Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet."

Transkript

1 Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Finansiering efter integrationsloven: Finansieringen af kommunens integrationsindsats består af: - Grund- og resultattilskud - Refusionsordninger - Budgetgaranti - Refusioner efter anden lovgivning - Kommunal udligning Grundtilskud: Ydes til udlændinge der er omfattet af et integrationsprogram og er 18 år ved kommunens overtagelse, eller er et uledsaget barn under 18 år der er tilbudt et integrationsprogram. Grundtilskuddet skal dække sociale merudgifter og generelle udgifter kr. pr. md. I max 3 år. Særligt tilskud på kr. pr. md. pr. uledsaget mindreårig flygtning. Resultattilskud beskæftigelse: kr. kan hjemtages efter 6 mdr. ordinær ansættelse. Skal være selvforsørgelse og varighed mere end 20 timer ugentlig i min. 6 mdr. Resultattilskud uddannelse: kr. kan hjemtages efter 6 mdr. ordinær studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse. Skal give adgang til videre uddannelse, og give et godt grundlag for ordinær beskæftigelse. Resultattilskud danskprøve: kr. kan hjemtages ved bestået danskprøve. Prøve skal aflægges inden for integrationsperioden på 5 år. (Integrationsperioden er udvidet fra 3 til 5 år for så vidt angår danskuddannelse. Derudover er integrationsperioden 3 år). Danskuddannelsesloven: 50% refusion af kommunens udgifter til danskuddannelse for personer der ikke er omfattet af integrationsloven. Refusion udenfor rådighedsloft: 50% refusion af kommunens udgifter til: - Hjælp i særlige tilfælde enkeltudgifter, sygebehandling m.v. - Udgifter i forbindelse med udlændingens deltagelse i integrationsprogrammet - transport, arbejdsredskaber, egenbetaling ved højskoleophold m.v. - Udgifter i forbindelse med ordinær ansættelse hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Refusion omfattet af rådighedsloft: 50% refusion af kommunens udgifter til integrationsprogram og introduktionsforløb: - Danskuddannelse og div. kurser - Vejledning og opkvalificering - Virksomhedspraktik og løntilskud - Mentorfunktion og vejlederfunktion Budgetgaranti: Kommunernes nettoudgifter under ét til integrationsindsatsen (Konto 5), reguleres via budgetgarantien. Kommunal udligning og generelle tilskud, Integrationsindsatsen finansieres af kommunerne under et i forhold til kommunens folketal. Middelfart Kommune betaler i 2015, 701,- kr. pr. indbygger til den samlede integrationsordning. 1

2 Vi modtager i ,7 mio. kr. i generelle tilskud, på baggrund af indbyggere. Dette beløb skal dække kommunens udgifter til integrationsindsatsen på områder med serviceudgifter, såsom midlertidig indkvartering, børnepasning, skoleområdet, ældreområdet samt administration. Generelle tilskud: - Tilskud pr. udlænding kr. - Yderligere pr. 0-5 årig kr. - Yderligere pr årig kr. Totalt set er kommunerne, i en normalsituation, sikret kompensation for de samlede nettoudgifter. Ekstraordinære tilskud i 2015 a) Investeringstilskud pulje på 125 mio. kr. - Fordeles i forhold til de ekstra flygtningen ud over det oprindelige landstal. Dækker f.eks. udgifter til midlertidig indkvartering eller indretning af permanente boliger. - Svarer til at kommunen modtager kr. pr. flygtning ud over kommunens oprindelige kvote efter landstallet på b) Integrationstilskud pulje på 200 mio. kr. - Skal godkendes af Folketinget - Forventes fordelt på baggrund af oplysninger om grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte i Plus antal personer, der indgår i de fastsatte kvoter pr. 1. april Dækker f.eks. udgifter til håndtering af de ekstraordinære høje antal flygtninge. Begge tilskud udmeldes af Økonomi- og Indenrigsministeriet omkring 1. april Øvrige økonomiske forhold Der trækkes egenbetaling for indkvartering på midlertidig opholdssted i flygtningenes udbetaling af kontanthjælp. Taksten er: - Enlig med og uden børn kr. - Par uden børn kr. - Par med 1,2 eller 3 børn kr. - Par med 4 eller flere børn kr. Kommunerne har automatisk låneadgang til erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning til beboelse efter integrationsloven. Boligindskud: Staten yder 100% refusion til pligtlån til flygtninge. Derudover kan kommunen yde frivillige lån til flygtninge (50% refusion) Boligstøtte/Boligsikring: Nyankomne flygtninge er omfattet af reglerne om boligstøtte. Kommunens udgifter til lejetab og istandsættelse ved fraflytning. De udgifter som kommunen har til lejetab FØR udlejning og til betaling af istandsættelsesudgifter ved fraflytning, refunderes af staten med 100%. Også udgifter til boliger som kommunens selv ejer. 2

3 Job- og Vækstcenter/BAU: Normalsituation: Regnskabsår 2012 og 2013 var et såkaldt normalt år. (jobcentret) 2013: Budget 4,2 mio. kr. regnskab 4,0 mio. kr., mindreudgift 0,2 mio. kr. 2012; Budget 4,4 mio. kr. regnskab 3,5 mio. kr., mindreudgift 0,9 mio. kr. Der var ansat 1 myndighedssagsbehandler på Jobcentret og 2 medarbejdere på Ydelseskontoret, der stort se klarede alle de praktiske opgaver i forbindelse med modtagelse, indkvartering, m.v. Udgifter til indkvartering i 2012 og 2013 var ca kr. pr. år. Regnskab 2014: Kontanthjælp: Den største post på integrationsområdet er kontanthjælpen. For 2014 blev der budgetteret med 64 årspersoner. Regnskabet udviser et gennemsnit på 93 årspersoner. Der er p.t. 127 udlændinge på kontanthjælp. Merforbrug 2014: 5,035 mio. kr. x 50% = 2,518 mio. kr. netto. Merudgifter i 2014 i forhold til 2013 til enkeltudgifter og boligindskud administreret af Ydelseskontoret, i alt 0,507 mio.kr., er indeholdt i dette beløb. Integrationsprogram og introduktionsforløb: Sprogskole m.v. merudgift = 2,240 mio. kr. x 50% = 1,120 mio. kr. netto Grundtilskud: Merindtægt 0,924 mio. kr. Resultattilskud: Mindreindtægt 0,495 Tolkeudgifter: Merudgift 0,136 mio. kr. Boligadministration: Merudgift 0,899 mio. kr. Dertil kommer ansættelse af personale (konto 5) : Praktisk-pædagogisk medhjælp Udby 1/ I alt merudgifter x 50% ref. = kr. netto I alt merudgifter BAU i 2014 på 4,251 mio. kr. netto i forhold til korrigeret budget. Budget 2015 Kontanthjælp Det oprindelige budget for 2015 omfatter 96 årspersoner. Der er p.t 146 personer på kontanthjælp. Med den nye midlertidige kvote på 120 personer i 2015, samt øget familiesammenføring, er der beregnet en gennemsnitlig udgift til kontanthjælp på 220 helårspersoner. Diff = 124 årspersoner à x 50% ref. = 9,950 mio. kr. netto. Sprogskole 124 flere personer på sprogskole er beregnet til en merudgift i forhold til oprindelig budget på 3,252 mio. kr. Grund- og resultattilskud Flere personer giver flere grundtilskud samt flere resultattilskud. Beregnet til en merindtægt på -4,938 mio. kr. Boligadministration Driften af huset i Udby, ca. 0,5 mio. kr. finansieres via huslejeindtægter fra flygtningene. Til øvrige enkeltudgifter, andre boligudgifter m.v. afsættes 0,8 mio. kr. en stigning på 0,4 mio. kr. i forhold til Nye ansættelser faglige medarbejdere (BAU) 3

4 + 1 integrationsmedarbejder Praktisk-pædagogisk medhjælp, Udby. I alt 2 medarbejdere à = kr. x 50% ref. = kr. netto Tolkning (ØK) Der forventes et merforbrug på 0,300 mio. kr. til personer der ikke er omfattet af integrationsperioden. Nye ansættelser administration (ØK): 2 myndighedssagsbehandlere + 1 Boligadministrativ medarbejder +1 virksomhedskonsulent 4 medarbejdere à = kr. I alt BAU: 9,114 mio. kr. I alt ØK: 2,100 mio. kr. Ydelseskontor/SSU: Enkeltudgifter og boligindskud er indeholdt i beløbet under Kontanthjælp Merudgifter til tandbehandling på SSU s område 0,4 mio. kr. Ydelseskontor/ØK Budget 2015: Der er ansat 1 ydelsessagsbehandler. I alt kr. 4

5 Skoleafdeling/SU: Modtageklasser og sprogstøtteundervisning i folkeskolen: De ekstra omkostninger i modtageklasserne i skoleåret 2014/2015 udgør en ekstra ansættelse af en medarbejder. Derudover ligger der en række øvrige omkostninger, idet modtageklasselærere bruger væsentligt mere tid på forældresamarbejde og samarbejdet med Team Integration, jf. Den gode modtagelse. For at have et overblik over den kommende udvikling af skolesøgende børn, har jeg indhentet tal fra Team Integration. Tilgangen af elever udgør Pr. 7. januar børn i alderen 6-17 år ud fra de ansøgninger om familiesammenføringer, der var på daværende tidspunkt. Oversigten er ikke blevet opdateret siden primo 2015 og tallene er væsentligt højere i dag. Pr. 1. marts forventes 14 gifte syrere, der også forventes at ansøge om familiesammenføring. Tilgangen vil ikke kun påvirke modtageklasserne, men også distriktsklasserne. Eleverne skal så hurtigt som muligt ud i distriktsskolen, hvilket indebærer øget sprogstøtte på distriktsskolerne. Der forudsættes at de nyankomne vil udgøre samlet 18 helårselever som skal modtage sprogstøtteundervisning i Senere vil dette tal stige efterhånden som eleverne udsluses. Flere af de ankomne elever er traumatiserede, hvilket indebærer indlæringsproblematikker, der skal udredes. Udvikling og rådgivning skal fortage flere og problematiske udredninger og samtidig være faglige sparringspartner for tilrettelæggelse af didaktiske og pædagogiske tilgange. Ovenstående medfører følgende udgifter på folkeskolerne: Antal stillinger Årlig omkostning Ekstra medarbejdere i modtageklasserne 1,5 stilling Øget forældresamarbejde 0,5 stilling Sprogstøtte på distriktsskolen (18 elever) 0,039 stilling pr. elev Udvikling og rådgivning 0,5 stilling I alt År Årgang Antal

6 Sent ankomne flygtninges undervisning og integration gennem Ungdomsskolen. Målgruppe og visitering Målgruppen er unge sent ankomne i alderen år, dvs. unge, der ved ankomst er fyldt 14 år visiteres som udgangspunkt til Ungdomsskolen. Kommunens tosprogskonsulent forestår visitationen. Hver tredje måned udarbejdes en ny handleplan, hvor der gøres status, evalueres og evt. visiteres videre til efterfølgende tilbud. Kvalificerede medarbejdere og etablering af et fast basisfoløb er afgørende for at udvikle og planlægge dette tilbud kvalificeret. Tilbuddet skal have fokus på undervisning, socialisering, og optagelse på en ungdomsuddannelse. Eleverne har ugentligt 25 timers undervisning, der fordeler sig således: Dansk 15 lektioner Matematik 4 lektioner Engelsk 3 lektioner Kultur- og samfundsforhold 3 lektioner Elev 1-5 Udløser 1 hold lærer Elev 6-9 Udløser kr. pr. elev 1 lærer + støttetimer Elev 10 Udløser 2 hold lærere Elev Udløser kr. pr. elev 2 lærere + støttetimer Der regnes med 13 elever i ungdomsskolens tilbud i Ovenstående giver følgende udgifter på ungdomsskolen: Antal Årlig omkostning Holdundervisning 2 hold Støttetimer 3 elevforløb I alt I alt merudgifter SU på 2,569 mio. kr. netto i forhold til korrigeret budget. 6

7 Dagplejen/BKF: En oversigt af et merforbrug af personaleressourcer i dagtilbud, som målrettet bliver brugt til børn og familier med flygtningestatus. (Et merforbrug som også ofte bliver brugt ved modtagelsen af andre tosprogede børn som ikke har flygtningestatus.) Timeforbruget går til barnets opstart i dagtilbud, opfølgningsmøder og det daglige pædagogiske arbejde. Børnehave og vuggestue Mødeaktiviteter med forældreinddragelser pr. barn det første ½ år: Der afholdes 5 møder med forældre det første ½ år, altid med tolkebistand. Mødernes dagsorden er: At der etableres en opbyggelse af tillid, en forventningsafstemning, forældreinddragelse og samarbejde til barnets trivsel, udvikling og sprogtilegnelse, forældrerollens udfordringer, undgåelse af misforståelser i kulturmødet og de sproglige barrier der er i hverdagens kontakt med forældre. 1. møde modtagelsen barnets start 2 timer x 2 personale 4 timer 4 møder med en varighed af 1,5 timer x 2 personale 12 timer Forberedelse og efterbehandlingstid: 5 møder 5x1 time x 2 personale 10 timer Forældredeltagelse i børnehaven og vuggestuen i 1. og 2. uge til barnet start i dagtilbud, personale tidsforbrug Samlet merforbrug af timer til mødeaktiviteter det første ½ år 2 timer 28 timer Dagplejepædagogens merforbrug af timer til familier med flygtningestatus Det første ½ år afholdes der typisk 3-4 møder med forældrene i dagplejen. Mødernes dagsorden er den samme som for børnehaver og vuggestuer. Der er behov for ekstra opfølgningstid for dagplejepædagogen hos dagplejeren Møde hos dagplejeren før opstartsmøde varighed: 1 time Første opstartsmøde er ca. 1½ time x dagplejer+pædagog: 3 timer 2 til 3 andre møder varighed på ca. 1½ time x dagplejer+pædagog: 6-9 timer Forberedelse og efterbehandlingstid pædagog ca. 2 timer: 2 timer Forældredeltagelse i overgang til børnehave ca. 2 timer: Samlet timeforbrug pr. barn til dagplejepædagogen 2 timer 14 timer/17 timer En oversigt af merforbrug af dagligdagens ressourcer pr. barn pr. uge. Børnehaven Forældrekontakt i hverdagen Sprogstimulering til børn i børnehaven Samlet ugentlig merforbrug af personaleressourcer 0.5 time 2.5 timer 3,0 timer Vuggestuen Forældrekontakt i hverdagen 0,5 timer Dagplejen Forældrekontakt i hverdagen, har dagplejeren ikke noget ekstra timeforbrug. 7

8 Dagtilbud: Mødeaktiviteter det første ½ år. 28 timer x 40 børn = timer Dagplejepædagog det første ½ år. 17 timer x 40 børn = 680 timer Personaleressourcer pr. uge 3 timer x 52 uger x 40 børn = I alt timer á 185 kr. = 1,487 mio. kr. 8

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering

Vejledning. Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering Vejledning Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse og repatriering December November e 2007 Finansiering af kommunernes opgaver vedrørende integration, danskuddannelse

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011

Den gode modtagelse. af flygtninge i kommunerne. Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Maj 2011 Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie 10.4.2014 Til frivillige i Dansk Flygtningehjælp Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie INDLEDNING En del frivillige oplever jævnligt at være i tvivl omkring

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Den gode modtagelse. af uledsagede mindreårige i kommunerne

Den gode modtagelse. af uledsagede mindreårige i kommunerne Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Januar 2012 Den gode modtagelse af uledsagede mindreårige i kommunerne Udgiver: Social-

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Den gode modtagelse af udlændinge i Vejle

Den gode modtagelse af udlændinge i Vejle 2013 Den gode modtagelse af udlændinge i Vejle Connie Nør Larsen Integrationskonsulent 22-10-2013 Indledning... side 2 1. De lovgivningsmæssige rammer side 7 1.1. Integrationsloven 1.2. Integrationspolitik

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. februar 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660. Ivan Leth, formand

Læs mere

Udligningsordningen vedrørende indvandrere og efterkommere Februar 2014

Udligningsordningen vedrørende indvandrere og efterkommere Februar 2014 Udligningsordningen vedrørende indvandrere efterkommere Februar 2014 Økonomi- Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg Udligningsordningen vedrørende indvandrere efterkommere Februar 2014 Økonomi- Indenrigsministeriets

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

De første år i Danmark / love og regler

De første år i Danmark / love og regler De første år i Danmark / love og regler Kolofon De første år i Danmark - love og regler Udgivet af Dansk Flygtningehjælp Redaktionen er afsluttet april 2009 Tekst: Bente Bondebjerg og Vagn Klim Larsen

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi

N O TAT. Nøglebegreber i den kommunale økonomi N O TAT Nøglebegreber i den kommunale økonomi Med jævne mellemrum omtales forskellige dele af den kommunale økonomi i medierne. Ofte bygger historierne på en form for økonomisk eller personalemæssig statistik.

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere