Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007"

Transkript

1 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende samt afgivne fuldmagter repræsenterede et fordelingstal på ud af et samlet fordelingstal på Det svarer til 44 % af det totale fordelingstal o Endvidere deltog ejerforeningens administrator v/kaj Dannesøe samt inspektør Søren Hansen.. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning for Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor 5. Forelæggelse til godkendelse af Vedligeholdelsesplan for ejendommen 6. Forslag fra ejere 8 forslag 7. Forelæggelse til godkendelse af Budget for Valg af 3 medlemmer til Bestyrelsen: Henning Dupont ønsker ikke genvalg Lars Aggergren ønsker ikke genvalg Cathy Toscan er udtrådt 9. Valg af 1 suppleant Bente Saugmann ønsker ikke genvalg 10. Valg af revisor 11. Eventuelt. 1. Valg af dirigent o Formanden, Liv Kvaale, bød velkommen Derefter præsenterede hun bestyrelsen og foreslog Uffe Berg, Ahornskellet 24, 2 som dirigent. Forslaget blev godkendt med akklamation. o Uffe Berg takkede for hvervet som dirigent og konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt varslet og dagsordenen i overensstemmelse med Vedtægterne. o Dirigenten foreslog Preben Thomsen, Ahornskellet 20,2 som referent, hvilket blev godkendt. 2. Valg af stemmetællere o Dirigenten foreslog, at forreste deltager til venstre for hvert af de 8 borde blev valgt som stem-metæller, hvilket blev godkendt.. 3. Aflæggelse af Beretning for 2006 o Formanden indledte med at sige, at bestyrelsen havde gjort sit bedste, og at hun håbede, at der var forståelse for det arbejde, som den helt nye bestyrelsen havde udført i det forløbne år, herunder den forbedrede kommunikation gennem Park III Nyt. Side 1 af 8

2 o Herefter gav formanden ordet til Lars Aggergren, som kort kommenterede regnskabet for 2006 i forhold til budgettet for Lars Aggergren henviste til den skriftlige beretning, hvor bestyrelsen bl.a. gør rede for den ændrede opstilling af regnskabstallene for 2006, som nu viser de rene samlede vedligeholdelsesudgifter i én post og endvidere de samlede afholdte faktiske udgifter uden påvirkning af henlæggelser og bevægelser på Grundfonden. o Hans E. Laursen, Tjørneskellet 8, kan ikke lide runde tal i udgifterne, bl.a. i forbindelse med udskiftningen af vitralvinduer og facadeelementer. o Lars Aggergren oplyste, at det budgetterede beløb for enkelhedens skyld bliver anvendt, hvis de planlagte udskiftninger er gennemført uden væsentlige prisændringer. o Hans E. Laursen spurgte endvidere om, hvad der var sket med det regulerede beløb på kr. Hertil svarede Lars Aggergren, at beløbet viste sig ikke at være anvendt i Da det heller ikke lå inden for den vedtagne Vedligeholdelsesplan for 2006, er beløbet derfor heller ikke anvendt i 2006, men tilbageført i årsregnskabet 2006 som følge af anvendelsen af almindeligt anerkendte regnskabsprincipper. o Lars Aggergren fortsatte herefter med at gennemgå Vedligeholdelsesplanen og henviste til, at der i bilaget til Bestyrelsens beretning om Regnskab 2005 og 2006 Budget 2007 på side 3 er gjort rede for den foreslåede Vedligeholdelsesplan for 2007, som bestyrelsen har fremlagt som led i en samlet plan frem til år Her er den hidtidige vedligeholdelsesplanlægning indarbejdet i det nye overslag fra den eksternt udarbejdede tilstandsrapporten fra oktober 2005, der blev udsendt og forelagt for medlemmerne på sidste generalforsamling. Overslagene viser derefter, at niveauet for de årlige vedligeholdelsesudgifter i forhold til 2005 vil stige med kr. 1 mio. kr. i de kommende år. Bestyrelsens overslag viser endvidere, at der efter 2010 må påregnes fortsatte omkostninger til vedligeholdelse på ca. 3 mio. kr. til fordeling på de efterfølgende år. Det er et skøn, som kan ændre sig, og som vil blive rettet ind efter en fornyet tilstandsrapport til den tid. o Preben Z. Jensen, Johs. V. Jensens Alle 26.3, stillede spørgsmål om malingen af nordfacaderne. I den forbindelse spurgte Tina Lynell, Pileskellet 10, om den frigivne mandekraft i forbindelse med den nye renovationsordning kunne bruges til malingsarbejdet. Lars Aggergren svarede, at malingen vil fortsætte i 2007 afhængig af vejret, samt at den ekstra tid, der måtte blive frigjort ved den nye renovationsordning bl.a.. vil blive brugt til malerarbejdet. o Lars Aggergren sluttede med at konstatere, at varmeregnskabet for de fleste ejere havde været positivt, så der skulle betales penge tilbage. o Formanden fortsatte herefter den mundtlige beretning med korte kommentarer til den skriftlige beretning, hvortil der henvises. o Frederiksberg Kommune har i december 2006 godkendt de indsendte planer for den nye renovationsplan og har ved en af 13. marts 2007 bekræftet, at det opsatte affaldsdepot mellem Egeskellet og Tjørneskellet er udført i henhold til nabohøringen. o Formanden takkede Aktivitetsudvalgets medlemmer og de ejere, som hjalp til med sommerfesten i Formanden håbede på positive initiativer i o Formanden sluttede sin beretning af med at udtrykke en stor tak til administrator Kaj Dannesøe og inspektør Søren Hansen for deres store hjælp til bestyrelsen. o Hans E. Laursen ønskede at opretningen af kantsætningen blev taget op i Fællesudvalget. Bestyrelsen tager problemet op på næste møde i Fællesudvalget. Til et spørgsmål om saltning og rydning af sne oplyste inspektør Søren Hansen, at den øverste del af fællesarealet foretages af Park III indtil videre. Side 2 af 8

3 o Viggo Andersen mente, at der var mange vandskader i forhold til sidste år. o Claus Museth, Egeskellet 6, mente, at det nye affaldsdepot var for stort i forhold til nabohøringen. Formanden svarede, at depoterne er fremtidssikret, så der også er plads til de containere, der skal bruges til indsamling af plast og metal som foreskrevet af kommunen. o Neel Kragh, Ahornskellet 32, spurgte til reglerne for ventilation nu i forhold til Inspektør Søren Hansen oplyste, at der er sat to nye ventilatorer op på den første blok i Platanskellet. Det er det bedste fabrikat, der kan fås for tiden. Det skulle medføre en reduktion af støjniveauet. Ventilatorerne vil blive udskiftet efterhånden som de går i stykker. o Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere indlæg, hvorefter beretningen blev sat til afstemning. o Beretningen blev enstemmigt vedtaget med akklamation. 4. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskabet med påtegning af revisor o Årsregnskabet er kommenteret under Aflæggelse af beretning for o Dirigenten konstaterede, at der ikke var yderligere kommentarer til årsregnskabet, som blev forelagt under Aflæggelse af beretning for o Årsregnskabet blev derefter enstemmigt godkendt med akklamation. 5. Forelæggelse til godkendelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen o Henning Holm, Platanskellet 16, ville gerne have en specifikation af vedligeholdelsesplanen. Lars Aggergren oplyste, at et sammentræk af planen var sendt ud til alle ejere i Planen vil blive lagt ind på Hjemmesiden, når denne har fået en ny platform. o Dirigenten konstaterede, at der ikke var yderligere kommentarer til vedligeholdelsesplanen, som blev forelagt under Aflæggelse af beretning for o Vedligeholdelsesplanen blev derefter enstemmigt vedtaget. 6. Forslag fra ejere - 8 forslag o Bestyrelsen kan konstatere, at der ikke forekommer forslag til ændring af specifikke vedtægter. De enkelte forslag er kommenteret skriftligt af bestyrelsen. o De enkelte forslag blev gennemgået med forslagsstillernes mundtlige kommentarer: Forslag nr. 1 fra Hans E. Laursen, Tjørneskellet 8: o Nedsættelse af arbejdsgruppe til ændring af vedtægterne. Forslag nr. 2 fra Georg Faber, Lærkeskellet 6, som ikke var til stede på generalforsamlingen: o Nedsættelse af arbejdsgruppe til ændring af vedtægterne. o Forslagene er stillet, fordi bestyrelsen på sidste års generalforsamling blev pålagt at nedsætte et udvalg til gennemgang af vedtægterne. o Hans E. Laursens forslag indeholdt et ønske om, at Georg Faber og Hans Laursen indgik i en gruppe med deltagelse af 2 medlemmer af bestyrelsen. Da han havde hørt, at Lars Aggergren i bestyrelsen havde udarbejdet et godt oplæg til gennemgang af vedtægterne, foreslog Hans Laursen, at Lars Aggergren deltog. Lars Aggergren gav sit tilsagn hertil. o Formanden bemærkede, at bestyrelsen var enig i, at der nedsættes et udvalg, men at andre interesserede ejere var velkomne til at melde sig. o Dirigenten foreslog, at eventuelt interesserede kunne henvende sig til Hans Laursen, Tjørneskellet 8, 2, Kontaktinformationen vil endvidere blive oplyst i næste Park III Nyt. Side 3 af 8

4 o Nedsættelse af udvalget blev herefter enstemmigt vedtaget. Forslag nr. 3 fra Benny Herlyng, Askeskellet 14, 2: o Forslag til anden stemmefordeling end efter fordelingstal. o Dirigenten konstaterede, at forslaget indebar en ændring af Vedtægterne, da fordelingstallene i dag udregnes efter m2. o Benny Herlyng var ikke til stede på grund af sygdom. Han havde i stedet sendt en til bestyrelsen, hvori han foreslår, at forslaget overføres til arbejdsgruppen. o Tina Lynell, Pileskellet 10, nævnte, at der efter 10 skal være fuld enighed, hvis fordelingstallene skal ændres. o Eva Museth, Egeskellet 6, synes, at forslaget skal tages med i udvalget. o Peter Elmenhoff-Nielsen, Platanskellet 18 foreslog, at fordelingstallene ændres til én stemme pr. lejlighed. o Dirigenten foreslog, at forslaget tages med i udvalget, der skal se på Vedtægterne. o Tina Lynell, er imod forslaget. o Da der kræves enighed for at forslaget kan godkendes, satte Dirigenten forslaget til afstemning ved håndsoprækning.. Der var 5-10 imod forslaget, som herefter bortfalder. Forslag nr. 4 og 5 fra Thomas Howard, Platanskellet 20, som ikke var til stede. o Ændrede henlæggelsesprocenter til grundfond. o Formanden henviste til bestyrelsens skriftlige kommentarer, hvor det frarådes at vedtage forslaget. o Hans E. Laursen foreslog, at forslaget henvises til udvalgsarbejde. o Dirigenten satte forslaget til afstemning, som viste, at et flertal var imod forslaget, som herefter bortfalder. Forslag nr. 6 fra Gert Stockburger, Johs. V. Jensens Alle o Forslag til etablering af vandmålere. o Gert Stockburger nævnte, at grunden til forslaget var, at der var forskel på antallet af personer i de enkelte husholdninger i ejerforeningen. Vandforbruget burde derfor betales efter forbrug eller antal personer i den enkelte husholdning. o Formanden nævnte, at forslaget har været fremsat på tidligere generalforsamlinger, hvor det blev afvist, da det var for udgiftskrævende at etablere vandmålere, og at det ville kræve en dyr aflæsning og vedligeholdelse. o Rudi Tabouillot, Egeskellet 20, nævnte, at der ikke var offentlige krav om vandmålere, hvorfor vi bør afvente et eventuelt lovkrav. o Gert Stockburger mente, at det så kunne være en ide at ændre fordelingstallene efter personer i husholdningen. o Neel Kragh synes ikke, at det var en god ide, da det ville være svært at overholde og kræve et vist bureaukrati. o Dirigenten satte derefter forslagene til afstemning. o Der blev først stemt om opsætning af vandmålere, hvor 3 var for og øvrige imod. Derefter blev der stemt om fordelingstal pr. personer i husholdningen. Der var et stort flertal imod forslaget. o Begge forslag bortfalder derfor. Side 4 af 8

5 Forslag nr. 7 fra Peter Elmenhoff-Nielsen, Platanskellet 18: o Forslag om carporte på bestemte parkeringspladser. o Forslagsstilleren takkede bestyrelsen for dens arbejde, hvorefter han nævnte, at man ønskede at opsætte carportene for at afhjælpe sneproblemerne om vinteren samt at der var god plads på Parkering 2 mod Betty Nansens Alle. o Dirigenten konstaterede, at der var tale om en vedtægtsændring, da det var en facadeændring. o Formanden nævnte, at separation/nummerering af parkeringspladserne ikke var muligt, da der ikke var parkeringspladser nok til alle ejerne, da en del af pladserne var offentlige parkeringspladser, herunder alle pladserne på Skellet. Forslagsstilleren m.fl. kunne derfor ikke lægge beslag på enkelte parkeringspladser. o Dirigenten satte derefter forslaget til afstemning, hvor 2 var for og resten imod. Forslaget var derfor bortfaldet. Forslag nr. 8 fra Peter Elmenhoff-Nielsen, Platanskellet 18. o Forslag om halv videoovervågning o Forslagsstilleren har problemer med hærværk på plankeværk og vinduer fra forbipasserende på Betty Nansens Alle. Han vil derfor foreslå, at halvdelen af videokameraerne er attrapper for at holde omkostningerne nede. o Henning Dupont gennemgik mulighederne for opsætning af videokameraer med udgangspunkt i Sikkerhedsudvalgets undersøgelser om mulighederne for videoovervågning af vores område. Det er bl.a. ikke lovligt at overvåge offentlige veje og stier. o Det blev nævnt, at der ikke kan sættes videokameraer op på Skellet, da det er offentligt område. o Erik Longin Ahornskellet 8. spurgte om, hvor mange indbrud, der havde været. Inspektør Søren Hansen nævnte, at der i år har været 6-7 indbrud i vores område. o Neel Kragh spurgte, om man kunne forsøge med attrapper og vurdere effektiviteten heraf. o Det blev endvidere nævnt, at der var videoovervågning af Valbyholm, hvortil der blev svaret, at det var et lukket område. o Hans Frandsen, Bøgeskellet 12, mente, at vi hver især skulle bruge pengene på en bedre sikring af de enkelte lejligheder. o Helge Skalbo, Lindeskellet, var ikke positiv over for forslaget, og mente, at der var tale om en ændring af facaden. o Der blev henvist til politiets indstilling til opsætning af videokameraer, hvortil Jørgen Queiser, Ahornskellet 18 nævnte, at vi skulle få alt skriftlig fra politiet. o Henrik Malmberg, Birkeskellet 2, sagde, at vi skulle følge lovgivningen og derfor vente på en eventuel lovændring før vi gik i gang med videoovervågningen. o Lene Østergaard, Tjørneskellet 10, foreslog, at vi fik nogle Rottweilere. o Pilgaard, Lindeskellet 2, nævnte, at man kunne sætte alarmsystemer op inde i lejlighederne. o Da der ikke var flere indlæg, foreslog Dirigenten, at der blev nedsat et udvalg, som fortsatte undersøgelsen af muligheder for videoovervågning af parkeringspladserne samt brugen af attrapper. o Det blev vedtaget, at bestyrelsen nedsætter et udvalg, hvor interesserede kan melde sig til. Side 5 af 8

6 Forslag nr. 9 fra Cedric og Neel, Ahornskellet 32. o Forslag om Tarzanbane på græsplænen o Neel Kragh nævnte, at man kunne nedlægge den nuværende rutschebane ved græsplænen og opstille Tarzanbanen på arealet i stedet for. o Preben Thomsen, Ahornskellet 20,2, nævnte, at han ville være meget imod, at banen blev opstillet i forbindelse med græsplænen, som i sig selv var en god legeplads for vores egne børn, men at rutschebanen og græsplænen også blev brugt at børnehaverne omkring os i løbet af dagen, når de var ude at gå tur med børnene. Hvis der blev opstillet en Tarzanbane kunne vi risikere også at tiltrække større børn. Da der er en legeplads på Fællesarealet, som også kan bruges af de lidt større børn, må man henvise børnene til denne legeplads. o Der blev fra salen udtrykt ønske om, at der i udvalget om Fællesarealet fra ejerforeningens side arbejdes for, at der kommer flere og bedre faciliteter for børn. Formanden erklærede sig enig i, at bestyrelsen bør arbejde for dette uanset at dette forslag måtte falde under afstemning. o Der blev gjorde opmærksom på, at det ene håndgreb var i stykker på vippen i sandkassen mellem Tjørneskellet og Ahornskellet. Det blev endvidere foreslået, at der eventuelt kunne foretages en udbygning af bestående legeredskaber i sandkassen. o Rudi Tabuillot, Egeskellet 20, nævnte, at vi kunne søge forskellige fonde om hjælp til finansieringen af en Tarzanbane o Neel Kragh spurgte, om katte må gå løse? Henstillede til katteejerne, at man holdt kattene inde. o Der var utilfredshed med, at katte besørgede i sandkasserne. o Inspektør Søren Hansen fortalte, at sandet blev udskiftet hvert andet år, og at sandkasserne jævnligt blev gjort rene. Han fortalte endvidere, at der tidligere med held havde været opsat kattefælder i området, men at kattevennerne havde sluppet dem ud før de blev hentet. o Der var stor skepsis med hensyn til, om det ville være muligt at etablere en Tarzanbane på legepladsen i Fællesarealet. Bestyrelsen lovede, at man ville forelægge forslaget på næste møde i Fællesudvalget. o Dirigenten satte derefter forslaget om etablering af en Tarzanbane ved græsplænen i Domus Vista III til afstemning. 8 var for, medens resten var imod. Forslaget var derfor bortfaldet. Forslag nr. 10 fra Thomas Howard, Platanskellet 20. o Forslag om et særligt budgetudvalg. o Formanden nævnte, at det var bestyrelsens opgave og henviste til bestyrelsens kommentarer i den skriftlige beretning. o Dirigenten satte forslaget til afstemning, hvor det blev enstemmigt afvist. o Forslaget er dermed bortfaldet.. Forslag nr. 11 fra Georg Faber, Lærkeskellet 6, som ikke var til stede. o Stillingtagen til udformning af læskærme/affaldsø. o Formanden godtgjorde, at affaldsdepoterne var blevet godkendt af Frederiksberg Kommune og havde den nødvendige størrelse. o På baggrund af en henvendelse fra bl.a. Georg Faber havde kommunen ved en af 13. marts 2007 bekræftet, at det opsatte affaldsdepot mellem Egeskellet og Tjørneskellet er udført i henhold til nabohøringen o Dirigenten bemærkede, at forslaget bortfalder på grund af godkendelsen fra Frederiksberg Kommune. Side 6 af 8

7 7. Forelæggelse til godkendelse af budget o Lars Aggergren havde nogle få supplerende bemærkninger til budget, som udviser et underskud på ca kr. Budgettet for Grundfonden viser, at den vil have nået den vedtægtsmæssige størrelse i løbet af et par år. o Hans Laursen, Tjørneskellet 8,2, syntes 1), at forsikringspræmierne er for høje. Han spurgte, om bestyrelsen havde set på muligheden af lavere præmier. Hans Laursen ville endvidere vide 2). hvad vi får for vores kontingent til Foreningen af Ejerforeninger. o Hertil svarede administrator Kaj Dannesøe, at vi ikke kan klage over forsikringerne, som har givet os en dækning på anmeldte skader på 195 % af forsikringspræmien. For så vidt medlemskabet af Foreningen af Ejerforeningen, havde bestyrelsen og ejerforeningens medlemmer mulighed for at trække på foreningen i forbindelse med forskellige love m.v., ligesom vi kunne hente bistand og dokumentation i forbindelse med retssager, hvilket var sket i forbindelse med den tidligere omtalte retssag. o Der blev endvidere spurgt om, hvorfor renterne ikke fremgik af budgettet. Hertil svarede Lars Aggergren, at det aldrig har været kutyme, da der er tale om et usikkert beløb. o Dirigenten satte herefter budget 2007 til afstemning. Det blev enstemmigt vedtaget. 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. o Dirigenten nævnte, at Cathy Toscan var trådt ud af bestyrelsen i løbet af året samt at Henning Dupont og Lars Aggergren ikke ønskede genvalg. Der skulle derfor i henhold til vedtægterne vælges mindst 1 og maksimum 3 nye medlemmer til bestyrelsen. Bente Saugmann ønskede ikke genvalg som suppleant, hvorfor der skulle vælges 1 suppleant. o Klaus Gundertoft, Ahornskellet 12, Claus Museth, Egeskellet 6 og John Williams, Egeskellet 10, var villige til at træde ind i bestyrelsen. Neel Kragh, Ahornskellet32, stillede op som suppleant. o Alle blev valgt med akklamation. 9. Valg af revisor. o Hans E. Laursen, Tjørneskellet 8,2, var utilfreds med, at det aflagte regnskab ikke var gennemskueligt. Han foreslog derfor valg af ny revisor og foreslog stats. aut. revisor Ole Holm, Duevej, som var villig til at revidere regnskabet til samme pris, som vi betaler i dag. o Formanden synes, at nu er tingene faldet på plads og vi har indrettet regnskabet, som det skal være. Bestyrelsen gik derfor ind for genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsselskab. o Dirigenten satte herefter valg af PricewaterhouseCoopers til revisor til afstemning. o Der var 1 stemme imod og resten for. PricewaterhouseCoopers blev derfor genvalgt. 10. Eventuelt. o Jørgen Queiser, Ahornskellet 16, spurgte til, hvordan det gik med udskiftning af vitralvinduerne. o Formanden fortalte, at vi var i gang med et forsøg med en model i træ. Én af de beboere, som skulle have vitralvinduerne udskiftet havde indvilget i at forsøget blev gennemført hos ham. Hele vinduespartiet vil blive udskiftet. Prisen herfor er ca kr., hvoraf ejerforeningen betaler halvdelen i henhold til praksis, når mindst 3 af vinduerne er punkterede. o Resultatet af forsøget ventes at foreligge i uge 18. Side 7 af 8

8 o Der blev spurgt om udlevering af Husorden ved indflytning. Kaj Dannesøe oplyste, at husordenen bliver udleveret til ejendomsmæglerne, når en ejerlejlighed er til salg.. o I øvrigt vil der komme en ny Husorden hurtigst muligt i det nye bestyrelsesår. Den vil blive lavet i et løsbladssystem, så ændringer let kan udskiftes. Den vil endvidere blive lagt ud på ejerforeningens Hjemmeside. o Der var et spørgsmål til, hvorfor man skal henvende sig til bestyrelsen, når man vil sætte en markise op. Det skyldes, at den nuværende bestyrelse ønsker, at opsætningen af markiser og farvevalg fremover skal være ensartet også ved udskiftning af bestående markiser. Reglerne vil fremgå af den nye Husorden. o Der blev spurgt om, hvorfor man ikke måtte tage en lokal låsesmed nu, da den tidligere låsesmed var blevet overtaget og havde flyttet adresse til Nørrebrogade. Inspektør Søren Hansen oplyste, at der ikke mere var krav om et fælles nøglesystem, da der ikke var brug herfor nu, da affaldsord-ningen var ændret. Søren Hansen arbejdede i øvrigt på nye pristilbud. o Jørgen Queiser spurgte om, hvorfor der ikke blev grebet ind over for de store gasvarmere, der står i mange haver, når man ikke måtte have paraboler sat op på væggen. Hertil blev der svaret, at der ikke var tale om en facadeændring. o Der var herefter ikke flere spørgsmål. o Formanden, Liv Kvaale takkede for en god generalforsamling og nævnte, at alle interesserede bør melde sig til de nedsatte udvalg. Nedsatte udvalg: Udvalg Tilmelding hos Telefon nr. Ændring af Vedtægter Hans E. Laursen, Tjørneskellet 8, Sikkerhedsudvalget Mogens Dybdal Jensen, Tjørneskellet 8, st Videoovervågning Frederiksberg, den 26. april 2007 Som dirigent: Sign Uffe Berg Som formand: Sign. Liv Kvaale Side 8 af 8

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2015 den 22. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere