Evalueringskultur på Sæby Hallenslev Friskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringskultur på Sæby Hallenslev Friskole"

Transkript

1 Evalueringskultur på Sæby Hallenslev Friskole Evaluere kommer af latin og betyder at anslå eller værdsætte. Evaluering i skolen handler om at beskrive, reflektere og vurdere undervisningen og elevernes udbytte af den på en systematisk måde. Evalueringskultur og praksis skal leve op til gældende lovgivning Hvad siger Friskoleloven? Friskoleloven 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på elevernes udbytte af skolegangen. Stk. 2. Som led i undervisningen skal skolen løbende foretage evaluering af elevernes udbytte. Evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål. Stk. 3. Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen. 1 c. Skolen skal offentliggøre sine slutmål, delmål og undervisningsplaner, jf. 1 a, og resultatet af evaluering og opfølgningsplan, jf. 1 b, stk. 3, på skolens hjemmeside på internettet. Hvad siger skolens formål? 1, stk.2. Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag: -At give eleverne en almen uddannelse, der giver mulighed for at forstå tilværelsen og vurdere deres muligheder i livet og samfundets ytringsformer, således at de kan medvirke til at skabe både åndelige og materieller værdier til fælles gavn. -At give eleverne mulighed for at udnytte deres evner og interesser længst muligt i de forskellige fag, give dem sikre elementære kundskaber og opøve kritisk tænkning og selvstændigt arbejde. Vi forventer, at formålet bliver opfyldt. Ansvaret ligger hos de ansatte. Lærerne tilrettelægger undervisningen og de metoder, de ønsker at anvende. Det gælder også for de test og prøver, som vi mener, vil være nødvendige for at kunne levere nogle fornuftige mennesker i den anden ende. Til skolens formål har der gennem årene udkrystalliseret sig en række ladede ord. Fortolkninger, læringssyn, adfærd og værdier, der er opstået gennem praksis, refleksioner, ændrede samfundsforhold, skiftende bestyrelser, forældre, elever, lærere og ledere. Kort sagt i den levende vekselvirkning, gennem dialogen I skolens selvbeskrivelse bruger vi ord som: lader sig inspirere af de Grundtvig/Koldske skoletanker fællesskab kreativitet selvudfoldelse helhedspræget undervisning

2 livslyst samarbejde livslang uddannelse dialogen trivsel positivt, trygt og tillidsfuldt læringsmiljø fantasi selvstændighed handledygtighed tværfaglige emner og problemstillinger Hvad skal evalueringskulturen på Sæby Hallenslev Friskole fremme og støtte? Evaluering skal først og fremmest være et anliggende mellem elever, lærere og forældre. Vi ønsker at fastholde forældrene som en del af det forpligtende fællesskab og ikke forvandle dem til krævende brugere af skolen. Vi vil satse på den personlige ansvarlighed, indsigt og tavs viden og undgå regler, procedurer og manualer, der gør skolen og dens mennesker til robotter. Evalueringskultur skal skabe dialog og refleksion både mellem elev og lærer og i forhold til forældre Evalueringskulturen skal give plads til at eksperimentere med nye måder at undervise på, ny pædagogik og ny ansvarlighed. Evalueringen skal baseres på skolens hverdag. Vi ønsker hermed at signalere, at skole er mere end paratviden og test. Evalueringen skal øge opmærksomheden på elevernes alsidige personlige udvikling. Når der fokuseres på elevernes alsidige personlige udvikling, er der tale om at tage stilling til, hvilket menneskesyn og samfundssyn der skal være bærende for skolen. At lære og at være Evalueringskulturen har en afgørende indflydelse på hvad der sker i skolen. Derfor må vi være kritisk årvågen i valget og omgang med evalueringsmetoder. At være procesorienteret Skolens formål Skolens værdigrundlag Kompetencer og kreativitet At lære resultatorienteret Slutmål Delmål Faglige standpunkter/viden Valg af evalueringsmetoder

3 Barnet som objekt (lærerens vurdering af barnet) Barnet som subjekt (vurdering hvor barnet selv tager stilling) Prøver og test Elevens selvvurdering med feedback Vurdering af: Elev-lærer samtale opgaver Selvvurderingsark produkter Logbog med mål og refleksioner præstationer Portfolio Iagttagelser Registrering Evalueringens krydsfelt på Sæby Hallenslev friskole Evalueringens krydsfelt Formativ evaluering (proces) Intern evaluering Skole/hjem samtaler Elevsamtaler Forældremøder Elevens bog Lærermøder Bestyrelsesmøder Skole-/forældrekredsmøder Elevrådsmøder Teammøder Personalesamtaler RM OS KTI Karakterblade Udstillinger Forårskoncert Prøveprøve Det sker i klassen Avisartikler Månedsnyt UVM APV Den obligatoriske afgangsprøve Ekstern tilsynsførende Revisionen Ekstern evaluering Summativ evaluering (resultat)

4 Løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen: Fagevaluering Fagevaluering har primært til formål at evaluere kvaliteten af et bestemt fag eller dimension, de anvendte undervisningsformer og de rammer som fagene fungerer under. Benyttede evalueringsværktøjer: -test -elevlogbog -elevfremlæggelse -portfolio -undervisningsiagttagelse -it-baserede test (geografi-biologi-fysik/kemi) -elevoplæg -dialogiske tjek -refleksive samtaler -monologiske tjek -lærerlogbog -prøver (terminsprøver, forlagsproducerede prøver, egenfremstillede prøver) -div. udstillinger af elevarbejder Dimensionsevaluering Lærerne beskriver alle emner, der arbejdes med i dimensionsundervisning. Emnerne beskrives gennem intention, undervisningsplan og tegn på læring. Beskrivelser er tilgængelige på nettet, men samles også i årsmapper, således at ledelsen, lærerne, eleverne og forældrene kan vende tilbage for at følge udviklingen og progressionen gennem årene. Denne metode opfylder vores formål med evaluering, der ligger i forlængelse af vores skolesyn, og støtter vores ønske om, at holde evalueringsmetoder åbne for fleksibel udformning i forhold til lærestil, modenhed og fag. Beskrivelser danner endvidere grundlag og inspiration for det kommende års emnevalg og fordeling. Hverdagsevaluering Læreren fremstiller selv sin hverdagsevaluering eller anvender materialer fra lærebøger. I hverdagsevalueringen besvarer eleverne opgaver, spørgsmål, skriveprocesser, skriveøvelser m.m., der giver dem feedback på deres læringsproces og læringsudbytte i forhold til det emne, de aktuelt arbejder med. Hverdagsevaluering kan også betragtes som selvevaluering, hvor eleverne ved hjælp af forskellige spørgsmål og opgaver kan vurdere og bedømme deres egen arbejdsproces og eget udbytte af undervisningen, og når eleverne på den måde skriver deres refleksioner ned på papir, får læreren samtidig indsigt i elevens læreprocesser og i, hvordan den enkelte elev bærer sig ad med at lære. Denne indsigt kan læreren bruge i sin undervisning til at udvikle de enkelte elevers læringsmuligheder og til at opdage uhensigtsmæssige arbejdsstrategier.

5 Standardiserede diagnosticerende prøver og test klasse Standardiserede tests og prøver 0. klasse KTI prøve 1. klasse MG 1 og OS klasse MG 2 og OS 120/ST 2 3. klasse MG 3 og ST 3 4. klasse Diagnostiske prøver efter behov (MG, SL og ST-prøver) 5. klasse Diagnostiske prøver efter behov (MG, SL og ST-prøver) 6. klasse Diagnostiske prøver efter behov (MG, SL og ST-prøver) 7. klasse Diagnostiske prøver efter behov (MG, SL og ST-prøver) 8. klasse Interne prøver i dansk, matematik og engelsk 9. klasse Terminsprøve i dansk, matematik, engelsk, tysk og naturfag Folkeskolens mundtlige og skriftlige afgangsprøver Folkeskolens afgangsprøve Skoleforløbet afsluttes med Folkeskolens mundtlige og skriftlige afgangsprøver. Den obligatoriske projektopgave Alle elever i 9. klasse aflægger Folkeskolens Projektopgave. Opgaverne evalueres og bedømmes af to lærere både mundtlig og gennem individuelle udtalelser og karakterer.

6 Regelmæssig underretning af skolens syn på elevernes udbytte af undervisningen: Skole-hjem samarbejde Forældremøde: Der afholdes to forældremøder i hver klasse pr. år Faglærerne deltager i det første møde og matematik og dansklærer afholder selv det sidste. Skole-hjem samtaler: Der afholdes to skole/hjem samtaler pr. år. Eleverne deltager efter 1. klasse Elevsamtaler: Klasselæreren gennemfører to elevsamtaler pr. år Elevens bog Alle skolens elever er udstyret med en Elevens bog. Heri samles samtaleark, karakterblade, uddannelsesplaner, elevplaner, tests mv. gennem årene. Bogen er tilgængelig for skolens lærere og for barnets forældre. Der udarbejdes faglige standpunktssedler for alle klassetrin to gange årligt. Der udarbejdes sociale- og faglige kompetencevurderinger for alle klassetrin to gange årligt. Karakterblad Der udarbejdes standpunktsblade to gange årligt fra 8. klassetrin. Alle karakterer ledsages af en skriftlig udtalelse/vurdering fra faglærerne på baggrund af den daglige undervisning. Der afgives årskarakterer i 8. og 9. klasse i juni måned.

7 Løbende evaluering af skolens undervisning: Udstillinger af elevarbejder Der tilstræbes en løbende udstilling af elevarbejder på skolens fællesarealer Temadag Der planlægges så vidt muligt en årlig temadag, hvor skolens pædagogiske medarbejdere og eleverne arbejder med elevernes undervisningsmiljø. Dokumentation, resultater og visioner samles i en UVM mappe, der er tilgængelig på skolen. Skolens revisor fører tilsyn med UVM. Det sker i klassen Alle lærere kan lægge artikler på hjemmesiden som dokumentation på undervisningen. Det kan være her og nu spots, undervisningsforløb, billeder eller evalueringsresultater på et givet forløb. Alternative dage I løbet af skoleåret afholder skolen 20 alternative dage, hvor skemaet er erstattes af særligt tilrettelagte undervisningsforløb. Det omfatter idrætsdage, motionsdage, juleemnedage, lejrskoler, juleafslutning, sommerafslutning mv. Disse dage evalueres på lærermøder og evalueringen føres til referat. Pædagogiske møder Skolens pædagogiske personale afholder hver tredje uge pædagogiske møder, hvor såvel faglige som sociale forhold drøftes. Der afholdes og planlægges mindst en pædagogisk dag om året, hvor større temaer og indsatsområder drøftes. Aktuelle temaer fra skolens hverdag drøftes løbende mellem lærere, på forældremøder og bestyrelsesmøder. Årsplan Der udarbejdes ved skoleårets start en samlet plan over skolens møder og aktiviteter Gennemsigtighed: Ifølge loven om gennemsigtighed indberettes skolens afgangskarakterer til offentliggørelse på hjemmesiden

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2008 Indhold 1. Præsentation og grundlag 2. Status, opgaver, mål Ledelse Personale Organisation Drift Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældreinddragelse

Læs mere

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som [ Evalueringshåndbogen CMK 1] 2011 INSPIRATION TIL EVALUERING I DIN UNDERVISNING TEST OG PRØVER Test og prøver bruges som bekendt ofte afsluttende på et forløb (summativ evaluering), som fx grundforløbseksamen,

Læs mere

Værdierne gør forskellen

Værdierne gør forskellen Værdierne gør forskellen 1 Indhold Indledning: Værdierne er fundamentet 5 Værdi nr. 1: Fællesskab og samarbejde 6 Værdi nr. 2: Frihed under ansvar 14 Værdi nr. 3: Faglighed 26 Værdi nr. 4: Plads til alle

Læs mere

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium Uddannelsesplan for Sankt Annæ Gymnasium Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164 Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium er København

Læs mere

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle 1 2 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Problemstilling og emnebegrundelse... 4 1.2 Problemformulering... 5 1.3 Afgrænsning... 5 2. Metodeafsnit... 5 2.1 Metodevalg... 5 3. Lærings- og fagsyn... 9 3.1 Mit læringssyn:...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2010/11

Kvalitetsrapport for skoleåret 2010/11 Kvalitetsrapport for Langsøskolen, skoleåret 00/ Kvalitetsrapport for skoleåret 00/ Skolens kvalitetsrapport for skoleåret 00/ omfatter undervisnings- og fritidsdel og udtrykker skolens vurdering af, hvordan

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider

Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Sagsnr.: 146.10K.271 Vejledning om krav til offentliggørelse af oplysninger på efterskolers hjemmesider Denne vejledning gennemgår kravene til offentliggørelse af oplysninger på efterskolernes hjemmeside

Læs mere

Hvor skal folkeskolen evalueres hen?

Hvor skal folkeskolen evalueres hen? Hvor skal folkeskolen evalueres hen? Om intern evaluering i skolens hverdag Af Signe Holm Larsen Intern evaluering hvad og hvorfor? Nyt om evaluering i folkeskoleloven Fra høringsforslag af 17.10.05: 13,

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler Evalueringspraksis Vester Mariendal skole v. skoleleder Grethe Andersen Vi gennemfører årligt trivselsundersøgelser (termometeret) og følger op med klassekonferencer. Nationale test anvendes som pædagogisk

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere