Sund økonomi i både bro- og tunnelforslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sund økonomi i både bro- og tunnelforslag"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr november 2010 Indhold Sund økonomi i både broog tunnelforslag 1 Miljødata fra Femern Bælt på internettet 3 Jernbane over Femern Bælt er højt prioriteret 4 Store muligheder hvis barrierer kan overvindes 7 Hurtigere distribution og et forbedret arbejdsmarked 9 Boligpriserne vil stige i takt med jernbanens standard 11 Fed ler i Femern Bælt 13 Besøg femern.dk for flere informationer om den faste forbindelse over Femern Bælt. Vester Søgade 10 DK-1601 København V T F E Sund økonomi i både bro- og tunnelforslag Uanset om der skal bygges en skråstagsbro eller en sænketunnel på Femern Bælt vil prisen stort set være den samme. Broen koster 38,5 mia. kr. og tunnelen 37,9 mia. kr. (2008 priser). Det fremgår af et konsolideret anlægsoverslag pr. 1. november 2010 fra. Overslaget er udarbejdet på baggrund af skitseprojekterne fra de rådgivende ingeniører, COWI-Obermeyer, som har udarbejdet skitseprojekt for en skråstagsbro, og Rambøll-Arup-TEC, som har udarbejdet skitseprojekt for en sænketunnel. I forhold til det hidtidige anlægsskøn, som projekteringsloven fra 2009 hviler på, er broen blevet dyrere og tunnelen billigere. Der er stadig tale om et økonomisk sundt og rentabelt projekt. Investeringen i kyst-kyst forbindelsen kan som planlagt betales tilbage af trafikanterne inden for en 30-årig periode, nøjagtig som det er tilfældet med forbindelserne over Storebælt og Øresund, siger administrerende direktør i Femern A/S, Leo Larsen. Det er alene anlægsoverslaget, der er revideret på baggrund af arbejdet med skitseprojekterne og andre undersøgelser. Der er ikke nogen ændringer i de overordnede forudsætninger for den finansielle udvikling i projektet, dvs. der er tale om uændrede forudsætninger med hensyn til realrente, takster, trafik og TEN-støtte fra EU. Anlægsoverslaget er det bedst mulige bud på baggrund af de foreliggende oplysninger; bl.a. er det udarbejdet før VVM- Side 1/15

2 undersøgelsen, der først finder sted i Det kan derfor ikke udelukkes, at nye oplysninger, myndighedskrav, politiske krav eller forsinkelser som følge af klagesager mv. vil kunne føre til ændringer af projektet eller tidsplanen og dermed af prisoverslaget. Det endelige anlægsbudget vil blive lagt fast i forbindelse med vedtagelsen af anlægsloven i Folketinget. Forligspartierne bag den faste forbindelse over Femern Bælt, dvs. Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance, har på et møde den 2. november 2010 bekræftet deres støtte til projektet. Yderligere detaljer om det konsoliderede anlægsoverslag for projektet findes på Anlægsoverslag pr. 1. november priser Sænketunnel Skråstagsbro Anlægsomkostninger 26,0 mia. kr. 26,2 mia. kr. Øvrige arbejder 1,9 mia. kr. 1,8 mia. kr. Totale anlægsomkostninger* 27,8 mia. kr. 28,0 mia. kr. Projektledelse, driftsforberedelse mv. 5,2 mia. kr. 5,0 mia. kr. Reserver 4,8 mia. kr. 5,5 mia. kr. Samlede bruttoomkostninger* 37,9 mia. kr. 38,5 mia. kr. Forventet EU-støtte 4,5-8,2 mia. kr. 4,6-8,4 mia. kr. Samlede nettoomkostninger* 29,7 33,4 mia. kr. 30,1 33,9 mia. kr. * Summen kan afvige fra enkeltposterne som følge af afrunding Side 2/15

3 Miljødata fra Femern Bælt på internettet To års omfattende miljøundersøgelser i Femern Bælt nærmer sig en afslutning. Undersøgelserne har givet en stor mængde information, som nu skal vurderes og indgå i den endelige VVM-redegørelse. Selv om arbejdet endnu ikke er afsluttet, findes mange data fra undersøgelserne allerede på internettet. I løbet af sommeren blev omfanget af miljøundersøgelserne præsenteret og diskuteret med myndigheder og miljøorganisationer i Danmark, Tyskland og de øvrige Østersø-lande. I øjeblikket gennemgår myndighederne de kommentarer, der er kommet til miljøundersøgelsesprogrammet i høringsperioden. Der er modtaget høringssvar fra Danmark, Tyskland, Sverige, Norge, Finland og Polen. forventer, at selskabets miljøkonsulenter som planlagt vil kunne indsamle de sidste data i det omfattende miljøprogram ved årsskiftet De mange informationer fra miljøundersøgelserne skal herefter samles og evalueres og vil danne grundlag for den VVM-redegørelse, som skal udarbejde i Som følge af vores politik om åbenhed fremlægger vi løbende de ubearbejdede miljødata på internettet, så alle interesserede kan følge med. Fx er det nu muligt at følge ruterne for mærkede marsvin og for visse fuglearter, siger Anders Jensen, miljøchef i. Satellitovervågning af marsvin Som en del af miljøundersøgelserne blev ni marsvin fanget i indre danske farvande og udstyret med satellitsendere. Marsvinenes færden kan følges på harbour porpoise trackit website. På websitet vælges ID nummeret på det marsvin, man ønsker at følge og herefter klikkes på "update". Fugletelemetri undersøgelser Et andet website præsenterer de såkaldte fugletelemetri undersøgelser. Telemetri giver forskerne et redskab til at indsamle data for fugles adfærd og levevilkår fx når de fouragerer. Telemetri anvendes også i forbindelse med undersøgelser af fuglenes bevægelser indenfor Femern Bælt området og under træk over lange distancer. Side 3/15

4 På bird study site, som administreres af DHI på vegne af, kan man se ruterne for de enkelte fugle, der følges via satellit, radiosendere eller GPS loggere. Hav og vindforhold Endnu et site, som også administreres af DHI på vegne af, viser meldinger om hav og vejrforhold i Femern Bælt området. Meldingerne, som rækker fem dage frem, opdateres to gange om dagen, mens målingerne registreres kontinuerligt. Meldingerne er baseret på 3D hydrodynamiske prognoser, bølge prognoser og meteorologiske prognoser. Se prognoserne her. Yderligere oplysninger om miljøundersøgelserne findes på Jernbane over Femern Bælt er højt prioriteret Den planlagte, faste forbindelse over Femern Bælt mellem Danmark og Tyskland er et væsentligt bidrag til at lukke hullet mellem det skandinaviske jernbanenet og jernbanenettet i det øvrige Europa. Når forbindelsen åbner, vil det give øget kapacitet for gods- og persontrafik og afkorte rejsen med 160 km i forhold til den eksisterende forbindelse via den dansk-tyske landegrænse og Storebælt. Femern Bælt ligger på strækningen mellem Palermo og Stockholm, som EU har udpeget som en af de jernbanekorridorer, hvor mulighederne for godstransport skal forbedres. EU har som overordnet mål at udvikle en mere bæredygtig mobilitet og vil derfor gerne gøre Side 4/15

5 godstransport på jernbane mere attraktiv og konkurrencedygtig, så der flytter gods fra lastbiler til tog. Forbindelsen over Femern Bælt blev oprindeligt planlagt som en tosporet, elektrificeret jernbane med en hastighed for persontog på 160 km/t og for godstog på 120 km/t samt en firesporet motorvej. Under det forberedende arbejde med den faste forbindelse er det besluttet at opgradere hastighederne til 200 km/t for persontog og 140 km/t for godstog. 118 tog hvert døgn Transportministerierne i Tyskland, Schleswig-Holstein og Danmark samt Deutsche Bahn AG og er enige om, at jernbaneforbindelsen over Femern Bælt i 2025 ventes at betjene 78 godstog og 40 persontog pr. døgn. Persontogene forventes at fordele sig med 18 internationale, 18 regionale og op til 4 nattog hvert døgn. Både kapaciteten og rejsetiderne forbedres væsentligt i forhold til forholdene i dag. En togtur mellem København og Hamborg tager i dag 4 ½ time. Med en fast forbindelse kan turen gøres på 3 timer, svarende til en tidsbesparelse på 33 procent. Jernbanegods over Femern Bælt udgør i dag en forsvindende lille del af markedet med en markedsandel på omkring 5 procent. Når den faste forbindelse åbner i 2020 forbedres jernbanens konkurrenceevne betydeligt og opnår hermed mulighed for at øge sin markedsandel. Især den internationale godstrafik mellem Skandinavien og det europæiske kontinent får særlig fordel af den forbedrede jernbaneinfrastruktur. Passagertrafikken forventes at vokse med flere hundrede procent når forbindelsen åbner. I dag er der årligt passagerer og det tal forventes at vokse til 1,4 millioner passagerer, en stigning på 300 procent. Side 5/15

6 Fordele for samfundet Analyser forud for beslutningen om at planlægge og projektere en fast forbindelse over Femern Bælt viser, at der er store nationale, regionale og europæiske gevinster ved at gennemføre projektet. Forbedret konkurrenceevne. Forbindelsen vil forbedre konkurrenceevnen for virksomhederne på begge sider af Femern Bælt, herunder i Øresundsregionen og Nordtyskland. Det bliver billigere og nemmere for virksomhederne at afsætte deres produkter og serviceydelser i hele Europa, hvilket vil være til gavn for forbrugerne. Samfundsøkonomiske gevinster. De samfundsøkonomiske gevinster, der opstår som konsekvens af en øget fleksibilitet og sparet rejsetid, er opgjort til netto 15 mia. kr. (ca. 2 mia. EUR). Heraf vil knap 5 mia. DKK (ca. 0,7 mia. EUR) tilfalde Danmark og resten det øvrige Europa. Hertil kommer de mere langsigtede økonomiske gevinster, som opstår på baggrund af en styrket konkurrence, forbedret konkurrenceevne, øget produktivitet og lavere omkostninger. Disse kan opgøres til ca. 3 mia. kr. (ca. 0,4 mia. EUR) udover de direkte samfundsøkonomiske gevinster. Miljøgevinster: Det er beregnet, at der kan forventes en reduktion i udledningen af CO2 med mere end tons om året i forhold til fortsat færgefart forudsat at den nuværende færgerute lukker. Det svarer til CO2-udledningen fra det årlige energiforbrug i en større dansk provinsby. Side 6/15

7 Store muligheder hvis barrierer kan overvindes De nye muligheder for at etablere stærke videnskabelige og erhvervsmæssige klynger kan sikre Femern Bæltregionen en position blandt Europas førende. Potentialet for klynge samarbejde afhænger imidlertid af, om eksisterende barrierer kan fjernes. Det er nogle af konklusionerne fra en ny undersøgelse af potentialet for fremtidige klynge-samarbejder i Femern Bælt-regionen. Undersøgelsen er foretaget af Christian Wichmann Matthiessen, professor i geografi ved Københavns Universitet, og Dr. Hayo Herrmann fra Kiel Universitet. Forskelle i forskningskultur mellem Tyskland og Øresundsregionen er en af de barrierer, som skal overvindes. Et andet problem er de geografiske afstande mellem de nordtyske klynger og dem i Øresundsregionen. Professor Wichmann Matthiessen og Dr. Herrmann har studeret klynger og netværk samt eksisterende og potentielle grænseoverskridende forbindelser i Femern Bælt-regionen. Deres konklusion er, at der i særlig grad er muligheder for klynger af samme struktur og med samme fokus i forskellige dele af Femern Bælt-regionen. Hvis de grænseoverskridende aktiviteter forstærkes, vil sådanne klynger også blive stærkere. Klyngerne forekommer inden for life science sektoren, informationsteknologi samt i fødevare- og mediesektoren. Fødevarer såvel som IT- og mediesektorerne, der er repræsenteret i hele Femern Bælt-regionen, spiller alle en vigtig rolle i de regionale økonomier. Medierne er specielt stærkt repræsenteret i de to metropoler Hamburg og København. Side 7/15

8 Andre industrielle sektorer i regionen, som nyder godt af grænseoverskridende forbindelser, er logistiske netværk og grøn teknologi. Også turismeindustrien er bredt repræsenteret i regionen, men sektoren har for øjeblikket kun få grænseoverskridende forbindelser. Fælles for disse sektorer er, at en fast Femern Bælt-forbindelse vil gøre det lettere at styrke grænseoverskridende samarbejde. Dette vil igen resultere i stærkere klynger, og i nogle tilfælde give regionen en fremtrædende europæisk position inden for de respektive områder. Life science klyngen har det største potentiale for at opnå en topplacering i Europa, idet life science er en vigtig industrisektor i store dele af regionen med virksomheder, som typisk producerer lægemidler og medicinsk udstyr - fra kørestole til høreapparater. De fleste arbejdspladser er baseret på teknisk og faglig ekspertise. Forbedring af grænseoverskridende samarbejde mellem de allerede eksisterende netværk inden for dette område vil kunne skabe en life science klynge med en uovertruffen position i Europa. Forbedret infrastruktur skaber stærkere forbindelser Øresundsregionen har en af de stærkeste life science klynger i Europa: Medicon Valley. Samtidig råder Mecklenburg-Vorpommern over en anden life science klynge, Biocon Valley, som har tætte forbindelser til life science klynger i Slesvig-Holsten og Hamburg. Medicon Valley og Biocon Valley er forbundet via ScanBalt netværket, en meta-klynge inden for biovidenskab i den baltiske region, hvor ScanBalt fungerer som en koordinerende platform for sine medlemmer. Netværkene har forskellige, men komplementære prioriteter. Når virksomheder inden for de forskellige netværker indser dette, vil det knytte tættere forbindelser mellem dem. Bedre infrastruktur fører til bedre udveksling af informationer og tættere samarbejdsforbindelser. Dr. Heinrich Cuypers, Senior Project Manager, Biocon Valley, mener, at grænseoverskridende forbindelser er nøglen til en stærkere life science sektor. Han siger: "En optimal infrastruktur er en forudsætning for øget grænseoverskridende udveksling af ansatte og varer." Ifølge Dr. Cuypers vil en fast Femern Bælt-forbindelse være til særlig fordel for virksomheder i det vestlige Mecklenburg-Vorpommern, fordi rejsetiden til deres danske og svenske naboer vil blive positivt påvirket af en fast forbindelse. For virksomheder længere mod øst vil Rostock- Gedser færgeruten fortsat give den korteste rejsetid. Stig Jørgensen, administrerende direktør for Medicon Valley Alliance, er enig i, at god infrastruktur er en væsentlig faktor i udviklingen af en stærkere life science sektor. Han understreger dog, at infrastruktur alene ikke er tilstrækkelig: Side 8/15

9 "Åbningen af Øresundsbroen fremmede pendling og gav life science virksomheder på den danske side nye muligheder for at ansætte kvalificerede medarbejdere fra Skåne. Når det drejer sig om samarbejde mellem virksomheder fra de to forskellige sider af Øresund, er aktiviteterne dog fortsat på et lavt niveau, siger han. Stig Jørgensen forholder sig skeptisk til, hvordan en fast Femern Bæltforbindelse kan styrke partnerskaber mellem Medicon Valley og Biocon Valley, fordi afstanden mellem de to grupperinger fortsat vil være betydelig. Han påpeger videre, at forskningskulturen i Danmark og Sverige har flere ligheder med den anglo-saksiske forskningsverden end med Tysklands og Frankrigs. Disse barrierer accepteres af professor Wichmann Matthiessen, hvis anbefaling til beslutningstagere og andre aktører i Nordtyskland, Sjælland og Skåne, er at mobilisere: "Det er vigtigt at skabe en life science platform, hvor forskningen og den offentlige og den private sektor mødes for at fremme forskning, udvikling og markedsføring. Til dette formål er det nødvendigt at oprette en økonomisk stærk organisation mellem parterne. Med hensyn til den lange afstand mellem to grupper er det væsentligt, at infrastrukturen på begge sider af den nye forbindelse forbedres, herunder hurtige jernbaneforbindelser og motorveje." Hurtigere distribution og et forbedret arbejdsmarked Hvad vil en fast forbindelse betyde rent praktisk for virksomheder i Femern Bælt-regionen? Vi har spurgt nogle eksportvirksomheder om deres forventninger til logistik og marked med en fast forbindelse. Lolland Det er ikke nemt at spå om, hvordan man vil handle om otte år, især ikke for en travl virksomhed i hård, international konkurrence. Vi har alligevel bedt virksomhedsledere om at give deres bud på, hvad de tror, Femern Bælt-forbindelsen kommer til at betyde i det daglige. Rekruttering og ressourcer Kongskilde Industries A/S i Sorø på Vestsjælland fremstiller produkter til korntørring og procesanlæg til papir- og plasticindustrien. Virksomheden er allerede etableret i Tyskland, og har umiddelbart ikke planer om at udvide markedet på grund af den faste forbindelse. Vi er allerede etableret med egne tyske datterselskaber, som varetager salget på det tyske marked, siger administrerende direktør Anette Ilsøe. Side 9/15

10 Vi bruger ikke færgeruten Rødby-Puttgarden, vores eksport kører via Jylland. Normalt sender vi én lastbil til det tyske marked om dagen, plus cirka ti lastbiler til Polen, Frankrig, Italien og Spanien. Men vi vil naturligvis undersøge, om det bliver billigere eller hurtigere at benytte Femern Bælt-forbindelsen frem for at køre via Jylland. Femern Bælt er ikke direkte afgørende for os, men i forhold til arbejdsstyrke og ressourcer i Region Sjælland, hvorfra vi rekrutterer vores medarbejdere, vil Femern-projektet naturligvis betyde en del. På den ene side vil Femern forventes at trække mange medarbejdere fra Region Sjælland, men samtidig vil det også gøre området mere attraktivt at bo i, og det kan give en positiv effekt, når det gælder kvalificerede medarbejdere, siger Anette Ilsøe, Kongskilde Industries. Ikke mere udkantsdanmark Hardi International A/S, i Nørre Alslev på Falster og Taastrup på Sjælland, producerer marksprøjter til landbruget og andet sprøjtemateriel. Jeg tror ikke, at en fast Femern Bælt-forbindelse vil få direkte betydning for Hardi. Indirekte kan den få betydning ved, at regionen som helhed bliver mere attraktiv og bevæger sig væk fra udkantsdanmark, siger produktionsdirektør Preben Kristensen. Hardi International A/S sender ca. fem lastbiler sydpå via Tyskland om ugen. Det er vores samarbejdspartnere på transportsiden, der vælger ruten, og nogle af dem bruger Rødby-Puttgarden. Jeg tror ikke, vores logistik vil ændre sig nævneværdigt når den faste forbindelse kommer, bortset fra at de sydgående transporter, der i dag går via Gedser-Rostock, vil kunne rykke til Rødby. Mod det taler dog, at vejnettet syd for Rostock er væsentlig mere fremkommeligt på grund af ringere belastning. Hvis vores samarbejdspartnere på transportsiden alligevel vælger den faste forbindelse, vil de ikke være afhængige af stramme afgangstider på færgerne, og det vil i begrænset omfang betyde, at vores forsendelsesarbejde bliver mere fleksibelt, siger Preben Kristensen. Optimering af distributionen Tømmer- og trævarevirksomheden Bernd Jorkisch GmbH & Co KG i Daldorf, Slesvig-Holsten, driver forretning i Nordtyskland. Dr. Mario Hölscher, medlem af ledelsesgruppen, tror, at en fast forbindelse vil give mulighed for at optimere virksomhedens netværk. HanseBelt-regionen (mellem Hamburg og Fehmarn) har allerede nu en central funktion i den internationale træindustri. Vores geografiske beliggenhed er perfekt. Via Østersøen importerer vi tømmer fra Skandinavien og Rusland. Vores handel i retning af Nordsøen foregår via Hamburg. Side 10/15

11 Jorkisch vil bl.a. få gavn af den faste forbindelse over Femern Bælt, fordi den vil give os mulighed for at udvide vores distributionslogistik til Danmark og Sverige endnu mere, siger Dr. Mario Hölscher. Boligpriserne vil stige i takt med jernbanens standard Den kommende Femern Bælt-forbindelse vil betyde stigende ejendomspriser i hele korridoren Hamburg- København, hvis der investeres i opgradering af jernbanen. Når Femern Bælt-forbindelsen åbner, vil ejendomspriserne i korridoren København Hamburg stige, men hvor meget de stiger afhænger af, hvor mange penge der bruges til opgradering af jernbanen. Det er nærheden til en effektiv togforbindelse, der er afgørende, viser en kommende rapport*) fra. Fehmarn Beregningerne i rapporten viser en betydelig stigning i boligpriserne jo mere tilgængelige boligerne er. En 10 pct. stigning i tilgængelighed - f.eks. 10 pct. sparet rejsetid - vil øge priserne på alle ejerboliger i det berørte område med 1,3 pct. Den forventede forbedring af tilgængeligheden hænger klart sammen med omfanget af investeringer i jernbanen. I rapporten beskrives tre scenarier: Scenarie 0 De eneste forbedringer er investeringer i kyst-til-kyst forbindelsen over Femern Bælt. Køretiderne forbliver de samme, med undtagelse af turen over selve Femern Bælt, og vejtransport er generelt hurtigere end jernbanetransport. Der vil derfor ikke være nogen effekt i form af udbygning af storbyområder, og der vil heller ikke være målbare effekter på boligpriserne, hverken på den tyske eller den danske side. Scenarie 1 Foruden investeringer i selve kyst-til-kyst forbindelsen vil der også blive investeret i jernbaneforbindelsen på land, hvilket resulterer i en gennemsnitshastighed for passagertog på 100 km/t mellem Hamburg og København, inklusive stop på otte stationer. Toget er den hurtigste transportform til de områder, der ligger i nærheden af stationer. I dette scenarie viser beregningerne, at boligpriserne i byer med stationer stiger med tæt ved 2 pct. Scenarie 2 Både Tyskland og Danmark investerer i en højhastighedsbane og tog af Side 11/15

12 TGV-typen med en gennemsnitshastighed på 165 km/t. Køretid Hamburg-København med stop på otte stationer er 120 minutter. Kører toget uden stop mellem Hamburg og København, er køretiden 90 minutter, med en gennemsnitshastighed på 220 km/t. Som en effekt af den forbedrede tilgængelighed vil storbyregionerne vokse markant. I dette scenarie vil boligpriserne vokse med mellem 7,5 og 8,5 pct. i byer med stationer, også på Fehmarn og Lolland-Falster. Ifølge den danske transportminister Hans Christian Schmidt er der ikke økonomi til at investere i en helt ny højhastighedsbane på strækningen København-Hamburg, og scenarie 2 bliver derfor formentlig ikke en realitet. Med mere beskedne investeringer i jernbanen mellem Hamburg og København, som angivet i scenarie 1, vil man ifølge rapporten kunne se moderate stigninger i ejendomspriserne på ca. 2 pct. Stationer og jobs til ægtefæller Ejendomsmægler Flemming F. Bentzon fra Nybolig i Nykøbing Falster kender boligmarkedet på Lolland-Falster, og han er enig i scenariernes konklusioner. Det er jo svært med procenter, men jeg synes at prisstigningen ser rigtig ud dog under forudsætning af, at vi får stationerne. Et hurtigtog, der bare kører hen over Lolland-Falster nytter ikke noget. Prisstigningerne afhænger af, om vi kan få folk til at flytte hertil, og så er det afgørende, om der også findes job til ægtefællen i området. For det går ikke, hvis begge ægtefæller skal pendle, så hænger hverdagen ikke sammen, når de f.eks. skal hente børn i børnehaven. Kan du forestille dig, at danskerne vil flytte syd for Femern Bælt og pendle fra Tyskland? Det kommer helt an på prisen. Hvis de tyske priser holder niveauet, og det er billigere at købe hus og bil og dagligvarer, og de stadig kan beholde deres job på den danske side, så tror jeg at folk vil flytte sig efter det, ligesom det skete i Øresundsregionen efter åbningen af den faste forbindelse mellem Sverige og Danmark. Men der er en generel smertegrænse på fem kvarters transport til jobbet. Det kan vi se i dag, hvor det svarer til afstanden fra Nykøbing Falster til København, siger Flemming F. Bentzon. Den tyske ejendomsmægler Björn Petersen fra John Spiering Immobilien e.k. i Kiel mener også, at en fast forbindelse vil påvirke huspriserne i Nordtyskland: "I princippet skal enhver udviklingsakse især en miljømæssigt fornuftig en som jernbanen betragtes som en positiv infrastrukturforanstaltning. I dette tilfælde er der tale om tre områder: Det område, der berøres af emissionerne, det område, der ikke berøres af emissionerne, men som har en direkte fordel, og det område, der kun drager fordel af yderligere foranstaltninger som f.eks. byggemodning af Side 12/15

13 oplandet. Også her spiller de nærmere omstændigheder en afgørende rolle, og prisudviklingen afhænger af, hvilket område der er tale om. Samlet set vil der kunne forventes positive effekter. Det kan dog ikke udelukkes, at der også vil være delområder med negative udviklingstendenser. Disse kan være af mindre omfang eller endda helt undgås, hvis den samlede foranstaltning slår helt igennem, og hvis der opstår synergieffekter mellem de tre områder, kan det gavne dem alle," siger han. *) Rapporten Den faste Femern Bælt-forbindelse: regionale udviklingsperspektiver, der udkommer i januar 2011, er resultatet af et analyseprojekt udført for af forskere fra Sverige, Danmark og Tyskland under ledelse af professor Christian Wichmann Matthiessen fra Københavns Universitet. Fedt ler i Femern Bælt Sidste fase af de geotekniske undersøgelser på Femern Bælt er nu gået i gang. Alle planlagte prøveboringer er gennemført og et geoteknisk prøvefelt er etableret i et område, hvor havbunden er karakteriseret ved en meget fed lertype. De geotekniske data, som indsamler, er nødvendige til at kunne bygge en bro eller en tunnel over Femern Bælt. De geotekniske undersøgelser blev indledt i 2008 og ventes afsluttet i Prøveboringer afsluttet I begyndelsen af september afsluttede entreprenørselskabet Fugro Side 13/15

14 prøveboringerne, der blev indledt i foråret Gennem de seneste to sommersæsoner har Fugro gennemført boringer 50 steder i havbunden. På hver position er udført to boringer, hvoraf de dybeste når ned til 100 m. Samlet svarer det til, at der er optaget ca. 5 km jordprøver med en diameter på 10 cm. Boreprøverne er løbende fragtet til et laboratorium i Lyngby nord for København. Her foretager den rådgivende ingeniørvirksomhed GEO flere end 1000 avancerede forsøg med prøverne for at bestemme jordens egenskaber mht. deformation og styrke. De mange forsøgsresultater vil tegne et mere præcist billede af jordbunden i Femern Bælt og dermed give et grundlag for at dimensionere både en bro og en tunnel. Havbunden mellem Danmark og Tyskland varierer en del, og på forhånd ved vi, at det er mest besværligt på den tyske side. Det skyldes, at det såkaldte palæogene ler her ligger ganske tæt på overfladen af havbunden og denne fede, plastiske lertype er meget kompliceret at arbejde med. Derfor er det nødvendigt med mange og langvarige forsøg for at bestemme lerets egenskaber, forklarer Jens Kammer, chef for geoteknologi i. På den danske side af Femern Bælt består de øvre lag af et tykt lag moræneler og midt i bæltet er kridtlaget tæt på havbunden. Det er mere kendte jordtyper, som ikke giver så mange udfordringer som det palæogene ler. Stor skala forsøg indledt For bedre at kunne forstå den palæogene lers natur, er i gang med at etablere et geoteknisk prøvefelt i Femern Bælt, hvor der skal gennemføres forskellige forsøg de næste to år. Prøvefeltet ligger ved den tyske kyst ca. en km ud for Puttgarden. Formålet med undersøgelserne er at belyse, hvordan jordbund og forskellige konstruktionsdele vil opføre sig, når der bygges en bro eller en tunnel i området. Prøvefeltet ligger på 10 m vanddybde og dækker et område på 30 x 60 meter. 10 meter af havbunden i dette prøvefelt vil blive udgravet i tre forskellige faser (se illustrationer). På havbunden vil der løbende blive placeret måleudstyr, der over de næste to år skal indsamle geotekniske data. Side 14/15

15 Pæle og instrumenter vil blive installeret i og omkring det udgravede område for at måle og overvåge bevægelser i jorden under forskellige belastningsforhold. Alle data vil blive sammenholdt med resultaterne fra laboratorieundersøgelserne hos GEO i København. Når undersøgelsen afsluttes i 2012, vil havbunden blive fuldstændigt genetableret. Side 15/15

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 211 Offentligt Fra: Transportministeriet [mailto:abonnement@trm.dk] Sendt: 10. marts 2008 14:30 Emne: Abonnementbesked fra Transportministeriet - Transportminister

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1

Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 306 Offentligt Udvikling af korridoren Øresundsregionen - Gedser - Rostock - Berlin Fase 1 For Hansestadt Rostock Regionaler Planungsverband Mittleres Mecklenburg Stadt

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Administrerende direktør Leo Larsen April 2010 Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten

Femern Bælt forbindelsen. Konsekvenser for jernbanegodstransporten Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2009 1 Femern Bælt forbindelsen Konsekvenser for jernbanegodstransporten efter 2018 2019 2 Så drastisk bliver det nok ikke Men

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia

DB Schenker Rail Scandinavia DB Schenker Rail Scandinavia Miljørigtig godstransport og effektivitet på tværs af grænser Sverige Danmark - Tyskland 1 Om DB Schenker Rail Scandinavia er ejet i fællesskab af Deutsche Bahn (D) og Green

Læs mere

Stigende opbakning til Femern Tunnel

Stigende opbakning til Femern Tunnel Nyhedsbrev nr. 36 maj 2014 Indhold Stigende opbakning til Femern Tunnel 1 Økonomien i Femern Bælt tunnelen er sund 3 Virksomheder i Slesvig- Holsten klar til at blive underentreprenører på Femern tunnel

Læs mere

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S

Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør. Railion Scandinavia A/S Stig Kyster-Hansen Administrerende direktør Railion Scandinavia A/S 1 Status og perspektiv Finanskrise godsmængderne under pres Krisen er også mulighedernes vindue Ledig kapacitet Projekter der ikke tidligere

Læs mere

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 16. maj 2013 Femern. Nye muligheder Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Christian Wichmann Matthiessen Københavns Universitet

Læs mere

Den faste forbindelse under Femern Bælt. Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker

Den faste forbindelse under Femern Bælt. Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker Den faste forbindelse under Femern Bælt Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker Den korteste vej mellem Nordeuropa og Skandinavien En del af det europæiske transportnetværk Den faste forbindelse

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen Fremtidsmulighederne for containertransport i dansk og nordeuropæisk perspektiv 1. marts 2012 Om DB Schenker Rail Scandinavia

Læs mere

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør De tre forbindelser Sverige Danmark SGA035 Tyskland Sund & Bælt Holding A/S Den danske stat Den svenske stat Sund

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, maj 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

Store anlægsprojekter skaber vækst

Store anlægsprojekter skaber vækst Markedsdirektør Søren Vikkelsø BaneBranchen 17. maj 2010. Store anlægsprojekter skaber vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst

Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst Bilag 7 - Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst 1. Indledning Som varslet i Aktstykke 140 (afgjort den 3. juni 2010) har Femern A/S på baggrund af drøftelser med de danske og tyske myndigheder

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Anlægsoverslag for en sænketunnel sammenligning med projekteringsloven

Anlægsoverslag for en sænketunnel sammenligning med projekteringsloven 1. november 2010 Anlægsoverslag for en sænketunnel sammenligning med projekteringsloven 1. Indledning I projekteringsloven, som blev vedtaget i april 2009, fremgår det af bemærkningerne, at en sænketunnel

Læs mere

REGIONALØKONOMISK ANALYSE

REGIONALØKONOMISK ANALYSE Analysegrundlaget Formålet med den regionaløkonomiske analyse er at vurdere den regionale fordeling af de samfundsøkonomiske gevinster og tab ved etableringen af en fast Femer Bælt-forbindelse, udtrykt

Læs mere

3. oktober Femern Bælt-forbindelsen (kyst-kyst) Status for projektering. Debatoplæg

3. oktober Femern Bælt-forbindelsen (kyst-kyst) Status for projektering. Debatoplæg 3. oktober 2011 Femern Bælt-forbindelsen (kyst-kyst) Status for projektering Debatoplæg Dette debatoplæg er udarbejdet af: Femern A/S Femern A/S har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Status for arbejdet med Femern Bælt-forbindelsen

Status for arbejdet med Femern Bælt-forbindelsen Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Claus F. Baunkjær Status for arbejdet med Femern Bælt-forbindelsen Claus F. Baunkjær Femern A/S 1 Femern Bælt-forbindelsen mellem

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

GREEN STRING CORRIDOR

GREEN STRING CORRIDOR GREEN STRING CORRIDOR Femern Bælt-forbindelsens betydning for den sydvestlige del af Østersøen Ved udviklingschef Kristian Johnsen, Region Hovedstaden PowerPoint har forhindret en automatisk overførsel

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur

Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Holdningspapir om dansk-tysk infrastruktur Dansk-Tysk Handelskammer, februar 2016 1 Dansk-tysk infrastruktur er grundlaget for handelen mellem Tyskland og de nordeuropæiske lande. For virksomheder i Danmark,

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Storstrømsbroen. - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående

Storstrømsbroen. - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående Storstrømsbroen - En ny bro til tog, biler, cyklister og gående En ny Storstrømsbro Helsingør Sjælland Kalundborg København Roskilde Sverige Ringsted Odense Køge Slagelse Næstved Storstrømsbroen Rødby

Læs mere

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter Præsentation ved Kent Bentzen Formand for FDT Foreningen af Danske Transportcentre Vicepræsident for

Læs mere

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen

Perspektiver for udviklingen af. med bane i Danmark. Kontorchef Tine Lund Jensen Perspektiver for udviklingen af den intermodale godstransport med bane i Danmark Kontorchef Tine Lund Jensen Side 2 Hvorfor skal vi overhovedet tale om intermodalitet? Samspillet mellem transportformerne.

Læs mere

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010

Indhold. femern.dk. Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Nyhedsbrev nr. 9 9. december 2010 Indhold Korridor for linjeføring af Femern Bælt-forbindelsen lagt fast 1 Forslag til lokale veje og anlæg 2 Analyse af miljøfølsomhed 3 Ekspropriation 4 Forlods overtagelse

Læs mere

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne

Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne Transportministeriet Kommissorium for strategisk analyse af udbygningsmulighederne i Østjylland 30. april 2009 I Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms,

Læs mere

Teknisk gennemgang af VVM

Teknisk gennemgang af VVM ne es Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 330 Offentligt Femern Bælt-forbindelsen Teknisk gennemgang af VVM rt te es Femern A/S Præsentationen 1. Claus Baunkjær, adm. direktør - Status og proces for

Læs mere

Nordeuropas største anlægsprojekt Vi skaber en ny region

Nordeuropas største anlægsprojekt Vi skaber en ny region e ter acing paste ould Femern A/S Nordeuropas største anlægsprojekt Vi skaber en n region Tak fordi vi må komme l. Niels Erik Mortenn Design Manager, Portals & Ramp Femern A/S er bgherre for den faste

Læs mere

Når verdens længste sænketunnel banker på

Når verdens længste sænketunnel banker på Femern Bælt-forbindelsen Når verdens længste sænketunnel banker på Steen Lykke Teknisk direktør, Femern A/S Femern A/S En dansk statsejet virksomhed Den danske stat Transportministeriet Sund & Bælt Holding

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen BAN FEMERN 2016 Høj folder 12.indd 1 20/05/16 09.36 Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske

Læs mere

Tyske myndigheder behandler ansøgning om 18 km tunnel

Tyske myndigheder behandler ansøgning om 18 km tunnel Nyhedsbrev nr. 29 november 2013 Indhold Tyske myndigheder behandler ansøgning om 18 km tunnel 1 Femern forbindelsen skaffer de første 6 lærlinge- og elevpladser 2 inviterer entreprenører til grundig gennemgang

Læs mere

Er fremtidens. infrastruktur

Er fremtidens. infrastruktur Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 407 Offentligt Er fremtidens infrastruktur grænseoverskridende i Jylland? UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) foretræde for Folketingets Trafikudvalg 26. Marts 2009 1

Læs mere

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen

Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer. Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen Investeringer KKR HOVEDSTADEN i fremtiden Fælles indspil om hovedstadsregionens trafikale udfordringer Borgmester Kjeld Hansen, formand for KKR og Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen 21. april 2008

Læs mere

Revolution på det skandinaviske logistikmarked

Revolution på det skandinaviske logistikmarked Revolution på det skandinaviske logistikmarked DK Nordeuropas stærkeste og mest innovative logistikklynge i støbeskeen I de kommende år vil der blive investeret massivt i infrastrukturen i regionerne i

Læs mere

BAGGRUND OG SAMMENHÆNGE

BAGGRUND OG SAMMENHÆNGE Overordnede betragtninger Formålet med dette kapitel er i en kort og oversigtlig form at præsentere nogle overordnede sammenhænge i relation til faste forbindelser generelt og nogle centrale erfaringer

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

Business Lolland-Falster

Business Lolland-Falster Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 54 Offentligt Business Lolland-Falster 31. oktober 2015 1 Analyse af en dobbeltsporet jernbane til Lolland-Falster 1.1 Pendlingsstrømme Pendling

Læs mere

InterCity tog og green freight corridor

InterCity tog og green freight corridor InterCity tog og green freight corridor Resume fra forprojekt: Oslo - København korridoren - med inblick mod Hamburg 2022 EUROPEISKA UNIONEN A Europeiska regionala utvecklingsfonden WP 1: InterCity tog

Læs mere

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen Green String Corridor har analyseret den fremtidige persontogstrafik Hamborg - København - Malmö. Analysen viser, at det er muligt at halvere rejsetiden mellem Hamborg og København-Malmö og samtidig etablere

Læs mere

Den Sjællandske Tværforbindelse

Den Sjællandske Tværforbindelse Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 206 Offentligt Den Sjællandske Tværforbindelse Kalundborg Havn Frode Laursen P.K. Justesen Harboe Bryggeri Ardagh Glass Novenco Haribo Lakrids Royal Unibrew

Læs mere

Debatoplæg til idéfase

Debatoplæg til idéfase Femern Bælt Debatoplæg til idéfase September 2009 2 Femern Bælt Indhold Forord 3 Femern Bælt-forbindelsen 4 De danske jernbanelandanlæg 5 De eksisterende anlæg 6 Etablering af dobbeltspor 6 Elektrificering

Læs mere

Trafikcharter. Greater Copenhagen

Trafikcharter. Greater Copenhagen 12. oktober 2016 Trafikcharter Greater Copenhagen Dette charter tegner en fælles vision for, hvordan en velfungerende, robust og bæredygtig infrastruktur skal bidrage til at styrke mobilitet og skabe øget

Læs mere

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen

AlsFynBroen. - binder Syddanmark sammen AlsFynBroen - binder Syddanmark sammen -1- AlsFynBroen i tal Afstand: 11 km kyst-til-kyst Trafik: Op til 17.100 biler i døgnet ved broafgift på 60 kr. Sparet rejsetid: 30 minutter mellem Odense og Hamburg

Læs mere

Vision for banetrafikken i Region Sjælland

Vision for banetrafikken i Region Sjælland Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig. Borgerne

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Femern A/S Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Claus F. Baunkjær Kyst-til-kyst og landanlæg Claus F. Baunkjær 2 Femern bliver en integreret del af det overordnede europæiske transportnetværk

Læs mere

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Centralt for hele Europa Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Business Park Falster ligger i knudepunktet mellem det europæiske kontinent og Skandinavien I Nordeuropæisk perspektiv ligger Business Park

Læs mere

Femern Bæltforbindelsen Langsigtede økonomiske gevinster

Femern Bæltforbindelsen Langsigtede økonomiske gevinster Femern Bæltforbindelsen Langsigtede økonomiske gevinster SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 7027 0740 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Denne præsentation Dynamiske effekter ved

Læs mere

ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIG VURDERING AF EN FAST FEMERN BÆLT FORBINDELSE

ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIG VURDERING AF EN FAST FEMERN BÆLT FORBINDELSE 9. oktober 2007 af Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIG VURDERING AF EN FAST FEMERN BÆLT FORBINDELSE Resumé: Både ud fra miljøhensyn, finansielle forhold og en samfundsøkonomisk

Læs mere

Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur

Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur Dato: 3. november 2014 Brevid: 2424525 Fremtidens Region Sjælland: Infrastruktur Formål Formålet med dette debatoplæg er, at region, kommuner og uddannelsesinstitutioner på baggrund af et fælles billede

Læs mere

23. november 2015 Femernforbindelsens økonomi

23. november 2015 Femernforbindelsens økonomi 23. november 2015 Femernforbindelsens økonomi Femern A/S Aftale mellem Danmark og Tyskland fra 2008 som grundlag for Femernprojektets økonomiske model Claus Baunkjær 2 Teknisk grundlag: Sænketunnel med

Læs mere

ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen.

ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen. ET FÆLLES SYDDANSK INDSPIL TIL INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN Indspil fra Region Syddanmark og de 22 kommuner i regionen. Udarbejdet af en arbejdsgruppe med: Lars Bach, Esbjerg Kommune, Jørgen Lindberg, Vejle

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Et trafikudspil fra Region Sjælland samt kommunerne på Sjælland, Lolland og Falster Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland

Læs mere

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og

Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og Øresundsregionen - logistikcentrum, integration og fremtidige behov (C), formand for underudvalget for regional udvikling Indledning: Tilbageblik-fremadrettet Spørgsmål: Hvad har Øresundsbroen, udviklingen

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større banegårde,

Læs mere

Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011

Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011 Femern Bælt-forbindelsen: Nye forbindelser og nye muligheder Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen 15. marts 2011 Oversigt Indledning TEN-T-projekter Erfaringerne fra Storebælt og Øresund Transportaftalerne

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt

Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Samfundsøkonomisk analyse af en fast forbindelse over Femern Bælt Mette Bøgelund, Senior projektleder, COWI A/S Trafikdage på Aalborg Universitet 2004 1 I analysen er de samfundsøkonomiske fordele og ulemper

Læs mere

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af:

En mobilitetsplan efter hollandsk forbillede bør indeholde følgende, som infrastrukturkommissionen ikke har gjort ret meget ud af: Udspil fra Danske Regioner 14-12-2007 Danmark har brug for en mobilitetsplan Danske Regioner opfordrer infrastrukturkommissionen til at anbefale, at der udarbejdes en mobilitetsplan efter hollandsk forbillede.

Læs mere

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK

ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK ALLE OMBORD EN REGIONAL TIMEMODEL FOR HELE DANMARK 2 FORORD I januar 2014 besluttede Folketinget at give et massivt løft til de danske jernbaner. Investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser skal

Læs mere

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010

Mikkel Sune Smith, Transportministeriet. BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Mere gods på banen Mikkel Sune Smith, BaneBranchen & JETRA, 17. maj 2010 Grundlaget: Transportpolitiske aftaler og strategier Med aftale om En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev der afsat 97

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Dansk-Tysk Handelskammers Eksportbarometer 2012 Oktober 2012

Dansk-Tysk Handelskammers Eksportbarometer 2012 Oktober 2012 Dansk-Tysk Handelskammers Eksportbarometer 2012 Oktober 2012 Side 1 af 8 Danske eksportører ser med optimisme mod 2013 Halvdelen af de adspurgte virksomheder forventer, at deres omsætning på det tyske

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst

Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst Revideret tidsplan for Femern Bælt-projektet kyst-kyst 1. Baggrund På baggrund af nye retningslinjer for VVM-arbejdet har transportministeren i brev af 16. marts 2011 anmodet Femern A/S om at indarbejde

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi

Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi Timemodellen Vision for en dansk højhastighedsstrategi DSB plan 2000 (fra 1988) Side 2 Baneplanudvalget 1996 Side 3 Udvikling i togrejsetiden Timer.min København - Århus København Aalborg Køreplan 1929

Læs mere

Vision for banetrafikken i

Vision for banetrafikken i UDKAST Vision for banetrafikken i Region Sjælland En sammenhængende og attraktiv banebetjening i Region Sjælland fra landsdels og lokaltrafik til østdansk trafik. Mobiliteten i Region Sjælland er vigtig.

Læs mere

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron

Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron Leo Larsen, adm. dir. Sund & Bælt Holding A/S Femern Bælt: Hvad har vi lært af Storebælt og Øresundsbron 8. januar 2009 Disposition Sund & Bælts opgaver Sammenligning af de faste forbindelser Organisation

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 15. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 15. maj Betænkning. over Til beslutningsforslag nr. B 26 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 15. maj 2008 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om genforhandling af aftalen af 29.

Læs mere

Investeringer i fremtiden

Investeringer i fremtiden Kommunekontaktrådet Hovedstaden Region Hovedstaden Investeringer i fremtiden Et fælles trafikoplæg fra KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden UDKAST BILLEDE/TEGNING September 2011 INFRASTRUKTUR DRIVER VÆKSTEN

Læs mere

2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Ministerium: Folketinget Journalnummer:

2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Ministerium: Folketinget Journalnummer: 2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 23. oktober 2007 af Walter Christophersen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF),

Læs mere

Femern tunnelanlæg mellem Rødby - Puttgarden

Femern tunnelanlæg mellem Rødby - Puttgarden Den Danske Banekonference 2015 Femern tunnelanlæg mellem Rødby - Puttgarden Johnny Restrup-Sørensen Contract Director, Railway Agenda Fra vision til konkret projekt Verdens længste sænketunnel Femern A/S

Læs mere

Dagsorden 24. juni 2013

Dagsorden 24. juni 2013 Dagsorden 24. juni 2013 Velkomst Præsentation af URS infrastrukturvision Pause Effektelektronik og regionale muligheder Eventuelt Frokost Velkomst Velkomst -Gæster og nye medlemmer af URS -Siden sidst

Læs mere

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi Annette Christensen, Specialkonsulent, Trafikministeriet Henning L. Kristensen, Chefkonsulent, Carl Bro Peter Bønløkke, Stud.scient.pol., Trafikministeriet

Læs mere

Planlægning af Danmarks grænseoverskridende infrastruktur. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Helsingborg, den 17. november 2011

Planlægning af Danmarks grænseoverskridende infrastruktur. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Helsingborg, den 17. november 2011 Planlægning af Danmarks grænseoverskridende infrastruktur Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Helsingborg, den 17. november 2011 Danmark i det internationale transportsystem 2011 Side 2 Danmark i det internationale

Læs mere

Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport

Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport Jernbanen i Danmark i europæisk perspektiv Alex Landex, DTU Transport Efterslæbet på jernbanen er svært at komme fri af selvom der er iværksat genopretningsplaner i milliardklassen. Er jernbanen tilbage

Læs mere