Entrepriseforsikringens dækninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Entrepriseforsikringens dækninger"

Transkript

1 Entrepriseforsikringens dækninger Forsikringen er udformet med betydelig inspiration fra engelske standardvilkår for entrepriseforsikring, og indeholder følgende dækninger: Forsikring af entreprisen (all risks-forsikring) Forsikring af eksisterende bygninger Ansvarsforsikring Indlæg vil omhandle all risks-forsikringen. Der tages udgangspunkt i SKAFOR s (nu F&P)modelbetingelser fra

2 Betydningen af at E er sikret på policen FAL 54, stk.1, 1. pkt.: Er tingsforsikring tegnet uden angivelse af nogen bestemt interesse, anses forsikringen tegnet til fordel for enhver, der som ejer, panthaver eller indehaver af anden tinglig ret, eller fordi han bærer faren for tingen, vil lide tab ved, at den forringes eller går til grunde. Dvs. at E altid uanset om E er specifikt anført som sikret på policen er beskyttet af FAL s regler for skader på egen entreprise, så længe E bærer risikoen herfor. For så vidt angår skader på anden del af entreprisen, er E imidlertid ikke beskyttet af FAL s regler, hvorfor forsikringsselskabet vil have regresret herfor allerede ved simpel uagtsomhed, jf. EAL 19, stk. 2 nr. 1 og 22. 2

3 Betydningen af at E er sikret på policen Hvis E bliver angivet som sikret på policen, vil E være beskyttet af FAL s regler for skader på hele entreprisen, jf. U H: Højesteret finder, at policen herefter i overensstemmelse med udtalelserne fra Assurandør-Societetet og Entreprenørforeningen må forstås på den måde, at hver enkelt entreprenør skal anses som sikret ikke alene således som det også uden særlig vedtagelse ville følge af forsikringsaftalelovens 54, stk. 1 i relation til skade på den pågældendes eget arbejde, men også i relation til skade på de øvrige entreprenørers arbejder. I tilfælde, hvor en entreprenør har forvoldt skade på de øvrige entreprenørers arbejder, kan forsikringsselskabet således alene gøre regres mod den skadevoldende entreprenør efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens 18, stk. 1, og stk. 2, 1. pkt., jf. 20. Forsikringsselskabet har dermed kun regresret, hvis der er udvist grov uagtsom, jf. FAL 18, stk. 2. 3

4 Forsikringsbegivenheden Ansvarsbærende bestemmelse: Forsikringen dækker fysisk tab af og skade på de forsikrede genstande som følge af en hvilken som helst uforudset begivenhed, med de nedenfor angivne undtagelser 4

5 Forsikringsbegivenheden Fortolkning af uforudset : FED V: Parterne er endvidere enige om, at fugtskaderne er opstået som følge af, at hygrodioden i forbindelse med regnskyl før endesamlingernes afdækning har opsuget fugt i kassetterne, og under disse omstændigheder kan skaden ikke anses for pludselig og en følge af en uforudset begivenhed. 5

6 Forsikringsbegivenheden Københavns Byrets tilkendegivelse af 9. oktober 2013: Retten finder herefter, at skaderne må anses som opstået som følge af nedbør og mangelfuld afdækning i flere dage. Det findes ikke godtgjort, at skaderne er opstået som følge af en uforudset begivenhed. Skaderne er derfor ikke dækket af forsikringen 6

7 Forsikringsbegivenheden Københavns Byrets dom af 8. december 2011: I henhold til forsikringsaftalens almindelige betingelser pkt. 2.2 dækker forsikringen ikke, såfremt en bygningsdel, leverance eller lignende må anses for mangelfuldt udført eller leveret ifølge entreprisekontrakten, idet et sådant forhold ikke i sig selv er omfattet af forsikringen. Dersom den mangelfulde udførelse eller leverancen inden forsikringsperiodens udløb medfører uforudsete beskadigelser på eller tab af de forsikrede byggearbejder dækkes dog sådan/t skade/tab [Forsikringstager] bærer bevisbyrden for, at der er tale om en uforudset beskadigelse på eller af de forsikrede byggearbejder. 7

8 Forsikringsbegivenheden I Uforudset og dermed i afgørelsen af, om der er sket en forsikringsbegivenhed, ligger vel reelt en culpavurdering? Er det så i strid med FAL 20, 1. pkt., når der afvises skader, der alene er fremkaldt ved simpel uagtsomhed med den begrundelse, at der ikke er sket en forsikringsbegivenhed? FAL 20, 1. pkt.: Det kan ikke med retsvirkning aftales, at selskabet skal være fri for ansvar, hvis forsikringsbegivenheden er fremkaldt ved en uagtsomhed, der ikke kan betegnes som grov. 8

9 Forsikringsbegivenheden U H: Efter policebestemmelserne bestemmes indbrudstyveri som tyveri ved indbrud i forsvarligt aflåset bygning eller lokale, og simpelt tyveri som bl.a. tyveri udenfor bygning eller fra uaflåst bygning eller lokale. Højesterets præmisser: Det findes herefter ikke godtgjort af [forsikringsselskabet], at lejligheden ikke var forsvarligt aflåset, da tyveriet blev begået. Indstævnte har derfor været uberettiget til at afvise dækning efter policens bestemmelser om indbrudstyveri. Konklusion: Man kan ikke skrive sig ud af FAL s præceptive bestemmer ved i dette tilfælde at skrive en sikkerhedsforskrift, jf. FAL 51, ind i den ansvarsbærende bestemmelse det samme må antages at gælde ved kravet om uforudset i all risks-forsikringen, jf. FAL 20, 1. pkt. 9

10 Dækningsundtagelser Forsikringen dækker ikke skader, der skyldes slid, rust og anden gradvis forringelse, eller mangelfuld udførelse af projektering, beregning eller konstruktion. Er en sådan eller lignende undtagelse i strid med FAL 20 (Det kan ikke med retsvirkning aftales, at selskabet skal være fri for ansvar, hvis forsikringsbegivenheden er fremkaldt ved en uagtsomhed, der ikke kan betegnes som grov) og/eller FAL 51 (upræcis sikkerhedsforskrift)? 10

11 Dækningsundtagelser Forsikringsselskabets muligheder for at undtage dækning: 1) Ved objektive afgrænsninger i forsikringsaftalen (f.eks. krav om brandsikrede vægge, jf. U V). 2) Ved pålæg i forsikringsaftalen om forholdsregler, sikrede før forsikringsbegivenhedens indtræden skal iagttage for at forebygge denne eller formindske skadens omfang, jf. FAL 51. Forholdsreglen skal være præcist beskrevet. Kræver simpel uagtsomhed. 3) Hvis sikrede har udvist grov uagtsomhed/forsæt, jf , eller det i forsikringsbetingelserne specifikt er angivet, hvem sikrede identificeres med. 11

12 Dækningsundtagelser FED Ø: All risks-forsikringen undtager skader, der skyldes»mangelfuld projektering, beregning, konstruktion eller arbejdsudførelse«. Det følger af forsikringsaftalelovens 18, stk. 2, sammenholdt med 2, stk. 3, og 20, at denne undtagelse kun kan gøres gældende over for sagsøger, hvis denne har handlet groft uagtsomt. - I betingelserne blev der ikke sondret mellem primær/sekundær skade. Gør det nogen forskel? 12

13 Dækningsundtagelser FED Ø: Det tillades indstævnte at fremsætte anbringende om, at forsikringsbetingelsernes pkt. 2.5 skal forstås i overensstemmelse med forsikringsaftalelovens 20, idet appellanten må anses for at have tilstrækkelig mulighed for at varetage sine interesser. Appellanten findes ved syns- og skønserklæringen at have godtgjort, at skadesårsagen må antages at skyldes mangelfuld komprimering af fyldningsmaterialet. Den udviste uagtsomhed må, vurderet i forhold til en professionel målestok, anses for at have indebåret en så nærliggende fare for, at fyldningsmaterialet efterfølgende satte sig, at den må betegnes som grov. Pkt. 2.5 lød: 2.5 tab eller beskadigelse, der skyldes slitage, gradvis forringelse, mekanisk eller elektrisk afbrydelse og forstyrrelse, samt mangelfulde materialer eller mangelfuld udførelse af projektering, beregning, konstruktion og arbejde, dennes undtagelse vedrører kun den del af arbejdsobjektet som bliver direkte ramt af skaden men ikke andre dele af arbejdsobjektet eller genstande, der bliver beskadiget som sekundærfølge af den primære skade. 13

14 Dækningsundtagelser TBB (byretsdom, sagen er beskrevet i artikel trykt i TBB ): Efter forsikringsbetingelsernes pkt. A1, omfatter forsikringen ikke forudsigelig skade eller skade som kunne undgås ved iagttagelse af sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger eller ved anvendelse af en anden mere hensigtsmæssig udførelsesmetode. Som følge heraf, og da forsikringsbetingelserne ikke indeholder bestemte sikkerhedsforholdsregler, der kan anses for tilsidesat, kan [forsikringsselskabet] ikke afvise dækning af skaden på denne baggrund. - Retten fandt ikke, at der var identifikation mellem den medarbejder, der udførte den ansvarspådragende handling og den sikrede arbejdsgiver, hvorfor skaden ikke kunne afvises som følge af grov uagtsomhed. 14

15 Dækningsundtagelser Retten i Glostrups dom af 17. juli 2012 (3- dommer sag, anket): af forsikringsbetingelsernes pkt. 2.5 fremgår, at forsikringen ikke dækker tab eller beskadigelse, der skyldes mangelfulde materialer eller mangelfuld udførelse af projektering, beregning, konstruktion og arbejde. 15

16 Dækningsundtagelser Erhvervs- og mangelsansvar er således undtaget fra forsikringsdækning. Såfremt skaden skyldes de forhold, som er anført i forsikringsbetingelsernes pkt. 2.5., er det uden betydning, om forholdene kan tilregnes sikrede og eller medsikrede, idet det afgørende er, om skaden objektivt set skyldes de forhold, som er anført i bestemmelsen. Forsikringsbetingelsernes pkt. 2.5 er derfor en objektiv dækningsundtagelse. Forsikringsaftalelovens 18 og 20, som omhandler sikredes fremkaldelse af forsikringsbegivenheden og sikredes grad af skyld i fremkaldelsen af forsikringsbegivenheden, er herefter uden betydning ved vurderingen af, om skaden er undtaget fra forsikringsdækning efter forsikringsbetingelsernes pkt

17 Primær/sekundær skade Denne undtagelse [jf. dias 10] er begrænset til den del af arbejdsobjektet, hvori det slidte forringede eller fejlbehæftede indgår, som bliver direkte ramt af skaden, men vedrører ikke andre dele af arbejdsobjektet, der bliver beskadiget som sekundær følge af en primær skade. 17

18 Primær/sekundær skade Ved konstruktionsfejl er det den samlede konstruktion, der er primær skade. Ved materialefejl er det kun selve det defekte materiale, der er primær skade. Dog vil en skade på en konstruktion, hvori det defekte materiale indgår som en uadskillelig del, (formentlig) være primær skade (f.eks. en muret væg, hvor den anvendte beton er defekt). 18

19 Primær/sekundær skade Højesterets dom af 20. december 2013: Efter undtagelsesbestemmelsen i pkt i KPC Bygs all-risk entrepriseforsikring hos Codan Forsikring dækker forsikringen ikke tab eller skade, som består i eller skyldes mangelfulde eller ikke konditionsmæssige materialer, mangelfuld projektering, beregning, konstruktion eller arbejdsudførelse. Undtagelsen gælder dog kun de genstande, som rammes direkte af skade. Genstande, som indirekte beskadiges som følge af samme begivenhed, undtages ikke. Spørgsmålet er således, om skaden på epoxybelægningen er en direkte skade, som ikke er dækket af forsikringen, eller en indirekte skade, som er dækket af forsikringen. Højesteret finder, at epoxybelægningen udgør en integreret del af gulvkonstruktionen, som er uadskillelig fra og afhængig af konstruktionen af de underliggende dele. Gulvkonstruktionen, herunder epoxybelægningen, er den genstand, som er direkte skadesramt som følge af manglerne ved projekteringen og arbejdet. Skaden på epoxybelægningen er således en direkte skade, som efter forsikringsbetingelserne ikke er dækket. Gulvkonstruktionen bestod nedefra af kapillarbrydende lag af sand, et lag stabilt grus og et betonlag, som var påført en epoxybelægning. Pga. opstigende fugt skete der skade på epoxybelægningen. 19

20 Primær/sekundær skade FED Ø: Med hensyn til kravet mod [forsikringsselskabet] findes watersprayledningen at have været den del af arbejdsobjektet, som bliver direkte ramt af skaden, jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 2.5, idet Water Spray Systemets ledning og fastgørelse må betragtes som en samlet konstruktion. Kravet er hermed undtaget fra forsikringsdækning 20

21 Primær/sekundær skade FED Ø omtalt på dias 12: Byggeriet var opført således, at et betondæk skulle hvile på et komprimeret fyld (gruspude), hvori kloakeringen blev lagt. Da fyldet og dermed terrændækket satte sig grundet mangelfuld komprimering skete der skade på kloakeringen. Hele skaden anset for primær. 21

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles

Læs mere

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen Daginstitutionen og forsikring Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen 19 1 Til læseren Hvem har ansvaret? handler om forsikringsforhold i vuggestue, børnehave og tilsvarende institutioner. Pjecen giver

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn?

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Mange forældre tænker slet ikke på forsikringer, når børnene er små. Men vi har alle hørt om børn, som på den ene eller anden måde kommer til skade og får

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

LEJERENS TILSIDESÆTTELSE AF GOD SKIK OG ORDEN OG UDLEJERENS SANKTIONSMULIGHEDER

LEJERENS TILSIDESÆTTELSE AF GOD SKIK OG ORDEN OG UDLEJERENS SANKTIONSMULIGHEDER LEJERENS TILSIDESÆTTELSE AF GOD SKIK OG ORDEN OG UDLEJERENS SANKTIONSMULIGHEDER Kandidatspeciale - Aalborg Universitet Kristina Estrup Elholm - studienummer 20083600 Titelblad Type: Uddannelsessted: Studieretning:

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer

Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer C-484/09 Status: EF-Domstolens dom af 17. marts 2011 Sag C-484/09 Manuel Carvalho Ferreira Santos mod Companhia Europeia de Seguros

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 Betingelserne gælder for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET?

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET? Skoler og Institutioner ER DIT BARN FORSIKRET? Kommunen har ikke en ulykkesforsikring for børn og unge Tidligere havde kommunen en ulykkesforsikring for børn og unge, som dækkede, mens de var i kommunens

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

Virksomhedsoverdragelsesloven er beskyttelsespræceptiv og kan ikke fraviges til skade for lønmodtageren.

Virksomhedsoverdragelsesloven er beskyttelsespræceptiv og kan ikke fraviges til skade for lønmodtageren. N O TAT Virksomhedsoverdragelseslovens anvende l- sesområde ved konkurrenceudsættelse Dette notat redegør for, hvornår virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, herunder hvilke kriterier der skal

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Borgerlige ankesager ved Højesteret

Borgerlige ankesager ved Højesteret Borgerlige ankesager ved Højesteret regler og vejledning om forberedelse og hovedforhandling De regler, der er fastsat om forberedelse af borgerlige sager ved Højesteret, omfatter punkt 1-4, mens vejledningen,

Læs mere

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Trafikministeriet Februar1995 FORORD I brev af 10. juli 1990 opfordrede Kommunernes Landsforening Trafikministeriet

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere