1) Leveringsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1) Leveringsbetingelser"

Transkript

1 1 GENERELLE BETINGELSER Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem ITcosmos og køber. 1) Leveringsbetingelser 1a) Priser Alle priser er i danske kroner. ITcosmos er berettiget til én gang årligt med virkning pr. 1. januar at regulere aftalte vederlag i henhold til ændringerne i Danmarks statistiks lønindeks for finansiering og forretningsservice med udgangspunkt i ændringer i forhold til året før. Uanset ændringerne i lønindekset, er ITcosmos berettiget til at regulere priserne med 2% pr. 1. januar. 1b) Tilbud, ordrer og accept. Med mindre andet udtrykkeligt er anført på tilbuddet er alle tilbud gældende i 14 hverdage fra datostemplet på tilbuddet. Såfremt tilbuddet ikke accepteres indenfor denne frist er det bortfaldet. Såfremt ITcosmos s leverandører ikke kan levere de i tilbuddet specificerede varer er ITcosmos berettiget til at levere andre tilsvarende varer, det kan opfylde købers behov. Såfremt andre tilsvarende varer ikke kan fremskaffes bortfalder tilbuddet. 1c) Betaling Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. ITcosmos er berettiget til at beregne renter og rykkergebyr af den til enhver tid forfaldne betaling med 2 % pr. påbegyndt måned, indtil det fulde beløb er indbetalt. Rykkergebyr udgør kr. 100,00. Købers indbetalinger afskrives først på renter og rykkergebyr, og herefter på gælden. Købers kan ikke foretage modregning, ligesom der ikke kan ske tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den eller de leverede ydelser. 1d) Levering ITcosmos kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer som skyldes udefra kommende forhold eller lignende. ITcosmos er berettiget til med frigørende virkning at erstatte hele eller dele af ordren med andet tilsvarende IT udstyr og programmel, men garanterer samtidig overfor Kunden, at funktionaliteten mindst er den samme, som det oprindelig bestilte udstyr og programmel. 1e) Fejlbestilling Ydelser krediteres ikke, medmindre andet er aftalt skriftligt. Hvor skriftlig aftale foreligger, vil der altid blive faktureret et returgebyr på 15 %. 1f) Produktinformation. Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger, i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for ITcosmos.

2 2 GENERELLE BETINGELSER 1g) Ejendomsforbehold. ITcosmos forbeholder sig ejendomsretten over de solgte genstande indtil fuld betaling af købesummen, inklusive eventuelle morarenter, har fundet sted. Køber er uberettiget til at overdrage, pantsætte eller på anden måde disponere over de leverede genstande. 1h) Anvendelser af udstyr ITcosmos er ikke ansvarlig, såfremt salgsgenstanden bliver brugt forkert i forhold til producentens anvisninger. Kunden har selv pligt til at indhente og gennemlæse producentens anvisninger. 1i) Fejl i udstyr Itcosmos er ikke ansvarlig for fejl opstået i forbindelse med opdateringer foretaget af Kunden eller ITcosmos, såfremt fejlen skyldes producentens hardware eller software. 1j) Garanti og service Der ydes 3 mdr. garanti på service og reparation. Hardware og software leveres med de garantier, som producenten tilbyder. Køber kan ikke påberåbe sig noget yderligere produkt/servicegaranti overfor ITcosmos. Køber er forpligtet til at undersøge varen straks efter modtagelsen, samt pligtig til at transportere det mangelfulde udstyr til ITcosmos eller til et af ITcosmos s anviste værksteder. Vandskader er ikke omfattet af garanti eller reklamationsret 1k.1) Forbehold og ansvar ITcosmos forbeholder sig ret til ændring i produkter og priser uden varsel, også uden at udgive ny prisliste. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og mangler i denne prisliste samt tilhørende kataloger og prospekter. I det omfang at ITcosmos er ansvarlig over for køberen, er ITcosmos s ansvar begrænset til det direkte tab (max. Varens pris), og dermed ikke følgeskader på tilsluttet udstyr eller indirekte tab, såsom tabt arbejdsfortjeneste, driftstab og lign. ITcosmos påtager sig intet ansvar over for køberens forhold til evt. 3. mand. En evt. erstatning herfor kan maximalt andrage varens pris. ITcosmos friholder sig for ethvert ansvar for tab af kundens data. Det er kundens eget ansvar at tage backup af data inden indlevering af medie til reparation. Enhver handel udføres under forbehold for force majure, herunder samfundsmæssige uroligheder, manglende råmaterialer, naturkatastrofer, strejker, ildebrand, tyveri og enhver anden udefrakommende begivenhed som forhindrer ITcosmos eller vore leverandører i at levere. 1k.2) Vi priotere kundernes tilfredshed højt, og forsøger i enhver situation at finde den bedste løsning i fællesskab. Når en reparation påbegyndes vil den aftale defekt blive udbedret. Da vi hos ITcosmos ikke har mulighed for at teste alle enheder igennem ved indlevering/reparation, skal der gøres opmærksom på at ITcosmos ikke kan stilles til ansvar for yderlige fejl/defekter. Når en beskadiget eller defekt enhed indleveres til reparation, skal vi ydermere gøre opmærksom på at fabriksgaranti kan bortfalde. ITcosmos kan derfor ikke stilles til ansvar for bortfalden fabriksgaranti.

3 3 GENERELLE BETINGELSER 2) Abonnement betingelser 2a) Oprettelse ITcosmos opkræver et mindre oprettelsesgebyr til dækning af den indledende gennemgribende undersøgelse og eventuel fejlretning af kundens udstyr. Opretttelsesgebyret er pligtigt. 2b) Dækning Serviceabonnementet omfatter kun support til standard-programmer såsom operativ systemer (2000, XP, Vista, Windows 7), MS Office pakke samt andre øvrige gængse programmer som f.eks. Adobe Reader. Support til specielle programmer som eksempelvis Navision, C5, Cat Cad, Photoshop, Solidworks o. lign. er ikke omfattet af serviceabonnementet og skal afregnes efter de almindeligt gældende priser. En serviceaftale er en serviceydelse og dækker ikke reparationer på eller omkostninger til hardware. Serviceabonnementet omfatter ikke support til brug af gængse programmer som f.eks. , regneark og tekstbehandligsprogrammer og skal afregnes efter de almindeligt gældende priser. Serviceabonnementet omfatter drift og brugersupport af kundens computere (klienter) og printere. Aftalen dækker ikke drift af eksempelvis servere, men der kan tegnes en lignende driftsaftale, som dækker kundens servere. 2c) Ændring af hardware Hvis kunden ønsker, at der skal foretages ændringer såsom udskiftning af hardware eller software, er selve ændringen (installation, konfiguration m.m.) ikke omfattet af serviceabonnementet. ITcosmos kan tilbyde at forestå sådanne ændringer efter de almindeligt gældende priser. 2d) Support og Service I de tilfælde, hvor en opgave ikke kan løses online, dvs. via fjernstyr, eller telefonisk, kommer ITcosmos konsulent ud til kunden og løser opgaven. I tilfælde, hvor en kunde ønsker ekstraordinære onsitebesøg (eksempelvis fast besøg én gang om ugen), afregnes der efter de almindeligt gældende priser. 2e) Tidsrum Serviceabonnementet omfatter support i tidsrummet mandag til torsdag 08:30-16:00 og fredag 09:00-15:00. Udenfor dette tidsrum ydes der kun service og support efter aftale og til afregning efter de almindeligt gældende priser. 2f) Transport Kørsel beregnes som eksterne timer. Transporttiden beregnes fra det tidspunkt, konsulenten forlader ITcosmos' værksted og til ankomsten hos kunden samt transporttid tilbage til værkstedet. 2g) Betalingsbetingelser Serviceabonnementet betales månedsvis forud den 1. hverdag i måneden. Hvis betalingsfristen overskrides, kan ITcosmos annullere abonnementet med øjeblikkelig virkning.

4 4 GENERELLE BETINGELSER 2h) Aftalers opsigelse og ophør Kunden kan opsige abonnementet skriftligt pr. brev eller til Opsigelsen skal indeholde firmanavn, kundenummer, telefonnummer, navn samt evt. en kort beskrivelse af årsagen til opsigelsen. Opsigelsen gælder fra og med den 1. i den efterfølgende måned. 2i) Fortrolighed Begge parter er uden tidsbegrænsning forpligtet til at hemmeligholde enhver oplysning af fortrolig karakter om den anden part, der måtte komme den pågældende part til kendskab som følge af samarbejdet og levering af ydelsen. Alle ydelser, der ikke forvejen allerede er almen kendt eller tilgængelige for offentligheden, skal karakteriseres som værende fortrolige. 3) Data gendannelse 3a) Servicen Harddisk analyse, i det følgende benævnt analyse eller analysen. Analysen er den først fase, der giver svar på skadens omfang, mulighed for gendannelse og pris. Kunden får resultatet af analysen skriftligt eller mundtlig. Specialopgaver og opgaver, der ønskes løst i weekend eller på helligdage løses på timebasis. 3b) Betalingsbetingelser Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Hvis kunden efter indgået aftale om datagendannelse annullerer denne, er kunden forpligtet til at betale for den brugte arbejdstid. Ved overskridelse af betalingsdatoen tilskrives renter og rykkergebyr i henhold til rentelovens bestemmelser. 3c) Leveringsbetingelser Kunden er ansvarlig for transportrisiko, transportforsikringer og fragtomkostninger fra kunde til ITcosmos og retur. Risici for skade eller ødelæggelse af de(n) indleverede enhed(er) bæres af kunden, også såfremt de(n) indleverede enhed(er) befandt sig i ITcosmos varetægt. Ved forsendelse forpligter ITcosmos sig kun til at sende de(n) modtagne enhed(er) retur i samme emballage som de(n) er modtaget i. 3d) Retmæssig ejer af data Kunden forpligter overfor ITcosmos at havde de nødvendige rettigheder til de(n) indleverende enhed(er), og de data som ITcosmos kommer i forbindelse med, og at kunden sikrer, at ITcosmos videregives de rettigheder, i det omfang det er nødvendigt. 3e) Ansvarsfraskrivelse At ITcosmos påtager sig at udføre analyse og/eller gendannelsen er ikke en garanti for, at gendannelse af data er mulig. Den mængde data, der kan gendannes, er ikke nødvendigvis den samme mængde data, som var lagret på enheden. ITcosmos kan ikke garantere, at den gendannede data kan anvendes, også selvom data fremstår som værende mulig at gendanne i analysen.

5 5 GENERELLE BETINGELSER Ved Data Gendannelse, hvor de(n) indleverede enhed(er) sendes til ITcosmos, er pakken forsikret til en værdi af kr. med mindre andet er skriftligt aftalt. I tilfælde, hvor pakken bortkommer under transport, er ITcosmos forpligtet til at udbetale en erstatning til kunden, der tilsvarer det beløb ITcosmos modtager i erstaning. ITcosmos kan ikke gøres ansvarlig for direkte og indirekte tab, kunden måtte havde i forbindelse med brug af ITcosmos service. 3f) Tvistigheder Såfremt at parterne ikke kan nå til enighed, skal enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved domstolene efter dansk ret 3g) Fortrolighed Alle data og oplysninger som ITcosmos kommer i besiddelse af i forbindelse med en Data Gendannelse, behandles fortroligt, og vil ikke blive videregivet eller solgt til 3. part.

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

Salg-, levering-, og abonnementsbetingelser

Salg-, levering-, og abonnementsbetingelser Salg-, levering-, og abonnementsbetingelser Nedenstående betingelser gælder alle salg gennem Autolog s webside, samt salg via forhandlere eller tredjepart. Betingelserne er gældende så længe, der ikke

Læs mere

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2

SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 SipDanmark Forretningsbetingelser Full Hosting version 1.2 1. Generelle betingelser Full Hosting 1.1 Disse generelle betingelser er gældende for salg, levering, supportering og betaling for SipDanmark

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ 1. Generelle forretningsbetingelser for PRAXIS Digital (v 13-03-15) 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle PRAXIS Digitals leverancer, fx levering af specialudviklede softwareløsninger,

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere