organisationskonsulenter i åndelighed. I Grus årg. 22, nr. 65 pp Shore, Cris and Stephen Nugent. Elite Cultures, Anthropological perspectives. ASA Monographs 38 (eds.). Routledge London Shore, Cris and Susan Wright. Policy a ew field in anthropology in Anthropology of Policy. Critical perspectives on Governance and power. Shore, Cris and Susan Wright (eds.). Routledge London Skårderud. Finn. Uro; en rejse mod det moderne selv. Tidernes Skifter. København Skov Jensen, Sussi. Stressens bevægelige tale. i Komplekse Liv. Kulturel mangfoldighed i Danmark. Liep, John og Karen Fog Olwig (reds). Akademisk Forlag København Sørensen, Steen Holst. Hjemmehjælpernmes psykiske arbejdsmiljø. Speciale i arbejdspsykologi. Psykologisk Laboratorium, Københavns Universitet, marts Tidsskrift for Arbejdsliv. tema: Menneskearbejde (Bettina Dybbroe et all. red.) 8. årgang. nr Syddansk universitetsforlag. Thorup, Mette-Line. Familien Stresser med. Information weekend marts Toft, Birgit og Steen Hildebrandt. Mentor en hjertesag. Børsens forlag Tynnel, Jesper. 11

12 Da medarbejderne blev en ressource. Specialeafhandling ved Kommunikation og historie på RUC Magten. fra viden til væren. i Perspektivet kvalitativ forskning i arbejdsmiljø og arbejdsliv. Baarts, Charlotte og Hanne Fredslund. (eds.) Arbejdsmiljøinstituttet. København Young, Allan. The discourse of stress and the reproduction of conventional knowledge. Soc.Sci. and Med.Vol 14B pp Villareal, Magdalena. xx i Battelfields of knowledge, A. Long og Ann Long (eds.). London. Routhledge Vinge, Sidsel. Organisering og Reorganisering af medicinsk arbejde på sygehuse. PH.D afhandling. Forskningscenter for Ledelse og Organisation i Sygehusvæsenet. Institut for Organisation og arbejdspsykologi, Handelshøjskolen København Wethje Annette og Wilhelm Borg. Sygeplejersjers arbejdsmiljø, trivsel og helbred (SATH). Arbejdstid og arbejdsmiljø. Dansk Sygeplejeråd og Arbejdsmiljøinstituttet White Michael og David Epston. Narrative Means to Therapeutic Ends. Norton and Company, New York og London Willig, Rasmus og Marie Østergård (eds.) Sociale Patologier. Hans Reitzels forlag Åkerstrøm, Niels. Medarbejderen i kærlighedens tegn (unpublished paper 2004). Åkerstrøm Andersen, Niels og Asmund W. Born. Kærlighed og omstilling. Italesættelsen af den offentlige ansatte. Nyt fra Samfundsvidenskaberne Rapporter Hvidovre Hospital og Hovedstadens Sygehusfællesskab: Brorholt, Grete. Rapport: Psykisk arbejdsmiljø på Hvidovre Hospital. Udviklings og Uddannelsesafdelingen 046, Hvidovre Hospital. december Brorholt, Grete. Rapport: Information og kommunikation i Rheumatologisk afdeling. Udviklings og Uddannelsesafdelingen 046, Hvidovre Hospital. maj Hollesen, Rikke og Louise Jørgensen. Evaluering og Anbefalinger, læring på tværs i Learning Lab Hvidovre Hospital. Tværfaglig studieunit. Udviklings- og uddannelsesafdelingen. Hvidovre Hospital, H:S. Marts Kompetenceudvikling for sygehjælpere Udviklings- og uddannelsesafdelingen. Hvidovre Hospital, H:S. juni H:S Direktionen. Kvalitetsudvikling og akkreditering i H:S. Principper, organisering og metoder. H:S Direktionen. juli H:S Direktionen. Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende. H:S oktober Meulengracht, Grith, Irene Schack, Grete Brorholt. Etniske Minoriteter. rekruttering,- kompetenceudvikling, -ansættelse. Udviklings- og uddannelsesafdelingen 046. Hvidovre Hospital

13 Strategigruppen til sikring af et godt personale. Idékatalog til Teamorganisaring. Hvidovre Hospital, H:S, Februar Styregruppen for fastholdelse og rekruttering i H:S. Guide til fastholdelses og rekruttering i H:S. H:S Tværfaglig Undervisning på Hvidovre Hospital. Udviklings- og uddannelsesafdelingen. Hvidovre Hospital, H:S. September Udviklings- og uddannelsesafdelingen. Behovsafdækning og tilfredshedsanalyse Hvidovre Hospital, H:S. Marts Udviklings- og uddannelsesafdelingen afsnit 046. Behovsafdækning og tilfredshedsanalyse, Udvikling og uddannelse Hvidovre Hospital, H:S. Marts

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU.

Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Brugerperspektiver som central drivkraft i det sociale arbejde eller..? Maja Lundemark Andersen, lektor i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver,Supervisor,Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat

Læs mere

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg FLIS konference 23 marts 2015 Min baggrund COWI Institutional planner 1986-7 SDU Adjunkt 2006-09 Finansministeriet Modernisering af den offentlige sektor 1987-95

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet Et kvalitativt studie.

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet Et kvalitativt studie. Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet Et kvalitativt studie. Karin Hammer-Jakobsen Jordemoder, MPH November 2011 Vejleder: Henriette Langstrup, Adjunkt, Afd. for Sundhedstjensteforskning,

Læs mere

Etnografiske studier i online sygeplejerskeuddannelse - med fokus på professionslæring og udvikling af professionsidentitet

Etnografiske studier i online sygeplejerskeuddannelse - med fokus på professionslæring og udvikling af professionsidentitet Gør tanke til handling VIA University College Etnografiske studier i online sygeplejerskeuddannelse - med fokus på professionslæring og udvikling af professionsidentitet 1 Ph.d. projekt VIA Sundhed og

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Psykologi B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: 10-15 tirsdag og torsdag På mailadressen: btmo@kvuc.dk Eller

Læs mere

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv Velkommen til CSA s Ledelse og velfærdsprofessioner Faglighed ved en skillevej årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til Årsmøde 2014 Torsdag d. 27. marts

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Når medarbejdere skal lede sig selv nye styringsformer og arbejdsmiljø

Når medarbejdere skal lede sig selv nye styringsformer og arbejdsmiljø Når medarbejdere skal lede sig selv nye styringsformer og arbejdsmiljø Pernille Hohnen og Anders Bojesen Arbejdsmiljøkonferencen 2008 21. Oktober 2008 Program 1. Symptomer 2. Hvad er selvledelse? - Det

Læs mere

Professionernes nye roller og arbejdsvilkår i nutidens coachende velfærdsstat

Professionernes nye roller og arbejdsvilkår i nutidens coachende velfærdsstat Professionernes nye roller og arbejdsvilkår i nutidens coachende velfærdsstat Ved Nanna Mik-Meyer, professor (mso), Institut for Organisation, Copenhagen Business School Mit afsæt: uddannelsesmæssigt,

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 44886 Udviklet

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

ARBEJDSLIV. Hvad er organisationspsykologens. vigtigste kompetencer? Hvilke kompetencer

ARBEJDSLIV. Hvad er organisationspsykologens. vigtigste kompetencer? Hvilke kompetencer VISIONER AF KARIN BORG F R E M T I D E N S ARBEJDSLIV Hvad er organisationspsykologens vigtigste kompetencer? Hvilke kompetencer vil der blive brug for i fremtiden? Og hvilken type uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

FRA ROLLETAGER TIL ROLLEMAGER

FRA ROLLETAGER TIL ROLLEMAGER FRA ROLLETAGER TIL ROLLEMAGER - et kursus i ledelse af fagprofessionelle Tanker bag I et videnssamfund er det at få videnspersoner til at spille godt sammen af fundamental betydning. For mange af de dagligdags

Læs mere

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori

Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo. Organisationsteori Aarhus Universitet / Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2014 Underviser: Lektor Niels Ejersbo Organisationsteori Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014 Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen Formålet med 2. års organisationsteorikursus er at: Give kandidaterne kendskab til det

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Studerende inviteres til deltagelse i Master Class

Studerende inviteres til deltagelse i Master Class Studerende inviteres til deltagelse i Master Class Dette blinkende apparat er en prototype på en hel ny type lege- og træningsredskab, som er udviklet i udviklingsprojektet ispace, hvor erfaringer fra

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom 44009 Udviklet af: Arne Nielsen og

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse

Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse PROJEKTBESKRIVELSE NOV. 2013 Unges sociale fællesskaber og deres betydning for uddannelsesdeltagelse Forskningsprogram Satsning Kontakt Diversitet og Social Innovation Unges sociale fællesskaber (Inklusions-

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015 Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen Træningskandidater på 1. års organisationslinje deltager ikke i teorigruppen for organisationslinjen,

Læs mere

Fugl eller fisk? Om vende tilbage til arbejde uden at være helt rask.

Fugl eller fisk? Om vende tilbage til arbejde uden at være helt rask. Fugl eller fisk? Om vende tilbage til arbejde uden at være helt rask. Eva Ladekjær Larsen, Antropolog PhD, Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet Baggrund Fasen efter raskmelding i

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Daniel Nayberg Hus: 07.1 Studienr.: 42736. I dette essay vil jeg tage udgangspunkt i opgavebeskrivelse 3:

Daniel Nayberg Hus: 07.1 Studienr.: 42736. I dette essay vil jeg tage udgangspunkt i opgavebeskrivelse 3: I dette essay vil jeg tage udgangspunkt i opgavebeskrivelse 3: 1) Beskriv nogle forhold ved det senmoderne arbejdsliv, der kan give anledning til opståelsen af psykiske konflikter og har betydning for

Læs mere

Ambitionen for udredningen

Ambitionen for udredningen Historien om det hele menneske i en fragmenteret verden og hvorfor samspil er vigtigt Stine Jacobsen, forskningsassistent, cand.merc. NFA Ambitionen for udredningen Skabe grundlag for forskning, der 1.

Læs mere

Hvorfor er kroniske smerter så komplekse? Hverdagslivet med kroniske smerter Patientperspektiv

Hvorfor er kroniske smerter så komplekse? Hverdagslivet med kroniske smerter Patientperspektiv Hvorfor er kroniske smerter så komplekse? Hverdagslivet med kroniske smerter Patientperspektiv Danske Fysioterapeuters Fagkongres marts 2015 MSA, DipMDT, Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi Sundhedsantropologi

Læs mere

Vejledning for undervisere og studerende til. Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge

Vejledning for undervisere og studerende til. Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge Vejledning for undervisere og studerende til Myndighed og leverandør samspil og aftaler i socialt arbejde med udsatte børn og unge Hermed fremsendes en vejledning til rapporten Myndighed og leverandør

Læs mere

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Niels Warring Christian Helms Jørgensen (red.) Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Forskningsprojektet Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering Institut for

Læs mere

Diskursteori, kommunikation, og udvikling

Diskursteori, kommunikation, og udvikling Diskursteori, kommunikation, og udvikling Program Introduktion til diskursteori og kommunikation som understøtter og skaber forandring CMM Coordinated management of meaning Forandringsteori som udviklingsredskab

Læs mere

Forandring, udvikling og Innovation

Forandring, udvikling og Innovation Velkommen til modul 4b af DOL modulet: Forandring, udvikling og Innovation Undervisere: Randi Juul-Olsen Dorte Venø Jakobsen 15. November 2012 Velkomst og sang Dagsorden for i dag Dagens program og logbøger

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere

Find din indre motivation

Find din indre motivation Find din indre motivation Michael Rose Institut for Ledelse og Organisation Lederuddannelse og ledelsesudvikling. Karriereudvikling. Strategisk ledelse. Teamudvikling og coaching. 22 års praksiserfaring

Læs mere

Hospice et levende hus

Hospice et levende hus 78 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 1 2014 PH.D.-PRÆSENTATION Hospice et levende hus En analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg Vibeke Østergaard Steenfeldt

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Hvornår og hvordan der kommer etik ind i og ud af videnskaben?

Hvornår og hvordan der kommer etik ind i og ud af videnskaben? Hvornår og hvordan der kommer etik ind i og ud af videnskaben? Jacob Birkler, cand.mag., ph.d.-stipendiat, Syddansk Universitet / Lektor, University College Vest. jbirkler@health.sdu.dk. Når et videnskabeligt

Læs mere

SUNDHED I ARBEJDETS KERNE? Betina Dybbroe, professor og centerleder Center for Sundhedsfremmeforskning Roskilde Universitet

SUNDHED I ARBEJDETS KERNE? Betina Dybbroe, professor og centerleder Center for Sundhedsfremmeforskning Roskilde Universitet SUNDHED I ARBEJDETS KERNE? BETYDNINGER, KONFLIKTER OG FORUDSÆTNINGER Betina Dybbroe, professor og centerleder Center for Sundhedsfremmeforskning Roskilde Universitet HVAD ER SUNDHED? Et bestemt perspektiv

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Tro, omsorg og interkultur

Tro, omsorg og interkultur Tro, omsorg og interkultur ERFARINGER FRA SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET Redigeret af Naveed Baig, Marianne Kastrup & Lissi Rasmussen Hans Reitzels Forlag Indhold Indledning 9 Interkultur 10 Social- og sundhedssektoren

Læs mere

MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015

MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015 MED KUNSTEN I KUFFERTEN NÅR MØDET MED KUNST SKABER FRIRUM INTERNATIONALT SEMINAR DEN 22. APRIL 2015 MED AFSÆT I LOUISIANAS FORLØB FOR ASYLSØGENDE BØRN OG UNGE Unge uledsagede asylansøgere sætter drager

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab 12. September 2013 Program 09.30-09.50 Hvorfor videreuddanne sig og hvordan kan

Læs mere

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi Institut for Antropologi Københavns Universitet Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Revideret marts 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2 2. Regler og retningslinier

Læs mere

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Tale, der tæller Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Anne Sofie Fink Kjeldgaard Seniorforsker, ph.d. Præsentation Baggrunde

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

Øget arbejdsglæde og større kvalitet

Øget arbejdsglæde og større kvalitet FAGLIG FORDYBELSE I DET MEDICINSKE HOVEDOMRÅDE Øget arbejdsglæde og større kvalitet 1-årigt udviklingsforløb for social og sundhedsassistenter ansat på medicinske afdelinger ved hospitaler i Region Hovedstaden.

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Læseplan: Tematisk specialisering i Innovation, Organisation og Arbejde

Læseplan: Tematisk specialisering i Innovation, Organisation og Arbejde Læseplan: Tematisk specialisering i Innovation, Organisation og Arbejde Kandidatuddannelsen, linjen i Innovation, Organisation og Arbejde på Afdeling for Antropologi og Etnografi, Aarhus Universitet Efterår

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere Thomas Clausen, NFA, den 17. september, 2014 tcl@arbejdsmiljoforskning.dk Psykisk arbejdsmiljø, trivsel og smerter blandt omsorgsmedarbejdere

Læs mere

2Adecco. Medical & Science

2Adecco. Medical & Science Medical & Science 2 Medical & Science er både Danmarks og verdens største samarbejdspartner på HR-løsninger! Det gør os til et naturligt omdrejningspunkt, når virksomheder og nye medarbejdere skal mødes

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

SUNDHEDSFREMME NÅR STANDARDISERING AF ARBEJDET FØRER TIL MISTRIVSEL

SUNDHEDSFREMME NÅR STANDARDISERING AF ARBEJDET FØRER TIL MISTRIVSEL SUNDHEDSFREMME NÅR STANDARDISERING AF ARBEJDET FØRER TIL MISTRIVSEL Betina Dybbroe, professor og centerleder Center for Sundhedsfremmeforskning Roskilde Universitet SUNDHEDSFREMME KOM SOM EN KRITIK Et

Læs mere

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse.

Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. 1 Magten og autoriteten i den faglige identitet som udfordring når ledelsesbaseret coaching anvendes som ledelseskoncept i hospitalsledelse. Af Ledende sygeplejersker og MOC-studerende Denne artikel udspringer

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Liv i fokus. Flerfarvetryk efter originalgrafik af Eva Holmsgård Andersen

Liv i fokus. Flerfarvetryk efter originalgrafik af Eva Holmsgård Andersen Liv i fokus Flerfarvetryk efter originalgrafik af Eva Holmsgård Andersen - et uddannelsesforløb hvor vi, med udgangspunkt i dit eget liv, arbejder bevidst med at forstå og beskrive socialt arbejde, og

Læs mere

Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget. Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG

Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget. Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG Faglig ledelse karriereplanlægning og udvikling af faget Mette Rosendal Darmer, Oversygeplejerske cand.cur., stud. MPG Workshoppen. 1. Ledelse af et fag Sygepleje 2. Visioner på hvilket strategier niveau

Læs mere

Motivation. og mismod. effektivisering og stress på offentlige arbejdspladser. RedigeRet af Kirsten Marie BovBjerg

Motivation. og mismod. effektivisering og stress på offentlige arbejdspladser. RedigeRet af Kirsten Marie BovBjerg 170mm Motivation og mismod effektivisering og stress på offentlige arbejdspladser RedigeRet af Kirsten Marie BovBjerg Motivation og mismod Motivation og mismod Aarhus Universitetsforlag a Motivation

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Lad SnapLog komme til orde i organisationens forandringer!

Lad SnapLog komme til orde i organisationens forandringer! Lad SnapLog komme til orde i organisationens forandringer! Workshop nr. 518 - Arbejdsmiljøkonferencen 2012 Erhvervspsykolog Anne Lehnschau (ale@bst-nord.dk) & Cand.merc.(psyk.)stud. (cle@bst-nord.dk) Program

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Samlet Evaluering af Modul 7 Hold feb. og aug. 2011 Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande.

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 14 Institution Uddannelse Fag og niveau Selvstuderende Eksaminator VUC Vestegnen Hf

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Projekt lindrende indsats

Projekt lindrende indsats Projekt lindrende indsats Aktionsforskning som metode til udvikling af klinisk Praksis v./ Hæmatologisk Afdeling, Aalborg Sygehus Karen Marie Dalgaard Spl., cand.scient.soc., Ph.d. Ledende sygeplejerske,

Læs mere

Skriftlige produktioner

Skriftlige produktioner Skriftlige produktioner René Kristensen, MSc, Lektor UC Lillebælt AKT- og inklusionsarbejde i et University College. / I: Kognition og Pædagogik, Nr. 81, 2011. Anerkendelse i undervisningen: Interview

Læs mere

Hummelvoll, J. K.: Møde mennesker med hukommelsessvækkelse. 1. oplag, kapitel 13, side 410-428 19

Hummelvoll, J. K.: Møde mennesker med hukommelsessvækkelse. 1. oplag, kapitel 13, side 410-428 19 Aarhus Universitetshospital Risskov Sengeafsnit M2 Pensumliste til sygeplejestuderende Modul 8 Sengeafsnit M2 Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 784 71410 Revideret august 2012 antal sider Buus, Niels

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere