Ph.d ansøgning: Psykisk arbejdsmiljø i hospitalsvæsenet Ansøger: Antropolog, udviklingskonsulent Grete Brorholt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ph.d ansøgning: Psykisk arbejdsmiljø i hospitalsvæsenet Ansøger: Antropolog, udviklingskonsulent Grete Brorholt"

Transkript

1 Ph.d ansøgning: Psykisk arbejdsmiljø i hospitalsvæsenet Ansøger: Antropolog, udviklingskonsulent Grete Brorholt Ph.d.-studiets problemstilling og aktualitet Projektets mål er at sammenholde udviklingen af policy lokalt, organisatorisk og politisk, med medarbejderens oplevelser og erfaringer fra arbejdslivet på to hospitalsafdelinger i region Hovedstaden. Studiet baseres på kvalitative metoder i en række relevante kontekster (se metode afsnit). Hvordan oplever medarbejdere i hospitalsvæsenet deres psykiske arbejdsmiljø? Hvordan og hvorfor er begrebet psykisk arbejdsmiljø blevet revitaliseret og blevet allestedsnærværende i organisationer og for medarbejdere, men dog på end anden måde end for blot 10 år siden? Kan denne udvikling sige noget generelt om menneskers vilkår, motivation, drømme og ængstelse lige nu? Ønsker medarbejderne udvikling, fleksibilitet, selvrealisering mv. og er det samtidig disse krav til selvudvikling og selvledelse der tilsyneladende gør dem syge? Ph.d.-projektet indskriver sig under forskningsprojektet " Stress, nye ledelsesformer og intervention grænseløst arbejde i offentlige organisationer" under DPUs forskningsplan for "pædagogisk ledelse". Projektet undersøger hvordan medarbejdererfaringer i arbejdslivet spiller sammen med eller mod nye teknologi- og organisationsformer i arbejdslivet. Baggrund og relevans Hospitalerne oplever i disse år højt sygefravær, vigende rekruttering til de sundhedsfaglige uddannelser, frafald på uddannelserne samtidig med der er stigende efterspørgsel på hospitalernes ydelser og service. Fagforeninger, uddannelsesinstitutioner, lokale hospitaler viser en enorm interesse for at finde nye løsninger på disse problemstillinger fx via nedsættelse af arbejdsgrupper (Hvidovre Hospital kommissorium 2005), igangsættelse af undersøgelser (DSR SATH 2004), projekter (Fyns Amt 2004) (Brorholt 2006) mv. Samtidig er hospitalssektoren i de senere år, ligesom mange andre offentlige organisationer, ændret ledelses- og organiseringsform i retning af New Public Management (NPM). NPM er karakteriseret af at den offentlige virksomhed i højere grad drives som en privat virksomhed (Tynell 2003). Fx ses det i hospitalssektoren gennem kontraktstyring, puljepenge til nedbringelse af ventelister, DGA osv. Denne udvikling gør sig også gældende i fht. arbejdsmiljø og medarbejderudvikling og -styring. Netop i disse år ændres navnene på "Personaleafdelinger" og "uddannelses- og udviklingsafdelinger" til "Human Ressource Management" (HRM) eller "Human Ressource Developmemt" afdelinger (se fx (www.hosp.dk). Medarbejderne forventes at deltage i "kompetenceudvikling", "nærværsamtaler", "selvstyrende teams", "tværfaglige læringsunit", "medarbejder udviklingssamtale (MUS)", "gruppe udviklingssamtaler (GRUS)" (UUA 2004, H:S Direktionen 2001). Der indføres Learning management system (LMS) og elektroniske patient medicinerings modul (epm) der er "usynlige styringsredskaber". Til at udvikle og facilitere disse processer anvendes interne og eksterne konsulenter, der gennem grundig afdækning af evt. problemstillinger kommer med forslag til forandringsforløb. Nogle af teknikkerne der anvendes er bla. "Team climate Inventory (TCI)", "Appreciative Inquiry (AI)", "løsningsfokuseret tilnærmning (LØFT se fx Langslet 2002), Narrativ teori (se fx Nielsen2004), div. coachingsformer (se fx Matzau 2005) samt motivation (fx Lunøe 2005). I ledelses- og organisationslitteratur er dette skift synligt med titler som fx "Mentor en hjertesag" (Toft og Hildebrandt 2004) og "Følelsernes Intelligens", "Social Intelligens" (Goleman 1995, 2006) "7 gode vaner" (Covey 1995) mfl. Selvom sproget ikke direkte er et spejl af den praktiske verden, markerer erfaring sig i sproget, ligesom sproget markerer sig i erfaringen (Hastrup i Baarts 2006). Gennem ændringer af navne, 1

2 titler og begreber kan der iagttages ændringer i praksis og erfaring på alle niveauer i organisationen. Det er relevant at undersøge hvorvidt retorikken vedr. arbejdsmarked, personalepolitik og organisations- og ledelsesteorier også i hospitalssektoren, ligesom i visse andre offentlige sektorer, har flyttet sig fra en konfronterende retorik til en "følelsernes retorik". En konfronterende retorik definerer arbejdstager og arbejdsgiver som modstandere, hvorimod "følelsernes retorik" beskriver arbejdslivet i et sprog der præges af konsensus og følelser (se Åkerstrøm 2003). Denne retoriks indtog i hospitalsvæsenet, er et lokalt tegn på en global udvikling, som fx er beskrevet indenfor kommunale forvaltninger (fx Åkerstrøm og Born 2001, Åkerstrøm 2003, Bovbjerg 2003, 2004), i organisationsudvikling (Salamon 2006), i en norsk, svensk og tysk virksomhedskontekst (Tonboe 2004), mht. personlig udvikling hos revalidender (Mik-Meyer 2004), samt i en Amerikansk virksomhed (Hochschild 1997, 2003). Selvom der er lokale variationer, er det fælles for disse studiers undersøgelser, at de er kritiske overfor hvad der beskrives som en intimidering af medarbejderen, via at "følelsernes sprog" og kravet om personlig udvikling ind i arbejdslivet. Disse studier kan bidrage til at afklare de positive og især negative konsekvenser af en "følelsernes retorik" i hospitalsvæsenet. Hospitalsvæsenet har på den ene side en række fællesnævnere med ovenstående eksempler, på den anden side er det særligt ved sin oprindelse i et militært system med stærke hierarkier (Meulengracht et. al. 2002). Trods en udvikling af hospitalsvæsenet væk fra en effektiv tayloristisk tanke mod NPM og "en flad struktur", er der reminiscenser fra de tidligere diskurser og praksisser, som lever på konkrete steder i organisationen såvel som i mentale kategorier (og teknologier) hos medarbejdere, ledere og konsulenter. Her kan Nikolas Rose s (1989 (1999) studier af magt og teknologi anvendes til at anskueliggøre det net af forskellige antagelser og forudsætninger, for menneskers ageren som lever samtidig. Selvom hierarkiet fx ikke italesættes, udtrykkes magt og hierarki fortsat, om end mere sofistikeret via usynlige disciplinerende praksisser (Brorholt 2005). For at udforske og analysere ledelsesform og magtudfoldelse er det nyttigt at bruge netop Foucaults begreb om "govern-menality" (1978). De konkurrerende diskursive praksisser bliver derved synlige i analysen af hvordan policy mht. psykisk arbejdsmiljø udfoldes. Det kan antages at samme strømninger, udtrykkes gennem begrebet "psykisk arbejdsmiljø". Aktørerne (medarbejdere, ledere, konsulenter) betjener sig af teori og praksiserfaringer fra områder der rækker langt ud over traditionel organisations- og ledelsesteori, fx meditation og neurologi jf. Goleman (1995) (2006) samtidig med at tidligere teknologier fortsat er i spil. Feltet kan derfor i analytisk forstand begrænses til sted, men aktørerne orienterer sig på tværs af geografiske steder såvel som faglige kategorier. Med inspiration hos Rose (1989(1999), kan man anskue medarbejderne i hospitalsvæsenet, som agerende i et net af antagelser og forudsætninger, der er frembragt under nuværende og tidligere teknologier, der for den enkelte kan opleves som et krydspres af modsatrettede krav. Medarbejderne er dels underlagt en række forskelligartede krav og forventninger fra (hospitals -) ledelsen og lovgivningen (fx faglighed, dokumentation, samarbejde og god kommunikation) (H:S direktionen 2001), dels patienternes (tilsyneladende stigende) krav om til empati og kontinuitet i behandlingsforløbene (se fx Rasmussen 2003, Meiniche 2003), dels medarbejdernes egne idealer om mening, udvikling og balance i arbejdslivet (Brorholt 2006) og dels krav om fortsat kompetenceudvikling (UUA 2004, H:S Direktionen 2002). Med Foulcault kan man forstå disse tendensers ophav i forskellige logikker og undersøge hvilke strategier medarbejderne anvender til at skabe tilfredsstillelse i arbejdslivet, i takt med eller på trods af, disse tendenser. At indgå i et hierarki og møde kollegaer vertikalt i organisationen giver ofte basis for konflikt idet de monofaglige identiteter er forskellige mht. værdier, interessefelt og fællesskab. (Brorholt 2005) Derfor er det relevant at undersøge mødepunkter vertikalt i organisationens hierarkier. En række undersøgelser viser at ledelser og konsulenter, medarbejdere og medarbejderrepræsentanter har fokus på arbejdsmiljø ønsker udvikling i arbejdet, personlig udvikling, anvendelse af personlige kompetencer og fleksibilitet i arbejdstiden (fx SATH 2005, Fyns 2

3 Amt 2004, Katznelson og Pless 2006, Brorholt 2006). Samtidig udtrykkes ofte frustration og usikkerhed ved individuelt at agere og forhandle personlige og ofte monofaglige idealer (Brorholt 2005, 2006). Tynnel har undersøgt en it-virksomhed med henblik på at afdække medarbejderes fortolkning af regeringsformer som er overlagt til "selvet teknologier". Tynnel konkluderer med Foulcault, at "selvets teknologier" bliver redskaber til at forbedre medarbejderens væren og handlen for at sikre egen identitet (Tynnel 2005). Dvs. at i denne optik er selve det at indgå i en diskurs om (kompetence)udvikling på sin vis er en underkastelse af denne regeringsrationalitet. Derved udfordres ovenstående udsagn med Foucaults begreb om magt og selvledelse (1978, Foucault i Tynell 2006) Disse er uundgåelige i en undersøgelse af medarbejdernes forskellige strategier og taktikker i håndteringen af det daglige arbejdsliv på hospitalet. Policy kan betragtes som et "total socialt fænomen" (Shore og Wright 1997), som indeholder en retorik og diskursiv form, der discipliner og udstikker retninger for aktørerne, men som Villareal (1997) beskriver i en udviklingskontekst, manøvrerer deltagere bevidst og ubevidst regler og strukturer, og skaber derved et rum der er meningsfuldt for den enkelte og som samtidig modellerer samme diskursive former. For at se medarbejdere og ledere som aktive medskabere af arbejdsmiljø, er det givtigt at rette blikket mod et aktørperspektiv, ligesom det fx er blevet anvendt i antropologi om udviklingsbranchen (se fx Gupta og Ferguson 1997, Long og Long 1997). Medarbejder og ledelse har høje forventninger til samt ønsker og kræver processer som benytter vekslende teknologier (teambuilding, NLP, assertionstræning, girafsprog osv.) (UUA Behovsafdækning 2005, 2006). Perspektiver som både kan bidrage til at udforske policy (fx Foulcault 1998, Rose 1989,) organisationens liv (fx Shore og Wright 1997, Czarniawska 1997, Gellner og Hirsh 2001) såvel som perspektiver, der åbner for en analyse af aktørernes (for)handlingsrum (fx Long og Long 1997, Gupta og Ferguson 1997, Geertz 1972) inddrages i studiet. Medarbejders forhandling på arbejdspladsen, afspejler netop en række dilemmaer, der måske er grundlæggende i det senmoderne menneskes ontologi og som virksomheden forsøger at finde et modsvar til. Der er i de senere år givet flere bud på en beskrivelse af en generel usikkerhed og hvordan den udtrykkes hos for det moderne menneske. De Botton kortlægger i en filosofi-historisk analyse, at det moderne menneske er karakteriseret af en stemning, som han betegner "status ængstelse" (2005), Willig og Østergård (2005) har set på fænomener som anoreksi, sjælesorg og selvrealisering som udtryk for social usikkerhed, Finn Skårderud forklarer i et psykologisk perspektiv denne stemning som "uro", og Jackson beskriver tilstanden, som en "eksistentiel tvivl" (Jackson 1998). Er "stress" og "psykisk arbejdsmiljø", på samme måde er et udtryk for en social patologi? Ph. d- studiet bidrager samlet set med en produktiv analyse, som tilbyder en forklaring af medarbejdernes meningsdannelse i arbejdslivet. Det forventes at ph.d.-studiet derved fører frem til dels en analyse og diskussion af hvorfor begrebet "psykisk arbejdsmiljø" har fået det aktuelle fokus i den offentlige diskussion, politisk og administrativt samt hvilke teknologier benyttes, set i sammenhæng med medarbejderens dilemmaer og meningsdannelse i et arbejdslivet. Dels fører frem til en debat om hvorvidt dette fokus afspejler en generel usikkerhed og følelse af mangel på overskuelighed, som det moderne menneske lever med. Metode Studiet baseres på kvalitative metoder. Klassiske etnografiske metoder som udfoldet hos fx Ellen (1984) og Hastrup (1995, 2003) er grundlaget i ph.d.-studiet. Der udvælges to afsnit på to hospitaler (Hvidovre Hospital og Rigshospitalet) samt en aktivitet hvor policy udtrykkes til deltagerobservation og dokumenter (fx vagtskemaer, apv-oversigter, sygemeldingsstatistik) inddrages. Personale-, fag- og dagblade samt konsulenter og litteratur af håndbogskarakter indenfor feltet indgår også i dataindsamlingen. Således bliver feltarbejdet "multisited" og den enkelte medarbejdes arbejdslivsoplevelse kontekstualiseres (Shore og Wright 1997 (2005)) og 3

4 sættes ind i en global sammenhæng. Jakobsen (2006:103) kalder et sådant multilokalt perspektiv nødvendigt for at skabe forbindelse med forskellige verdener, som sociale fænomener består af. Salomons studier af åndelige værdier i management har fulgt konsulenter i globale organisationsudviklingsbuisness og netværk (2006). Hendes studier vil være værdifulde i en kontekstualisering og sammenligning af teknologi med medarbejder erfaringer. Idet ph.d.-projektet retter fokus mod relationer vertikalt og på tværs af faggrupper i organisationen, er det væsentligt at finde en afdeling hvor hierarki og samarbejde på tværs af faggrupper er i spil (fx et akut, semi-akut eller oprations-afsnit, fx cop Hvidovre Hospital). Det antages at møder på tværs af hierarkierne spejler og accenturerer kriser, konflikter og strategier samt dilemmaer og krydspres medarbejderne og ledere oplever som betydningsfulde for arbejdsmiljøet. Her kan det være frugtbart at anvende Geertz (1972) tilgang til analyse situationer med fortættet af mening. Som modsætning hertil vælges et afsnit med fokus på tværfaglighed og kontiunitet (fx onkologisk afsnit Rigshospitalet). Antropologien har i en dansk sammenhæng beskæftiget sig med grænseflader til begrebet "psykisk arbejdsmiljø" i hospitalsvæsenet. Fx stress (Skov Jensen 1994, Holm Knudsen 2005, Bangsgård 2005), kommunikation blandt sygeplejersker (Ploug Hansen 2001, Buus 2005), sygeplejerske kultur (fx Ploug Hansen 1993), arbejdspladskultur i hospitalsvæsenet (Rapport 2005, Shore og Wright 2002, Baarts 1999, Jahn 2001) og arbejdsliv (Arbejde,Tidsskriftet antropologi 2006). Hospitalsafdelinger er fortrinsvis undersøgt horisontalt med udgangspunkt i én faggruppe (se fx Rapport 2005, Baarts 1999, Jahn 2001) eller en patientgruppe (Ploug Hansen 1993). Selvom disse studier har personale som analytisk felt, er det typisk relationerne mellem patienter og personale som undersøges. Ved at tage udgangspunkt i hierarkierne vertikalt i organisationen, er der mulighed for at undersøge modsætningerne mellem struktur, hierarki og medarbejdernes oplevelser af disse. Det kan kun gøres via deltagerobservation. Der foretages derfor deltagerobservation sammen med personer fra forskellige faggrupper. I de to afdelinger går jeg med hhv. læger, sygeplejersker, sosu-assistenter med forskellig anciennitet. Således deltager jeg i forskellige sociale fællesskaber som faggrupper og afdelinger etablerer, og får indsigt "indefra" de forskellige grupper. Ligeledes foretages deltagerobservation blandt deltagere i en kursusaktivitet. Fx et lederkursus. Deltagerobservation foretages over 2 perioder (4 måneder + 3måneder). Herved undgås at hierarkiet indlejret i hospitalsvæsenets selvforståelse tages for givet. En blotlæggelse af magtstrukturer kan medvirke til at belyse en lokal fortolkning af arbejdsmiljø ifht. globale strømninger om samme på tværs af et hierarki, ligesom fx Shore og Nugent (2002) eller Knudsen (1995) har gjort i andre sammenhænge (Shore og Wright 1997). Der foretages ligeledes interviews med nøgleinformanter. Informanterne udvælges og interviewes under de to perioder med deltagerobservation og der afsættes yderligere 2 måneder til evt. opfølgende interview efter den første gennemgang af materialet. Jeg forventer at udvælge nøgleinformanter (i alt min.12) til interviews blandt læger, sygeplejersker, sosu-assistenter på forskelligt niveau samt min. 2 ledere. Ligeledes vil det være relevant at interviewe kursuskonsulent, en konsulentguru og 2-4 sygemeldte medarbejdere. På samme måde som andre nyere studier af hospitalsvæsenet (Vinge 2003 mht. vagtplanlægning hos læger, Rapport 2005 mht. portører mfl., Jacobsen 2005 mht. kultur i psykologien,) mener jeg at kunne anskue hospitalet som et sted der kan afgrænses analytisk. "Psykisk arbejdsmiljø" er det empiriske objekt som forskeren analytisk afgrænser. Det analytiske objekt kan, som Hastrup hævder, imidlertid ikke afgrænses til et geografisk sted (Hastrup i Baarts 2005). Derfor er det nødvendigt både at foretage deltagerobservation i forskellige kontekster (2 hospitalsafdelinger samt kursusaktivitet) såvel som interviewe ledere og konsulenter samt inddrage dokumenter. Kombinationen af at analysere aktører på et konkret sted og agens der præger policy ligger i forlængelse af metoder anvendt indenfor fx udviklingsbistandsantropologien (se Gupta og 4

5 Ferguson 1997) (Long and Long 1997). Således anskuer jeg i ph.d.-projektet hospitalet som et (arbejds)sted, en politisk organisation såvel som en skueplads for social aktion. Studiet prioriterer at inddrage medarbejdere og ledere i afprøvning af ph.d.-projektets resultater, for på denne måde at kvalitetssikre resultater og anvende informanternes ekspertviden ligesom fx Ellen (1984) eller McCorkle et al. (1996) foreslår. Samtidig sikrer denne metode et fokus på arbejdsmiljø i de berørte afdelinger og derved overvindes (til dels) et indlejret etisk problem i antropologien beskrevet fx af Knudsen (1995), om hvorledes materiale "afleveres tilbage" til de involverede. Således anerkendes deltagernes/aktørernes ekspertviden. Afprøvningen af resultaterne via deltager-seminarer læner sig op af DPUs forskning projekt "Stress, nye ledelsesformer og intervention grænseløst arbejde i offentlige organisationer" s arbejdsseminarer (2006) og der vil kunne opstå positiv synergi mellem projekterne. Seminarerne planlægges sammen med DPU. Tidsplan 2007 Januar- februar marts- juni juli-september oktober- december 2008 januar- februar marts-juli august december 2009 Januar december Detailplanlægning af feltarbejde og studieplan Litteratursøgning, opnåelse af specifikke aftaler med kliniske afdelinger samt aktører i Region Hovedstaden om deltagerobservation og interviews mv. (Evt. indhentning af tilladelse fra det Visdenskabsetiske råd.) Feltarbejde, deltagerobservation, interview Behandling og analyse af materiale samt litteraturstudier Feltarbejde, deltagerobservation, interview Opfølgende interviews samt planlægning og afholdelse af seminarer /workshops Behandling af materiale og formidling/ undervisningspligt Ophold på udenlandsk universitet Skrive og aflevere afhandling Deltagelse i konference transkribtion foretages løbende af studerende (ferie indlægges løbende) Etik Ph.d.-studiet følger de danske retningslinier for videnskabelig undersøgelser i Sundhedssektoren jft. det Videndskabs-etiske råd. Det undersøges nærmere hvorvidt yderligere tilladelse til udførelsen af studiet skal indhentes. Øvrige etiske dilemmaer, der er forbundet med studiet, er i fht.: patienterne, medarbejderne og lederes kriser, sygemeldte, konsulenter og kursister samt positionen som forsker og vidensproduktionens anvendelse. 5

6 Alle aktiviteter i sundhedsvæsenet der involverer patienter, er underlagt tavshedspligt. Idet det ikke er patienterne, som her er genstandsfeltet for p.hd.- studiet, forventer jeg ikke at denne problemstilling skaber etiske dilemmaer, der kan påvirke studiet. Imidlertid forudser jeg at min etik og moral udfordres i deltager observation i form at medarbejdernes tilgang til patienterne, samt min personlige kompetence til at håndtere patienter og medarbejdere i krise der i nogen grad kan sammenlignes med terapeutens dilemma (se fx Bang 2003). Der kan opstå etiske dilemmaer ved at lave deltager observation blandt både konsulenter, ledere og medarbejdere i et felt, som ofte er spændt og muligvis af en karakter, der kan bruges fag- og arbejdsretsligt ifht. fx arbejdsskader og personalesager. Der anvendes individuelle samtykkeerklæringer ved interview, men ved deltagerobservation vil det være et ledelses ansvar at træffe beslutninger om deltagelse, efter drøftelse i den enkelte afdeling. I forhold til sygemeldte medarbejdere er det særligt vigtigt at beskytte disse. Det er nødvendigt yderligere at undersøge regler vedr. datatilsynet om muligheden for at kontakte og interviewe denne gruppe. Både medarbejdere og ledere er anonyme, men genstandsfeltet og organisationen vil være synlig i afhandlingen, hvilket vil fordre et særligt ansvar i forbindelse med formidlingen af materialet. Ligesom Behar (1994) og Ellen (1984), beskriver, har antropologen aldrig til fulde magt over anvendelse af ens tilstedeværelse og den viden man producerer. Det forhindrer ikke forskeren i fortsat refleksion over mulige anvendelsesmuligheder og tilstræbelse af kontrol over vidensproduktionen. Ligeledes vil ph.d.-projektets vidensproduktion ikke kun bidrage med viden om feltet, men som Hastrup skriver om antropologiens rolle (2004), også producere viden der pragmatisk kan anvendes i feltet. Tilknytning til Danmarks Pædagogiske Universitets forskningsplan og projekt " Stress, nye ledelsesformer og intervention grænseløst arbejde i offentlige organisationer" Ph.d.-studiet ligger direkte i forbindelse med projektet "Stress, nye ledelsesformer og intervention grænseløst arbejde i offentlige organisationer" under DPUs forskningsplan for "pædagogisk ledelse". Projektet ledes af professor Susan Wright og adjunkt, ph.d. Kirsten Marie Bovbjerg under pædagogisk antropologis forskningsgruppe "Transformation of universities and organisations" som professor Susan Wrigth er leder af. Ph.d.-projektet bidrager til dette projekt ved at inddrage endnu et empirisk felt, nemlig hospitalsvæsenet, som på den ene side er kendetegnet af de forhold (fx NPM, usynlig magtudøvelse, omsorgstænkning) som beskrevet i projektet "Stress, nye ledelsesformer og intervention grænseløst arbejde i offentlige organisationer", på den anden side er hospitalerne en særlig organisation, idet den historisk har et andet organisationshierarki samt at medarbejdere i særlig grad udgør hvad man kan kalde "street-level bureaucrati" (Lipsky 1980), som bevæger sig i et krydsfelt mellem omsorg for patienter, egen udvikling og organisationens forskelligrettede krav og som repræsentanter for systemet. Yderligere åbner fokus på regionsdannelsen en særlig mulighed for at undersøge hvorledes policy vedrørende psykisk arbejdsmiljø defineres og udvikles i hospitalsvæsenet. Ph.d.-projektet bidrager ligeledes til at fortolke ledelsesformer og intervention med udgangspunkt i et multisited kvalitativt feltarbejde, som både inddrager konsulenter, ledere, medarbejder og litteratur i empirien. Herved belyses beslutningsprocesser og policy fremkommet i en dialektik mellem politikere, fremtrædende aktører som fx konsulenter, fagforening, enkelte fagpersoner mfl. i forbindelse med aktørernes erfaring. Metodisk bidrager studiet ligeledes ved at bedrive deltagerobservation vertikalt i organisationen. 6

7 Personlige kvalifikationer og studiets gennemførlighed Jeg er uddannet som cand.scient. anth. fra Københavns Universitet, Institut for antropologi. Under studierne og efterfølgende har jeg beskæftiget mig i et tværfagligt felt og mit speciale blev skrevet indenfor et tværfagligt projekt mellem institut for antropologi, Københavns Universitet og Center for Eksperimentiel Parasitologi, Kongelige Veterinær- og Landbrughøjskole (Brorholt 2000). Efterfølgende blev jeg ansat på KVL, Fjerkrænetværket ligeledes i et tværfagligt felt. Jeg har været ansat på Hvidovre Hospital som udviklingskonsulent siden 2002, og har derved et uvurderligt organisatorisk og empirisk kendskab til H:S, som styrker adgangen til feltet og giver adgang til at bevæge mig vertikalt i organisationen, opnå deltagelse både i klinikkerne, sengeafdelingerne samt på et ledelses og politiske niveau. Dette kendskab kan på den anden side skabe usikkerhed hos informanterne om min rolle, samt give mig "blinde pletter", som er karakteristisk for etnografer der bedriver feltarbejde i eget samfund (se fx Metode. Tidskrift for antropologi 1995, Hastrup 1997). I forbindelse med min stilling som udviklingskonsulent har jeg udarbejdet en række rapporter, som analyserer og perspektiverer psykisk arbejdsmiljø på et empirisk niveau og danner baggrund for ph.d.-studiet (Brorholt 2005, 2006). Institutionel forankring Ph.d.-projektet er forankret på Hvidovre Hospital og er støttet af direktionen. Ph.d.-studiet foreslås at indgå i projektet " Stress, nye ledelsesformer og intervention grænseløst arbejde i offentlige organisationer " DPU. Professor Susan Wright DPU, har tilkendegivet sin interesse som hovedvejleder og anbefalet min deltagelse i forskningsgruppen " Transformation of universities and organisations" Adjunkt (Lektor) Kirsten Marie Bovbjerg DPU, har tilkendegivet sin interesse som bivejleder. Lektor Vibeke Steffen Inst. for antropologi, KU har tilkendegivet sin interesse for projektet. Forundersøgelsen til ph.d-projektet foretaget under "Arbejdsgruppen for psykisk arbejdsmiljø" nedsat af lægelig direktør Torben Mogensen, sandsynliggør ph.d-projektets gennemførsel, muligheder og perspektiver. Der er opnået tilladelse til at foretage feltarbejde på Hvidovre Hospital samt øvrige H:S hospitaler. Der er bevilliget fra H:S. De øvrige midler garanteres af HH. 7

8 Litteraturliste Albertsen, Karen og Vilhelm Borg Fleksibilitet i organisationer behov forhindringer og strategier. Resumé Ammitzbøll, Lisbeth. Forskere tæt på kollaps. Magisterbladet 5/05 Ammitzbøll, Lisbeth. Ny type stress knækker vidensarbejdere. Magisterbladet 5/05 Arbejde. Tidsskriftet antropologi. nr /2006. København. Foreningen stofskifte. Arbejdstilsynet. Håndbog om psykisk arbejdsmiljø. 3.udgave december Bang, Susanne. Rørt, Ramt, Rystet. Supervision og den sårede hjælper. Socialpædagogisk bibliotek. Hans Reitzels forlag. København Bangsgaard, Nicolai. Stress eller kunsten at have mange bolde i luften. Kandidatafhandling Inst. for Antropologi. Københavns Universitet Baarts, Charlotte. Viden og Kunnen en antropologisk analyse af sikkerhed på en byggeplads. Ph.d.-afhandling, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Baarts, Charlotte og Hanne Fredslund. (eds.) Perspektivet kvalitativ forskning i arbejdsmiljø og arbejdsliv. Arbejdsmiljøinstituttet. København Bovbjerg, Kirsten Marie. En ny arbejdsetik under følsomhedens regime. I kritisk debat 15. april 2004 Bovbjerg, Kirsten Marie. Følsomhedens etik. Hovedland. Højbjerg Botton, Alain. Status Anxiety. Penguin London Buus, N. Communication among mental health nurses. Ph.d..-afhandling. Syddansk universitet, Odense. Behar, Ruth. The vulnerable observer. Beacon Press, Boston Covey, S. 7 gode vaner Czarniawska, Barbara (ed.) Narrating Organization. Dramas of Institutional Identity. Chicago. Chicago University Press Ellen. Ehnographic research. Guide to General Conduct. Academic Press London Fogh Olwig, Karen og Kirsten Hastrup. Sitting Cultures. Routledges London Foucault, Michel. The Order of things. Routledge, London(1970) The history of sexuality. vol. 1. An Introduction. Pinguin Books London Fris Laneth, Pia. Livet som undtagelsestilstand Information Weekend marts

9 Fyns Amt. Projekt Arbejdstidstilrettelæggelse Når idealer møder praksis. Styregruppen for projekt Arbejdstidstilrettelæggelse. j.nr december 2004 Gellner, N. David and Eric Hirsch. Inside organizations. Anthropologist at work. Berg Oxford Geertz, Clifford. The predicament of Culture. London Gupta, Akhil og J. Ferguson. Discipline and Practice: "The Field" as Site, Method, and Loation in Anthropology in Anthropological Locations, Boundaries and Grounds og a Field Science. University of California. Berkeley Goleman, Daniel. Følelsernes intelligens. Borgen Social inteligens. Borgen Hamada, Tomoko and Willis E. Sibley (eds.) Anthropological perspectives on Organizational Culture. University Press of America, Inc. Boston Hastrup, Kirsten. A passage to Anthropology, between experience and theory. Routledge London Fieldwork among friends: ethnographic exchange within the Northern civilization. pp in Anthropology at home. Anthony Jackson (ed.) ASA Monograph 25. Tavistock. London Ind i verden. En grundbog i antropologisk metode. Kirsten Hastrup (ed.) Hans Reitzels forlag. København Viden om verden. En grundbog i antropologisk analyse. Kirsten Hastrup (ed.) Hans Reitzels forlag. København Tavsheden. Inkorporeret viden og praktisk kunnen. i Perspektivet kvalitativ forskning i arbejdsmiljø og arbejdsliv. Baarts, Charlotte og Hanne Fredslund. (eds.) Arbejdsmiljøinstituttet. København Herman, Stefan og Jens Erik Kristensen. Fra Strejke til stress? Information weekend marts Hviid Jacobsen, Michael og Jens Tonboe (eds.). Arbejdssamfundet- den beslaglagte tid og den splittede identitet. Hans Reitzels forlag. København Hochschild Arlie Russel. Tidsfælden, Når familien bliver arbejde og arbejdet bliver familie. Munksgaard Danmark (1997). The commercialization of Intimate Life. Notes from home and work. University of California, Berkeley Holden, Pat og Jenny Littlewood. Anthropology and Nursing. Routledge London.1997 Holm Knudsen, Gitte. Det "stressende arbejde?" kandidatafhandling Inst. for Antropologi. Københavns Universitet Hylland Eriksen, Thomas. Notes on flexibility and "new work". 9

10 htt://folk.uio.no/geirthe/flesibility.htlm Jahn, A.W. Forskelsskaber og fællesskaber i fødselsrummet. Inst. for Antropologi. Københavns Universitet Jakobsen, Turf Böcker. På gyngende grund. udfordringer ved den multilokale forskningsmetode. i Arbejde. Tidsskriftet antropologi. nr /2006. København. Foreningen stofskifte. Jenkins, Richard. Pierre Bourdieu. Routledge London (1992). Johansen, Schepelern Katrine. Kultur og Psykiatri. En antropologi om transkulturel psykiatri på danske hospitaler. Sct. Hans Hospital og Institut for antropologi. Det samfundsfaglige Fakultet. Københavns Universitet Karasek, Robert and Tores Theorell. Healthy Work, Stress, productivity and the reconstruction of working life. Basic Books USA Katznelson og Pless. Unges forestillinger om arbejde. i Tidsskrift for arbejdsliv (Hytters et all. reds.). 8. årg. nr.3 september Kommissorium for arbejdsgruppe om det psykiske arbejdsmiljø. 17 januar Konrad, Monica. Pre-symptomatic networks. Tracking experts across medical science and the new genetics. In Elite Cultures, Anthropological perspectives. ASA Monographs 38. Cris Shore and Stephen Nugent (eds.). Routledge. London Korczynski, M., Randy Hodson og Paul Edwards. Introduction: Competing, Collaborating, and Rinforcing Theories in Social Theory at work. (Korczynski, Hodson og Edwards (eds.)). Oxford Knudsen, Anne. Mercedesmodellen. Feltarbejde blandt det u-eksotiske. i Tidskriftet Antropologi, vol 31. pp Foreningen Stofskifte, København Langslet, Gro J. LØFT for ledere. Løsningsfokusert tilnærmning til typiske ledelsesutfordringer. Gyldendal, Akademisk. Oslo Lipsky, Michael. Street-level bureaucracy. Dilemmas of Individual in Public Service. Russel Sage foundation cop. New York LO Ugebrev. Langtidssygdom i vækst koster samfundet dyrt Long og Long. Introduction i Battelfields of knowledge. London. Routhledge Lunøe, Nikolaj. Motivation. I Erhvervspsykologi. Tidsskrift om udvikling, dialog, ledelse, organisation. vol. 3, nr. 4, december Matzau, Majken. Stresshåndtering i postmoderniteten en ledelsesopgave. I Erhvervspsykologi. Tidskrift om udvikling, dialog, ledelse, organisation. vol. 3, nr. 3, september Meiniche, Anne. To Kaffe og en staveplade. People s press Metode. Tidsskriftet Antropologi 31, København. Foreningen stofskifte

11 Mik-Meyer, Nanna., Dømt til personlig udvikling. Identitetsarbejde i revalidering. hans Reitzels Forlag København Mogensen, Klaus Æ. Creative Man. Institut for fremtidsforskning.gyldendal Mørck, Yvonne. Kulturel Kompleksitet og empiri-bricolage. i Metode. Tidskriftet Antropologi 31: København Nielsen, Kit Sanne. Fortællinger i organisationer. Narrativ praksis. Gyldendal Plough Hansen, Helle. I grænsefladen mellem liv og død. En kulturanalysen af sygeplejen på en onkologisk afdeling. Gyldendal Undervisning Hvordan har du det?: Kommunikation i sundhedssektoren ud fra Gregory Bateson. Munksgaard Rose, Nikolas. Governing the Soul. The shaping of the private self. Free Association Books, London1999 (1989). Rasmussen, Erik. Den dag du får kræft. Aschehoug Rapport, Frances (ed.). New Qualitative Methodologies in Health and Social Care Research. Routledge SATH Sygeplejerskers arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred. Dansk Sygeplejeråd (DSR) 2005 Salomon, Karen Lisa. Organisationskonsulenter i åndelighed. I Grus årg. 22, nr. 65 pp Shore, Cris and Stephen Nugent. Elite Cultures, Anthropological perspectives. ASA Monographs 38 (eds.). Routledge London Shore, Cris and Susan Wright. Policy a ew field in anthropology in Anthropology of Policy. Critical perspectives on Governance and power. Shore, Cris and Susan Wright (eds.). Routledge London Skårderud. Finn. Uro; en rejse mod det moderne selv. Tidernes Skifter. København Skov Jensen, Sussi. Stressens bevægelige tale. i Komplekse Liv. Kulturel mangfoldighed i Danmark. Liep, John og Karen Fog Olwig (reds). Akademisk Forlag København Sørensen, Steen Holst. Hjemmehjælpernmes psykiske arbejdsmiljø. Speciale i arbejdspsykologi. Psykologisk Laboratorium, Københavns Universitet, marts Tidsskrift for Arbejdsliv. tema: Menneskearbejde (Bettina Dybbroe et all. red.) 8. årgang. nr Syddansk universitetsforlag. Thorup, Mette-Line. Familien Stresser med. Information weekend marts Toft, Birgit og Steen Hildebrandt. Mentor en hjertesag. Børsens forlag Tynnel, Jesper. 11

12 Da medarbejderne blev en ressource. Specialeafhandling ved Kommunikation og historie på RUC Magten. fra viden til væren. i Perspektivet kvalitativ forskning i arbejdsmiljø og arbejdsliv. Baarts, Charlotte og Hanne Fredslund. (eds.) Arbejdsmiljøinstituttet. København Young, Allan. The discourse of stress and the reproduction of conventional knowledge. Soc.Sci. and Med.Vol 14B pp Villareal, Magdalena. xx i Battelfields of knowledge, A. Long og Ann Long (eds.). London. Routhledge Vinge, Sidsel. Organisering og Reorganisering af medicinsk arbejde på sygehuse. PH.D afhandling. Forskningscenter for Ledelse og Organisation i Sygehusvæsenet. Institut for Organisation og arbejdspsykologi, Handelshøjskolen København Wethje Annette og Wilhelm Borg. Sygeplejersjers arbejdsmiljø, trivsel og helbred (SATH). Arbejdstid og arbejdsmiljø. Dansk Sygeplejeråd og Arbejdsmiljøinstituttet White Michael og David Epston. Narrative Means to Therapeutic Ends. Norton and Company, New York og London Willig, Rasmus og Marie Østergård (eds.) Sociale Patologier. Hans Reitzels forlag Åkerstrøm, Niels. Medarbejderen i kærlighedens tegn (unpublished paper 2004). Åkerstrøm Andersen, Niels og Asmund W. Born. Kærlighed og omstilling. Italesættelsen af den offentlige ansatte. Nyt fra Samfundsvidenskaberne Rapporter Hvidovre Hospital og Hovedstadens Sygehusfællesskab: Brorholt, Grete. Rapport: Psykisk arbejdsmiljø på Hvidovre Hospital. Udviklings og Uddannelsesafdelingen 046, Hvidovre Hospital. december Brorholt, Grete. Rapport: Information og kommunikation i Rheumatologisk afdeling. Udviklings og Uddannelsesafdelingen 046, Hvidovre Hospital. maj Hollesen, Rikke og Louise Jørgensen. Evaluering og Anbefalinger, læring på tværs i Learning Lab Hvidovre Hospital. Tværfaglig studieunit. Udviklings- og uddannelsesafdelingen. Hvidovre Hospital, H:S. Marts Kompetenceudvikling for sygehjælpere Udviklings- og uddannelsesafdelingen. Hvidovre Hospital, H:S. juni H:S Direktionen. Kvalitetsudvikling og akkreditering i H:S. Principper, organisering og metoder. H:S Direktionen. juli H:S Direktionen. Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende. H:S oktober Meulengracht, Grith, Irene Schack, Grete Brorholt. Etniske Minoriteter. rekruttering,- kompetenceudvikling, -ansættelse. Udviklings- og uddannelsesafdelingen 046. Hvidovre Hospital

13 Strategigruppen til sikring af et godt personale. Idékatalog til Teamorganisaring. Hvidovre Hospital, H:S, Februar Styregruppen for fastholdelse og rekruttering i H:S. Guide til fastholdelses og rekruttering i H:S. H:S Tværfaglig Undervisning på Hvidovre Hospital. Udviklings- og uddannelsesafdelingen. Hvidovre Hospital, H:S. September Udviklings- og uddannelsesafdelingen. Behovsafdækning og tilfredshedsanalyse Hvidovre Hospital, H:S. Marts Udviklings- og uddannelsesafdelingen afsnit 046. Behovsafdækning og tilfredshedsanalyse, Udvikling og uddannelse Hvidovre Hospital, H:S. Marts

Institutionel tilknytning 5 Etiske overvejelser 5 Litteratur: 6. D. 2. til 8. maj. 4 D. 11. til 17. Maj 4

Institutionel tilknytning 5 Etiske overvejelser 5 Litteratur: 6. D. 2. til 8. maj. 4 D. 11. til 17. Maj 4 Titel: 2 Mennesker mellem teknologi, teknologi mellem mennesker. 2 Problemformulering 2 Lokalitet 2 Baggrund 2 Analytisk ramme 3 Forskningsspørgsmål 4 Metode og tidsplan 4 D. 2. til 8. maj. 4 D. 11. til

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008

Specialebeskrivelse. Simon Stefansen. Oktober 2008 Specialebeskrivelse Simon Stefansen Oktober 2008 1. Baggrund I mit speciale på kandidatuddannelsen i Kultur, Kommunikation og Globalisering har jeg valgt, at beskæftige mig med integration som et socialt

Læs mere

Teknologiforståelse. Hvilken teknologiforståelse har sygeplejestuderende behov for i professionsarbejdet

Teknologiforståelse. Hvilken teknologiforståelse har sygeplejestuderende behov for i professionsarbejdet Teknologiforståelse Hvilken teknologiforståelse har sygeplejestuderende behov for i professionsarbejdet Ulla Gars Jensen Lektor Institut for Sygepleje Technucation Varighed: 2011 2015 Forskere fra 3 institutioner:

Læs mere

Turister og vagabonder. Tekster i kulturforståelse og interkulturel kommunikation

Turister og vagabonder. Tekster i kulturforståelse og interkulturel kommunikation 1 Liep, John; Olwig, Karen Fog: "Kulturel Kompleksitet" 1 Kilde: Komplekse liv Akademisk Forlag, 1994 ISBN: 8750032313 2 Sarangi, Srikant: "Culture" 16 Kilde: Culture and Language John Benjamins Pub. Company,

Læs mere

Kvalitative metoder MPH 2014

Kvalitative metoder MPH 2014 Kvalitative metoder MPH 2014 Velkommen til kurset i kvalitative metoder (fællesmodul 1b) på MPH-uddannelsen. Kurset omfatter 9 undervisningsgange og løber over 9 uger fra 4. september til 4. november 2014.

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Hvordan sikrer du som leder trivsel i en reformtid?

Hvordan sikrer du som leder trivsel i en reformtid? Hvad blev der af trivsel og arbejdsglæde? Årsmøde 2017, Workshop 4 kl 14.15-15.30 Hvordan sikrer du som leder trivsel i en reformtid? Hvem er vi? Signe Pihl-Thingvad Lektor og leder af PA sektionen Institut

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold:

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold: Beskrivelse af de 6 grundmoduler på Diplom i Ledelse Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe de studerendes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Følelser og magt i myndighedsarbejdet. Helle Schjellerup Nielsen Socialrådgiverdage, 26. november 2013

Følelser og magt i myndighedsarbejdet. Helle Schjellerup Nielsen Socialrådgiverdage, 26. november 2013 Følelser og magt i myndighedsarbejdet Helle Schjellerup Nielsen Socialrådgiverdage, 26. november 2013 Forskningsprojektet Professionelles praksis i socialt arbejde med børn og unge Igangværende 5 årigt

Læs mere

FORSKNING I SYGEPLEJEN

FORSKNING I SYGEPLEJEN 6. DECEMBER 2012 FORSKNING I SYGEPLEJEN Hvorfor skal sygeplejersker forske? Hvilken betydning har forskning for udvikling af sygeplejen? Hvordan igangsættes ny forskning? Kobling mellem praksis og forskningsmiljøet

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

KU den 2.12.2013 Mette Trangbæk Hammer narrativledelse.org

KU den 2.12.2013 Mette Trangbæk Hammer narrativledelse.org Vores veje ind i (narrativ) ledelse... Arbejdets kerneydelse er vigtigste kontekst Individet Det fælles Frihed Forretning Fokus og temaer Fokus på narrativ ledelse: på mikroniveau, i et organisatorisk/

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

- en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU.

- en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU. - en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver, Supervisor, Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat som lektor i socialt arbejde

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 35 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Program. eksempler på udvikling af praksis. eksempel fra projekt

Program. eksempler på udvikling af praksis. eksempel fra projekt Program 1. Kort om Aktionsforskning en grundbog 2. Aktionsforskning - en forskningsform 3. Systematik: Lewins struktur 4. Metoder/tilgange i aktionsforskning eksempler på udvikling af praksis 5. Spørgsmål

Læs mere

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet At lede samspillet mellem fagprofessionelle og frivillige i velfærdsinstitutionerne

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Systematisk samarbejde om kvalitet

Systematisk samarbejde om kvalitet Sammenfatning af ny rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Systematisk samarbejde om kvalitet Samspil mellem personalepolitik og arbejdet med udvikling af kvalitet og tværfaglighed på sygehusene Jens Albæk,

Læs mere

Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU

Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU Maja Lundemark Andersen Socialrådgiver, Supervisor, Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat som lektor på Kandidatuddannelsen i socialt arbejde AAU. Har

Læs mere

Kunsten at arbejde med praksisudfordringer i undervisningen

Kunsten at arbejde med praksisudfordringer i undervisningen Kunsten at arbejde med praksisudfordringer i undervisningen Nina Brocks, Region Hovedstaden Nina Riis, KU SUND Program: Introduktion til det foreløbige arbejde Eksempler fra praksis Modelarbejdet Workshop:

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12. I. d. LOV - en strategi for å fremme læring. Design i evaluering

TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12. I. d. LOV - en strategi for å fremme læring. Design i evaluering TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12 I. d LOV - en strategi for å fremme læring Design i evaluering Anmeldt af ledelses Egon Petersen Hanne Kathrine Krogstrup konsulent EP-[onsultlng,

Læs mere

- fortid og fremtid V. Leon Lerborg

- fortid og fremtid V. Leon Lerborg Styringsparadigmer - fortid og fremtid V. Leon Lerborg Konsulentprogrammet Konference, Middelfart 12. august 2013 Min baggrund COWI Institutional planner 1986-7 SDU Adjunkt 2006-09 Momentum Direktør 2003-06

Læs mere

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV ROSKILDE UNIVERSITET Projektet handler om Projektet udforsker børns inklusionsmuligheder i folkeskolen gennem et fokus på samarbejde og konflikter mellem børn, forældre, lærere,

Læs mere

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence

Praksisfortælling. Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Praksisfortælling Et pædagogisk redskab til udvikling af handlekompetence Udarbejdet af Hanne Bruhn/Marianne Gellert Juni 2009 og redigeret marts 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Den vellykkede patientforløbskoordinering på tværs af sektorer, relateret til ældre medicinske hjertepatienter

Den vellykkede patientforløbskoordinering på tværs af sektorer, relateret til ældre medicinske hjertepatienter Den vellykkede patientforløbskoordinering på tværs af sektorer, relateret til ældre medicinske hjertepatienter Vibeke Høgh Sygeplejerske, master i klinisk sygepleje, ph.d studerende, post doc Klinik Hjerte-Lunge,

Læs mere

Organisationsteori. Læseplan

Organisationsteori. Læseplan Master i Offentlig Ledelse Efteråret 2011 Aarhus 23. juni 2011 Organisationsteori Læseplan Lokale: Bartholins Allé 7, Bygning 1330, lokale 038, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Underviser:

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Forløbskoordinator under konstruktion

Forløbskoordinator under konstruktion Sofie Gorm Hansen & Thea Suldrup Jørgensen Forløbskoordinator under konstruktion et studie af, hvordan koordination udfoldes i praksis Sammenfatning af speciale En sammenfatning af specialet Forløbskoordinator

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Teknologiforståelse i sygeplejen mere end blot trykke på knapper

Teknologiforståelse i sygeplejen mere end blot trykke på knapper Teknologiforståelse i sygeplejen mere end blot trykke på knapper Hanne Skov, Lektor, Cand. Comm Praksis- og Innovationshuset Professionshøjskolen Metropol Om Technucation Varighed: 2011 2015 Forskere fra

Læs mere

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk).

Professionsgrundlag for ergoterapi (www.etf.dk). lifeframing er opstartet i 2008, med selvstændig klinisk praksis indenfor fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Den kliniske praksis har base i Viborg. Der udøves praksis i overensstemmelse med ergoterapi- fagets

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET KREATIVITET OG VEJLEDNING OPLÆG V. LARS EMMERIK DAMGAARD KNUDSEN, LEK@UCSJ.DK PROGRAM 14.45-15.30: Præsentation af de mest centrale kvalitative metoder

Læs mere

Analyseskema til kritisk vurdering af kvalitative studier

Analyseskema til kritisk vurdering af kvalitative studier Analyseskema til kritisk vurdering af kvalitative studier Efter Law, M., Stewart, D., Letts, L., Pollock, N., Bosch, J., & Westmorland, M., 1998 McMaster University REFERENCE: When the Risks Are High:

Læs mere

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter

Ansættelser 2012 - Forsker i Palliativt Videncenter Karen Marie Dalgaard (f. 1954) Sygeplejerske (1977) Sygeplejefaglig Diplomeksamen med speciale i ledelse (1990) Sygeplejefaglig vejleder (1995) Cand.scient.soc. - Den Sociale Kandidatuddannelse (2002)

Læs mere

Organisationsteori Aarhus

Organisationsteori Aarhus Organisationsteori Aarhus Læseplan Underviser: Adjunkt Poul Aaes Nielsen Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne organisationsteori. Det teoretiske afsæt vil være generel organisationsteori,

Læs mere

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer Præsentationen i dag Relationens betydning for sundhedsfaglig kvalitet Præsentation af Feedbackmøder i relation patientforløb Formål og mål

Læs mere

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg

Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg Styringsparadigmer i staten V. Leon Lerborg FLIS konference 23 marts 2015 Min baggrund COWI Institutional planner 1986-7 SDU Adjunkt 2006-09 Finansministeriet Modernisering af den offentlige sektor 1987-95

Læs mere

Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker

Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker Få en flyvende start som ny sygeplejerske Fremtidens arbejdsplads for fremtidens sygeplejersker SYGEHUS THY-MORS Mentoring Redskab til faglig og personlig udvikling.

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori

Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi, Socialt arbejde og Organisation Undervisningsprogram: Anvendt Videnskabsteori Fagområdets/modulets titel: Videnskabsteori, projektarbejde og metode Semester:

Læs mere

En ny tid, en ny vidensproduktion?

En ny tid, en ny vidensproduktion? ELU og Danske Universiteters konference: Efter- og videreuddannelse på universiteterne status, udfordringer og perspektiver 1. april 2008 En ny tid, en ny vidensproduktion? Bent Gringer, SCKK bg@sckk.dk

Læs mere

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING

Anne-Dorte Wæver UDVIKLINGSCOACHING & SPARRING COACHING SOM DEL AF DET MODERNE LEDERSKAB Netværk 1 INDLEDNING HVEM ER JEG? Life- og business coaching Overgade i Odense + ude på virksomheder HVAD JEG VIL PRÆSENTERE 1: Kort om life- og business-coaching

Læs mere

De nationale test som ny praksis i den danske folkeskole

De nationale test som ny praksis i den danske folkeskole Børne- og Undervisningsudvalget 205-6 (Omtryk - 27-09-206 - Bilag tilføjet) BUU Alm.del Bilag 274 Offentligt AARHUS De nationale test som ny praksis i den danske folkeskole Kristine Kousholt DPU, Aarhus

Læs mere

Ph.d.-kursus: Kvalitativ sundhedsforskning - forskningsdesign, litteratursøgning og datagenerering i praksis

Ph.d.-kursus: Kvalitativ sundhedsforskning - forskningsdesign, litteratursøgning og datagenerering i praksis Ph.d.-kursus: Kvalitativ sundhedsforskning - forskningsdesign, litteratursøgning og datagenerering i praksis 1. session Projektdesign og empirisk datagenerering 3. session Projektdesign og kvalitet af

Læs mere

Betydningen af undervisning i professionslokaler

Betydningen af undervisning i professionslokaler Betydningen af undervisning i professionslokaler Tværprofessionelt samarbejde mellem Bioanalytikeruddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen Aarhus HASI_marts 2013_(c) 1 Deltagere i projektet Sygeplejerskeuddannelsen:

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet Et kvalitativt studie.

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet Et kvalitativt studie. Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet Et kvalitativt studie. Karin Hammer-Jakobsen Jordemoder, MPH November 2011 Vejleder: Henriette Langstrup, Adjunkt, Afd. for Sundhedstjensteforskning,

Læs mere

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet.

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet. Ungdomsmedicinsk Videnscenter Rigshospitalet, Blegdamsvej 9 2100 Kbh. Ø Afsnit 4101 Tlf: 35454433 www.ungdomsmedicin.dk Mail: ungdomsmedicin.rigshospitalet@regionh.dk eller pernille.hertz@regionh.dk Ungeambassadør

Læs mere

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet

Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Niels Warring Christian Helms Jørgensen (red.) Demokrati og deltagelse i arbejdslivet Forskningsprojektet Arbejdsliv, læringsmiljøer og demokratisering Institut for

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Speciale 4.semester, Den sundhedsfaglige kandidat, SDU Odense, januar 2011 Forfatter: Lene

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

University College Sjælland 24. maj 2011

University College Sjælland 24. maj 2011 At blive og at være sygeplejerske En undersøgelse af oplevelser ved at være næsten færdiguddannet og nyuddannet sygeplejerske og interaktionens betydning for deltagelse i praksisfællesskabet University

Læs mere

Tværfagligt samarbejde og koordination mellem fagområder. Konference Social Impact den 27. April 2015 Eva Just

Tværfagligt samarbejde og koordination mellem fagområder. Konference Social Impact den 27. April 2015 Eva Just Tværfagligt samarbejde og koordination mellem fagområder Konference Social Impact den 27. April 2015 Eva Just Tværfaglig praksis betyder at... Ansvarlige professionelle forsøger at få den faglig indsats

Læs mere

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Samfundsudviklingen i Danmark har vist et behov for en evidensbasering og kvalitetsudvikling

Læs mere

Samspil mellem myndigheder og landmænd - konflikter og dilemmaer

Samspil mellem myndigheder og landmænd - konflikter og dilemmaer November 2010 Samspil mellem myndigheder og landmænd - konflikter og dilemmaer v/ Inger Anneberg, journalist, master i sundhedsantropologi Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Institut for Husdyrbiologi-

Læs mere

Hygiejne i medvind samarbejde om udvikling af kommunale hygiejneorganisationer et kvalitativt studie

Hygiejne i medvind samarbejde om udvikling af kommunale hygiejneorganisationer et kvalitativt studie Hygiejne i medvind samarbejde om udvikling af kommunale hygiejneorganisationer et kvalitativt studie MPH-arbejde af hygiejnesygeplejerske Dorthe Mogensen Ved Nordic School of Public Health, NHV Gothenburg,

Læs mere

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis Evalueringer mellem termometerhypotese og bivirkningshypotese (Kvale, 1980) Termometerhypotese den antagelse at

Læs mere

BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan. 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Uddannelsesmål:

BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan. 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Uddannelsesmål: BYTOFTEN AKTIVITETSCENTRET Uddannelsesplan 2. Praktikperiode Den pædagogiske institution (3. semester) Faglige kompetencemål for 2. praktikperiode, jf. bilag 7: Uddannelsesmål: Målet for 2. praktikperiode

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Kultur- og samfundsteori for tværkulturelle og regionale studier. Bind 2

Kultur- og samfundsteori for tværkulturelle og regionale studier. Bind 2 1 Mauss, Marcel: "Af: Gaven: Gaveudvekslingens form og logik i akaiske samfund" 1 Kilde: Gaven: Gaveudvekslingens form og logik i akaiske samfund Spektrum, 2000 ISBN: 8777631803 2 Lévi-Strauss, Claude:

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

til studerende: på sygeplejerskeuddannelsen Odense University College Lillebælt - spørgsmål og svar

til studerende: på sygeplejerskeuddannelsen Odense University College Lillebælt - spørgsmål og svar til studerende: på sygeplejerskeuddannelsen Odense University College Lillebælt - spørgsmål og svar Forord Denne pjece er tænkt som en guide til studerende ved sygeplejerskeuddannelsen i Region Syddanmark

Læs mere

Helle M. Christensen

Helle M. Christensen Helle M. Christensen Ph.d.-student, sygeplejerske, Cand.scient. San. Klinisk Institut, SDU Odense Universitets Hospital Lungemedicinsk afdeling J Danmark 2013 KOL / Indlæggelse Behandling / NIV NIV /

Læs mere

Meningsfulde spejlinger

Meningsfulde spejlinger Meningsfulde spejlinger filosof og antropolog universitet og erhvervsliv revision og datalogi Etnografi, antropologi og filosofi etnografi: deltagerobservation, interview og observation en metode er altid

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering Konference 19. maj 2009 Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering ARRANGERET AF CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Læs mere

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016

Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser. Kolding foråret 2016 Undervisningsplan og samlet litteraturliste for WEB-hold på Teorier og metoder i arbejdet med mennesker med sindslidelser Kolding foråret 2016 Kære studerende Hermed en vejledende undervisningsplan, litteraturliste

Læs mere

TVÆRFAGLIGT TEAMARBEJDE

TVÆRFAGLIGT TEAMARBEJDE TVÆRFAGLIGT TEAMARBEJDE Annette Kamp Center for Arbejdslivsforskning ENSPAC Betina Dybbroe Center for Sundhedsfremmeforskning PAES ROSKILDE UNIVERSITET PROJEKTET TRIVSEL I TEAMS Fokus på sociale relationer:

Læs mere

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv Velkommen til CSA s Ledelse og velfærdsprofessioner Faglighed ved en skillevej årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til Årsmøde 2014 Torsdag d. 27. marts

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Ambitionen for udredningen

Ambitionen for udredningen Historien om det hele menneske i en fragmenteret verden og hvorfor samspil er vigtigt Stine Jacobsen, forskningsassistent, cand.merc. NFA Ambitionen for udredningen Skabe grundlag for forskning, der 1.

Læs mere

Workshop: Antropologiske undersøgelser. Anne-Marie Thoft, Innovationskonsulent Thit Fredens, Innovationskonsulent

Workshop: Antropologiske undersøgelser. Anne-Marie Thoft, Innovationskonsulent Thit Fredens, Innovationskonsulent Workshop: Antropologiske undersøgelser Anne-Marie Thoft, Innovationskonsulent Thit Fredens, Innovationskonsulent Kort introduktion Program for workshop Ditte Campbell fortæller om hendes arbejde med antropologiske

Læs mere

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser 1 Schutz, Alfred: Common sense og videnskabelig tolkning af menneskelig handling 1 Kilde: Hverdagslivets Sociologi Hans Reitzel, 2005 ISBN: 8741224272 2 Bryman, Alan: The nature and process of social research

Læs mere

Fokus på tværfagligt samarbejde. Årsdag i DMCG-PAL Dorit Simonsen Hospiceleder Hospice Djursland

Fokus på tværfagligt samarbejde. Årsdag i DMCG-PAL Dorit Simonsen Hospiceleder Hospice Djursland Fokus på tværfagligt samarbejde Årsdag i DMCG-PAL 2016 Dorit Simonsen Hospiceleder Hospice Djursland En af livets hemmeligheder er at gøre snublesten til trædesten Amerikansk ordsprog At gøre det som før

Læs mere

Forandringsprocesser Læseplan

Forandringsprocesser Læseplan SDU Master i Evaluering August 2007 Forandringsprocesser Læseplan Lektor Vibeke Normann Andersen Fagets formål og sigte: Formålet med faget Forandringsprocesser er, at give den studerende begreber og modeller,

Læs mere

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d.

Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk. Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Netværksfokuseret sygepleje - involvering af patientens sociale netværk Pia Riis Olsen Klinisk Sygeplejespecialist, cand.cur., ph.d. Kræftafdelingen Plan Baggrundsbegreber (social støtte og socialt netværk)

Læs mere

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16

FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, Region Sjælland FORSKNINGSPROGRAM Forskning inden for MVU-professionerne 2015-16 Forskningens Hus, Holbæk Sygehus, indgang E1, Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk Forskning

Læs mere

University of Copenhagen. Indledning Mogensen, Hanne Overgaard. Published in: Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund. Publication date: 2005

University of Copenhagen. Indledning Mogensen, Hanne Overgaard. Published in: Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund. Publication date: 2005 university of copenhagen University of Copenhagen Indledning Mogensen, Hanne Overgaard Published in: Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund Publication date: 2005 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Klik her for at se datoer for interne prøver](http://intra.ruc.dk/studier-og-kurser/alle-fag/ psykologi/ba-modul/kalender-for-ba-modulet/ "")

Klik her for at se datoer for interne prøver](http://intra.ruc.dk/studier-og-kurser/alle-fag/ psykologi/ba-modul/kalender-for-ba-modulet/ ) 2. kandidatmodul: Metodeklynge v/peter Busch-Jensen Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Modul Undervisningssprog Eksamensform Eksamenstidspunkt Psykologi Http://www.ruc.dk/uddannelse/fag/psykologi/ Klynge

Læs mere

Samskabelse i forpligtende samarbejder med praksis frivilligt socialt arbejde som det tredje læringsrum

Samskabelse i forpligtende samarbejder med praksis frivilligt socialt arbejde som det tredje læringsrum Samskabelse i forpligtende samarbejder med praksis frivilligt socialt arbejde som det tredje læringsrum FoU-projekt, Pædagoguddannelsen i Horsens, VIA UC Projektdeltagere Projektleder: Bodil Klausen Projektmedarbejdere:

Læs mere

Mere om at skabe evidens

Mere om at skabe evidens Mere om at skabe evidens Dokumentation, procesevaluering og implementeringsforskning Tine Curtis, centerchef TrygFondens Forebyggelsescenter Syddansk Universitet Hvad har kommunen brug for, for at kunne

Læs mere

Fagligt skøn og kliniske retningslinjer hinandens modsætninger eller forudsætninger?

Fagligt skøn og kliniske retningslinjer hinandens modsætninger eller forudsætninger? Fagligt skøn og kliniske retningslinjer hinandens modsætninger eller forudsætninger? Anne Mette Jørgensen, institutchef, sygeplejeuddannelsen, PH Metropol Anette Enemark Larsen lektor, ergoterapeutuddannelsen,

Læs mere

Sygeplejefaglig referenceramme

Sygeplejefaglig referenceramme Professionalisme, holdninger & værdier i sygeplejen Sygeplejefaglig referenceramme sygehuslillebaelt.dk Sygeplejefaglig referenceramme 1. INDLEDNING De ledende sygeplejersker og kliniske sygeplejespecialister

Læs mere