Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Illustration fjernet. IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM. - rådgiverforsikringen"

Transkript

1 IKT koordinator- og lederuddannelsen Forsikringsmæssige konsekvenser af BIM - rådgiverforsikringen Ved Paul K. Jeppesen Resulterer BIM i nye forsikringskrav til arkitekter og ingeniører (kaldet rådgivere)? Hvordan forsikringerne dækker og ikke dækker! Forsikringstyper Løbende forsikring Projektforsikringer Fordele og ulemper ved de enkelte forsikringstyper hvad skal vælges til den enkelte opgave? Dokumentation ved BIM Når erstatningskrav anmeldes eller kan forudses Marts Illustration fjernet Marts

2 Forsikring af rådgiveransvaret ved BIM Der er ingen lovkrav om rådgiverforsikringer for byggeri. Ordet forsikring findes ikke i hverken bekendtgørelser eller vejledningerne om IKT i offentligt og alment byggeri! Hvad gør forsikringsselskaberne med BIM? Marts Hvad dækker forsikringerne ved BIM? Forsikringsselskaberne betragter (endnu) ikke BIM som et særligt område. De ser det som et værktøj blandt andre værktøjer BIM er derfor ikke omtalt i forsikringsvilkårene Der er så vidt vides ingen erstatningssager om BIM endnu Hvordan bruger vi så forsikringerne? Marts Et kig på forsikringerne i dag.. Rådgiverforeningerne FRI og DANSKE ARK forlanger at medlemmerne er forsikringsdækket under foreningernes kollektive aftaler med Tryg. Rådgivere uden for FRI og DANSKE ARK vælger frit om, og hvor de tegner ansvarsforsikring. Nogle tager chancen! Derfor skal enhver forsvarlig bygherre i kontrakten sikre sig at rådgiveren er forsikringsdækket! Marts

3 Forsikringsordningerne i tal - arkitekt og ingeniør Forsikringen er rådgivervirksomhedens men skaber bygherretryghed Medlemmerne af FRI og DANSKE ARK har typisk en ansvarsforsikring med tingskadedækning på minimum 2,5 mio. kr. FRI og DANSKE ARKs forsikringsordninger dækker mere end virksomheder med mere end medarbejdere. Især på FRI-området arbejder mange udenfor byggeriet. Der anmeldes årligt skader på aftalerne til en samlet udgift på millioner kroner. Meget sjældent mere. Marts Forsikringsdækningen er meget bredt defineret Stk. 1 Forsikringen dækker det erstatningsansvar, herunder det almindelige erhvervsansvar, sikrede måtte ifalde som følge af ansvarspådragende adfærd udvist af sikrede selv i forbindelse med arbejdet i virksomheden. Stk. 2 Ved sikrede forstås i disse forsikringsbetingelser forsikringstageren, som udøver af arkitekt/ingeniør virksomhed og virksomhedens ansatte. Når der er ansvar er der altså også forsikringsdækning. Medmindre. Marts Hvad dækker forsikringen IKKE bl.a. Garanti (f.eks hvis rådgiveren lover en erstatning uden at være ansvarlig) Tilsagn om pris og tid Forsæt og grov uagtsomhed Blandede interesser ( fx hvis man selv er udførende eller ejer ejendommen) Ophavsret ud over 2,5 mio. ( Kun DANSKE ARK, løbende, andre dækker slet ikke ophavsret) Marts

4 Hvad er bedst til BIM? Løbende forsikring eller projektforsikring? BIM er IKKE i sig selv afgørende for valg af forsikringstype. Forsikringsbetingelserne er grundlæggende de samme i begge typer. Det er altså opgavens størrelse, generelle risikoforhold, rådgivers løbende forsikring, rådgivningsform etc. som er afgørende for om en opgave løst med BIM skal forsikres på den løbende eller en projektforsikring. Marts Løbende ansvarsforsikring i FRI og DANSKE ARK Forsikringen dækker ét år ad gangen for skader anmeldt i eller kort efter året Mulighed for 2 forsikringssummer og/eller genkøbe forbrugt forsikringssum i årets løb begrænser risiko for underforsikring og svækker dermed argumenterne for projektforsikring giver sikkerhed og besparelse for både rådgiver og bygherre. Meddækning af konsulenter og freelancere inden for virksomhedens arbejdsområde sikrer alle mod uklare underrådgiverdækninger eliminerer behov for uforholdsmæssigt store konsulentudgifter Marts Løbende ansvarsforsikring i FRI og DANSKE ARK, fortsat Mulighed for sag for sag at vælge overdækning der dækker uforudsete mangler i underrådgivers dækning eliminerer usikkerheder og projektforsikringsbehov på mindre sager og reducerer bureaukratiet betragteligt Præmiefri dækning for ansvaret iht. ABR89 sikrer både bygherrer og rådgivere mod usikkerhed om merudgifter ved eller efter lukning. Fjerner behov for projektforsikring på mindre sager Hos FRI kun efter ansøgning, kun personligt ejede mindre virksomheder, og ikke ved konkurs Hos DANSKE ARK dækkes efter alle former for virksomhedsophør Pligt til at opretholde forsikringsdækningen 5 år efter udmeldelse uden ophør sikrer bygherrer og DANSKE ARK-medlemmernes renommé Marts

5 Projektforsikring en dansk opfindelse Forsikringen dækker kun èt enkelt projekt og tegnes derfor særskilt hertil Forsikringen er tegnet og præmie betalt for hele ansvarsperiode Forsikringen kan tilpasses rådgivningsformen og ved totalrådgivning dække flere virksomheders ydelser Dækningssum og selvrisiko tilpasses præcist det konkrete projekt Forsikringen tegnes oftest efter tilbud fra flere selskaber Marts Hvornår er projektforsikring relevant? Når klienten ønsker højere dækning end på den løbende forsikring Når klienten ønsker at reservere hele forsikringssummen til sig selv Når klienten ønsker dækningen opretholdt af IKKE - DANSKE ARK rådgiver i hele den 5 årige ansvarsperiode Når organisationsformen involverer flere rådgivere på samme kontrakt Når virksomheden vil skåne den løbende forsikring Marts Hvad er projektforsikringens ulemper? Præmien er ofte høj Selvrisiko er høj især for små virksomheder, der indgår som med- eller underrådgivere i totalrådgivning Den skal tegnes og administreres særskilt Når summen er brugt er der ingen fornyelse Præmien kendes først efter tilbudsindhentning Billigste selskab er forskelligt fra projekt til projekt Vilkår er ikke ens i alle selskaber Hold øje med vilkår om BIM når/hvis de kommer med! Marts

6 Hvilken forsikringsform er bedst egnet: Delt rådgivning: normalt løbende forsikring alternativt projektforsikring Arkitekten som totalrådgiveren mindre sager: Totalrådgivning med særlig dækning store sager: Projektforsikring Totalrådgivergruppe: altid projektforsikring Partnering og andre blandingsformer: afhænger af rådgivningsformen Marts Forsikringsdækning også af BIM - afhænger af om Retten har kendt rådgiver ansvarlig eller Forsikringsselskabet har anerkendt ansvar efter vurdering af, at sagen vil medføre ansvar i retten Ansvaret er omfattet af forsikringens undtagelser Fejlen og ansvaret har medført et tab som kan opgøres Glemte bygningsdele/mængder erstattes ikke udover ekstraudgiften ved at få det med senere. Bygherren skal kunne dokumentere jf. SMK Marts De fleste sager afgøres ved forlig. Det betyder At forsikringsselskabet lige som retten vil vurdere erkendelse af ansvar ud fra de foreliggende beviser og indicier BIM betyder nye udfordringer i disse vurderinger Indtil der er etableret en retspraksis vil forsikringsselskaberne stille store krav til beviserne hvor der er tvivl om ansvaret pga BIM En grundig dokumentation for eget arbejde er rådgiverens vej til en retfærdig afgørelse. Bygherre og evt. andre skadelidte har samme interesse i at kunne dokumentere ansvar Marts

7 Dokumentationen optimeres før og under projektering Klare rådgiveraftaler uden fravigelser fra ABR Tilhørende anvendelse af anerkendte ydelsesbeskrivelser Brug af gennemarbejdede IKT-ydelsesspecifikationer Anerkende at BIM i al fald de første år ikke betyder mindre arbejde, men at det gøres på en anden måde, lige så grundigt Brug af anerkendte kvalitetsledelsessystemer, herunder specialværktøjer som fx Solibri Model Checker Selv uden klare standarder er internettet langt fra altid en troværdig kilde Vær kritisk, brug din faglige viden og sunde fornuft! Marts Dokumentationen før og efter aflevering Sikring af kompabilitet uden tab af data ved konvertering med IFC Gemme og dokumentere delversioner. Det er store datamængder, men bevis for ansvarsplacering. Opbevaring af data så de er på tilgængelige formater og medier i hele ansvarsperioden. Hvor mange har en computer med diskettedrev i dag? Marts Hvornår skal skaden anmeldes Så snart forsikringstageren får at vide eller må formode, at der bliver rejst erstatningskrav imod virksomheden skal forsikringstageren straks give Tryg skriftlig meddelelse herom. Tryg træffer herefter beslutning om hvorledes forsikringstagerens interesse varetages, medmindre erstatningskravet på grund af selvrisikobestemmelserne må betragtes som værende Tryg uvedkommende. Marts

8 Spørgsmål efter kurset? Paul K. Jeppesen Telefon dk.linkedin.com/in/pauljeppesen1 Marts

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

VEJLEDNING OM ARKITEKTFORBUNDETS RÅDGIVERANSVARSFORSIKRING. Virksomhed med kun 1 person

VEJLEDNING OM ARKITEKTFORBUNDETS RÅDGIVERANSVARSFORSIKRING. Virksomhed med kun 1 person VEJLEDNING OM ARKITEKTFORBUNDETS RÅDGIVERANSVARSFORSIKRING Virksomhed med kun 1 person Medlemmer, som er selvstændige eller som har selvstændigt bierhverv, har mulighed for at tegne en særlig fordelagtig

Læs mere

VEJLEDNING OM FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES RÅDGIVERANSVARSFORSIKRING

VEJLEDNING OM FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES RÅDGIVERANSVARSFORSIKRING VEJLEDNING OM FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES RÅDGIVERANSVARSFORSIKRING Medlemmer, som er selvstændige eller som har selvstændigt bierhverv, har mulighed for at tegne en særlig fordelagtig rådgiveransvars-

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

God energirådgivning Hvordan

God energirådgivning Hvordan God energirådgivning Hvordan Rådgivningsansvar, risiko og forsikringsforhold Indlæg v/vibeke Henriques, Forsikring & Pension (F&P) 1 Generel præsentation - 1 Hvem er F&P? Forsikring & Pension er erhvervsorganisation

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Ansvarsforsikring for boligselskaber

Ansvarsforsikring for boligselskaber Side 1 af 8 Ansvarsforsikring for boligselskaber Almindelige forsikringsbetingelser DOB-99-04 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker: 1. UDen

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Professionel rådgivning og sparring. Skaber værdi for din virksomhed

Professionel rådgivning og sparring. Skaber værdi for din virksomhed Professionel rådgivning og sparring Skaber værdi for din virksomhed Vi ser gerne, at du har høje forventninger til os Siden 1996 har Dansø rådgivet og sparret med virksomheder for at af Hos Dansø finder

Læs mere

Forsikring af frivillige

Forsikring af frivillige Forsikring af frivillige - forsikring af frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer - Din indgang til viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde! 1 Indledning Formålet med

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. September/2012 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS)

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) DM Fagforening for højtuddannede (DM) Forbundet Kommunikation og Sprog (KS) Om denne vejledning Vejledning om erhvervsbegrænsende klausuler er udarbejdet efter beslutning i AC s Forhandlingsudvalg for Privatansatte (FHP). Denne 3. udgave er redigeret i et samarbejde mellem: C3

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv TEMA: Undgå driftstab Hvad ville det betyde for din forretning, hvis det værste skulle ske? Sikring mod driftstab er mere end bare forsikring Stadig undertøj til danske

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Bilforsikring.

Læs mere

Motorcykelforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Motorcykelforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Motorcykelforsikring.

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere