Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning"

Transkript

1 Transport- og energiministerens orientering til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets el- og gasforsyning Maj 2006 I henhold til 3 i lov om elforsyning og 4 i lov om naturgasforsyning skal transport- og energiministeren orientere et af Folketinget nedsat udvalg om væsentlige forhold vedrørende landets elog naturgasforsyning gennem udarbejdelse af en årlig redegørelse. Formålet med en årlig orientering er at systematisere og styrke informationen til Folketingets Energipolitiske Udvalg om væsentlige forhold i sektorernes udvikling i det forløbne år samt om planlagte aktiviteter i det kommende år og på længere sigt. I forhold til den Energipolitiske Redegørelse er fokus i denne orientering på en uddybning af de væsentligste konkrete forhold og tiltag i forbindelse med forberedelsen og udmøntningen af lovgivningen på el- og naturgasområdet. Vedrørende orientering om udviklingen i effektiv udnyttelse af energien via energispareindsatsen på el- og gasområdet henvises til den årlige Energispareredegørelse til Folketingets Energipolitiske Udvalg. Orienteringen er for overblikkets skyld opdelt i seks hovedafsnit, der hver især dækker et hovedindsatsområde indenfor forberedelsen og udmøntningen af el- og naturgaslovgivningen. De seks områder er: Opfølgning på liberaliseringen af el- og gassektoren side 1 EU s forordninger og direktiver på el- og gasområdet side 5 El- og gasinfrastruktur side 6 Forsyningssikkerhed og beredskab side 9 Miljøvenlig elproduktion m.m. side 10 Øvrige forhold side 12 Opfølgning på liberaliseringen af el- og gassektoren En vigtig målsætning i regeringens strategi for opfølgningen på liberaliseringen af el- og gassektoren er at skabe de bedst mulige rammer for udvikling af energieffektive og velfungerende markeder for el og gas. Det danske el- og gasmarked er en del af EU s indre marked for el og gas. Konkurrenceforholdene på det danske el- og gasmarked er derfor afhængig af, hvorledes særligt Danmarks nabolande udmønter EU s krav til liberalisering af energimarkederne. Europa-Kommissionens syn på konkurrenceforholdene på det indre marked for el og gas i EU Europa-Kommissionen offentliggjorde den 16. februar 2006 udkast til undersøgelse af konkurrenceforholdene indenfor el- og gassektoren i EU. Det konstateres i undersøgelsen, at elmarkederne i EU på produktionssiden er domineret af store aktører, at elmarkederne kun i ringe grad er grænseoverskridende og at prisdannelsen er uigennemsigtig. Indenfor gassektoren skriver Europa-Kommissionen blandt andet, at de fleste nationale gasmarkeder i EU er kendetegnet ved at have få udbydere, at markedsadgangen er begrænset på grund af 1

2 langtidskontrakter, og at der er uigennemsigtighed omkring adgangsforholdene til de nationale gasdistributionsnet. Kommissionen bemærker endvidere, at ejermæssig adskillelse synes at være den mest effektive måde at undgå incitamenter til, at integrerede gasselskabers operatører giver særbehandling til deres egne handelsselskaber. Danmark har, udover gasdirektivets krav om juridisk adskillelse, også indført krav om ejermæssig adskillelse. I forhold til det nordiske elmarked fremhæves det blandt andet, at en stor del af elproduktionen handles på elbørsen Nord Pool, samt at der er et stort antal producenter på det nordiske elmarked. Revision af EU s energipolitik EU s sårbarhed på energiområdet blev tydeliggjort, da Rusland januar 2006 reducerede gaseksporten til Ukraine. Hændelsen forstærkede Europa-Kommissionens ønske om en gennemgang af EU s energipolitik. Europa-Kommissionen offentliggjorde den 8. marts 2006 grønbogen En strategi for bæredygtig, konkurrenceorienteret og sikker energi, med fokus på en effektiv energiforsyning med høj forsyningssikkerhed og lav miljøbelastning. På EU s rådsmøde den marts 2006 blev EU s energipolitik drøftet med afsæt i Europa Kommissionens grønbog. EU s regeringschefer blev på mødet enige om, at der skal arbejdes på en energipolitik for Europa, der tager sigte på en afbalanceret opfyldelse af tre målsætninger om forsyningssikkerhed, konkurrenceevne og miljømæssig bæredygtighed. Omstrukturering i elsektoren I forbindelse med den planlagte fusion af DONG A/S, Elsam A/S og Energi E2 A/S, indgik DONG A/S og det svenske statsejede energiselskab Vattenfall AB en aftale om, at DONG A/S køber Vattenfalls aktier i Elsam A/S, mod at Vattenfall AB overtager en række elproduktionsaktiviteter fra Elsam A/S og Energi E2 A/S. Aftalen blev i september 2005 anmeldt til EU s konkurrerencemyndigheder. Europa-Kommissionen har den 23. december 2005 godkendt Vattenfalls overtagelse af aktiviteter i Elsam A/S og Energi E2 A/S. Den 14. marts 2006 godkendte Europa-Kommissionen sammenlægningen af DONG A/S, Energi E2 A/S, Elsam A/S, Nesa A/S, Frederiksberg Forsyning og Københavns Energi (el) på en række vilkår. Europa-Kommissionen har på baggrund af DONG A/S s position på gasmarkedet stillet vilkår for sammenlægningen, som vedrører DONG A/S s naturgasaktiviteter. For det første skal DONG A/S sælge naturgaslageret i Lille Torup, mens DONG A/S kan beholde naturgaslageret i Stenlille. Herved opnås, at der er to uafhængige udbydere af lagerydelser i Danmark. I de brede energipolitiske aftaler indgår, at naturgaslagerne skal forblive i offentligt eje. Med den forslåede ændring af lov om Energinet.dk skabes der grundlag for, at Energinet.dk kan varetage naturgaslagervirksomhed, herunder overtage naturgaslagret i Lille Torup. For det andet pålægges DONG A/S på 6 årlige auktioner for perioden , at sælge 400 mio. kubikmeter gas om året til konkurrerende gasleverandører, hvilket svarer til ca. 10 pct. af det 2

3 årlige danske forbrug. Auktionerne kan tilrettelægges således, at DONG A/S samtidig får mulighed for adgang til køb af tilsvarende gasmængder i andre lande. Alternativt vil gassen blive solgt kontant til højestbydende. Auktionerne indebærer, at konkurrerende gasleverandører får bedre mulighed for at etablere sig på det danske naturgasmarked, ligesom DONG får mulighed for at etablere sig på andre markeder. Energinet.dk Den systemansvarlige virksomhed Energinet.dk blev stiftet ved en fusion den 24. august 2005 med regnskabsmæssig og skattemæssig virkning fra 1. januar Fusionen bestod af virksomhederne: Eltra, Elkraft System, Elkraft Transmission og Gastra. Samtidig blev datterselskaberne Eltransmission.dk A/S og Gastransmission.dk A/S oprettet. Energinet.dk har til opgave at opretholde en sikker og effektiv el- og naturgasforsyning på overordnet niveau inden for et sammenhængende forsyningssystem, og skal sikre koordineringen og opfyldelsen af en række offentlige forpligtelser. Energinet.dk skal tillige sikre, at grundlaget og rammerne for et effektivt konkurrencemarked er til stede. Transport- og energiministeren har i henhold til lov om Energinet Danmark udpeget et rådgivende interessentforum med 23 medlemmer, som repræsenterer et bredt udsnit af Energinet.dk s interessenter. Medlemmerne er udpeget for en 4-års periode fra den 1. januar Interessentforummet skal afgive udtalelser til ledelsen af Energinet.dk om virksomhedens overordnede strategier og planer. Der er udstedt en bekendtgørelse om den økonomiske regulering af Energinet.dk, der sikrer omkostningsdækning ved en effektiv drift samt en forrentning, der muliggør betaling af renter og afdrag på virksomhedens gældsforpligtelser, og den yderligere konsolidering der måtte være nødvendig for en effektiv drift. Bekendtgørelsen sikrer, at der ikke opsamles overskud til ejeren i overensstemmelse med bestemmelserne i Lov om Energinet Danmark. Der er endvidere udstedt 2 bekendtgørelser om Energinet.dk s opgaver som systemansvarlig virksomhed på henholdsvis elog gasområdet. Væsentlige begivenheder i prissætningen for markedsel Hen over sommeren 2005 opstod der en betydelig prisforskel mellem markedsprisen for el i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. I flere uger var markedsprisen for el op til ca. 50 % dyrere i Vestdanmark end i Østdanmark. Det skyldes blandt andet et transformerhavari på den elektriske forbindelse mellem Jylland og Norge. Det forventes, at etableringen af en elektrisk storebæltsforbindelse vil medvirke til at reducere risikoen for store prisforskelle i markedsprisen på el i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Energinet.dk har endvidere sammen med den norske systemansvarlige virksomhed Stattnet igangsat en undersøgelse af det samfundsøkonomiske rationale i at forstærke Skagerakforbindelsen mellem Jylland og Norge, se i øvrigt side 7. Markedsprisen for el på Sjælland steg i et kort tidsrum den 28. og 29. november 2005 til ca. 13 kr. pr. kwh, mod normalt ca. 0,30 kr. pr. kwh. Den meget høje markedspris for el skyldes en kombination af nedbrud på Avedøre 2 kraftværket, en reduceret handelskapacitet på Øresundsforbindelsen til Sverige, ingen vindproduktion samt højt elforbrug. Den reducerede handelskapacitet på Øresundsforbindelsen til Sverige kom på baggrund af, at den systemansvarlige virksomhed i Sve- 3

4 rige, Svenska Kraftnät, valgte at reducere handelskapaciteten på Øresundsforbindelsen på grund af flaskehalsproblemer i transmissionsnettet mellem Nord- og Sydsverige. Energiintensive virksomheders elpriser I de senere år har danske virksomheder med stort elforbrug haft stigende udgifter til elektricitet. Det er fra flere danske virksomheders side påpeget, at høje elpriser forringer de energiintensive danske virksomheders konkurrenceevne. Energistyrelsen har gennemført en undersøgelse af de danske elpriser og sammenholdt disse med tilsvarende elpriser i en række europæiske lande. I undersøgelsen konstateres det, at det ikke kun er i Danmark, der er stigende elpriser. Det er der også i de fleste andre europæiske lande. Dette er der flere grunde til. Således har der været stigende brændselspriser i elproduktionen, den europæiske kvoteregulering fra 2005 med høje CO 2 -kvotepriser har haft afsmittende virkninger på elpriserne, og der er stigende knaphed på produktionskapacitet samt transmissionskapacitet mellem de forskellige markeder for elhandel. På det givne datagrundlag fra juli 2005 viser prissammenligningen, at de danske priser inklusive afgifter er på niveau med elpriserne i de fleste lande for både små og store forbrug. Afgifter, især for de største forbrug, er dog væsentligt højere i Danmark end i de øvrige lande. Det skal dog understreges, at det i praksis er vanskeligt at indhente sammenlignelige priser. Samfakturering I forbindelse med udmøntningen af den energipolitiske aftale af 29. marts 2004 blev muligheden for at fastsætte regler om samfakturering indført i el- og naturgasforsyningsloven. I bemærkningerne til loven står der, at bemyndigelsen kun vil blive taget i anvendelse, såfremt det viser sig, at elnetvirksomhederne og gasdistributionsselskaberne er tilbageholdende med på rimelige vilkår at give elhandelsvirksomhederne og naturgasleverandørerne adgang til, at sende én samlet faktura for den fulde leverance, inkl. tariffer, afgifter m.v. til forbrugeren. Brancheorganisationen Dansk Energi udarbejdede foråret 2005 en brancheløsning for samfakturering på elsiden. På naturgassiden var det ikke muligt at opnå enighed om en brancheløsning. Energistyrelsen udstedte på den baggrund den 1. juli 2005 en bekendtgørelse om samfakturering af naturgasleverancer med virkning fra den 1. januar Bekendtgørelsen bestemmer, at naturgasdistributionsselskaber efter anmodning fra naturgasleverandører på rimelige og ikkediskriminerende vilkår skal give naturgasleverandører mulighed for, at fakturere betaling for benyttelse af distributionsnettet og afgifter overfor naturgaskunder, som har et aftaleforhold med naturgasdistributionsselskabet om transport i distributionsnettet. Bekendtgørelsen fastlægger endvidere, at det er frivilligt for naturgasleverandørerne om de vil samfakturere. Forslag og tiltag til forøgelse af effektiviteten i det nordiske elmarked. De nordiske energiministre har på de seneste møder i Nordisk Ministerråd drøftet tiltag til at effektivisere det nordiske elmarked. Ministrene er enige om, at der er behov for at videreudvikle og harmonisere spillereglerne for de nordiske transmissions- og systemansvarsvirksomheder og at styrke de elektriske transmissionsforbindelser mellem de nordiske lande. På ministrenes anmodning har Nordel - det nordiske samarbejdsorgan for transmissions- og systemansvarsvirksomheder - fremlagt en rapport i marts 2005 med forslag til at videreudvikle det nordiske elmarked. 4

5 Med baggrund i disse forslag arbejder de nordiske myndigheder og Nordel videre med, at Nordel skal etablere harmoniserede principper og retningslinjer for fastsættelse af handelskapaciteter på overføringsforbindelser og flaskehalshåndtering samt definere under hvilke omstændigheder, interne flaskehalse kan flyttes til grænsen. Nordel skal evaluere og planlægge fremtidige nordiske netinvesteringer på kontinuerlig basis i et nordisk samfundsøkonomisk perspektiv. Gasproduktion, -forbrug og -eksport i Danmark i 2005 Der blev i 2005 ilandført ca. 9,2 mia. m 3 naturgas fra felterne i den danske del af Nordsøen. Det indenlandske naturgasforbrug faldt i 2005 med 3,7 % til ca. 3,9 mia. m 3. Årsagen til faldet er et mindre forbrug på de danske kraftvarmeværker, som i 2005 producerede mindre el end året før. Eksporten af naturgas steg med 36,1 % til i alt ca. 5,3 mia. m 3, primært på grund af en stærkt stigende eksport til Holland via ibrugtagning juli 2005 af en gasrørledning fra Tyra-feltet i Nordsøen til den hollandske NOGAT-ledning. Elproduktion, -import og -eksport i Danmark i 2005 Der blev i 2005 netto produceret GWh i Danmark, hvilket er 10,5 procent mindre end i Nettoimporten af el i 2005 var på GWh. Sidste gang Danmark havde nettoimport af el var i år En væsentlig årsag til den mindre elproduktion og den øgede el import i 2005 var større vandreserver i de svenske og norske vandmagasiner med deraf følgende større eksport af el fra Sverige og Norge til Danmark. EU s forordninger og direktiver på el- og gasområdet Forordning om adgang til naturgastransmissionsnet Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet blev endeligt vedtaget den 28. september Formålet med forordningen er at fastlægge ikkediskriminerende, objektive og gennemsigtige regler vedrørende betingelserne for adgang til naturgastransmissionsnet. Forordningen har virkning fra den 1. juli Forordningens bestemmelser er allerede implementeret i Danmark, bortset fra krav om online kapacitetsbestilling, der på grund af sammenkøring af edb-systemer i Energinet.dk først forventes iværksat april Den europæiske sammenslutning af energihandlere (EFET) gennemførte i februar 2006 en evaluering af eksisterende adgangsvilkår til gastransmissionssystemet i EU. Evalueringen placerer Danmark på en andenplads i EU kun overgået af Storbritannien. Overvågningsprogrammer til hindring af diskriminerende og konkurrenceforvridende adfærd Som led i implementeringen af el- og gasdirektiverne udstedte Energistyrelsen den 27. juni 2005 to bekendtgørelser med ikrafttræden den 1. oktober Bekendtgørelserne har til formål at forhindre diskriminerende adfærd på henholdsvis el- og gasområdet. Bekendtgørelserne vedrører programmer for intern overvågning og fastlægger de tiltag, der som minimum skal beskrives i virksomhedernes overvågningsprogrammer. 5

6 Revidering af bekendtgørelser om sideordnede aktiviteter Elproduktion eller anden tilknyttet virksomhed, hvis samlede indtægter udgør mindre end 5 % af omsætningen i den kollektive elforsyningsvirksomhed, er undtaget fra kravet om selskabsmæssig adskillelse. Der gælder ligeledes en 5 %-grænse for bevillingspligtige naturgasselskaber. På baggrund af de seneste ændringer i EU s el- og gasdirektiver vurderes der at være behov for en revidering af bekendtgørelserne om 5 %-grænsen. Lovforslag L 156 fremsat 9. februar 2006 indeholder et forslag til et nyt hjemmelsgrundlag til bekendtgørelserne om 5 %-grænsen i el- og gasforsyningslovene. Udstedelsen af bekendtgørelsen afventer Folketingets stillingtagen til lovforslaget. El- og gasinfrastruktur Nye elproduktionsanlæg Det er givet tilladelse efter elforsyningsloven til idriftsættelse af en gasfyret spidslastenhed på 25 MW i Esbjerg. Enheden er driftsklar, og skal efter aftale med Energinet.dk levere elektricitet i spidslastsituationer. Enheden forventes højst at være i drift i 500 timer årligt. Energistyrelsen har givet Elsam Kraft A/S tilladelse efter elforsyningsloven til opførelse af et produktionsanlæg baseret på biobrændsel, fortrinsvis halm ved Fynsværket. Værket opføres i forlængelse af biomassehandlingsplanen fra Det forventes, at få en el- og varmekapacitet på henholdsvis ca. 36 MW og ca. 110 MW. Anlægget forventes at være idriftsat senest 1. januar Elsam Kraft A/S har oplyst, at anlægget sammen med resten af Fynsværket planlægges overdraget til Vattenfall AB i løbet af Se i øvrigt side 2. Der er givet tilladelse til Elsam Kraft A/S til etablering af et rensningsanlæg for NO x på Studstrupværkets blok 3 og 4. Handlingsplan for infrastruktur frem mod 2010 I juni 2005 fremlagde regeringen en handlingsplan for den fremtidige elinfrastruktur. Regeringen anbefalede, at Energinet.dk indledte projekteringen af en elektrisk Storebæltsforbindelse med henblik på idriftsættelse i Energinet.dk har i december 2005 søgt om tilladelse til at etablere en elektrisk Storebæltsforbindelse på 600 MW. Anlægsomkostningerne for forbindelsen er skønnet til 1,22 mia. kr. De årlige omkostninger til investering, drift og vedligeholdelse samt nettab har Energinet.dk beregnet til 109 mio. kr. Energinet.dk har beregnet den årlige samfundsnytte til 133 mio. kr. Den største del af dette beløb (ca. 100 mio. kr.) opnås i form af sparede omkostninger for Energinet.dk til reserver og regulerkraft. Derudover har Energinet.dk i den nuværende konkurrencesituation beregnet en samfundsøkonomisk nytte på op til 155 mio. kr. årligt som følge af en forbedret markedsfunktion på grund af Storebæltsforbindelsen. Transport- og energiministerens godkendelse af Energinet.dk s ansøgning beror i særlig grad på, at Energinet.dk sikrer de nødvendige detailtilladelser fra andre myndigheder, f.eks. i forhold til Planloven. Energinet.dk har oplyst, at Storebæltsforbindelsen vil kunne idriftsættes 3 år efter, at alle myndighedsgodkendelser foreligger. Ud over Storebæltsforbindelsen skal følgende projekter med relation til handlingsplanen nævnes: Udbygning og forstærkning af Kassø-Revsing 400 kv-forbindelsen i Sønderjylland. Elsam A/S søgte i 1995 om tilladelse til udbygning af 400 kv-forbindelsen mellem Vejen og Kassø. Ribe og Sønderjyllands Amter er ved at færdiggøre det planmæssige grundlag 6

7 for forbindelsen. Energistyrelsen er i gang med at foretage den behovsvurdering, der er forudsætningen for, at transport- og energiministeren kan træffe afgørelse i sagen. En forstærkning af forbindelsen er en forudsætning for at få det fulde udbytte af en eventuel opgradering af forbindelsen mellem Jylland og Nordtyskland. En udbygning af Skagerakforbindelsen fra Jylland til Norge er blandt de netforstærkninger, som er prioriteret af EU og af Nordel. Energinet.dk er sammen med den norske energimyndighed Stattnet ved at undersøge den samfundsøkonomiske lønsomhed af en netforstærkning. Et oplæg forventes i foråret Nettilslutning af havmølleparker Transport- og Energiministeriet har den 10. november 2005 pålagt Energinet.dk at igangsætte aktiviteter med henblik på at tilvejebringe mulighed for at idriftsætte nettilslutningen fra havvindmølleparken ved Horns Rev senest den 1. maj Energinet.dk er desuden sammen med Ribe Amt ved at igangsætte den nødvendige planproces. Energinet.dk forventer at nettilslutte Horns Rev i en ny opsamlingsstation ved Blåbjerg tæt på den jyske vestkyst. Der er endnu ikke truffet beslutning om valg af løsning for nettilslutningen. Hvad angår netforstærkninger i forbindelse med Rødsand forventes det, at de kan etableres separat og uafhængigt af etableringen af selve nettilslutningen. Øresundsforbindelsen Markedsfunktionen i den østdanske del af det danske elmarked er jævnligt påvirket af svenskernes flytning af interne flaskehalse i transmissionsnettet i Sverige til den elektriske Øresundsforbindelse mellem Sverige og Sjælland. I det perfekte nordiske elmarked vil en elpris på Sjælland, der er højere end prisen i Sverige, betyde, at der importeres yderligere strøm fra Sverige. Svenska Kraftnät reducerer imidlertid i kritiske timer handelskapaciteten på den elektriske Øresundsforbindelse, hvilket er med til at forringe konkurrencesituationen i Østdanmark, se side 3. Transport- og energiministeren sendte den 12. december 2005 et brev til den svenske Samhällsbyggnadsminister, hvori ministeren rejste nogle principielle spørgsmål omkring elforsyningen mellem Sjælland og Sverige. Samhällsbyggnadsminsteren svarede, at det er vigtigt at arbejdet med at udvikle det nordiske elmarked fortsætter, og at de nordiske systemansvarlige vil præsentere forslag til den langsigtede udvikling af det nordiske elmarked. Problemstillingen behandles endvidere i EU-komitéen om udveksling af el over landegrænser. Sjælland-Tysklandsforbindelsen (KONTEK-forbindelsen) En EF-domstolsafgørelse fra juni 2005 fastslog, at aftaler om reservation af transmissionskapacitet, der giver selskaber privilegeret adgang til transmissionskapacitet, strider mod eldirektivets bestemmelser. Det har derfor været nødvendigt for at sikre overholdelsen af eldirektivets bestemmelser, er de bestemmelser i systemansvarsbekendtgørelsen ophævet, som giver Vattenfall og Energi E2 mulighed for at opretholde særrettigheder på KONTEK-forbindelsen mellem Sjælland og Tyskland. Aftaler om reservation af kapacitet på udlandsforbindelser, der giver privilegeret 7

8 adgang til transmissionsnettet, er i henhold til den reviderede bekendtgørelse herefter ikke længere tilladt, uanset om aftalerne er indgået før direktivets ikrafttræden. Den 1. september 2005 lancerede elbørsen Nord Pool Spot prisnotering i det nyoprettede prisområde "KONTEK". Fra og med den 5. januar 2006 er den fulde kapacitet på KONTEK-forbindelsen mellem Sjælland og Tyskland overdraget til Nord Pool Spot. Rent geografisk giver "KONTEK" adgang til spothandel i den del af Tyskland, som varetages af Vattenfall Europe Transmission. Det nordiske og det tyske elmarked er således for første gang kædet sammen. Denne udvikling er i tråd med EU's strategi for den fremtidige udvikling af det europæiske energimarked og flaskehalshåndtering. Energinet.dk orienterede i september 2005 Søværnets Operative Kommando og Energistyrelsen om, at der er en mindre olielækage på en muffe på KONTEK-forbindelsens Østersøstrækning ca. 5,5 km syd for Gedser. Energinet.dk vil udbedre lækagen foråret 2006 ved at udskifte et stykke af søkablet. For at minimere generne for elmarkedet og elforbrugerne vil reparationen ske i forbindelse med, at den samlede forbindelse alligevel er ude af drift til det årlige tekniske eftersyn. Det daværende Elkraft Transmission har tidligere orienteret Energistyrelsen om, at der er problemer med KONTEK-forbindelsens kabelmuffer. Det skønnes, at der er tale om en systematisk fejl, og det overvejes derfor at udskifte hele søkablet med en forventet omkostning i størrelsesordenen mio. kr. Der er endnu ikke truffet beslutning om en samlet udskiftning. Jylland-Tysklandsforbindelsen Energinet.dk har på grund af tilbagevendende flaskehalse i eloverføringskapaciteten længe haft et ønske om at øge kapaciteten over grænsen til Tyskland. EU har udnævnt den dansk-tyske grænse til en vital flaskehals i det europæiske elmarked. Det er konstateret, at vindkraften i visse situationer reducerer overføringskapaciteten i Jylland- Tysklandsforbindelsen. Hvis vindkraften udbygges i Nordtyskland og i den tyske del af Nordsøen, er der en forventning om at overføringskapaciteten oftere vil blive væsentligt begrænset. For at opretholde den eksisterende kapacitet, er det derfor nødvendigt med en opgradering af nettet i området i forbindelse med en fremtidig tysk vindkraftudbygning. Udover de fysiske begrænsninger på overføringskapaciteten kan der også skabes større dynamik i samhandelen mellem de to lande ved at forbedre handelsmetoderne til håndtering af flaskehalse. Den i dag anvendte handelsmetode sikrer ikke en maksimal udnyttelse af forbindelsen. Ny gasinfrastruktur i Østersøen Energistyrelsen har i marts 2006 godkendt Baltic Gas Interconnector (BGI) konsortiets ansøgning om etablering af en naturgastransmissionsledning fra grænsen mellem dansk og tysk søterritorium til ilandføringen ved Avedøreværket med tilhørende landanlæg. Den samlede ledning anlægges gennem Østersøen og Køge Bugt med en afgrening til henholdsvis Sverige og Danmark, og har til formål at forsyne både det danske og svenske gasmarked. BGI-konsortiet består af Energi E2 A/S, Sydkraft AB, VNG-Verbundnetz Gas Aktieengesellschaft og en række associerede selskaber. Konsortiet har ikke truffet investeringsbeslutning, hvorfor det er uvist om ledningen anlægges. Det russiske gasselskab, Gazprom, har i samarbejde med de tyske selskaber E.ON og BASF Group i slutningen af 2005 præsenteret the Northern European Gas Pipeline (NEGP), som omfatter etablering af en gasrørledning ned gennem Østersøen fra området ved Skt. Petersborg i Rusland til 8

9 Greifswald i det østlige tyskland. Ifølge de foreliggende planer vil ledningen kunne idriftsættes i år 2010 med en samlet kapacitet på op til 55 mia. m 3 naturgas/år fra år Etableringen af ledningen vil forbedre Danmarks muligheder for at opnå adgang til de store russiske gasreserver, hvilket vil kunne forbedre forsyningssikkerheden og bidrage til at øge konkurrencen på det danske naturgasmarked. Såfremt rørledningen etableres vil det kunne få indflydelse på etableringen af BGI ledningen. Forsyningssikkerhed og beredskab En pålidelig og driftsikker energiforsyning er af vital betydning for et moderne og velfungerende samfund som det danske. Tilstrækkelig transportkapacitet baseret på et driftssikkert el- og gasnet og et velfungerende systemansvar er midlerne til at sikre forsyningssikkerheden. Energinet.dk har det overordnede ansvar for forsyningssikkerheden på el- og naturgasområdet. Forsyningssikkerhedsdirektiverne for gas og el EU s direktiv om foranstaltninger til fremme af elforsyningssikkerhed og infrastrukturinvesteringer blev vedtaget i Med direktivet pålægges medlemslandene i samråd med deres nabolande, at sikre fastlæggelse af minimumsstandarder for elnettets drifts- og forsyningssikkerhed. Medlemsstaterne skal desuden træffe egnede foranstaltninger til at opretholde balance mellem efterspørgslen efter elektricitet og den produktionskapacitet, der er til rådighed. Medlemsstaterne pålægges endvidere, at inddrage forsyningssikkerhed og investeringsplaner i den rapport, medlemsstaterne er pålagt at offentliggøre og sende til Europa-Kommissionen hvert andet år i henhold til eldirektivet. Med den tilgang udarbejdes der en samlet rapport om elforsyningssikkerhed. Kommissionen skal notificeres om implementeringen af forsyningssikkerhedsdirektivet inden december 2007 På gasområdet pålægges medlemslandene med direktivet om foranstaltninger til sikring af gasforsyningssikkerheden, at fastsætte foranstaltninger der sikrer gasforsyningen på et passende niveau. Det pålægges medlemslandene, at præcisere markedsaktørernes opgaver og ansvar for gasforsyningssikkerheden og fastsætte passende minimumsstandarder for forsyningssikkerhed, som markedsaktørerne skal overholde. Direktivet implementeres i foråret med udstedelse af bekendtgørelse i henhold til naturgasforsyningsloven. Status for el- og gasberedskab Energiområdet er en central del af samfundets infrastruktur. Beredskabets formål er, at sikre videreførelse af de væsentligste dele af samfundets energiforsyning i krisesituationer. Beredskabet er rettet mod alle slags krisesituationer. I 2005 var eksempler herpå blandt andet orkanen i januar 2005 og situationen på Bornholm efter overrivningen af Sveriges-kablet i december Begge hændelser var primært af relevans for elsektoren. Desuden har Politiets Efterretningstjeneste siden terrorangrebene i London i juli 2005 opretholdt en anbefaling om skærpet opmærksomhed. 9

10 Orkanen i januar 2005 medførte omfattende strømafbrydelser i Danmark. Beredskabsstyrelsens senere evalueringsrapport fra efteråret 2005 indeholder flere anbefalinger om elsektoren, som nu indgår i beredskabsarbejdet, blandt andet: Energistyrelsen bør fremme kendskabet til det hovedprincip, at elforbrugere, som er afhængig af el, selv bør vurdere deres afhængighed og deres behov for sikring og mulighederne herfor samt, om nødvendigt, foretage den fornødne sikring. Beredskabsstyrelsen og Energistyrelsen bør udarbejde kriterier for samfundshensyn, som elsektoren - så vidt operativt muligt - bør anvende som grundlag for prioritering ved planlagt ind/udkobling af elforsyning. Elselskaber bør i øget omfang sikre, at de ved strømafbrydelser informerer myndigheder, samarbejdsparter, elforbrugere, medier og offentligheden i øvrigt om situationen. Efter større hændelser bør der foretages sektorvise evalueringer og erfaringsopsamlinger og formidling heraf. Situationen for elforsyningen på Bornholm indgår desuden i den igangværende revurdering af mulighederne for at forbedre Bornholms forsyningssikkerhed for el. Miljøvenlig elproduktion m.m. Støtteordningerne for miljøvenlig elproduktion, som har hjemmel i elforsyningsloven, var oprindeligt godkendt som lovlig statsstøtte efter EF's miljørammebestemmelser. Etableringen af Energinet.dk i 2005, medførte en statslig overtagelse og fusion af de tidligere systemsansvarlige virksomheder Eltra og Elkraft, og vedvarende energi (VE) støtteordningerne blev derfor i december 2004 notificeret i overensstemmelse med EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Kommissionens afgørelse forelå den 11. november Afgørelsen fastslår, at støtten til den miljøvenlige elproduktion er foreneligt med EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Forenkling af afregningsreglerne Støtten til elektricitet fra decentral kraftvarme på naturgas og affald er baseret på, at det tidligere støtteniveau før omlægningen bliver opretholdt, dog sådan at støtten reguleres i forhold til den fremtidige udvikling i elmarkedsprisen. Denne ordning gælder for anlæg større end 10 MW og fra 1. januar 2007 for anlæg større end 5 MW. Mindre anlæg får fortsat en støtte fastlagt som hidtil efter treledstariffen, og den systemansvarlige virksomhed skal fortsat varetage salg og balancering af denne elproduktion. Omfanget af støtte til miljøvenlig elproduktion De seneste opgørelser er for De viser, at VE andelen af det danske elforbrug udgjorde cirka 28 % af elforbruget i 2004, hvoraf vindmøller tegner sig for 18,5 %.. Med de ca. 28 % VEelektricitet har Danmark næsten opfyldt det vejledende nationale mål på 29 % som ifølge VEdirektivet er gældende i De samlede PSO (public service obligations) omkostninger til pristillæg til VE-elektricitet i 2004, udgjorde ca. 2,6 mia. kr., mens den tilsvarende PSO-støtte til decentral kraftvarme på naturgas udgjorde ca. 1,0 mia. kr. 10

11 Nye muligheder for anvendelse af elektricitet til fjernvarmeopvarmning Med ændringen af visse afgiftslove og elforsyningsloven december 2005 kan det i situationer med lave elpriser blive økonomiske attraktivt for kraftvarmeanlæg at anvende elektricitet frem for andre brændsler til opvarmning i fjernvarmeanlæg. Herved kan opnås en større indenlandsk elanvendelse i situationer, hvor der er stor miljøvenlig elproduktion. Dette kan medvirke til at reducere belastningerne i transmissionsnettet samtidig med, at et mere fleksibelt elforbrug forbedre elmarkedsfunktionen. Ændringen gælder i 4 år fra ikrafttrædelsen. Dette tidspunkt vil blive fastsat, når Europa-Kommissionens godkendelse af ændringen efter Traktatens statsstøtteregler foreligger. Fremtidens havvindmølleudbygning Regeringen har i forbindelse med Energistrategi 2025 besluttet, at der skal ske en opdatering af havvindmøllehandlingsplanen fra Formålet med opdateringen er at gennemføre en fornyet vurdering af, hvor fremtidens udbygning med havmølleparker kan finde sted, herunder udpege områder for forsøgsmøller. Transport- og energiministeren har på den baggrund bedt Energistyrelsen nedsætte et udvalg med tilhørende referencegruppe. Udvalget skal vurdere mulighederne for indpasning af havvindmøller i forhold til andre arealinteresser og transmissionsnettets muligheder frem til Udvalgets resultater forventes at ligge klar inden udgangen af Skrotningsordningen for gamle vindmøller Som en del af den energipolitiske aftale af 29. marts 2004 blev der indført en skrotningsordning for gamle vindmøller. Der sigtes mod en samlet ny kapacitet på op til 350 MW til erstatning for 175 MV. Med henblik på at sikre at der udpeges tilstrækkeligt med områder til nye større vindmøller til erstatning for utidssvarende vindmøller, har Skov- og Naturstyrelsen og Energistyrelsen haft en løbende dialog med regionplanmyndighederne om planlægningen for områder til erstatningsmøller. Der er foreløbig angivet mulige placeringer svarende til i alt 350 MW. Der sker løbende en revurdering af de nuværende placeringer, dels fordi ikke alle områder er lige egnede til opførelse af nye vindmøller, dels fordi der forventes udpeget yderligere områder. Der er allerede nu tilstrækkelig rummelighed i de gældende regionplaner til, at ordningen kan komme i gang på en fornuftig måde. Udbud af havvindmøller Med den energipolitiske aftale af 29. marts 2004, blev parterne enige om at sikre grundlaget for opførelse af to havvindmølleparker på hver 200 MW. På den baggrund blev der iværksat udbud af henholdsvis en havvindmøllepark ved Horns Rev og en ved Rødsand på de arealer hvor der allerede i dag er opført storskala vindmølleparker. Udbuddene afholdes som udbud efter forhandling. Energi E2 A/S blev i sommeren 2005 udpeget som vinder af udbuddet ved Horns Rev, og er nu ved at gennemføre forundersøgelser og udarbejde en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), hvor miljø- og naturforhold med videre bliver belyst. VVM-redegørelsen forventes sendt i offentlig høring vinteren 2006/2007. Det er aftalt, at vindmølleparken idriftsættes i løbet af Energinet.dk har ansvaret for at udbygge elnettet ud til vindmølleparken. Omkring udbuddet af en havvindmøllepark ved Rødsand er forhandlingerne med de tre tilbudsgivere nu afsluttet, og en vinder forventes at kunne være udpeget med udgangen af april måned Forsøgsanlæg på havet 11

12 Den 9. februar 2005 er der fremsat lovforslag L 156 om, at der indføres en ny bestemmelse i elforsyningsloven, hvorefter der åbnes op for en forenklet sagsbehandling i forbindelse med ansøgning om tilladelse til anlæg, der etableres af hensyn til forskning, udvikling og demonstration af vedrørende elproduktion på havet. Det er hensigten, at der skal kunne etableres et antal vindmøller eller andre elproduktionsanlæg, såsom bølgekraftanlæg, med henblik på forsøg med elproduktion på havet. Tilladelser til forsøgsanlæg vil i henhold til lovforslaget kunne tildeles efter en konkret vurdering af de individuelle projekter. Opfølgning på biomasse handlingsplaner Elsam Kraft A/S skulle efter sin bevilling have opført et anlæg til halm på tons pr. år inden Dette vilkår er ikke opfyldt, hvilket flere gange er blevet påpeget af Energistyrelsen overfor Elsam Kraft A/S. Energistyrelsen har efter Elsams Kraft A/S s produktionsbevilling mulighed for at forlænge fristen for opførelse af disse anlæg. Energistyrelsen modtog i januar 2006 en ansøgning fra Elsam Kraft A/S om tilladelse efter elforsyningsloven til opførelse af et anlæg med kapacitet på tons halm ved Fynsværket. Anlægget er godkendt af Energistyrelsen og forventes at være i drift senest den 1. januar Elsam Kraft A/S har oplyst, at anlægget sammen med resten af Fynsværket planlægges overdraget til Vattenfall AB i løbet af Elproducenterne har pligt til at etablere en nærmere fastlagt kapacitet til afbrænding af biomasse. Selv om lovgivningen ikke giver mulighed for at forpligte virksomhederne til at afbrænde bestemte mængder, er det forventningen, at anlæggene anvendes til afbrænding af biomasse, når kapaciteten er etableret. Med hensyn til de mængder af biomasse som afbrændes, kan det oplyses, at målsætningen i den politiske aftale af 14. juni 1993 (biomasseaftalen) om anvendelse af 0,2 mio. tons træ er opfyldt, mens ønsket om anvendelse af 1,0 mio. tons halm hverken blev opfyldt for 2003 eller Dette skyldes dels, at der har været problemer med opstarten af halmforbrænding på Amagerværket, dels at halmenheden på Fynsværket som nævnt ovenfor endnu ikke er etableret. Biomasseaftalens forudsætning om samlet forbrænding af mindst 1,2 mio. tons vil kunne opfyldes, når problemerne på Amagerværket er løst, og enheden på Fynsværket er idriftsat. Øvrige forhold Fleksibelt elforbrug I henhold til Regeringens Energistrategi 2025 vil regeringen opstille et handlingsprogram for et mere fleksibelt- og priselastisk elforbrug med henblik på at fremme et velfungerende elmarked og øge forsyningssikkerheden. Energistyrelsen har på den baggrund, i samarbejde med Energinet.dk, igangsat et udredningsarbejde, der skal belyse mulighederne for at fremme et mere et fleksibelt elforbrug. I dag er det alene elkunder med et forbrug over kwh om året der timemåles og dermed har mulighed for at reagere på prisudsving i elmarkedet. Det undersøges, om denne grænse med fordel kan nedsættes. Regeringens overvejelser forventes offentliggjort medio Nye systemansvarsbekendtgørelser 12

13 Den 1. januar 2006 trådte to bekendtgørelser i kraft vedrørende systemansvarlig virksomhed. Det drejer sig om bekendtgørelserne af 19. december 2005 om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. samt bekendtgørelse af 19. december 2005 om anvendelse af naturgasforsyningsnettet og planer for det fremtidige behov for gastransmissionskapacitet. Bekendtgørelserne indeholder regler om anvendelse af transmissionsnettet, Energinet.dk s udarbejdelse af forskrifter for benyttelsen af det kollektive forsyningsnet samt Energinet.dk's planlægningsopgaver og indberetningspligt til myndighederne. Bekendtgørelsen på elområdet indeholder tillige regler for Energinet.dk's forskningsforpligtelser. Bekendtgørelsen om anvendelse af naturgasforsyningsnettet og planer for det fremtidige behov for transmissionskapacitet er en ny bekendtgørelse på gasområdet. Revidering af bekendtgørelse om Energitilsynets opgaver En ny bekendtgørelse om Energitilsynets opgaver er under udarbejdelse, men afventer færdigbehandlingen af lovforslag L 156. Energitilsynets sanktionsmuligheder Energitilsynet har udtrykt ønske om en generel udvidelse af muligheden for anvendelse af sanktioner i energiforsyningslovene. Energitilsynet har særligt påpeget, at tilsynet ikke har mulighed for at håndhæve påbud til forsyningspligtige virksomheder om ændring af priser på en effektiv måde. Mulighederne for brugen af administrative tvangsbøder er blevet undersøgt nærmere. Lovforslag L 156 indeholder derfor et ændringsforslag, som giver Energitilsynet mulighed for at anvende administrative tvangsbøder, hvis et pålæg om ændring af priser og leveringsbetingelser ikke efterkommes af forsyningspligtige virksomheder. Det foreslås endvidere i lovforslaget, at Energitilsynet også vil kunne anvende administrative tvangsbøder, når der er givet påbud til en netvirksomhed eller gastransmissions- eller gasdistributionsvirksomhed om at udlevere måledata. Bekendtgørelse om kommuners deltagelse i tilknyttede aktiviteter Energistyrelsen sendte den 7. september 2005 udkast til bekendtgørelse om kommuners deltagelse i anden virksomhed, som har tilknytning til virksomhed efter elforsyningsloven med tilhørende vejledning i høring. Bekendtgørelsesudkastet fastslår, hvilke aktiviteter kommuner kan deltage i med hjemmel i elforsyningslovens regler om tilknyttet virksomhed. Bekendtgørelsen tager udgangspunkt i en tidligere bekendtgørelse, som blev ophævet i 1999 og viderefører, for så vidt angår bredbånd, linien i Energistyrelsens udtalelse af 22. marts 2005 vedrørende Energi Viborg A/S planer om etablering af bredbånd. Bekendtgørelsen vil få betydning for hvilke nye aktiviteter, der kan påbegyndes inden for rammerne af elforsyningsloven, uden at dette udløser pligt til afståelse i medfør af bestemmelserne i elforsyningsloven vedrørende modregning i kommuners bloktilskud. Udstedelsen af bekendtgørelsen har dels afventet afslutning af igangværende drøftelser med Dansk Energi samt Kommunernes Landsforening, dels den igangværende politiske behandling af lovforslag L 156, som indeholder omfattende ændringer af blandt andet elforsyningslovens

14 Elselskabernes bredbåndsaktiviteter Konkurrencestyrelsen offentliggjorde i samarbejde med Energitilsynet den 6. september 2005 en undersøgelse af elselskabernes planer om investeringer for knap 9,5 mia. kr. og etablering af fibernet ud til 1 mio. husstande. Undersøgelsen viste, at elforbrugerne ikke betaler for elselskabernes planer om fibernetaktiviteter, uanset om nogle af fibernetaktiviteterne vil være tabsgivende. Det blev ved undersøgelsen konstateret, at investeringerne og fordelingen af omkostninger mellem el- og fibernet er sket i overensstemmelse med reglerne om regnskabs- og selskabsmæssig udskillelse, som løbende påses af Energitilsynet. Påbegyndelse af nye aktiviteter i kommunale elforsyningsvirksomheder Elforsyningslovens 37, stk. 10 og 11, skal forhindre, at kommuner og amtskommuner opsamler kapital fra elforsyningsvirksomheden, som anvendes til andre aktiviteter, uden at der sker modregning i det kommunale bloktilskud. Konkret er dette udmøntet i et krav om, at kommunale elforsyningskoncerner/selskaber ikke kan engagere sig i væsentlige nye aktiviteter, uden at kommunen har indhentet tilladelse fra transport- og energiministeren til bevarelse af ejerandele i virksomhederne. Dette gælder dog ikke aktiviteter omfattet af el-, varme- og naturgasforsyningslovene. Energistyrelsen udsendte en vejledning primo juni 2005 om elforsyningslovens 37, stk. 10 og 11. Flere kommuner har givet udtryk for, at elforsyningslovens 37 hindrer en hensigtsmæssig strukturering af kommunens virksomhed. Endvidere forventes det, at de forestående kommunesammenlægninger vil føre til ønsker om sammenlægninger af aktiviteter i elforsyningskoncerner, som umiddelbart vil indebære væsentlige nye aktiviteter. Endelig har det vist sig, at de gældende sanktionsbestemmelser, hvorefter kommunen som udgangspunkt skal afhænde samtlige ejerandele i de pågældende virksomheder, såfremt der påbegyndes væsentlige nye aktiviteter uden forudgående tilladelse, kan være urimeligt byrdefulde. Transport- og energiministeren foreslår på den baggrund med lovforslag L 156 bestemmelsen ændret, så formålet med bestemmelserne fortsat tilgodeses. Med forslaget får kommunerne mulighed for at påbegynde aktiviteter inden for vandforsyning, spildevand og affaldshåndtering i en koncernstruktur med elforsyning, mod at det samtidig sikres, at der ikke anvendes midler, som stammer fra aktiviteter omfattet af el-, varme- og naturgasforsyningsloven. Det foreslås endvidere, at sanktionsbestemmelserne modificeres, således at afståelse af hele forsyningskoncernen/virksomheden ikke længere er hovedreglen, såfremt der påbegyndes væsentlige nye aktiviteter uden tilladelse. Det foreslås, at ændringen af sanktionsbestemmelserne får virkning tilbage fra 12. juni 2003, hvor den gældende elforsyningslovs 37, stk. 10, trådte i kraft. Den ændrede sanktionsbestemmelse vil kunne anvendes på allerede verserende sager om overtrædelser af elforsyningslovens 37, stk. 10. Energistyrelsen har en række sager under behandling. Energistyrelsen har i en konkret sag givet tilladelse til bevarelse af ejerandele efter elforsyningslovens 37, stk. 10, således at en kommune via sin forsyningskoncern kunne påbegynde en væsent- 14

15 lig ny aktivitet forbundet med vandforsyningsanlæg. Tilladelsen blev givet med vilkår om, at der ikke måtte anvendes midler, der stammer fra aktiviteter omfattet af el- eller varmeforsyningsloven. Overdragelse af kommunal elforsyningsvirksomhed til en fond I forbindelse med ministerens besvarelse af et folketingsspørgsmål den 17. juni 2005, blev der redegjort for en række problemstillinger vedrørende en kommunes planer om at overdrage sine forsyningsvirksomheder til en fond. Det blev herunder fastslået, at der ville være tale om en afståelse omfattet af elforsyningslovens 37, og at der på dette grundlag ville skulle foretages en modregning i den pågældende kommunes bloktilskud svarende til det modtagne vederlag. Det blev i den forbindelse vurderet, at der i tilfælde af, at kommunen ikke måtte modtage et vederlag, ville skulle foretages modregning i kommunens bloktilskud svarende til, at kommunen havde modtaget et vederlag der modsvarer værdien af den overdragne virksomhed. Ministeren uddybede den ovenstående besvarelse af spørgsmål S 899 ved en supplerende besvarelse af 19. januar I lovforslag L 156 er der med forslag til ændringen af 37 lagt op til, at der indføres en bestemmelse, hvorefter der ved en kommunes afståelse af ejerandele i elforsyningsvirksomheder til en fond eller anden selvejende institution skal registreres et vederlag, som mindst svarer til markedsværdien af de pågældende ejerandele, hvilket herefter skal danne grundlag for foretagelse af modregning i kommunens bloktilskud. En kommunes overdragelse af ejerandele i elforsyningsvirksomheder til et forbrugerejet andelsselskab vil ikke være omfattet af bestemmelsen. Statens købepligt til regionale eltransmissionsnet og gasdistributionsnet Bestemmelserne i elforsyningslovens 35 og naturgasforsyningslovens 34 trådte i kraft den 1. januar Bestemmelserne vedrører statens forkøbsret og pligt til henholdsvis de regionale eltransmissionsnet og naturgasdistributionsnettene. Statens købepligt varetages af Energinet.dk. I mangel af enighed om pris- og betalingsvilkår fastsættes disse af Taksationskommissionen. Der er endnu ikke sket overdragelser af net til Energinet.dk. Energistyrelsen har i 2005 foretaget en kortlægning og registrering af ejerskabet til de regionale eltransmissionsnet til brug for administrationen af bestemmelsen. Ejerskabet til naturgasdistributionsnettene var i forvejen kendt. I forbindelse med kortlægningen af ejerforholdene kunne det konstateres, at de gældende bestemmelser i visse tilfælde, med omfattende spredning i det indirekte ejerskab til nettene, er meget vidtrækkende, og i praksis ikke kan administreres og håndhæves. Der er derfor behov for ændringer af bestemmelserne, således at visse dispositioner ikke skal udløse pligt til afståelse af net. Derudover har der vist sig behov for foretagelse af en række præciseringer, herunder for så vidt angår rækkevidden af begrebet selskabsmæssige omstruktureringer, idet der har været rejst tvivl herom. Der er på den baggrund i lovforslag L 156 en række forslag til ændringer af bestemmelserne i elforsyningslovens 35. Kortlægningen af ejerskabet til de regionale eltransmissionsnet medførte, at Energistyrelsen indledte konkret sagsbehandling i to sager, hvori statens købepligt formentligt er indtrådt. Det drejer sig om hele Nesa Net A/S 132 kv net og om en ejerandel på 16,2 pct. af Vestjyske Net 150 kv 15

16 A/S Udkast til afgørelse om pligt til afståelse i de to sager er sendt i partshøring den 31. marts Det forventes, at det i givet fald bliver nødvendigt at inddrage Taksationskommissionen i fastsættelsen af pris- og betalingsvilkår Bevillinger Alle transmissions-, net- og forsyningspligtselskaber på elområdet har november 2005 fået udstedt bevilling. Bevillingerne til forsyningspligtig virksomhed er udstedt i perioden 2002 til Da bevillingerne er udstedt for en 5-årig periode, udløber de første bevillinger til forsyningspligtig virksomhed i foråret Energistyrelsen vil i 2006 påbegynde proceduren for udstedelse af nye bevillinger. Nye forsyningspligtbevillinger vil blive udstedt efter de samme principper som tidligere. De virksomheder som i dag har bevilling til forsyningspligtig virksomhed, vil få tildelt en ny bevilling, hvis de ansøger herom og i øvrigt opfylder bevillingskravene. Hvis en bevillingshaver ikke ansøger om ny bevilling, vil bevillingen blive sendt i udbud. I dag skal vedtægter og ændringer endvidere godkendes for kollektive elforsyningsvirksomheder. Det foreslås i lovforslag L 156, at dette krav bortfalder. Det foreslås endvidere i lovforslaget, at visse koncerner, hvori indgår flere forsyningsarter, herunder el og varme, får mulighed for at foretage en samlet valghandling til moderselskabet efter valgreglerne i enten varme- eller elforsyningsloven. 16

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v.

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Generelle bestemmelser Anvendelse af transmissionsnettet Forskrifter Planlægning Miljøberetninger Forskning-

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi

Journal nr 3:1120-0401-5/cp/Energi 1 af 6 03-07-2012 12:32 DONG s efterlevelse af tilsagn, afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem DONG og Naturgas Sjælland, og miljø- og energiministerens svar på rådets

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Årsberetning 2005 Indhold Hvem er Baggrund Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang - Programmets kontroller - Programmets udvikling Programmets gennemførelse

Læs mere

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. 1)

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v. 1) BEK nr 891 af 17/08/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 5. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0088 Senere

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S April 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af

Læs mere

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 126 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål I, H og J om langsigtet strategi for naturgas, lagerkapacitet og miljøpåvirkning

Læs mere

Parallelopstilling for EFL 35 og 37

Parallelopstilling for EFL 35 og 37 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 111 Offentligt Parallelopstilling for EFL 35 og 37 Gældende 35 i EFL 35. Transmissionsnet på mellem 100 kv og 200 kv samt udlandsforbindelser under 100 kv,

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem-

Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem- KLIMA-, ENERGI- OG BYGNINGSMINISTERIET Energinet.dk info@enerqinet.dk Pålæg vedrørende etablering af ilandføringsanlæg og gennem- Ministeren førsel af forundersøgelser for storskala havmølleparker ved

Læs mere

N O T AT 15. marts 2011

N O T AT 15. marts 2011 Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 L 87, endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt N O T AT 15. marts 2011 J.nr. 2203/1190-0082 Ref. Bak/BGI/CFE/TBB/IL Energiforsyning L 87 - Dansk Energi s modeller til

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Procedurer for godkendelse af havvindmølleparker i hovedtræk. Maria Hagen Jørgensen Energistyrelsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet

Procedurer for godkendelse af havvindmølleparker i hovedtræk. Maria Hagen Jørgensen Energistyrelsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet Procedurer for godkendelse af havvindmølleparker i hovedtræk Maria Hagen Jørgensen Energistyrelsen, Økonomi- og Erhvervsministeriet 9 parker fordelt i Danmark 1. Vindeby 2. Tunø Knob 3. Middelgrunden 4.

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

O:\Miljøstyrelsen\Lovforslag\556113\Dokumenter\ fm :6 k04 KFR

O:\Miljøstyrelsen\Lovforslag\556113\Dokumenter\ fm :6 k04 KFR Miljøministeriet Udkast Januar 2007 Forslag til Lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger 1. Loven finder anvendelse på kommunale forsyningsvirksomheder, der 1) indvinder,

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber.

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale transmissionsselskaber. Dato: 13. august 2012 Sag: ITE-12/06453 Sagsbehandler: /MOH, LVS KONKURRENCE- OG FORBRU- GERSTYRELSEN Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energinet.dks erhvervelse af ti regionale

Læs mere

Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014

Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014 Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014 Energistyrelsen 27. november 2014 2 1. Indledning Denne nødplan er udarbejdet af Energistyrelsen i samarbejde med Energinet.dk som følge af de vurderinger,

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien 2 Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien anbefaler, at der politisk

Læs mere

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed

Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed Forskrift G - Diskretionspolitik og procedurer omkring datasikkerhed December 2007 Rev. 1 Nov. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG BCM/MRP LEG LSO NAME Nov. 2006 DATE HEP/LEG NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

31/82 32/82 33/82 34/82 35/82 36/82 37/82 38/82 39/82 40/82 41/82 42/82 43/82 44/82 45/82 46/82 47/82 48/82 49/82 50/82 51/82 Bilag 2 Svar på spørgsmål fra ENT Til Energitilsynet Besvarelse af Energitilsynets

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.7.2013 C(2013) 4772 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøtte

Læs mere

Årsregnskab for Energinet.dk

Årsregnskab for Energinet.dk Årsregnskab for Energinet.dk 14. maj 2006 Dette notat uddyber delregnskaberne i Årsrapport for Energinet.dk. Der gives således en forklaring på de væsentligste indtægter og omkostninger på elog gassegmenterne

Læs mere

Forskrift B: Vilkår for adgang til. elmarkedet 78260-07. Marts 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME

Forskrift B: Vilkår for adgang til. elmarkedet 78260-07. Marts 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME Forskrift B: Vilkår for adgang til elmarkedet Marts 2007 Rev. 1 Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 78260-07 Energinet.dk

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 67 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om det europæiske

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 2. maj 2014 Ret & Administration 13/10069 /OTS, PAJ Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Resumé 1. I dette notat orienteres om

Læs mere

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd Anvendelse af oprindelsesgarantier Notat fra Det Økologiske Råd Resumé Oprindelsesgarantier er jf. direktiv om vedvarende energi beviser på, at den elproduktion som ligger til grund for garantien, er produceret

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

offentlige forpligtelser betalt af energiforbrugerne

offentlige forpligtelser betalt af energiforbrugerne Beretning til statsrevisorerne om offentlige forpligtelser betalt af energiforbrugerne Januar 2007 RB A601/07 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater...5 II. III. IV. Baggrund,

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Hvordan skal infrastrukturen udbygges ved integration af 50% vindkraft i energisystemet?

Hvordan skal infrastrukturen udbygges ved integration af 50% vindkraft i energisystemet? Hvordan skal infrastrukturen udbygges ved integration af 50% vindkraft i energisystemet? Vindmølleindustrien 23 maj 2007 Peter Jørgensen Planlægningsdirektør Energinetdk s rolle Hvad betyder + 3000 MW

Læs mere

Markedsrapporten. Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser. Nr. 12 September Elmarkedet i september:

Markedsrapporten. Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser. Nr. 12 September Elmarkedet i september: Markedsrapporten Nr. 12 September 6 Elmarkedet i september: Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser Septembers nedbør i Norge og Sverige kombineret med faldende priser på olie og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond.

Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. 13. juni 2005 J.nr.: 020101/20001-0143 Ref.: BLU/TBB/KP Vedrørende muligheden for at overdrage ejerskabet af kommunale forsyningsselskaber til en fond. Dette notat belyser mulighederne for at overdrage

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13)

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Energistyrelsen - 30. november 2012 2 1. Baggrund. Artikel 4 i

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker Energinet.dk energi til dig og Danmark Vi forbinder energi og mennesker Kom indenfor Når du træder ind ad døren i Energinet.dk, træder du ind i en virksomhed, der arbejder for dig og Danmark. Det er vores

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser

Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser Bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser I medfør af 3, stk. 3, i lov om energipolitiske foranstaltninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 263 af 27. april 1989, 37 i lov om anvendelse af Danmarks

Læs mere

Status for Elreguleringsudvalgets anbefalinger til ny regulering af elforsyningssektoren

Status for Elreguleringsudvalgets anbefalinger til ny regulering af elforsyningssektoren Dato 28. september 2016 Baggrundsnotat Status for Elreguleringsudvalgets anbefalinger til ny regulering af elforsyningssektoren Notatet er en opfølgning på det første møde i Energikommissionen den 9. maj

Læs mere

UDKAST. Metodegodkendelse af markedsmodel for Kriegers Flak havvindmøllepark elforsyningslovens 73 a

UDKAST. Metodegodkendelse af markedsmodel for Kriegers Flak havvindmøllepark elforsyningslovens 73 a Punkt Energitilsynets møde den 17. november 2013 Engros & transmission 13/08233 /HGO UDKAST Metodegodkendelse af markedsmodel for Kriegers Flak havvindmøllepark elforsyningslovens 73 a Resumé 1. I denne

Læs mere

Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse

Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse Til Energitilsynets sekretariat Att.: Henrik Thomsen Kommentarer til SET s udkast af 12. september 2012 til afgørelse om metodegodkendelse af reservation på den elektriske Storebæltsforbindelse 20. september

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. marts 2012. Bekendtgørelse af lov om elforsyning 1) 21. marts 2012. Nr. 279.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 28. marts 2012. Bekendtgørelse af lov om elforsyning 1) 21. marts 2012. Nr. 279. Lovtidende A 2012 Udgivet den 28. marts 2012 21. marts 2012. Nr. 279. Bekendtgørelse af lov om elforsyning 1) Herved bekendtgøres lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 516 af 20. maj 2010, med

Læs mere

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen Til Energitilsynets sekretariat Att: Iben Hvilsted-Olsen UDKAST Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen 2. august 211 SKL-HEP/SKL I forbindelse med Energitilsynets godkendelse

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Forslag. Fremsat den 1. december 2010 af klima og energiministeren (Hans Christian Schmidt, fg.) til. (Gennemførelse af el- og gasdirektiverne m.v.

Forslag. Fremsat den 1. december 2010 af klima og energiministeren (Hans Christian Schmidt, fg.) til. (Gennemførelse af el- og gasdirektiverne m.v. 2010/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Klima- og Energiministeriet Journalnummer: Klima-og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0051 Fremsat den 1. december 2010 af klima

Læs mere

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Dorthe Vinther, Udviklingsdirektør, Energinet.dk Temadag: Ejerskab af vindmøller i udlandet 15. november

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba.

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Program for intern overvågning. 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungerende konkurrencemarked for el er,

Læs mere

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark Til Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark 26. februar 2009 CGS/CGS Status for 2008 Nogle af de væsentligste begivenheder, der har haft betydning for miljøpåvirkningen fra elforbruget

Læs mere

Lavere forward-priser for vinteren på grund af forventninger om høje nedbørsmængder

Lavere forward-priser for vinteren på grund af forventninger om høje nedbørsmængder Markedsrapporten Nr. 13 Oktober 6 Elmarkedet i oktober: Lavere forward-priser for vinteren på grund af forventninger om høje nedbørsmængder Vejrforhold var den vigtigste faktor for prisdannelsen på elmarkedet

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE 28. marts 2017 Ret & Administration 16/13465 SBCL ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR SETS TILSYN MED INDBERETNING AF PRISER M.V. PÅ ELPRIS.DK OG VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE BAGGRUND 1. Ret og Administration har

Læs mere

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP Organisation for erhvervslivet august 2009 DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP AF KONSULENT MARTIN GRAM, MGM@DI.DK danske virksomheder betaler op til fire gange så meget i transportudgifter og grønne

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg Oktober 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Thy-Mors Energi Elnet A/S 16. maj 2017 Detail & Distribution 17/06135 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation Energinet.dk C/O Sisse Carlsen Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 11 www.dongenergy.dk CVR-nr.

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Nye gaskvaliteter i det danske naturgasnet

Nye gaskvaliteter i det danske naturgasnet Nye gaskvaliteter i det danske naturgasnet 1. November 2007 13. november 2007 Titel 1 Indhold Energinet.dks rolle Mulige nye infrastrukturprojekter Eksempel: Tysk gas til Danmark kort sigt Nye gaskvaliteter

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag.

2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. december Forslag. 2012/1 LSV 86 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0129 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA notat Emne: Lovgrundlag for energiproduktion i vandsektoren Modtagere: Alle Udarbejdet af: DANVA jpl Dato: 28. september 2012. Lovgrundlaget for energiproduktion

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg

Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum. I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Forsyning Helsingør Varme Att.: Jacob Brønnum I/S Nordforbrænding Att.: Tonny Juul Jensen 30. juni 2011 Sag 4/0920-8901-0690 /SB Deres ref. Vattenfall A/S Att.: Kjeld Oksbjerg Helsingør Kraftvarmeværk

Læs mere

Ændringsforslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven

Ændringsforslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 135 Bilag 11 Offentligt Ændringsforslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære

Læs mere

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 9.1.2012

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 9.1.2012 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.1.2012 K(2011) 87 endelig UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN af 9.1.2012 i medfør af artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 714/2009 og artikel 10, stk. 6, i direktiv 2009/72/EF

Læs mere

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi LOV nr 1705 af 23/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5549

Læs mere

Danske elpriser på vej til himmels

Danske elpriser på vej til himmels 1 Danske elpriser på vej til himmels Der er mange vidnesbyrd om, at elprisen for danske husholdninger er højere end noget andet sted i EU. Imidlertid er det meste af prisen afgifter og moms. Den egentlige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning 2007/2 LSF 128 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Klima- og Energiministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen Fremsat den 28. marts 2008 af klima og energiministeren

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS 2012-2015 Side 2/8 INDHOLD RESUMÉ... 3 PRODUKTER PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR GAS... 3 FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER...

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag Statoil Refining Denmark A/S v/ Kromann Reumert/Ida Sander Rådhuspladsen 3 8000 Århus C 19. december 2012 Engros 12/06484 HTH/SEY Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Er der penge i skidtet?

Er der penge i skidtet? Er der penge i skidtet? Gasnettet, oprindelsescertifikater og ny støtteordning Foreningen for Danske Biogasanlæg Dorte Gren Kristiansen dgk@energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Indhold 1. Energinet.dk s opgaver

Læs mere

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V).

Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt (V) og Peter Juel Jensen (V). Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 282 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 6. juni 2013 Samråd i ERU den 6. juni 2013 Spørgsmål AI stillet efter ønske fra Hans Christian Schmidt

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023362 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 K E N D E L S E Østermose BioEnergi A/S (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Introduktion til udtræk af markedsdata

Introduktion til udtræk af markedsdata Introduktion til udtræk af markedsdata Opdatering af markedsdata Hjemmesiden opdateres to gange ugentligt med seneste godkendte data. Der opdateres 3 måneder tilbage i tiden for at få eventuelle ændringer

Læs mere

Lavere spotpriser i det nordiske marked pga. yderligere forbedring af vandsituationen

Lavere spotpriser i det nordiske marked pga. yderligere forbedring af vandsituationen Markedsrapporten Nr. 14 November 26 Elmarkedet i november: Lavere spotpriser i det nordiske marked pga. yderligere forbedring af vandsituationen I november fortsatte tendensen fra oktober med øget nedbør

Læs mere

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner Til Energitilsynet Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner 10. juli 2015 NFL-ELJ/DGR Energinet.dk sender hermed baggrundsnotat vedrørende overgangen fra fysiske

Læs mere

Bilag 1 downloaded ,

Bilag 1 downloaded , Bilag 1 downloaded 2013-04-24, http://search.ens.dk/search?q=cache:67ec5cr_hhwj:www.ens.dk+oversigt%20over%20afregningsregler Oversigt over afregningsreglerne og støttemulighederne for VE Tilskuddene til

Læs mere

Kraftvarmedag. Foreningen Danske Kraftvarmeværker. Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet

Kraftvarmedag. Foreningen Danske Kraftvarmeværker. Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet Kraftvarmedag Foreningen Danske Kraftvarmeværker Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet Energiområdet : Folketing, ministerium, myndigheder og klageinstanser Folketinget Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Energitilsynets afgørelse Fra Energitilsynets afgørelse af 17. februar 2003 citeres føglende:

Energitilsynets afgørelse Fra Energitilsynets afgørelse af 17. februar 2003 citeres føglende: (Elforsyning) Dalum Papir A/S Energitilsynet af 17. februar 2003 Eltras PSO-tarif for 2002 Nævnsformand, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor,

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Årsberetning 2014 for Intern overvågning

Årsberetning 2014 for Intern overvågning Næstved den 7. maj 2014 Årsberetning 2014 for Intern overvågning NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 Indledning NKE-Elnet A/S har udarbejdet en håndbog med program for intern overvågning

Læs mere

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning 15. maj 2017 Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger 1. Indledning Dette notat beskriver forskellige støtteformer til vindenergi og notatet illustrerer

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2008

Ordinær generalforsamling 2008 Ordinær generalforsamling 2008 Klik for at redigere titeltypografi i masteren Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers

Læs mere