Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning"

Transkript

1 Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning Maj 2006 I henhold til 3 i lov om elforsyning og 4 i lov om naturgasforsyning skal transport- og energiministeren orientere et af Folketinget nedsat udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets elog naturgasforsyning gennem udarbejdelse af en årlig redegørelse. Formålet med en årlig orientering er at systematisere og styrke informationen til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold i sektorernes udvikling i det forløbne år samt om planlagte aktiviteter i det kommende år og på længere sigt. I forhold til den Energipolitiske Redegørelse er fokus i denne orientering på en uddybning af de væsentligste konkrete forhold og tiltag i forbindelse med forberedelsen og udmøntningen af lovgivningen på el- og naturgasområdet. Vedrørende orientering om udviklingen i effektiv udnyttelse af energien via energispareindsatsen på el- og gasområdet henvises til den årlige Energispareredegørelse til Folketingets Energipolitiske Udvalg. Orienteringen er for overblikkets skyld opdelt i seks hovedafsnit, der hver især dækker et hovedindsatsområde indenfor forberedelsen og udmøntningen af el- og naturgaslovgivningen. De seks områder er: Opfølgning på liberaliseringen af el- og gassektoren side 1 EU s forordninger og direktiver på el- og gasområdet side 5 El- og gasinfrastruktur side 6 Forsyningssikkerhed og beredskab side 9 Miljøvenlig elproduktion m.m. side 10 Øvrige forhold side 12 Opfølgning på liberaliseringen af el- og gassektoren En vigtig målsætning i regeringens strategi for opfølgningen på liberaliseringen af el- og gassektoren er at skabe de bedst mulige rammer for udvikling af energieffektive og velfungerende markeder for el og gas. Det danske el- og gasmarked er en del af EU s indre marked for el og gas. Konkurrenceforholdene på det danske el- og gasmarked er derfor afhængig af, hvorledes særligt Danmarks nabolande udmønter EU s krav til liberalisering af energimarkederne. Europa-Kommissionens syn på konkurrenceforholdene på det indre marked for el og gas i EU Europa-Kommissionen offentliggjorde den 16. februar 2006 udkast til undersøgelse af konkurrenceforholdene indenfor el- og gassektoren i EU. Det konstateres i undersøgelsen, at elmarkederne i EU på produktionssiden er domineret af store aktører, at elmarkederne kun i ringe grad er grænseoverskridende og at prisdannelsen er uigennemsigtig. Indenfor gassektoren skriver Europa-Kommissionen blandt andet, at de fleste nationale gasmarkeder i EU er kendetegnet ved at have få udbydere, at markedsadgangen er begrænset på grund af 1

2 langtidskontrakter, og at der er uigennemsigtighed omkring adgangsforholdene til de nationale gasdistributionsnet. Kommissionen bemærker endvidere, at ejermæssig adskillelse synes at være den mest effektive måde at undgå incitamenter til, at integrerede gasselskabers operatører giver særbehandling til deres egne handelsselskaber. Danmark har, udover gasdirektivets krav om juridisk adskillelse, også indført krav om ejermæssig adskillelse. I forhold til det nordiske elmarked fremhæves det blandt andet, at en stor del af elproduktionen handles på elbørsen Nord Pool, samt at der er et stort antal producenter på det nordiske elmarked. Revision af EU s energipolitik EU s sårbarhed på energiområdet blev tydeliggjort, da Rusland januar 2006 reducerede gaseksporten til Ukraine. Hændelsen forstærkede Europa-Kommissionens ønske om en gennemgang af EU s energipolitik. Europa-Kommissionen offentliggjorde den 8. marts 2006 grønbogen En strategi for bæredygtig, konkurrenceorienteret og sikker energi, med fokus på en effektiv energiforsyning med høj forsyningssikkerhed og lav miljøbelastning. På EU s rådsmøde den marts 2006 blev EU s energipolitik drøftet med afsæt i Europa Kommissionens grønbog. EU s regeringschefer blev på mødet enige om, at der skal arbejdes på en energipolitik for Europa, der tager sigte på en afbalanceret opfyldelse af tre målsætninger om forsyningssikkerhed, konkurrenceevne og miljømæssig bæredygtighed. Omstrukturering i elsektoren I forbindelse med den planlagte fusion af DONG A/S, Elsam A/S og Energi E2 A/S, indgik DONG A/S og det svenske statsejede energiselskab Vattenfall AB en aftale om, at DONG A/S køber Vattenfalls aktier i Elsam A/S, mod at Vattenfall AB overtager en række elproduktionsaktiviteter fra Elsam A/S og Energi E2 A/S. Aftalen blev i september 2005 anmeldt til EU s konkurrerencemyndigheder. Europa-Kommissionen har den 23. december 2005 godkendt Vattenfalls overtagelse af aktiviteter i Elsam A/S og Energi E2 A/S. Den 14. marts 2006 godkendte Europa-Kommissionen sammenlægningen af DONG A/S, Energi E2 A/S, Elsam A/S, Nesa A/S, Frederiksberg Forsyning og Københavns Energi (el) på en række vilkår. Europa-Kommissionen har på baggrund af DONG A/S s position på gasmarkedet stillet vilkår for sammenlægningen, som vedrører DONG A/S s naturgasaktiviteter. For det første skal DONG A/S sælge naturgaslageret i Lille Torup, mens DONG A/S kan beholde naturgaslageret i Stenlille. Herved opnås, at der er to uafhængige udbydere af lagerydelser i Danmark. I de brede energipolitiske aftaler indgår, at naturgaslagerne skal forblive i offentligt eje. Med den forslåede ændring af lov om Energinet.dk skabes der grundlag for, at Energinet.dk kan varetage naturgaslagervirksomhed, herunder overtage naturgaslagret i Lille Torup. For det andet pålægges DONG A/S på 6 årlige auktioner for perioden , at sælge 400 mio. kubikmeter gas om året til konkurrerende gasleverandører, hvilket svarer til ca. 10 pct. af det 2

3 årlige danske forbrug. Auktionerne kan tilrettelægges således, at DONG A/S samtidig får mulighed for adgang til køb af tilsvarende gasmængder i andre lande. Alternativt vil gassen blive solgt kontant til højestbydende. Auktionerne indebærer, at konkurrerende gasleverandører får bedre mulighed for at etablere sig på det danske naturgasmarked, ligesom DONG får mulighed for at etablere sig på andre markeder. Energinet.dk Den systemansvarlige virksomhed Energinet.dk blev stiftet ved en fusion den 24. august 2005 med regnskabsmæssig og skattemæssig virkning fra 1. januar Fusionen bestod af virksomhederne: Eltra, Elkraft System, Elkraft Transmission og Gastra. Samtidig blev datterselskaberne Eltransmission.dk A/S og Gastransmission.dk A/S oprettet. Energinet.dk har til opgave at opretholde en sikker og effektiv el- og naturgasforsyning på overordnet niveau inden for et sammenhængende forsyningssystem, og skal sikre koordineringen og opfyldelsen af en række offentlige forpligtelser. Energinet.dk skal tillige sikre, at grundlaget og rammerne for et effektivt konkurrencemarked er til stede. Transport- og energiministeren har i henhold til lov om Energinet Danmark udpeget et rådgivende interessentforum med 23 medlemmer, som repræsenterer et bredt udsnit af Energinet.dk s interessenter. Medlemmerne er udpeget for en 4-års periode fra den 1. januar Interessentforummet skal afgive udtalelser til ledelsen af Energinet.dk om virksomhedens overordnede strategier og planer. Der er udstedt en bekendtgørelse om den økonomiske regulering af Energinet.dk, der sikrer omkostningsdækning ved en effektiv drift samt en forrentning, der muliggør betaling af renter og afdrag på virksomhedens gældsforpligtelser, og den yderligere konsolidering der måtte være nødvendig for en effektiv drift. Bekendtgørelsen sikrer, at der ikke opsamles overskud til ejeren i overensstemmelse med bestemmelserne i Lov om Energinet Danmark. Der er endvidere udstedt 2 bekendtgørelser om Energinet.dk s opgaver som systemansvarlig virksomhed på henholdsvis elog gasområdet. Væsentlige begivenheder i prissætningen for markedsel Hen over sommeren 2005 opstod der en betydelig prisforskel mellem markedsprisen for el i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. I flere uger var markedsprisen for el op til ca. 50 % dyrere i Vestdanmark end i Østdanmark. Det skyldes blandt andet et transformerhavari på den elektriske forbindelse mellem Jylland og Norge. Det forventes, at etableringen af en elektrisk storebæltsforbindelse vil medvirke til at reducere risikoen for store prisforskelle i markedsprisen på el i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Energinet.dk har endvidere sammen med den norske systemansvarlige virksomhed Stattnet igangsat en undersøgelse af det samfundsøkonomiske rationale i at forstærke Skagerakforbindelsen mellem Jylland og Norge, se i øvrigt side 7. Markedsprisen for el på Sjælland steg i et kort tidsrum den 28. og 29. november 2005 til ca. 13 kr. pr. kwh, mod normalt ca. 0,30 kr. pr. kwh. Den meget høje markedspris for el skyldes en kombination af nedbrud på Avedøre 2 kraftværket, en reduceret handelskapacitet på Øresundsforbindelsen til Sverige, ingen vindproduktion samt højt elforbrug. Den reducerede handelskapacitet på Øresundsforbindelsen til Sverige kom på baggrund af, at den systemansvarlige virksomhed i Sve- 3

4 rige, Svenska Kraftnät, valgte at reducere handelskapaciteten på Øresundsforbindelsen på grund af flaskehalsproblemer i transmissionsnettet mellem Nord- og Sydsverige. Energiintensive virksomheders elpriser I de senere år har danske virksomheder med stort elforbrug haft stigende udgifter til elektricitet. Det er fra flere danske virksomheders side påpeget, at høje elpriser forringer de energiintensive danske virksomheders konkurrenceevne. Energistyrelsen har gennemført en undersøgelse af de danske elpriser og sammenholdt disse med tilsvarende elpriser i en række europæiske lande. I undersøgelsen konstateres det, at det ikke kun er i Danmark, der er stigende elpriser. Det er der også i de fleste andre europæiske lande. Dette er der flere grunde til. Således har der været stigende brændselspriser i elproduktionen, den europæiske kvoteregulering fra 2005 med høje CO 2 -kvotepriser har haft afsmittende virkninger på elpriserne, og der er stigende knaphed på produktionskapacitet samt transmissionskapacitet mellem de forskellige markeder for elhandel. På det givne datagrundlag fra juli 2005 viser prissammenligningen, at de danske priser inklusive afgifter er på niveau med elpriserne i de fleste lande for både små og store forbrug. Afgifter, især for de største forbrug, er dog væsentligt højere i Danmark end i de øvrige lande. Det skal dog understreges, at det i praksis er vanskeligt at indhente sammenlignelige priser. Samfakturering I forbindelse med udmøntningen af den energipolitiske aftale af 29. marts 2004 blev muligheden for at fastsætte regler om samfakturering indført i el- og naturgasforsyningsloven. I bemærkningerne til loven står der, at bemyndigelsen kun vil blive taget i anvendelse, såfremt det viser sig, at elnetvirksomhederne og gasdistributionsselskaberne er tilbageholdende med på rimelige vilkår at give elhandelsvirksomhederne og naturgasleverandørerne adgang til, at sende én samlet faktura for den fulde leverance, inkl. tariffer, afgifter m.v. til forbrugeren. Brancheorganisationen Dansk Energi udarbejdede foråret 2005 en brancheløsning for samfakturering på elsiden. På naturgassiden var det ikke muligt at opnå enighed om en brancheløsning. Energistyrelsen udstedte på den baggrund den 1. juli 2005 en bekendtgørelse om samfakturering af naturgasleverancer med virkning fra den 1. januar Bekendtgørelsen bestemmer, at naturgasdistributionsselskaber efter anmodning fra naturgasleverandører på rimelige og ikkediskriminerende vilkår skal give naturgasleverandører mulighed for, at fakturere betaling for benyttelse af distributionsnettet og afgifter overfor naturgaskunder, som har et aftaleforhold med naturgasdistributionsselskabet om transport i distributionsnettet. Bekendtgørelsen fastlægger endvidere, at det er frivilligt for naturgasleverandørerne om de vil samfakturere. Forslag og tiltag til forøgelse af effektiviteten i det nordiske elmarked. De nordiske energiministre har på de seneste møder i Nordisk Ministerråd drøftet tiltag til at effektivisere det nordiske elmarked. Ministrene er enige om, at der er behov for at videreudvikle og harmonisere spillereglerne for de nordiske transmissions- og systemansvarsvirksomheder og at styrke de elektriske transmissionsforbindelser mellem de nordiske lande. På ministrenes anmodning har Nordel - det nordiske samarbejdsorgan for transmissions- og systemansvarsvirksomheder - fremlagt en rapport i marts 2005 med forslag til at videreudvikle det nordiske elmarked. 4

5 Med baggrund i disse forslag arbejder de nordiske myndigheder og Nordel videre med, at Nordel skal etablere harmoniserede principper og retningslinjer for fastsættelse af handelskapaciteter på overføringsforbindelser og flaskehalshåndtering samt definere under hvilke omstændigheder, interne flaskehalse kan flyttes til grænsen. Nordel skal evaluere og planlægge fremtidige nordiske netinvesteringer på kontinuerlig basis i et nordisk samfundsøkonomisk perspektiv. Gasproduktion, -forbrug og -eksport i Danmark i 2005 Der blev i 2005 ilandført ca. 9,2 mia. m 3 naturgas fra felterne i den danske del af Nordsøen. Det indenlandske naturgasforbrug faldt i 2005 med 3,7 % til ca. 3,9 mia. m 3. Årsagen til faldet er et mindre forbrug på de danske kraftvarmeværker, som i 2005 producerede mindre el end året før. Eksporten af naturgas steg med 36,1 % til i alt ca. 5,3 mia. m 3, primært på grund af en stærkt stigende eksport til Holland via ibrugtagning juli 2005 af en gasrørledning fra Tyra-feltet i Nordsøen til den hollandske NOGAT-ledning. Elproduktion, -import og -eksport i Danmark i 2005 Der blev i 2005 netto produceret GWh i Danmark, hvilket er 10,5 procent mindre end i Nettoimporten af el i 2005 var på GWh. Sidste gang Danmark havde nettoimport af el var i år En væsentlig årsag til den mindre elproduktion og den øgede el import i 2005 var større vandreserver i de svenske og norske vandmagasiner med deraf følgende større eksport af el fra Sverige og Norge til Danmark. EU s forordninger og direktiver på el- og gasområdet Forordning om adgang til naturgastransmissionsnet Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet blev endeligt vedtaget den 28. september Formålet med forordningen er at fastlægge ikkediskriminerende, objektive og gennemsigtige regler vedrørende betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet. Forordningen har virkning fra den 1. juli Forordningens bestemmelser er allerede implementeret i Danmark, bortset fra krav om online kapacitetsbestilling, der på grund af sammenkøring af edb-systemer i Energinet.dk først forventes iværksat april Den europæiske sammenslutning af energihandlere (EFET) gennemførte i februar 2006 en evaluering af eksisterende adgangsvilkår til gastransmissionssystemet i EU. Evalueringen placerer Danmark på en andenplads i EU kun overgået af Storbritannien. Overvågningsprogrammer til hindring af diskriminerende og konkurrenceforvridende adfærd Som led i implementeringen af el- og gasdirektiverne udstedte Energistyrelsen den 27. juni 2005 to bekendtgørelser med ikrafttræden den 1. oktober Bekendtgørelserne har til formål at forhindre diskriminerende adfærd på henholdsvis el- og gasområdet. Bekendtgørelserne vedrører programmer for intern overvågning og fastlægger de tiltag, der som minimum skal beskrives i virksomhedernes overvågningsprogrammer. 5

6 Revidering af bekendtgørelser om sideordnede aktiviteter Elproduktion eller anden tilknyttet virksomhed, hvis samlede indtægter udgør mindre end 5 % af omsætningen i den kollektive elforsyningsvirksomhed, er undtaget fra kravet om selskabsmæssig adskillelse. Der gælder ligeledes en 5 %-grænse for bevillingspligtige naturgasselskaber. På baggrund af de seneste ændringer i EU s el- og gasdirektiver vurderes der at være behov for en revidering af bekendtgørelserne om 5 %-grænsen. Lovforslag L 156 fremsat 9. februar 2006 indeholder et forslag til et nyt hjemmelsgrundlag til bekendtgørelserne om 5 %-grænsen i el- og gasforsyningslovene. Udstedelsen af bekendtgørelsen afventer Folketingets stillingtagen til lovforslaget. El- og gasinfrastruktur Nye elproduktionsanlæg Det er givet tilladelse efter elforsyningsloven til idriftsættelse af en gasfyret spidslastenhed på 25 MW i Esbjerg. Enheden er driftsklar, og skal efter aftale med Energinet.dk levere elektricitet i spidslastsituationer. Enheden forventes højst at være i drift i 500 timer årligt. Energistyrelsen har givet Elsam Kraft A/S tilladelse efter elforsyningsloven til opførelse af et produktionsanlæg baseret på biobrændsel, fortrinsvis halm ved Fynsværket. Værket opføres i forlængelse af biomassehandlingsplanen fra Det forventes, at få en el- og varmekapacitet på henholdsvis ca. 36 MW og ca. 110 MW. Anlægget forventes at være idriftsat senest 1. januar Elsam Kraft A/S har oplyst, at anlægget sammen med resten af Fynsværket planlægges overdraget til Vattenfall AB i løbet af Se i øvrigt side 2. Der er givet tilladelse til Elsam Kraft A/S til etablering af et rensningsanlæg for NO x på Studstrupværkets blok 3 og 4. Handlingsplan for infrastruktur frem mod 2010 I juni 2005 fremlagde regeringen en handlingsplan for den fremtidige elinfrastruktur. Regeringen anbefalede, at Energinet.dk indledte projekteringen af en elektrisk Storebæltsforbindelse med henblik på idriftsættelse i Energinet.dk har i december 2005 søgt om tilladelse til at etablere en elektrisk Storebæltsforbindelse på 600 MW. Anlægsomkostningerne for forbindelsen er skønnet til 1,22 mia. kr. De årlige omkostninger til investering, drift og vedligeholdelse samt nettab har Energinet.dk beregnet til 109 mio. kr. Energinet.dk har beregnet den årlige samfundsnytte til 133 mio. kr. Den største del af dette beløb (ca. 100 mio. kr.) opnås i form af sparede omkostninger for Energinet.dk til reserver og regulerkraft. Derudover har Energinet.dk i den nuværende konkurrencesituation beregnet en samfundsøkonomisk nytte på op til 155 mio. kr. årligt som følge af en forbedret markedsfunktion på grund af Storebæltsforbindelsen. Transport- og energiministerens godkendelse af Energinet.dk s ansøgning beror i særlig grad på, at Energinet.dk sikrer de nødvendige detailtilladelser fra andre myndigheder, f.eks. i forhold til Planloven. Energinet.dk har oplyst, at Storebæltsforbindelsen vil kunne idriftsættes 3 år efter, at alle myndighedsgodkendelser foreligger. Ud over Storebæltsforbindelsen skal følgende projekter med relation til handlingsplanen nævnes: Udbygning og forstærkning af Kassø-Revsing 400 kv-forbindelsen i Sønderjylland. Elsam A/S søgte i 1995 om tilladelse til udbygning af 400 kv-forbindelsen mellem Vejen og Kassø. Ribe og Sønderjyllands Amter er ved at færdiggøre det planmæssige grundlag 6

7 for forbindelsen. Energistyrelsen er i gang med at foretage den behovsvurdering, der er forudsætningen for, at transport- og energiministeren kan træffe afgørelse i sagen. En forstærkning af forbindelsen er en forudsætning for at få det fulde udbytte af en eventuel opgradering af forbindelsen mellem Jylland og Nordtyskland. En udbygning af Skagerakforbindelsen fra Jylland til Norge er blandt de netforstærkninger, som er prioriteret af EU og af Nordel. Energinet.dk er sammen med den norske energimyndighed Stattnet ved at undersøge den samfundsøkonomiske lønsomhed af en netforstærkning. Et oplæg forventes i foråret Nettilslutning af havmølleparker Transport- og Energiministeriet har den 10. november 2005 pålagt Energinet.dk at igangsætte aktiviteter med henblik på at tilvejebringe mulighed for at idriftsætte nettilslutningen fra havvindmølleparken ved Horns Rev senest den 1. maj Energinet.dk er desuden sammen med Ribe Amt ved at igangsætte den nødvendige planproces. Energinet.dk forventer at nettilslutte Horns Rev i en ny opsamlingsstation ved Blåbjerg tæt på den jyske vestkyst. Der er endnu ikke truffet beslutning om valg af løsning for nettilslutningen. Hvad angår netforstærkninger i forbindelse med Rødsand forventes det, at de kan etableres separat og uafhængigt af etableringen af selve nettilslutningen. Øresundsforbindelsen Markedsfunktionen i den østdanske del af det danske elmarked er jævnligt påvirket af svenskernes flytning af interne flaskehalse i transmissionsnettet i Sverige til den elektriske Øresundsforbindelse mellem Sverige og Sjælland. I det perfekte nordiske elmarked vil en elpris på Sjælland, der er højere end prisen i Sverige, betyde, at der importeres yderligere strøm fra Sverige. Svenska Kraftnät reducerer imidlertid i kritiske timer handelskapaciteten på den elektriske Øresundsforbindelse, hvilket er med til at forringe konkurrencesituationen i Østdanmark, se side 3. Transport- og energiministeren sendte den 12. december 2005 et brev til den svenske Samhällsbyggnadsminister, hvori ministeren rejste nogle principielle spørgsmål omkring elforsyningen mellem Sjælland og Sverige. Samhällsbyggnadsminsteren svarede, at det er vigtigt at arbejdet med at udvikle det nordiske elmarked fortsætter, og at de nordiske systemansvarlige vil præsentere forslag til den langsigtede udvikling af det nordiske elmarked. Problemstillingen behandles endvidere i EU-komitéen om udveksling af el over landegrænser. Sjælland-Tysklandsforbindelsen (KONTEK-forbindelsen) En EF-domstolsafgørelse fra juni 2005 fastslog, at aftaler om reservation af transmissionskapacitet, der giver selskaber privilegeret adgang til transmissionskapacitet, strider mod eldirektivets bestemmelser. Det har derfor været nødvendigt for at sikre overholdelsen af eldirektivets bestemmelser, er de bestemmelser i systemansvarsbekendtgørelsen ophævet, som giver Vattenfall og Energi E2 mulighed for at opretholde særrettigheder på KONTEK-forbindelsen mellem Sjælland og Tyskland. Aftaler om reservation af kapacitet på udlandsforbindelser, der giver privilegeret 7

8 adgang til transmissionsnettet, er i henhold til den reviderede bekendtgørelse herefter ikke længere tilladt, uanset om aftalerne er indgået før direktivets ikrafttræden. Den 1. september 2005 lancerede elbørsen Nord Pool Spot prisnotering i det nyoprettede prisområde "KONTEK". Fra og med den 5. januar 2006 er den fulde kapacitet på KONTEK-forbindelsen mellem Sjælland og Tyskland overdraget til Nord Pool Spot. Rent geografisk giver "KONTEK" adgang til spothandel i den del af Tyskland, som varetages af Vattenfall Europe Transmission. Det nordiske og det tyske elmarked er således for første gang kædet sammen. Denne udvikling er i tråd med EU's strategi for den fremtidige udvikling af det europæiske energimarked og flaskehalshåndtering. Energinet.dk orienterede i september 2005 Søværnets Operative Kommando og Energistyrelsen om, at der er en mindre olielækage på en muffe på KONTEK-forbindelsens Østersøstrækning ca. 5,5 km syd for Gedser. Energinet.dk vil udbedre lækagen foråret 2006 ved at udskifte et stykke af søkablet. For at minimere generne for elmarkedet og elforbrugerne vil reparationen ske i forbindelse med, at den samlede forbindelse alligevel er ude af drift til det årlige tekniske eftersyn. Det daværende Elkraft Transmission har tidligere orienteret Energistyrelsen om, at der er problemer med KONTEK-forbindelsens kabelmuffer. Det skønnes, at der er tale om en systematisk fejl, og det overvejes derfor at udskifte hele søkablet med en forventet omkostning i størrelsesordenen mio. kr. Der er endnu ikke truffet beslutning om en samlet udskiftning. Jylland-Tysklandsforbindelsen Energinet.dk har på grund af tilbagevendende flaskehalse i eloverføringskapaciteten længe haft et ønske om at øge kapaciteten over grænsen til Tyskland. EU har udnævnt den dansk-tyske grænse til en vital flaskehals i det europæiske elmarked. Det er konstateret, at vindkraften i visse situationer reducerer overføringskapaciteten i Jylland- Tysklandsforbindelsen. Hvis vindkraften udbygges i Nordtyskland og i den tyske del af Nordsøen, er der en forventning om at overføringskapaciteten oftere vil blive væsentligt begrænset. For at opretholde den eksisterende kapacitet, er det derfor nødvendigt med en opgradering af nettet i området i forbindelse med en fremtidig tysk vindkraftudbygning. Udover de fysiske begrænsninger på overføringskapaciteten kan der også skabes større dynamik i samhandelen mellem de to lande ved at forbedre handelsmetoderne til håndtering af flaskehalse. Den i dag anvendte handelsmetode sikrer ikke en maksimal udnyttelse af forbindelsen. Ny gasinfrastruktur i Østersøen Energistyrelsen har i marts 2006 godkendt Baltic Gas Interconnector (BGI) konsortiets ansøgning om etablering af en naturgastransmissionsledning fra grænsen mellem dansk og tysk søterritorium til ilandføringen ved Avedøreværket med tilhørende landanlæg. Den samlede ledning anlægges gennem Østersøen og Køge Bugt med en afgrening til henholdsvis Sverige og Danmark, og har til formål at forsyne både det danske og svenske gasmarked. BGI-konsortiet består af Energi E2 A/S, Sydkraft AB, VNG-Verbundnetz Gas Aktieengesellschaft og en række associerede selskaber. Konsortiet har ikke truffet investeringsbeslutning, hvorfor det er uvist om ledningen anlægges. Det russiske gasselskab, Gazprom, har i samarbejde med de tyske selskaber E.ON og BASF Group i slutningen af 2005 præsenteret the Northern European Gas Pipeline (NEGP), som omfatter etablering af en gasrørledning ned gennem Østersøen fra området ved Skt. Petersborg i Rusland til 8

9 Greifswald i det østlige tyskland. Ifølge de foreliggende planer vil ledningen kunne idriftsættes i år 2010 med en samlet kapacitet på op til 55 mia. m 3 naturgas/år fra år Etableringen af ledningen vil forbedre Danmarks muligheder for at opnå adgang til de store russiske gasreserver, hvilket vil kunne forbedre forsyningssikkerheden og bidrage til at øge konkurrencen på det danske naturgasmarked. Såfremt rørledningen etableres vil det kunne få indflydelse på etableringen af BGI ledningen. Forsyningssikkerhed og beredskab En pålidelig og driftsikker energiforsyning er af vital betydning for et moderne og velfungerende samfund som det danske. Tilstrækkelig transportkapacitet baseret på et driftssikkert el- og gasnet og et velfungerende systemansvar er midlerne til at sikre forsyningssikkerheden. Energinet.dk har det overordnede ansvar for forsyningssikkerheden på el- og naturgasområdet. Forsyningssikkerhedsdirektiverne for gas og el EU s direktiv om foranstaltninger til fremme af elforsyningssikkerhed og infrastrukturinvesteringer blev vedtaget i Med direktivet pålægges medlemslandene i samråd med deres nabolande, at sikre fastlæggelse af minimumsstandarder for elnettets drifts- og forsyningssikkerhed. Medlemsstaterne skal desuden træffe egnede foranstaltninger til at opretholde balance mellem efterspørgslen efter elektricitet og den produktionskapacitet, der er til rådighed. Medlemsstaterne pålægges endvidere, at inddrage forsyningssikkerhed og investeringsplaner i den rapport, medlemsstaterne er pålagt at offentliggøre og sende til Europa-Kommissionen hvert andet år i henhold til eldirektivet. Med den tilgang udarbejdes der en samlet rapport om elforsyningssikkerhed. Kommissionen skal notificeres om implementeringen af forsyningssikkerhedsdirektivet inden december 2007 På gasområdet pålægges medlemslandene med direktivet om foranstaltninger til sikring af gasforsyningssikkerheden, at fastsætte foranstaltninger der sikrer gasforsyningen på et passende niveau. Det pålægges medlemslandene, at præcisere markedsaktørernes opgaver og ansvar for gasforsyningssikkerheden og fastsætte passende minimumsstandarder for forsyningssikkerhed, som markedsaktørerne skal overholde. Direktivet implementeres i foråret med udstedelse af bekendtgørelse i henhold til naturgasforsyningsloven. Status for el- og gasberedskab Energiområdet er en central del af samfundets infrastruktur. Beredskabets formål er, at sikre videreførelse af de væsentligste dele af samfundets energiforsyning i krisesituationer. Beredskabet er rettet mod alle slags krisesituationer. I 2005 var eksempler herpå blandt andet orkanen i januar 2005 og situationen på Bornholm efter overrivningen af Sveriges-kablet i december Begge hændelser var primært af relevans for elsektoren. Desuden har Politiets Efterretningstjeneste siden terrorangrebene i London i juli 2005 opretholdt en anbefaling om skærpet opmærksomhed. 9

10 Orkanen i januar 2005 medførte omfattende strømafbrydelser i Danmark. Beredskabsstyrelsens senere evalueringsrapport fra efteråret 2005 indeholder flere anbefalinger om elsektoren, som nu indgår i beredskabsarbejdet, blandt andet: Energistyrelsen bør fremme kendskabet til det hovedprincip, at elforbrugere, som er afhængig af el, selv bør vurdere deres afhængighed og deres behov for sikring og mulighederne herfor samt, om nødvendigt, foretage den fornødne sikring. Beredskabsstyrelsen og Energistyrelsen bør udarbejde kriterier for samfundshensyn, som elsektoren - så vidt operativt muligt - bør anvende som grundlag for prioritering ved planlagt ind/udkobling af elforsyning. Elselskaber bør i øget omfang sikre, at de ved strømafbrydelser informerer myndigheder, samarbejdsparter, elforbrugere, medier og offentligheden i øvrigt om situationen. Efter større hændelser bør der foretages sektorvise evalueringer og erfaringsopsamlinger og formidling heraf. Situationen for elforsyningen på Bornholm indgår desuden i den igangværende revurdering af mulighederne for at forbedre Bornholms forsyningssikkerhed for el. Miljøvenlig elproduktion m.m. Støtteordningerne for miljøvenlig elproduktion, som har hjemmel i elforsyningsloven, var oprindeligt godkendt som lovlig statsstøtte efter EF's miljørammebestemmelser. Etableringen af Energinet.dk i 2005, medførte en statslig overtagelse og fusion af de tidligere systemsansvarlige virksomheder Eltra og Elkraft, og vedvarende energi (VE) støtteordningerne blev derfor i december 2004 notificeret i overensstemmelse med EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Kommissionens afgørelse forelå den 11. november Afgørelsen fastslår, at støtten til den miljøvenlige elproduktion er foreneligt med EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Forenkling af afregningsreglerne Støtten til elektricitet fra decentral kraftvarme på naturgas og affald er baseret på, at det tidligere støtteniveau før omlægningen bliver opretholdt, dog sådan at støtten reguleres i forhold til den fremtidige udvikling i elmarkedsprisen. Denne ordning gælder for anlæg større end 10 MW og fra 1. januar 2007 for anlæg større end 5 MW. Mindre anlæg får fortsat en støtte fastlagt som hidtil efter treledstariffen, og den systemansvarlige virksomhed skal fortsat varetage salg og balancering af denne elproduktion. Omfanget af støtte til miljøvenlig elproduktion De seneste opgørelser er for De viser, at VE andelen af det danske elforbrug udgjorde cirka 28 % af elforbruget i 2004, hvoraf vindmøller tegner sig for 18,5 %.. Med de ca. 28 % VEelektricitet har Danmark næsten opfyldt det vejledende nationale mål på 29 % som ifølge VEdirektivet er gældende i De samlede PSO (public service obligations) omkostninger til pristillæg til VE-elektricitet i 2004, udgjorde ca. 2,6 mia. kr., mens den tilsvarende PSO-støtte til decentral kraftvarme på naturgas udgjorde ca. 1,0 mia. kr. 10

11 Nye muligheder for anvendelse af elektricitet til fjernvarmeopvarmning Med ændringen af visse afgiftslove og elforsyningsloven december 2005 kan det i situationer med lave elpriser blive økonomiske attraktivt for kraftvarmeanlæg at anvende elektricitet frem for andre brændsler til opvarmning i fjernvarmeanlæg. Herved kan opnås en større indenlandsk elanvendelse i situationer, hvor der er stor miljøvenlig elproduktion. Dette kan medvirke til at reducere belastningerne i transmissionsnettet samtidig med, at et mere fleksibelt elforbrug forbedre elmarkedsfunktionen. Ændringen gælder i 4 år fra ikrafttrædelsen. Dette tidspunkt vil blive fastsat, når Europa-Kommissionens godkendelse af ændringen efter Traktatens statsstøtteregler foreligger. Fremtidens havvindmølleudbygning Regeringen har i forbindelse med Energistrategi 2025 besluttet, at der skal ske en opdatering af havvindmøllehandlingsplanen fra Formålet med opdateringen er at gennemføre en fornyet vurdering af, hvor fremtidens udbygning med havmølleparker kan finde sted, herunder udpege områder for forsøgsmøller. Transport- og energiministeren har på den baggrund bedt Energistyrelsen nedsætte et udvalg med tilhørende referencegruppe. Udvalget skal vurdere mulighederne for indpasning af havvindmøller i forhold til andre arealinteresser og transmissionsnettets muligheder frem til Udvalgets resultater forventes at ligge klar inden udgangen af Skrotningsordningen for gamle vindmøller Som en del af den energipolitiske aftale af 29. marts 2004 blev der indført en skrotningsordning for gamle vindmøller. Der sigtes mod en samlet ny kapacitet på op til 350 MW til erstatning for 175 MV. Med henblik på at sikre at der udpeges tilstrækkeligt med områder til nye større vindmøller til erstatning for utidssvarende vindmøller, har Skov- og Naturstyrelsen og Energistyrelsen haft en løbende dialog med regionplanmyndighederne om planlægningen for områder til erstatningsmøller. Der er foreløbig angivet mulige placeringer svarende til i alt 350 MW. Der sker løbende en revurdering af de nuværende placeringer, dels fordi ikke alle områder er lige egnede til opførelse af nye vindmøller, dels fordi der forventes udpeget yderligere områder. Der er allerede nu tilstrækkelig rummelighed i de gældende regionplaner til, at ordningen kan komme i gang på en fornuftig måde. Udbud af havvindmøller Med den energipolitiske aftale af 29. marts 2004, blev parterne enige om at sikre grundlaget for opførelse af to havvindmølleparker på hver 200 MW. På den baggrund blev der iværksat udbud af henholdsvis en havvindmøllepark ved Horns Rev og en ved Rødsand på de arealer hvor der allerede i dag er opført storskala vindmølleparker. Udbuddene afholdes som udbud efter forhandling. Energi E2 A/S blev i sommeren 2005 udpeget som vinder af udbuddet ved Horns Rev, og er nu ved at gennemføre forundersøgelser og udarbejde en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), hvor miljø- og naturforhold med videre bliver belyst. VVM-redegørelsen forventes sendt i offentlig høring vinteren 2006/2007. Det er aftalt, at vindmølleparken idriftsættes i løbet af Energinet.dk har ansvaret for at udbygge elnettet ud til vindmølleparken. Omkring udbuddet af en havvindmøllepark ved Rødsand er forhandlingerne med de tre tilbudsgivere nu afsluttet, og en vinder forventes at kunne være udpeget med udgangen af april måned Forsøgsanlæg på havet 11

12 Den 9. februar 2005 er der fremsat lovforslag L 156 om, at der indføres en ny bestemmelse i elforsyningsloven, hvorefter der åbnes op for en forenklet sagsbehandling i forbindelse med ansøgning om tilladelse til anlæg, der etableres af hensyn til forskning, udvikling og demonstration af vedrørende elproduktion på havet. Det er hensigten, at der skal kunne etableres et antal vindmøller eller andre elproduktionsanlæg, såsom bølgekraftanlæg, med henblik på forsøg med elproduktion på havet. Tilladelser til forsøgsanlæg vil i henhold til lovforslaget kunne tildeles efter en konkret vurdering af de individuelle projekter. Opfølgning på biomasse handlingsplaner Elsam Kraft A/S skulle efter sin bevilling have opført et anlæg til halm på tons pr. år inden Dette vilkår er ikke opfyldt, hvilket flere gange er blevet påpeget af Energistyrelsen overfor Elsam Kraft A/S. Energistyrelsen har efter Elsams Kraft A/S s produktionsbevilling mulighed for at forlænge fristen for opførelse af disse anlæg. Energistyrelsen modtog i januar 2006 en ansøgning fra Elsam Kraft A/S om tilladelse efter elforsyningsloven til opførelse af et anlæg med kapacitet på tons halm ved Fynsværket. Anlægget er godkendt af Energistyrelsen og forventes at være i drift senest den 1. januar Elsam Kraft A/S har oplyst, at anlægget sammen med resten af Fynsværket planlægges overdraget til Vattenfall AB i løbet af Elproducenterne har pligt til at etablere en nærmere fastlagt kapacitet til afbrænding af biomasse. Selv om lovgivningen ikke giver mulighed for at forpligte virksomhederne til at afbrænde bestemte mængder, er det forventningen, at anlæggene anvendes til afbrænding af biomasse, når kapaciteten er etableret. Med hensyn til de mængder af biomasse som afbrændes, kan det oplyses, at målsætningen i den politiske aftale af 14. juni 1993 (biomasseaftalen) om anvendelse af 0,2 mio. tons træ er opfyldt, mens ønsket om anvendelse af 1,0 mio. tons halm hverken blev opfyldt for 2003 eller Dette skyldes dels, at der har været problemer med opstarten af halmforbrænding på Amagerværket, dels at halmenheden på Fynsværket som nævnt ovenfor endnu ikke er etableret. Biomasseaftalens forudsætning om samlet forbrænding af mindst 1,2 mio. tons vil kunne opfyldes, når problemerne på Amagerværket er løst, og enheden på Fynsværket er idriftsat. Øvrige forhold Fleksibelt elforbrug I henhold til Regeringens Energistrategi 2025 vil regeringen opstille et handlingsprogram for et mere fleksibelt- og priselastisk elforbrug med henblik på at fremme et velfungerende elmarked og øge forsyningssikkerheden. Energistyrelsen har på den baggrund, i samarbejde med Energinet.dk, igangsat et udredningsarbejde, der skal belyse mulighederne for at fremme et mere et fleksibelt elforbrug. I dag er det alene elkunder med et forbrug over kwh om året der timemåles og dermed har mulighed for at reagere på prisudsving i elmarkedet. Det undersøges, om denne grænse med fordel kan nedsættes. Regeringens overvejelser forventes offentliggjort medio Nye systemansvarsbekendtgørelser 12

13 Den 1. januar 2006 trådte to bekendtgørelser i kraft vedrørende systemansvarlig virksomhed. Det drejer sig om bekendtgørelserne af 19. december 2005 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. samt bekendtgørelse af 19. december 2005 om anvendelse af naturgasforsyningsnettet og planer for det fremtidige behov for gastransmissionskapacitet. Bekendtgørelserne indeholder regler om anvendelse af transmissionsnettet, Energinet.dk s udarbejdelse af forskrifter for benyttelsen af det kollektive forsyningsnet samt Energinet.dk's planlægningsopgaver og indberetningspligt til myndighederne. Bekendtgørelsen på elområdet indeholder tillige regler for Energinet.dk's forskningsforpligtelser. Bekendtgørelsen om anvendelse af naturgasforsyningsnettet og planer for det fremtidige behov for transmissionskapacitet er en ny bekendtgørelse på gasområdet. Revidering af bekendtgørelse om Energitilsynets opgaver En ny bekendtgørelse om Energitilsynets opgaver er under udarbejdelse, men afventer færdigbehandlingen af lovforslag L 156. Energitilsynets sanktionsmuligheder Energitilsynet har udtrykt ønske om en generel udvidelse af muligheden for anvendelse af sanktioner i energiforsyningslovene. Energitilsynet har særligt påpeget, at tilsynet ikke har mulighed for at håndhæve påbud til forsyningspligtige virksomheder om ændring af priser på en effektiv måde. Mulighederne for brugen af administrative tvangsbøder er blevet undersøgt nærmere. Lovforslag L 156 indeholder derfor et ændringsforslag, som giver Energitilsynet mulighed for at anvende administrative tvangsbøder, hvis et pålæg om ændring af priser og leveringsbetingelser ikke efterkommes af forsyningspligtige virksomheder. Det foreslås endvidere i lovforslaget, at Energitilsynet også vil kunne anvende administrative tvangsbøder, når der er givet påbud til en netvirksomhed eller gastransmissions- eller gasdistributionsvirksomhed om at udlevere måledata. Bekendtgørelse om kommuners deltagelse i tilknyttede aktiviteter Energistyrelsen sendte den 7. september 2005 udkast til bekendtgørelse om kommuners deltagelse i anden virksomhed, som har tilknytning til virksomhed efter elforsyningsloven med tilhørende vejledning i høring. Bekendtgørelsesudkastet fastslår, hvilke aktiviteter kommuner kan deltage i med hjemmel i elforsyningslovens regler om tilknyttet virksomhed. Bekendtgørelsen tager udgangspunkt i en tidligere bekendtgørelse, som blev ophævet i 1999 og viderefører, for så vidt angår bredbånd, linien i Energistyrelsens udtalelse af 22. marts 2005 vedrørende Energi Viborg A/S planer om etablering af bredbånd. Bekendtgørelsen vil få betydning for hvilke nye aktiviteter, der kan påbegyndes inden for rammerne af elforsyningsloven, uden at dette udløser pligt til afståelse i medfør af bestemmelserne i elforsyningsloven vedrørende modregning i kommuners bloktilskud. Udstedelsen af bekendtgørelsen har dels afventet afslutning af igangværende drøftelser med Dansk Energi samt Kommunernes Landsforening, dels den igangværende politiske behandling af lovforslag L 156, som indeholder omfattende ændringer af blandt andet elforsyningslovens

14 Elselskabernes bredbåndsaktiviteter Konkurrencestyrelsen offentliggjorde i samarbejde med Energitilsynet den 6. september 2005 en undersøgelse af elselskabernes planer om investeringer for knap 9,5 mia. kr. og etablering af fibernet ud til 1 mio. husstande. Undersøgelsen viste, at elforbrugerne ikke betaler for elselskabernes planer om fibernetaktiviteter, uanset om nogle af fibernetaktiviteterne vil være tabsgivende. Det blev ved undersøgelsen konstateret, at investeringerne og fordelingen af omkostninger mellem el- og fibernet er sket i overensstemmelse med reglerne om regnskabs- og selskabsmæssig udskillelse, som løbende påses af Energitilsynet. Påbegyndelse af nye aktiviteter i kommunale elforsyningsvirksomheder Elforsyningslovens 37, stk. 10 og 11, skal forhindre, at kommuner og amtskommuner opsamler kapital fra elforsyningsvirksomheden, som anvendes til andre aktiviteter, uden at der sker modregning i det kommunale bloktilskud. Konkret er dette udmøntet i et krav om, at kommunale elforsyningskoncerner/selskaber ikke kan engagere sig i væsentlige nye aktiviteter, uden at kommunen har indhentet tilladelse fra transport- og energiministeren til bevarelse af ejerandele i virksomhederne. Dette gælder dog ikke aktiviteter omfattet af el-, varme- og naturgasforsyningslovene. Energistyrelsen udsendte en vejledning primo juni 2005 om elforsyningslovens 37, stk. 10 og 11. Flere kommuner har givet udtryk for, at elforsyningslovens 37 hindrer en hensigtsmæssig strukturering af kommunens virksomhed. Endvidere forventes det, at de forestående kommunesammenlægninger vil føre til ønsker om sammenlægninger af aktiviteter i elforsyningskoncerner, som umiddelbart vil indebære væsentlige nye aktiviteter. Endelig har det vist sig, at de gældende sanktionsbestemmelser, hvorefter kommunen som udgangspunkt skal afhænde samtlige ejerandele i de pågældende virksomheder, såfremt der påbegyndes væsentlige nye aktiviteter uden forudgående tilladelse, kan være urimeligt byrdefulde. Transport- og energiministeren foreslår på den baggrund med lovforslag L 156 bestemmelsen ændret, så formålet med bestemmelserne fortsat tilgodeses. Med forslaget får kommunerne mulighed for at påbegynde aktiviteter inden for vandforsyning, spildevand og affaldshåndtering i en koncernstruktur med elforsyning, mod at det samtidig sikres, at der ikke anvendes midler, som stammer fra aktiviteter omfattet af el-, varme- og naturgasforsyningsloven. Det foreslås endvidere, at sanktionsbestemmelserne modificeres, således at afståelse af hele forsyningskoncernen/virksomheden ikke længere er hovedreglen, såfremt der påbegyndes væsentlige nye aktiviteter uden tilladelse. Det foreslås, at ændringen af sanktionsbestemmelserne får virkning tilbage fra 12. juni 2003, hvor den gældende elforsyningslovs 37, stk. 10, trådte i kraft. Den ændrede sanktionsbestemmelse vil kunne anvendes på allerede verserende sager om overtrædelser af elforsyningslovens 37, stk. 10. Energistyrelsen har en række sager under behandling. Energistyrelsen har i en konkret sag givet tilladelse til bevarelse af ejerandele efter elforsyningslovens 37, stk. 10, således at en kommune via sin forsyningskoncern kunne påbegynde en væsent- 14

15 lig ny aktivitet forbundet med vandforsyningsanlæg. Tilladelsen blev givet med vilkår om, at der ikke måtte anvendes midler, der stammer fra aktiviteter omfattet af el- eller varmeforsyningsloven. Overdragelse af kommunal elforsyningsvirksomhed til en fond I forbindelse med ministerens besvarelse af et folketingsspørgsmål den 17. juni 2005, blev der redegjort for en række problemstillinger vedrørende en kommunes planer om at overdrage sine forsyningsvirksomheder til en fond. Det blev herunder fastslået, at der ville være tale om en afståelse omfattet af elforsyningslovens 37, og at der på dette grundlag ville skulle foretages en modregning i den pågældende kommunes bloktilskud svarende til det modtagne vederlag. Det blev i den forbindelse vurderet, at der i tilfælde af, at kommunen ikke måtte modtage et vederlag, ville skulle foretages modregning i kommunens bloktilskud svarende til, at kommunen havde modtaget et vederlag der modsvarer værdien af den overdragne virksomhed. Ministeren uddybede den ovenstående besvarelse af spørgsmål S 899 ved en supplerende besvarelse af 19. januar I lovforslag L 156 er der med forslag til ændringen af 37 lagt op til, at der indføres en bestemmelse, hvorefter der ved en kommunes afståelse af ejerandele i elforsyningsvirksomheder til en fond eller anden selvejende institution skal registreres et vederlag, som mindst svarer til markedsværdien af de pågældende ejerandele, hvilket herefter skal danne grundlag for foretagelse af modregning i kommunens bloktilskud. En kommunes overdragelse af ejerandele i elforsyningsvirksomheder til et forbrugerejet andelsselskab vil ikke være omfattet af bestemmelsen. Statens købepligt til regionale eltransmissionsnet og gasdistributionsnet Bestemmelserne i elforsyningslovens 35 og naturgasforsyningslovens 34 trådte i kraft den 1. januar Bestemmelserne vedrører statens forkøbsret og pligt til henholdsvis de regionale eltransmissionsnet og naturgasdistributionsnettene. Statens købepligt varetages af Energinet.dk. I mangel af enighed om pris- og betalingsvilkår fastsættes disse af Taksationskommissionen. Der er endnu ikke sket overdragelser af net til Energinet.dk. Energistyrelsen har i 2005 foretaget en kortlægning og registrering af ejerskabet til de regionale eltransmissionsnet til brug for administrationen af bestemmelsen. Ejerskabet til naturgasdistributionsnettene var i forvejen kendt. I forbindelse med kortlægningen af ejerforholdene kunne det konstateres, at de gældende bestemmelser i visse tilfælde, med omfattende spredning i det indirekte ejerskab til nettene, er meget vidtrækkende, og i praksis ikke kan administreres og håndhæves. Der er derfor behov for ændringer af bestemmelserne, således at visse dispositioner ikke skal udløse pligt til afståelse af net. Derudover har der vist sig behov for foretagelse af en række præciseringer, herunder for så vidt angår rækkevidden af begrebet selskabsmæssige omstruktureringer, idet der har været rejst tvivl herom. Der er på den baggrund i lovforslag L 156 en række forslag til ændringer af bestemmelserne i elforsyningslovens 35. Kortlægningen af ejerskabet til de regionale eltransmissionsnet medførte, at Energistyrelsen indledte konkret sagsbehandling i to sager, hvori statens købepligt formentligt er indtrådt. Det drejer sig om hele Nesa Net A/S 132 kv net og om en ejerandel på 16,2 pct. af Vestjyske Net 150 kv 15

16 A/S Udkast til afgørelse om pligt til afståelse i de to sager er sendt i partshøring den 31. marts Det forventes, at det i givet fald bliver nødvendigt at inddrage Taksationskommissionen i fastsættelsen af pris- og betalingsvilkår Bevillinger Alle transmissions-, net- og forsyningspligtselskaber på elområdet har november 2005 fået udstedt bevilling. Bevillingerne til forsyningspligtig virksomhed er udstedt i perioden 2002 til Da bevillingerne er udstedt for en 5-årig periode, udløber de første bevillinger til forsyningspligtig virksomhed i foråret Energistyrelsen vil i 2006 påbegynde proceduren for udstedelse af nye bevillinger. Nye forsyningspligtbevillinger vil blive udstedt efter de samme principper som tidligere. De virksomheder som i dag har bevilling til forsyningspligtig virksomhed, vil få tildelt en ny bevilling, hvis de ansøger herom og i øvrigt opfylder bevillingskravene. Hvis en bevillingshaver ikke ansøger om ny bevilling, vil bevillingen blive sendt i udbud. I dag skal vedtægter og ændringer endvidere godkendes for kollektive elforsyningsvirksomheder. Det foreslås i lovforslag L 156, at dette krav bortfalder. Det foreslås endvidere i lovforslaget, at visse koncerner, hvori indgår flere forsyningsarter, herunder el og varme, får mulighed for at foretage en samlet valghandling til moderselskabet efter valgreglerne i enten varme- eller elforsyningsloven. 16

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Årsberetning 2005 Indhold Hvem er Baggrund Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang - Programmets kontroller - Programmets udvikling Programmets gennemførelse

Læs mere

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 126 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål I, H og J om langsigtet strategi for naturgas, lagerkapacitet og miljøpåvirkning

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Årsregnskab for Energinet.dk

Årsregnskab for Energinet.dk Årsregnskab for Energinet.dk 14. maj 2006 Dette notat uddyber delregnskaberne i Årsrapport for Energinet.dk. Der gives således en forklaring på de væsentligste indtægter og omkostninger på elog gassegmenterne

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba.

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Program for intern overvågning. 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungerende konkurrencemarked for el er,

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser I medfør af 3, stk. 3, i lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1989, 37 i lov om anvendelse af Danmarks

Læs mere

Introduktion til udtræk af markedsdata

Introduktion til udtræk af markedsdata Introduktion til udtræk af markedsdata Opdatering af markedsdata Hjemmesiden opdateres to gange ugentligt med seneste godkendte data. Der opdateres 3 måneder tilbage i tiden for at få eventuelle ændringer

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP Organisation for erhvervslivet august 2009 DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP AF KONSULENT MARTIN GRAM, MGM@DI.DK danske virksomheder betaler op til fire gange så meget i transportudgifter og grønne

Læs mere

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet Fungerende nævnsformand,

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner Til Energitilsynet Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner 10. juli 2015 NFL-ELJ/DGR Energinet.dk sender hermed baggrundsnotat vedrørende overgangen fra fysiske

Læs mere

Forskrift A: Principper for elmarkedet

Forskrift A: Principper for elmarkedet Forskrift A: Principper for elmarkedet December 2007 Rev. 1 Juni 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG/MRP LEG/MRP LEG LSO NAME Sep./Okt. 2006 LEG/MRP REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Er der penge i skidtet?

Er der penge i skidtet? Er der penge i skidtet? Gasnettet, oprindelsescertifikater og ny støtteordning Foreningen for Danske Biogasanlæg Dorte Gren Kristiansen dgk@energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Indhold 1. Energinet.dk s opgaver

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 78 Offentligt H Ø RI NGSNO T AT 1 18. september 2015 Høringsnotat vedrørende udkast til ændret bekendtgørelse om pristillæg

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv ENERGI I FORANDRING Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv Morten Hultberg Buchgreitz 2020 strategi 1 Opretholde markedsførende position; firdoble kapacitet 2 Forstærke regional position;

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter. www.energiogmiljo.dk

Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter. www.energiogmiljo.dk Redegørelse om juridiske aspekter ved kommunal deltagelse i VE-projekter 1 Redegørelsens indhold Lidt om juraen på området Hjemmelsgrundlaget Låneoptagelse og garantistillelse Modregningsreglerne Risikoafdækning

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi

Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi DEO møde 14. November, København Klaus Thostrup Energinet.dk 1 Om Energinet.dk 2 Elnet 3 Gasnet Dato - Dok.nr. 4 Det europæiske gassystem- stor

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn

Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn Omstilling til konkurrence og effektivitet Hvad er opnået via benchmarking og regelforvaltning? Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet Energitilsynet

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005

Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005 (Elforsyning) Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP VINDKR AF T OG ELOVERL ØB 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP Indledning Danmark har verdensrekord i vindkraft, hvis man måler det i forhold til elforbruget. I 2009 udgjorde vindkraftproduktionen

Læs mere

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd _Beskrivelse af implementering af bestemmelserne om intern overvågning 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Information til medarbejderne

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 23 Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Dagsorden Præsentation af DV-Energi DV-Energis strategi Tilrettelæggelse af salg og afregning

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet

Teknisk forskrift 5.1.2. Definition af anlægsstatus. for termiske kraftværker. tilsluttet transmissionsnettet Teknisk forskrift 5.1.2 Definition af anlægsstatus for termiske kraftværker tilsluttet transmissionsnettet 0 Endelig udgave REV. DESCRIPTION 15.03.2015 18.03.2015 20.03.2015 20.03.2015 DATE KDJ XLOC NNM

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Indhold Indledning... 2 Koncernens indgangsportal navn... 4 Koncernens indgangsportal reklamer mm.... 4 Netselskabets hjemmesideområde navn... 5

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd 1 Indhold Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning...

Læs mere

1. Dansk energipolitik for træpiller

1. Dansk energipolitik for træpiller 1. Dansk energipolitik for træpiller En aktiv dansk energipolitik har gennem mere end 25 år medvirket til, at Danmark er blevet førende indenfor vedvarende energi. Deriblandt at skabe rammerne for en kraftig

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Kampen om biomasse og affald til forbrænding til forbrænding Kommunernes Landsforening Politisk Forum den 14. april Forsyningsdirektør Astrid Birnbaum Københavns Energi 1 Hvad laver Københavns Energi? Vand Afløb Bygas Fjernvarme Fjernkøling Vind

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion

Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion NOTAT 17. september 2014 Forsyning og ressourcer Ref: rzs, slp, lin, pcj, tth, mni Oversigt over støtteregler mv. for elproduktion baseret på vedvarende energi og anden miljøvenlig elproduktion Dette notat

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv.

Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Silkeborg Kommunes forsyningsvirksomheder mv. 28. februar 2011 Notat vedr. undersøgelse af muligt salg af en eller flere af Kommunes forsyningsvirksomheder mv. I Kommunes budget for 2011 er der afsat 1 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for eventuelt

Læs mere

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser (Elforsyning) Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser Fungerende nævnsformand, Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur.

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke 458.011 / Årsberetning intern overvågning 2012 Ejby Elnet Amba Indhold 1 Indledning 2 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning 2 2 Ejby Elnets

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2014 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

Teknisk forskrift TF 2.1.2

Teknisk forskrift TF 2.1.2 Teknisk forskrift TF 2.1.2 Automatisk og manuel elforbrugsaflastning 2.3 Gældende pr. 25. juni 2014 19.06.2014 19.06.2014 DATE LGS TSK NAME 2.2 Til NSU (Netsamarbejdsudvalget) (juni 2014) 2.1 Opfølgende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Oversigt over konkrete virkemidler i energipolitikken

Oversigt over konkrete virkemidler i energipolitikken Bilag Oversigt over konkrete virkemidler i energipolitikken En omkostningseffektiv indsats Regeringens energipolitiske udspil skal sikre en omkostningseffektiv indfrielse af de overordnede målsætninger

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2007 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax: 55785160

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (nov. 2009) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2012 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Temadag hos Dansk Fjernvarme den 31. august 2015 Henning Parbo, Energinet.dk Temadag: Kraftvarmeværkers deltagelse i elmarkederne 1 Indkøb

Læs mere

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering

Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Til Produktionsbalanceansvarlige aktører m.fl. 8. januar 2014 HEP-KDJ/HEP Kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering Version 2.0 af 8. januar 2014 Dok. 13/91893-57 1/9 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4700 Næstved Energiselskab: SEAS- NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 v/seas-nve Strømmen

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energisystemet og energiressourcerne

Energisystemet og energiressourcerne Energisystemet og energiressourcerne Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Odense den 10. februar 2011 Flemming Nissen Vi dyrker rovdrift på jordens energiressourcer Jordens alder: 24 timer Menneskehedens

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere