Sorg & Kriseplan Engelsborgskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sorg & Kriseplan Engelsborgskolen"

Transkript

1 Sorg & Kriseplan Engelsborgskolen 1

2 Aktuelle telefonnumre Skolen: Lærerværelse: Sundhedsplejerske; Lægevagt: Skadestuen på Gentofte: Skadestuen på Glostrup: Skadestuen på Herlev: Psykiatrisk skadestue, Ballerup Psykiatrisk skadestue, Gentofte Psykiatrisk skadestue, Glostrup Alarmcentralen, (Falck/ambulance/politi/brandvæsen): 112 Skolepsykolog: Præst: Skoleledelsens private telefonnumre: Skoleleder Morten Bøgelund Andersen Afdelingsleder Hanne Vagnø Pedersen Afdelingsleder Søren Pihl Jespersen Skolefritidsordningens lederes private telefonnumre Leder af skolefritidsordningen Annikki Vest Souschef, afdelingsleder Vibeke Heckmann

3 Indhold: s. 4 Forord s. 5 Ulykker i skolen eller SFO Forholdsregler på ulykkesstedet Underretning om ulykken Efter ulykken Information Opfølgning s.6 Når en elev mister en af sine nærmeste Tiden lige efter dødsfaldet Når dagligdagen begynder igen s.7 Dødsfald - elever Lige efter dødsfaldet Markering i klassen og på skolen Kontakt til hjemmet Opfølgning Hvis eleven dør i ferien s.8 Når en medarbejder mister en af sine nærmeste Lige efter dødsfaldet s.9 Dødsfald - medarbejdere Lige efter dødsfaldet Markering på skolen Om begravelsen Opfølgning Hvis en medarbejder dør i en ferie s.9 Hændelser, der berører os alle i lokalområdet, i Danmark og i den øvrige verden s.10 Litteraturliste Alvorlig sygdom hos elev* Alvorlig sygdom hos elevs forældre* Alvorlig sygdom hos lærer eller pædagog* Når de første timer og dage er gået* *) Litteratur kan findes på biblioteket. På skolens kontor findes litteratur, der egner sig til hurtig orientering om, hvordan der bør handles og hvorfor. Det er vigtigt, at nøglepersoner i forbindelse med håndtering af kriser og sorg, når der bliver første lejlighed til det, giver sig tid til at læse fx OmSorg handleplan. Et idékatalog for skolens møde med børn i sorg. 3

4 Forord Børn kan lige som voksne rammes af sorg og krise. Børnenes skole og medarbejdernes arbejdsplads bør derfor være rustet til og parate til at påtage sig den opgave at støtte voksne, men også børn, hvor der er behov for hjælp. I regeringens folke- og sundhedsprogram nævnes bl.a., hvordan skolen kan hjælpe den elev eller medarbejder, der befinder sig i en situation, hvor omsorg og støtte er påkrævet. Det håber vi nærværende omsorgs- og beredskabsplan kan hjælpe, når det bliver aktuelt. Børn kan komme ud for forskellige situationer, der medfører sorg eller krise, f.eks. på grund af langvarig sygdom eller dødsfald i familien, skilsmisse eller andre sociale forhold, der belaster familien og dermed barnet. Skolen fylder meget i barnets liv, og ofte er klasselæreren, skolepædagogen eller andre voksne i klassen vigtige, tryghedsskabende støtter for barnet i dets udvikling. Derfor er det også vigtigt, at de voksne i skolen har forudsætninger for at kunne bidrage med den fornødne støtte til barnet i sorg eller krise. Skolen er også et arbejdsfællesskab, hvor de ansatte tilbringer en stor del af deres liv, ofte i nær kontakt med kolleger, som man kan have et nært forhold til. Nære venskaber opstået gennem et godt kollegialt forhold er ikke ualmindeligt på lærerværelset og i skolefritidsordningen, og disse kan være vigtige støtter, når personlige kriser opstår. Beredskabsplanen er tænkt som en første indføring i de problemer, der skal tages stilling til, når situationen opstår. Hensigten er også, at beredskabsplanen skal kunne anvendes som en vejledning her og nu, hvor det brænder på, og den skal pege på de overvejelser, man bør gøre sig, når de første beslutninger er truffet. 4

5 Ulykker i skole og SFO 1.0 Forholdsregler på ulykkesstedet på skolen 1.1. Læreren/ pædagogen fastslår efter bedste evne ulykkens omfang, beslutter hvilken hjælp, der er brug for, og sørger for kontakt til skolens kontor. Skolen kontakter hjemmet. Læreren/pædagogen yder fornøden førstehjælp til ulykkens ofre, indtil hjælpen når frem. 2.0 Forholdsregler på ulykkesstedet uden for skolen 2.1. Læreren/pædagogen fastlår efter bedste evne ulykkens omfang, afgør hvilken hjælp, der er brug for og tilkalder evt. ambulance. Læreren/pædagogen yder om fornødent førstehjælp indtil ambulancen kommer. Læreren/pædagogen sikrer sig, hvilken skadestue den forulykkede bringes til. Skolen informeres umiddelbart herefter og hjemmet kontaktes. 2.2 Læreren/pædagogen drager omsorg for de øvrige elever og vender tilbage til skolen. 2.3 Når oplysninger om hændelsen er modtaget på skolens kontor, eller når skolen er lukket, modtaget hos lederen af SFO. Skolelederen indkalder til indsatsmøde med teamledelsen, administrationen, klasselæreren og øvrigt personale, der naturligt kan rådgive ledelsen i den opståede situation. 3.1 Der skabes overblik over situationen, indsamles relevant information, fx. om hvem der er berørt af hændelsen, og besluttes, hvad der videre skal ske. Skal der fx rekvireres krisehjælp fra Falcks krisepsykologer? Skoleinspektøren eller dennes stedfortræder leder indsatsen. Klasselæreren og i dennes fravær en kollega fra klasseteamet inddrages tillige i ledelsen af indsatsen. 3.2 Ved indsatsmødet drøftes/ træffes beslutninger om følgende: Hvad skal overvejes ved kontakt til de pårørende? Hvordan planlægges resten af dagen? Hvordan markeres hændelsen? Hvad skal der gøres for den forulykkedes klassekammerater/kammerater i andre klasser? Ved alvorlige ulykker skal forældre til disse elever anmodes om at hente deres børn på skolen ved skoledagens afslutning/når skolefritidsordningen lukker. Ingen børn må gå hjem til et tomt hus. Hvilken information kan der gives til øvrige lærere? til elever? til hjemmene? Ved alvorlige ulykker bør alle forældre informeres skriftligt. Hvordan skal informationen gives? Hvilke informationer gives til pressen ved henvendelser derfra? 5

6 3.3 Skolen kontakter på ny de pårørende. Der orienteres om, hvad der er aftalt. 4.0 Forslag til information 4.1 Skolelederen eller dennes stedfortræder underretter klasselæreren og skolens øvrige lærere om hændelsesforløbet. Dette sker før eleverne informeres. Herefter informeres via opslag på lærerværelset i det omfang, lærerne ikke kan samles. I tilfælde af nye alvorlige hændelser underrettes lærere og elever på ny i samme rækkefølge. 4.2 Klasselærerne og gerne en af de øvrige lærere i klassen underretter eleverne i klassen og er sammen med dem resten af skoledagen. Informationer om ulykken skal være fyldestgørende, så eleverne ikke selv fylder eventuelle huller i beretningen. Det er vigtigt, at der ikke skabes myter, der kan have omkostninger for de pårørende eller andre, der er særlig berørte af hændelsen. Eleverne skal have mulighed for at fortælle, hvad de har oplevet, og have mulighed for at støtte hinanden. 4.3 For at få eleverne til at sætte ord på deres oplevelser og for at få talt om det, som alle tænker på, men ikke siger, kan læreren opfordre eleverne til at fortælle, hvordan de hver især oplevede hændelsesforløbet. Den fælles gennemgang giver den enkelte elev mulighed for at spejle sine følelser i kammeraternes og kan normalisere den personlige reaktion. Læreren får mulighed for at opfange forskelle i elevernes reaktioner og kan sætte ind med støtte efter den enkelte elevs behov. 5.0 Opfølgning 5.1 Det er vigtigt at følge elevernes signaler og adfærd efter ulykken. Skolelederen følger via sin kontakt med de ansvarlige medarbejdere på skolen og i SFO den fortsatte opmærksomhed over for kriseramte børn og voksne Se i øvrigt Opfølgning under afsnittet Dødsfald - elev! Når en elev mister en af sine nærmeste 1.0 Tiden lige efter dødsfaldet. 1.1 Når meddelelsen kommer til skolen. Klasselæreren kontakter hjemmet for at høre, hvad der skal gøres, hvem der skal orienteres, og hvordan klassen skal orienteres. 1.2 Det foreslås familien, at klasselæreren og/eller en anden central person aflægger besøg i hjemmet for nærmere at drøfte, hvordan skolen kan støtte familien og medvirke ved begravelsen. Husk at aftale tid og sted for besøget i den første samtale med hjemmet. 6

7 1.3 Klasselæreren orienterer skolelederen, de øvrige lærere og medarbejdere og klassekammeraterne. 1.4 Husk at planlægge modtagelsen af eleven. 7

8 1.0 Når dagligdagen begynder igen 2.1 Skolens opfølgning på hændelsen er mindst lige så vigtig som skolens indsats umiddelbart efter tabet. For eleven, der har mistet en af sine nærmeste, kan sorgen over tabet være med til at præge dagligdagen i meget lang tid. 2.2 Vær opmærksom på elevens signaler og adfærd. Hvis den ændrer sig, er det vigtigt at søge hjælp. Halvdelen af alle børn, der mister en af sine nærmeste, skifter på et tidspunkt skole. Nyttig litteratur om sorg findes på biblioteket. Kontakt eventuelt skolepsykologen. 2.3 Aflæg eventuelt endnu et besøg i hjemmet eller aftal møde på skole. 2.4 Glem ikke elevens personlige tab. Tal om det i klassen, når lejligheden er der, fx når døden berøres i undervisningen. Husk mærkedage, der har relation til afdøde. 2.5 Husk at informere nye lærere om elevens tab. Dødsfald - elev 1.0 Tiden lige efter dødsfaldet 1.1 Klasselæreren og skolelederen orienteres straks 1.2 Skolelederen, klasselæreren og andre nøglepersoner aftaler umiddelbart det videre forløb. 1.3 Skolelederen tager kontakt til forældrene og informerer om de foreløbige aftaler, der er truffet. Herefter informeres lærere og SFO. 1.4 Klasselærerne orienterer herefter deres klasser samtidig. 1.5 Den afdøde elevs klasse samles i klasselokalet med klasselæreren og evt. andre nøglepersoner. 1.6 Resten af skoledagen afsættes til samværet i klassen. Der tændes lys og synges eventuelt en sang. Det er dødsfaldet, som er i fokus. 1.7 Hændelsesforløbet op til dødsfaldet gennemgås i åbenhed. Eleverne skal have lejlighed til at stille opklarende og uddybende spørgsmål. 1.8 Eleverne opfordres til at fortælle, hvad de har gjort sig af tanker i forbindelse med sygdommen og dødsfaldet. Det er vigtigt, at alle eleverne får lejlighed til at sætte ord på deres tanker og følelser. 1.9 Andre elever: Husk kammerater fra andre klasser eller blandt de store elever eventuelt en kæreste i en anden klasse. 2.0 Forslag til markering på skolen 2.1 Skolens elever og lærere samles til en kort højtidelighed, hvor skoleinspektøren og evt. klasselæreren eller en faglærer siger et par ord om situationen, gør rede for baggrunden for/omstændighederne ved dødsfaldet og giver eventuelt et kort signalement af eleven. En elev fra klassen fortæller evt. om den afdøde kammerat. Samværet kan afsluttes med en sang eller afspilning af musikstykke, der passer til situationen. 2.2 Der flages på halv stang. 3.0 Kontakt til hjemmet 8

9 3.1 Der skal søges detaljeret information om hændelsesforløbet. Det skal aftales, hvad der kan informeres om på skolen, og hvordan eleverne i klassen skal have informationen. Forældrene skal have information om, hvad der sker på skolen/i klassen. 3.2 Klasselæreren tager sammen med en kollega fra klassen eller med en repræsentant for SFO kontakt til forældrene for at aftale lærernes og elevernes tilstedeværelse og eventuelle medvirken ved begravelsen, fx med korsang eller lign. 4.0 Opfølgning 4.1 Før begravelsen taler klasselæreren med eleverne om, hvordan begravelser foregår. Ritualerne i kirken eller kapellet og ved graven forklares, og hele hændelsesforløbet beskrives efter den rækkefølge, ritualerne forekommer i. 4.2 Klasselæreren tager dødsfaldet op efter begravelsen. Der gennemføres samtaler med klassen og enkelte elever i det omfang, der er behov for det. Klasselæreren vurderer, om der er elever, som kræver særlig opmærksomhed. Eventuelt rekvireres sorgmateriale til brug for en bearbejdning af tabet. 4.3 Opfølgning på længere sigt er også nødvendig. Hold øje med elevernes signaler. Ændrer de fx adfærd, er der grund til at være særlig opmærksomme på dem. Elever, der har gennemlevet kriser tidligere, fortjener særlig opmærksomhed. 4.4 Glem ikke den afdøde. Tal med klassen om vedkommende, når lejligheden gives. Benyt højtider eller mærkedage som anledning, fx højtider, afdødes fødsels- og dødsdag. Besøg eventuelt gravstedet. 4.5 Uddybende information kan bl.a. findes i OmSorg handleplan. Se i øvrigt litteraturlisten! 5.0 Hvis eleven dør i ferien Den medarbejder, der først får kendskab til dødsfaldet kontakter skolens leder eller dennes stedfortræder, klasselæreren, en anden lærer i afdødes klasse eller SFO. Når en medarbejder mister en af sine nærmeste 1.0 Lige efter dødsfaldet 1.1 Skolelederen orienterer det samlede personale. 1.2 Skolelederen orienterer lærerens elever. 1.3 Skolelederen og en kollega besøger medarbejderen og drøfter, hvordan skolens rolle kan være i forbindelse med dødsfaldet, herunder hvordan skolen kan støtte medarbejderen, informere omgivelserne og deltage ved begravelsen. 9

10 Dødsfald medarbejder 1.0 Lige efter dødsfaldet 1.1 Skolelederen orienteres straks. 1.2 Skolelederen og andre nøglepersoner aftaler umiddelbart det videre forløb. 1.3 Skolelederen tager kontakt til nærmeste pårørende og informerer om de foreløbige aftaler, der er truffet. Skoleinspektøren og en relevant kollega kan besøge medarbejderens efterladte og drøfte, hvordan skolens rolle kan være i forbindelse med dødsfaldet, herunder hvordan skolen kan støtte, informere og deltage ved begravelsen. 1.4 Skolelederen eller en anden central person orienterer herefter de elever og klasser, som i undervisningen eller fritiden har haft medarbejderen som lærer eller pædagog 1.5 Den afdødes klasse samles med klasselæreren og evt. andre nøglepersoner. 1.6 Resten af skoledagen afsættes eventuelt til samværet i klassen. 1.7 Hændelsesforløbet op til dødsfaldet gennemgås i åbenhed. Eleverne skal have lejlighed til at stille opklarende og uddybende spørgsmål. 1.8 Eleverne opfordres til at fortælle, hvad de har gjort sig af tanker i forbindelse med sygdommen og dødsfaldet. Det er vigtigt, at alle elever får lejlighed til at sætte ord på deres tanker og følelser. 2.0 Forslag til markering på skolen 2.1 Skolens elever og lærere samles til en kort højtidelighed, hvor skoleinspektøren og evt. kolleger siger et par ord om situationen, gør rede for baggrunden for/omstændighederne ved dødsfaldet og eventuelt giver et kort signalement af medarbejderen. En kollega fortæller evt. om den afdøde. Samværet kan afsluttes med en sang eller afspilning af musikstykke, der passer til situationen. 2.3 Der flages på halv på dødsdagen. 2.4 Der flages på begravelsesdagen. 2.5 Hvis en klasse skal deltage i begravelsen, taler klasselæreren med eleverne om, hvordan begravelser foregår. Ritualerne i kirken eller kapellet og ved graven forklares, og hele hændelsesforløbet beskrives efter den rækkefølge, ritualerne forekommer i. 2.6 Glem ikke den afdøde. Tal med klassen om vedkommende, når lejligheden gives. 10

11 Hændelser, der berører os alle i lokalområdet, i Danmark og i den øvrige verden Når oplysninger om hændelsen er modtaget på skolens kontor 1. Skolelederen indkalder til indsatsmøde med teamledelsen, administrationen og øvrigt personale, der naturligt kan rådgive ledelsen i den opståede situation. 2. Der skabes overblik over situationen, indsamles relevant information, fx. om hvem der eventuelt kan være særlig berørt af hændelsen, og besluttes, hvem der leder indsatsen, og hvad der videre skal ske. 3. Ved indsatsmødet drøftes/træffes beslutninger om følgende: Hvilken information kan der gives til lærerne? eleverne? til hjemmene? 4. Hvordan skal informationen gives? 5. Hvilke informationer gives til pressen ved henvendelser derfra? 6. Ved alvorlige ulykker eller andre alvorlige hændelser skal forældre anmodes om at hente deres børn på skolen ved skoledagens afslutning/når skolefritidsordningen lukker. 7. Skolelederen eller dennes stedfortræder underretter skolens lærere om hændelsesforløbet. Dette sker fortrinsvis, før eleverne informeres! 8. Herefter kan der eventuelt informeres ved opslag på lærerværelset af hensyn til fraværende lærere. Klasselærerne og gerne en af de øvrige lærere i klassen underretter eleverne 9. Informationer om ulykken skal være fyldestgørende, så eleverne ikke selv fylder eventuelle huller i beretningen. Det er vigtigt, at der ikke skabes myter, der kan have omkostninger for de pårørende eller andre, der er særlig berørte af hændelsen. 10. Eleverne skal have mulighed for at fortælle, hvordan de har oplevet situationen, og mulighed for at støtte hinanden. 11. For at få eleverne til at sætte ord på deres oplevelser og for at få talt om det, som alle tænker på, men ikke siger, kan læreren opfordre eleverne til at fortælle, hvordan de hver især oplever situationen. 12. Den fælles gennemgang giver den enkelte elev mulighed for spejle sine følelser i kammeraternes og kan normalisere den personlige reaktion. 13. Læreren får mulighed for at opfange forskelle i elevernes reaktioner og kan sætte ind med støtte efter den enkelte elevs behov. Hvordan planlægges resten af dagen? 14. Hvordan markeres hændelsen? Skal skolen samles? Ved en samling kan der orienteres om hændelsen og herefter eventuelt synges. Fællesskabet i forbindelse med markering af hændelsen er med til at normalisere følelser og tanker om hændelsen. Opfølgning 15. Det er vigtigt at følge elevernes signaler og adfærd også dagen derpå. 11

12 Korrektur den / Redaktionen afsluttet 17. januar 2003 Redigeret september 2009 dok: Omsorgs- og kriseberedskab udkast nr.2 12

13 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Mistet: Sidder og kigger ud i den mørke nat, kigger op mod stjernerne. Tænker om du måske er deroppe et sted, måske kan du se mig? Tænker på dig hver dag, sorgen

Læs mere

OmSorgs-plan. Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010

OmSorgs-plan. Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010 OmSorgs-plan Hørby-Dybvad Skole revideret december 2010 At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

OMSORGS- PLAN. Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen. Side 1

OMSORGS- PLAN. Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen. Side 1 OMSORGS- PLAN Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen Side 1 Omsorgsplan for Kernehuset-Engblommen og Engbjergskolen Indholdsfortegnelse: Indledning side 2 Skilsmisse i barnets hjem side 3 Alvorlig sygdom

Læs mere

OmSorgs-Plan Skovboskolen

OmSorgs-Plan Skovboskolen OmSorgs-Plan Skovboskolen "At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE.

OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. OMSORGSPLAN VED ULYKKER, ALVORLIG SYGDOM EL- LER DØDSFALD VED GL. HASSERIS SKOLE. Revideret foråret 2008 Gl. Hasseris skoles støttegruppe består af: 2 lærere 1 sundhedsperson 1 pædagog skolens leder 1

Læs mere

SORGPLAN FOR BillundSkolen

SORGPLAN FOR BillundSkolen SORGPLAN FOR BillundSkolen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan tages i anvendelse, når det der ikke må ske, sker. For at sikre omsorg kræves ikke et overmenneske, men et medmenneske. Det

Læs mere

Omsorgsplan for Vinderup skole

Omsorgsplan for Vinderup skole Omsorgsplan for Vinderup skole Denne handleplan skal ses som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Når en elev rammes af alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. Når skolen mister en

Læs mere

Sorg-Plan. Valhøj Skole

Sorg-Plan. Valhøj Skole Sorg-Plan Valhøj Skole 2006 At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation. Børn kan befinde sig

Læs mere

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole.

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Østerbro Lilleskoles sorgpolitik og plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger. Vores sorgpolitik tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering,

Læs mere

Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole

Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole Sorg & kriseplan Grøndalsvængets Skole 1 Indhold Indledning... 3 Ved dødsfald blandt elever... 3 Ved dødsfald eller ulykke i skoletiden... 4 Ved dødsfald blandt personale:... 4 Ved dødsfald i nær relation

Læs mere

Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter

Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter Krise- og sorgplan for Lørslev Friskole & Børnecenter Lørslev Friskole & Børnecenters krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008

Sorghandleplan for. Udarbejdet April 2008 Sorghandleplan for Indholdsfortegnelse: Sorghandleplan... 2 Den voksne:... 2 Barnet:... 2 Sorgreaktioner... 2 Sorgens 4 stadier:... 2 1. Det personlige tab: når en elev mister forældre eller søskende...

Læs mere

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole Sorg/kriseplan for Skolegades Skole Forord: Denne plan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted. Den er udsprunget af behovet

Læs mere

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister

Sorg- krisehandleplan. - når vi mister Sorg- krisehandleplan - når vi mister Kongevejens Skole 2007 Indholdsfortegnelse s. 3 Indledning s. 5 Ved en elevs livstruende sygdom og eventuelle død s. 6 Ved livstruende sygdom og eventuelle død hos

Læs mere

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter

Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Sorghandleplan for Mariagerfjord 10. klassecenter Nogle ord om emnet: Når den unge mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med den unge, at tage

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen

Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Dato: 16. august 2012 Sorg- og krisehandleplan for Munkegårdsskolen Munkegårdsskolens sorg- og krisehandleplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer,

Læs mere

OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER

OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER OMSORGSPLAN FOR BRÅRUP SKOLE & BRÅRUP FRITIDSCENTER Beredskabsplanen, der bruges, når livet viser sig fra den mørke side. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer m.v. 2. Ulykker med flere involverede

Læs mere

OmSorgs-plan for Humble Skole

OmSorgs-plan for Humble Skole Opdateret september 2010 OmSorgs-plan for Humble Skole At børn kan rammes af sorg, kan ingen forhindre. Men som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en uoverskuelig situation.

Læs mere

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE.

SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. SORG: HANDLEPLAN FOR LANGÅ SKOLE. GENERELT: HANDLEPLANEN ER EN OVERORDNET RAMME FOR, HVAD DER SKAL HUSKES, NÅR DER SKER EN ULYKKELIG HÆNDELSE. DET SKAL PRÆCISESERES, AT HANDLEPLANEN IKKE KAN GIVE EN NØJAGTIG

Læs mere

1. Sorgpolitik og sorgplan

1. Sorgpolitik og sorgplan 1. Sorgpolitik og sorgplan Nærum Skoles sorgpolitik og -plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger og handler om skolens holdning til alvorlige ulykker, traumatiske oplevelser og dødsfald

Læs mere

Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole

Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole Omsorgsplan ved ulykker, alvorlig sygdom eller dødsfald ved Gl. Hasseris Skole Revideret skoleåret dec. 2011 Indledning. Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke,

Læs mere

Balletskolen Odense OMSORGSPLAN

Balletskolen Odense OMSORGSPLAN Balletskolen Odense OMSORGSPLAN Kære forældre Jeres børn tilbringer størstedelen af deres vågne tid på Det Kongelige Teaters Balletskole. Derfor har alle vi medarbejdere, som nogle af børnenes nære, udover

Læs mere

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE SORGPLAN for SKØRPING SKOLE Handleplan ved dødsfald og ulykker Nærværende plan er et forsøg på at have et beredskab hvis uheldet eller ulykken er ude. Planen er blevet til efter et foredrag af Jes Dige

Læs mere

Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker.

Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. OMSORGSPLAN FOR FRISHOLM SKOLE Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Planen er enkel og giver plads for individuelle handlinger. På forældremøder skal

Læs mere

Forord. side 1. Hvis en elev dør. side 2. Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3. Hvis en elev mister en nærtstående person.

Forord. side 1. Hvis en elev dør. side 2. Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3. Hvis en elev mister en nærtstående person. December 2013. Side 1. Indholdsfortegnelse: Forord. side 1 Hvis en elev dør. side 2 Hvis en elev mister mor far eller søskende. side 3 Hvis en elev mister en nærtstående person. side 4 Hvis en ansat dør.

Læs mere

NÅR EN ELEV DØR. Flaget hejses på halv stang, når samtlige klasser er underrettet. Det er ledelsens opgave at drage omsorg for, at dette bliver gjort.

NÅR EN ELEV DØR. Flaget hejses på halv stang, når samtlige klasser er underrettet. Det er ledelsens opgave at drage omsorg for, at dette bliver gjort. SORGBEREDSKAB NÅR EN ELEV DØR Straks efter kendskab til dødsfald: Modtager af besked underretter straks skoleleder. Skolelederen underretter klasselæreren. Det øvrige personale på matriklen (der vurderes

Læs mere

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald.

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. FØVLING SKOLE SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. Denne handleplan er tænkt som en vejledning for Føvling Skoles personale, hvis en

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

Sorg og kriseplan for Juelsminde Skole

Sorg og kriseplan for Juelsminde Skole Sorg og kriseplan for Juelsminde Skole Juelsminde Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor ulykker eller dødsfald rammer

Læs mere

http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD

http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD Agerskov Børnehusets sorg og kriseplan er et beredskab der skal bruges hvis: Et barn dør Et barn mister mor, far, søskende, eller andre der står barnet nær En ansats

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan (dødsfald og ulykker)

Sorg- og krisehandleplan (dødsfald og ulykker) Ved alvorlige ulykker i og ved skolen Den/de medarbejdere, der først er til stede, tilkalder om nødvendigt ambulance, og forsøger - så vidt mulig at holde eleverne væk fra ulykkesstedet Skolelederen underrettes

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole.

Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole. Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole. Gribskov Skoles sorg -og kriseplan bygger på skolens værdier og holdninger. Vores sorg- og kriseplan tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering, som udmønter

Læs mere

Ingen forløb er ens og hvert forløb afstemmes situationen og de involveredes behov og ønsker.

Ingen forløb er ens og hvert forløb afstemmes situationen og de involveredes behov og ønsker. Sorg- og kriseplan Vi kan ikke beskytte os mod den del af livet der handler om tab, sorg og død. Sorg er den naturlige, uundgåelige lidelse, som hører menneskelivet til. Sorg og krise kan opstå ved dødsfald,

Læs mere

STORKEREDENS HANDLINGSPLAN

STORKEREDENS HANDLINGSPLAN STORKEREDENS HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD & ALVORLIGE ULYKKER. Indholdsfortegnelse: Handlingsplan i forbindelse med: * Et barns dødsfald Side 2 * En kollegas dødsfald Side 4 * Et barn mister

Læs mere

Omsorgsplan. Birkerød Privatskole

Omsorgsplan. Birkerød Privatskole Omsorgsplan Birkerød Privatskole Udarbejdet af: Pædagogisk Udvalg Dato: 14. januar 2003, revideret udgave aug. 2007 9. februar 2010. Revideret Indhold Indledning.2 En elev mister eller er i krise 3 En

Læs mere

C. Begravelse - Skolens ( klassens ) deltagelse aftales med de pårørende. Præsten inviteres evt. op i klassen inden.

C. Begravelse - Skolens ( klassens ) deltagelse aftales med de pårørende. Præsten inviteres evt. op i klassen inden. OMSORGSPLAN Omsorgsplan for Det Kongelige Teaters Balletskole Odense Ved elev eller medarbejders dødsfald ( som ikke er en følge af en ulykke ) A: Orientering 1. Ledelsen orienteres Dagbog startes med

Læs mere

SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM.

SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. SPJALD SKOLES SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. DØDSFALD (elev) Lige efter dødsfaldet. 1. Når skolelederen får meddelelsen, underretter han klasselæreren og det øvrige

Læs mere

Sorg handleplan for Bobjergskolen

Sorg handleplan for Bobjergskolen Sorg handleplan for Bobjergskolen Denne plan er en oversigt over hvilke handlinger, der iværksættes: 1. Hvis en elev oplever voldsomme hændelser 2. Hvis en elev dør 3. Hvis en elev mister mor/far/søskende

Læs mere

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO 1 Sorghandleplan for MØN Skole/SFO Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det der ikke må ske alligevel sker. 1 Når et barn mister forældre eller søskende. 2 Alvorlig sygdom hos

Læs mere

SORG-KRISE HANDLEPLAN

SORG-KRISE HANDLEPLAN SORG-KRISE HANDLEPLAN VED ELEVS DØDSFALD: Den der først får kendskab til dødsfaldet kontakter skolens ledelse, som orienterer klasselæreren. Ledelsen orienterer hurtigst mulig fritidshjem og øvrige involverede

Læs mere

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever

Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Tibberupskolens Omsorgsplan i forbindelse med elever Planen skal ses som en vejledende plan, ikke en tjekliste. Der må i hvert enkelt tilfælde vurderes hvor lidt og hvor meget. Ved akut hændelse så som:

Læs mere

Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet af MED udvalget og revideres løbende.

Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet af MED udvalget og revideres løbende. Krise- og sorgplan for Ansager Skole Ansager Skoles krise- og sorgplan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer, hvor ulykker eller dødsfald rammer

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.

Omsorgsplan. for. Børnehuset Giraffen. Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens. Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted. Omsorgsplan for Børnehuset Giraffen Børnehuset Giraffen Sønderbakken 25A, Glud 8700 Horsens Tlf. 75683666 Email: giraffen@hedensted.dk 0 Målet med en omsorgsplan, er at give en nødvendig og tilstrækkelig

Læs mere

Planen er tænkt som en vejledning for skolens personale

Planen er tænkt som en vejledning for skolens personale T h y h o l m S k o l e O m S o r g - H a n d l e p l a n -ved skilsmisse, dødsfald eller ulykker Planen er tænkt som en vejledning for skolens personale Omsorgsplanen er udarbejdet, så den er fleksibel,

Læs mere

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale Sorg og kriseplan For Brorsonskolens Forældre og personale Vedtaget i Skolebestyrelsen august 2010 Indhold. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, forældre i krig, kaossituationer o.l. 2. Når et barn mister i

Læs mere

Lundevang skole. OmSorg handleplan. Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået

Lundevang skole. OmSorg handleplan. Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået Lundevang skole OmSorg handleplan Det kan gøre ondt at blive spurgt ind til en sorg/sygdom, men det gør mere ondt at blive undgået Oktober 2002 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel

Læs mere

Vadgård Skoles Omsorgsplan

Vadgård Skoles Omsorgsplan Vadgård Skoles Omsorgsplan Skolen fylder en meget stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser. Det er vigtigt at understrege, at den hjælp, skolen umiddelbart kan

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Handleplan - unge i sorg og krise

Handleplan - unge i sorg og krise Handleplan - unge i sorg og krise 1 Indhold Dødsfald (elev) 1.0 Lige efter dødsfaldet 2.0 Om begravelsen 3.0 Opfølgning Dødsfald (personale) 1.0 Lige efter dødsfaldet 2.0 Om begravelsen 3.0 Opfølgning

Læs mere

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie.

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie. Sorg og kriseplan for Espebo Børnecenter: Når børn mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med barnet at tage hånd om situationen. Det er der

Læs mere

Omsorgsplan. Flakkebjerg Skole

Omsorgsplan. Flakkebjerg Skole Omsorgsplan Flakkebjerg Skole For at tage del kræves der ikke et overmenneske kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne, bare man sikrer sig, at en anden tager over. Omsorgsplan Denne plan

Læs mere

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole Brønderslev Kommune (Vejledende) 1. Hvis elev dør pludseligt udenfor skoletid: a. Når skolen har modtaget en meddelelse om dødsfald, kontakter klasselæreren så hurtigt

Læs mere

OMSORG. Omsorgsplan. Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole. (Februar 2010)

OMSORG. Omsorgsplan. Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole. (Februar 2010) . OMSORG Omsorgsplan Ved alvorlige ulykker eller dødsfald på Antvorskov Skole (Februar 2010) Indhold Indledning... side 3 Omsorgsgruppe... side 3 Kriser opstået uden for skoletiden... side 3 Om sorg og

Læs mere

Blistrup Skole. Skolens sorgplan

Blistrup Skole. Skolens sorgplan Blistrup Skole Handleplaner / Sorgplan nov. 2007 Skolens sorgplan Sorgplan for Blistrup skole. Denne plan omfatter et Sorgberedskab, der tages i brug, når det, der ikke må ske, sker. 1. Når en elev dør.

Læs mere

At tage del i et andet menneskes følelse af tab og sorg kræver ikke et overmenneske kun et medmenneske.

At tage del i et andet menneskes følelse af tab og sorg kræver ikke et overmenneske kun et medmenneske. Omsorg handlingsplan for Børnehaven Helgolandsgade, tlf. 96 11 63 95 Denne plan skal opfattes som et redskab, der gør det lettere for personalet i Børnehaven Helgolandsgade at handle bedst muligt, i tilfælde

Læs mere

Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning.

Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning. Assensskolen. Handleplan vedrørende sorgbearbejdning. 2009 1 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Ved en elevs dødsfald side 4 Når en elev mister en af sine nærmeste side 5 Ved en elevs alvorlige sygdom

Læs mere

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted 2011 For at tage del i en omsorgsplan kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske Indhold: Side 2: Hvis et af vore børn rammes af skilsmisse, og / eller kaossituationer

Læs mere

OmSorg Handleplan. Sønderholm skole

OmSorg Handleplan. Sønderholm skole OmSorg Handleplan Sønderholm skole Sorg/krise handleplan på Sønderholm skole. Skal opfattes som et beredskab, der kan støtte og fastholde os alle i at gøre noget, så børn har nogen at dele sorgen med,

Læs mere

OMSORGSPLAN - FORORD. Den daglige kontakt med skolens elever danner selvfølgelig grundlaget for denne omsorg.

OMSORGSPLAN - FORORD. Den daglige kontakt med skolens elever danner selvfølgelig grundlaget for denne omsorg. OMSORGSPLAN - FORORD Denne plan skal opfattes som et "beredskab", der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker". På Gjellerupskolen vil vi bestræbe os på at være gode til at drage omsorg for vores elever,

Læs mere

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået

Sorg og krise. Handleplan ved. Skilsmisse, sygdom og dødsfald. Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Sorg og krise Handleplan ved Skilsmisse, sygdom og dødsfald Det er omsorg i praksis, når et barn føler sig set, hørt og forstået Indholdsfortegnelse: Side 1 Målsætning Side 2 Omsorgshandleplan - skilsmisse

Læs mere

OmsorgsPlan for Lerbjergskolen

OmsorgsPlan for Lerbjergskolen OmsorgsPlan for Lerbjergskolen Indholdsfortegnelse sidetal Forord 1 Opfølgning 1 Alment beredskab 2 Forebyggende foranstaltninger 2 Kontorets rolle 2 Krisehjælp til forældre og børn 3 Krisehjælp til ansatte

Læs mere

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole

Sorg- og krisehandleplan for Gandrup Skole Den største sorg i verden her, er dog at miste den man har kær. Steen Steensen Blicker At trøste kræver ikke et overmenneske kun et medmenneske. Det er ofte nok bare at lytte og være til stede. Denne omsorgsplan

Læs mere

Handlemuligheder i forbindelse med sorg

Handlemuligheder i forbindelse med sorg Handlemuligheder i forbindelse med sorg Juni 2001 En af eleverne på skolen dør: 1. den, der får beskeden først, sørger for at orientere ledelsen. ledelsen orienterer klasselæreren. ledelsen samler skolens

Læs mere

HVIS ET BARN MISTER MOR ELLER FAR.

HVIS ET BARN MISTER MOR ELLER FAR. OMSORGSPLAN INDLEDNING. Det er vores indtryk at denne omsorgsplan vil bære præg af at vi her i Lærkereden desværre har været i den triste situation at vi har prøvet hvad det vil sige at miste, da en af

Læs mere

Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ

Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ Udarbejdet af: LSW, DOM & AJ 1 Der er sorg nok til alle og det kommer også til nogen af os. Derfor har vi på Vorbasse Skole udarbejdet en handleplan om sorg og krise. Denne plan skal opfattes som et redskab,

Læs mere

Beredskabsplan. Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm.

Beredskabsplan. Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm. Beredskabsplan Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm. 2) Når et barn mister et nært familiemedlem 3) Når institutionen mister et barn eller en

Læs mere

Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker

Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker omsorgsplan Denne plan skal opfattes som et redskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker For at tage del i kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne,

Læs mere

Ved alvorligt ulykkestilfælde. Placer eleverne, så de ikke er i kontakt med ulykkesstedet.

Ved alvorligt ulykkestilfælde. Placer eleverne, så de ikke er i kontakt med ulykkesstedet. Sorgplan Ved alvorligt ulykkestilfælde. I mest naturlige rækkefælge I tilfælde af, at man ikke har umiddelbar adgang til telefon. Send ansvarlig elev efter hjælp. Bliv selv ved ulykkessted. Har man telefon.

Læs mere

Skolen fylder en stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser og hjælpe med at vende sorgen til savn.

Skolen fylder en stor del af et barns hverdag og må derfor medvirke til at ledsage børn gennem kriser og hjælpe med at vende sorgen til savn. OmSorg handleplan At børn rammes af sorg, kan ingen umiddelbart forhindre. Som voksne har vi alle et ansvar for, at barnet ikke føler sig isoleret i en sådan uoverskuelig situation. Skolen fylder en stor

Læs mere

Krise- og sorgplan for Susålandets skole

Krise- og sorgplan for Susålandets skole Krise- og sorgplan for Susålandets skole Denne plan er udarbejdet med det formål, at skolen har et fælles grundlag at handle ud fra i situationer hvor ulykker eller dødsfald rammer skolen. Planen er opdelt

Læs mere

Forord. Vi håber, at materialet er fyldestgørende og at både forældre og personale i en given situation vil kunne gøre brug heraf.

Forord. Vi håber, at materialet er fyldestgørende og at både forældre og personale i en given situation vil kunne gøre brug heraf. Forord. Dette materiale er udarbejdet af Børnehuset Bakkebo s personale og er en blanding af en kriseplan på det mere tekniske niveau og en omsorgsplan, på det sociale og følelsesmæssige plan. Materialet

Læs mere

O M S O R G S P L A N

O M S O R G S P L A N O M S O R G S P L A N Er du i tvivl skal du gøre noget! Denne plan sættes i værk, når det, der ikke må ske, sker. - Skilsmisse - Alvorlig sygdom - Kaossituationer i barnets nærmiljø - Ulykker og lignende

Læs mere

OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE

OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE OMSORGSPLAN HVIS ET BARN PÅ FRISKOLEN MISTER FAR, MOR ELLER SØSKENDE Den, der først får kendskab til dødsfaldet kontakter skoleleder / souschef. Det er som udgangspunkt ledelsens ansvar at sætte omsorgsplanen

Læs mere

SKJERNÅSKOLEN, SPECIALBØRNEHAVENS OG STU-HUSETS SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM.

SKJERNÅSKOLEN, SPECIALBØRNEHAVENS OG STU-HUSETS SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. SKJERNÅSKOLEN, SPECIALBØRNEHAVENS OG STU-HUSETS SORGPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD, ULYKKER OG LIVS -TRUENDE SYGDOM. DØDSFALD (barn/elev) Lige efter dødsfaldet. 1. Når skolelederen får meddelelsen, underrettes

Læs mere

Indholdsfortegnelse: - 2 -

Indholdsfortegnelse: - 2 - - 1 - Denne udgave af omsorgsplanen er fuldstændig enslydende med den trykte udgave. Opsætningen er lidt anderledes, så den er nemmere at læse på hjemmesiden. Indholdsfortegnelse: FORORD... 3 Omsorgsplan

Læs mere

Rudolf Steiner Skolen i Odense STØTTEPLAN VED SORG

Rudolf Steiner Skolen i Odense STØTTEPLAN VED SORG Rudolf Steiner Skolen i Odense STØTTEPLAN VED SORG Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder

Læs mere

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole På Bramsnæsvigskolen er trivsel og glæde fundamentet for et lærende miljø, hvor vi arbejder, på at det enkelte barn

Læs mere

Helsingør Byskole. Om Sorgs Plan

Helsingør Byskole. Om Sorgs Plan Helsingør Byskole Om Sorgs Plan Denne plan omfatter elever og personale på Helsingør Byskole Den skal tjene som hjælp og vejledning i krisesituationer. 1 Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l.

Læs mere

Handleplan i forbindelse med dødsfald og ulykker

Handleplan i forbindelse med dødsfald og ulykker Handleplan i forbindelse med dødsfald og ulykker Ved alvorlige ulykker i og ved skolen Den/de medarbejdere, der først er til stede, tilkalder om nødvendigt ambulance, og forsøger - så vidt muligt at holde

Læs mere

SOLSIKKENS DØDSFALD OG HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED ALVORLIGE ULYKKER.

SOLSIKKENS DØDSFALD OG HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED ALVORLIGE ULYKKER. SOLSIKKENS HANDLINGSPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD OG ALVORLIGE ULYKKER. 1 Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sorg og kriseplan for Tved Skole

Sorg og kriseplan for Tved Skole Sorg og kriseplan for Tved Skole Skrevet af ds 2012/rev. Jan. 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold Aktuelle telefonnumre... 3 Baggrund for kriseplanen... 4 Dødsfald elev.... 5 Dødsfald en som står eleven

Læs mere

Børn og voksne med sorg. Læssøesgades Skole.

Børn og voksne med sorg. Læssøesgades Skole. Børn og voksne med sorg. Læssøesgades Skole. Tranbjerg Skole OmSorg Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit Titel Side 1 Formål 3 2 Grundholdning 3 3 Information 4 4 Alvorlig sygdom 5 5 Når en elev dør 5 6 Ulykke,

Læs mere

Retningslinje i tilfælde af dødsfald blandt Gjern Skoles børn eller personale

Retningslinje i tilfælde af dødsfald blandt Gjern Skoles børn eller personale Retningslinje i tilfælde af dødsfald blandt Gjern Skoles børn eller personale 1. Hvis en elev dør Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter klasselæreren kontakter ledelsen kontakter SFO Klassen/klasseråd

Læs mere

Nymarkens. handleplan vedrørende sorg og krise. Når livet gør ondt, er det hos vores nærmeste, vi henter den bedste støtte.

Nymarkens. handleplan vedrørende sorg og krise. Når livet gør ondt, er det hos vores nærmeste, vi henter den bedste støtte. Nymarkens handleplan vedrørende sorg og krise Når livet gør ondt, er det hos vores nærmeste, vi henter den bedste støtte. Kinesisk ordsprog Hvorfor handleplan vedrørende sorg og tab? Fordi vores opgave

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

HANDLEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD ULYKKER OG ANDRE TRAUMATISKE HÆNDELSER I KASKELOTTEN

HANDLEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD ULYKKER OG ANDRE TRAUMATISKE HÆNDELSER I KASKELOTTEN Den aldersintegrerede institution Kaskelotten Ca. 90 børn Leder: Torben Andersen E-post: takas@esbjergkommune.dk Tlf. 76 16 77 99 HANDLEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALD ULYKKER OG ANDRE TRAUMATISKE HÆNDELSER

Læs mere

Viby Gymnasium og HF

Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser blandt elever og medarbejdere Til Ledelsen 2007 1 Indholdsfortegnelse: Ved en elevs

Læs mere

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation.

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Sorg- og kriseplan - godkendt i MIO oktober 2013 Principper for børn og personale i krise: Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Skilsmisse, alvorlig

Læs mere

Omsorgsplan. Indholdsfortegnelse: Denne omsorgsplan træder i kraft ved følgende. 01. Orientering om omsorgsplan. 02

Omsorgsplan. Indholdsfortegnelse: Denne omsorgsplan træder i kraft ved følgende. 01. Orientering om omsorgsplan. 02 Opdateret 27-03-2015 Omsorgsplan Indholdsfortegnelse: Side Denne omsorgsplan træder i kraft ved følgende. 01 Orientering om omsorgsplan. 02 Handleplan ved livstruende ulykker. 03 Hvis et barn dør. 04 Hvis

Læs mere

SORG/KRISE. At støtte et barn i sorg eller krise kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er et medmenneske.

SORG/KRISE. At støtte et barn i sorg eller krise kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er et medmenneske. SORG/KRISE At støtte et barn i sorg eller krise kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er et medmenneske. Ovenstående citat er grundlaget for denne handleplan. Alligevel er det legalt ikke at kunne,

Læs mere

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet.

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet. Sorg og handleplan Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller i institutionen, skilsmisse, langvarig

Læs mere

Tab og sorg i skolehverdagen

Tab og sorg i skolehverdagen Indhold: Tab og sorg i skolehverdagen Denne plan skal opfattes som et "beredskab", der kan bruges, når "det, der ikke må ske, sker". 1.Alvorlige ulykker og pludselige dødsfald. 2.Når skolen mister en elev.

Læs mere

STENSNÆSSKOLEN Omsorg ved sorg

STENSNÆSSKOLEN Omsorg ved sorg Syg i sjælen - Ondt i hjertet - Rod i det hele Gå på vej til døden Alle mennesker kommer til at opleve kriser i deres liv. Børn oplever også kriser og mange af disse er store og voldsomme for dem. Det

Læs mere