2.1 Lovgivning og kommunale regler Privatinstitutionen er over-ordnet set forpligtet på at overholde og efterleve følgende:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2.1 Lovgivning og kommunale regler Privatinstitutionen er over-ordnet set forpligtet på at overholde og efterleve følgende:"

Transkript

1 Kriterier for godkendelse og drift af dagtilbud som privatinstitution i Gentofte Kommune På baggrund af lov om dagtilbud, har Gentofte Kommune i september 2005 fastsat kriterier for godkendelse af en privatinstitution. Kriterierne er efterfølgende tilpasset lovgivningen f. eks. i forhold til et sundt frokostmåltid, lovændring angående børneattester og senest i forhold til Børne- og Skoleudvalgets vedtagelse af visionen Børn Forandrer Verden. Kommunalbestyrelsen godkender privatinstitutioner, hvis de lever op til lovgivningen og kommunens betingelser for godkendelse af dagtilbud. Kommunen har fastsat kriterierne i dette notat. Dermed får interesserede private leverandører et overblik over, hvilke forhold og rammer der gælder for at en privatinstitution kan godkendes. Kravene er de samme, som kommunen stiller til egne kommunale dagtilbud. De opstillede kriterier er opdelt i to dele; en fakta del, der omhandler de formelle krav og lovog administrationsgrundlag for etablering af en privat daginstitution i Gentofte Kommune, og en pædagogisk del, der omhandler kravene til den pædagogiske kvalitet. 1. Indledning En privatinstitution skal overholde gældende lovgivning, Gentofte Kommunes regler for etablering og drift af daginstitution samt de mål, politikker og pædagogiske principper der er gældende i kommunens dagtilbud. Daginstitutioner etableres på baggrund af fastsat byggeprogram. Byggeprogrammet findes i sin helhed på hjemmesiden her under fanen Dokumenter. En privatinstitution skal hovedsagelig overholde de samme love og rammer som kommunale dagtilbud. Imidlertid har den private leverandør nogle frihedsgrader i forhold til økonomi, overskud og forældrebetaling. Endvidere optager privatinstitutionen selv børn. Private leverandører, der ønsker at etablere og drive dagtilbud efter Lov om Dagtilbud 19 stk. 5, skal i ansøgningen dokumentere, hvordan de vil efterleve de krav og forventninger, der fremgår af Gentofte Kommunes kriterier, som de er formuleret her. Ansøgningen skal dokumentere ansøgning / godkendelse hos øvrige myndigheder til efterkommelse af deres krav. 2. Formalia 2.1 Lovgivning og kommunale regler Privatinstitutionen er over-ordnet set forpligtet på at overholde og efterleve følgende: Den til enhver tid gældende lovgivning og regler på området, herunder : o Lov om Dagtilbud o Lov om Social Service o Forvaltningsloven og offentlighedsloven o Byggelovgivningen o Arbejdsmiljøloven o Fødevarelovgivningen o Miljølovgivningen Gældende retsgrundsætninger De til enhver tid gældende kommunale kriterier for dagtilbud.

2 Derudover skal privatinstitutionen efterleve: En pædagogisk læreplan der kan godkendes af kommunen og følge de krav kommunen formulerer Kommunalbestyrelsens beslutninger vedr. normeringsforhold og krav til sammensætning af personale og ledelse En vuggestuegruppe er mellem 8 og 13 børn, mens en børnehavegruppe er mellem 15 og 22 børn Udarbejde formål og vedtægter der skal være offentlig tilgængelige. Vedtægten skal godkendes af kommunen Fastsætte og offentliggøre forældrebetalingen Sikre forældre til børn i privatinstitution den samme inddragelse og medbestemmelse som i selvejende institutioner. Modtage og aflønne pædagogstuderende i praktik (dog først ved 48 enheder for vuggestuebørn eller 50 enheder for børnehavebørn eller integrerede institutioner) Det løbende kommunale tilsyn skal foregå frit og uhindret Indhente børneattester og straffeattester på ansatte og frivillige, som medvirker i det daglige arbejde med børnene. Hvis et firma udfører rengøring eller havearbejde eller der er håndværkere i en længere periode, hvor de ansatte er der samtidigt med børnene og derved bliver et kendt ansigt og hvor ansættelsesforholdet har karakter af fast tilknytning, skal I sikre, at firmaet har indhentet børneattester på disse ansatte. Sikre, at der tales dansk i institutionen, se afsnit 2.8 Udarbejde og administrere synlige og gennemskuelige optagelsesregler, der: o Er i overensstemmelse med almindelige retsgrundsætninger o Ikke udelukker visse grupper fra optagelse i institutionen Privatinstitutionen skal tage kontakt til kommunen, hvis det optager/har et barn indskrevet med særlige behov, således at kommunen kan vurdere behovet for særlige støtteforanstaltninger, herunder om det er hensigtsmæssigt, at barnet er optaget i det private dagtilbud. Forældrene skal mindst hvert 2. år og højest hvert år, have mulighed for at fravælge et sundt frokostmåltid. Privatinstitutionen skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for fravalget. Hvis forældrene har fravalgt et sundt frokostmåltid, skal de have mulighed for at oprette en forældrearrangeret frokostordning eller madordning for den mad, der ikke udgør frokostmåltidet. Privatinstitutionen kan fastsætte rammer for, hvordan ordningen skal tilrettelægges. 2.2 Økonomi Den private leverandører skal være kvalificeret, dvs., de skal: Udvise økonomisk hæderlighed, dvs. være en økonomisk troværdig samarbejdspartner, der overholder sine forpligtelser i forhold til: o At stille et depositum på kr. ved fremsendelse af ansøgning (depositum tilbagebetales, når kommunen har truffet afgørelse om ansøgningen). o At stille garanti på anfordringsvilkår, der svarer til udgifterne ved 3 måneders drift. Sammen med ansøgningen indsendes et budget for de første 12 måneder.

3 o At opfylde sine forpligtelser i forhold til betaling af skatter, sociale ydelser, indberetning til Told og Skat, Danmarks Statistik, Det Fælleskommunale lønkontor mv. i henhold til gældende lovgivning o At redegøre for, hvad et eventuelt overskud anvendes til (skal fremgå af dagtilbuddets formål og vedtægter). For børn med opholdskommune i Gentofte, der er optaget i en privatinstitution, yder kommunen tilskud, der afregnes månedligt forud med den private leverandør. Tilskud ydes fra det tidspunkt hvor barnet er berettiget til et dagtilbud under den kommunale forsyning, og hvor barnet er optaget i privatinstitutionen og indtil det tidspunkt, hvor børn almindelig vis optages i børnehaveklasse. Efter en konkret vurdering kan der ydes tilskud efter dette tidspunkt, når særlige forhold for det enkelte barn gør sig gældende. Tilskuddene driftstilskuddet, bygningstilskuddet og administrationstilskuddet betales af barnets opholdskommune og er fastsat ud fra niveauet i barnets opholdskommune. Tilskud fra Gentofte Kommune oplyses ved henvendelse til Henning Güldenstein, eller tlf. nr Eventuelt tilskud til et barn der har behov for støtte skal søges i opholdskommunen og tilskuddet bliver afregnet særskilt. Såfremt privatinstitutionen leverer et sundt frokostmåltid, gives der tilskud hertil. Tilskuddet beregnes ud fra en åbningstid på 50 timer ugentligt. Såfremt der holdes åbent i færre timer, reguleres tilskuddet forholdsvist. Der ydes ikke forhøjet tilskud til åbningstid udover de 50 timer ugentligt. Tilskud ydes på samme måde for børn med opholdskommune i Gentofte kommune, hvis de optages i privatinstitution i andre kommuner. Privatinstitutionen skal sikre at lønnen, arbejdstiden og andre arbejdsvilkår for de ansatte ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelser, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art. Kommunen kan udbede sig dokumentation for at privatinstitutionen lever op til denne forpligtelse. 2.3 Antal pladser I forbindelse med ansøgning skal det oplyses, hvor mange pladser der etableres. Antallet af pladser kan ikke ændres efterfølgende uden fornyet godkendelse fra kommunen. 2.4 Fysiske rammer for institutionen Bygningen skal kunne godkendes i henhold til bygningsreglementet ved Bygningsmyndigheden til daginstitutionsformål og kunne opnå godkendelse hos Brandmyndigheden til formålet. Derudover skal Gentofte Kommunes byggeprogram overholdes jf. ovenfor. Elementer af byggeprogrammet er, at der skal være et gulvareal i grupperummet på 3 m 2 pr. vuggestuebarn og 2 m 2 pr. børnehavebarn. I forhold til kommunens byggeprogram, som omtalt tidligere, kan der f.eks. gøres opmærksom på, at der skal der være garderoberum med tørrefaciliteter. Toiletrum i direkte forbindelse med grupperummene med toiletter og vaskerende. Pusleborde skal være højdejusterbare. Der skal

4 være fællesrum, vaskerum med vaskesøjle, rengøringsrum og kontor til administration. Personalerum, garderobe og toilet og badefaciliteter. Der skal der være et godkendt produktionskøkken med tilknyttet viktualierum. Produktionskøkkenet skal kunne producere mad til vuggestuebørn, mens det for børnehavebørn er tilstrækkeligt med et modtagekøkken til cateringmad. Såfremt daginstitutionen modtager vuggestuebørn skal der være en aflåselig liggehal til 2/3 af børnene. Der skal være opvarmet madrasrum (såfremt dette er udendørs) og monteres samtaleanlæg med lyttefacilitet. Arealet skal være uden sundhedsmæssig risiko. Der skal være dokumentation for, at grunden er undersøgt for forurening og eventuel fornøden afværge foranstaltninger foretaget. Der må ikke være skadelige eller giftige planter mm på grunden. Der skal etableres en sikker legeplads med legeredskaber, der overholder Dansk Standard samt tilgodeser børns behov for udvikling såvel fysisk som socialt mm. Der skal være barnevognsrum til opbevaring af barnevogne og klapvogne til forældrenes og institutionens brug. Der skal være aflåselige udhuse til legeredskaber mm. Arealet skal være indhegnet i en højde af 1,5 m. Låger skal være forsynet med børnesikring. Der henvises til byggeprogrammet i sin helhed jf. afsnit 1 Indledning. Såfremt der er tale om en privatinstitution med et meget begrænset antal børn, vil det konkret indgå, om nogle af disse krav ikke nødvendigvis skal opfyldes. 2.5 Personale Der skal ansættes en ansvarlig leder på fuld tid, der varetager den pædagogiske ledelse og den daglige administration af institutionen. Institutionens leder er ansvarlig for, at drift af institutionen sker i samarbejde med institutionens medarbejdere Institutionen skal mindst bemandes svarende til kommunens normeringsprincipper. Normtallet er: o 0-2 årige : 10,3 personaletimer pr. barn pr. uge o 3-6 årige : 5,15 personaletimer pr. barn pr. uge Såfremt åbningstiden er kortere end 50 timer pr. uge, kan der fratrækkes 1 % af grundnormeringen pr. åbningstime mellem 50 og 39 timer og 2 % pr. åbningstime under 39 timer. Stillingerne fordeles med: 65 % pædagoger og 35 % medhjælpere. Der kan accepteres en mindre forskydning heraf, hvorved der bruges lidt færre pædagogtimer. Såfremt der fremstilles mad skal køkkentimer bemandes med mindst 7 timer ugentlig + ½ time pr. barn ugentlig for de første 50 børn og ¼ time pr. barn for de efterfølgende børn, dog mindst 15 timer pr. uge. Personalet skal leve op til Fødevaredirektoratets krav. Såfremt maden leveres ydes et ekstra beløb i driftstilskud. Ansatte såvel som frivillige hjælpere skal fremlægge en tilfredsstillende privat straffeattest samt børneattest.

5 2.6 Rammer Eventuelle ændringer i åbningstiden skal meddeles forældrene med rimelig varsel, mindst en måned. Også ved lukkedage skal privatinstitutionen sikre pasning af de børn, der har behov. Den private leverandør er forpligtet til at tegne en løsøreforsikring, en erhvervsansvarsforsikring og en arbejdsskadeforsikring. Arbejdsskadeforsikringen skal også tegnes for kommunalt ansatte, der er beskæftiget i institutionen. Bygningen skal være bygningsbrandforsikret og husejerforsikret. 2.7 Serviceniveau Driftstilskud til vuggestuebørn indbefatter mad og bleer. Gældende retningslinjer for hygiejne og egenkontrol skal følges. Privatinstitutionen skal når den er godkendt udarbejde sammenlignelig brugerinformation. Den landsdækkende ordning for sammenlignelig brugerinformation er praktiseret ved etableringen af en IT-portal På portalen er der for hver kommune information om dagtilbud til børn i alderen 0 år og op til skolestart. Samtidig er der information om hvert enkelt dagtilbud i kommunen. De nærmere regler om udarbejdelse af sammenlignelig brugerinformation er fastsat i bekendtgørelse nr. 783 af 12. juni Bekendtgørelsen fastlægger både de overordnede rammer for sammenlignelig brugerinformation og de konkrete informationsparametre, som skal indgå. 2.8 Dansk sprog Udgangspunktet er, at hovedsproget i privatinstitutionen er dansk. Hvis der imidlertid er særlige forhold, der i den konkrete privatinstitution taler for, at dansk ikke skal være hovedsproget, har kommunen mulighed for at se bort fra dette krav. Det er i situationer hvor det ikke vil medføre integrationsmæssige problemer, der påvirker børns evne til at begå sig i det danske samfund. Privatinstitutionen skal begrunde sin ansøgning om, at dansk ikke skal være hovedsproget. Hvis Gentofte Kommune vælger at se bort fra kravet, skal privatinstitutionen i stedet sikre en danskstimulering, som gør at det enkelte barn ikke får integrationsmæssige vanskeligheder. Det vil sige, at barnet skal have evne til at begå sig i det danske samfund. Der udleveres særlig beskrivelse herom i den konkrete situation. 2.9 Sprogvurdering og sprogstimulering Privatinstitutionen er omfattet af forpligtelsen til at udføre sprogvurdering og yde sprogstimulering. Lov om dagtilbud fastlægger, at børn i alderen omkring 3 år, der går i dagtilbud, skal sprogvurderes, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning for behov for sprogstimulering. I Gentofte Kommune er det besluttet, at alle børn uanset om der er formodning for at de har behov for sprogstimulering, skal sprogvurderes. Det skal ske 2

6 gange, dels når barnet er i alderen omkring 3 år og igen når det er omkring 5 år. Privatinstitutionen skal sikre sprogvurderingen. Hvis der er behov, skal privatinstitutionen give sprogstimulering. Dog hvis det er åbenbart, at et barn ikke har behov for dansksproglige kompetencer, fordi det er barn af udenlandske forældre, der er her i landet i en kortere periode, og hvor barnet samtidig er optaget i dagtilbud, kan sprogvurderingen og sprogstimuleringen undlades. Kontakt kommunens talekonsulent i forhold til kommunens mål og rammer for sprogvurdering og sprogstimulering, samt materiale til brug herfor. Privatinstitutionen skal varetage sprogvurdering og sprogstimulering, og den skal varetages af en pædagog. Barnets forældre skal inddrages i forbindelse med sprogvurderingen og sprogstimuleringen. Ligesom forældrene skal have vejledning i at understøtte deres barns sproglige udvikling. Kommunen fører tilsyn med sprogvurderingen og sprogstimuleringen. De børn, der skal starte i skole i Danmark, vil blive vurderet af talekonsulenter fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i efteråret inden de starter i skole. I vurderingen af det enkelte barn tages der bl.a. hensyn til, hvor lang tid barnet har gået i privatinstitutionen Forældresamarbejde Der skal være en forældreindflydelse svarende til en selvejende institution. Forældrene skal som minimum skal have indflydelse på principperne for institutionens arbejde, for anvendelse af en budgetramme og indstillingsret og ret til at deltage i forbindelse med ansættelse af lederen og ved ansættelse af det øvrige personale en indstillingsret Børn med særlige behov Institutionen skal samarbejde med kommunen om indsatsen i forhold til børn med særlige vanskeligheder. Det private dagtilbud skal i henhold til bemærkningerne til loven tage kontakt til Gentofte Kommune, hvis det optager/har et barn indskrevet med særlige behov, således at kommunen kan vurdere behovet for særlige støtteforanstaltninger, herunder om det er hensigtsmæssigt, at barnet er optaget i privatinstitutionen. Hvis kommunen har bevilget støtte til et barn, skal støtten gives til barnet. Hvis kommunen vurderer, at barnets behov ikke kan tilgodeses i privatinstitutionen, kan forældrene pålægges at få flyttet barnet til en anden institution, der er indrettet til at klare barnets behov, eller som har personale med særlig uddannelse til at varetage barnets behov Tilsyn Dagtilbuddet er underlagt kommunens tilsynsforpligtelse. De kommunale myndigheder, der fører tilsyn med institutionen, jfr. 5, skal have adgang til når som helst at bese institutionen. Tilsynets bemærkninger og eventuelle ønsker forelægges for forældrerepræsentanterne og den private leverandør Optagelsesregler

7 Privatinstitutioner, jf. 19 stk. 5, fastsætter selv retningslinjer for optagelse og træffer selv afgørelse om optagelse. Retningslinjerne må ikke være i strid med almindelige retsgrundsætninger. Privatinstitutioner kan ikke afvise at optage børn, medmindre der ikke er plads i institutionen. Optagelsesreglerne skal som minimum overholde gældende lovgivning om lige adgang. Privatinstitutionen kan have et specielt formål, der gør, at der kan gives visse grupper fortrinsret. Det skal i givet fald fremgå af institutionens vedtægter. Der må ikke opkræves ventelistegebyr eller depositum. Dagtilbuddet kan alene afvise optagelse, hvis der ikke er ledige pladser (her træder ventelistekriterierne i kraft). Optagelses- og ventelistekriterierne skal være offentligt tilgængelige. Privatinstitutionen er forpligtet til at optage børn med handicaps eller andre særlige problemstillinger. Afslag om optagelse af børn med særlige behov kan alene begrundes ud fra følgende kriterier: o At de fysiske rammer ikke er eller kan tilpasses barnets behov o At personalets kvalifikationer ikke matcher de faglige krav, der skal til for at sikre børn med særlige behov de nødvendige udviklingsmuligheder (et privat dagtilbud kan optage alligevel, og derefter søge om støttepædagogressourcer) Forældrebetaling Den private leverandør sørger selv for opkrævning og inddrivelse af forældrebetaling. Reglerne for fripladstilskud og søskendetilskud følges jfr. vejledningen fra ministeriet. Der må ikke opkræves ventelistegebyr eller depositum Bortfald af tilskud og klagemuligheder Hvis kommunen får oplysninger om, eller via tilsyn bliver bekendt med, at en privat leverandør tilsidesætter krav og forpligtelser kan det medføre: Bortfald af tilskud med kort eller intet varsel, hvis Kommunalbestyrelsen skønner at kriterier misligholdes eller groft misligholdes. Erstatningsansvar. Klage over manglende godkendelse rettes til Kommunalbestyrelsen. Statsforvaltningen Hovedstaden er klagemyndighed i forhold til lovligheden af Kommunalbestyrelsens beslutning. Klage over fastsættelse af kommunens krav kan afhængig af klagens art påklages til Kommunalbestyrelsen eller Konkurrencerådet/konkurrencestyrelsen. Forældre til børn i det private dagtilbud kan forfølge et eventuelt erstatningskrav via de civilretslige instanser og myndigheder. Forældre kan henvende sig til kommunen, hvis de har spørgsmål eller oplevelser, der er relevante i forhold til tilsynet med det private dagtilbud Lukning Den private leverandør kan lukke privatinstitutionen med 3 måneders varsel (svarende til garantikapitalen jfr. pkt. 2.2) til den første i måneden.

8 Alle aktiver anskaffet ved det kommunale driftstilskud, herunder eventuelle kommunale investeringer, tilfalder kommunen ved institutionens ophør. 3. Kriterier for pædagogiske principper Privatinstitutionen gøres særligt opmærksom på gældende bestemmelser og formålsparagraffer i lov om dagtilbud i den pædagogiske sammenhæng skal særligt 8 om pædagogiske læreplaner og lovens formålsbestemmelser for dagtilbud, tages i betragtning. Endvidere gøres opmærksom på 11 vedrørende sprogvurdering og sprogstimulering. 3.1 Målsætning, politik og vision Den overordnede målsætning for at tilbyde børnepasning i Gentofte Kommune er ifølge kommunens standardvedtægt for dagtilbud: Kommunalbestyrelsens mål med børns ophold i en daginstitution, er formuleret i kommunens politik på børne- og ungeområdet hvor de værdier specificeres, som Gentofte Kommune kræver at alle dagtilbud arbejder efter og i visionen Tryghed, Leg og Læring - Børn Forandrer Verden fastlægges kommunens vision for børneliv for de 0-6 årige, hvor kommunen vil være førende med et børneområde på forkant med den globale udvikling og nytænkning baseret på forskning og evidens. Børn og deres forældre skal opleve tæt sammenhæng mellem familiens behov og tilbud af høj faglig kvalitet. Kommunen har de højeste ambitioner for udviklingen af barnets potentialer og for at skabe de bedste betingelser for børnene. Disse politiker skal danne udgangspunkt for udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan og skal afspejles i den pædagogiske praksis i dagtilbuddet. Læs hele visionen Tryghed, Leg og Læring - Børn Forandrer Verden her; B%C3%B8rn/Pasning/Andre-oplysninger-i-Dagtilbud/Det-bedste-b%C3%B8rneliv-2- fase?ny+vision+for+0-6+%25u00e5rs+omr%25u00e5det Fra 2013 gælder det, at alle børn tilbydes 1 times motion om dagen samt har tilbud om engelsk i børnehaven. Daginstitutionerne skal indrette deres virksomhed ud fra Dagtilbudslovens bestemmelser ( herunder bestemmelserne i den tilhørende vejledning ( endvidere med Børne- og Ungepolitikken for Gentofte Kommune for øje Institutionerne skal endvidere arbejde indenfor gældende vejledninger og politikker udarbejdet af Gentofte Kommune. 3.2 Gentofte Kommunes Børne- og Unge Politik Grundstenen i Børne- og ungepolitikken udgøres af fem værdier: Børn og unge skal have ansvar og medbestemmelse Børn og unge har ret til en alsidig udvikling Børn og unge har brug for synlige og tydelige voksne Mangfoldighed i børns liv Sunde børn og unge leger, lærer og lever bedre

9 3.2.1 Børn og unge skal have ansvar og medbestemmelse Det betyder at: Børn og unge er hovedpersoner i deres egen dagligdag. De har krav på medindflydelse og medansvar. Børn og unge skal mødes med klare krav og forventninger og lære at indgå i forpligtende fællesskaber som grundlag for medbestemmelse. Børn og unge skal lære demokratiets værktøjer og spilleregler og at respektere holdninger, kulturer og miljøer, der er forskellige fra deres egne. Det er forældrenes, de frivillige ledere og det kommunale personales ansvar, at børn og unge har medbestemmelse Børn og unge har ret til en alsidig udvikling Det betyder at: Børn og unge skal gives de bedste muligheder for at udtrykke og udvikle sig svarende til deres alder intellektuelt, kulturelt og kropsligt. Børns og unges mange intelligenser og potentialer skal stimuleres og udvikles i daginstitutionerne og andre steder hvor børn og unge opholder sig. Børns og unges indlæring af formelle færdigheder og kompetencer skal ses i sammenhæng med deres adgang til kropslig og kreativ udfoldelse Børn og unge har brug for synlige og tydelige voksne Det betyder at: Børns og unges opdragelse og udvikling er et fælles ansvar for alle de voksne, der omgiver dem primært forældrenes. Skolernes og institutioners faglige og pædagogiske profil skal være kendt af forældrene og andre samarbejdspartnere. Medarbejderne skal have indsigt og respekt for forældrenes viden om deres børn. Medarbejdere i institutioner og skoler kan stille krav til forældrenes deltagelse og engagement i samarbejdet om at give børn og unge de bedste rammer for en god opvækst. Tydelige voksne betyder anerkendelse af, at også konflikter og modsætninger giver udvikling. Forældre og personale skal vise tillid til hinandens evne til at håndtere konflikter og modsætninger Mangfoldighed i børns liv Det betyder at: Børn og unge udfordres i deres dagligdag, både intellektuelt, kulturelt og menneskeligt. Børn og unge skal opleve forskellighed som en styrke. Børn og unge skal opnå forståelse for menneskers forskellige levevilkår, både herhjemme og i andre dele af verden. Børn og unge skal have adgang til at kende den lokale kulturarv, de er født ind i, og som er en del af deres identitet. Personale og forældre har ansvaret for at udvikle børns og unges sociale kompetencer. Alle skal forstå og respektere, at livet består af forskellige normer og forskellige muligheder. Og at alle har forudsætninger for og pligt til at bidrage til fællesskabet. Børns og unges mulighed for at få en international dimension i deres opvækst udgør et vigtigt fundament i det senere voksenliv Sunde børn og unge leger, lærer og lever bedre Det betyder at: Sundhedsfremme og forebyggelse skal sikre de bedste udviklingsmuligheder for børn og unge og sikre, at også sårbare børn, unge og deres familier får de bedste muligheder.

10 Adgang til en sund daglig kost og fysisk aktivitet i hverdagen i institutioner, foreninger og hjemme er vigtig for deres trivsel og livsglæde. Børn og unge skal tilbydes inspirerende, udfordrende og æstetiske fysiske rammer. Der skal være rum til fordybelse og rum til leg og kropslig udfoldelse. Sundhed er en vigtig dimension i børns og unges dagligdag, både i forhold til deres egen krop, til omverdenen og i forhold til de konkrete tilbud i institutioner, skoler og kultur- og fritidsliv. 3.3 Gentofte Kommunes visionen for 0-6 år Ethvert barn udvikler egen identitet i et miljø med tryghed og nærvær. Det enkelte barn oplever glæden ved at lære, indgå i fællesskaber og forandre verden omkring sig Forældre og professionelle har de højeste ambitioner for udvikling af barnets potentialer, og skaber de bedste betingelser for børnene Hele visionen kan læses her. 3.4 Pædagogisk læreplan De fem værdier fra Børne- og Ungepolitikken samt visionen Tryghed, Leg og Læring - Børn Forandrer Verden skal, sammen med den øvrige lovgivning på området, danne rammen for udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan jf. 8 i lov om dagtilbud. Jf. 8 stk. 2 skal der sættes fokus på seks områder: Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Den pædagogiske læreplan skal indeholde en refleksion over hvert af disse seks temaer og en beskrivelse af hvordan temaerne skal praktiseres. Den pædagogiske læreplaner skal angive rammerne for læring og være et konkret redskab for institutionen der skal være sammenhæng mellem læreplanen og den pædagogiske praksis. Læreplanen skal afspejle den enkelte institution f.eks. størrelse, tosprogede eller børnegruppens sammensætning. Mht. kravene til målbeskrivelse og ansvar for udarbejdelse, godkendelse, opfølgning og evaluering af den pædagogiske læreplan, henvises til Lov om Dagtilbud. 3.5 Børn med særlige behov Kommunens overordnede mål er at sikre en kvalitativ opvækst for børn med funktionsnedsættelse med udbygget støtte og vejledning til det enkelte barn og dets forældre. Arbejdet med børn med særlige behov skal bygge på Lov om Dagtilbuds formålsparagraffer. Her lægges særlig vægt på at arbejde ud fra en inkluderende pædagogik i forhold til børn med særlige behov. Det skal sikres, at kommunens handlingsplan for børn med særlige behov følges. 3.6 Evaluering Der skal opstilles konkrete bud på, hvorledes der kan evalueres på de opstillede mål, og hvordan det kan sikres, at der tilrettelægges en proces, så der på baggrund af evalueringer kan

11 foretages justeringer, således at der bliver tale om en løbende udviklingsproces, med målfastsættelse, evaluering og justering. 4. Afslutning Ansøgning om godkendelse af privatinstitution skal sendes til Børn, Unge og Fritid, Dagtilbud. Der kan påregnes en svartid på tre måneder fra alle ønskede oplysninger er fremsendt. Såfremt der opstår ændringer i privatinstitutionens forhold, der afviger fra oplysningerne ved godkendelsen, skal kommunen informeres af den private leverandør.

Kriterier for godkendelse af privatinstitution:

Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution: Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune På baggrund af ændring af lov om Social Service lov nr. 400 af 1. juni 2005 (private leverandører

Læs mere

2.1 Lovgivning og kommunale regler Privatinstitutionen er over-ordnet set forpligtet på at overholde og efterleve følgende:

2.1 Lovgivning og kommunale regler Privatinstitutionen er over-ordnet set forpligtet på at overholde og efterleve følgende: Kriterier for godkendelse og drift af privatinstitution daginstitution i Gentofte Kommune På baggrund af lov om dagtilbud, har Gentofte Kommune i september 2005 fastsat kriterier for godkendelse af en

Læs mere

Revideret nov EMN Side 1

Revideret nov EMN Side 1 Kriterier for godkendelse og drift af dagtilbud som privatinstitution i Gentofte Kommune På baggrund af lov om dagtilbud, har Gentofte Kommune i september 2005 fastsat kriterier for godkendelse af en privatinstitution.

Læs mere

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud.

Gældende retsgrundsætninger. De til enhver tid gældende kommunale godkendelseskriterier for dagtilbud. Kriterier for godkendelse af privatinstitution i Kolding Kommune Med henvisning til Lov om dagtilbuds-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) har Kolding Kommune udarbejdet følgende

Læs mere

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni

NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Dato November 2010 NOTAT Dokumentnr. 833675v2 Sagsnr. 167081 Sagsbehandler edni Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Varde Kommune På baggrund af dagtilbudslovens 19, stk. 4 og

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn

KRAVSPECIFIKATION. 1. Menneske- og læringssyn KRAVSPECIFIKATION Denne kravspecifikation indeholder alle de formelle nationale krav og kommunale krav, som stilles til en privat leverandør af dagtilbud i Ballerup Kommune. Dermed får eventuelle interesserede

Læs mere

Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn

Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen 29.03.2019 Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn J. nr. 16.06.02P21 Sag: 2005/0004524-003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Børn og Pædagogik 2019 Indledning...2 Ansøgning...2 Depositum...2 Behandlingstid...2 Driftsgaranti...2 Økonomisk hæderlighed...2

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Dragør Kommune Børn og Pædagogik 20198 Indledning...2 Ansøgning...2 Depositum...2 Behandlingstid...2 Driftsgaranti...2 Økonomisk hæderlighed...2

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling.

Privatinstitutioner træffer selv, indenfor særlige regler, afgørelse om optagelse og fastsætter selv niveauet for forældrenes egenbetaling. Notatark Private Dagtilbud, Kravspecifikation Private dagtilbud Hedensted kommune Baggrund. Reglerne om etablering af private dagtilbud til børn i alderen 6 måneder (26 uger) og indtil barnet begynder

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner

Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner Kriterier for godkendelse af private daginstitutioner For at blive godkendt som privat daginstitution i Herlev Kommune skal private leverandører skriftligt dokumentere, hvordan de vil leve op til de krav,

Læs mere

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven)

Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Privatinstitutioner efter Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (Dagtilbudsloven) Godkendelseskriterier Følgende godkendelseskriterier indstilles til godkendelse:

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune

HJØRRING KOMMUNE. Godkendelseskriterier vedrørende drift af private institutioner. Hjørring Kommune Nørregade 2 9800 Hjørring Tlf. 72333333 hjoerring.dk Foto: Colourbox Baggrund: I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt for organisationer,

Læs mere

BØrne- og unge- Politikken: indhold og Form. BoerneUngepolitikken.indd 1 11/08/08 14:23:43

BØrne- og unge- Politikken: indhold og Form. BoerneUngepolitikken.indd 1 11/08/08 14:23:43 BØrne- og unge- Politikken: indhold og Form BoerneUngepolitikken.indd 1 11/08/08 14:23:43 værdistjernen Børne- og Ungepolitikken i Gentofte Kommune udvikler sig. En evalueringsrapport pegede på behovet

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 17-12-2018 j./sagsnr. 28.06.04-A26-1-18 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Godkendelseskriterier til private institutioner Her finder du informationer om godkendelseskriterier

Læs mere

Kriterier for godkendelse. Privatinstitutioner i Vejle kommune efter i Dagtilbudsloven. Vedtaget og revideret i BFU

Kriterier for godkendelse. Privatinstitutioner i Vejle kommune efter i Dagtilbudsloven. Vedtaget og revideret i BFU Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Vejle kommune efter 19 20 i Dagtilbudsloven Vedtaget 30.03.2011 og revideret i BFU 21.06.18 Lovgivning og standarder på området. Oprettelse af privatinstitutioner

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 03-09-2019 j./sagsnr. 28.06.04-A26-1-18 Godkendelseskriterier for private institutioner. Her finder du informationer om godkendelseskriterier for etablering af private

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Herved bekendtgøres lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, lovbekendtgørelse nr. 314 af

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikationen for private daginstitutioner efter 19, stk. 5. i Dagtilbudsloven er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven.

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 20. Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen skal godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens

Læs mere

Notat. Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud. Børne- og Ungeforvaltningen Institutionsafdelingen

Notat. Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud. Børne- og Ungeforvaltningen Institutionsafdelingen Notat Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Indledning Kravspecifikationen skal fungere som den konkrete udmøntning af lovgivningen om

Læs mere

GODKENDELSE AF PRIVATE INSTITUTIONER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET I HENHOLD TIL DAGTILBUDSLOVENS 19 OG 20

GODKENDELSE AF PRIVATE INSTITUTIONER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET I HENHOLD TIL DAGTILBUDSLOVENS 19 OG 20 Sagsnr. 16.05.07-P27-1-10 Cpr. Nr. Dato 13.09.2017 Navn Sagsbehandler Bente Bækvad Jensen Godkendelseskriterier for oprettelse af privat institution revideret pr. 30.04.18 GODKENDELSE AF PRIVATE INSTITUTIONER

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Side 1 af 5 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudsloven Kap. 3 19 stk. 5 Alle private leverandører, som

Læs mere

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner.

2. Privatinstitutionen forpligter sig til at leve op til de samme politikker, mål og rammer som er gældende for de kommunale daginstitutioner. Vejledning for etablering af privatinstitutioner. Marts 2013 Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af privatinstitutioner i henhold til Dagtilbudslovens

Læs mere

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Indledning Kravspecifikationen skal fungere som den konkrete udmøntning af lovgivningen om etablering

Læs mere

Kriterier for godkendelse af daginstitution i Vordingborg Kommune

Kriterier for godkendelse af daginstitution i Vordingborg Kommune Kriterier for godkendelse af daginstitution i Vordingborg Kommune Indhold Lovgivning og standarder. Generelle krav. Lokale krav. Optagelsesregler. Forældrebestyrelse. Sikkerhedsstillelse og økonomi. Tilskud.

Læs mere

Sønderborg Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitution og krav til løbende drift

Sønderborg Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitution og krav til løbende drift Sønderborg Kommune Jnr. 16.05.00.I02 Børn og Uddannelse april 2007 /EP/HF Ajourført 07.03.2013/ep korrektion på pkt. 6 afsnit 3 22.03.2013 Ajourført 28.11.2013 Korrektion takster 2014 Ajourført 04.12.2014

Læs mere

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Notat Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget cc: [Navn(e)] Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Dato: 9. august 2018 Sags nr.: 28.06.00-A26-1-18

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner

SKANDERBORG KOMMUNE. Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner SKANDERBORG KOMMUNE Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner Kriterierne er redaktionelt tilrettede i august 2012 Indledning Jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 kan daginstitutioner etableres og drives

Læs mere

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure

Indledning. 1. Lovgivning. 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure Indhold Indledning...2 1. Lovgivning...2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure...2 2.1 Depositum...4 3. Vedtægter...4 4. Fysiske ramme...5 5. Pædagogisk ramme...6 5.1 Pædagogiske læreplaner...6 5.2 Sprogvurdering

Læs mere

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud

Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Kravsspecifikation for private leverandører af dagtilbud Til private leverandører og andre interesserede Indledning Kravspecifikationen skal fungere som den konkrete udmøntning af lovgivningen om etablering

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune. Indhold. August 2019

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune. Indhold. August 2019 August 2019 Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet administration Kravspecifikationen for private daginstitutioner, efter

Læs mere

Notat vedrørende pasningsformer etableret i Billund Kommune efter Dagtilbudsloven for børn i alderen 0 til 5 år.

Notat vedrørende pasningsformer etableret i Billund Kommune efter Dagtilbudsloven for børn i alderen 0 til 5 år. Grindsted d. 27. februar 2018 Notat vedrørende pasningsformer etableret i Billund Kommune efter Dagtilbudsloven for børn i alderen 0 til 5 år. Sagsbehandler: Lisbeth Østergaard Telefon: 79727607 Journalnummer

Læs mere

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen August 2011 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indhold 1. Generelle krav... 3 1.1. Depositum... 3 1.2. Driftsgaranti... 3 1.3. Vedtægter...

Læs mere

Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud

Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud Aftalegrundlag (kravspecifikation) for private fritidstilbud Bilag 1 - Side 1 af 9 AFTALEGRUNDLAG FOR PRIVATE FRITIDSHJEM OG KLUBBER BAGGRUND 3 TILSKUD TIL BØRN BOSIDDENDE I FURESØ KOMMUNE 3 STØTTE TIL

Læs mere

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Fredericia Kommunes godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 - er vedtaget den 17. maj 2005 og trådte

Læs mere

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5

Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf. Dagtilbudsloven 19 stk. 5 Udkast indholdsmæssige ændringer er markeret med gul overstregning. Øvrige ændringer er af redaktionel karakter samt præciseringer nuværende kriterier Kriterier for godkendelse af privatinstitutioner jf.

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnegalaxen Viby

Virksomhedsplan for Børnegalaxen Viby Virksomhedsplan for Børnegalaxen Viby 1. Indholdsfortegnelse 1 Indhold 2 FORMÅL FOR INSTITUTIONEN BØRNEGALAXEN VIBY 2 3 FYSISK PLACERING 3 3.1 LOKALERNE 3 4 INSTITUTIONSBESTYRELSEN 3 5 BØRN 3 6 PERSONALESAMMENSÆTNING

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse af private dagtilbud som daginstitution i Svendborg Kommune Marts 2011 Udarbejdet af Børn og Unge Skole og Dagtilbud Godkendt i Udvalget for Børn og Unge d. xxx 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner

Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Redigeret 24.01.17 Hjørring Kommunes godkendelseskriterier til privat institutioner Baggrund I henhold til Dagtilbudsloven 19, stk. 4 er det muligt at oprette private daginstitutioner. Loven gør det muligt

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution

Dagtilbud og Skole. Vejledning Etablering af privat daginstitution Dagtilbud og Skole Vejledning Etablering af privat daginstitution Denne vejledning beskriver godkendelseskriterier og kvalitets- og leverandørkrav for etablering af private daginstitutioner i Assens Kommune

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier

SOLRØD KOMMUNE. Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a. Godkendelseskriterier SOLRØD KOMMUNE Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier Solrød, den 27. oktober 2005 Lovgrundlag Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 er vedtaget

Læs mere

Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn.

Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn. GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Den 31. januar 2014 Kravspecifikation for private dagtilbud til småbørn. J. nr. 28.03.04G01 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning....

Læs mere

GODKENDELSESKRITERIER

GODKENDELSESKRITERIER SKOLER OG INSTITUTIONER GODKENDELSESKRITERIER - FOR PRIVATINSTITUTIONER EFTER DAGTILBUDSLOVEN Indhold Indledning 3 Lovgrundlag 3 Godkendelseskriterier 4 Relevant lovgivning og standarder på området 4 Optagelsesregler

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning

Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave. Indledning ØU 030209 Bilag pkt. 25 Godkendelseskriterier for Private leverandører af dagtilbud - pengene følger barnet, 2. udgave Indledning Den ny lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet,

Læs mere

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Det kan være et forhindringsløb at starte en privatinstitution op, hvis I ikke har gode rådgivere ved hånden 1 Kære læser Spia s lille håndbog om oprettelse

Læs mere

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN

Driftsaftale. med puljeinstitutionen SAPIN Driftsaftale med puljeinstitutionen SAPIN Aftalen: Tillæg II til Driftsaftale side 18-25 - med puljeinstitutionen Sapin er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud til børn i Rudersdal Kommune Kravspecifikationen for private daginstitutioner efter 19, stk. 5. i Dagtilbudsloven er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven.

Læs mere

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner

i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner i Esbjerg Kommune Krav til oprettelse og drift af privatinstitutioner er godkendt af Esbjerg Byråd d. 02/10/2014. Redaktionelt ajourført efter Vejledning

Læs mere

Sønderborg Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitution og krav til løbende drift

Sønderborg Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitution og krav til løbende drift Ajourført senest d. 28.05.2019 Korrigerede takster Afsnit 1.1 lovgivning Afsnit 4. 1 og 4.2 og 4.3 s kriterier for godkendelse af privatinstitution og krav til løbende drift Godkendt af Sønderborg Byråd

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa

Dato: 24. maj 2005 j.nr meaa Til samtlige kommuner, amtskommuner m.fl. Departementet Dato: 24. maj 2005 j.nr. 321-9 meaa Orientering om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger i Haderslev Kommune

Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger i Haderslev Kommune Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger i Haderslev Kommune Indledning Det er et lovmæssigt krav, at Haderslev kommune forud for godkendelse af en pasningsaftale skal orientere forældrene

Læs mere

Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger

Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger Forskelle mellem dagtilbud og private pasningsordninger Dagtilbud Dagtilbud er tilbud for børn i alderen 0-6 år og består af: Kommunale dagplejere Kommunale daginstitutioner Selvejende daginstitutioner

Læs mere

Nej tæller ikke med i kommunens samlede pladsforsyning. Hvis institutionen lukker skal kommunen skaffe pladser til institutionens tidligere børn.

Nej tæller ikke med i kommunens samlede pladsforsyning. Hvis institutionen lukker skal kommunen skaffe pladser til institutionens tidligere børn. Etablering Kommunale daginstitutioner pr. 1. august 2018 Etableres og drives af kommunen, som træffer beslutning om lukning, sammenlægning mv. Privatinstitutioner pr. 1. august 2018 Etableres af privat

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

(udkast/foreløbig/endelig) Godkendelse af den private daginstitution XX

(udkast/foreløbig/endelig) Godkendelse af den private daginstitution XX (udkast/foreløbig/endelig) Godkendelse af den private daginstitution XX Hermed gives godkendelse til drift af privat daginstitution efter bestemmelserne i dagtilbudslovens 19 stk. 5 Aktuel godkendelse

Læs mere

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune

Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Køge Kommune I medfør af lov nr. 400 af 1. juni 2005 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Forslag. Dagtilbudslov

Forslag. Dagtilbudslov Fremsat den {FREMSAT} af Familie- og Forbrugerminister Lars Barfoed Forslag til Dagtilbudslov (lov om dag, -fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Formål 1. Formålet

Læs mere

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold

Kompetenceplan for Børne- og Undervisningsudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Beskrivelse/ Indhold Dagtilbudsloven Kompetenceplan for Børne- og Undervissudvalget overblik over kompetencer efter Dagtilbudsloven Formål og ansvar 3 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for dagtilbud n BilagØU_140120_pkt.10.03

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Indholdsfortegnelse: Formål Godkendelseskriterier for privatinstitutioner. Privatinstitutionens Godkendelse 2.1 Ansøgning 2.2 Endelig godkendelse 2.3 Privatinstitutionens forpligtelse Privatinstitutionens

Læs mere

Godkendelseskriterier privatinstitutioner i Sorø kommune

Godkendelseskriterier privatinstitutioner i Sorø kommune Godkendelseskriterier privatinstitutioner i Sorø kommune Indhold Ansøgningsprocedure... 2 Godkendelseskriterier... 2 Lovgrundlag... 2 Myndighedskrav... 3 Tavsheds- og underretningspligt... 3 Pædagogiske

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner Uddannelse og Arbejdsmarked Godkendt af Børne og Skoleudvalget den 9. september 2013, med tilføjelse vedtaget af Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014, og med ændring vedtaget af Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af private daginstitutioner Fanø Kommune godkender private daginstitutioner i henhold til Dagtilbudsloven 20a, hvis de lever op til lovgivningen og Kommunens

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private daginstitutioner Version september 2015 Thisted kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse af private daginstitutioner Version september 2015 Thisted kommune En privat daginstitution skal i lighed med kommunale dagtilbud leve op til den almindelige lovgivning på området samt de kriterier, som kommunen opstiller. I Thisted Kommune betyder dette, at en privat

Læs mere

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016

1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 1. Godkendelseskriterier for oprettelse af privatinstitutioner i Fredensborg Kommune pr.2.2.2016 Private leverandører, som jf. Dagtilbudsloven 19-20 ønsker at etablere og drive en privatinstitution i Fredensborg

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Afdelingen for Dagtilbud Oktober 2008 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens

Læs mere

Svendborg Kommune Sekretariat og Dagtilbud. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger. Generelle oplysninger

Svendborg Kommune Sekretariat og Dagtilbud. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger. Generelle oplysninger Svendborg Kommune Sekretariat og Dagtilbud Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger Generelle oplysninger 1 Oktober 2018 18/23683 Forældre kan vælge at få deres barn passet

Læs mere

Retningslinjer for private passere og private pasningsordninger ( 80)

Retningslinjer for private passere og private pasningsordninger ( 80) Retningslinjer for private passere og private pasningsordninger ( 80) Indledende bemærkninger Retningslinjerne for private passere og private pasningsordninger er indskrevet i Dagtilbudslovens bestemmelser

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen. 1 Forankring Den integrerede børnehaves navn er hjemhørende i Svendborg kommune, beliggende i Ollerup og er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution

Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution Institutionens navn: 1 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger.. 3 Typer af tilbud/børnenormering. 4 Åbningstider 4 Geografisk placering og fysiske rammer..

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune.

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud for børn i Herning Kommune. Målgruppe Målgruppen er de børn, der ellers vil kunne tilbydes en plads i et dagtilbud i Herning Kommune, jfr. Dagtilbudsloven.

Læs mere

Ansøgningsskema for godkendelse af privat institution

Ansøgningsskema for godkendelse af privat institution Ansøgningsskema for godkendelse af privat institution Private leverandører, der ønsker godkendelse til drift af en privat institution, jf. Lov om Dag-, Fritids- og Klubtilbud 20, beliggende i Slagelse

Læs mere

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN

Driftsaftale BLÅMUSLINGEN Driftsaftale med puljeinstitutionen BLÅMUSLINGEN Aftalen: Tillæg til Driftsaftale - side 8-15 - med puljeinstitutionen Blåmuslingen er godkendt i Børn & Familieudvalget xx/xx 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Halsnæs Kommune. Kravspecifikation for private dagtilbud i Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune. Kravspecifikation for private dagtilbud i Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Kravspecifikation for private dagtilbud i Halsnæs Kommune 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1Hovedprincipper for godkendelseskriterierne.... 3 1.2 Lovgrundlag for og krav til

Læs mere

Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune

Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Børne- og Fritidsforvaltningen 2013 Godkendelseskriterier for private

Læs mere

Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018

Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Ny dagtilbudslov 2018 Vedtaget den 24. maj 2018 Kort om lovens to hovedelementer og gennemgang af de politiske beslutninger der skal træffes 1. Styrket kvalitet i dagtilbud 2. Øget fleksibilitet for forældre

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen

Økonomi og Administration. Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Etablering Kommunal dagpleje Etableres og drives af Horsens Kommune, som træffer beslutning om dimensionering og organisering. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Gitte Mk Nielsen Sagsnr. 28.00.00-G01-9-17

Læs mere

Den fri Hestehaveskole

Den fri Hestehaveskole 02/06/09 Den fri Hestehaveskole Hvad siger friskoleloven? 36a. En fri grundskole kan for børn, der er fyldt 3 år, for tiden, indtil de begynder i børnehaveklasse, varetage opgaver som privatinstitution

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune:

Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private pasningsordninger i Horsens Kommune: 1. Indledning: I stedet for at benytte et kommunalt eller et privat dagtilbud, kan forældre i Horsens Kommune

Læs mere

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v.

DAGTILBUDSLOVEN. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering, børnemiljøvurdering m.v. DAGTILBUDSLOVEN Offentliggørelsesdato: 22-06-2011 Socialministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Kapitel 2 Formål, pædagogisk læreplan, sprogvurdering,

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune

Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år. i Frederiksværk-Hundested Kommune 2006/SLU/007-001 tsi Kravspecifikation for private daginstitutioner 0-6 år i Frederiksværk-Hundested Kommune 1. Indledning Kravspecifikationen er udarbejdet på baggrund af loven om private leverandører

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DRAGØR MENIGHEDSBØRNEHAVE

VEDTÆGTER FOR DRAGØR MENIGHEDSBØRNEHAVE VEDTÆGTER FOR DRAGØR MENIGHEDSBØRNEHAVE 1 Navn og hjemsted Privatinstitutionens navn er den private institution Dragør Menighedsbørnehave hjemhørende i Dragør kommune, beboende i Menighedssamfundet hus,

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Dagtilbudsloven er vedtaget den 24. maj 2007. Loven samler for første gang reglerne om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. i en

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) LBK nr 1214 af 11/10/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2019 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2018-4436 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) LBK nr 668 af 17/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2011-3847 Senere ændringer til forskriften

Læs mere