Forslag vedrørende NemID til Finansministeriets område fra Regeringens Virksomhedsforum for Enklere Regler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag vedrørende NemID til Finansministeriets område fra Regeringens Virksomhedsforum for Enklere Regler"

Transkript

1 Bilag 4 til Helikopteranalyse af virksomhedsområdet i forbindelse med næste generation af NemID vedrørende NemID til Finansministeriets område fra Regeringens Virksomhedsforum for Enklere Regler Status udtrukket pr. 19. november 2014 Kilde:

2 Nummer/dato 147 ( ) Det er en tung proces, at få oprettet og åbnet en NemID-adgang Nuværende problem Formålet med NemID Erhverv er at gøre kontakten fra arbejdsgiver til det offentlige mere enkel og letløbende. Det kan imidlertid være tidskrævende blot at få oprettet et NemID, da der mangler vejledning og hjælp hertil. Mange virksomheder oplever desuden, at det er en meget tung proces at få oprettet og åbnet en NemID adgang til specifikke sider, fx ved statistikindberetning til DST (ledige stillinger), søgning af arbejds- og opholdstilladelser, refusion af dagpenge. HR-afdelingerne skal ikke have adgang til alle virksomhedens sider under det offentlige, men det bør være muligt at forenkle adgangen til enkelt- sider, fx så en medarbejder lettere får adgang til en vifte af sider, der er relevante i funktionen. Der bør ske en forenkling af proceduren ved tildeling af NemID Medarbejdersignatur. et gennemføres. et forstås primært som et spørgsmål om kommunikation omkring NemID, idet der dog også ses på mulighed for forbedring i brugerflowet. Det vurderes, at der er behov og mulighed for forbedring af kommunikation i relation til virksomhederne om NemID og beslægtede områder. Tekster og vejledninger, som virksomhederne møder, gennemgås med henblik på at sikre, at begreberne anvendes ensartet og forståeligt. Det undersøges herunder, hvor der er behov for at tilpasse sprogbrugen, og det undersøges, om der er behov for at udarbejde forbedret og/eller nyt informations- og vejledningsmateriale. De identificerede forbedringsmuligheder gennemføres. Ud over forbedret kommunikation vil det blive undersøgt, om virksomhederne støder på tekniske problemer i relation til at åbne en NemID-adgang, og om man kan forenkle brugerflowet ved oprettelse og åbning af en NemID-adgang. Forbedringsforslag vil blive vurderet i relation til øvrige relevante problemstillinger og vil i det omfang, det er muligt, blive indarbejdet i kommende versioner af NemID. Arbejdet udføres i et samarbejde mellem de myndigheder, der er ansvarlige for de enkelte løsninger. et forventes implementeret senest i Målet er, at virksomhederne oplever, at der kommunikeres mere entydigt om medarbejdersignatur. Det overvejes at gennemføre en rundspørge til virksomhederne før og efter forslagets implementering. Status Gennemføres - status maj 2014: I forbindelse med ibrugtagning af Digital Post i virksomhederne er der igangsat en række initiativer, som skal forbedre kommunikationen i forbindelse med virksomhedernes bestilling af NemID medarbejdersignatur. Der er eksempelvis rettet fejl og gennemført forbedringer i eksisterende vejledningsmateriale og beskrivelser, og der er udarbejdet nyt vejledningsmateriale vedrørende ibrugtagning af NemID medarbejdersignatur. Der er endvidere i efteråret 2013 gennemført en regelforenkling i forbindelse med vilkår og betingelser for NemID medarbejdersignatur. De forenklede regler er publiceret på Nets DanID hjemmeside i januar 2014

3 Nummer/dato 211 ( ) Brugervenlighedsanalyse af hele signaturfeltet Virksomhederne oplever signaturfeltet, herunder oprettelsesforløb, rettighedsstyring og anvendelse på tværs af digitale løsninger og indberetninger som meget besværligt og uoverskueligt. Alle virksomheder. Der skal gennemføres en samlet brugervenlighedsanalyse af hele signaturfeltet, både oprettelsesforløb, rettighedsstyring og anvendelse på tværs af digitale løsninger og indberetninger, og foreslå forbedringer der vil reducere virksomheders administrative byrder. Virksomhederne oplever signaturfeltet som besværligt og uoverskueligt og anbefaler, at der gennemføres en samlet brugervenlighedsanalyse af både oprettelsesforløb, rettighedsstyring og anvendelse på tværs af digitale løsninger og indberetninger. Analysen skal foreslå forbedringer der vil reducere virksomhedernes administrative byrder. I forbindelse med ibrugtagningen af digital post i virksomhederne frem mod den 1. november 2013 fik flere end virksomheder og foreninger bestilt NemID medarbejdersignaturer. Processen har givet en række erfaringer, der indgår i en igangsat evaluering af de relevante produkter og flows, herunder i forhold til NemID medarbejdersignatur med henblik på fremadrettede kommunikative og tekniske forbedringer, herunder ikke mindst i forhold til brugervenlighed. I den forbindelse igangsættes primo januar 2014 i samarbejde med Nets DanID og med inddragelse af Erhvervsstyrelsen et arbejde for at gennemføre brugervenlighedsanalyse og -test af bestillings- og installationsflows for NemID medarbejdersignatur med henblik på mulige forbedringer, der kan gøre forløbet lettere for virksomhederne. Arbejdet forventes afsluttet i løbet af tre måneder, hvorefter Digitaliseringsstyrelsen under inddragelse af blandt andet Erhvervsstyrelsen vil vurdere og prioritere resultaterne. På baggrund heraf igangsættes tiltag for optimering af brugervenligheden i bestillingsforløbet, når virksomheder skal bestille NemID medarbejdersignatur. Digitaliseringsstyrelsen vil desuden løbende overveje, om der med udgangspunkt i de indhøstede erfaringer i brugeranalysen kan igangsættes tiltag på andre relevante områder. Brugervenlighedsanalysen gennemføres i første kvartal af De ændringer, der herefter besluttes, vil blive implementeret gradvist. Status Gennemføres - status maj 2014: Arbejdet er i gang men startede senere end oprindeligt forventet Brugervenlighedsanalysen forventes afsluttet i 2. kvartal Planens indhold er uændret

4 Nummer/dato 212 ( ) NemID medarbejder rettighedsstyring: Mulighed for at lederen kan anvende privat NemID i virksomheden Virksomhedsledere (ejerledere) kan ikke anvende deres personlige NemID til indberetninger i deres virksomhed. En virksomhedsleder eller ejer kan have flere NemID nøglekort, fordi vedkommende har eller leder flere virksomheder med forskellige CVR-numre. Dertil kommer deres egen personlige, som de f.eks. kan bruge, hvis de køber en ejendom til virksomheden. Virksomhedsledere oplever, at de kan benytte deres personlige NemID i banken både til deres private konto og til virksomhedens. Virksomhedsledere (ejerledere). Det skal være muligt at anvende personlig NemID for lederen i en virksomhed uden ansatte. Yderligere information Skal ske under hensynstagen til når den givne person ikke længere skal have adgang fx ved udtrædelse af virksomheden. Rettighedsstyringen kan f.eks. foretages sammen med ændringer på webreg. Enkeltmandsejede virksomheder kan allerede i dag benytte deres personlige NemID til indberetning af statistik. Der er rejst et ønske om, at ejere og ledere i virksomheder kan anvende NemID privat til indberetninger i deres virksomhed. NemID privat er koblet til den enkelte brugers cpr-nummer og kan derfor identificere den enkelte person. NemID medarbejdersignatur er på tilsvarende vis koblet til virksomhedens cvr-nummer og identificerer således medarbejdere/ledere, som er tilknyttet virksomheden. Virksomheden skal have mulighed for at kunne spærre en medarbejdersignatur, når medarbejderen/lederen ikke længere er tilknyttet virksomheden og derfor ikke skal kunne repræsentere den. Hidtil har offentlige myndigheder ikke kunnet forlade sig på, at alle virksomheder har NemID medarbejdersignatur. Derfor har enkelte offentlige myndigheder gjort det muligt for enkeltmandsvirksomheder at logge sig på med ejerens private NemID for at gøre det lettere for enkeltmandsvirksomheder at anvende digitale løsninger. Tiltaget forudsætter, at den pågældende offentlige myndighed er i stand til at etablere sin egen validering af sammenhængen mellem brugerens cprnummer og cvr-nummer. Denne proces er kompliceret og tidskrævende og belastende for den bagvedliggende sagsbehandling. Status Grundet omkostningerne forbundet med at validere sammenhængen mellem brugerens cpr-nummer og cvr-nummer vurderes det ikke hensigtsmæssigt at ændre den hidtidige praksis, hvorefter det er den enkelte myndighed, der afgør, om privat NemID kan anvendes til den pågældende service. Det kan samtidig oplyses, at de fleste virksomheder i forbindelse med overgangen til Digital Post har fået oprettet NemID medarbejdersignatur. Gennemføres ikke

5 Nummer 237 ( ) Support på NemID Virksomheder er tvunget til at benytte NemID medarbejdersignatur, når de skal foretage indberetninger digitalt til det offentlige, og når de skal benytte den obligatoriske digitale postkasse. Virksomhederne oplever, at de ikke har adgang til den nødvendige support på NemID. De oplever, at supporten har lukket, når de sidder og skal lave indberetninger eller at supporten er utilstrækkelig med meget kortfattede og ikke let forståelige skriftlige svar. Typisk fordi de bedst har tid om aftenen eller i weekenden. Man har mulighed for at betale for af få adgang til support. Det er svært for virksomhederne at gennemskue, hvilken supportløsning de skal vælge og hvor meget de dermed skal betale. Virksomheder med behov for NemID support. Virksomhederne skal have mulighed for at få telefonisk support om aftenen frem til kl. 22 og i weekenden. Det bør være gratis for virksomhederne at benytte supporten af NemID, da det er obligatorisk for virksomhederne at benytte. Som minimum indenfor almindelig kontortid og i ordningens indkøringsperiode også aftner og weekender. Yderligere information Virksomhedsforum har allerede sendt et forslag til regeringen om et Fælles offentligt supportcenter, der 24/7 yder support til digitale indberetninger/ansøgninger mv. Dette forslag, skal ses som et supplement til dette og måske en løsning, der kan implementeres på kortere sigt. Status n/a et er under behandling

6 Nummer 239 ( ) Rettigheder til ét CVR nr's NemID når virksomheden har flere CVR numre Virksomheder med flere CVR numre oplever stort besvær når de skal indberette, fordi de skal holde styr på en NemID for hvert CVR nr. Det er både besværligt og frustrerende fordi man ikke kan se forskel på de forskellige CVR numres NemID. Virksomhederne er ikke klar over, at de kan tildele rettigheder fra et CVR nr til et andet med fuldmagt. Virksomheder med flere CVR numre Virksomheder skal kunne anvende én løsning til alle signaturer. Alternativt skal virksomheden nemt kunne kende forskel på hvilke nøglekort, der hører til hvilke signaturer, og virksomheder med flere CVR numre skal oplyses om og vejledes i at tildele rettigheder, så de kan nøjes med at have et NemID for ét CVR nummer. Virksomheder med flere CVR-numre oplever besvær, når de skal indberette, fordi der som udgangspunkt skal anvendes et særskilt NemID pr. CVR-nummer. Virksomhedsforum stiller forslag om, at virksomheder skal kunne anvende én løsning til alle signaturer eller kunne kende forskel på nøglekort ved illustration eller lignende. NemID medarbejdersignatur er altid knyttet til ét og kun ét CVR-nummer. Virksomhedsforums ønske om mindre besvær ved indberetninger vurderes imidlertid at kunne imødekommes ved en funktionalitet i NemLog-in FBRS, hvor der kan gives fuldmagt til, at andre virksomheder kan agere på virksomhedens vegne. Det er besluttet, at der lægges en vejledning til virksomhedsfuldmagt på Virk.dk, ligesom vejledningsmaterialet på digitaliser.dk vil blive udbygget. På baggrund af Virksomhedsforums tilkendegivelse af, at virksomhederne ikke kender til mulighederne for virksomhedsfuldmagt, vil Digitaliseringsstyrelsen igangsætte tiltag, der kan udvide kendskabet til fuldmagtsfunktionen. Da NemID-nøglekort af sikkerhedsmæssige hensyn netop har til formål at være anonyme, vurderes det til gengæld ikke hensigtsmæssigt at tydeliggøre sammenhæng mellem de enkelte nøglekort og de signaturer, de tilhører. Virksomheder kan allerede i dag give andre virksomheder fuldmagt til at indberette i deres sted. Der igangsættes en indsats for at udbrede kendskabet til denne funktion, ligesom vejledningsmaterialet vil blive udbygget og kommunikeret bredere ud. Status Gennemføres - status maj 2014: Arbejdet med at udvide kendskabet til fuldmagtsfunktionen følger planen og forventes afsluttet i 2014.

7 Nummer 240 ( ) Signatur for virksomheder uden ansatte Det opleves som unødvendigt besværligt og uigennemskueligt at oprette og administrere signaturer for virksomheder uden ansatte, herunder kravet om en medarbejder signatur. Virksomheder uden medarbejdere. Det skal være muligt for virksomheder uden ansatte, at tilmelde sig en standardopsætning af medarbejdersignaturen med alle rettigheder i de tværoffentlige komponenter NemID og NemLogin m.fl. opsat på forhånd. Navngivningen af erhvervsrettede signaturer skal ændres, da det for virksomheder uden ansatte og ex. frivillige foreningen ikke er logisk, at de skal have en medarbejdersignatur, når de ikke har nogen medarbejdere. Virksomhedsforum finder, at det opleves som unødvendigt besværligt og uigennemskueligt at oprette og administrere signaturer for virksomheder uden ansatte, herunder kravet om at virksomheder uden ansatte skal have en medarbejder -signatur, og foreslår en ændring af navnet på signaturen. Virksomhedsforum foreslår desuden, at det skal være muligt for virksomheder uden ansatte, at tilmelde sig en standardopsætning af medarbejdersignaturen med alle rettigheder i de tværoffentlige komponenter NemID og NemLogin m.fl. NemID medarbejdersignatur er udviklet til brug for medarbejdere i alle typer af virksomheder, uanset om der er tale om en ejer af en enkeltmandsvirksomhed, en formand for en forening eller en ansat i en større virksomhed. Der er således tale om en generel løsning, som skal favne alle virksomheder, hvor der ikke er taget særligt hensyn til virksomheder uden ansatte. Når virksomheder uden medarbejdere oplever udfordringer med medarbejdersignaturen, kan det derudover også skyldes, at termen NemID medarbejdersignatur ikke er klart kommunikeret, eller at behovet for en medarbejdersignatur i en virksomhed uden medarbejdere ikke er forklaret tilstrækkeligt. I forbindelse med den i forslag 50 omtalte gennemgang af brugerflows i NemID medarbejdersignatur vil Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med blandt andet Erhvervsstyrelsen efter første kvartal 2014 vurdere, hvordan udfordringen kan imødegås. På længere sigt vil det desuden i forbindelse med analyse og udbud af den kommende generation af NemID blive overvejet, om løsningsmodellen kan forbedres. I den forbindelse vil alle relevante parter blive inddraget, herunder også brugerne af medarbejdersignaturen. Analysen kan blandt andet omfatte en undersøgelse af mulighederne for, at ejere af virksomheder uden ansatte tidligt i bestillingsforløbet kan vælge alle roller til sig selv. et forventes gennemført gradvist og eventuelle systemændringer vil blive implementeret i perioden Forbedringer vedrørende kommunikation i forbindelse med den eksisterende løsning vil blive gennemført i Kontrakten om NemID udløber senest med udgangen af november 2017, hvor en ny løsning skal være implementeret. Analyser og udbud forventes gennemført i løbet af 2014 og Status Gennemføres delvist - status maj 2014: Analyser og udbud forventes gennemført i løbet af 2014 og 2015.

8 Nummer 241 ( ) NemID medarbejder rettighedsstyring: Mulighed for at give alle rettigheder til en medarbejder Det er tidskrævende at skulle tildele rettigheder enkeltvis til medarbejdere, som har brug for fulde rettigheder til indberetning på virksomhedens vegne. Virksomhederne får desuden ingen information om hvilke rettigheder, der kan være relevante for deres forskellige medarbejdere. Alle der anvender rettighedsstyring. Det gøres muligt på en let og brugervenlig måde for lederen/administrator i en virksomhed at tildele alle rettigheder til en eller flere medarbejdere. Virksomhederne skal desuden have information om / forslag til, hvilke rettigheder forskellige typer medarbejdere bør have. Det kan overvejes at oprette en række faste kategorier af begrænsende rettigheder baseret på en afdækning af, hvilke kategoriseringer virksomhederne har brug for. Virksomhederne oplever det som tidskrævende at tildele rettigheder enkeltvist til medarbejdere og ønsker derfor en let og brugervenlig måde at tildele alle rettigheder til en/flere medarbejdere samtidig. Virksomhederne efterspørger desuden information om eller forslag til, hvilke rettigheder forskellige typer medarbejdere bør have. Da der i Danmark er flere forskellige rettighedssystemer på tværs af den offentlige sektor, fx i SKAT og Miljøministeriet, er det ikke umiddelbart muligt at samle brugerrettighedsstyringen på tværs af alle offentlige systemer. På sigt forventes en øget anvendelse af den fællesoffentlige brugerrettighedsstyring, der først blev lanceret ved udgangen af august 2013, at bidrage til løbende standardisering på området, hvor virksomheder ville kunne administrere deres medarbejderes rettigheder til et stigende antal offentlige selvbetjeningsløsninger. For så vidt angår forslaget om at tildele medarbejdere alle rettigheder på én gang, vurderes en sådan løsning at kunne undergrave sikkerheden i systemerne. Ønsket om en mere let og brugervenlig måde at tildele rettigheder til medarbejdere på vurderes dog at kunne realiseres, ved at flere virksomheder benytter sig af funktionerne til at lave grupper i NemLog-in. Grupperne kan sikre tildeling af rettigheder/privilegier til mange medarbejdere på en gang. På digitaliser.dk findes der en vejledning til oprettelse af grupper. Digitaliseringsstyrelsen vil i samarbejde med Erhvervsstyrelsen afdække muligheden for at styrke informationen om hvilke rettigheder, der typisk vil være relevante for forskellige medarbejdergrupper. Samtidig vil Digitaliseringsstyrelsen via møder med blandt andet leverandører, Virk.dk samt øvrige relevante interessenter, herunder kommunale it-chefer, igangsætte en indsats for at udbrede kendskabet til såvel den fællesoffentlige brugerrettighedskomponent som relevante vejledningsmaterialer. Det vurderes ud fra et sikkerhedsmæssigt aspekt ikke hensigtsmæssigt at tildele medarbejdere alle rettigheder på én gang, men det er muligt for virksomhederne at tildele medarbejdere grupper af rettigheder. Der iværksættes i løbet af 2014 en indsats for at udbrede kendskabet hertil både hvordan rettighederne tildeles til grupper, og hvilke rettigheder, der typisk vil være relevante for forskellige medarbejdergrupper. Status Gennemføres delvist - status maj 2014: Analyser og udbud forventes gennemført i løbet af 2014 og 2015.

9 Nummer 242 ( ) Nemmere brugerrettighedsstyring Virksomhederne oplever det som meget besværligt og uoverskueligt at administrere medarbejdernes rettigheder til forskellige indberetninger. Virksomhederne skal både tildele rettigheder til medarbejdernes administration af indberetninger på NemLogin, Virk, NemID, den digitale postkasse og SKAT. Det er svært for virksomhederne at gennemskue hvilke rettigheder deres medarbejdere har behov for, for at kunne udføre deres arbejde, hvilket resulterer i et betydeligt omfang af trial and error. Alle der anvender rettighedsstyring. Rettighedsstyring bør kunne foretages samlet, så virksomheden ét sted kan styre medarbejdernes rettigheder til indberetning. En mulighed er, at alle relevante myndigheder skal bruge NemLogin med tilhørende FBRS brugerstyring (en fællesoffentlig brugerrettighedsstyringskomponent) for på den måde at afskaffe andre login systemer. et går ud på, at rettighedsstyring bør kunne foretages samlet, så virksomheden ét sted kan styre medarbejdernes rettigheder til indberetning, og at alle myndigheder skal benytte sig af den fællesoffentlige brugerrettighedsstyring, FBRS. Den fællesoffentlige brugerrettighedsstyring, FBRS, er en komponent, der er sponseret af stat, kommuner og regioner. FBRS en er en rollebaseret brugeradministrationsløsning, hvormed virksomheder kan administrere deres medarbejderes rettigheder til alle de tilsluttede offentlige selvbetjeningsløsninger. Hver virksomhed kan udpege et antal brugeradministratorer, der kan tildele medarbejderne i virksomheden de relevante rettigheder. Der er samtidig mulighed for, at rettigheder kan delegeres til andre organisationer. Det er også muligt at tildele rettigheder til mange medarbejdere på én gang ved at samle medarbejderne i en gruppe, som herefter tildeles de ønskede rettigheder. Regeringen deler virksomhedsforums ambition om en øget anvendelse af FBRS, og målsætningen for arbejdet med den fællesoffentlige brugerrettighedsstyring er, at brugerrettighedskomponenten skal anvendes på alle de løsninger, hvor der er behov for det. I forbindelse med den standardiseringsmæssige koordinering af myndighedernes brugerstyring er det dog væsentligt at være opmærksom på, at nogle myndigheders løsninger har brug for en mere granuleret rettighedsstyring, end den der i dag findes i den fællesoffentlige brugerrettighedsstyring FBRS, der er en del af NemLog-in. Der kan fx ikke i FBRS gives rettigheder til kun at agere på virksomhedens vegne i enkeltsager. Det er således muligt at give rettigheder til alle byggesager under et CPR/CVR-nummer, men der kan ikke gives særskilt adgang til enkelte byggesager. Da der på nogle sagsområder kan være behov for at give enkeltsagsrettigheder, vurderes det uhensigtsmæssigt at stille generelle krav om anvendelse af brugerrettighedskomponenten. Brugerrettighedskomponenten stilles altså til rådighed for offentlige myndigheder, men det vurderes ikke på nuværende tidspunkt hensigtsmæssigt at stille krav om anvendelse. Digitaliseringsstyrelsen har igangsat et arbejde med at sikre større udbredelse blandt andet via møder med leverandører, Virk.dk samt øvrige interessenter, herunder kommunale it-chefer. Målsætningen er, at anvendelsen af FRBS udbredes til alle relevante løsninger. Digitaliseringsstyrelsen har igangsat et arbejde herfor, som blandt andet indebærer møder med leverandører, statslige og kommunale aktører samt andre relevante interessenter. Arbejdet forventes afsluttet inden udgangen af Status Gennemføres delvist - Status maj 2014: Arbejdet med at udbrede kendskabet forventes afsluttet ved udgangen af 2014.

10 Nummer 277 ( ) er med ibrugtagning af NemID medarbejdersignatur Nuværende problem Dansk Erhverv har modtaget henvendelse fra virksomheder, der har haft problemer med NemID medarbejdersignatur i forbindelse med Digital Post. Fælles for virksomhederne er, at de tidligere har benyttet gamle signaturløsninger ( NemID Erhverv / NemID til virksomheder ), som bliver udbudt som kommercielt produkt af Nets. Nets er også leverandør af den offentlige løsning til NemID medarbejdersignatur som bl.a. bruges til Digital Post. Ældre signaturer giver anledning til problemer af forskellig karakter. Der lader til, at ældre signaturer kan smække brugeren ude, og vanskeliggøre oprettelsesproceduren. Samtidig giver terminologien anledning til begrebsforvirring og vanskeligheder ift. support. Alt i alt giver overgangen anledning til unødig ressourcetræk og frustration hos danske virksomheder. Virksomheder med gamle digitale signaturer, som skal i gang med at bruge det nye NemID, fx til Digital Post. Der er behov for, at: Skabe et overblik over problemets omfang og nærmere (tekniske) karakter. Gennemgå systemerne for at undersøge om der kan gøres noget teknisk for at sikre en mere smidig overgang og ibrugtagning. Undersøge om der kan ske kommunikative forbedringer. Figuren på virk.dk's vejledning med "Oversigt over digitale signaturer" viser de forskellige teknologier og begreber der er i spil, og som giver anledning til tvivl og spørgsmål. Til uddybning af problemstillingerne Konkrete eksempler findes på : et gennemføres delvist. Overgangen til den nuværende NemID medarbejdersignatur blev igangsat i efteråret Virksomhederne fik i en planlagt rækkefølge adgang til at igangsætte overgangen. Overgangen skulle ske ved, at virksomhederne accepterede en opdateret aftale med Nets DanID samt en igangsætning af overførsel af data via selvbetjeningen online. Herefter skete flytningen af data automatisk i Nets DanIDs systemer. Teknisk support i forbindelse med udfordringer med overgangen til NemID medarbejdersignatur var gratis frem til den 30. juni Samme dato ophørte muligheden for overgang til NemID medarbejdersignatur ved en opdatering af en eksisterende aftale med Nets DanID og en automatisk overførsel af data. De virksomheder, der ikke skiftede til NemID medarbejdersignatur før 30. juni 2013, har alene mulighed for at få NemID medarbejdersignatur ved at indgå en ny aftale med Nets DanID. Op til og under den automatiske overgang til NemID medarbejdersignatur blev der løbende udsendt information til administratorer af den digitale signatur hos virksomhederne, herunder påmindelser om, at muligheden for automatisk overgang ville ophøre pr. 30. juni Der har desuden under den automatiske overgangsfase og frem til i dag været adgang til detaljeret information på Nets DanIDs hjemmeside. Virksomhedsforums forslag indikerer, at nogle af de virksomheder, der ikke gjorde brug af den automatiske overgang til NemID medarbejdersignatur, men efterfølgende har indgået en helt ny aftale med Nets DanID, har oplevet problemer ved ibrugtagning af NemID medarbejdersignatur. Digitaliseringsstyrelsen og Nets DanID har drøftet de beskrevne problemer og de fremtidige udfordringer med overgangen til NemID medarbejdersignatur. Det vurderes, at der er relativt få virksomheder, som har

11 oplevet problemer med overgangen indtil nu, og problemerne er meget forskellige. Det synes derfor mest hensigtsmæssigt at løse eventuelle fremtidige udfordringer med styrket information og support. Nets DanID anslår, at der er ca virksomheder, der mangler at overgå til den nye NemID medarbejdersignatur. Der planlægges målrettede informationsmails til disse alt efter deres situation. Samtidig vil der blive udarbejdet vejledning med henblik på, at hjælpe berørte virksomheder videre, hvis de i forbindelse med indgåelse af en ny aftale om NemID medarbejdersignatur skulle opleve problemer. Vurdering af Virksomhedsforums forslag og igangsættelse af tiltag Regeringen vil gennemføre forslaget delvist, idet der er skabt overblik over omfanget af problemerne med overgangen til NemID medarbejdersignatur. Samtidig er det besluttet at styrke informationen til og vejledningen af de virksomheder, der fortsat mangler at overgå til den nye NemID medarbejdersignatur. Det vurderes dog ikke hensigtsmæssigt at iværksætte tiltag til en ændring af systemerne, idet problemerne vurderes at være begrænsede og forskelligartede. De er desuden relateret til en overgang, der snart er gennemført. et forventes gennemført i 2. kvartal Status Gennemføres delvist ingen status

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Notat 21. februar 2017 Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Dette notat giver en overordnet konceptuel fremstilling af, hvordan erhvervsområdet forventes håndteret samlet

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Startguide. den digitale signatur

Startguide. den digitale signatur Startguide den digitale signatur Generelt om digital signatur En medarbejdersignatur er en digital signatur, som kan identificere dig og din computer over for et givent websted eller e-mail-modtager. Du

Læs mere

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE SESSION OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE TIL INFORMATIONSMØDER OM NYE STRATEGIER Peter Falkenberg, IT-arkitekt, KL (pfl@kl.dk) (NemID og NemLogin) Anders Lillienfryd, chefkonsulent, KL, (alh@kl.dk)

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013

Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013 10. oktoberr 2014 /Hbr Sag Bilag 4.b.a Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Stamdata Tabel 1: Stamdata

Læs mere

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum der gennemføres Én indgang til det offentlige på miljøområdet (Miljøministeriet) Én indgang er særlig relevant på miljøområdet, idet virksomheder blandt

Læs mere

Virksomheden har og anvender deres gamle digital signatur, som endnu ikke er udløbet.

Virksomheden har og anvender deres gamle digital signatur, som endnu ikke er udløbet. NOTAT Hjælp til at løse problemer ved adgang til Virk.dk At der nu skal bruges NemID-signatur i stedet for Digital Medarbejdersignatur som Log-In til VirkDK, har desværre vist sig at give nogle problemer.

Læs mere

Helikopteranalyse af virksomhedsområdet i forbindelse med næste generation af NemID

Helikopteranalyse af virksomhedsområdet i forbindelse med næste generation af NemID Helikopteranalyse af virksomhedsområdet i forbindelse med næste generation af NemID December 2014 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen Version: 1.0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesresumé... 4 1 Indledning...

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Vejledning om sammenhængen mellem Digital Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v.

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen

End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen Side 1 af 6 15. januar 2013 TG Dette notat beskriver en række end-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen. Formålet er at illustrere sammenhænge og forløb på

Læs mere

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening 1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening Side 1 af 5 Målsætning På de områder, hvor al kommunikation foregår digitalt, skal borgerne kunne få effektiv support

Læs mere

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post Vejledning til Digital Post DATO 23. oktober 2014 SAGS NR. Indhold Indledning... 1 Medarbejdersignatur... 2 Afvent breve fra Nets DanID A/S... 3 NemID administratoren oprettes som bruger på Virk.dk...

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C

EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning. August 2011 Steen Larsen, UNI C EfterUddannelse.dk, fase 3: Den digitale VEU-ansøgning August 2011 Steen Larsen, UNI C Dagsorden Lovændring og nye regler Nye processer og ny rollefordeling Virksomhedsinput fra fokusgruppemøder Brugerflade

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan brugere af VandData tildeles rettigheder til systemet

Læs mere

Udvidet brug af personligt NemID i erhvervssammenhæng

Udvidet brug af personligt NemID i erhvervssammenhæng Udvidet brug af personligt NemID i erhvervssammenhæng Side 1 af 10 16. juni 2016 TG Baggrund Digitaliseringsstyrelsen planlægger i samarbejde med Erhvervsstyrelsen at gennemføre nogle ændringer i NemLog-in

Læs mere

TILDELING AF RETTIGHEDER I NEMLOG-IN

TILDELING AF RETTIGHEDER I NEMLOG-IN VEJLEDNING TILDELING AF RETTIGHEDER I NEMLOG-IN Side 1/18 INDHOLD EN VEJLEDNING FOR NEMLOG-IN ADMINISTRATORER... 2 FØR DU GÅR I GANG... 2 VEJLEDNINGENS INDHOLD... 2 HJÆLP... 2 DEL 1 - TILDELING AF RETTIGHEDER

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Kort og godt om NemID En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Hvad er NemID? NemID er en ny og mere sikker løsning, når du skal logge på offentlige hjemmesider, dit pengeinstitut og private virksomheders

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Vejledning til Køreprøvebooking. FAQ Ofte stillede spørgsmål Vejledning til Køreprøvebooking FAQ Ofte stillede spørgsmål Indhold 1 Indledning... 3 2 Generelle spørgsmål... 3 3 Kørelærer... 4 4 Borgerservice... 6 5 Politiadministrator... 10 6 Køreprøvesagkyndig...

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på UU-centret

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på UU-centret Brugervejledning Optagelse.dk Opret medarbejder på UU-centret 8. juli 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVAD SKAL JEG LÆSE... 5 1.3 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 5 1.4 BEMÆRKNINGSFELT... 5 2

Læs mere

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Sikkerhed & Revision 2012 6. september 2012 Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Bemærkninger til rapport om CVR-numre til andet end juridiske enheder

Bemærkninger til rapport om CVR-numre til andet end juridiske enheder Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att. Chefkonsulent Søren Nue Clausen Bemærkninger til rapport om CVR-numre til andet end juridiske enheder Finansrådet har modtaget

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

Vejledning til NemLog-in

Vejledning til NemLog-in Vejledning til NemLog-in Marts 2016 SIDE 1 MARTS 2016 Vejledning til NemLog-in Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail:

Læs mere

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Til alle foreninger/aftenskoler I Aalborg Kommune 14-10-2013 Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Folketinget har besluttet, at alle virksomheder og frivillige foreninger

Læs mere

Nets Rettighedsstyring

Nets Rettighedsstyring Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Dokumentation: Nets Rettighedsstyring (Attributtjeneste) P. 1-10 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Interessentforum for næste generation NemID

Interessentforum for næste generation NemID Klassifikation: C - Til offentlig brug Interessentforum for næste generation NemID 20. januar 2017 Partnerskabet mellem Digitaliseringsstyrelsen og Pengeinstitutterne om tilvejebringelse og drift af næste

Læs mere

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS Til vejledning af den mindre virksomhed eller forening i digital kontakt med det offentlige Registrere virksomhed (starte, ændre, lukke) Indberette moms Registrere Frivillig

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Workshop om næste generation NemID

Workshop om næste generation NemID Workshop om næste generation NemID 1 DAGSORDEN Kort præsentationsrunde Introduktion til dagens workshop v/marianne Sørensen, kontorchef i Digitaliseringsstyrelsen Præsentation af elementer i næste generation

Læs mere

De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark

De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark Digital post, NemSMS & Fjernprint samt strategien for udvikling af mobile løsninger for Digital post og Min side

Læs mere

Superbrugeruddannelse for Offentlig RA Aarhus 15. juni 2017 Ballerup 21. juni 2017

Superbrugeruddannelse for Offentlig RA Aarhus 15. juni 2017 Ballerup 21. juni 2017 Superbrugeruddannelse for Offentlig RA Aarhus 15. juni 2017 Ballerup 21. juni 2017 Lene Loua Nets DanID A/S 1 4 GENNEMGANG AF RA PORTAL Gennemgang af RA Portalen Emner Bestil NemID til borger med cpr-adresse

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Vejledning - Stamdata i ENAO

Vejledning - Stamdata i ENAO Vejledning - Stamdata i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvilke stamdata der kan/skal redigeres i ENAO-systemet, hvordan stamdata redigeres og hvilke funktioner stamdata har. Før du

Læs mere

Fremsøg sendte meddelelser

Fremsøg sendte meddelelser Fremsøg sendte meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte meddelelser i Digital Post Administrationsportalen. Version: 3.0 Udarbejdet: September 2013 Udarbejdet

Læs mere

9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in

9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in Side 1 af 5 9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in Målsætning I forlængelse af etableringen af den nye NemLog-in, ses en betydelig efterspørgsel på yderligere funktionalitet og services, der ikke er finansieret

Læs mere

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse

Automatisk og obligatorisk tilslutning. Hvis du blev tilmeldt Digital Post inden 1. november 2014. Mulighed for fritagelse Automatisk og obligatorisk tilslutning 1. november 2014 blev det lovpligtig at være tilsluttet Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk og obligatorisk tilslutning for

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) Et brugeradministrationssystem

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Maj 2012. Peter Kristiansen, pkris@nets.eu

Maj 2012. Peter Kristiansen, pkris@nets.eu Overgang til NemID til erhverv Maj 2012 Nets DanID A/S Peter Kristiansen, pkris@nets.eu NemID til erhverv 1. Opgaven vi står over for 2. De indledende øvelser 3. Sådan forløber migreringen 4. Problemer

Læs mere

EfterUddannelse.dk. Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk.

EfterUddannelse.dk. Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk. EfterUddannelse.dk Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk Side 1 Program Kort om brugeranalysen metode m.v. Kvantitativ undersøgelse Kvalitativ undersøgelse

Læs mere

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen IThjælp til mindre virksomheder & foreninger Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen Loven... Alle med et CVR.-nummer skal have en digital postkasse på virk.dk Dermed skal de også have en NemID

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Aftale om digitaliseringsklar lovgivning

Aftale om digitaliseringsklar lovgivning Aftale om digitaliseringsklar lovgivning I lovgivningen er der mange undtagelser og uklare begreber, som både gør det svært for borgerne at gennemskue, hvilke regler der gælder, men også giver lange sagsbehandlingstider

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole

Brugervejledning. Optagelse.dk. Opret medarbejder på grundskole Brugervejledning Optagelse.dk Opret medarbejder på grundskole 8. juli 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 HVAD SKAL JEG LÆSE... 5 1.3 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 5 1.4 BEMÆRKNINGSFELT... 5 2

Læs mere

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper.

Notat. Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan og ad hvilke kanaler der kommunikeres med de respektive målgrupper. Notat 30. maj 2013 TWM Bilag 1: Kommunikationsstrategi for Digital Post 2013-2015 1. Formål For at sikre implementeringen og anvendelsen af Digital Post er det en forudsætning, at myndighederne i samarbejde

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

Handlingsplan om kommunikation og hjælp for borgere og virksomheder initiativ 9.2.

Handlingsplan om kommunikation og hjælp for borgere og virksomheder initiativ 9.2. Handlingsplan om kommunikation og hjælp for borgere og virksomheder initiativ 9.2. 22. maj 2017 1. Indledning Et af målene i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 er, at tryghed og tillid

Læs mere

Digital Postkasse/e-Boks

Digital Postkasse/e-Boks Nemt på nettet Digital Postkasse/e-Boks Horsens Kommunes Biblioteker Redigeret januar 2013 itborger@horsens.dk Indledning Mere og mere kommunikation med det offentlige foregår over nettet. Ting, som man

Læs mere

Vejledning til Min side - Fødevarestyrelsen

Vejledning til Min side - Fødevarestyrelsen Vejledning til Min side - Fødevarestyrelsen - Særligt til kæder eller virksomheder med flere p-enheder og kontrolobjekter under det samme CVR-nummer For at kunne få adgang til Min side, skal følgende være

Læs mere

NemLog-in. Kenneth Kruuse, projektleder og serviceansvarlig

NemLog-in. Kenneth Kruuse, projektleder og serviceansvarlig NemLog-in Kenneth Kruuse, projektleder og serviceansvarlig Hvad er NemLog-in? SSO - med mere Formålet med NemLog-in Fællesoffentlig infrastruktur bygger ét sted og stiller komponenter gratis til rådighed

Læs mere

Velkommen til Virk.dk

Velkommen til Virk.dk Velkommen til Virk.dk KL og Virk leverandørmøde om erhvervsrettede løsninger i bølge 3 Agenda Kort om Virk Ny brugergrænseflade på Virk.dk Krav til løsninger der skal på Virk.dk Designmanual for erhvervsrettede

Læs mere

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation Regeringen, kommunerne og regionerne har vedtaget en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der har som målsætning at digitalisere kommunikationen

Læs mere

Vejledning til NemLog-in for kommuner

Vejledning til NemLog-in for kommuner Vejledning til NemLog-in for kommuner Januar 2017 SIDE 1 JANUAR 2017 Vejledning til NemLog-in for kommuner Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.

Læs mere

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365 NemID DataHub adgang morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk Agenda Funktionaliteten og brugeroplevelsen Arkitekturen og komponenterne bag NemID og digital signatur Datahub token Pause Udvikling

Læs mere

Tildeling af rettigheder i NemLog-in

Tildeling af rettigheder i NemLog-in Tildeling af rettigheder i NemLog-in - En vejledning for NemLog-in administratorer Før du går i gang Denne vejledning forudsætter adgang til internettet og gyldigt NemID Erhverv (medarbejdersignatur eller

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

Hvor digital indberetning

Hvor digital indberetning 1 Hvor digital indberetning En analyse fra 2002 viste, at mange regler og frister gør det svært at administrere for både virksomheder og kommuner. mange papirblanketter er forkert eller mangelfuldt udfyldte.

Læs mere

Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger. Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice

Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger. Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger Vejledning til it-ansvarlige og medarbejdere i borgerservice Sådan udsteder du en digital fuldmagt for en borger Med en digital fuldmagt kan et familiemedlem

Læs mere

Tilslutning af ny it-leverandør til NemLog-in

Tilslutning af ny it-leverandør til NemLog-in Side 1 af 8 Tilslutning af ny it-leverandør til NemLog-in 03. marts 2014 JLL Denne guide beskriver, hvordan du som it-leverandør af en selvbetjeningsløsning, der anvender NemLog-in komponenter, kan tilsluttes

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO VEJLEDNING VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO ENERGITILSYNET VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO Side 1/1 INDHOLD FORMÅL... 1 HVAD ER ENAO, OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES... 1 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Borger.dk. - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder. Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk

Borger.dk. - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder. Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk 1 Borger.dk - digital borgerbetjening på tværs af myndigheder Margrethe Harbo, chefkonsulent og sekretariatsleder, borger.dk PROGRAM Formålet med borger.dk og portalens indhold Brugernes respons statistik

Læs mere

Vejledning til kommunerne om

Vejledning til kommunerne om Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVRnummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post Erhvervsstyrelsen, version 2,

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3.

Mit Sygefravær. Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær. December 2015. Version 1.3. Mit Sygefravær Vejledning vedrørende undtagelse fra obligatorisk selvbetjening i Mit Sygefravær December 2015 Version 1.3 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Ændringerne

Læs mere

Bølge 3 på Virk.dk. Netværksmøde om bølge 3 20. og 22. maj 2014

Bølge 3 på Virk.dk. Netværksmøde om bølge 3 20. og 22. maj 2014 Bølge 3 på Virk.dk Netværksmøde om bølge 3 20. og 22. maj 2014 Agenda Kort om Virk Bølge 3 på erhvervsområdet områder og mål Hvad gør Virk? Hvad gør I? Virk.dk og bølge 3 Bølge 1 og 2 primært borgerrettede

Læs mere

NemID Problemløsningsguide. Hjælpeværktøj for offentlige RA-medarbejdere

NemID Problemløsningsguide. Hjælpeværktøj for offentlige RA-medarbejdere NemID Problemløsningsguide Hjælpeværktøj for offentlige RA-medarbejdere 1. Indledning... 3 1.1 Om denne guide... 3 1.2 Generelle anbefalinger... 3 2. Hvad er borgerens nuværende situation... 4 2.1 Har

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Indhold Sådan starter I en ny forening...................................................... 3 Sådan får foreninger NemKonto og CVR-nummer.....................................

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer INDHOLDSFORTEGNELSE Bliv en del af det digitale Danmark... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Godt i gang som digital borger NemID...11 Bestil

Læs mere

Brugeradministrationssystemet

Brugeradministrationssystemet NOTAT Den 13. december 2006 Version 1.0 Brugeradministrationssystemet Af Jens Ole Back, Chefkonsulent, Kontoret for teknik og miljø, KL Det fællesoffentlige Partnerskab om Danmarks Miljøportal (Partnerskabet)

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne

Top 17 spørgsmål der stilles kommunerne 1 Hvad er et Underretningsbrev UDP? 2 Medarbejderen er flyttet, hvilken kommune får indberetningen. Hver gang en indberetning (anmeldelse, sygefraværssamtale eller ny refusionsanmodning) signeres, udsendes

Læs mere

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT Indhold Introduktion... 2 Velkommen... 2 Lyd... 2 Om guiden (vises under Hjælp til guide knappen)... 2 Spørgsmål... 2 Computer... 2 NemID...

Læs mere

Tilslutning til digital post og NemSMS

Tilslutning til digital post og NemSMS Tilslutning til digital post og NemSMS Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig digital post, ligesom der gives en kort introduktion til digital post / NemSMS løsningen. Version:

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere