Sund økonomi i både bro- og tunnelforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sund økonomi i både bro- og tunnelforslag"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr november 2010 Indhold Sund økonomi i både broog tunnelforslag 1 Miljødata fra Femern Bælt på internettet 3 Jernbane over Femern Bælt er højt prioriteret 4 Store muligheder hvis barrierer kan overvindes 7 Hurtigere distribution og et forbedret arbejdsmarked 9 Boligpriserne vil stige i takt med jernbanens standard 11 Fed ler i Femern Bælt 13 Besøg femern.dk for flere informationer om den faste forbindelse over Femern Bælt. Vester Søgade 10 DK-1601 København V T F E Sund økonomi i både bro- og tunnelforslag Uanset om der skal bygges en skråstagsbro eller en sænketunnel på Femern Bælt vil prisen stort set være den samme. Broen koster 38,5 mia. kr. og tunnelen 37,9 mia. kr. (2008 priser). Det fremgår af et konsolideret anlægsoverslag pr. 1. november 2010 fra. Overslaget er udarbejdet på baggrund af skitseprojekterne fra de rådgivende ingeniører, COWI-Obermeyer, som har udarbejdet skitseprojekt for en skråstagsbro, og Rambøll-Arup-TEC, som har udarbejdet skitseprojekt for en sænketunnel. I forhold til det hidtidige anlægsskøn, som projekteringsloven fra 2009 hviler på, er broen blevet dyrere og tunnelen billigere. Der er stadig tale om et økonomisk sundt og rentabelt projekt. Investeringen i kyst-kyst forbindelsen kan som planlagt betales tilbage af trafikanterne inden for en 30-årig periode, nøjagtig som det er tilfældet med forbindelserne over Storebælt og Øresund, siger administrerende direktør i Femern A/S, Leo Larsen. Det er alene anlægsoverslaget, der er revideret på baggrund af arbejdet med skitseprojekterne og andre undersøgelser. Der er ikke nogen ændringer i de overordnede forudsætninger for den finansielle udvikling i projektet, dvs. der er tale om uændrede forudsætninger med hensyn til realrente, takster, trafik og TEN-støtte fra EU. Anlægsoverslaget er det bedst mulige bud på baggrund af de foreliggende oplysninger; bl.a. er det udarbejdet før VVM- Side 1/15

2 undersøgelsen, der først finder sted i Det kan derfor ikke udelukkes, at nye oplysninger, myndighedskrav, politiske krav eller forsinkelser som følge af klagesager mv. vil kunne føre til ændringer af projektet eller tidsplanen og dermed af prisoverslaget. Det endelige anlægsbudget vil blive lagt fast i forbindelse med vedtagelsen af anlægsloven i Folketinget. Forligspartierne bag den faste forbindelse over Femern Bælt, dvs. Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance, har på et møde den 2. november 2010 bekræftet deres støtte til projektet. Yderligere detaljer om det konsoliderede anlægsoverslag for projektet findes på Anlægsoverslag pr. 1. november priser Sænketunnel Skråstagsbro Anlægsomkostninger 26,0 mia. kr. 26,2 mia. kr. Øvrige arbejder 1,9 mia. kr. 1,8 mia. kr. Totale anlægsomkostninger* 27,8 mia. kr. 28,0 mia. kr. Projektledelse, driftsforberedelse mv. 5,2 mia. kr. 5,0 mia. kr. Reserver 4,8 mia. kr. 5,5 mia. kr. Samlede bruttoomkostninger* 37,9 mia. kr. 38,5 mia. kr. Forventet EU-støtte 4,5-8,2 mia. kr. 4,6-8,4 mia. kr. Samlede nettoomkostninger* 29,7 33,4 mia. kr. 30,1 33,9 mia. kr. * Summen kan afvige fra enkeltposterne som følge af afrunding Side 2/15

3 Miljødata fra Femern Bælt på internettet To års omfattende miljøundersøgelser i Femern Bælt nærmer sig en afslutning. Undersøgelserne har givet en stor mængde information, som nu skal vurderes og indgå i den endelige VVM-redegørelse. Selv om arbejdet endnu ikke er afsluttet, findes mange data fra undersøgelserne allerede på internettet. I løbet af sommeren blev omfanget af miljøundersøgelserne præsenteret og diskuteret med myndigheder og miljøorganisationer i Danmark, Tyskland og de øvrige Østersø-lande. I øjeblikket gennemgår myndighederne de kommentarer, der er kommet til miljøundersøgelsesprogrammet i høringsperioden. Der er modtaget høringssvar fra Danmark, Tyskland, Sverige, Norge, Finland og Polen. forventer, at selskabets miljøkonsulenter som planlagt vil kunne indsamle de sidste data i det omfattende miljøprogram ved årsskiftet De mange informationer fra miljøundersøgelserne skal herefter samles og evalueres og vil danne grundlag for den VVM-redegørelse, som skal udarbejde i Som følge af vores politik om åbenhed fremlægger vi løbende de ubearbejdede miljødata på internettet, så alle interesserede kan følge med. Fx er det nu muligt at følge ruterne for mærkede marsvin og for visse fuglearter, siger Anders Jensen, miljøchef i. Satellitovervågning af marsvin Som en del af miljøundersøgelserne blev ni marsvin fanget i indre danske farvande og udstyret med satellitsendere. Marsvinenes færden kan følges på harbour porpoise trackit website. På websitet vælges ID nummeret på det marsvin, man ønsker at følge og herefter klikkes på "update". Fugletelemetri undersøgelser Et andet website præsenterer de såkaldte fugletelemetri undersøgelser. Telemetri giver forskerne et redskab til at indsamle data for fugles adfærd og levevilkår fx når de fouragerer. Telemetri anvendes også i forbindelse med undersøgelser af fuglenes bevægelser indenfor Femern Bælt området og under træk over lange distancer. Side 3/15

4 På bird study site, som administreres af DHI på vegne af, kan man se ruterne for de enkelte fugle, der følges via satellit, radiosendere eller GPS loggere. Hav og vindforhold Endnu et site, som også administreres af DHI på vegne af, viser meldinger om hav og vejrforhold i Femern Bælt området. Meldingerne, som rækker fem dage frem, opdateres to gange om dagen, mens målingerne registreres kontinuerligt. Meldingerne er baseret på 3D hydrodynamiske prognoser, bølge prognoser og meteorologiske prognoser. Se prognoserne her. Yderligere oplysninger om miljøundersøgelserne findes på Jernbane over Femern Bælt er højt prioriteret Den planlagte, faste forbindelse over Femern Bælt mellem Danmark og Tyskland er et væsentligt bidrag til at lukke hullet mellem det skandinaviske jernbanenet og jernbanenettet i det øvrige Europa. Når forbindelsen åbner, vil det give øget kapacitet for gods- og persontrafik og afkorte rejsen med 160 km i forhold til den eksisterende forbindelse via den dansk-tyske landegrænse og Storebælt. Femern Bælt ligger på strækningen mellem Palermo og Stockholm, som EU har udpeget som en af de jernbanekorridorer, hvor mulighederne for godstransport skal forbedres. EU har som overordnet mål at udvikle en mere bæredygtig mobilitet og vil derfor gerne gøre Side 4/15

5 godstransport på jernbane mere attraktiv og konkurrencedygtig, så der flytter gods fra lastbiler til tog. Forbindelsen over Femern Bælt blev oprindeligt planlagt som en tosporet, elektrificeret jernbane med en hastighed for persontog på 160 km/t og for godstog på 120 km/t samt en firesporet motorvej. Under det forberedende arbejde med den faste forbindelse er det besluttet at opgradere hastighederne til 200 km/t for persontog og 140 km/t for godstog. 118 tog hvert døgn Transportministerierne i Tyskland, Schleswig-Holstein og Danmark samt Deutsche Bahn AG og er enige om, at jernbaneforbindelsen over Femern Bælt i 2025 ventes at betjene 78 godstog og 40 persontog pr. døgn. Persontogene forventes at fordele sig med 18 internationale, 18 regionale og op til 4 nattog hvert døgn. Både kapaciteten og rejsetiderne forbedres væsentligt i forhold til forholdene i dag. En togtur mellem København og Hamborg tager i dag 4 ½ time. Med en fast forbindelse kan turen gøres på 3 timer, svarende til en tidsbesparelse på 33 procent. Jernbanegods over Femern Bælt udgør i dag en forsvindende lille del af markedet med en markedsandel på omkring 5 procent. Når den faste forbindelse åbner i 2020 forbedres jernbanens konkurrenceevne betydeligt og opnår hermed mulighed for at øge sin markedsandel. Især den internationale godstrafik mellem Skandinavien og det europæiske kontinent får særlig fordel af den forbedrede jernbaneinfrastruktur. Passagertrafikken forventes at vokse med flere hundrede procent når forbindelsen åbner. I dag er der årligt passagerer og det tal forventes at vokse til 1,4 millioner passagerer, en stigning på 300 procent. Side 5/15

6 Fordele for samfundet Analyser forud for beslutningen om at planlægge og projektere en fast forbindelse over Femern Bælt viser, at der er store nationale, regionale og europæiske gevinster ved at gennemføre projektet. Forbedret konkurrenceevne. Forbindelsen vil forbedre konkurrenceevnen for virksomhederne på begge sider af Femern Bælt, herunder i Øresundsregionen og Nordtyskland. Det bliver billigere og nemmere for virksomhederne at afsætte deres produkter og serviceydelser i hele Europa, hvilket vil være til gavn for forbrugerne. Samfundsøkonomiske gevinster. De samfundsøkonomiske gevinster, der opstår som konsekvens af en øget fleksibilitet og sparet rejsetid, er opgjort til netto 15 mia. kr. (ca. 2 mia. EUR). Heraf vil knap 5 mia. DKK (ca. 0,7 mia. EUR) tilfalde Danmark og resten det øvrige Europa. Hertil kommer de mere langsigtede økonomiske gevinster, som opstår på baggrund af en styrket konkurrence, forbedret konkurrenceevne, øget produktivitet og lavere omkostninger. Disse kan opgøres til ca. 3 mia. kr. (ca. 0,4 mia. EUR) udover de direkte samfundsøkonomiske gevinster. Miljøgevinster: Det er beregnet, at der kan forventes en reduktion i udledningen af CO2 med mere end tons om året i forhold til fortsat færgefart forudsat at den nuværende færgerute lukker. Det svarer til CO2-udledningen fra det årlige energiforbrug i en større dansk provinsby. Side 6/15

7 Store muligheder hvis barrierer kan overvindes De nye muligheder for at etablere stærke videnskabelige og erhvervsmæssige klynger kan sikre Femern Bæltregionen en position blandt Europas førende. Potentialet for klynge samarbejde afhænger imidlertid af, om eksisterende barrierer kan fjernes. Det er nogle af konklusionerne fra en ny undersøgelse af potentialet for fremtidige klynge-samarbejder i Femern Bælt-regionen. Undersøgelsen er foretaget af Christian Wichmann Matthiessen, professor i geografi ved Københavns Universitet, og Dr. Hayo Herrmann fra Kiel Universitet. Forskelle i forskningskultur mellem Tyskland og Øresundsregionen er en af de barrierer, som skal overvindes. Et andet problem er de geografiske afstande mellem de nordtyske klynger og dem i Øresundsregionen. Professor Wichmann Matthiessen og Dr. Herrmann har studeret klynger og netværk samt eksisterende og potentielle grænseoverskridende forbindelser i Femern Bælt-regionen. Deres konklusion er, at der i særlig grad er muligheder for klynger af samme struktur og med samme fokus i forskellige dele af Femern Bælt-regionen. Hvis de grænseoverskridende aktiviteter forstærkes, vil sådanne klynger også blive stærkere. Klyngerne forekommer inden for life science sektoren, informationsteknologi samt i fødevare- og mediesektoren. Fødevarer såvel som IT- og mediesektorerne, der er repræsenteret i hele Femern Bælt-regionen, spiller alle en vigtig rolle i de regionale økonomier. Medierne er specielt stærkt repræsenteret i de to metropoler Hamburg og København. Side 7/15

8 Andre industrielle sektorer i regionen, som nyder godt af grænseoverskridende forbindelser, er logistiske netværk og grøn teknologi. Også turismeindustrien er bredt repræsenteret i regionen, men sektoren har for øjeblikket kun få grænseoverskridende forbindelser. Fælles for disse sektorer er, at en fast Femern Bælt-forbindelse vil gøre det lettere at styrke grænseoverskridende samarbejde. Dette vil igen resultere i stærkere klynger, og i nogle tilfælde give regionen en fremtrædende europæisk position inden for de respektive områder. Life science klyngen har det største potentiale for at opnå en topplacering i Europa, idet life science er en vigtig industrisektor i store dele af regionen med virksomheder, som typisk producerer lægemidler og medicinsk udstyr - fra kørestole til høreapparater. De fleste arbejdspladser er baseret på teknisk og faglig ekspertise. Forbedring af grænseoverskridende samarbejde mellem de allerede eksisterende netværk inden for dette område vil kunne skabe en life science klynge med en uovertruffen position i Europa. Forbedret infrastruktur skaber stærkere forbindelser Øresundsregionen har en af de stærkeste life science klynger i Europa: Medicon Valley. Samtidig råder Mecklenburg-Vorpommern over en anden life science klynge, Biocon Valley, som har tætte forbindelser til life science klynger i Slesvig-Holsten og Hamburg. Medicon Valley og Biocon Valley er forbundet via ScanBalt netværket, en meta-klynge inden for biovidenskab i den baltiske region, hvor ScanBalt fungerer som en koordinerende platform for sine medlemmer. Netværkene har forskellige, men komplementære prioriteter. Når virksomheder inden for de forskellige netværker indser dette, vil det knytte tættere forbindelser mellem dem. Bedre infrastruktur fører til bedre udveksling af informationer og tættere samarbejdsforbindelser. Dr. Heinrich Cuypers, Senior Project Manager, Biocon Valley, mener, at grænseoverskridende forbindelser er nøglen til en stærkere life science sektor. Han siger: "En optimal infrastruktur er en forudsætning for øget grænseoverskridende udveksling af ansatte og varer." Ifølge Dr. Cuypers vil en fast Femern Bælt-forbindelse være til særlig fordel for virksomheder i det vestlige Mecklenburg-Vorpommern, fordi rejsetiden til deres danske og svenske naboer vil blive positivt påvirket af en fast forbindelse. For virksomheder længere mod øst vil Rostock- Gedser færgeruten fortsat give den korteste rejsetid. Stig Jørgensen, administrerende direktør for Medicon Valley Alliance, er enig i, at god infrastruktur er en væsentlig faktor i udviklingen af en stærkere life science sektor. Han understreger dog, at infrastruktur alene ikke er tilstrækkelig: Side 8/15

9 "Åbningen af Øresundsbroen fremmede pendling og gav life science virksomheder på den danske side nye muligheder for at ansætte kvalificerede medarbejdere fra Skåne. Når det drejer sig om samarbejde mellem virksomheder fra de to forskellige sider af Øresund, er aktiviteterne dog fortsat på et lavt niveau, siger han. Stig Jørgensen forholder sig skeptisk til, hvordan en fast Femern Bæltforbindelse kan styrke partnerskaber mellem Medicon Valley og Biocon Valley, fordi afstanden mellem de to grupperinger fortsat vil være betydelig. Han påpeger videre, at forskningskulturen i Danmark og Sverige har flere ligheder med den anglo-saksiske forskningsverden end med Tysklands og Frankrigs. Disse barrierer accepteres af professor Wichmann Matthiessen, hvis anbefaling til beslutningstagere og andre aktører i Nordtyskland, Sjælland og Skåne, er at mobilisere: "Det er vigtigt at skabe en life science platform, hvor forskningen og den offentlige og den private sektor mødes for at fremme forskning, udvikling og markedsføring. Til dette formål er det nødvendigt at oprette en økonomisk stærk organisation mellem parterne. Med hensyn til den lange afstand mellem to grupper er det væsentligt, at infrastrukturen på begge sider af den nye forbindelse forbedres, herunder hurtige jernbaneforbindelser og motorveje." Hurtigere distribution og et forbedret arbejdsmarked Hvad vil en fast forbindelse betyde rent praktisk for virksomheder i Femern Bælt-regionen? Vi har spurgt nogle eksportvirksomheder om deres forventninger til logistik og marked med en fast forbindelse. Lolland Det er ikke nemt at spå om, hvordan man vil handle om otte år, især ikke for en travl virksomhed i hård, international konkurrence. Vi har alligevel bedt virksomhedsledere om at give deres bud på, hvad de tror, Femern Bælt-forbindelsen kommer til at betyde i det daglige. Rekruttering og ressourcer Kongskilde Industries A/S i Sorø på Vestsjælland fremstiller produkter til korntørring og procesanlæg til papir- og plasticindustrien. Virksomheden er allerede etableret i Tyskland, og har umiddelbart ikke planer om at udvide markedet på grund af den faste forbindelse. Vi er allerede etableret med egne tyske datterselskaber, som varetager salget på det tyske marked, siger administrerende direktør Anette Ilsøe. Side 9/15

10 Vi bruger ikke færgeruten Rødby-Puttgarden, vores eksport kører via Jylland. Normalt sender vi én lastbil til det tyske marked om dagen, plus cirka ti lastbiler til Polen, Frankrig, Italien og Spanien. Men vi vil naturligvis undersøge, om det bliver billigere eller hurtigere at benytte Femern Bælt-forbindelsen frem for at køre via Jylland. Femern Bælt er ikke direkte afgørende for os, men i forhold til arbejdsstyrke og ressourcer i Region Sjælland, hvorfra vi rekrutterer vores medarbejdere, vil Femern-projektet naturligvis betyde en del. På den ene side vil Femern forventes at trække mange medarbejdere fra Region Sjælland, men samtidig vil det også gøre området mere attraktivt at bo i, og det kan give en positiv effekt, når det gælder kvalificerede medarbejdere, siger Anette Ilsøe, Kongskilde Industries. Ikke mere udkantsdanmark Hardi International A/S, i Nørre Alslev på Falster og Taastrup på Sjælland, producerer marksprøjter til landbruget og andet sprøjtemateriel. Jeg tror ikke, at en fast Femern Bælt-forbindelse vil få direkte betydning for Hardi. Indirekte kan den få betydning ved, at regionen som helhed bliver mere attraktiv og bevæger sig væk fra udkantsdanmark, siger produktionsdirektør Preben Kristensen. Hardi International A/S sender ca. fem lastbiler sydpå via Tyskland om ugen. Det er vores samarbejdspartnere på transportsiden, der vælger ruten, og nogle af dem bruger Rødby-Puttgarden. Jeg tror ikke, vores logistik vil ændre sig nævneværdigt når den faste forbindelse kommer, bortset fra at de sydgående transporter, der i dag går via Gedser-Rostock, vil kunne rykke til Rødby. Mod det taler dog, at vejnettet syd for Rostock er væsentlig mere fremkommeligt på grund af ringere belastning. Hvis vores samarbejdspartnere på transportsiden alligevel vælger den faste forbindelse, vil de ikke være afhængige af stramme afgangstider på færgerne, og det vil i begrænset omfang betyde, at vores forsendelsesarbejde bliver mere fleksibelt, siger Preben Kristensen. Optimering af distributionen Tømmer- og trævarevirksomheden Bernd Jorkisch GmbH & Co KG i Daldorf, Slesvig-Holsten, driver forretning i Nordtyskland. Dr. Mario Hölscher, medlem af ledelsesgruppen, tror, at en fast forbindelse vil give mulighed for at optimere virksomhedens netværk. HanseBelt-regionen (mellem Hamburg og Fehmarn) har allerede nu en central funktion i den internationale træindustri. Vores geografiske beliggenhed er perfekt. Via Østersøen importerer vi tømmer fra Skandinavien og Rusland. Vores handel i retning af Nordsøen foregår via Hamburg. Side 10/15

11 Jorkisch vil bl.a. få gavn af den faste forbindelse over Femern Bælt, fordi den vil give os mulighed for at udvide vores distributionslogistik til Danmark og Sverige endnu mere, siger Dr. Mario Hölscher. Boligpriserne vil stige i takt med jernbanens standard Den kommende Femern Bælt-forbindelse vil betyde stigende ejendomspriser i hele korridoren Hamburg- København, hvis der investeres i opgradering af jernbanen. Når Femern Bælt-forbindelsen åbner, vil ejendomspriserne i korridoren København Hamburg stige, men hvor meget de stiger afhænger af, hvor mange penge der bruges til opgradering af jernbanen. Det er nærheden til en effektiv togforbindelse, der er afgørende, viser en kommende rapport*) fra. Fehmarn Beregningerne i rapporten viser en betydelig stigning i boligpriserne jo mere tilgængelige boligerne er. En 10 pct. stigning i tilgængelighed - f.eks. 10 pct. sparet rejsetid - vil øge priserne på alle ejerboliger i det berørte område med 1,3 pct. Den forventede forbedring af tilgængeligheden hænger klart sammen med omfanget af investeringer i jernbanen. I rapporten beskrives tre scenarier: Scenarie 0 De eneste forbedringer er investeringer i kyst-til-kyst forbindelsen over Femern Bælt. Køretiderne forbliver de samme, med undtagelse af turen over selve Femern Bælt, og vejtransport er generelt hurtigere end jernbanetransport. Der vil derfor ikke være nogen effekt i form af udbygning af storbyområder, og der vil heller ikke være målbare effekter på boligpriserne, hverken på den tyske eller den danske side. Scenarie 1 Foruden investeringer i selve kyst-til-kyst forbindelsen vil der også blive investeret i jernbaneforbindelsen på land, hvilket resulterer i en gennemsnitshastighed for passagertog på 100 km/t mellem Hamburg og København, inklusive stop på otte stationer. Toget er den hurtigste transportform til de områder, der ligger i nærheden af stationer. I dette scenarie viser beregningerne, at boligpriserne i byer med stationer stiger med tæt ved 2 pct. Scenarie 2 Både Tyskland og Danmark investerer i en højhastighedsbane og tog af Side 11/15

12 TGV-typen med en gennemsnitshastighed på 165 km/t. Køretid Hamburg-København med stop på otte stationer er 120 minutter. Kører toget uden stop mellem Hamburg og København, er køretiden 90 minutter, med en gennemsnitshastighed på 220 km/t. Som en effekt af den forbedrede tilgængelighed vil storbyregionerne vokse markant. I dette scenarie vil boligpriserne vokse med mellem 7,5 og 8,5 pct. i byer med stationer, også på Fehmarn og Lolland-Falster. Ifølge den danske transportminister Hans Christian Schmidt er der ikke økonomi til at investere i en helt ny højhastighedsbane på strækningen København-Hamburg, og scenarie 2 bliver derfor formentlig ikke en realitet. Med mere beskedne investeringer i jernbanen mellem Hamburg og København, som angivet i scenarie 1, vil man ifølge rapporten kunne se moderate stigninger i ejendomspriserne på ca. 2 pct. Stationer og jobs til ægtefæller Ejendomsmægler Flemming F. Bentzon fra Nybolig i Nykøbing Falster kender boligmarkedet på Lolland-Falster, og han er enig i scenariernes konklusioner. Det er jo svært med procenter, men jeg synes at prisstigningen ser rigtig ud dog under forudsætning af, at vi får stationerne. Et hurtigtog, der bare kører hen over Lolland-Falster nytter ikke noget. Prisstigningerne afhænger af, om vi kan få folk til at flytte hertil, og så er det afgørende, om der også findes job til ægtefællen i området. For det går ikke, hvis begge ægtefæller skal pendle, så hænger hverdagen ikke sammen, når de f.eks. skal hente børn i børnehaven. Kan du forestille dig, at danskerne vil flytte syd for Femern Bælt og pendle fra Tyskland? Det kommer helt an på prisen. Hvis de tyske priser holder niveauet, og det er billigere at købe hus og bil og dagligvarer, og de stadig kan beholde deres job på den danske side, så tror jeg at folk vil flytte sig efter det, ligesom det skete i Øresundsregionen efter åbningen af den faste forbindelse mellem Sverige og Danmark. Men der er en generel smertegrænse på fem kvarters transport til jobbet. Det kan vi se i dag, hvor det svarer til afstanden fra Nykøbing Falster til København, siger Flemming F. Bentzon. Den tyske ejendomsmægler Björn Petersen fra John Spiering Immobilien e.k. i Kiel mener også, at en fast forbindelse vil påvirke huspriserne i Nordtyskland: "I princippet skal enhver udviklingsakse især en miljømæssigt fornuftig en som jernbanen betragtes som en positiv infrastrukturforanstaltning. I dette tilfælde er der tale om tre områder: Det område, der berøres af emissionerne, det område, der ikke berøres af emissionerne, men som har en direkte fordel, og det område, der kun drager fordel af yderligere foranstaltninger som f.eks. byggemodning af Side 12/15

13 oplandet. Også her spiller de nærmere omstændigheder en afgørende rolle, og prisudviklingen afhænger af, hvilket område der er tale om. Samlet set vil der kunne forventes positive effekter. Det kan dog ikke udelukkes, at der også vil være delområder med negative udviklingstendenser. Disse kan være af mindre omfang eller endda helt undgås, hvis den samlede foranstaltning slår helt igennem, og hvis der opstår synergieffekter mellem de tre områder, kan det gavne dem alle," siger han. *) Rapporten Den faste Femern Bælt-forbindelse: regionale udviklingsperspektiver, der udkommer i januar 2011, er resultatet af et analyseprojekt udført for af forskere fra Sverige, Danmark og Tyskland under ledelse af professor Christian Wichmann Matthiessen fra Københavns Universitet. Fedt ler i Femern Bælt Sidste fase af de geotekniske undersøgelser på Femern Bælt er nu gået i gang. Alle planlagte prøveboringer er gennemført og et geoteknisk prøvefelt er etableret i et område, hvor havbunden er karakteriseret ved en meget fed lertype. De geotekniske data, som indsamler, er nødvendige til at kunne bygge en bro eller en tunnel over Femern Bælt. De geotekniske undersøgelser blev indledt i 2008 og ventes afsluttet i Prøveboringer afsluttet I begyndelsen af september afsluttede entreprenørselskabet Fugro Side 13/15

14 prøveboringerne, der blev indledt i foråret Gennem de seneste to sommersæsoner har Fugro gennemført boringer 50 steder i havbunden. På hver position er udført to boringer, hvoraf de dybeste når ned til 100 m. Samlet svarer det til, at der er optaget ca. 5 km jordprøver med en diameter på 10 cm. Boreprøverne er løbende fragtet til et laboratorium i Lyngby nord for København. Her foretager den rådgivende ingeniørvirksomhed GEO flere end 1000 avancerede forsøg med prøverne for at bestemme jordens egenskaber mht. deformation og styrke. De mange forsøgsresultater vil tegne et mere præcist billede af jordbunden i Femern Bælt og dermed give et grundlag for at dimensionere både en bro og en tunnel. Havbunden mellem Danmark og Tyskland varierer en del, og på forhånd ved vi, at det er mest besværligt på den tyske side. Det skyldes, at det såkaldte palæogene ler her ligger ganske tæt på overfladen af havbunden og denne fede, plastiske lertype er meget kompliceret at arbejde med. Derfor er det nødvendigt med mange og langvarige forsøg for at bestemme lerets egenskaber, forklarer Jens Kammer, chef for geoteknologi i. På den danske side af Femern Bælt består de øvre lag af et tykt lag moræneler og midt i bæltet er kridtlaget tæt på havbunden. Det er mere kendte jordtyper, som ikke giver så mange udfordringer som det palæogene ler. Stor skala forsøg indledt For bedre at kunne forstå den palæogene lers natur, er i gang med at etablere et geoteknisk prøvefelt i Femern Bælt, hvor der skal gennemføres forskellige forsøg de næste to år. Prøvefeltet ligger ved den tyske kyst ca. en km ud for Puttgarden. Formålet med undersøgelserne er at belyse, hvordan jordbund og forskellige konstruktionsdele vil opføre sig, når der bygges en bro eller en tunnel i området. Prøvefeltet ligger på 10 m vanddybde og dækker et område på 30 x 60 meter. 10 meter af havbunden i dette prøvefelt vil blive udgravet i tre forskellige faser (se illustrationer). På havbunden vil der løbende blive placeret måleudstyr, der over de næste to år skal indsamle geotekniske data. Side 14/15

15 Pæle og instrumenter vil blive installeret i og omkring det udgravede område for at måle og overvåge bevægelser i jorden under forskellige belastningsforhold. Alle data vil blive sammenholdt med resultaterne fra laboratorieundersøgelserne hos GEO i København. Når undersøgelsen afsluttes i 2012, vil havbunden blive fuldstændigt genetableret. Side 15/15

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund

IBU Korridoren Femern-Øresund. Henrik Sylvan Januar 2010. Korridoren Femern-Öresund. IBU Öresund IBU Korridoren Femern-Øresund Henrik Sylvan Januar 2010 IBU Öresund Korridoren Femern-Öresund Femern Bælt 2018 De 3 store infrastrukturprojekter Femern Bælt 2018 Femern Bæltforbindelsen 5½ mia De 3 store

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT

NY TRAFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN BÆLT 14.maj 2003 f Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NY TRFIKPROGNOSE VEDR. FEMERN ÆLT En opdateret prognose for trafikken over en fast Femern ælt-forbindelse i viser, at denne ikke vil blive afgørende

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver

Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 16. maj 2013 Femern. Nye muligheder Den faste Femern Bælt-forbindelse Regionale udviklingsperspektiver Christian Wichmann Matthiessen Københavns Universitet

Læs mere

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren

Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren Ud og hjem samme dag ny tilgængelighed i STRING-korridoren DK I 2021 vil mulighederne for forretningsrejser og arbejdspendling - både med bil og tog - være drastisk forandret i trafikkorridoren Øresund

Læs mere

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter

Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Trafikken i Øresundsregionen - de næste MEGA projekter Sten Hansen, Region Skåne www.ibu-oresund.dk sten.hansen@skane.se Banebranchen 11. maj 2011 Rejser med tog Vækst i den kollektive trafik IBU - Øresund

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen

Det betyder, at rejsetiden halveres i forhold til i dag. De to timers tidsforkortelse indebærer, at infrastrukturudbygningen Green String Corridor har analyseret den fremtidige persontogstrafik Hamborg - København - Malmö. Analysen viser, at det er muligt at halvere rejsetiden mellem Hamborg og København-Malmö og samtidig etablere

Læs mere

Tyske myndigheder behandler ansøgning om 18 km tunnel

Tyske myndigheder behandler ansøgning om 18 km tunnel Nyhedsbrev nr. 29 november 2013 Indhold Tyske myndigheder behandler ansøgning om 18 km tunnel 1 Femern forbindelsen skaffer de første 6 lærlinge- og elevpladser 2 inviterer entreprenører til grundig gennemgang

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Analyse udført for Region Syddanmark

Analyse udført for Region Syddanmark Analyse udført for Region Syddanmark Opgavebeskrivelse 1. Højkvalitetsforbindelse mellem Aarhus og Hamborg De økonomiske fordele ved en højkvalitetsforbindelse på den østjyske længdebane til Hamborg kalkuleres,

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Centralt for hele Europa Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Business Park Falster ligger i knudepunktet mellem det europæiske kontinent og Skandinavien I Nordeuropæisk perspektiv ligger Business Park

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

To tog i timen mellem København og Hamburg

To tog i timen mellem København og Hamburg Nyhedsbrev nr. 10 21. februar 2011 Indhold To tog i timen mellem København og Hamburg 1 Opgradering af jernbanen til Femern Bælt på vej 3 Kulturbyer med ambitioner 4 Meninger om kulturregion Femern Bælt

Læs mere

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Femern A/S Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Claus F. Baunkjær Kyst-til-kyst og landanlæg Claus F. Baunkjær 2 Femern bliver en integreret del af det overordnede europæiske transportnetværk

Læs mere

Stigende opbakning til fast forbindelse

Stigende opbakning til fast forbindelse Nyhedsbrev nr. 11 14. april 2011 Indhold Stigende opbakning til fast forbindelse 1 Radise felt i Femern Bælt 2 Storbyregioner vokser med Femern Bælt-forbindelsen 3 Fødevareindustrien klædes på til det

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større banegårde,

Læs mere

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet 24 Juni 2014 Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet I den seneste tid er blevet mødt med mange spørgsmål fra borgere, medier og debattører. Vi er glade for interessen for verdens længste sænketunnel.

Læs mere

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi

En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi En fast forbindelse over Femern Bælt: Trafik og økonomi Annette Christensen, Specialkonsulent, Trafikministeriet Henning L. Kristensen, Chefkonsulent, Carl Bro Peter Bønløkke, Stud.scient.pol., Trafikministeriet

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S

Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S Velkommen til Transport-center Cargo Syd A/S ved motorvej E47 på Nordfalster i knudepunktet mellem Berlin/Hamborg og København/Malmø - i korridoren, der forbinder

Læs mere

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll

HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll HVORFOR ER DEN INDENLANDSKE GODSTRAFIK PÅ JERNBANE STORT SET FORSVUNDET? Ole Kien, Rambøll Udviklingen er synlig for enhver. Den hektiske aktivitet, der var for bare 10 år siden på mange af landets større

Læs mere

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse

Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 190 Offentligt Kommentarer til Femern A/S rentabilitetsanalyse Vi har kun kort vurderet Femern A/S rentabilitetsberegninger og ønsker her at fremhæve et par

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Jyllands Korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland (URS) er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder

Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder Maj 2011 Jyllands korridoren porten til Europa - facts, visioner, udfordringer og udviklingsmuligheder UdviklingsRåd Sønderjylland er et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at skabe vækst og

Læs mere

Den faste forbindelse udløser grønne gevinster

Den faste forbindelse udløser grønne gevinster Nyhedsbrev nr. 28 oktober 2013 Indhold Den faste forbindelse udløser grønne gevinster 1 Udbud af de store tunnelentrepriser er godt i gang 3 Nye udbud sætter strøm på Femern forbindelsen 4 Femern forbindelsens

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

Femern tilbageviser påstande i debatbog

Femern tilbageviser påstande i debatbog Nyhedsbrev nr. 39 August 2014 Indhold Debatbog om Femernprojektet 1 Banedanmark tager hul på Femern-jernbane 13 Fokus på Femern-tunnelens muligheder 13 Positive takter for fragttrafikken 15 Besøg femern.dk

Læs mere

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter?

Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? Viden om ruter Efterspørgselsdrivere Hvilke faktorer vil gøre København attraktiv for flere flyruter? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM

Læs mere

En ny stærk vækstkorridor i Nordeuropa

En ny stærk vækstkorridor i Nordeuropa En ny stærk vækstkorridor i Nordeuropa OSLO STOCKHOLM KØBENHAVN HAMBURG Øresund-Hamburg en ny stærk vækstkorridor Når den faste forbindelse under Fe- derne samfund men et must, når det mern Bælt står færdig

Læs mere

Indhold. femern.dk. Femern-tunnel styrker Københavns Lufthavn. facebook.dk/ femern. Nyhedsbrev nr. 41 September 2014

Indhold. femern.dk. Femern-tunnel styrker Københavns Lufthavn. facebook.dk/ femern. Nyhedsbrev nr. 41 September 2014 Nyhedsbrev nr. 41 September 2014 Indhold Femern-tunnel styrker Københavns Lufthavn 1 Strøm på Femernforbindelsen 4 Svensk, dansk og tysk erhvervsliv til Femern-møde 6 Besøg femern.dk for flere informationer

Læs mere

Bilag 3 Sejladssikkerhed

Bilag 3 Sejladssikkerhed Bilag 3 Sejladssikkerhed 1. Indledning Femern A/S har gennemført et omfattende program af sejladsstudier med henblik på at kortlægge effekterne for sejladsen i Femern Bælt, såfremt der bygges en bro. Dette

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

November 2014. Trafikprognose for en fast forbindelse over Femern Bælt

November 2014. Trafikprognose for en fast forbindelse over Femern Bælt November 2014 Trafikprognose for en fast forbindelse over Femern Bælt INDHOLD 0. RESUME AF TRAFIKPROGNOSENS GRUNDLAG OG HOVEDKONKLUSIONER... 3 0.1. Grundlaget for trafikprognosen... 3 0.2. Trafikprognosens

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Den SkanDinaviSke arena

Den SkanDinaviSke arena Den Skandinaviske Arena På den 600 km lange strækning Oslo-Gøteborg-Øresund bor der i dag ca. 8 millioner mennesker. Inden for en radius af 300 km fra Gøteborg findes 50 % af Skandinaviens industrielle

Læs mere

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Oslo Stockholm Göteborg Malmø København London Amsterdam Hamborg Berlin Køln Paris STRING-KORRIDOREN SET SAMMEN MED KORRIDORERNE MOD OSLO OG

Læs mere

Side 2/10. Femern A/S

Side 2/10. Femern A/S Nyhedsbrev nr. 27 september 2013 Indhold Offentlig høring af Femern Bælt forbindelsen gav 41 svar 1 Transportministeren har sat de fremrykkede aktiviteter i gang 3 Projekteringen af Femern jernbane opfylder

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015

FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND. FREdag d. 24. APRIL 2015 FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND FREdag d. 24. APRIL 2015 FÆLLES MINISTERERKLÆRING FÆLLES MINISTERERKLÆRING OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING I DET DANSK-TYSKE

Læs mere

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima

Toget på Banen. - planen for bedre mobilitet og klima Toget på Banen - planen for bedre mobilitet og klima Med udgangspunkt i Infrastrukturkommissionens anbefalinger giver Banedanmark og DSB et bud på en strategi for fremtidens jernbane: Indhold: ƒbaggrund

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

IBU Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Maj 2009

IBU Korridoren Femern-Öresund. Henrik Sylvan Maj 2009 IBU Korridoren Femern-Öresund Henrik Sylvan Maj 2009 IBU-Öresund IBU-Øresund er et svensk-dansk Interreg-projekt om Infrastruktur- og Byudvikling i Øresundsregionen. Projektets slutrapporter offentliggøres

Læs mere

Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser

Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser 2 historier fra det virkelige liv: Dansk virksomhed med produktion i Polen Polsk virksomhed med salg i Danmark og Skandinavien Jens-Chr. Møller BIC

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Brotakster og Øresundsintegration

Brotakster og Øresundsintegration Arbejdsnotat til Handelskammeret Brotakster og Øresundsintegration - effekten af lavere brotakster på Erhvervslivets Øresundsindeks Copenhagen Economics Marts 2002 Arbejdsnotat Brotakster og Øresundsintegration

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER

FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER November 2002 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 FEMERN BÆLT: STATSGARANTIER OVERFLØDIGGØR SUBSIDIER Resumé: Når den danske og den tyske trafikminister mødes i begyndelsen af år 2003 for at drøfte

Læs mere

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Kattegatkomitéen Kattegatkomitéen blev etableret i oktober 2008, på initiativ af regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), formand for Kommunekontaktrådet

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Trafik-, Bygge- og Boligministeriet, Tyskland Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling Sammenfatningsrapport Maj 2003

Læs mere

Øresundsregionen Knude og flaskehals for den Skandinaviske Transport

Øresundsregionen Knude og flaskehals for den Skandinaviske Transport Øresundsregionen Knude og flaskehals for den Skandinaviske Transport Professor Konference om Nordisk Infrastruktur 12/9-2008 Om indlægget Introduktion overblik over trafikken til, fra og gennem Øresundsregionen

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern muligheder for Vordingborg 27.05.2015 Præsenteret til Erhvervskonference i Vordingborg af Jens Ole Kaslund 1

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs

A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin. Lars Dagnæs A7 udbygninger i Tyskland- opsamling på studietur til Berlin Lars Dagnæs Udbygning af A7 Trafikken på det overordnedet vejnet i Tyskland A7 fra Bordesholm til Hamborg en af de mest befærdede strækninger

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

København er Sydsveriges hovedstad

København er Sydsveriges hovedstad København er Sydsveriges hovedstad AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME København er Danmarks hovedstad, men i stigende grad

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

En nærmere undersøgelse af en ny jernbaneforbindelse mellem København og Rødby blev indledt i 1992, hvor DSB undersøgte to hovedmuligheder:

En nærmere undersøgelse af en ny jernbaneforbindelse mellem København og Rødby blev indledt i 1992, hvor DSB undersøgte to hovedmuligheder: Undersøgelser af en ny højhastighedsbane København - Rødby af Akademiingeniør Ole Kien, projektleder RAMBØLL Transport og anlæg, Bredevej 2, 2830 Virum Indledning Udbygningen af jernbaneforbindelsen mellem

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder

Danske Havne. Fremtidige konkurrencemuligheder Danske Havne Fremtidige konkurrencemuligheder Den Danske Banekonference 2015 5. maj 2015 Danske Havne Brancheorganisation, etableret i 1917 Organiserer de danske erhvervshavne og har 68 medlemmer Foreningen

Læs mere

Aktive familier i Femern Bælt-regionen

Aktive familier i Femern Bælt-regionen Koncepter Aktive familier i Femern Bælt-regionen Inspiration til familierettede aktiviteter for sportsklubber og -foreninger Om projektet Vi præsenterer tre koncepter for grænseregionale aktiviteter for

Læs mere

Foreningen Als-Fyn Broen

Foreningen Als-Fyn Broen Opdateret April 2015 Foreningen Als-Fyn Broen Upolitisk forening stiftet i 2013 Et regionalt udviklingsprojekt, der omdanner Sønderjylland og Fyn til udviklingsområder Mogens K. Nielsen Erling Lundsgaard

Læs mere

Den faste forbindelse over Femern Bælt: ProjeKt

Den faste forbindelse over Femern Bælt: ProjeKt Den faste forbindelse over Femern Bælt: ProjeKt OG Region Indhold 1 Forord 3 Den faste forbindelse over Femern Bælt 3 Baggrund 4 Tidsplan 4 Brugerne betaler 6 En sænketunnel er den foretrukne løsning 6

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.2 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.3 Transportmarked Traditionelt

Læs mere

En ny dynamisk regional udvikling i Nordeuropa

En ny dynamisk regional udvikling i Nordeuropa Fast Femern Bæltforbindelse En ny dynamisk regional udvikling i Nordeuropa Sammenfatning af Christian Wichmann Matthiessen En ny europæisk storbyregion tager form Etableringen af ny infrastruktur medfører

Læs mere

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED DANISH DESK TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED Tyskland er Danmarks største handelspartner. Ca. en femtedel af både den danske import og eksport sker inden for rammerne af den dansk-tyske samhandel. (kilde: Udenrigsministeriet

Læs mere

Spørgeskema om langdistance transport

Spørgeskema om langdistance transport Spørgeskema om langdistance transport Velkommen til STOA projektets spørgeskemaundersøgelse vedrørende holdninger til langdistance transport og dets bidrag til global opvarmning. I dette spørgeskema vil

Læs mere

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde

Miljø- og klimaperspektivet i Infrastrukturkommissionens arbejde Miljø- og klimaperspektivet i s arbejde seminarium den 7 december i Helsingborg www.infrastrukturkommissionen.dk sammensætning og ramme Nedsat på baggrund af beslutning i den danske regering i august 2006

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

Dobbelt op i 2030. BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet

Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur. Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens rapport om Infrastruktur Viden og anbefalinger på infrastrukturområdet Produktivitetskommissionens anbefalinger vedrørende transportinfrastruktur tager udgangspunkt i følgende

Læs mere

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB

BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Dobbelt op i 2030 BaneBranchens årsmøde Den 11. maj 2011 Ove Dahl Kristensen, Vicedirektør, DSB Køreplan o Dobbelt op en politisk ambition o Infrastrukturinvesteringer nytter o Hvad skal der til: o Et

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere