Sund økonomi i både bro- og tunnelforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sund økonomi i både bro- og tunnelforslag"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr november 2010 Indhold Sund økonomi i både broog tunnelforslag 1 Miljødata fra Femern Bælt på internettet 3 Jernbane over Femern Bælt er højt prioriteret 4 Store muligheder hvis barrierer kan overvindes 7 Hurtigere distribution og et forbedret arbejdsmarked 9 Boligpriserne vil stige i takt med jernbanens standard 11 Fed ler i Femern Bælt 13 Besøg femern.dk for flere informationer om den faste forbindelse over Femern Bælt. Vester Søgade 10 DK-1601 København V T F E Sund økonomi i både bro- og tunnelforslag Uanset om der skal bygges en skråstagsbro eller en sænketunnel på Femern Bælt vil prisen stort set være den samme. Broen koster 38,5 mia. kr. og tunnelen 37,9 mia. kr. (2008 priser). Det fremgår af et konsolideret anlægsoverslag pr. 1. november 2010 fra. Overslaget er udarbejdet på baggrund af skitseprojekterne fra de rådgivende ingeniører, COWI-Obermeyer, som har udarbejdet skitseprojekt for en skråstagsbro, og Rambøll-Arup-TEC, som har udarbejdet skitseprojekt for en sænketunnel. I forhold til det hidtidige anlægsskøn, som projekteringsloven fra 2009 hviler på, er broen blevet dyrere og tunnelen billigere. Der er stadig tale om et økonomisk sundt og rentabelt projekt. Investeringen i kyst-kyst forbindelsen kan som planlagt betales tilbage af trafikanterne inden for en 30-årig periode, nøjagtig som det er tilfældet med forbindelserne over Storebælt og Øresund, siger administrerende direktør i Femern A/S, Leo Larsen. Det er alene anlægsoverslaget, der er revideret på baggrund af arbejdet med skitseprojekterne og andre undersøgelser. Der er ikke nogen ændringer i de overordnede forudsætninger for den finansielle udvikling i projektet, dvs. der er tale om uændrede forudsætninger med hensyn til realrente, takster, trafik og TEN-støtte fra EU. Anlægsoverslaget er det bedst mulige bud på baggrund af de foreliggende oplysninger; bl.a. er det udarbejdet før VVM- Side 1/15

2 undersøgelsen, der først finder sted i Det kan derfor ikke udelukkes, at nye oplysninger, myndighedskrav, politiske krav eller forsinkelser som følge af klagesager mv. vil kunne føre til ændringer af projektet eller tidsplanen og dermed af prisoverslaget. Det endelige anlægsbudget vil blive lagt fast i forbindelse med vedtagelsen af anlægsloven i Folketinget. Forligspartierne bag den faste forbindelse over Femern Bælt, dvs. Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance, har på et møde den 2. november 2010 bekræftet deres støtte til projektet. Yderligere detaljer om det konsoliderede anlægsoverslag for projektet findes på Anlægsoverslag pr. 1. november priser Sænketunnel Skråstagsbro Anlægsomkostninger 26,0 mia. kr. 26,2 mia. kr. Øvrige arbejder 1,9 mia. kr. 1,8 mia. kr. Totale anlægsomkostninger* 27,8 mia. kr. 28,0 mia. kr. Projektledelse, driftsforberedelse mv. 5,2 mia. kr. 5,0 mia. kr. Reserver 4,8 mia. kr. 5,5 mia. kr. Samlede bruttoomkostninger* 37,9 mia. kr. 38,5 mia. kr. Forventet EU-støtte 4,5-8,2 mia. kr. 4,6-8,4 mia. kr. Samlede nettoomkostninger* 29,7 33,4 mia. kr. 30,1 33,9 mia. kr. * Summen kan afvige fra enkeltposterne som følge af afrunding Side 2/15

3 Miljødata fra Femern Bælt på internettet To års omfattende miljøundersøgelser i Femern Bælt nærmer sig en afslutning. Undersøgelserne har givet en stor mængde information, som nu skal vurderes og indgå i den endelige VVM-redegørelse. Selv om arbejdet endnu ikke er afsluttet, findes mange data fra undersøgelserne allerede på internettet. I løbet af sommeren blev omfanget af miljøundersøgelserne præsenteret og diskuteret med myndigheder og miljøorganisationer i Danmark, Tyskland og de øvrige Østersø-lande. I øjeblikket gennemgår myndighederne de kommentarer, der er kommet til miljøundersøgelsesprogrammet i høringsperioden. Der er modtaget høringssvar fra Danmark, Tyskland, Sverige, Norge, Finland og Polen. forventer, at selskabets miljøkonsulenter som planlagt vil kunne indsamle de sidste data i det omfattende miljøprogram ved årsskiftet De mange informationer fra miljøundersøgelserne skal herefter samles og evalueres og vil danne grundlag for den VVM-redegørelse, som skal udarbejde i Som følge af vores politik om åbenhed fremlægger vi løbende de ubearbejdede miljødata på internettet, så alle interesserede kan følge med. Fx er det nu muligt at følge ruterne for mærkede marsvin og for visse fuglearter, siger Anders Jensen, miljøchef i. Satellitovervågning af marsvin Som en del af miljøundersøgelserne blev ni marsvin fanget i indre danske farvande og udstyret med satellitsendere. Marsvinenes færden kan følges på harbour porpoise trackit website. På websitet vælges ID nummeret på det marsvin, man ønsker at følge og herefter klikkes på "update". Fugletelemetri undersøgelser Et andet website præsenterer de såkaldte fugletelemetri undersøgelser. Telemetri giver forskerne et redskab til at indsamle data for fugles adfærd og levevilkår fx når de fouragerer. Telemetri anvendes også i forbindelse med undersøgelser af fuglenes bevægelser indenfor Femern Bælt området og under træk over lange distancer. Side 3/15

4 På bird study site, som administreres af DHI på vegne af, kan man se ruterne for de enkelte fugle, der følges via satellit, radiosendere eller GPS loggere. Hav og vindforhold Endnu et site, som også administreres af DHI på vegne af, viser meldinger om hav og vejrforhold i Femern Bælt området. Meldingerne, som rækker fem dage frem, opdateres to gange om dagen, mens målingerne registreres kontinuerligt. Meldingerne er baseret på 3D hydrodynamiske prognoser, bølge prognoser og meteorologiske prognoser. Se prognoserne her. Yderligere oplysninger om miljøundersøgelserne findes på Jernbane over Femern Bælt er højt prioriteret Den planlagte, faste forbindelse over Femern Bælt mellem Danmark og Tyskland er et væsentligt bidrag til at lukke hullet mellem det skandinaviske jernbanenet og jernbanenettet i det øvrige Europa. Når forbindelsen åbner, vil det give øget kapacitet for gods- og persontrafik og afkorte rejsen med 160 km i forhold til den eksisterende forbindelse via den dansk-tyske landegrænse og Storebælt. Femern Bælt ligger på strækningen mellem Palermo og Stockholm, som EU har udpeget som en af de jernbanekorridorer, hvor mulighederne for godstransport skal forbedres. EU har som overordnet mål at udvikle en mere bæredygtig mobilitet og vil derfor gerne gøre Side 4/15

5 godstransport på jernbane mere attraktiv og konkurrencedygtig, så der flytter gods fra lastbiler til tog. Forbindelsen over Femern Bælt blev oprindeligt planlagt som en tosporet, elektrificeret jernbane med en hastighed for persontog på 160 km/t og for godstog på 120 km/t samt en firesporet motorvej. Under det forberedende arbejde med den faste forbindelse er det besluttet at opgradere hastighederne til 200 km/t for persontog og 140 km/t for godstog. 118 tog hvert døgn Transportministerierne i Tyskland, Schleswig-Holstein og Danmark samt Deutsche Bahn AG og er enige om, at jernbaneforbindelsen over Femern Bælt i 2025 ventes at betjene 78 godstog og 40 persontog pr. døgn. Persontogene forventes at fordele sig med 18 internationale, 18 regionale og op til 4 nattog hvert døgn. Både kapaciteten og rejsetiderne forbedres væsentligt i forhold til forholdene i dag. En togtur mellem København og Hamborg tager i dag 4 ½ time. Med en fast forbindelse kan turen gøres på 3 timer, svarende til en tidsbesparelse på 33 procent. Jernbanegods over Femern Bælt udgør i dag en forsvindende lille del af markedet med en markedsandel på omkring 5 procent. Når den faste forbindelse åbner i 2020 forbedres jernbanens konkurrenceevne betydeligt og opnår hermed mulighed for at øge sin markedsandel. Især den internationale godstrafik mellem Skandinavien og det europæiske kontinent får særlig fordel af den forbedrede jernbaneinfrastruktur. Passagertrafikken forventes at vokse med flere hundrede procent når forbindelsen åbner. I dag er der årligt passagerer og det tal forventes at vokse til 1,4 millioner passagerer, en stigning på 300 procent. Side 5/15

6 Fordele for samfundet Analyser forud for beslutningen om at planlægge og projektere en fast forbindelse over Femern Bælt viser, at der er store nationale, regionale og europæiske gevinster ved at gennemføre projektet. Forbedret konkurrenceevne. Forbindelsen vil forbedre konkurrenceevnen for virksomhederne på begge sider af Femern Bælt, herunder i Øresundsregionen og Nordtyskland. Det bliver billigere og nemmere for virksomhederne at afsætte deres produkter og serviceydelser i hele Europa, hvilket vil være til gavn for forbrugerne. Samfundsøkonomiske gevinster. De samfundsøkonomiske gevinster, der opstår som konsekvens af en øget fleksibilitet og sparet rejsetid, er opgjort til netto 15 mia. kr. (ca. 2 mia. EUR). Heraf vil knap 5 mia. DKK (ca. 0,7 mia. EUR) tilfalde Danmark og resten det øvrige Europa. Hertil kommer de mere langsigtede økonomiske gevinster, som opstår på baggrund af en styrket konkurrence, forbedret konkurrenceevne, øget produktivitet og lavere omkostninger. Disse kan opgøres til ca. 3 mia. kr. (ca. 0,4 mia. EUR) udover de direkte samfundsøkonomiske gevinster. Miljøgevinster: Det er beregnet, at der kan forventes en reduktion i udledningen af CO2 med mere end tons om året i forhold til fortsat færgefart forudsat at den nuværende færgerute lukker. Det svarer til CO2-udledningen fra det årlige energiforbrug i en større dansk provinsby. Side 6/15

7 Store muligheder hvis barrierer kan overvindes De nye muligheder for at etablere stærke videnskabelige og erhvervsmæssige klynger kan sikre Femern Bæltregionen en position blandt Europas førende. Potentialet for klynge samarbejde afhænger imidlertid af, om eksisterende barrierer kan fjernes. Det er nogle af konklusionerne fra en ny undersøgelse af potentialet for fremtidige klynge-samarbejder i Femern Bælt-regionen. Undersøgelsen er foretaget af Christian Wichmann Matthiessen, professor i geografi ved Københavns Universitet, og Dr. Hayo Herrmann fra Kiel Universitet. Forskelle i forskningskultur mellem Tyskland og Øresundsregionen er en af de barrierer, som skal overvindes. Et andet problem er de geografiske afstande mellem de nordtyske klynger og dem i Øresundsregionen. Professor Wichmann Matthiessen og Dr. Herrmann har studeret klynger og netværk samt eksisterende og potentielle grænseoverskridende forbindelser i Femern Bælt-regionen. Deres konklusion er, at der i særlig grad er muligheder for klynger af samme struktur og med samme fokus i forskellige dele af Femern Bælt-regionen. Hvis de grænseoverskridende aktiviteter forstærkes, vil sådanne klynger også blive stærkere. Klyngerne forekommer inden for life science sektoren, informationsteknologi samt i fødevare- og mediesektoren. Fødevarer såvel som IT- og mediesektorerne, der er repræsenteret i hele Femern Bælt-regionen, spiller alle en vigtig rolle i de regionale økonomier. Medierne er specielt stærkt repræsenteret i de to metropoler Hamburg og København. Side 7/15

8 Andre industrielle sektorer i regionen, som nyder godt af grænseoverskridende forbindelser, er logistiske netværk og grøn teknologi. Også turismeindustrien er bredt repræsenteret i regionen, men sektoren har for øjeblikket kun få grænseoverskridende forbindelser. Fælles for disse sektorer er, at en fast Femern Bælt-forbindelse vil gøre det lettere at styrke grænseoverskridende samarbejde. Dette vil igen resultere i stærkere klynger, og i nogle tilfælde give regionen en fremtrædende europæisk position inden for de respektive områder. Life science klyngen har det største potentiale for at opnå en topplacering i Europa, idet life science er en vigtig industrisektor i store dele af regionen med virksomheder, som typisk producerer lægemidler og medicinsk udstyr - fra kørestole til høreapparater. De fleste arbejdspladser er baseret på teknisk og faglig ekspertise. Forbedring af grænseoverskridende samarbejde mellem de allerede eksisterende netværk inden for dette område vil kunne skabe en life science klynge med en uovertruffen position i Europa. Forbedret infrastruktur skaber stærkere forbindelser Øresundsregionen har en af de stærkeste life science klynger i Europa: Medicon Valley. Samtidig råder Mecklenburg-Vorpommern over en anden life science klynge, Biocon Valley, som har tætte forbindelser til life science klynger i Slesvig-Holsten og Hamburg. Medicon Valley og Biocon Valley er forbundet via ScanBalt netværket, en meta-klynge inden for biovidenskab i den baltiske region, hvor ScanBalt fungerer som en koordinerende platform for sine medlemmer. Netværkene har forskellige, men komplementære prioriteter. Når virksomheder inden for de forskellige netværker indser dette, vil det knytte tættere forbindelser mellem dem. Bedre infrastruktur fører til bedre udveksling af informationer og tættere samarbejdsforbindelser. Dr. Heinrich Cuypers, Senior Project Manager, Biocon Valley, mener, at grænseoverskridende forbindelser er nøglen til en stærkere life science sektor. Han siger: "En optimal infrastruktur er en forudsætning for øget grænseoverskridende udveksling af ansatte og varer." Ifølge Dr. Cuypers vil en fast Femern Bælt-forbindelse være til særlig fordel for virksomheder i det vestlige Mecklenburg-Vorpommern, fordi rejsetiden til deres danske og svenske naboer vil blive positivt påvirket af en fast forbindelse. For virksomheder længere mod øst vil Rostock- Gedser færgeruten fortsat give den korteste rejsetid. Stig Jørgensen, administrerende direktør for Medicon Valley Alliance, er enig i, at god infrastruktur er en væsentlig faktor i udviklingen af en stærkere life science sektor. Han understreger dog, at infrastruktur alene ikke er tilstrækkelig: Side 8/15

9 "Åbningen af Øresundsbroen fremmede pendling og gav life science virksomheder på den danske side nye muligheder for at ansætte kvalificerede medarbejdere fra Skåne. Når det drejer sig om samarbejde mellem virksomheder fra de to forskellige sider af Øresund, er aktiviteterne dog fortsat på et lavt niveau, siger han. Stig Jørgensen forholder sig skeptisk til, hvordan en fast Femern Bæltforbindelse kan styrke partnerskaber mellem Medicon Valley og Biocon Valley, fordi afstanden mellem de to grupperinger fortsat vil være betydelig. Han påpeger videre, at forskningskulturen i Danmark og Sverige har flere ligheder med den anglo-saksiske forskningsverden end med Tysklands og Frankrigs. Disse barrierer accepteres af professor Wichmann Matthiessen, hvis anbefaling til beslutningstagere og andre aktører i Nordtyskland, Sjælland og Skåne, er at mobilisere: "Det er vigtigt at skabe en life science platform, hvor forskningen og den offentlige og den private sektor mødes for at fremme forskning, udvikling og markedsføring. Til dette formål er det nødvendigt at oprette en økonomisk stærk organisation mellem parterne. Med hensyn til den lange afstand mellem to grupper er det væsentligt, at infrastrukturen på begge sider af den nye forbindelse forbedres, herunder hurtige jernbaneforbindelser og motorveje." Hurtigere distribution og et forbedret arbejdsmarked Hvad vil en fast forbindelse betyde rent praktisk for virksomheder i Femern Bælt-regionen? Vi har spurgt nogle eksportvirksomheder om deres forventninger til logistik og marked med en fast forbindelse. Lolland Det er ikke nemt at spå om, hvordan man vil handle om otte år, især ikke for en travl virksomhed i hård, international konkurrence. Vi har alligevel bedt virksomhedsledere om at give deres bud på, hvad de tror, Femern Bælt-forbindelsen kommer til at betyde i det daglige. Rekruttering og ressourcer Kongskilde Industries A/S i Sorø på Vestsjælland fremstiller produkter til korntørring og procesanlæg til papir- og plasticindustrien. Virksomheden er allerede etableret i Tyskland, og har umiddelbart ikke planer om at udvide markedet på grund af den faste forbindelse. Vi er allerede etableret med egne tyske datterselskaber, som varetager salget på det tyske marked, siger administrerende direktør Anette Ilsøe. Side 9/15

10 Vi bruger ikke færgeruten Rødby-Puttgarden, vores eksport kører via Jylland. Normalt sender vi én lastbil til det tyske marked om dagen, plus cirka ti lastbiler til Polen, Frankrig, Italien og Spanien. Men vi vil naturligvis undersøge, om det bliver billigere eller hurtigere at benytte Femern Bælt-forbindelsen frem for at køre via Jylland. Femern Bælt er ikke direkte afgørende for os, men i forhold til arbejdsstyrke og ressourcer i Region Sjælland, hvorfra vi rekrutterer vores medarbejdere, vil Femern-projektet naturligvis betyde en del. På den ene side vil Femern forventes at trække mange medarbejdere fra Region Sjælland, men samtidig vil det også gøre området mere attraktivt at bo i, og det kan give en positiv effekt, når det gælder kvalificerede medarbejdere, siger Anette Ilsøe, Kongskilde Industries. Ikke mere udkantsdanmark Hardi International A/S, i Nørre Alslev på Falster og Taastrup på Sjælland, producerer marksprøjter til landbruget og andet sprøjtemateriel. Jeg tror ikke, at en fast Femern Bælt-forbindelse vil få direkte betydning for Hardi. Indirekte kan den få betydning ved, at regionen som helhed bliver mere attraktiv og bevæger sig væk fra udkantsdanmark, siger produktionsdirektør Preben Kristensen. Hardi International A/S sender ca. fem lastbiler sydpå via Tyskland om ugen. Det er vores samarbejdspartnere på transportsiden, der vælger ruten, og nogle af dem bruger Rødby-Puttgarden. Jeg tror ikke, vores logistik vil ændre sig nævneværdigt når den faste forbindelse kommer, bortset fra at de sydgående transporter, der i dag går via Gedser-Rostock, vil kunne rykke til Rødby. Mod det taler dog, at vejnettet syd for Rostock er væsentlig mere fremkommeligt på grund af ringere belastning. Hvis vores samarbejdspartnere på transportsiden alligevel vælger den faste forbindelse, vil de ikke være afhængige af stramme afgangstider på færgerne, og det vil i begrænset omfang betyde, at vores forsendelsesarbejde bliver mere fleksibelt, siger Preben Kristensen. Optimering af distributionen Tømmer- og trævarevirksomheden Bernd Jorkisch GmbH & Co KG i Daldorf, Slesvig-Holsten, driver forretning i Nordtyskland. Dr. Mario Hölscher, medlem af ledelsesgruppen, tror, at en fast forbindelse vil give mulighed for at optimere virksomhedens netværk. HanseBelt-regionen (mellem Hamburg og Fehmarn) har allerede nu en central funktion i den internationale træindustri. Vores geografiske beliggenhed er perfekt. Via Østersøen importerer vi tømmer fra Skandinavien og Rusland. Vores handel i retning af Nordsøen foregår via Hamburg. Side 10/15

11 Jorkisch vil bl.a. få gavn af den faste forbindelse over Femern Bælt, fordi den vil give os mulighed for at udvide vores distributionslogistik til Danmark og Sverige endnu mere, siger Dr. Mario Hölscher. Boligpriserne vil stige i takt med jernbanens standard Den kommende Femern Bælt-forbindelse vil betyde stigende ejendomspriser i hele korridoren Hamburg- København, hvis der investeres i opgradering af jernbanen. Når Femern Bælt-forbindelsen åbner, vil ejendomspriserne i korridoren København Hamburg stige, men hvor meget de stiger afhænger af, hvor mange penge der bruges til opgradering af jernbanen. Det er nærheden til en effektiv togforbindelse, der er afgørende, viser en kommende rapport*) fra. Fehmarn Beregningerne i rapporten viser en betydelig stigning i boligpriserne jo mere tilgængelige boligerne er. En 10 pct. stigning i tilgængelighed - f.eks. 10 pct. sparet rejsetid - vil øge priserne på alle ejerboliger i det berørte område med 1,3 pct. Den forventede forbedring af tilgængeligheden hænger klart sammen med omfanget af investeringer i jernbanen. I rapporten beskrives tre scenarier: Scenarie 0 De eneste forbedringer er investeringer i kyst-til-kyst forbindelsen over Femern Bælt. Køretiderne forbliver de samme, med undtagelse af turen over selve Femern Bælt, og vejtransport er generelt hurtigere end jernbanetransport. Der vil derfor ikke være nogen effekt i form af udbygning af storbyområder, og der vil heller ikke være målbare effekter på boligpriserne, hverken på den tyske eller den danske side. Scenarie 1 Foruden investeringer i selve kyst-til-kyst forbindelsen vil der også blive investeret i jernbaneforbindelsen på land, hvilket resulterer i en gennemsnitshastighed for passagertog på 100 km/t mellem Hamburg og København, inklusive stop på otte stationer. Toget er den hurtigste transportform til de områder, der ligger i nærheden af stationer. I dette scenarie viser beregningerne, at boligpriserne i byer med stationer stiger med tæt ved 2 pct. Scenarie 2 Både Tyskland og Danmark investerer i en højhastighedsbane og tog af Side 11/15

12 TGV-typen med en gennemsnitshastighed på 165 km/t. Køretid Hamburg-København med stop på otte stationer er 120 minutter. Kører toget uden stop mellem Hamburg og København, er køretiden 90 minutter, med en gennemsnitshastighed på 220 km/t. Som en effekt af den forbedrede tilgængelighed vil storbyregionerne vokse markant. I dette scenarie vil boligpriserne vokse med mellem 7,5 og 8,5 pct. i byer med stationer, også på Fehmarn og Lolland-Falster. Ifølge den danske transportminister Hans Christian Schmidt er der ikke økonomi til at investere i en helt ny højhastighedsbane på strækningen København-Hamburg, og scenarie 2 bliver derfor formentlig ikke en realitet. Med mere beskedne investeringer i jernbanen mellem Hamburg og København, som angivet i scenarie 1, vil man ifølge rapporten kunne se moderate stigninger i ejendomspriserne på ca. 2 pct. Stationer og jobs til ægtefæller Ejendomsmægler Flemming F. Bentzon fra Nybolig i Nykøbing Falster kender boligmarkedet på Lolland-Falster, og han er enig i scenariernes konklusioner. Det er jo svært med procenter, men jeg synes at prisstigningen ser rigtig ud dog under forudsætning af, at vi får stationerne. Et hurtigtog, der bare kører hen over Lolland-Falster nytter ikke noget. Prisstigningerne afhænger af, om vi kan få folk til at flytte hertil, og så er det afgørende, om der også findes job til ægtefællen i området. For det går ikke, hvis begge ægtefæller skal pendle, så hænger hverdagen ikke sammen, når de f.eks. skal hente børn i børnehaven. Kan du forestille dig, at danskerne vil flytte syd for Femern Bælt og pendle fra Tyskland? Det kommer helt an på prisen. Hvis de tyske priser holder niveauet, og det er billigere at købe hus og bil og dagligvarer, og de stadig kan beholde deres job på den danske side, så tror jeg at folk vil flytte sig efter det, ligesom det skete i Øresundsregionen efter åbningen af den faste forbindelse mellem Sverige og Danmark. Men der er en generel smertegrænse på fem kvarters transport til jobbet. Det kan vi se i dag, hvor det svarer til afstanden fra Nykøbing Falster til København, siger Flemming F. Bentzon. Den tyske ejendomsmægler Björn Petersen fra John Spiering Immobilien e.k. i Kiel mener også, at en fast forbindelse vil påvirke huspriserne i Nordtyskland: "I princippet skal enhver udviklingsakse især en miljømæssigt fornuftig en som jernbanen betragtes som en positiv infrastrukturforanstaltning. I dette tilfælde er der tale om tre områder: Det område, der berøres af emissionerne, det område, der ikke berøres af emissionerne, men som har en direkte fordel, og det område, der kun drager fordel af yderligere foranstaltninger som f.eks. byggemodning af Side 12/15

13 oplandet. Også her spiller de nærmere omstændigheder en afgørende rolle, og prisudviklingen afhænger af, hvilket område der er tale om. Samlet set vil der kunne forventes positive effekter. Det kan dog ikke udelukkes, at der også vil være delområder med negative udviklingstendenser. Disse kan være af mindre omfang eller endda helt undgås, hvis den samlede foranstaltning slår helt igennem, og hvis der opstår synergieffekter mellem de tre områder, kan det gavne dem alle," siger han. *) Rapporten Den faste Femern Bælt-forbindelse: regionale udviklingsperspektiver, der udkommer i januar 2011, er resultatet af et analyseprojekt udført for af forskere fra Sverige, Danmark og Tyskland under ledelse af professor Christian Wichmann Matthiessen fra Københavns Universitet. Fedt ler i Femern Bælt Sidste fase af de geotekniske undersøgelser på Femern Bælt er nu gået i gang. Alle planlagte prøveboringer er gennemført og et geoteknisk prøvefelt er etableret i et område, hvor havbunden er karakteriseret ved en meget fed lertype. De geotekniske data, som indsamler, er nødvendige til at kunne bygge en bro eller en tunnel over Femern Bælt. De geotekniske undersøgelser blev indledt i 2008 og ventes afsluttet i Prøveboringer afsluttet I begyndelsen af september afsluttede entreprenørselskabet Fugro Side 13/15

14 prøveboringerne, der blev indledt i foråret Gennem de seneste to sommersæsoner har Fugro gennemført boringer 50 steder i havbunden. På hver position er udført to boringer, hvoraf de dybeste når ned til 100 m. Samlet svarer det til, at der er optaget ca. 5 km jordprøver med en diameter på 10 cm. Boreprøverne er løbende fragtet til et laboratorium i Lyngby nord for København. Her foretager den rådgivende ingeniørvirksomhed GEO flere end 1000 avancerede forsøg med prøverne for at bestemme jordens egenskaber mht. deformation og styrke. De mange forsøgsresultater vil tegne et mere præcist billede af jordbunden i Femern Bælt og dermed give et grundlag for at dimensionere både en bro og en tunnel. Havbunden mellem Danmark og Tyskland varierer en del, og på forhånd ved vi, at det er mest besværligt på den tyske side. Det skyldes, at det såkaldte palæogene ler her ligger ganske tæt på overfladen af havbunden og denne fede, plastiske lertype er meget kompliceret at arbejde med. Derfor er det nødvendigt med mange og langvarige forsøg for at bestemme lerets egenskaber, forklarer Jens Kammer, chef for geoteknologi i. På den danske side af Femern Bælt består de øvre lag af et tykt lag moræneler og midt i bæltet er kridtlaget tæt på havbunden. Det er mere kendte jordtyper, som ikke giver så mange udfordringer som det palæogene ler. Stor skala forsøg indledt For bedre at kunne forstå den palæogene lers natur, er i gang med at etablere et geoteknisk prøvefelt i Femern Bælt, hvor der skal gennemføres forskellige forsøg de næste to år. Prøvefeltet ligger ved den tyske kyst ca. en km ud for Puttgarden. Formålet med undersøgelserne er at belyse, hvordan jordbund og forskellige konstruktionsdele vil opføre sig, når der bygges en bro eller en tunnel i området. Prøvefeltet ligger på 10 m vanddybde og dækker et område på 30 x 60 meter. 10 meter af havbunden i dette prøvefelt vil blive udgravet i tre forskellige faser (se illustrationer). På havbunden vil der løbende blive placeret måleudstyr, der over de næste to år skal indsamle geotekniske data. Side 14/15

15 Pæle og instrumenter vil blive installeret i og omkring det udgravede område for at måle og overvåge bevægelser i jorden under forskellige belastningsforhold. Alle data vil blive sammenholdt med resultaterne fra laboratorieundersøgelserne hos GEO i København. Når undersøgelsen afsluttes i 2012, vil havbunden blive fuldstændigt genetableret. Side 15/15

Analyser for 80 mio. kroner er det godt nok? Generel artikel om dagens debat 5

Analyser for 80 mio. kroner er det godt nok? Generel artikel om dagens debat 5 Forord Transportrådet og Trafikministeriet holdt den 13. januar 2000 en konference om beslutningsgrundlaget for en fast forbindelse over Femer Bælt. Regeringen ventes inden sommeren 2000 at træffe en principbeslutning

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen og miljøet

Femern Bælt forbindelsen og miljøet Femern Bælt forbindelsen og miljøet Miljøkonsultationsrapport 2006 Udgivet af Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Tyskland Transport- og Energiministeriet, Danmark Støttet af EU Kommissionen

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag: 500 Dato:

Læs mere

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE FINAL REPORT CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE SUPPLERENDE UDREDNING OM BAGGRUND FOR OG KONSEKVENSER AF ÆNDREDE FORUDSÆTNINGER JANUAR 2015 UDARBEJDET FOR: FEMERN A/S AF: COWI A/S 2/23

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling

Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling FAST FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT Trafikministeriet, Danmark Trafik-, Bygge- og Boligministeriet, Tyskland Finansiel analyse, trafikprognose samt analyse af jernbanebetaling Sammenfatningsrapport Maj 2003

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Stor succes for Femern Industry Day

Stor succes for Femern Industry Day Nyhedsbrev nr. 32 januar 2014 Indhold Stor succes for Femern Industry Day 1 Sådan oplevede deltagerne Industry Day 3 Femern projekt løser gåden om vanskeligt ler 9 Dansk-tysk samarbejde om sikkerhed i

Læs mere

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Regional Udviklingsplan Marts 2008 Region Hovedstaden Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Region Hovedstaden Vision, udfordringer og løsninger i forslag

Læs mere

Ex post samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen Rapport

Ex post samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen Rapport Ex post samfundsøkonomisk analyse af Storebæltsforbindelsen Rapport Transportministeriet og Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Kort om analysen 3 1 Sammenfatning 4 2 Indledning 6 2.1 Oversigt over scenarier

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikplan for den statslige Februar 2013 3 Trafikplan for den statslige Forord Forord I de senere år er der vedtaget en lang række større og mindre anlægsprojekter indenfor jernbanen og den øvrige kollektive

Læs mere

Dansk strategi for its

Dansk strategi for its Dansk strategi for its ITS udviklingsforum Marts 2011 Redaktion: ITS Udviklingsforum Dato: Marts 2011 Layout: Rethink Pipeline Fotos: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen, Pöyry

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Magasinet. Den Danske Banekonference. Risikostyring. Ny Nørreport. Den stille succes. Branchen i forandring. Signalprogrammet

Magasinet. Den Danske Banekonference. Risikostyring. Ny Nørreport. Den stille succes. Branchen i forandring. Signalprogrammet Magasinet Brancheforeningen for den Danske Jernbane Nr 3 marts 2012 Ny Nørreport Branchen i forandring Risikostyring Uddannelse med jobgaranti Få morgendagens trafik til at glide De private jernbane -

Læs mere

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder MILJØMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELIN GEN Arbejdsnotat Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder Analysen er udført af Oxford Research for Skov-

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITOs fremskrivning HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITO 2011 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

HVIDBOG. Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN

HVIDBOG. Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN HVIDBOG Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN HVIDBOG Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN Yderligere oplysninger

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 -

ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport. ITD Årsrapport 2011 - 1 ITD Brancheorganisation for den danske vejgodstransport ITD Årsrapport 2011-2012 2 Der er hårdt brug for en langsigtet strategi, der har som målsætning at gøre transporterhvervet konkurrencedygtigt.

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere