Referat fra konferencen om udfordringer og løsninger ved overgældsætning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra konferencen om udfordringer og løsninger ved overgældsætning."

Transkript

1 Landstingssalen, Christiansborg, d Referat fra konferencen om udfordringer og løsninger ved overgældsætning. Rasmus Kjeldahl, direktør for Forbrugerrådet, byder velkommen til konferencen om udfordringer og løsninger ved overgældsætning. Han glæder sig over den store interesse for konferencen og omtalen i medierne som udtryk for en markering af bevidstheden om behovet for gratis gældsrådgivning. Formålet med konferencen er at sætte fokus på de samfundsmæssige udfordringer og konsekvenser, der er forbundet med overgældsætning og at give et indblik i erfaringer fra gældsrådgivningerne. Rasmus Kjeldahl understreger, at der er et behov for frivillig indsats til at håndtere finanskrisens konsekvenser, og at de erfaringer, der er opnået gennem de tre frivillige organisationer; Forbrugerrådet, KFUM s Sociale Arbejde og Kristeligt Studenter Settlement, kan bruges i forhold til håndteringen af overgældsætning. Overgældsætning er et problem, der rammer både privat og på samfundsplan, og der er derfor behov for at undersøge løsningsmuligheder. Rasmus Kjeldahl foreslår derfor, at gældsrådgivning kommer på finansloven. Frivillig gældsrådgivning Eva Tetzlaff, koordinator i Kristeligt Studenter Settlement og Malene Simonsen, projektleder i KFUM s Sociale Arbejde, fortæller om erfaringer og resultater fra den frivillige gældsrådgivning, og hvordan en typisk brugerprofil ser ud. Kristeligt Studenter Settlement, KFUMs Sociale Arbejde og Forbrugerrådets Gældsrådgivning har fået midler fra Socialministeriets pulje på 16 millioner kroner til gratis gældsrådgivning. Malene præsenterer de fire grundlæggende principper bag gældsrådgivningerne; uvildighed, frivillighed, tværfaglighed og god tid. Karakteristika for uvildige gældsrådgivninger er uformelle rammer, hvor der ikke er fordomme, og muligheden for at skabe en tryg atmosfære, der beroliger borgerne. Princippet om frivillighed bygger på engagerede medarbejdere, der vil styrke deres personlige udvikling og sociale bevidsthed. En særlig udfordring ved frivilligheden er, at det koster, fordi de frivillige skal uddannes til at kunne kommunikere med målgrupperne. Desuden er der jævnligt en udskiftning i rådgivere, og der er derfor brug for fastansatte, der kan sikre den faglige standard og indsamle data. Det særlige ved gældsrådgivningerne er, at der samarbejdes tværfagligt mellem jurister, socialrådgivere, bankrådgivere og revisorer. Der gives kvalificeret rådgivning fra professionelle og studerende. Princippet om tid betyder, at der skal være tid til den enkelte borger. Det er en langsom proces for borgerne at erkende, at man har brug for hjælp. Dette skal der være plads til.

2 De fire principper fremhæver Malene som essentielle i gældsrådgivningerne, hvor der dagligt arbejdes med borgere med sociale problemer, psykiske vanskeligheder, misbrugere, folk, der er ramt af en enkelt begivenhed som fx skilsmisse og arbejdsløshed, der forårsager gældsproblemer. Eva præsenterer eksempler fra gældsrådgivningerne. Fælles for sagerne er, at der er tale om borgere med komplekse problemstillinger, der føler sig håbløse, når de henvender sig til gældsrådgivningerne. Hos gældsrådgivningerne skabes der fuldt overblik over den økonomiske situation, og der skabes kontakt til kreditorerne. Gældsrådgivningen giver borgeren ro og tro på at kunne komme videre. Eva kalder organisationerne for håbets vendepunkt. Herefter fortæller Eva om resultater fra gældsrådgivningerne. De målbare resultater er, at der skabes overblik og kontakt mellem kreditor og debitor, og at gældsrådgivning kan forebygge yderligere gældsætning. De mindre målbare resultater er, at borgeren får ro, mindre stress, tager ansvar for eget liv og får øget selvværd og overskud. Til slut udtrykker Eva et politisk ønske om fast bevillig til gældsrådgivningerne over finansloven fremover, samt mere hjælp til udkantsområderne i Danmark. Eva finder ligeledes et behov for forebyggende arbejde og samarbejde med almene boligforeninger. Efter Malene og Evas oplæg bliver der stillet spørgsmål. Ordfører Hanne Dam spørger til, hvad der vil blive gjort ved, at der ikke findes gældsrådgivninger i udkantsdanmark. Johs Bertelsen, forstander i Kristeligt Studenter Settlement, fremhæver, at organisationerne, med de erfaringer de har gjort sig, har et ønske om udvidelse og samarbejde med kommunerne. En fortaler for Rådet for Socialt Udsatte fremhæver, at organisationerne kunne være mere opsøgende. Annette Mathiasen fra Forbrugerrådet fortæller, at Forbrugerrådet er i gang med et samarbejde med Lolland-Falster, der har store gældsproblemer. Katharina Jespersen fra Den Sociale Retshjælp opfordrer til, at der tænkes over, hvilke grupper man fokuserer på, og at man ikke sætter alle socialt udsatte over en kam. Danske familiers gæld i historisk og internationalt perspektiv Jens Lunde, lektor, cand.polit. på Institut for Finansiering, CBS, fortæller om danske familiers gæld i historisk og internationalt perspektiv, og hvordan boligmarkedet kan skabe gældsproblemer. Jens Lunde pointerer, at vi i Danmark har verdensrekord i husholdningsgæld, og har haft det siden Husholdningsgælden er et problem for samfundet generelt, da låntagernes problemer ofte kommer i stimer, hvilket går ud over bankerne. Dette kan føre til bankkrak, der sætter pres på de offentlige finanser. Jens Lunde fremhæver, at Nationalbanken er bekymret for det høje bruttogældsniveau i Danmark, der kan føre til økonomiske tilbageslag i den finansielle sektor eller stigende renter. Nationalbanken er ligeledes bekymret for den stigende arbejdsløshed. Jens Lunde offentliggør for første gang siden 2009 skattestatistikker uden selvstændige. Statistikkerne viser, at boligejernes gæld siden er steget langt mere end indkomsten i alle aldersklasser. Desuden er gælden mindst fordoblet fra i forhold til indkomsten for de 20

3 % med størst nettogæld/indkomstkvoter, hvorefter det kan være et problem at få afbetalt disse lån. Jens Lunde fortæller i øvrigt, at låntagere har fået stadig mere risikable lån, som f.eks. rentetilpasningslån uden afdrag. Det kan have alvorlige følger, hvis renterne pludselig stiger, samtidig med at låntagerne skal betale afdrag. Jens Lunde afslutter sit oplæg med at se på hvad der kan gå galt ved overgældsætning. Han konstaterer, at arbejdsløshed, faldende realindkomster og rentestigninger kan være direkte konsekvenser. Som konsekvenser af overgældsætning nævner Jens Lunde voksende restancer, flere RKI-noteringer og flere tvangsauktioner, samt høje sociale omkostninger. Jens Lunde konstaterer, at der bliver et behov for rådgivning som gældsrådgivning, og at dette er nødvendigt før det går galt for låntagerne. Efter Jens Lundes oplæg stilles der spørgsmål og kommentarer. Eyvind Vesselbo (V) pointerer, at det er centralt at give rådgivning til folk med gældsproblemer. Preben Kristensen fra Frelsens Hær fortæller, at 80 % af dem der kommer med gældsproblemer hos Frelsens Hær, er lejere. Indkomst og gældstyper Jonas Schytz Juul, chefanalytiker ved Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, fortæller om sammenhængen mellem betalingsproblemer og låntyper. Jonas Schytz ser nærmere på begrebet fattig, og hvornår man kan kvalificeres som fattig. Han forklarer, at der i Danmark ikke er en officiel fattigdomsgrænse, hvilket er et problem, når man som analytiker skal måle fattigdom. Jonas forklarer, at fattigdomsgrænsen kan bruges til at se på årsager og konsekvenser af fattigdom, og hvor vi som samfund er på vej hen. Jonas vurderer ud fra en international fattigdomsgrænse, at der er fattige i Danmark, og at der har været en kraftig stigning på 5 % siden Jonas fremhæver, at familier, der har været fattige i lang tid, dvs. over tre år, er særlige risikogrupper, hvor der er behov gældsrådgivning. Dette støtter Jonas på analyser, der viser, at jo længere man er fattig, jo sværere er det at komme ud af problemerne. I sit oplæg konkluderer Jonas, at fattige oftere har gæld, og at gælden er mindre end for ikkefattige, men at gælden fylder mere i forhold til disse personers bruttoindkomst. Ligeledes har fattige oftere dyrere lånetyper, som f.eks. sms-lån, og deres renter er typisk højere. Jonas Schytz afslutter med at konstatere, at det er dyrt at være fattig. Efter oplægget er der spørgsmål og kommentarer fra resten af salen. Maja Panduro (A) mener, at det er nødvendigt at fastsætte en fattigdomsgrænse, og at der i regeringsgrundlaget arbejdes på at opstille en sådan grænse. Eyvind Vesselbo (V) støtter op om forslaget til at lave en fattigdomsgrænse. Karin Nødgaard (DF) fokuserer på at fattigdom skal nedbringes, og at fattigdomsvurderingen skal være nuanceret. Dette støtter Jonas Schytz op om. Han mener også, at

4 der er behov for en nuanceret fattigdomsgrænse, og at han har fulgt den internationale, fordi det er vigtigt at sætte fokus på fattigdomsvurderingen. Forebyggelse af overgældsætning retlige virkemidler Tanja Jørgensen, cand. jur., ph.d., Aarhus Universitet, kigger nærmere på om overgældsætning kan begrænses ved retlige virkemidler. Tanja Jørgensen starter med at konstatere, at optagelse af kredit adskiller sig fra andre forbrugerhandler, fordi forbrugeren risikerer at overgældsætte sig, og det får konsekvenser for forbrugeren selv, kautionisten og samfundet. Af denne grund mener Tanja Jørgensen, at der er moralske og økonomiske interesser i at forebygge overgældssætning. Tanja Jørgensen fremhæver, at lovgivningen skal være med til at forebygge og afhjælpe overgældsætning. Pt er der ved forebyggelse af gældsætning mere fokus på samfundsinteresser og mindre på forbrugeren. Tanja fremhæver hensigtsmæssigheden i at gøre det til et formål i dansk ret at forebygge gældsoversætning, som det f.eks. ses i England i the Consumer Credit Act. Tanja Jørgensen pointerer, at der er behov for retlig regulering, fordi ikke alle forbrugerdispositioner foretages ud fra rationelle valg. Hun nævner, at der f.eks. er over shopaholics i Danmark. Hun fremhæver, at en forbruger subjektivt kan have en interesse i at optage lån, selvom det objektivt er tydeligt, at lånet ikke bør tages. Der er yderligere et behov for retlige virkemidler, fordi långiver kan have personlige interesser i at yde lån, også hvor der er tale om uansvarlige lån. I forhold til Kreditaftaleloven, der regulerer kreditgivning, mener Tanja, at informationspligten efter loven kan kritiseres, idet der er grænser for, hvor meget information forbrugere kan tage ind. Ved for mange informationer er der en risiko for, at vigtige informationer drukner. Hun foreslår, at ÅOP fremhæves, uddybes og evt. omdøbes til det mere brugervenlige hvad er prisen på lånet? Tanja Jørgensen bakker op om et nyt EU-direktiv, hvor der er indført en obligatorisk kreditvurderingspligt, hvor kreditgiver i oplagte tilfælde skal afstå fra at yde kredit. Dette er ansvarlig kreditgivning. Ansvarlig kreditgivning bruges allerede i Australien i the Consumer Protection Act, hvor kreditgiver skal undersøge sandsynligheden af byrden ved aftalen. Dette kan hjælpe mod overgældsætning. Tanja Jørgensen afrunder sit oplæg med at fastslå, at overgældsætning kan begrænses med retlige virkemidler som ansvarlig kreditgivning, målrettet informationspligt, begrænsning af markedsføring af forbrugslån samt privatøkonomi i folkeskolerne. Afhjælpning af overgældsætning bør ske ved gældssanering, tilbageholdelse af ejendomsforbehold og gældsrådgivning. Hun støtter således op om behovet for gældsrådgivning, der i sidste ende vil blive til glæde for samfundet. Efter oplægget stilles spørgsmål og kommentarer. Karin Nødgaard (DF) støtter op om, at det er for nemt at låne penge, og at gebyrer er for uigennemsigtige. Eyvind Vesselbo (V) fremhæver, at man

5 skal passe på med at lovgive for meget i områder for borgernes private sfære. Erik Fraas fra Forbrugerrådet spørger, om man ikke kan fastsætte en øvre grænse for, hvad der kan opkræves i renter og gebyrer. Paneldebat hvad er vejen frem? I paneldebatten deltager socialordførerne: Maja Panduro (A), Eyvind Vesselbo (V), Karin Nødgaard (DF), Pernille Skipper (EL), og repræsentanterne fra organisationerne: Rasmus Kjeldahl (Forbrugerrådet), Lars Rahbek (KFUM) og Johs Bertelsen (Kristeligt Studenter Settlement). Ordstyrer Hanne Dam giver hver deltager et par minutter til at komme med deres bud på, hvordan overgældsætning kan forebygges, og hvordan gældsrådgivning skal finansieres fremover. Maja Panduro mener, at forebyggelse af gældsoversætning er vigtig, og at regeringen derfor har tredoblet beløbet til gældsrådgivning på satspuljen. Maja Panduro vil arbejde for at udvide gældsrådgivning til unge mennesker og geografisk spredning af gældsrådgivningerne. I forhold til spørgsmålet om, at gældsrådgivningen skal på finansloven, udtaler hun, at der er penge til gældsrådgivning de næste 4 år, og at det vil være en god ide at udvide området. Dette kunne f.eks. ske ved finansiering via den finansielle sektor. Eyvind Vesselbo fastslår, at gældsrådgivning ikke skal være et midlertidigt projekt, men et permanent arrangement. Han fremhæver, at det er en god start at have gældsrådgivning i satspuljen, men at gældsrådgivning bør have en fast bevilling på finansloven. Desuden skal rådgivningen udvides på boligområdet med et samarbejde mellem rådgivningerne, kommunerne og boligselskaberne, og at gældsrådgivning ikke kun skal være for udsatte grupper, men for alle. Karin Nødgaard mener, at privatøkonomi skal gøres til et selvstændigt fag i skolerne, der kunne forebygge problemerne ved overgældsætning. Hun mener desuden, at borgerne skal tage ansvar for eget liv, og hvordan det skal leves. Pernille Skipper fremhæver, at forebyggelse af gæld og rådgivning hænger sammen, og at der er behov for regulering. Hun mener, at der i Danmark er et rådgivningsbehov, der skal omfatte alle mennesker og desuden være gratis. Hun understreger, at det er vigtigt at ordningen bliver permanent på finansloven for at undgå usikkerhed. Der skal ligeledes være et samspil mellem kommunerne og organisationerne i forhold til gældsrådgivning. Rasmus Kjeldahl udtrykker bekymring for, at de økonomiske konsekvenser af krisen først vil vise sig nu, og der derfor er behov for rådgivning. Rådgivningen skal være forebyggende, og ikke kun hjælpe borgerne, når det er gået galt, men også før det går galt. Han mener ligeledes, at der på baggrund af erfaringer fra vores nabolande skal ses nærmere på at sætte en øvre grænse for, hvad lån må koste. Han støtter op om Tanja Jørgensens forslag om ansvarlig kreditgivning. Ligeledes

6 fremhæver han, at man i Sverige har succes med at kræve afgifter fra den finansielle sektor til gældsrådgivning. Lars Rahbek mener, at det er vigtigt, at al den viden og de kompetencer, der er opbygget i gældsrådgivninger, ikke går tabt. Han mener, at der skal være adgang til rådgivning for alle, og at rådgivningen skal være i hele landet. Han fremhæver, at der skal stilles krav til rådgivernes sociale kompetencer, der er en væsentlig del af rådgivningen. Ligeledes skal der være samarbejde mellem den økonomiske sektor, det offentlige og NGO er. Johs Bertelsen går ind for en permanent ordning på finansloven. Han mener, at der skal være mere undervisning om gæld, her i blandt hos indvandrere. Han fremhæver ligeledes, at der er et behov for et samarbejde mellem rådgiverne og boligselskaberne, så socialt udsatte ikke sætte på gaden. Han mener ligeledes, at der er behov for gældsrådgivning i alle kommuner, fordi borgerne ikke kan gennemskue systemet selv, og fordi det offentlige har et ansvar. Efter oplæggene kommer de øvrige deltagere med spørgsmål og kommentarer. Mads Christiansen fra Danske Bank fremhæver, at Danske Bank har forskellige gældsrådgivningsprojekter, hvor de uddanner unge i at forstå økonomi. Advokat Line Barfod pointerer, at det er en god ide med permanent rådgivning og fremhæver, at det er noget, hun har talt for i mange år. Hun understreger dog, at det er vigtigt at sikre en god kvalitet i rådgivningen. Overgældsætning er noget der kan ske for alle og hun understreger, at det er vigtigt at få dette budskab ud. Advokat Carsten Müller bakker op om ansvarlig kreditgivning, og gør politikerne opmærksomme på, at kreditgiverne har begrænsede muligheder for at foretage en kreditvurdering. Han opfordrer politikerne til at give kreditgiverne bedre muligheder for kreditvurderinger. Eyvind Vesselbo støtter op om dette, men vil have tekniske forslag. Maja Panduro mener, at det er et voldsomt indgreb i privatsfæren med fælles gældsregistre som de har i Sverige. Rasmus Kjeldahl fremhæver, at der er tale om et område, hvor der skal være bevidsthed om balancen mellem behovet for kreditvurderinger og privatlivet. Opsummering af dagen Rasmus Kjeldahl afslutter dagen med at takke deltagerne i panelet, såvel som i salen, for de mange spændende bidrag. Han fastslår, at der er en fælles forståelse for, at overgældsætning er et vigtigt problem, og at der er behov for løsninger. Han pointerer, at det er vigtigt med en tidlig indsats, og at det vil være en fordel at se på vores nabolande i forhold til forebyggelse af overgældsætning. Forbrugerrådet mener, at Gældsrådgivning skal være for alle borgere, og

7 undervisning i skolerne vil være en fordel. Han fastslår desuden, at bankerne gør en god indsats med hensyn til undervisning, men at ansvaret bør overlades til samfundet. Se de forskellige oplæg som powerpoints på taenk.dk/dokumentation/afholdte-konferencer/overgaeldssaetning-18-januar-2012

Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning. Annette Mathiasen, projektleder

Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning. Annette Mathiasen, projektleder Ea r ly Warning 17. Juni 2014 Forbrugerrådet Tænks Gældsrådgivning Annette Mathiasen, projektleder Hvad vil jeg tale om Kort om Forbrugerrådet Tænk Social- og Indenrigsministeriets tiltag for at hjælpe

Læs mere

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud

SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING. - et gratis og uvildigt tilbud SETTLEMENTETS GÆLDSRÅDGIVNING - et gratis og uvildigt tilbud 1 Jeg har fået en tro på, at jeg kan komme godt ud på den anden side. Rådgivningen har både været konkret, men har også været en moralsk/psykologisk

Læs mere

GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS

GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS GÆLDSRÅDGIVNING I AARHUS Der findes en række organisationer, som tilbyder gratis gælds- og økonomisk rådgivning i Aarhus by. Her finder du en oversigt over disse tilbud. Gratis tilbud i Aarhus Mødrehjælpen

Læs mere

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar Den Sociale Retshjælps Fond Stiftet i 2007 som forening 2014 som fond Kontorer

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi Dyr gæld belaster de fattiges økonomi De fattige har oftere nettogæld end ikke-fattige har. Derudover udgør renteudgifter en væsentlig større belastning for de fattiges økonomi end renteudgifter gør for

Læs mere

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar

Ungdoms arbejdsløshed. på valg 2013. Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdoms arbejdsløshed på valg 2013 Unge, arbejdsløshed og kommunalt ansvar Ungdomsarbejdsløshed på valg 2013 Allan Bærentzen Landssekretær i Socialpolitisk Forening Arbejdsløsheden blandt unge under 30

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Op mod hver 4. er fattig i de danske ghettoområder

Op mod hver 4. er fattig i de danske ghettoområder Op mod hver 4. er fattig i de danske ghettoområder Målt med OECD s fattigdomsdefinition er antallet af fattige i Danmark steget til 242.000 personer, når man udelader familier, hvor mindst én af forsørgerne

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Baggrund for notatet 2 Hvad er gæld? 2 Offentlig gæld, lønindeholdelse og rådighedsbeløb 3 Privat gæld 4 Hvilke muligheder er der for at komme ud af sin gæld? 5 Forsøgsordning

Læs mere

guide Her er lånefælderne Lokker med billige kreditter 1side4r Tips til at undgå lånefælderne Sådan slipper du af med gælden

guide Her er lånefælderne Lokker med billige kreditter 1side4r Tips til at undgå lånefælderne Sådan slipper du af med gælden Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 1side4r Lokker med billige kreditter Her er lånefælderne Tips til at undgå lånefælderne Sådan slipper du af med gælden Lån og

Læs mere

Flest SDO-baserede realkreditlån

Flest SDO-baserede realkreditlån NR. 7 SEPTEMBER 2010 Flest SDO-baserede realkreditlån Tre år efter SDO-loven trådte i kraft, er der nu flere SDO-baserede realkreditlån til danske boligejere end lån baseret på traditionelle realkreditobligationer,

Læs mere

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr.

Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. Gennemsnitsdanskeren er god for 1.168.000 kr. En ny opgørelse baseret på tal fra Danmarks Statistik viser, at indbyggerne i Danmark i gennemsnit er gode for 1.168.000 kr., når al gæld er trukket fra al

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Når gæld bliver et problem

Når gæld bliver et problem Offentliggørelse: Når gæld bliver et problem - en undersøgelse af gæld blandt unge under uddannelse Udført af UngdommensAnalyseEnhed for Danske Studerendes Fællesråd og Danske Bank 14. juni 2011 Seniorkonsulent

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Stigende indkomstforskelle i København

Stigende indkomstforskelle i København Stigende indkomstforskelle i København Indkomstforskellen mellem de forskellige bydele i København og Frederiksberg er vokset. De højeste indkomster er på Frederiksberg, mens de laveste indkomster er på

Læs mere

Restancer på realkreditlån

Restancer på realkreditlån 61 Restancer på realkreditlån Asger Lau Andersen, Økonomisk Afdeling, og Charlotte Duus, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Langt de fleste danske familier med realkreditgæld betaler

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Hvad så med kirkernes sociale ansvar?

Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Hvad så med kirkernes sociale ansvar? Konference og høring på Christiansborg Tirsdag d. 22. oktober 2013 Der er mange sociale udfordringer at tage fat på i dagens, og ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Læs mere

København og Aarhus er ude af krisen

København og Aarhus er ude af krisen STORBYFEST København og Aarhus er ude af krisen Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 23. september 2014, 05:00 Del: facebook twitter Google+ Google+ Send mail Både i København og Aarhus er der

Læs mere

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Nettoformuerne bliver i stigende grad koncentreret hos personer over 6 år. For 15 år siden havde personer over 6 år knap 6 pct. af den samlede

Læs mere

Arbejdsmiljø for de sociale klasser

Arbejdsmiljø for de sociale klasser Arbejdsmiljø for de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I analysen er der fokus på både det fysiske og psykiske

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Nyhedsbrev April. Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev. Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen

Nyhedsbrev April. Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev. Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen Den Sociale Retshjælp Nyhedsbrev April Nummer 2-2014 Eksternt Nyhedsbrev Hvordan kan vi komme overgældsætning til livs? Interview med lektor Tanja Jørgensen Gæld fra sagsomkostninger hindrer tidligere

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Projektoversigt 2011. Projekter, som Forbrugerrådet har gennemfører eller har afsluttet med ekstern finansiering i 2011.

Projektoversigt 2011. Projekter, som Forbrugerrådet har gennemfører eller har afsluttet med ekstern finansiering i 2011. Projekter Projektoversigt 2011. Projekter, som Forbrugerrådet har gennemfører eller har afsluttet med ekstern finansiering i 2011. EU-oplysning Bevillingsgiver: Europanævnet Projektleder: Mette Boye Bevilget

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

Emergensen af den tredje sektor i Danmark

Emergensen af den tredje sektor i Danmark Emergensen af den tredje sektor i Danmark Birgit V. Lindberg, Ph.D. stipendiat Copenhagen Business School Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Disposition Introduktion Uafhængighedsstrategier i Frivillige

Læs mere

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre sidder på en stadig større del af den samlede nettoformue i Danmark. Alene den fjerdedel af de 6-69-årige, som har de største nettoformuer,

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt. Rapport om interview med gældsrådgivere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt. Rapport om interview med gældsrådgivere Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt Rapport om interview med gældsrådgivere Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Interview med gældsrådgivere... 3 2.1 De interviewede gældsrådgivere...

Læs mere

Realkredit: Se om din bank flår dig

Realkredit: Se om din bank flår dig Realkredit: Se om din bank flår dig Nye prisstigninger på realkreditlån flår boligejerne for milliarder - især dem med afdragsfrie flekslån Af Louise Kastberg, september 2012 03 Gebyrbombe under boligejere

Læs mere

Vælg det lån med afdrag

Vælg det lån med afdrag Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 22 sider Vælg det lån med afdrag RIGTIGE Få eksperternes lånetips Privatøkonomi og boliglån INDHOLD: Sværere at få afdragsfrie

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Råd for socialt udsatte

Råd for socialt udsatte Råd for socialt udsatte Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Kommissorium for rådet Formål med rådet... 3 Definition af udsatte... 3 Rådets sammensætning... 4 Rådets Arbejdsområder... 5 Tidsplan og mål...

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Er du til CIBOR eller CITA?

Er du til CIBOR eller CITA? Er du til CIBOR eller CITA? Hvad har CIBOR og CITA med mit lån at gøre? En lang række boliglån, prioritetslån m.v. får fastsat deres rente med udgangspunkt i en CIBORrente. Renten på lånet bliver fastsat

Læs mere

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Nationalbanken i de seneste kvartalsoversigter fremlagt analyser om udviklingen i husholdningers gæld og formue. Husholdningernes

Læs mere

Sammen om inklusion. Tre perspektiver på samarbejde om inklusion

Sammen om inklusion. Tre perspektiver på samarbejde om inklusion Thomas Binderup (red.), Lisbeth Donnerborg, Janne Lund Jensen, Kurt Johannesen, Tanja Gammelgaard Just, Maja Dam Kjærgaard, Helle Kristensen, Karen Skyum og Mads Thyde Sammen om inklusion Tre perspektiver

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Sådan slipper du af med din gæld

Sådan slipper du af med din gæld Sådan slipper du af med din gæld Rigtig mange danskere er alvorligt gældsplagede. En opgørelse fra Debitor Registret, Danmarks næststørste skyldnerregister, viste i 2010, at problemet aldrig har været

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende Beslutningsforslag nr. B 49 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. december 2014 af Özlem Sara Cekic (SF) og Jonas Dahl (SF) Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Toyota banker bankerne. Danmarks bedste og billigste billån 2015.

Toyota banker bankerne. Danmarks bedste og billigste billån 2015. Toyota banker bankerne Danmarks bedste og billigste billån 2015. APR. 2015 Her kigges på en Ford Fiesta, der prismæssigt ligger op til 185.000 kroner. Ford er ikke med i testen af billån. Billån test»

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

ØKONOMI AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE. Carsten Paysen T. Rosenskjold. d. 24 marts. Department of Economics and Business, Aarhus University

ØKONOMI AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE. Carsten Paysen T. Rosenskjold. d. 24 marts. Department of Economics and Business, Aarhus University ØKONOMI AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE Carsten Paysen T. Rosenskjold Department of Economics and Business, Aarhus University d. 24 marts 19. marts 2015 1 / 16 Min baggrund Student Marselisborg Gymnasium

Læs mere

POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014

POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014 POLITISK OPLÆG BOLIGPOLITIK SEPTEMBER 2014 ANDELSBOLIG- OPLÆG 2014 BILLIGERE LÅN OG MERE GENNEM- SIGTIGHED Alle danskere skal have mulighed for at bo i en bolig, der er egnet til deres særlige situation.

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 Notat Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 1. Bedre forbrugerbeskyttelse af børn og unge Vi er positive overfor forslaget om at afdække behovet for bedre beskyttelse

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK INDHOLD: AFDRAGSCHOK Stor boliggyser på vej...4 EU-bombe under boligmarkedet...6

Læs mere

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få styr på dit boliglån 12 sider Sådan er dit boliglån skruet sammen INDHOLD: Få styr på dit boliglån Uvidenhed koster dyrt...4-5

Læs mere

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 3 Juli 2011 Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse 1. Baggrund og generelle forhold Udlånsundersøgelsen er en kvalitativ statistik,

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne Gruppen af de rigeste danskere er steget markant igennem en årrække. Langt de fleste rige familier bor nord for København, mens udkantskommer stort

Læs mere

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014

KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Betaling & Kontrol NOTAT Til KFU KFF s årlige redegørelse om restanceudviklingen til KFU for 2014 Gældsvejledning skaber nye muligheder for afvikling

Læs mere

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE 1. december 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE Der har været en voldsom stigning i sundhedsforsikringer, og op i mod 1 mio. personer har nu en

Læs mere

Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner

Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner og datagrundlag Papiret gennemgår de tekniske baggrunde for valget af datagrundlag til AE s indkomstanalyser, herunder analyserne om fattigdom i Danmark.

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Unge Vold Kriminalitet

Unge Vold Kriminalitet Indbydelse til Børnesagens Fællesråds 6. nationale konference om unge Unge Vold Kriminalitet Den 20. november 2008 i Middelfart Børnesagens Fællesråd www.boernesagen.dk Velkommen 2 Velkommen til Børnesagens

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET Regeringen fremlagde tirsdag d. 26. august 2014, sit forslag til finanslov for 2015. Ligesom sidste år indeholder finansloven

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Er der udsigt til bedre tider?

Er der udsigt til bedre tider? Er der udsigt til bedre tider? Nu har vi haft krise i 5 år. Vender det ikke snart? Måske skal vi på længere sigt vende os til at verden ser anderledes ud og hvad skal man så gøre i sin privatøkonomi/med

Læs mere

Småbørnsfamilier og ledige taber stort på VKO spareplan

Småbørnsfamilier og ledige taber stort på VKO spareplan Småbørnsfamilier og ledige taber stort på VKO spareplan På baggrund af Finansministeriets familietypemodel har AE beregnet konsekvenserne af VKOs genopretningsplan for en række danske familier. Beregningerne

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

Det skandinaviske boligmarked

Det skandinaviske boligmarked NR. 2 FEBRUAR 2014 Det skandinaviske boligmarked Den svage udvikling på det danske boligmarked siden 2007, kan ikke genfindes i Sverige og Norge, især på grund af en bedre økonomisk udvikling. Forskellene

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN

SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN i:\marts-2001\skat-a-03-01.doc Af Martin Hornstrup Marts 2001 RESUMÈ SKAT PÅ INDKOMST ER FALDET SIDEN 1986 Det bliver ofte fremført i skattedebatten, at flere og flere betaler mellem- og topskat. Det er

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE Et godt og langt arbejdsliv for alle Leif Lahn Jensen Arbejdsmarkedsordfører DE TO UDFORDRINGER Arbejdsstyrken slides ned Løsninger? Økonomiske realiteter Næsten en halv

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt. Initiativer for gældsatte

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt. Initiativer for gældsatte Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 261 Offentligt Initiativer for gældsatte Maj 2011 Initiativer for gældsatte Maj 2011 Publikationen kan hentes på www.pengeogpensionspanelet.dk ISBN elektronisk

Læs mere

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen

Projekt SMUK. Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48. Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Projekt SMUK Resumé slutrapport J.nr.7-311-38/48 Monika Gunderlund Sundhedsafdelingen Slutevaluering projekt SMUK (resumé) Side 2 Projektperiode: 01.09.2009 31.05.2012 Sundhedsstyrelsens satspulje: Vægttab

Læs mere

Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse

Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse Præsentation af Penge- og Pensionspanelets aktiviteter - Formål, fokus og finansiel forståelse Oplæg 2 til konference 13. september om Matematikkens Dag Louise Skjødsholm, Sociolog Penge- og Pensionspanelets

Læs mere

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark

Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark Det svenske arbejdsmarked er ikke et godt forbillede for Danmark I en ny rapport har DA udråbt Sverige som et forbillede og peget på, at Danmark bør sænke de sociale ydelser til overførselsmodtagerne for

Læs mere

Guidelines for økonomisk rådgivning i almene boligorganisationer og kommuner

Guidelines for økonomisk rådgivning i almene boligorganisationer og kommuner Guidelines for økonomisk rådgivning i almene boligorganisationer og kommuner 1 2 Guidelines for økonomisk rådgivning i almene boligorganisationer og kommuner Den almene boligsektor bidrager til at løse

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

Tilførsel af egenkapital. Økonomikongres 2011. Pensionsselskaber som jordejere (Kreditformidling i krisetider)

Tilførsel af egenkapital. Økonomikongres 2011. Pensionsselskaber som jordejere (Kreditformidling i krisetider) 1 Økonomikongres 2011 Pensionsselskaber som jordejere (Kreditformidling i krisetider) Videncentret for Landbrug/Landbrug & Fødevarer Comwell Kolding, 6. december 2011 Anders Grosen Institut for Økonomi

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Finansloven for 2011 og VKO s genopretningsplan medfører besparelser på over 5 milliarder kroner på forskning og uddannelse frem til 2013. Alene på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater)

Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater) PRIMO seminar den 24. november 2011, Odense Rådhus Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater) Kontorchef Søren H. Thomsen Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere