Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007"

Transkript

1 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende samt afgivne fuldmagter repræsenterede et fordelingstal på ud af et samlet fordelingstal på Det svarer til 44 % af det totale fordelingstal o Endvidere deltog ejerforeningens administrator v/kaj Dannesøe samt inspektør Søren Hansen.. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning for Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor 5. Forelæggelse til godkendelse af Vedligeholdelsesplan for ejendommen 6. Forslag fra ejere 8 forslag 7. Forelæggelse til godkendelse af Budget for Valg af 3 medlemmer til Bestyrelsen: Henning Dupont ønsker ikke genvalg Lars Aggergren ønsker ikke genvalg Cathy Toscan er udtrådt 9. Valg af 1 suppleant Bente Saugmann ønsker ikke genvalg 10. Valg af revisor 11. Eventuelt. 1. Valg af dirigent o Formanden, Liv Kvaale, bød velkommen Derefter præsenterede hun bestyrelsen og foreslog Uffe Berg, Ahornskellet 24, 2 som dirigent. Forslaget blev godkendt med akklamation. o Uffe Berg takkede for hvervet som dirigent og konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt varslet og dagsordenen i overensstemmelse med Vedtægterne. o Dirigenten foreslog Preben Thomsen, Ahornskellet 20,2 som referent, hvilket blev godkendt. 2. Valg af stemmetællere o Dirigenten foreslog, at forreste deltager til venstre for hvert af de 8 borde blev valgt som stem-metæller, hvilket blev godkendt.. 3. Aflæggelse af Beretning for 2006 o Formanden indledte med at sige, at bestyrelsen havde gjort sit bedste, og at hun håbede, at der var forståelse for det arbejde, som den helt nye bestyrelsen havde udført i det forløbne år, herunder den forbedrede kommunikation gennem Park III Nyt. Side 1 af 8

2 o Herefter gav formanden ordet til Lars Aggergren, som kort kommenterede regnskabet for 2006 i forhold til budgettet for Lars Aggergren henviste til den skriftlige beretning, hvor bestyrelsen bl.a. gør rede for den ændrede opstilling af regnskabstallene for 2006, som nu viser de rene samlede vedligeholdelsesudgifter i én post og endvidere de samlede afholdte faktiske udgifter uden påvirkning af henlæggelser og bevægelser på Grundfonden. o Hans E. Laursen, Tjørneskellet 8, kan ikke lide runde tal i udgifterne, bl.a. i forbindelse med udskiftningen af vitralvinduer og facadeelementer. o Lars Aggergren oplyste, at det budgetterede beløb for enkelhedens skyld bliver anvendt, hvis de planlagte udskiftninger er gennemført uden væsentlige prisændringer. o Hans E. Laursen spurgte endvidere om, hvad der var sket med det regulerede beløb på kr. Hertil svarede Lars Aggergren, at beløbet viste sig ikke at være anvendt i Da det heller ikke lå inden for den vedtagne Vedligeholdelsesplan for 2006, er beløbet derfor heller ikke anvendt i 2006, men tilbageført i årsregnskabet 2006 som følge af anvendelsen af almindeligt anerkendte regnskabsprincipper. o Lars Aggergren fortsatte herefter med at gennemgå Vedligeholdelsesplanen og henviste til, at der i bilaget til Bestyrelsens beretning om Regnskab 2005 og 2006 Budget 2007 på side 3 er gjort rede for den foreslåede Vedligeholdelsesplan for 2007, som bestyrelsen har fremlagt som led i en samlet plan frem til år Her er den hidtidige vedligeholdelsesplanlægning indarbejdet i det nye overslag fra den eksternt udarbejdede tilstandsrapporten fra oktober 2005, der blev udsendt og forelagt for medlemmerne på sidste generalforsamling. Overslagene viser derefter, at niveauet for de årlige vedligeholdelsesudgifter i forhold til 2005 vil stige med kr. 1 mio. kr. i de kommende år. Bestyrelsens overslag viser endvidere, at der efter 2010 må påregnes fortsatte omkostninger til vedligeholdelse på ca. 3 mio. kr. til fordeling på de efterfølgende år. Det er et skøn, som kan ændre sig, og som vil blive rettet ind efter en fornyet tilstandsrapport til den tid. o Preben Z. Jensen, Johs. V. Jensens Alle 26.3, stillede spørgsmål om malingen af nordfacaderne. I den forbindelse spurgte Tina Lynell, Pileskellet 10, om den frigivne mandekraft i forbindelse med den nye renovationsordning kunne bruges til malingsarbejdet. Lars Aggergren svarede, at malingen vil fortsætte i 2007 afhængig af vejret, samt at den ekstra tid, der måtte blive frigjort ved den nye renovationsordning bl.a.. vil blive brugt til malerarbejdet. o Lars Aggergren sluttede med at konstatere, at varmeregnskabet for de fleste ejere havde været positivt, så der skulle betales penge tilbage. o Formanden fortsatte herefter den mundtlige beretning med korte kommentarer til den skriftlige beretning, hvortil der henvises. o Frederiksberg Kommune har i december 2006 godkendt de indsendte planer for den nye renovationsplan og har ved en af 13. marts 2007 bekræftet, at det opsatte affaldsdepot mellem Egeskellet og Tjørneskellet er udført i henhold til nabohøringen. o Formanden takkede Aktivitetsudvalgets medlemmer og de ejere, som hjalp til med sommerfesten i Formanden håbede på positive initiativer i o Formanden sluttede sin beretning af med at udtrykke en stor tak til administrator Kaj Dannesøe og inspektør Søren Hansen for deres store hjælp til bestyrelsen. o Hans E. Laursen ønskede at opretningen af kantsætningen blev taget op i Fællesudvalget. Bestyrelsen tager problemet op på næste møde i Fællesudvalget. Til et spørgsmål om saltning og rydning af sne oplyste inspektør Søren Hansen, at den øverste del af fællesarealet foretages af Park III indtil videre. Side 2 af 8

3 o Viggo Andersen mente, at der var mange vandskader i forhold til sidste år. o Claus Museth, Egeskellet 6, mente, at det nye affaldsdepot var for stort i forhold til nabohøringen. Formanden svarede, at depoterne er fremtidssikret, så der også er plads til de containere, der skal bruges til indsamling af plast og metal som foreskrevet af kommunen. o Neel Kragh, Ahornskellet 32, spurgte til reglerne for ventilation nu i forhold til Inspektør Søren Hansen oplyste, at der er sat to nye ventilatorer op på den første blok i Platanskellet. Det er det bedste fabrikat, der kan fås for tiden. Det skulle medføre en reduktion af støjniveauet. Ventilatorerne vil blive udskiftet efterhånden som de går i stykker. o Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere indlæg, hvorefter beretningen blev sat til afstemning. o Beretningen blev enstemmigt vedtaget med akklamation. 4. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskabet med påtegning af revisor o Årsregnskabet er kommenteret under Aflæggelse af beretning for o Dirigenten konstaterede, at der ikke var yderligere kommentarer til årsregnskabet, som blev forelagt under Aflæggelse af beretning for o Årsregnskabet blev derefter enstemmigt godkendt med akklamation. 5. Forelæggelse til godkendelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen o Henning Holm, Platanskellet 16, ville gerne have en specifikation af vedligeholdelsesplanen. Lars Aggergren oplyste, at et sammentræk af planen var sendt ud til alle ejere i Planen vil blive lagt ind på Hjemmesiden, når denne har fået en ny platform. o Dirigenten konstaterede, at der ikke var yderligere kommentarer til vedligeholdelsesplanen, som blev forelagt under Aflæggelse af beretning for o Vedligeholdelsesplanen blev derefter enstemmigt vedtaget. 6. Forslag fra ejere - 8 forslag o Bestyrelsen kan konstatere, at der ikke forekommer forslag til ændring af specifikke vedtægter. De enkelte forslag er kommenteret skriftligt af bestyrelsen. o De enkelte forslag blev gennemgået med forslagsstillernes mundtlige kommentarer: Forslag nr. 1 fra Hans E. Laursen, Tjørneskellet 8: o Nedsættelse af arbejdsgruppe til ændring af vedtægterne. Forslag nr. 2 fra Georg Faber, Lærkeskellet 6, som ikke var til stede på generalforsamlingen: o Nedsættelse af arbejdsgruppe til ændring af vedtægterne. o Forslagene er stillet, fordi bestyrelsen på sidste års generalforsamling blev pålagt at nedsætte et udvalg til gennemgang af vedtægterne. o Hans E. Laursens forslag indeholdt et ønske om, at Georg Faber og Hans Laursen indgik i en gruppe med deltagelse af 2 medlemmer af bestyrelsen. Da han havde hørt, at Lars Aggergren i bestyrelsen havde udarbejdet et godt oplæg til gennemgang af vedtægterne, foreslog Hans Laursen, at Lars Aggergren deltog. Lars Aggergren gav sit tilsagn hertil. o Formanden bemærkede, at bestyrelsen var enig i, at der nedsættes et udvalg, men at andre interesserede ejere var velkomne til at melde sig. o Dirigenten foreslog, at eventuelt interesserede kunne henvende sig til Hans Laursen, Tjørneskellet 8, 2, Kontaktinformationen vil endvidere blive oplyst i næste Park III Nyt. Side 3 af 8

4 o Nedsættelse af udvalget blev herefter enstemmigt vedtaget. Forslag nr. 3 fra Benny Herlyng, Askeskellet 14, 2: o Forslag til anden stemmefordeling end efter fordelingstal. o Dirigenten konstaterede, at forslaget indebar en ændring af Vedtægterne, da fordelingstallene i dag udregnes efter m2. o Benny Herlyng var ikke til stede på grund af sygdom. Han havde i stedet sendt en til bestyrelsen, hvori han foreslår, at forslaget overføres til arbejdsgruppen. o Tina Lynell, Pileskellet 10, nævnte, at der efter 10 skal være fuld enighed, hvis fordelingstallene skal ændres. o Eva Museth, Egeskellet 6, synes, at forslaget skal tages med i udvalget. o Peter Elmenhoff-Nielsen, Platanskellet 18 foreslog, at fordelingstallene ændres til én stemme pr. lejlighed. o Dirigenten foreslog, at forslaget tages med i udvalget, der skal se på Vedtægterne. o Tina Lynell, er imod forslaget. o Da der kræves enighed for at forslaget kan godkendes, satte Dirigenten forslaget til afstemning ved håndsoprækning.. Der var 5-10 imod forslaget, som herefter bortfalder. Forslag nr. 4 og 5 fra Thomas Howard, Platanskellet 20, som ikke var til stede. o Ændrede henlæggelsesprocenter til grundfond. o Formanden henviste til bestyrelsens skriftlige kommentarer, hvor det frarådes at vedtage forslaget. o Hans E. Laursen foreslog, at forslaget henvises til udvalgsarbejde. o Dirigenten satte forslaget til afstemning, som viste, at et flertal var imod forslaget, som herefter bortfalder. Forslag nr. 6 fra Gert Stockburger, Johs. V. Jensens Alle o Forslag til etablering af vandmålere. o Gert Stockburger nævnte, at grunden til forslaget var, at der var forskel på antallet af personer i de enkelte husholdninger i ejerforeningen. Vandforbruget burde derfor betales efter forbrug eller antal personer i den enkelte husholdning. o Formanden nævnte, at forslaget har været fremsat på tidligere generalforsamlinger, hvor det blev afvist, da det var for udgiftskrævende at etablere vandmålere, og at det ville kræve en dyr aflæsning og vedligeholdelse. o Rudi Tabouillot, Egeskellet 20, nævnte, at der ikke var offentlige krav om vandmålere, hvorfor vi bør afvente et eventuelt lovkrav. o Gert Stockburger mente, at det så kunne være en ide at ændre fordelingstallene efter personer i husholdningen. o Neel Kragh synes ikke, at det var en god ide, da det ville være svært at overholde og kræve et vist bureaukrati. o Dirigenten satte derefter forslagene til afstemning. o Der blev først stemt om opsætning af vandmålere, hvor 3 var for og øvrige imod. Derefter blev der stemt om fordelingstal pr. personer i husholdningen. Der var et stort flertal imod forslaget. o Begge forslag bortfalder derfor. Side 4 af 8

5 Forslag nr. 7 fra Peter Elmenhoff-Nielsen, Platanskellet 18: o Forslag om carporte på bestemte parkeringspladser. o Forslagsstilleren takkede bestyrelsen for dens arbejde, hvorefter han nævnte, at man ønskede at opsætte carportene for at afhjælpe sneproblemerne om vinteren samt at der var god plads på Parkering 2 mod Betty Nansens Alle. o Dirigenten konstaterede, at der var tale om en vedtægtsændring, da det var en facadeændring. o Formanden nævnte, at separation/nummerering af parkeringspladserne ikke var muligt, da der ikke var parkeringspladser nok til alle ejerne, da en del af pladserne var offentlige parkeringspladser, herunder alle pladserne på Skellet. Forslagsstilleren m.fl. kunne derfor ikke lægge beslag på enkelte parkeringspladser. o Dirigenten satte derefter forslaget til afstemning, hvor 2 var for og resten imod. Forslaget var derfor bortfaldet. Forslag nr. 8 fra Peter Elmenhoff-Nielsen, Platanskellet 18. o Forslag om halv videoovervågning o Forslagsstilleren har problemer med hærværk på plankeværk og vinduer fra forbipasserende på Betty Nansens Alle. Han vil derfor foreslå, at halvdelen af videokameraerne er attrapper for at holde omkostningerne nede. o Henning Dupont gennemgik mulighederne for opsætning af videokameraer med udgangspunkt i Sikkerhedsudvalgets undersøgelser om mulighederne for videoovervågning af vores område. Det er bl.a. ikke lovligt at overvåge offentlige veje og stier. o Det blev nævnt, at der ikke kan sættes videokameraer op på Skellet, da det er offentligt område. o Erik Longin Ahornskellet 8. spurgte om, hvor mange indbrud, der havde været. Inspektør Søren Hansen nævnte, at der i år har været 6-7 indbrud i vores område. o Neel Kragh spurgte, om man kunne forsøge med attrapper og vurdere effektiviteten heraf. o Det blev endvidere nævnt, at der var videoovervågning af Valbyholm, hvortil der blev svaret, at det var et lukket område. o Hans Frandsen, Bøgeskellet 12, mente, at vi hver især skulle bruge pengene på en bedre sikring af de enkelte lejligheder. o Helge Skalbo, Lindeskellet, var ikke positiv over for forslaget, og mente, at der var tale om en ændring af facaden. o Der blev henvist til politiets indstilling til opsætning af videokameraer, hvortil Jørgen Queiser, Ahornskellet 18 nævnte, at vi skulle få alt skriftlig fra politiet. o Henrik Malmberg, Birkeskellet 2, sagde, at vi skulle følge lovgivningen og derfor vente på en eventuel lovændring før vi gik i gang med videoovervågningen. o Lene Østergaard, Tjørneskellet 10, foreslog, at vi fik nogle Rottweilere. o Pilgaard, Lindeskellet 2, nævnte, at man kunne sætte alarmsystemer op inde i lejlighederne. o Da der ikke var flere indlæg, foreslog Dirigenten, at der blev nedsat et udvalg, som fortsatte undersøgelsen af muligheder for videoovervågning af parkeringspladserne samt brugen af attrapper. o Det blev vedtaget, at bestyrelsen nedsætter et udvalg, hvor interesserede kan melde sig til. Side 5 af 8

6 Forslag nr. 9 fra Cedric og Neel, Ahornskellet 32. o Forslag om Tarzanbane på græsplænen o Neel Kragh nævnte, at man kunne nedlægge den nuværende rutschebane ved græsplænen og opstille Tarzanbanen på arealet i stedet for. o Preben Thomsen, Ahornskellet 20,2, nævnte, at han ville være meget imod, at banen blev opstillet i forbindelse med græsplænen, som i sig selv var en god legeplads for vores egne børn, men at rutschebanen og græsplænen også blev brugt at børnehaverne omkring os i løbet af dagen, når de var ude at gå tur med børnene. Hvis der blev opstillet en Tarzanbane kunne vi risikere også at tiltrække større børn. Da der er en legeplads på Fællesarealet, som også kan bruges af de lidt større børn, må man henvise børnene til denne legeplads. o Der blev fra salen udtrykt ønske om, at der i udvalget om Fællesarealet fra ejerforeningens side arbejdes for, at der kommer flere og bedre faciliteter for børn. Formanden erklærede sig enig i, at bestyrelsen bør arbejde for dette uanset at dette forslag måtte falde under afstemning. o Der blev gjorde opmærksom på, at det ene håndgreb var i stykker på vippen i sandkassen mellem Tjørneskellet og Ahornskellet. Det blev endvidere foreslået, at der eventuelt kunne foretages en udbygning af bestående legeredskaber i sandkassen. o Rudi Tabuillot, Egeskellet 20, nævnte, at vi kunne søge forskellige fonde om hjælp til finansieringen af en Tarzanbane o Neel Kragh spurgte, om katte må gå løse? Henstillede til katteejerne, at man holdt kattene inde. o Der var utilfredshed med, at katte besørgede i sandkasserne. o Inspektør Søren Hansen fortalte, at sandet blev udskiftet hvert andet år, og at sandkasserne jævnligt blev gjort rene. Han fortalte endvidere, at der tidligere med held havde været opsat kattefælder i området, men at kattevennerne havde sluppet dem ud før de blev hentet. o Der var stor skepsis med hensyn til, om det ville være muligt at etablere en Tarzanbane på legepladsen i Fællesarealet. Bestyrelsen lovede, at man ville forelægge forslaget på næste møde i Fællesudvalget. o Dirigenten satte derefter forslaget om etablering af en Tarzanbane ved græsplænen i Domus Vista III til afstemning. 8 var for, medens resten var imod. Forslaget var derfor bortfaldet. Forslag nr. 10 fra Thomas Howard, Platanskellet 20. o Forslag om et særligt budgetudvalg. o Formanden nævnte, at det var bestyrelsens opgave og henviste til bestyrelsens kommentarer i den skriftlige beretning. o Dirigenten satte forslaget til afstemning, hvor det blev enstemmigt afvist. o Forslaget er dermed bortfaldet.. Forslag nr. 11 fra Georg Faber, Lærkeskellet 6, som ikke var til stede. o Stillingtagen til udformning af læskærme/affaldsø. o Formanden godtgjorde, at affaldsdepoterne var blevet godkendt af Frederiksberg Kommune og havde den nødvendige størrelse. o På baggrund af en henvendelse fra bl.a. Georg Faber havde kommunen ved en af 13. marts 2007 bekræftet, at det opsatte affaldsdepot mellem Egeskellet og Tjørneskellet er udført i henhold til nabohøringen o Dirigenten bemærkede, at forslaget bortfalder på grund af godkendelsen fra Frederiksberg Kommune. Side 6 af 8

7 7. Forelæggelse til godkendelse af budget o Lars Aggergren havde nogle få supplerende bemærkninger til budget, som udviser et underskud på ca kr. Budgettet for Grundfonden viser, at den vil have nået den vedtægtsmæssige størrelse i løbet af et par år. o Hans Laursen, Tjørneskellet 8,2, syntes 1), at forsikringspræmierne er for høje. Han spurgte, om bestyrelsen havde set på muligheden af lavere præmier. Hans Laursen ville endvidere vide 2). hvad vi får for vores kontingent til Foreningen af Ejerforeninger. o Hertil svarede administrator Kaj Dannesøe, at vi ikke kan klage over forsikringerne, som har givet os en dækning på anmeldte skader på 195 % af forsikringspræmien. For så vidt medlemskabet af Foreningen af Ejerforeningen, havde bestyrelsen og ejerforeningens medlemmer mulighed for at trække på foreningen i forbindelse med forskellige love m.v., ligesom vi kunne hente bistand og dokumentation i forbindelse med retssager, hvilket var sket i forbindelse med den tidligere omtalte retssag. o Der blev endvidere spurgt om, hvorfor renterne ikke fremgik af budgettet. Hertil svarede Lars Aggergren, at det aldrig har været kutyme, da der er tale om et usikkert beløb. o Dirigenten satte herefter budget 2007 til afstemning. Det blev enstemmigt vedtaget. 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. o Dirigenten nævnte, at Cathy Toscan var trådt ud af bestyrelsen i løbet af året samt at Henning Dupont og Lars Aggergren ikke ønskede genvalg. Der skulle derfor i henhold til vedtægterne vælges mindst 1 og maksimum 3 nye medlemmer til bestyrelsen. Bente Saugmann ønskede ikke genvalg som suppleant, hvorfor der skulle vælges 1 suppleant. o Klaus Gundertoft, Ahornskellet 12, Claus Museth, Egeskellet 6 og John Williams, Egeskellet 10, var villige til at træde ind i bestyrelsen. Neel Kragh, Ahornskellet32, stillede op som suppleant. o Alle blev valgt med akklamation. 9. Valg af revisor. o Hans E. Laursen, Tjørneskellet 8,2, var utilfreds med, at det aflagte regnskab ikke var gennemskueligt. Han foreslog derfor valg af ny revisor og foreslog stats. aut. revisor Ole Holm, Duevej, som var villig til at revidere regnskabet til samme pris, som vi betaler i dag. o Formanden synes, at nu er tingene faldet på plads og vi har indrettet regnskabet, som det skal være. Bestyrelsen gik derfor ind for genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsselskab. o Dirigenten satte herefter valg af PricewaterhouseCoopers til revisor til afstemning. o Der var 1 stemme imod og resten for. PricewaterhouseCoopers blev derfor genvalgt. 10. Eventuelt. o Jørgen Queiser, Ahornskellet 16, spurgte til, hvordan det gik med udskiftning af vitralvinduerne. o Formanden fortalte, at vi var i gang med et forsøg med en model i træ. Én af de beboere, som skulle have vitralvinduerne udskiftet havde indvilget i at forsøget blev gennemført hos ham. Hele vinduespartiet vil blive udskiftet. Prisen herfor er ca kr., hvoraf ejerforeningen betaler halvdelen i henhold til praksis, når mindst 3 af vinduerne er punkterede. o Resultatet af forsøget ventes at foreligge i uge 18. Side 7 af 8

8 o Der blev spurgt om udlevering af Husorden ved indflytning. Kaj Dannesøe oplyste, at husordenen bliver udleveret til ejendomsmæglerne, når en ejerlejlighed er til salg.. o I øvrigt vil der komme en ny Husorden hurtigst muligt i det nye bestyrelsesår. Den vil blive lavet i et løsbladssystem, så ændringer let kan udskiftes. Den vil endvidere blive lagt ud på ejerforeningens Hjemmeside. o Der var et spørgsmål til, hvorfor man skal henvende sig til bestyrelsen, når man vil sætte en markise op. Det skyldes, at den nuværende bestyrelse ønsker, at opsætningen af markiser og farvevalg fremover skal være ensartet også ved udskiftning af bestående markiser. Reglerne vil fremgå af den nye Husorden. o Der blev spurgt om, hvorfor man ikke måtte tage en lokal låsesmed nu, da den tidligere låsesmed var blevet overtaget og havde flyttet adresse til Nørrebrogade. Inspektør Søren Hansen oplyste, at der ikke mere var krav om et fælles nøglesystem, da der ikke var brug herfor nu, da affaldsord-ningen var ændret. Søren Hansen arbejdede i øvrigt på nye pristilbud. o Jørgen Queiser spurgte om, hvorfor der ikke blev grebet ind over for de store gasvarmere, der står i mange haver, når man ikke måtte have paraboler sat op på væggen. Hertil blev der svaret, at der ikke var tale om en facadeændring. o Der var herefter ikke flere spørgsmål. o Formanden, Liv Kvaale takkede for en god generalforsamling og nævnte, at alle interesserede bør melde sig til de nedsatte udvalg. Nedsatte udvalg: Udvalg Tilmelding hos Telefon nr. Ændring af Vedtægter Hans E. Laursen, Tjørneskellet 8, Sikkerhedsudvalget Mogens Dybdal Jensen, Tjørneskellet 8, st Videoovervågning Frederiksberg, den 26. april 2007 Som dirigent: Sign Uffe Berg Som formand: Sign. Liv Kvaale Side 8 af 8

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 25. marts 2009

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 25. marts 2009 Referat fra ordinær onsdag, den 25. marts 2009 Til stede o Der deltog repræsentanter fra 38 lejligheder. Der var endvidere afleveret 3 fuldmagter. o De tilstedeværende samt afgivne fuldmagter repræsenterede

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 24. marts 2010

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 24. marts 2010 Referat fra ordinær onsdag, den 24. marts 2010 Til stede o Der deltog repræsentanter fra 47 lejligheder. Der var endvidere afleveret 6 fuldmagter. o De tilstedeværende samt afgivne fuldmagter repræsenterede

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 28. marts 2012

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 28. marts 2012 Referat fra ordinær onsdag, den 28. marts 2012 Til stede: o Der deltog repræsentanter fra 58 ejerlejligheder. Der blev endvidere afleveret 9 fuldmagter. o De tilstedeværende samt de afgivne fuldmagt repræsenterede

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

5. Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.

5. Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse. År 2002, tirsdag, den 29. oktober kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde. Tilstede på generalforsamlingen var

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2006, onsdag den 25. oktober, kl. 18,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 hos Strandberg, Skomagergade 11 4000 Roskilde. Tilstede

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24 Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Hos Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 København K Til stede var ejerne

Læs mere

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv

o.rr*de Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 4-14. 4000 Roskilde Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv Eierleiliahedsforeni nqen Dommerv 4-14. 4000 Roskilde Referat af generalforsamling i E/F Dommervænget 4-14 Den 261102011 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B ADR. FORMAND ALLAN RASMUSSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 B, ST.TV., 2500 VALBY - TLF. & FAX 36 17 51 12 Valby, fredag den 28. maj 2004 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

2. Beretning for det senest forløbende regnskabsår samt forelæggelse af administrator udarbejdede årsregnskab for 2014.

2. Beretning for det senest forløbende regnskabsår samt forelæggelse af administrator udarbejdede årsregnskab for 2014. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. juli 2015 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 8.april

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.527 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND

GRUNDEJERFORENINGEN RÅBYLILLE STRAND Generalforsamlingsreferat Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Råbylille Strand, blev afholdt lørdag den 14. maj 2011, i Hjertebjerg Forsamlingshus Klintevej 207, 4780 Stege. Foreningens formand

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 27. April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling, og ser frem til at holde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling i E/F Rentemestergården afholdt den 20. marts 2012 kl. 19:00 i Kulturhuset, Tomsgårdsvej 35, 2400 København NV. Der var fremmødt repræsentanter eller afgivet fuldmagt

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

V/ FORMAND MARTIN MEILANDT NIELSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76, ST., 2500 VALBY - TLF Valby, den 6. maj 2009

V/ FORMAND MARTIN MEILANDT NIELSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76, ST., 2500 VALBY - TLF Valby, den 6. maj 2009 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND MARTIN MEILANDT NIELSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76, ST., 2500 VALBY - TLF. 86 18 06 87 Valby, den 6. maj 2009 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 10. maj 2014 Referat af generalforsamling i Virumbo IV den 22. april 2014 Birgit Kjeldsen, Lise Bonde, Birthe Mikkelsen, Ib Højbjerg, Lise Mundt, Lars Friis, Anders, Martin Hou, Keld Greenaae, Jakob Tønnesen,

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING FOR E/F ÅHAVNEN II. Referat af ordinær generalforsamling for Ejerforeningen Åhavnen II.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING FOR E/F ÅHAVNEN II. Referat af ordinær generalforsamling for Ejerforeningen Åhavnen II. Ejerforeningen E/F Åhavnen II REFERAT AF GENERALFORSAMLING FOR E/F ÅHAVNEN II Dato: 28. april 2009 Sted: Emne: Deltagere: Teaterbygningen, Bag Haverne 1, 4600 Køge Referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup.

Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup. Referat af ekstraordinær generalforsamling Ejerforeningen Tvillingegård 1 tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 19, hotel Lautruppark, Ballerup. Der var 29 lejligheder repræsenteret, heraf en ved skriftlig fuldmagt

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i E/F Domus Vista Park III

Referat fra ordinær generalforsamling i E/F Domus Vista Park III Referat fra ordinær generalforsamling i E/F Domus Vista Park III År 2013, den 20. marts, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Domus Vista Park III i Frederiksberg Hallerne. Der var følgende

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2005, onsdag den 26. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde.. Tilstede

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat År 2016, tirsdag den 3. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Annebergparken 10. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter for følgende

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Til generalforsamlingen tirsdag d. 17. maj, 2011 har vi følgende tillægsbemærkninger til selve referatet. Ad 5. Budgetforslag 2011. Ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede

Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012. Naverparken. Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Referat fra Ordinær Generalforsamling d. 27.03.2012 Naverparken Andelsboligforeningen Naverparken nr. Til stede Alice & Lars Steinicke 9 M x Anna & Erik Middelhede 9 L x Anna & Knud Kristoffersen 11 E

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå 26. Maj 2011 Bettina fra Bestyrelsen indledte. Der er 124 medlemmer af grundejerforeningen men kun 48, der ikke er i restance

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Dette giver et fremmøde på 3110/13.034 pr. fordelingstal svarende til 23,86

Dette giver et fremmøde på 3110/13.034 pr. fordelingstal svarende til 23,86 År 2004, torsdag den 28. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 hos Strandberg, Skomagergade 11, 4000 Roskilde. Tilstede på generalforsamlingen var ejerne

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2008, torsdag den 23. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 hos Strandberg, Skomagergade 11, 4000 Roskilde. Tilstede

Læs mere

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSPARKEN

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSPARKEN 1 UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSPARKEN Torsdag den 14. april 2005 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Øresundsparken. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Fremmødte andelshavere: nr. 5, 8, 13, 16, 18, 32, 36, 41, 45, 52, 53, 63, 68, 70, 71, 74, 86, 89, 90, 91,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. maj 2015 Referat af ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligforeningen i København Mødedato og Tirsdag den 28. april 2015

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00 15. september 2015 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00 Deltagere Beboere fra 18 lejemål, ejendomsmester Johnny Nielsen, Claus Hansen,

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ejerforeningen Drejøgade 35

Ejerforeningen Drejøgade 35 Ejerforeningen Drejøgade 35 Onsdag den 23. marts 2011, kl. 18:00, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Drejøgade 35. Generalforsamlingen afholdtes i Drejøgårdens lokaler, Drejøgade 26F,

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere