(dlwok^ifé^poi) PÅTEGNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(dlwok^ifé^poi) PÅTEGNING"

Transkript

1 (dlwok^ifé^poi) MØDERET FOR HØJESTERET MØDERET FOR LANDSRET Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) C- 35~S> PÅTEGNING l7.kar890t>637 * p:i fællesdekl aration for Vejle Midtpunkt mellem A/S Handelsselskabet Danmark som ejer af matr.nr. 462 a, 462 c, 491 a, 458 a, 459 og 460 Vsjle bygrunde og Frelsens Hær som ejer af matr. nr-.% ; #61* a Vejle l P bygrunde. endommen matr.nr. 460 Vejle bygrunde er opdelt i 9 ejerlejligheder, foranstående fællesdeklaration begæres tinglyst på disse ejerlejghedert jævnfør deklarationens 6. Vejle, den 17. marts 1989 er Schmidt INDFØRT I DAGBOGEN FOR VEJLE CIVILRET..17 f&7 r <&??* ty S /-9 - ra**/ Ji* tete*, øø& RÅDHUSCENTRET yojens. TELEFON POSTGIRO TELEFAX INT. TELEFAX

2 @^%x É)(^^(PU! fé [P[fD MPDtnn fo«landshu Akt: Skab nr. % 6' s3 -( u4f>4d&s-af-d mmerkofitoret) BLD/mh /ty &> MØDERET MØDERET FOR HØJESTERET F0R LANDSRET RÅOHUSCENTRET VOJENS - TLF FCLLESDEKLåEtATION FOR "VEJLE MIDTPUNKT" U ndertegnede 1. A/S Handelsselskabet Danmark (reg.nr ) Staldgårdsgsde Vejle Z?mB9Q 422? der er e i er ci ae idblt c j c i i u o ffi iu c : matr. nr. ^462 a, 162 c og 191 a Vejle byrrunde, beliggende Vestergade 11/Stal dgårdsgade i, Vejle, matr. nr. 158 a Vejle bygrunde, beliggende Nørregade 35/Tønnesgade 2, Ve;le, matr. nr. 159 Vejle bygrunde, beliggende Tønnesgade 1, Vejle, matr. nr. 160 Vejle bygrunde, beliggende Tønnesgade 6/Staldgårdsgade 2. Vejle, g medundertegnede 2. Frelsens Hær Frederiksberg Alle København V der er ejer af den faste ejendom, RÅDHUSCENTRET X- VOJENS. TELEFON POSTGIRO TELEFAX (^ INT. TELEFAX

3 D(&]^7( ik ifécgfpttd- MODI Hl 1 FOM MPt<{ SU HM MPDIRLI ro*uand5ri 1 a: matr. nr Vejle bygrundé, beliggende Staldgårdsgade i\, Vejle pålægger herved de anførte ejendomme nedennævnte deklaration i tilslutning til byggeprojekterne på parternes respektive ejendomme: I. Projektet "Vejle Midtpunk". S 1. Parternes ovennævnte ejendomme betegnes af parterne som '"Vejle Midt^ punkt". Parterne har indgået en projektaftale om renovering, henholdsvis nedbrydning og nyopferelse af bygningerne på parternes respektive ejendomme. Parterne forestår hver for sig egen projektering og udførelse. Projektet indebærer en gennemgribende renovering af denne -del af Vejle midtby med etablering af nye gadeforløb i tilslutning til Nørregade/- Tønnesgade, S taldgårdsgbde og Vestergade, der således forbindes via dette nye gadeforløb. Formålet er blandt andet*, at området skal virke som en forlængelse af det nuværende gågadeforløb i Nørreg=de. I forbindelse med projektet etableres en række nye butikker, kontorlo^ kaier, lejligheder m.v. mec hovedadgang fra det nye gadeforløb. Denne deklaration skal såiedes sikre, at dette område sk~] kunne fungere som et sådant sammenhængende område, i praksis svarende til, at der var tale om en enkelt fast ejendom. I tilfælde af tvivl skal deklarationen derfor fortolkes til fordel for fællesskabet. II. Grundareal* hegn, beplantning m.v. S 2. Hele det frie, ubebyggece grundareal på de anførte ejendomme udføres og opretholdes med fast belægning - fliser, asfalt eller lignende - RÅDHUSCENTRET 21. i00 VOJENS.TELEFON POSTGIRO TELEFAX I* INT. TELEFAX

4 MPDl RL 1 FOR HØJf STI Rf. 1 4CVOKA1 oew Rf i ror LANDSRI ^ Akt: Skab nr. ludlyldes-atdommerkontoret) li s ei v d 1 s m anvendelse til gadeareal. Der henvises til vedhæftede skitse over. ond rådet, hvorpå der er foretaget indtegning af henholdsvis det bebygde csråde. og det ubebyggede grundareal. Af skitsen fremgår* at der g en tiel af arealet skal etableres (fjorten) parkeringspladser, der s al have karakter af offentlige parkeringspladser. Af skitsen fremgår 1 geledes, hvorpå arealet, der vil blive etableret beplantninger eller a dre faste indretninger på det ubebyggede areal. Bortset fra sådanne i dretninger skal grundarealet stedse opretholdes som et frit og åbent ont råds. Der må ingensinde etableres nogen form for hegn eller anden afrim in g i.skel eller andet steds på den enkelte ejers grundareal s kæ clr etableres andre faste indretninger. Placering af løststående bl orrerkasser eller tilsvarende, som er sædvanligt for et sådant områce dog tilladt, i det omfang det på ingen måde er til gene for den nød-' ndige færdsel - kørende som gåenc-e - i området. På samme måde ker. n er.kelte ejer tillade ejendommens brugere sædvanlig fortovsudstiing cg -skiltning i butikkernes åbningstid. 0 A b m r enorvnte belægning etableres i henbold til indgået projekt aftale af S Handelsselskabet Danmark. Den lebende ren- og vedligeholdelse paller imidlertid den enkelte grundejer. Området skal opretholdes i en get hø j ren- og vedligeholdelsesstanddard. Der skal således fejes cg ngcrss mindst en gang dagligt. L geleses påhviler snerydning den enkelte ejer. Gadebelysningen etabier s egså af den enkelte ejer i sar.råd med kommunen. Der skal være en b lysning svarende til sædvanlig gågadebelysning. Vedl igeholdelsen herpånviler også ejerne hver for a sig. [II. Færdsels- og opholdsret. 3. er skal være en gensidig og fri fsrdsels- og opholdsret på de i afnit to anførte ubebyggede grundarealer for ejerne og brugerne af ce espe*:tive ejendomme, for disses kunder samt for offentligheden (det iræcissres dog herved, at denne bestemmelse ikke er til hinder for, at RÅDHUSCENTRET VOJENS. TELE^Dtt POSTGIRO TELEFAX INT. T ^ FAX -f

5 J (É w [k mfe m EP ØT) / samtlige ejere i fællesskab kan beslutte et hindre offentlighedens adgang til området i visse perioder af døgnet uden for normbl åbnings-- tid. En beslutning herom kræver dog enighed). Heraf følger, at der er fri ret til gående færdsel i hele området. Der er desuden fri ret til kørende færdsel til og fra de ovenanførte parkeringspladser med adgang fra Stal dgé rdsgade. Den øvrige del af.grundeareal et skal derimod have karakter af gågadeområde. På dette område må der således ikke ske nogen form for kørende færdsel, ejheller cyklende, alene med undtagelse af varekørsel. Varekørsel må dog kun ske i overensstemmelse tned de regler, der gælder for den tilstødende gågade, herunder med begrænsninger i den periode af døgnet, hvor sådan kørsel må finde sted. Deri må ikke finde nogen form v parkering sted uden for det anførte parkeringsområde. Til- og frakørsel må desuden kun ske fra Staldgårdsgade. Det fremhæves, at eventuelle ændringer i adgangsforholdene, indretninger m.v. kan have en sådan karakter, at det også skal godkendes af myndighederne, herunder brandmyndighederne. IV. Ledningsnet n.v. S 4. Foruden allerede bestående forsynings- og af1edningsnet vedrørende vand, kloak, el, fjernvarme, TV, telefon eiler andet, vil der i for-j bindelse med områdets opbygning blive etableret yderligere forsyningsog af 1 edni ngsnet, herunder også til afledning af overfladevand, nye f j er nv armel edninger, el, vand, kloak, TV, telefon m.v. tværs over de enkelte ejendomme. Der pålægges herved alie de ovennævnte ejere en pligt.til at tåle tilstedeværelsen af såo=nne forsynings- og afledningsnet m.v., herunder til at tåle etablering af eventuelle yderligere ledninger/net af tilsvarende eller ander art, herunder bredbåndsnet, naturgas eller andet. Ejerne skal desuden tåle, at der sker.fremti dige ef ter sy n og kontrol, reparations- cg vedligeholdelsesarbejder eller andet herpå. Udgifterne til reparation og vedligeholdelse fordeles blandt grundejerne, medmindre udgiften afholdes af forsyningsvirksomheden, således: RADHUSCENTRET VOJENS. TELEFON f POSTGIRO TELEFAX INT. TELEFAX +45 * 5= 05 24

6 MODI KI»c«- Mcuisnm i ADVOK*-! MøMHll»Ot IANDSHI 1 Akt: Skabnr. (udfyldes af dommerkontoret) ved ledninger cv., der udelukkende befinder sig på og betjener en enkelt ejendom, afholdes udgiften af denne ejer alene, ved ledninger m.v., der befinder sig på flere ejendomme, men udelukkende betjener er. enkelt/enkelte ejendomme, afholdes udgiften alene af ejerne af de "betjente" ejendomme, forholdsmæssigt fordelt efter grundarealernes størrelse, der sker samme forholdsmæssige fordeling, som under litra b beskrevet for ledninger m.v., der er fælles for alle ejendomme. Nii r den endelige placering af afløbsledningerne foreligger vil der som ejb tillæg til nærv=rnede deklaration blive tinglyst rids, der viser denne placering. Sammen med nærværende deklaration tinglyses vedhæftede rids, betinget som "foreløbigt tryk". Centerforening. 55. For såvidt angår es ovenfor anførte fire ejendomrre, som tilhører A/S Handelsselskabet Danmark, vil der blive etableret en Centerforening, som skal forestå ren- vedligeholdelsesarbejdet samt snerydningen af friarealerne samt drift, vedligeholdelse og reparation af den udvendige gadebelysning, eventuel beplantning m.v. Der kan indgåes aftale miellem A/S Handelsselskabet Danmark og Frelsens Hs r om, at sidstnævnte ilslutter sin ejendom til denne Centerforening. Udgifterne til Cenerforeningens opgaver fordeles i henhold til et budget, beregnet forholdsmæssigt efter de enkelte bygningers etageareal. For såvidt angår arealet i stueetagen anvende en faktor på 1, på fcrste sal en faktor på 0,75» og på anderj og tredje sal en faktor på 0,50. yl. Tinglysningt prioritetsstilling og påtaleret. RÅDHUSCE'.TRET VOJENS. TELEFON POSTGIRC TELEFAX INT. TELEFAX

7 (al^!kg,\r-(g[p[ro' MØDl Rtl» O«MØJt $t R[ 1 S 6. Nærværende fællesdeklaration begæres tinglyst servitutstif tende p.å ejendommene matr. nr. 162 a, ^62 c, 191 a» 158 a, og 161 a Vejle bygrunde. Deklarationen begæres tinglyst med prioritet forud for al peiuegæld, iren med respekt af allerede tinglyste servitutter. $ 7. Påtaleberettiget i henhold til servitutterne er de til en hver tid værende ejere af de øvrige ejendorrme, samt Vejle byråd for så vie: angår pkt. 2, 3 og Kommuneplanloven. 8. I henhold til kommuneplanlovens 36 skal der indhentes samtykkeerklæring fra Vejle kommune til tinglysning af nærværende deklaraticr. Eojl c, den Z&.j u-ru 1986 København, den /y, ^'}<tifrC for Frelsens Hær FRELSENS HÆRS BYGMNC FORRETNINGS AKTIESELSKAB Frederiksberg A&e Københav- V RÅDHUSCENTRET VOJEMS. TELEFON POSTGIRO TELEFAX Z4. INT. TELEFAX

8 SJWCsJl&rD'x- tpdi] Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) MØDERET FOR HØJESTERET MØDERET FOR LANDSRET 1 medfør af 36, stk. 1,1 kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 287 af 26/6 1975) meddeler Vejle Byråd herved samtykke til, at foranstående servitut ting-'yses. Tilvejebringelsen af en lokalplan i h.t. ovennævnte lovs 16, stk. 2 og 3, er ikke påkrævet. Teknisk udvalg, den S^/ /*/?/. Ru.v. INDFØRT S DAGBC FOR VEJLE CIVILRET" 2 7FEB..198! fiuuf <^r' SkcfL**^ ; RÅDHUSCENTRET VOJENS TELEFON POSTGIRO TELEFAX ±. INT. TELEFAX

9

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7 afskrift af DEKLARATION. Undertegnede Ego-Byg A/S pålægger hermed matr.nr. 3 bm. 3 bn, 3 bo, 3 bp. 3 bq. 3 br, 3 bs. 3 bt. 3 bu. 3 bv, 3 bx. 3 by, 3 bz, 3 bæ, 3 bø, 3 ca, 3 eb. 3 cc. 3 cd. 3 ce, 3 cf.

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

):\)!:.:~~::i'\:::'><:::

):\)!:.:~~::i'\:::'><::: EllEPARKEN ILysTRUP Ejer: Fabrikant G. A. L. Thorsen, Lystrup Projekt: Rådg. civilingeniør S. E. Landstrøm, Lystrup Advokat: Lrs. A. Therkelsen, Store Torv 5, Aarhus C Salg: Ejendomsmægler T. Saabye, Lystrup

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N.

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8 fe, Vrold under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET 08092014 1 NAVN, HJEMSTED OG VÆRNETING 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Holdepunktet. 1.2 Foreningens hjemsted er Furesø Kommune. 1.3 Værneting

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: 108-149 Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 2630 Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen 94 8000 Århus C

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale)

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale) MOLTKE-LETH ADVOKATER 88 I9 J.nr. 12455 mb/hd Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. Ejerlav og matr. nr.: Vallerød by, Hørsholm, 4 cs Bygning 1 på lejet grund Beliggenhed: Stadionallô 9 2960 Rungsted Kyst

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Ejerlav: Vejen by, Vejen Matr. nr.: Del af matr. nr. 35 bb og 34gø Beliggende: Gormsvej 6 6600 Vejen KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Undertegnede Vejen kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen sælger herved til medundertegnede

Læs mere

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken

Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken Seniorbofællesskabet Egebakken Grundejerforeningen Egebakken VEDTÆGT FOR GRUNDEJERFORENINGEN EGEBAKKEN KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er grundejerforeningen Egebakken

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Teknik og Miljøafdelingen 18. februar 2015/JWF Sagsnr. EMN-2014-06939

Teknik og Miljøafdelingen 18. februar 2015/JWF Sagsnr. EMN-2014-06939 Teknik og Miljøafdelingen 18. februar 2015/JWF Sagsnr. EMN-2014-06939 Notat vedrørende høringssvar til forslag til lokalplan 12-011 for område til offentlige formål og erhverv ved Bredhøjvej samt tilhørende

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT J. nr. 4782 ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind 1.1.1.1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere