Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat om 800 MHz-auktionen"

Transkript

1 22. marts 2012 Høringsnotat om 800 MHz-auktionen 1. Indledning Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser i 800 MHz-frekvensbåndet 1, og at disse frekvenser vil blive tildelt landsdækkende på et tjeneste- og teknologineutralt grundlag. Den 16. november 2011 udsendte den danske telemyndighed (nu Erhvervsstyrelsen) et høringsdokument med en oversigt over rammerne for auktionen. Sammen med høringsdokumentet offentliggjorde den danske telemyndighed udkast til et samlet auktionsmateriale i form af informationsmemorandum med tilhørende bilag. Dokumenterne blev offentliggjort på både dansk og engelsk. Høringsfristen var den 15. december Der er kommet høringssvar fra 25 af de hørte parter, som indeholder bemærkninger til udkastet til auktionsmateriale. Herudover har 12 høringsparter tilkendegivet, at de ikke har bemærkninger til høringsmaterialet. Indledningsvist skal det bemærkes, at det på et teleforligskredsmøde den 16. november 2011 blev besluttet, at der skal fastsættes dækningskrav i 800 MHztilladelserne. Formålene med at fastsætte dækningskrav i 800 MHz-auktionen er at sikre: At alle husstande og virksomheder i de postnumre i Danmark, hvor der i dag er dårligst adgang til en bredbåndsforbindelse med 10 Mbit/s, får adgang til en mobil bredbåndsforbindelse med mindst 10 Mbit/s, at mobilinfrastruktur også bliver rullet ud i områder, som ellers ud fra et kommercielt synspunkt ikke er de mest attraktive for selskaberne at dække. Derved sikres det, at den teknologiske udvikling i yderområderne følger med udviklingen i resten af Danmark, at der tages et væsentligt skridt på vejen mod at nå bredbåndsmålsætningen om, at alle skal have adgang til en bredbåndsforbindelse på 100 Mbit/s i Ved at stille krav om etablering af mobilinfrastruktur i dækningsområderne skabes der forudsætning for, at disse områder også vil få gavn af den løbende teknologiske udvikling og får adgang til mobilt bredbånd med stadig højere hastighed. Overordnet set udtrykker høringsparterne generelt tilfredshed med ambitionen om at forbedre tilgængeligheden af bredbåndstjenester i overensstemmelse med målsætningen om, at alle skal have adgang til en bredbåndsforbindelse på 1 Frekvensbåndene MHz og MHz.

2 2/26 mindst 100 Mbit/s i 2020 og finder det positivt, at de udbudte frekvenser bl.a. skal understøtte udbredelsen af højere bredbåndshastigheder i de egne af landet, hvor der er dårligst adgang til bredbånd. Herudover er der generelt tilslutning til, at 800 MHz-tilladelserne vil være tjeneste- og teknologineutrale, og at de udbudte frekvenser afhændes på en auktion. Uanset den overordnede tilslutning til auktionen tager høringssvarene konkrete punkter i høringsmaterialet op. Disse punkter behandles i det følgende. 2. Bemærkninger til de konkrete emner I det følgende vil høringssvarene blive kommenteret med udgangspunkt i følgende opdeling: 2.1 Dækningskrav 2.2 Opdelingen af 800 MHz-frekvensbåndet 2.3 Minimumsbudsum 2.4 Risiko for forstyrrelser af tv-modtagelse samt informationsbehov 2.5 Risiko for forstyrrelser af tv-modtagelse tekniske vilkår 2.6 Tidsplan for auktionsprocessen 2.7 Auktionsdesign, herunder auktionsmodel, frekvensloft m.v. 2.8 Andre auktionsregler, herunder regler om tilmelding, betaling af omkostninger m.v. 2.9 Øvrige forhold 2.1 Dækningskrav Overordnede bemærkninger Telia er generelt ikke tilhænger af dækningskrav, da en udbygning af nettet dermed ikke baseres på en konkret og markedsdrevet efterspørgselsevaluering, men på politiske mål. Telia er tilfreds med, at det i auktionen er muligt at byde på at blive undtaget fra dækningskrav, og at det er muligt at anvende andre frekvenser til opfyldelse af kravet. Telia finder dog, at det foreslåede dækningskrav samlet set i forhold tidsfrister, dækningsgrader m.v. er urimeligt hårdt, og at det ikke vil være praktisk eller økonomisk realistisk at opfylde dæknings- og tjenestekravet med blot 2x5 MHz, som er den mindste mulige frekvensmængde, som kan vindes i auktionen. Hi3G mener, at det favoriserer store og etablerede operatører, at dækningskravet på 10 Mbit/s er det samme uanset, hvor mange frekvensblokke den enkelte budgiver vinder, og at andre frekvenser end 800 MHz-frekvenser, som den enkelte vinder i auktionen allerede har rådighed over, kan anvendes til at opfylde dækningskravet. Region Nordjylland finder, at dækningskravet er placeret rigtigt i forhold til den aktuelle dækning i Region Nordjylland. Således er det netop, hvor dækningen er dårligst, at der kræves dækning. Region Nordjylland finder dog ikke, at dækningskravet i auktionen på sigt vil sikre tilstrækkelig dækning i landområderne.

3 3/26 Ringkøbing-Skjern Kommune er tilfreds med, at der stilles særlige krav til de fremtidige udbydere af 800 MHz-frekvensbåndet i forhold til en række postnumre i yderkommuner. Ringkøbing-Skjern Kommune foreslår, at der indføres en uvildig kontrolinstans, der sikrer, at dataudbyderne lever op til aftalernes indhold, og at der bliver indberetningspligt af dækningsgrad til denne kontrolinstans. Disse dækningsgrader skal offentliggøres. Det er et overordnet princip i Danmark, at udrulning af bredbånd m.v. som udgangspunkt skal være markedsbaseret. Det kan dog være nødvendigt at fravige dette princip af hensyn til at sikre varetagelse af væsentlige samfundsmæssige hensyn såsom udbredelse af bestemte tjenester. Den kommercielle udrulning af mobilt bredbånd med højere hastigheder vil først ske i byområderne, hvor befolkningstætheden og dermed efterspørgslen er større end i yderområderne, og det forventes, at på det tidspunkt, hvor dækningskravet skal opfyldes, vil der allerede være sket udrulning af mobilt bredbånd i store dele af det øvrige Danmark. I det perspektiv bør dækningskravet begrænses til de områder, hvor der er risiko for, at der ikke vil ske markedsbaseret udrulning, eller hvor det forventes først at ske på længere sigt. Et dækningskrav, som tager udgangspunkt i de dårligst dækkede områder, vurderes at skabe grundlaget for, at alle får adgang til hurtigt bredbånd. Dermed skabes også forudsætningerne for, at hastigheder også i yderområderne kan øges i takt med udviklingen af de mobile teknologier. Dette vil på sigt muliggøre, at den pågældende mobilinfrastruktur i lyset af den teknologiske udvikling kan opgraderes til højere bredbåndshastigheder. Auktionen er designet således, at budgivere får mulighed for at byde på det antal frekvensblokke, som passer til den enkelte budgivers forretningsplan. En budgiver kan således erhverve det antal frekvensblokke, som budgiveren finder nødvendigt at have til rådighed for fx at kunne opfylde dækningskravet. Det skal sikres, at vilkårene for auktionen og tilladelsesvilkårene, herunder fastsættelse af dækningskrav og fordelingen af frekvenser, er objektive, transparente, ikke-diskriminerende og forholdsmæssigt afpassede. Det vil sige, at der skal sikres lige konkurrencemuligheder og ligebehandling ved auktionen, men auktionen skal ikke tilrettelægges, så den udligner allerede eksisterende forskelle i, hvilken frekvensmængde potentielle budgivere har rådighed over. Et af hovedhensynene ved auktionen er at sikre, at der er adgang til mobilt bredbånd med en vis minimumshastighed i de områder af landet, hvor der er dårligst adgang til bredbånd og samtidig at sikre en effektiv fordeling af frekvenser og dækningskrav. Hvis dækningskravet varieres afhængigt af mængden af vundne frekvenser fx således, at selskaber, der vinder 2x5 MHz, kun skal sikre adgang til mobilt bredbånd med en downloadhastighed på 1 Mbit/s, vil dette hovedhensyn ikke nødvendigvis blive tilgodeset, og et sådant varierende dækningskrav vil ikke sikre en effektiv fordeling af dækningskravet til den eller de budgivere, som mest omkostningseffektivt kan opfylde dækningskravet. Det er derfor fundet uhensigtsmæssigt at tilpasse dækningskravet efter frekvensmængden. Ved at muliggøre, at vinderne af auktionen kan anvende al-

4 4/26 le de frekvenser, de har til rådighed, sikres endvidere den mest effektive opfyldelse af dækningskravet. Det følger af frekvensloven 2, at Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af loven og af regler og vilkår, der er fastsat i medfør af loven. Således vil tilladelsesindehaverne (vinderne i auktionen) skulle indberette oplysninger til Erhvervsstyrelsen med henblik på at dokumentere overholdelsen af tilladelsesvilkår. De overordnede bemærkninger vedrørende dækningskrav giver ikke anledning til ændringer i auktionsmaterialet Hastighed m.v. Telia foreslår som et alternativ til den foreslåede hastighed på 10 Mbit/s, at kravet til downloadhastigheden reduceres til 5 Mbit/s. Desuden foreslår Telia, at ordlyden af vilkåret om dækning i tilladelsen præciseres således, at tilladelsesindehaver indestår for eller sikrer opfyldelse af en forpligtelse om udbud af den angivne mobile bredbåndstjeneste, idet det ikke findes nødvendigt, at tilladelsesindehaveren selv udbyder tjenesten, men at opfyldelsen af dækningskravet også bør kunne ske via aftale med andre udbydere m.v. Det er væsentligt at sikre, at den udbudte tjeneste er tidssvarende og kan anvendes til de tjenester, der fremover forventes udbudt og giver en tilfredsstillende anvendelighed for brugerne. En hastighed på 5 Mbit/s vurderes ikke at ville være tidssvarende, når dækningskravet skal være opfyldt. Det vurderes, at et lavere krav til hastigheden af den udbudte tjeneste end 10 Mbit/s vil medføre en mindre tæt udbygning af mobilinfrastrukturen, hvilket i sidste ende vil forringe mulighederne for en efterfølgende markedsbaseret opgradering til højere bredbåndshastigheder i takt med udviklingen af mobile teknologier. Kravet til downloadhastighed fastholdes derfor på 10 Mbit/s. Det er dog fundet hensigtsmæssigt, at ordlyden af vilkåret om dækning justeres i overensstemmelse med bemærkningerne herom, idet den i høringsmaterialet foreslåede ordlyd er unødigt restriktiv i forhold til tilladelsesindehavers mulighed for at opfylde dækningskravet. Ordlyden i tilladelsens bilag 2 bliver således ændret fra udbyde en mobil bredbåndstjeneste til sikre udbud af en mobil bredbåndstjeneste Dækningsområder, dækningsgrader og tidspunkt for opfyldelse af dækningskrav TI, Telia og DI ITEK foreslår, at dækningsområderne opdateres baseret på den seneste viden om bredbåndsudbredelsen i Danmark. Herudover foreslås det, at dækningsgraden reduceres til 98 pct. i stedet for 99,8 pct. udendørs dækning af husstande og virksomheder. TDC finder, at antallet af postnumre i de tre dækningsområder årligt bør justeres i takt med bredbåndsudviklingen. 2 Lov nr. 475 af 12. juni 2009.

5 5/26 Hi3G foreslår, at dækningsgraden reduceres til 95 pct. i stedet for 99,8 pct. Ringkøbing-Skjern Kommune finder ikke, at trådbåren bredbånd kan danne grundlag for, hvor dækningskrav for mobilt bredbånd skal opfyldes. Kommunen savner krav om dækning uden for de angivne dækningsområder og foreslår, at det resterende Danmark skal dækkes ved udgangen af Hedensted Kommune finder, at opdeling med postnumre som mindste enhed giver betydelige blinde vinkler i forhold til at fungere som et retvisende billede af mobil- og bredbåndsdækningen i Hedensted Kommune. Hedensted Kommune ønsker svar på, hvilke muligheder der er for at afhjælpe dækningsproblemerne i de postnumre, som ikke er omfattet af dækningskravet i Hedensted Kommune. Region Midtjylland finder, at der bør stilles dækningskrav for et betydeligt større antal postnumre, herunder alle postnumre i de 6 yderkommuner i Region Midtjylland. Landbrug & Fødevarer finder, at dækningskravet skal være landsdækkende, og at de specifikke postnumre dermed skal udgå. Telenor og Telia foreslår, at udrulningskravet udskydes til 2016 eller eventuelt opfyldes med en trinmodel på samme måde som ved 3G-auktionerne. Dækningskravet er fastsat for at sikre, at alle får adgang til hurtigt bredbånd særligt i de områder, hvor der er dårligst adgang i dag. Dækningskravet bør ikke være mere byrdefuldt end nødvendigt for at opnå dette formål og for, at vinderne i auktionen kan opnå en fornuftig forretningsplan i forhold til anvendelse af frekvenserne til gavn for borgere og virksomheder. Dækningskravet er tillige fastsat med henblik på at fremme mulighederne for en efterfølgende markedsbaseret opgradering til højere bredbåndshastigheder i takt med udviklingen af mobile teknologier. Kravet indebærer således, at der i de områder af landet, som kravet dækker, med sikkerhed vil blive etableret en masteinfrastruktur, som vil kunne genbruges, når de tekniske muligheder for opgradering af hastigheder på mobilnettene til sin tid foreligger. De modtagne høringssvar er udtryk for, at der i spørgsmålet vedrørende dækningskravet og omfanget heraf er modsatrettede interesser. På den ene side giver mobilbranchen udtryk for, at dækningskravet omfatter for mange postnumre, at der er for kort til udrulning af mobilt bredbånd m.v., mens kommuner og regioner på den anden side ønsker en skærpelse af dækningskravet, herunder at dækningskravet skal omfatte hele landet. Nedenstående justeringer af dækningskravet vurderes at være den bedst mulige måde, hvorpå der kan tages hensyn til alle de hørte parters interesser. I høringen omfattede dækningskravet 205 postnumre, som var udvalgt på baggrund af data fra bredbåndskortlægningen fra Nye tal fra den seneste bredbåndskortlægning fra 2011 viser imidlertid, at udviklingen i adgangen til

6 6/26 en bredbåndsforbindelse på 10 Mbit/s 3 er blevet forbedret betydeligt, og at alle husstande og virksomheder i 46 ud af de oprindeligt 205 postnumre nu har adgang til en bredbåndsforbindelse på 10 Mbit/s. Modsat viser bredbåndskortlægningen 2011, at der burde tilføjes yderligere to postnumre, som ikke var blandt de oprindelige postnumre. Årsagen er, at en mere kritisk vurdering af infrastrukturen samt en mere præcis indberetning betyder, at adgangen til en bredbåndsforbindelse på 10 Mbit/s reelt i disse to områder er dårligere end antaget i kortlægningen fra Derfor vil disse to postnumre blive tilføjet til det oprindelige dækningskrav, som så vil omfatte i alt 207 postnumre. For så vidt angår tidspunktet for, hvornår vinderne i auktionen skal have opfyldt dækningskravet, fremgår det af høringsmaterialet, at der er lagt op til et krav om både dækning af husstande og virksomheder (99,8 pct.) og geografisk dækning (98 pct.) senest ved udgangen af Der er således kun to år, fra 800 MHz-frekvensbåndet bliver tilgængeligt, til dækningskravet skal opfyldes. Flere høringsparter har påpeget, at to år er kort tid til udrulning af mobilt bredbånd. Det anerkendes, at det kan vise sig vanskeligt for vinderne i auktionen at opfylde dækningskravet inden for de fastsatte rammer (herunder en udvidelse af kravet til også at inkludere sommerhuse i de udvalgte 207 postnumre, jf. kommentaren til pkt ). Derfor udskydes tidspunktet for opfyldelsen af dækningskravet med et år således, at dækningskravet skal være opfyldt ved udgangen af Mastepositioner og dispensation fra dækningskrav m.v. Telenor, Telia, DI ITEK, TI og Hi3G finder, at fristen for opfyldelse af dækningskravet giver for kort tid til planlægning af antennesites og opsætning af master, delvist på grund af langsommelig kommunal sagsbehandling. DI ITEK og TI opfordrer i denne forbindelse til, at Erhvervs- og Vækstministeriet igangsætter yderligere tiltag til opnåelse af en mere detaljeret vejledning for sagsbehandling i kommunerne. DI ITEK, TI og Hi3G finder, at langsom sagsbehandling vedrørende ansøgninger om antennepositioner kan være et eksempel på, hvor det som angivet i informationsmemorandum kan blive relevant at søge om dispensation fra dækningskravet. TDC finder, at dokumentation for opfyldelse af dækningskrav bør kræves én gang, nemlig når dækningskravet skal være opfyldt, og derudover kun i tilfælde, hvor der er givet dispensation for dækningskrav. Landbrug & Fødevarer finder ikke, at det skal være muligt at blive undtaget fra dækningskrav, idet dette kan medføre, at dækningskravet i et givet område kun er opfyldt af ét teleselskab. 3 Bredbåndskortlægningen er baseret på alle faste og trådløse teknologier, herunder fiber, kabel-tv, ADSL, FWA og mobilt bredbånd.

7 7/26 Det tages til efterretning, at branchen efterspørger yderligere tiltag til opnåelse af en mere detaljeret vejledning for sagsbehandling i kommunerne. Den eksisterende vejledning om masteansøgninger vil blive revideret, ligesom flere workshops med kommunale sagsbehandlere om masteområdet planlægges afholdt i 2012 i fortsættelse af de workshops, som med succes har været afholdt i slutningen af Såfremt en tilladelsesindehaver kan dokumentere, at tilladelsesindehaveren ikke kan opfylde dækningskravet på grund af manglende byggetilladelse(r) fra kommunen, vil der i det konkrete tilfælde kunne være grundlag for at give dispensation fra dækningskravet, såfremt tilladelsesindehaveren har indgivet en fyldestgørende ansøgning om byggetilladelse i god tid inden, dækningskravet skal opfyldes. En tilladelsesindehaver, som skal opfylde et dækningskrav, skal dokumentere opfyldelse af dækningskrav på de tidspunkter, som fremgår af tilladelsen. Herudover kan der kræves dokumentation for opfyldelse af dækningskrav i forbindelse med Erhvervsstyrelsens tilsyn med overholdelse af tilladelsesvilkår, hvis der eventuelt foreligger indikationer af, at en tilladelsesindehaver muligvis ikke opfylder dækningskrav i henhold til tilladelsen. Det er udgangspunktet, at alle, der får tildelt en 800 MHz-tilladelse, skal opfylde hele dækningskravet, det vil sige skal dække i alle tre dækningsområder. Det vil imidlertid være muligt for deltagerne i auktionen at købe sig fri fra at opfylde ét eller flere af de tre dækningsområder (undtagelser fra dækningskrav), dog således at mindst én vinder i auktionen dækker i hvert område for at sikre, at dækningskravet bliver opfyldt i alle postnumre. Høringsparternes bemærkninger vedrørende mastepositioner og dispensation fra dækningskrav m.v. giver ikke anledning til ændringer i auktionsmaterialet Sommerhus- og skovområder Ringkøbing-Skjern Kommune og Region Midtjylland finder, at sommerhusområder bør medtages i dækningskravet, da det for mange yderkommuner, hvor turismen er et af de væsentligste vækstområder, er vigtigt i forbindelse med udlejning af sommerhuse, at der er bredbåndsdækning. Landbrug & Fødevarer finder, at sommerhuse skal omfattes af dækningskravet, da de er beboet i stort omfang til korte eller længere ophold. Herudover finder Landbrug & Fødevarer, at der mangler en definition af vilkår for huse og ejendomme i skovområder. Efter høringsfristens udløb har borgmesteren i Ringkøbing-Skjern Kommune på vegne af i alt 38 kommuner fremsendt brev af 28. februar 2012, hvor de opfordrer til, at det sikres, at sommerhusområderne i Danmark også omfattes af dækningskravet i 800 MHz-auktionen. Som nævnt ovenfor er udgangspunktet, at udrulning af bredbånd skal være markedsdrevet. For delvist at imødekomme kommunernes ønsker og bekymringer om bredbåndsdækning i sommerhusområder og hensynet til at skabe

8 8/26 dækning og styrke turismen i disse områder, vil sommerhuse blive inkluderet i dækningskravet i de postnumre, hvor et sådant er stillet. Vinderne i auktionen skal herefter sikre dækning med mobilt bredbånd til husstande, virksomheder og sommerhuse i de pågældende postnumre. For så vidt angår dækning af skovområder følger det af skovloven 4, at nogle skovområder er beskyttede områder (fredskovspligtige områder). Opsætning af master på fredskovspligtige arealer er ikke tilladt efter skovloven, men der kan dispenseres, såfremt følgende er opfyldt: Dækningsanalyser skal vise, at der er "huller" i dækningen det pågældende sted. Dækningsanalyser skal vise, at der ikke findes placeringsmuligheder uden for fredskovspligtig grund. Det er ansøgeren, der skal fremlægge dokumentation for, at masten ikke kan placeres uden for skoven. Da der kræves dispensation for at kunne opstille master i disse områder, vurderes det at være for byrdefuldt at stille krav om dækning i skovområder. Der henvises i øvrigt til auktionsmaterialets definitioner af skov. 2.2 Opdelingen af 800 MHz-frekvensbåndet Telia foreslår, at 800 MHz-frekvensbåndet udbydes i tre blokke af 2x10 MHz i stedet for i fire blokke af 2x5 MHz og 1 blok af 2x10 MHz, da Telia mener, at en sådan opdeling vil sikre en reel konkurrence mellem tilladelsesindehavere. Det vurderes, at en opdeling i 5 forskellige blokke en blok på 2x10 MHz og fire blokke på 2x5 MHz vil give størst mulig fleksibilitet i forhold til at give deltagerne i auktionen bedst mulighed for at byde på den mængde af frekvenser, der passer til deres forretningsplan. Desuden vil en sådan opdeling give plads til op til 5 tilladelser i frekvensbåndet, hvilket mindsker risikoen for usolgte frekvenser i auktionen og dermed giver plads til flest tilladelsesindehavere i frekvensbåndet. Den opdeling af frekvensbåndet, som er foreslået i høringsmaterialet, vurderes derfor at give mulighed for den mest effektive fordeling af frekvenserne. 2.3 Minimumsbudsum Telia bemærker, at korrekt valgte mindstepriser kan medvirke til at sikre et kortere og mere effektivt auktionsforløb, men at dette dog også kan opnås ved brug af andre virkemidler. Telia har forståelse for myndighedernes valg af mindsteprisniveau i denne auktion. Telenor bemærker, at den fastsatte mindstepris er særdeles høj sammenholdt med 900/1800 auktionen. Telenor mener, at mindsteprisen bør sænkes til det tilsvarende niveau for en 2x5 MHz blok i 900 MHz-frekvensbåndet. 4 Lov nr. 945 af 24. september 2009.

9 9/26 Minimumsbudsummen for hver kategori i auktionen er fastsat under hensyn til, at selskaber, som har interesse i at deltage i auktionen, ikke udelukkes alene på grund af en relativt høj minimumsbudsum. Dog bør mindstepriserne ikke sættes så lavt, at det vil kunne tiltrække deltagere i auktionen, som ikke har reel økonomisk mulighed for at vinde auktionen. Minimumsbudsummen bør heller ikke sættes så lavt, at deltagerne i auktionen gives incitament til at indgå i budkarteller eller lignende. Minimumsbudsummen har desuden betydning for en effektiv auktionsafvikling, idet budgivernes villighed til at byde i auktionen afdækkes hurtigere, jo højere minimumsbudsummen er. Når der sammenlignes med de minimumsbudsummer, som har været fastsat eller foreslås fastsat i andre europæiske lande, må de danske minimumsbudsummer siges at være relativt lave. De foreslåede minimumsbudsummer findes derfor at være passende, og de modtagne høringssvar giver derfor ikke anledning til ændringer i de foreslåede minimumsbudsummer. 2.4 Risiko for forstyrrelser af tv-modtagelse samt informationsbehov Overordnede bemærkninger Flere høringsparter rejser tvivl om, hvorvidt det er korrekt, når antallet af husstande, som risikerer at få forstyrret modtagelsen af antenne-tv, digitalt terrestrisk tv (DTT), estimeres til op til Broadcasterne peger på, at flere eller alle DTT-husstande vil blive forstyrret, mens flere mobilselskaber peger på, at der vil være færre berørte DTT-husstande end de estimerede ca Desuden peger flere på, at modtagelse af kabel-tv vil blive forstyrret. Der er i flere høringssvar fremsat ønske om, at der iværksættes en informationskampagne enten af tilladelsesindehaverne eller det offentlige om, at ibrugtagningen af frekvensbåndet til mobilt bredbånd kan give forstyrrelser af tv-modtagelse og oplysning om, hvordan eventuelle forstyrrelser kan afhjælpes Risiko for forstyrrelser Boxer/Teracom anfører, at det anslåede antal berørte husstande i forstyrrelsesrapporten ikke er retvisende, og at det er usikkert, hvor mange der faktisk vil blive berørt. Boxer anfører, at rapporten ikke tager højde for nybebyggelser, indendørs aktive antenner, modtagelse af DTT i fællesantenneanlæg og modtagelse på sekundære tv. Boxer henviser til, at Boxer har et dækningskrav, og at selskabets dækning vil blive reduceret. DR anfører, at støjgenerne er undervurderet. DR anfører en række forbehold for den anvendte metode i forstyrrelsesrapporten, herunder at den anvendte udbredelsesmodel for LTE ikke er anvendelig, at en skalering af forstyrrelsestallene er problematisk, når fordelingen af DTT-seere ikke er jævn, at modtagelse af DTT til fordeling i fællesantenneanlæg ikke er regnet med, og at DR har en forpligtelse til at dække hele landet.

10 10/26 DR anfører videre om omfanget af forstyrrelsen fra LTE, at det er uklart, hvordan kumulativ effekt af flere LTE-net er beregnet, og at der ikke er sikkerhed for, at LTE-sendeeffekterne faktisk bliver reduceret som angivet i de realistiske LTE-net, da LTE-operatørerne vil ønske at bruge så høj effekt som muligt. De simulerede net vil således ikke have så høj en dækning som krævet. Boxer anfører ligeledes, at LTE-sendeeffekterne vil blive højere end forudsat i rapporten. DR har foretaget egne foreløbige beregninger, som viser, at omkring halvdelen af husstandene i beregningerne bliver forstyrret. BDM (Brancheforum Digitale Medier) anfører, at spørgsmålet om forstyrrelser af tv-modtagelsen bør afdækkes grundigere. BDM anfører, at rapporten overser de mange tv-apparater, der bruges til sekundær modtagelse og de 1,5 mio. analoge billedrørs-tv, der fortsat er i brug i danske husstande. Desuden opererer konsulentundersøgelsen ikke med usikkerhedsberegninger for analyserne. BDM henstiller til, at der udarbejdes et samlet skøn over de samlede økonomiske konsekvenser af ændringer i udstyr og installationer samt omkostninger til information. Forbrugerrådet anfører, at spørgsmålet om forstyrrelser af tv-apparater og af kabel-tv er underbelyst. Dansk Erhverv ønsker ligeledes undersøgelser af risikoen for forstyrrelser af kabel-tv og fællesantenneanlæg. DI ITEK konstaterer ligeledes, at der er risiko for forstyrrelse af kabel-tv. Canal Digital udtrykker bekymring for de støjproblemer, der kan være for selskabets kunder, og anfører, at der må tages højde for, hvordan forbrugerne holdes skadesløse, og tv-udbyderne bør ikke pålægges en stor økonomisk byrde til at yde kundeservice. Viasat og DI ITEK anfører ligeledes, at tv- og mediebranchen bør holdes skadefri i forbindelse med forstyrrelsesproblematikken, og omfanget af potentielle omkostninger bør værdiansættes forud for auktionen. Der bør oprettes en pulje til kompensation af forbrugernes udgifter. Telia anfører, at forstyrrelsesrapporten er meget pessimistisk/konservativ, og at der er et misforhold mellem udgifterne til afhjælpning af forstyrrelse af DTT og de forventede indtægter fra auktionen. Telenor anfører, at rapporten bygger på unødigt konservative forudsætninger, som fører til overdreven beskyttelse af DTT og for højt et estimeret antal berørte DTT-brugere, da der ikke er taget højde for retningsbestemte DTTantenner, der er anvendt en worst-case forudsætning om kvaliteten af tvmodtagere, og DTT-andelen på 20 pct. er faldende. De tv-modtagere (tv-apparater og digitale modtagerbokse), der er på markedet i dag, er lavet til at kunne modtage signaler i 800 MHz. Der er derfor risiko for, at modtagelse af tv bliver forstyrret, når frekvensbåndet bruges til mobilt bredbånd. Der er en særlig udfordring for antenne-tv (DTT), men også fællesantenneanlæg og kabel-tv kan blive berørt af forstyrrelser. Det britiske konsulentfirma, som har undersøgt risikoen for forstyrrelse af modtagelse af DTT for Erhvervsstyrelsen, har fået forelagt de indkomne be-

11 11/26 mærkninger. Konsulentfirmaet fastholder rapportens konklusion om, at der potentielt er op til DTT-husstande, som risikerer at få forstyrret tvmodtagelsen. Det svarer til ca. 2 pct. af de ca husstande, der i dag modtager DTT på landsplan. Det vurderes, at forstyrrelsesrapporten udgør et kvalificeret og realistisk grundlag for vurderingen af, hvilken påvirkning det mobile bredbånd i 800 MHz-frekvensbåndet vil kunne have for DTT-modtagelsen hvis der vel at mærke ikke iværksættes særlige tiltag for at beskytte tv. De indkomne høringssvar giver ikke konsulentfirmaet eller Erhvervsstyrelsen grund til at antage, at der vil være flere eller færre end forstyrrede DTT-husstande. For at minimere risikoen for forstyrrelser af DTT-modtagelsen har Erhvervsstyrelsen lagt op til en række vidtgående begrænsninger for anvendelsen af 800 MHz-frekvenserne, herunder begrænsninger som er betydeligt skrappere end dem, som Europa-Kommissionen har fastsat. Konkrete forstyrrelser, der måtte opstå, kan desuden afhjælpes forholdsvist enkelt i den enkelte husstand ved udskiftning af fx forstærkere, stik og kabler samt ved hjælp af særlige filtre, der har en pris på ca. 150 kr. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at udskifte tv et. For nogle få hundrede husstande kan det dog vise sig nødvendigt at skifte fra antenne-tv til en anden modtageplatform. Det bemærkes i den forbindelse, at det ikke er teknisk muligt at fastsætte vilkår, der fuldstændig eliminerer enhver risiko for forstyrrelse af modtagelse af DTT, samtidig med at frekvenserne realistisk skal kunne anvendes til mobilt bredbånd. De tekniske begrænsninger, Erhvervsstyrelsen vil fastsætte, er udtryk for balancen mellem på den ene side, at frekvenserne skal kunne anvendes til trådløst bredbånd og på den anden side, at færrest muligt risikerer at opleve forstyrrelse af modtagelse af DTT. For så vidt angår kabel-tv, er lovgivningen indrettet således, at det er kabeltv-ejernes ansvar at sikre, at deres anlæg ikke bliver forstyrret. Af samme grund er der ikke taget særskilt højde for denne forstyrrelsesrisiko i de foreslåede tekniske vilkår. Det er derfor vigtigt, at ejere af anlæg sikrer sig, at anlægget er teknisk korrekt udført og således bedst muligt sikret mod forstyrrelser hidrørende fra den lovlige frekvensanvendelse, der finder sted i det omkringliggende samfund Informationsbehov En række høringsparter (BDM, DR, TV2, Boxer/Teracom, Canal Digital, Dansk Erhverv, Viasat, TEKNIQ, Telenor, DI ITEK, TDC og TI) foreslår, at der iværksættes informationstiltag. Dansk Erhverv, Viasat, Telenor, DI ITEK, TDC, BDM og DR foreslår, at der iværksættes en informationskampagne om, at ibrugtagningen af frekvensbåndet til mobilt bredbånd kan give forstyrrelser af tv-modtagelse samt oplysning om, hvordan eventuelle forstyrrelser kan afhjælpes. Herunder anfører disse høringsparter, at det er en myndighedsopgave (eventuelt i samarbejde med tv- og telebranchen) at stå for en sådan informationskampagne, så det sikres, at kampagnen er bred, effektiv, neutral, saglig og reel.

Høring over 800 MHz-auktion

Høring over 800 MHz-auktion 2012-02-02 1 (10) Den danske telemyndighed Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høring over 800 MHz-auktion Den danske telemyndighed iværksatte den 16. november 2011 høring over myndighedens udkast til 800

Læs mere

Telenor dækningskort

Telenor dækningskort 3 s dækningskort TDC dækningskort Telenor dækningskort Telia dækningskort Faste bredbåndsforbindelser Downloadhastigheder Faste bredbåndsforbindelser Uploadhastigheder Notat vedr. analyse af bredba ndstilgængelighed

Læs mere

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark

Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark Nye overordnede principper for frekvensadministrationen i Danmark 1 De telepolitiske aftaler Den 8. september 1999 blev der med udgangspunkt i markedssituationen indgået en politisk aftale, der fastlagde

Læs mere

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert

Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 69 Offentligt Danmark i digital balance - v/koncerndirektør Martin Lippert Foretræde for Udvalget for Landdistrikter og Øer 1 Agenda 1) TDCs

Læs mere

.Mobilt bredbånd truer titusinder af tv-seere

.Mobilt bredbånd truer titusinder af tv-seere .Mobilt bredbånd truer titusinder af tv-seere lyder som et meget rimeligt tal. "Det er dog forbundet med meget stor usikkerhed og kan godt vise sig bare at være 10 pct. eller måske så højt som 50 pct.,"

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen.

Svar: Tak for invitationen til at komme i dag og redegøre for mobildækningen i landets yderområder, og hvad regeringen gør for at styrke dækningen. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del Bilag 196 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER KUN DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ULØ den 16. september 2014 Spørgsmål S stillet efter ønske fra Mette Hjermind

Læs mere

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland

Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland Gennemgang af regeringens udspil»bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark«marts 2013 Baggrundsrapporten er udarbejdet af en kommunal-regional arbejdsgruppe,

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14

BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 BILAG 1: Nærmere beskrivelse af scenarierne, jf. afsnit 14 Udvalget har bedt Rambøll regne på de forretningsmæssige muligheder for en DTTgatekeeper ved varierende antal MUX til rådighed. Som nævnt vil

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 24 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 8. december 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 27. oktober 2011

Læs mere

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling

Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 19. februar 2014 /rikros-erst Høringsnotat om vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af lov om erhvervsfremme og regional udvikling 1. Baggrund Erhvervsstyrelsen sendte den 15. oktober 2013 et udkast

Læs mere

"Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13"

Vil ministeren kommentere henvendelsen af 23/11-05 fra Forenede Danske Antenneanlæg, jf. L 38 -- bilag 13 Kulturudvalget L 38 - Svar på Spørgsmål 20 Offentligt Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeren Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda

Høring over udkast til bekendtgørelser om frekvnsauktioner i 450 og 870 Mhz Frekvensbåndene, tilladelser samt informationsmemoranda Hi3G Denmark ApS Tel +45 3333 0135 Arne Jacobsens Allé 17 Fax +45 3333 0155 DK-2300 København S www.3.dk Danmark IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø København den, 6. september 2006

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Mobilkortlægning 2013

Mobilkortlægning 2013 Mobilkortlægning 2013 Publikationen kan hentes på: www.erst.dk ISSN: 2245-7291 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Udendørs taledækning opgjort på postnummerniveau 6 Beregnet udendørs mobiltaledækning

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

God debat på Landsbyernes Dag

God debat på Landsbyernes Dag Landsbyernes Dag Landdistrikternes Fællesråd Nørregade 12 6600 Vejen Tel. +45 76 340 350 Fax +45 76 340 359 mail@landdistrikterne.dk www.landdistrikterne.dk Vejen, den 27. marts 2012 God debat på Landsbyernes

Læs mere

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal 1 Når man i de gode gamle analoge dage skulle installere en antenne, var det normalt at bruge fjernsynets skærm til at optimere antennens retning og højde.

Læs mere

Modtagelse af Antenne TV i Danmark

Modtagelse af Antenne TV i Danmark Modtagelse af Antenne TV i Danmark Efter at det analoge sendernet i Danmark blev slukket d. 1. november 2009 og erstattet af et nyt digitalt terrestrisk sendernet, har der generelt været meget få problemer

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd

Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd Torben Rune, Michael Jensen og Mette Dalsgaard 19. maj 2015 Ballerup Kommune, strategi- og handlemuligheder ift. bredbånd 1 Baggrund...2 2 Strategiske muligheder...2 2.1 Satsningsgrad 0 ikke lokalt strategisk

Læs mere

Bedre bredbånd og mobildækning

Bedre bredbånd og mobildækning Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark Marts 2013 Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark 5 Indhold Bedre bredbånd og mobildækning

Læs mere

Konsekvenserne af L 97 for tv-området

Konsekvenserne af L 97 for tv-området Retsudvalget 2008-09 L 97 Bilag 7 Offentligt D. 24. februar 2009 Konsekvenserne af L 97 for tv-området Indledende Det fremsatte lovforslag L97 vedr. revision af Forbrugeraftaleloven vil have en række negative

Læs mere

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark.

Høring over analyse af alternative anvendelser af det digitale frekvensspektrum i Danmark. IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att: Thomas Woldiderich digitalt-tv@itst.dk København, d. 23. oktober 2006 J.nr. cc/nkp/672 Høring over analyse af alternative anvendelser af det

Læs mere

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider

Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Ønsker du indblik i køb og anvendelse af Forbrugerelektronik Så skal du abonnere på BFEs statistiske værktøjer - læs nærmere herom på de følgende sider Præsentation af BFEs statistiske værktøjer BFOF BFEs

Læs mere

Målsætningen skal nås via en fortsættelse af den markedsbaserede og teknologineutrale udrulning, som hidtil har fungeret godt i Danmark.

Målsætningen skal nås via en fortsættelse af den markedsbaserede og teknologineutrale udrulning, som hidtil har fungeret godt i Danmark. UDKAST TIL FREKVENSSTRATEGI 26. oktober 2011 /kbo Udkast til frekvensstrategi Trådløs kommunikation er en vigtig del af nutidens og især fremtidens hverdag for både borgere og virksomheder. Derfor er det

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master

Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master 1. juli 2014 /ALLVIL Vejledning om markedsleje for mobilantenner og master Denne vejledning beskriver nærmere tre forskellige metoder til, hvordan kommuner og regioner kan fastsætte den rette lejepris

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

MOBILMASTER OG -ANTENNER

MOBILMASTER OG -ANTENNER MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET brochure1.0.indd 1 18-06-2013 14:34:45 MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET TELEINDUSTRIEN 2013 brochure1.0.indd 2 18-06-2013 14:34:45 GOD

Læs mere

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark

Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringens vækstplan for digitalisering i Danmark Regeringen har udsendt en vækstplan for digitalisering i Danmark, herunder tiltag til forbedring af mobil og bredbåndsdækningen. Hovedudtræk af initiativer

Læs mere

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet.

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet. Middelfart Kommune Plan og Bygningsafdelingen Østergade 21 5580 Nørre Aaby Att.: Peter Kaalund KM Telecom Danmark A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 33 64 43 37 Kenneth Grønborg Project

Læs mere

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net.

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. juni 2006 Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S Jan Lauridtsen har den 8. marts 2006 indgivet

Læs mere

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Oplevet mobildækning Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Ingen dækning 6 Delvis dækning 7 Opkaldsfejl pr. selskab 8 Opkaldsfejl pr. telefon

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk

CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk 30. august 2013 CNECT-CONVERGENCE-AV@ec.europa.eu cc: kum@kum.dk Høring over grønbog om en fuldt ud konvergeret audiovisuel verden: Vækst, kreativitet og værdier Europa-kommissionen har i april udsendt

Læs mere

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen

Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark Morten Kristiansen, Erhvervsstyrelsen Email: motkri@erst.dk Twitter: #LokalBredbånd Indhold Aktuel bredbåndsdækning Udspillet Bedre bredbånd og mobildækning Finansieringskilder

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk I nærværende dokument

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Vækst med IKT og digitalisering

Vækst med IKT og digitalisering Vækst med IKT Jørgen Bardenfleth Formand for regeringens Regeringens vækstteam for IKT og digital vækst Vækstteamet for IKT er et af 8 vækstteams, der er nedsat som led i regeringens erhvervs- og vækstpolitik,

Læs mere

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM

Teleklagenævnet. Lindholm Havnevej 33. Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Teleklagenævnet Lokalradioforeningen Fyn EastcoastFM Lindholm Havnevej 33 Bredgade 43 DK-1260 København K 5800 Nyborg Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Afgørelse i klage sag indbragt af Lokalradioforeningen

Læs mere

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse.

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse. 5. december 2014 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2015 med tilhørende LRAIC-model i høring

Læs mere

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1

Oplæg: Inspirationskatalog. Mobil- og bredbåndsdækning. Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 Oplæg: Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning Inspirationskatalog Mobil- og bredbåndsdækning 1 » Vi er for længst rykket ind i den digitale tidsalder og den digitale infrastruktur er et fuldstændigt

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS

Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Bredbånds-Danmark illustreret med GIS Skanderborg, 16. juni, 2013 CNP Center for Network Planning, Fredrik Bajers Vej 7, DK 9220 Aalborg East Phone: +45 9940 8747, Fax: +45 98151739 E-mail: mj(at)es.aau.dk

Læs mere

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministerie Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. postmar@erst.dk København den 26. januar 2015 Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Generelle bemærkninger Dansk Erhverv

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts

7. Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 032 for laveffekts Se høringsliste 28. marts 2015 Sag 2015-2686 /PEMAKN Høring om udkast til nye/ændrede bekendtgørelser på radiofrekvensområdet Hermed udsendes i høring følgende udkast til nye/ændrede regler på frekvensområdet:

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006 Ekstraordinær generalforsamling 14. december 2006 1 Bestyrelsens forventninger Gennemgang af dagsordenens punkter Afklaring af spørgsmål Diskussion Tilkendegivelse/anbefaling fra de fremmødte 2 Dagsorden

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv.

NOTAT. Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. NOTAT 2. september 2015 Kommissorium for 360-graders undersøgelse om digital radio mv. Det fremgår af tillægsaftalen til medieaftalen for 2015-2018 af 28. april 2015 om digital radio mv., at: Der gennemføres

Læs mere

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark?

Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? HVORDAN KAN KOMMUNERNE FREMME UDVIKLINGEN AF DEN DANSKE IT INFRASTRUKTUR? MICHAEL JENSEN, CENTER FOR NETVÆRKSPLANLÆGNING, AALBORG UNIVERSITET Hvad driver udbredelsen af bredbånd i Danmark? I Danmark har

Læs mere

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014

Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Bredbåndsdækningen i Danmark 2014 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 1903-3761 Marts 2015 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Bredbåndsdækning

Læs mere

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014

Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder. Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Divisionsforeningen udbud af fodboldrettigheder Konkurrencerådets afgørelse af 26. februar 2014 10. juni 2014 Baggrund Baggrund Rådets 2007 afgørelse - I 2007 afgav Divisionsforeningen/Superligaen A/S/DBU

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse?

Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Bredbånd i Region Nordjylland Projekt for synliggørelse af behov og sænkning af barrierer for udbredelse? Baggrund Regeringen har en målsætning om digital infrastruktur der sikrer alle adgang til 100 Mbit

Læs mere

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw.

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw. NOTAT Miljøteknologi J.nr. / MST-5230-00221 Ref. lahal, brk, chste Den 29. juni 2015 Høringsnotat om ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast

Læs mere

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning

Sådan får du bedre mobildækning. gode råd til bedre dækning Sådan får du bedre mobildækning 11 gode råd til bedre dækning Dårlig mobildækning kan have flere årsager, men normalt skyldes det, at mobilsignalet er for svagt, fx fordi du befinder dig langt fra mobilmasten,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Årsberetning 2011 2012 Digitalisering, ved generalforsamlingen 2011 omtalte vi vores arbejde med at indføre Boxers TV kanaler. Dette blev realiseret i november.

Læs mere

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge Resultat af spørgeskemaundersøgelse Teleselskaber - Dækningskort - Mastepositioner Teknologier -hvad forskelle er der? Mobiltelefoner og antenner - undersøgelser for forskellige modeller - generelle råd

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 15. december 2011 Sag 4/0720-8901-0211 / LBA Deres ref. Anmeldelse af betaling af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Telepolitikken tilbage på sporet

Telepolitikken tilbage på sporet Telepolitikken tilbage på sporet Vores bud på sund vækst og digitalisering af det danske samfund ved hjælp af et velfungerende telemarked Telenor, Telia, Global Connect og Concepy er en væsentlig del af

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION (OPDATERET JANUAR 2014) Med anbefalingerne Den gode antenneinstallation vil foreningen sætte fokus på modernisering af husets antenneinstallation. De seneste 25

Læs mere

Internet og mobiltelefoni til alle

Internet og mobiltelefoni til alle Socialdemokraternes forslag til bedre mobil- og internetdækning i Danmark Internet og mobiltelefoni til alle Digitale frontløbere Danmark er et af verdens førende lande, når det det gælder udbredelsen

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006

Vort ref. nr.: DFT/dll (Anføres ved besvarelser) Vedr.: Høring over IT- og Telestyrelsens forsyningspligtsanalyse 2006 IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø DANSK METAL IT-Sekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2140 e-mail: it@danskmetal.dk IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6

Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K. Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen. Boxer TV A/S anmodning om ibrugtagning af MUX 6 Boxer TV A/S Langebrogade 6 E Postbox 118 1004 København K 27. august 2013 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 27 Att.: adm. direktør Steen Ulf Jensen Boxer

Læs mere

Fælles høringssvar til udkast til forslag til Lov om ordning for økonomisk risikoafdækning af geotermiboringer (ordning for geotermi)

Fælles høringssvar til udkast til forslag til Lov om ordning for økonomisk risikoafdækning af geotermiboringer (ordning for geotermi) Til Energistyrelsen Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab A.M.B.A. Merkurvej 7 DK-6000 Kolding Tlf +45 7630 8000 (sendt pr. e-mail til ens@ens.dk, cc: ld@ens.dk) www.geotermi.dk Cvr-nr. 32 33 03 71 Fælles

Læs mere

Høringsnotat vedrørende rapporten: Analyser af alternative anvendelser af de digitale frekvenser i Danmark

Høringsnotat vedrørende rapporten: Analyser af alternative anvendelser af de digitale frekvenser i Danmark Høringsnotat vedrørende rapporten: Analyser af alternative anvendelser af de digitale frekvenser i Danmark 1. Indledning har den 28. september 2006 sendt en rapport med analyser af alternative anvendelsesmuligheder

Læs mere

(herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur

UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur UDSPIL Flere investeringer i digital infrastruktur DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 5. juni 2013 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, maj 2013. Base: 1009 interviews blandt 15-74 årige. Tabeller viser

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Får I det meste ud af YouSee?

Får I det meste ud af YouSee? Får I det meste ud af YouSee? Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Adgang til 18 mio. musiknumre med YouSee Musik uanset hvor du er Se de nyeste film og serier med YouBio Mobiltelefoni

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at der ikke var kabel-tv på ejendommen.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at der ikke var kabel-tv på ejendommen. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Søderberg / Nielsen ApS v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere