Forvaltningsrevision 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forvaltningsrevision 2013"

Transkript

1 Forvaltningsrevision

2 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger benchmark 6. Bilag 4 Tilfredshedsundersøgelse service 1. Indledning Forvaltningsrevisionsrapporten er udarbejdet med udgangspunkt i et målsætningsprogram som organisationsbestyrelse og administration, har arbejdet med de seneste 6 år. Under afsnit 3 under målsætninger og resultater, kan man læse om rapporteringen for de enkelte af virksomhedens delområder. 2

3 Forvaltningsrevision 2. Målsætninger og resultater (..også kaldet Forvaltningsrevision) Organisationsbestyrelsen har gennem de seneste 7 år, arbejdet målrette med udvikling og indførelse af Forvaltningsrevision, som et overordnet ledelsesværktøj for styring af virksomheden Byggeforeningen af 1933, som tillige er et lovkrav. Status for dette arbejde er, at der nu foreligger en lang række beskrevne målsætninger for virksomhedens områder og aktiviteter, samt for nogle områder, tillige beskrevne forretningsgange. I 2009 påbegyndtes en rapportering for nogle af områderne som der måles på, herunder kvaliteten for vores indflytningsforretninger. Og indenfor dette område, kan vi nu lave en sammenligning for årene fra 2008 til og med Overordnet mener vi at vi kan konstatere, at indsatsen på vores kerneområde ind- og fraflytninger fungerer tilfredsstillende. Med nærværende rapport vil vi rapporterer fra flere områder, som der nu foreligger målinger på. Om Forvaltningsrevision generelt Formålet med forvaltningsrevision er at efterprøve om virksomhedens dispositioner er i overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der kræves af en hensigtsmæssig og effektiv administration og drift. Dette vurderes ud fra tre aspekter: Sparsommelighed - som handler om at vurdere, om de enkelte konkrete dispositioner og udgifter er rimelige, hensigtsmæssige og sparsommelige nok set i forhold til boligorganisationens egen målsætning om kvalitet, serviceniveau mv. Produktivitet - som betyder, at de enkelte administrative opgaver skal være udført ved hjælp af så få ressourcer som muligt. Effektivitet - som handler om at vurdere, om den administrative praksis har været effektiv nok set i forhold til opstillede mål. 3

4 De 3 aspekter iagttages gennem styring og måling på delmål for de væsentligste aktiviteter i selskabet og er bygget op således: Målsætninger og handlingsplan for en aktivitet Forretningsgangen, manualer og lov- eller kildehenvisninger for aktiviteten Rapportering og evaluering overfor bestyrelse og generalforsamling Processen omkring Forvaltningsrevision, er fastlagt efter en fast cyklus (se illustrationen på forsiden), med følgende aktiviteter: 1. Fastlæggelse af målsætninger Organisationsbestyrelsen har over de seneste år været igennem en proces, som har resulteret i, at man har fastlagt nogle overordnede målsætninger for byggeforeningen, for driften og for administrationen. 2. Aktivitet På baggrund af de fastlagte målsætninger, iværksætter organisationsbestyrelsen, administrationen og driften, aktiviteter og tiltag til opfyldelse af målsætningerne. For en række af aktiviteterne er der udarbejdet egentlige forretningsgange, som danner rammerne for aktiviteterne, og som giver mulighed for, at der i højere grad, kan styres og måles på aktiviteterne. 3. Måling For mange af vores aktiviteter, iværksætter vi en måling. Det vil sige, at vi eksempelvis foretager en opgørelse af indkomne svar fra vores spørgeskemaundersøgelse om ny indflytteres oplevelse af vores håndtering af deres indflytningsforretning. 4. Evaluering/Benchmark På baggrund af vores målinger, foretager vi en evaluering. Vi ser på om vores resultater er blevet bedre eller dårligere i forhold fra tidligere, og vi er også påbegyndt at sammenligne (benchmarking) vores resultater med andre boligforeninger- og selskaber. Vores sammenligning med andre, går i første omgang på vores drift af administration. Men i takt med, at data på andre områder i større udstrækning bliver sammenlignelige, vil vi drage sammenligningen på andre områder også. 5. Justering af målsætning og/eller ressourcer, indsat m.m. Vi foretager en analyse på baggrund af vores evalueringer, og ser på, om der kan være behov for at justere vores målsætninger fremover eller eksempelvis vores ressourceforbrug. 4

5 Vurdering af målopfyldelse: 1: Målet er nået 2: Målet ikke helt nået, men vi er på rette vej 3: Vi har ikke nået målet, og det kræver ledelsens opmærksomhed. Alternativt kan det være nødvendigt at justere målsætningen. 4: Enten har vi ikke nået at etablere de nødvendige rapporteringsværktøjer, eller set os i stand til at mål på aktiviteten endnu. KONKLUSION FOR FORVALTNINGSREVISIONENS MÅLSÆTNINGER 1.0 Organisation Side: 1.1 Bestyrelsen Organisationsplan og ansvarsfordeling Målsætninger generelt Målsætninger og værdigrundlag Personalepolitikken Generalforsamling Samarbejdspartnere Administration 2.1 Budget Forretningsgange Fraflytninger Kvalitetssikring Restancer Udlejning Beboerservice 3.1 Beboerservice Beboerhenvendelser 18 5

6 3.3 Hjemmeside Information Kontortider Telefontider Økonomi 4.1 Dispositionsfond Formueforvaltning Budgetkontrol Henlæggelser i afdelingerne Underskriftsforhold Betaling af regninger Trækningsret Arbejdskapitalen Restancepolitik Beboere 5.1 Råderet Husorden Socialt liv Bebyggelser 6.1 Udearealerne Vedligeholdelsesniveau - udvendigt Tekniske fællesanlæg Renholdelsesniveau Indeklimaforhold Vedligeholdelsesplaner Køb af serviceydelser 6

7 7.1 Forsikringer Indkøbspolitik Revisor Advokat Realkredit Bank Håndværkere Teknisk rådgivning Beboerdemokrati 8.1 Afdelingsdemokratiet Afdelingsmøder 41 7

8 Målsætning Handlingsplan Ledelsens rapportering Mål-opfyldelse Overordnet målsætning og kvalitetsmål Handlingsplan Hvad har vi opnået? Ledelsens - hvad vil vi? - hvordan gør vi? vurdering 1.0 ORGANISATION 1.1. Bestyrelsen Bestyrelsen godkender på det Forretningsorden for bestyrelsen foreligger, revideres løbende 1 konstituerende møde efter generalforsamlingen og er tilgængelig på byggeforeningens hjemmeside. en forretningsorden for bestyrelsen og en forretningsorden for direktionen. Bestyrelsen skal arbejde for helheden i byggeforeningen uden hensyn til særinteresser for de enkelte afdelinger. Det skal sikres, at bestyrelsen altid får et reelt beslutningsgrundlag ved behandling af sager. Det skal tilstræbes, at beslutningerne så vidt muligt tages med størst mulig konsensus. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af byggeforeningen og forelægger alle væsentlige beslutninger for generalforsamlingen. Bestyrelsen skal sikre det bredest mulige beslutningsgrundlag gennem udvalgsarbejde. Bestyrelsen vil sikre, at der altid er en ajour- Der skal foreligge skriftlige oplæg til alle væsentlige beslutninger i bestyrelsen. Bestyrelsen afholder en gang om året et seminar, hvor byggeforeningens strategi for de kommende år drøftes. Bestyrelsen evaluerer én gang årligt de interne samarbejdsfor- Sammen med indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøderne, udsendes skriftlige oplæg til alle væsentlige beslutninger. Dagsorden og referater fra organisationsbestyrelsesmøderne ligger fra år 2013 tilgængelige på byggeforeningens hjemmeside. Organisationsbestyrelsen har i det forgangne bestyrelsesår, gennemført en intern evaluering af samarbejdet i organisationsbestyrelsen og samarbejdet med administrationen og resultatet heraf, kan læses i bilag 1. Der er gennemført en møderække i 2012/2013, hvor besty- 8

9 ført og godkendt forretningsorden for bestyrelsesarbejdet. Forretningsordenen skal indeholde klare retningslinier for beslutningsprocessen. Kompetencefordelingen mellem bestyrelsen og direktionen fastlægges i en forretningsorden for direktionen. 1.2 Organisationsplan og ansvarsfordeling mer i bestyrelsen samt samarbejdet mellem bestyrelsen og administrationen. relsen i samarbejde med en ekstern konsulent og afdelingsbestyrelser, har udarbejdet et værdisæt og en handlingsplan, som danner grundlag for ledelsesarbejdet for de kommende 3 år. Ledelsen skal sikre, at der udarbejdes en organisationsplan. Organisationsplanen skal fastlægge rammerne for arbejdets organisering og sikre, at de mål bestyrelsen har fastlagt i målsætningsprogrammet, kan opfyldes. Med udgangspunkt i organisationsplanen skal der foreligge funktionsbeskrivelser og ansvarsfordelingen for hovedfunktionerne: Der er udarbejdet organisationsplan for organisationen, ligesom der foreligger stillingsbeskrivelser med opgave- og ansvarsfordeling for alle medarbejdere og funktioner Administrationen. 1.3 Målsætninger generelt 2. Ejendomsfunktionerne. Byggeforeningen vil arbejde for I 2011 har byggeforeningen indledt tiltag til planlægning og 2 at såvel nuværende som fremtidige gennemførelse af en gennemgribende renovering af ejenegnede boliger indrettes handicapdomme Borchsvej og Labæk (afd. F), i samarbejde med og så de svarer til nuværende beboerne. og kommende beboeres ønsker om størrelse og indretning. Byggeforeningens vision er at skabe harmoniske rammer for såvel nuværende som for fremtidige beboere, så disse har velholdte, tidssvarende boliger, hvor der udvikles et naturligt samvær og hvor intentionerne, herunder beboerdemokratiet, i loven for almene boliger fastholdes og udvikles i takt med tiden. Byggeforeningen vil udvikle foreningen, så borgerne i lokalområdet sikres mulighed for, velholdte boliger. Bestyrelsen vil særligt arbejde på, at der bliver bygget passende nye boliger i overensstemmelse med behovet herfor, set ud fra ventelisterne og kommunens behov for almene boliger. I samarbejde med eksterne konsulenter, har byggeforeningen udarbejdet tilstandsrapporter og en teknisk helhedsplan som danner grundlag for en prækvalifikationsansøgning til Landsbyggefonden om renoveringsstøtte. Ansøgningen er fremsendt i slutningen af år 2012, og Landsbyggefonden foretog i maj 2013, en besigtigelse af 9

10 ejendommene. På baggrund af Landsbyggefondens besigtigelse, er der påbegyndt yderligere undersøgelser og beskrivelser som Landsbyggefonden har bedt om, indgår i den endelige prækvalifikationsansøgning. På et ekstraordinært afdelingsmøde i december 2013, har beboerne godkendt at budgetrammen for udarbejdelsen af prækvalifikationsansøgningen, udvides med yderligere kr. Med henblik på at øge tilgængeligheden, indgår der en række tilgængelighedsforbedringer i projektet samt lejlighedssammenlægninger med henblik på, at kunne tilbyde større lejligheder til familier med et behov som p.t. ligger over det byggeforeningen kan tilbyde nu i afdelingen. 1.4 Målsætninger og værdigrundlag Bestyrelsens målsætningsudvalg På sidste års generalforsamling i år 2013, blev byggeforeningens 1 udarbejder hvert tredje år forslag værdigrundlag fremlagt og vedtaget. til målsætningsprogram som forelægges bestyrelsen. Det er byggeforeningens mål at fastlægge virksomheden gennem et målsætningsprogram. Målsætningsprogrammet udarbejdes for en treårig periode. I målsætningsprogrammet skal fastlægges den overordnede strategi inden for de væsentligste forretningsområder, ligesom målsætningsprogrammet også skal udstikke rammerne for, i hvilken retning man administrativt skal bevæge sig inden for centrale boligpolitiske felter. Med udgangspunkt i målsætningsprogrammet udarbejdes et værdigrundlag, der i kort form sætter rammerne for, hvordan medarbejdernes i deres daglige sagsbehandling og opgaveløsning skal behandle beboere og tillidsfolk i Generalforsamlingen godkender endeligt målsætningsprogram. Målsætningsudvalget udarbejder hvert år en handlingsplan. Handlingsplanen godkendes af bestyrelsen og forelægges for generalforsamlingen til endelig godkendelse. Med udgangspunkt i værdigrundlaget har beboerne på et foreningsmøde den fremlagt en lang række forslag til tiltag og aktiviteter, som man ønsker at byggeforeningen arbejder videre med. Organisationsbestyrelsen har udarbejdet en udkast til en handlingsplan for de foreslåede tiltag og handlingsplanen udsendes med årsberetningen for år 2013, som fremlægges på årets generalforsamling

11 byggeforeningen. Med udgangspunkt i målsætningsprogrammet udarbejdes hvert år en handlingsplan, der fastsætter de konkrete mål for det kommende års arbejde. Af handlingsplanen fremgår, hvorledes de enkelte aktiviteter er prioriterede. 1.5 Personalepolitik Forretningsfører skal sikre, at der er udarbejdet en ajourført personalepolitik, som er godkendt af bestyrelsen. Personalepolitikken, forskellige instrukser og personalegoder fremgår af personalehåndbogen. Personalepolitik er senest blevet revideret på organisationsbestyrelsesmøde den Personalepolitikken skal være fremadrettet og sikre, at der på den ene side sættes nogle rammer for det fælles virke og på den anden side, at bestyrelsens overordnede mål opfyldes. Personalepolitikken skal endvidere sikre, at byggeforeningen er et sted, hvor man gerne vil lægge sin arbejdsindsats, herunder, at lønstrukturen i byggeforeningen er konkurrencedygtig sammenlignet med den øvrige branche. Der arbejdes systematisk med udvikling af medarbejdernes kompetence. Der arbejdes med udvikling af arbejdspladsen i form af hjemmearbejdspladser og større fleksibilitet. Den samlede personalepolitik tages op til revision hver 2. år på organisationsbestyrelsens seminar. Der gennemføres årlige personalesamtaler, som bl.a. danner udgangspunkt for medarbejdernes indplacering i forhold til "Ny løn" samt ønsker til uddannelse m.m. Medarbejderudviklingssamtaler er afholdt i foråret Der gennemføres tilfredshedsundersøgelser blandt medarbejderne hvert 3. år. Der gennemføres arbejdsplads 11

12 vurderinger - APV, såvel fysiske som psykiske hvert 3. år. 1.6 Generalforsamlingen I en forretningsorden fastlægges Der er for år 2013, udarbejdet en skriftlig og en mundtlig 1 de nærmere regler for, hvordan beretning, som tillige er tilgængelig på byggeforeningens generalforsamlingen udøver sin hjemmeside. virksomhed. Generalforsamlingen er byggeforeningens øverste myndighed og træffer derfor beslutning om alle de væsentlige forhold for byggeforeningens virke. Det er således generalforsamlingen, der vedtager målsætningsprogram og handlingsplan. Det skal sikres, at generalforsamlingen får et reelt beslutningsgrundlag til at tage stilling til ved behandling af sagen. Generalforsamlingen godkender det foregående års regnskab. Generalforsamlingens øvrige kompetence fremgår af vedtægterne. 1.7 Samarbejdspartnere Bestyrelsen fremlægger hvert år såvel en skriftligt som en mundtlig beretning, der i kort form redegør for aktiviteterne i det forløbne regnskabsår, ligesom andre væsentlige boligpolitiske problemstillinger med relevans for byggeforeningen behandles i beretningen. Alle væsentlige forslag herunder regnskab som forelægges for generalforsamlingen, behandles forinden på bestyrelsesmøderne. På bestyrelsesmøderne, planlægges forinden generalforsamlingen, alle væsentlige forslag herunder regnskab. Vi vil Vi sørger for Der er igen år 2013 og begyndelsen af 2014, været et tæt 2 samarbejde med Byggeforeningen Centrum, på en række områder. 1. fremstå som en effektiv, åben og troværdig samarbejdspartner overfor kommuner, amter og Socialministeriet 2. være kendt som en professionel samarbejdspartner hos leverandører, herunder råd- 1. personlig kontakt i forbindelse med samarbejde og henvendelser 2. udsendelse af årsberetning Der har i år 2013, været afholdt møder med kommunen om den lovpligtige styringsdialog. Se i øvrigt pkt om Samarbejdspartnere, 12

13 givere og entreprenører 3. indgå regionale samarbejdsaftaler med almene boligorganisationer, 4. fremstå som en aktiv medspiller i den almene boligsektor 5. reagere hurtigt og præcist på henvendelser 3. udsendelse af Nyhedsbrevet 4 gange årligt 4. at afsætte ressourcer i administrationen til at søge lokale samarbejdspartnere blandt kollegaselskaberne 5. deltagelse i debat og møder indenfor den almene boligsektor Hjemmeside og Information. 6. at deltage aktivt i BL's debat om lokalt samarbejde 2.0 ADMINISTRATION 7. at byggeforeningen har en ajourført hjemmeside 2.1 Budgetter Vi vil sikre, at budgetlægningen for boligorganisationen og boligafdelingerne foregår i et tæt samarbejde med de beboervalgte, ligesom formidlingen til beboerne skal være så klar og pædagogisk som muligt. Resultatet af den gennemførte beboertilfredshedsundersøgelse i år 2010 viste, at størsteparten af de der svarede, var tilfredse med det udsendte budgetmateriale, hvorfor at organisationsbestyrelsen ikke har fundet anledning til at ændre på dette materiale for nuværende. 1 95% af alle budgetter skal overholde tidsfristen. Se i øvrigt pkt. 8.1 om Afdelingsdemokratiet. Alle budgetforslag til beboerne skal overholde tidsfristen. 80% af alle afdelingsbestyrelser skal være 13

14 tilfredse med processen. Under 5% må være utilfredse Forretningsgange Vi vil sikre, at der på alle væsentlige administrative områder foreligger en skriftlig forretningsgang. Forretningsgangene udarbejdes af administrationen. Der er til dato, udarbejdet forretningsgange for: - Indflytningssyn - Venteliste - Klage over brud på husorden - Fraflytningssyn - Istandsættelse af lejemål - Mødeindkaldelser - Anmeldelse af ferie og sygdom Fraflytninger Medarbejderne følger forretningsgangene Sager i beboerklagenævn vedrørende fraflytninger i år 2 for fraflytning. 2013: Vi vil sikre en hurtig og korrekt sagsbehandling af fraflytninger, således at en opsigelse bekræftes senest 3 hverdage efter modtagelse og de lovgivningsmæssige tidsfrister for afsendelse af synsrapport med prisoverslag samt endelig afregning overholdes. Udgifter til normalistandsættelse og misligholdelse skal holdes på et forsvarligt niveau % af normale fraflytninger skal overholde tidsfristen. Hvor egne medarbejdere foretager en del af processen, sikres forretningsgangene og uddannelse af ejendomsfunktionærer. Der følges op med telefoninterview til utilfredse fraflyttere. 0 stk. vedrørende fraflytteropgørelse 14

15 2. Få sager i beboerklagenævn vedrørende fraflytninger. 3. Udgifter til normalistandsættelse, bør ikke overstige byggeforeningens gennemsnit med mere end 20%. Andelen af lokale flytteafregninger med misligholdelse må ikke overstige byggeforeningens gennemsnit med mere end 20%. 2.4 Kvalitetssikring Vi vil sikre, at de mål vi har sat os omkring administrative funktioner og serviceydelser løbende kontrolleres og ajourføres med de til enhver tid gældende krav. Mindst en gang om året foretages en intern kontrol på væsentlige områder i administrationen. Der udarbejdes rapporter via edb-systemet om udlejning, fraflytning og restancer. Forvaltningsrevisionsrapporten her, indeholder rapportering for udlejning, fraflytning og restancer. Se pkt. 2.5 & Restancer Vi vil sikre, at restancer behandles hurtigt og effektivt, således at de økonomiske tab for boligafdelingerne minimeres. En restance-sag (husleje fra nuboende lejere) skal sendes til advokat inden udgangen af den måned hvor restancer opstår og efter 1. rykker. Forretningsgangene for restancer følges. Lejerrestanceudvikling fra år 2008, 2009, 2010, 2011 og 2013: Huslejerestance pr : kr. 3 En restance-sag (flytteafregning) skal sendes til advokat inden 1 måned fra sidste rettidige betalingsdag. Forretningsgangene for restancer følges. Huslejerestance pr : kr. Huslejerestance pr : kr. Huslejerestance pr : kr. 15

16 Huslejerestance pr : Huslejerestance pr : For at optimere inkassofunktionen, er der i år 2012, indgået aftale med inkassovirksomheden Intrum Justitia. Aftalen indebærer, at fraflytterrestancesager overdrages til Intrum Justitia som efterfølgende kontakter debitor og følger op på restancen. BYG33 har indgået aftale med Udbetaling Danmark om, at der i løbet af år 2014, sker den ændring at boligstøtten udbetales direkte til BYG33, hvorved at det forventes, at huslejerestancerne reduceres. 2.6 Udlejning Der udarbejdes en årlig rapport Antal fraflyttersager i år 2009: 92 stk. 2 over udviklingen i ventetider. Vi vil sikre en hurtig og korrekt sagsbehandling af ledige boliger, således at boligerne udlejes hurtigt muligt, uden unødvendige tab for boligafdelingen og fraflytter, samt uden unødig ressourceforbrug af personalet. Medarbejderne følger forretningsgangene for udlejning. Antal fraflyttersager i år 2010: 108 stk. Antal fraflyttersager i år 2011: 92 stk. Vi vil være proaktive og handle hurtigt, allerede hvis en afdeling får begyndende udlejningsproblemer. 90% af fraflytningssagerne skal opfylde kravene i forretningsgangene 75% af indflytterne skal samlet vurdere indflytningsfasen positivt. Mindre end 10% må være utilfredse. Få sager i beboerklagenævn vedrørende ind- Der udarbejdes en årlig rapport over udviklingen i ventetider. Hvis en afdeling får begyndende udlejningsproblemer, vil vi udarbejde oplæg til organisationsbestyrelsen. Oplægget skal beskrive en række forslag til initiativer, der kan forbedre afdelingens image og udlejningssituationen i øvrigt. Som eksempler kan nævnes markedsføring, udlejning efter nye kriterier og forbedring Antal fraflyttersager i år 2012: 106 stk. Antal fraflyttersager i år 2013: 77 stk. Antal af sager i beboerklagenævnet i år 2008 vedr. indflytningssyn: 0. Antal af sager i beboerklagenævnet i år 2009 vedr. indflytningssyn: 0. Antal af sager i beboerklagenævnet i år 2010 vedr. indflyt- 16

17 flytningssyn. af de fysiske rammer. ningssyn: 0. Antal af sager i beboerklagenævnet i år 2011 vedr. indflytningssyn: 0. Antal af sager i beboerklagenævnet i år 2012 vedr. indflytningssyn: 0. Antal af sager i beboerklagenævnet i år 2013 vedr. indflytningssyn: 0. Byggeforeningen udsender til nye indflyttere et spørgeskema, vedrørende indflytningen. Af bilag 3 fremgår svarene der er modtaget i år 2013, sammenlignet med årene Der er indgivet 21 svar i 2013, ud af 77 antal indflytninger, hvilket svarer til en svarprocent på ca. 27 % hvilket ligger på niveau med året før. 3.0 BEBOERSERVICE Et samarbejde mellem Boligportalen, og byggeforeningen har betydet, at det via annoncering på Boligportalen er lykkedes, at leje ledige boliger ud, relativt hurtigt, dvs. indenfor 1-3 dage fra annoncering Beboerservice For at fremme åbenhed, information Der er for alle afdelinger med ansatte, udarbejdet ajourfør- 1 og beboernes indflydelse på te arbejdsplaner der beskriver serviceniveauet og timean- serviceniveauet, skal der til brug tallet for de enkelte funktioner i afdelingerne. Arbejdsplanerne for budgetlægningen udarbejdes forelægges fungerende arbejdsbestyrelserne til drøf- beskrivelser og opgørelser af telse, i forbindelse med budgetlægningen for det efterføltidsforbrug på de enkelte ser- Byggeforeningens mål er, at beboerne oplever en god service. Beboerne skal have mulighed for på en konstruktiv måde, at være med til at fastlægge serviceniveauet i deres afdeling 17

18 viceopgaver (arbejdsplaner). Beboerne høres skriftligt én gang årligt om ønsker til opgaver ved spørgeskemaundersøgelse. gende år. I år 2011 har byggeforeningen efter udbud, fået udarbejdet pleje- og snerydningsplaner for alle etageejendomme udenomsområder Af planerne fremgår målsætninger og arbejdsbeskrivelser for plejen og giver mulighed for at indhente priser og styre driften heraf. Der har været afholdt et udbud for pasning og plejen af de grønne områder og snerydning samt glatførebekæmpelse. Udbuddet resulterede i at der indkom tilbud der prismæssigt ligger væsentligt under de omkostninger det koster byggeforeningen at udføre opgaven for, selv. Der er i begyndelsen af 2013, indgået kontrakt med det firma der i forbindelsen med udbuddet, indgav den laveste pris. 3.2 Beboerhenvendelser Vi vil sikre, at henvendelser besvares hurtigst muligt, d.v.s. indenfor 5 arbejdsdage % af alle henvendelser skal være besvaret indenfor 5 arbejdsdage % skal være tilfredse. Inden 5 arbejdsdage besvares Der har ikke i år 2013, været fremsat klager over byggeforeningens 1 alle henvendelser skriftligt. Såfremt besvarelser af henvendelser fra beboerne. vi ikke kan besvare de stillede spørgsmål, bekræftes modtagelse af henvendelsen og vi angiver ca. tidspunkt for forventet behandling. Den forventede Se i øvrigt pkt. 3.5 vedr. vedr. kontortider. sagsbehandling bør ikke overstige 1 måned. 3. Mindre end 10 % må være utilfredse. Byggeforeningens officielle elektroniske postkasse tømmes 2 gange daglig. Den elektroniske postkasse på ejendomskontorerne tømmes hver dag i forbindel- 18

19 se med åbning af anden post. Medarbejderne har pligt til dagligt at tømme deres postkasse og ved fravær skal der ved autosvar henvises til anden medarbejder. 3.3 Hjemmeside Byggeforeningens hjemmeside Ny hjemmeside er taget i brug i februar revideres/fornys løbende; min. 1 gang årligt. Vi vil sikre, at der via moderne teknologi gives muligheder for at øge informationen om byggeforeningen. Det skal være muligt at søge information via internettet, ligesom man skal kunne lade sig opnotere. Boligsøgende tilbydes boliger via en interaktiv proces på hjemmesiden. 3.4 Information Der har henover vinteren 2013/2014, pågået et arbejde med at få implementeret et program fra EGBolig (E-Bolig) med hjemmesiden, der giver mulighed for at give svar på tilbud m.m. Resultatet af arbejdes forventes færdig i løbet af 2. kvartal Vi vil sikre, at byggeforeningen lever op til målsætningsprogrammet om stor åbenhed i organisationen med en forståelig information til beboere. Beboerne får tilsendt Nyhedsbrevet 4 gange årligt (kvartalsvis) og skal max. udgøre 2 x A4- sider. Information til beboerne, er primært sket ved udsendelse af breve, opslag og nyhedsmails fra ejendomskontorerne og administrationen og via hjemmesiden. 3 75% af besvarelserne skal være tilfredse med den skriftlige information. Mindre end 10% må være utilfredse Ejendomskontorerne skal udsende let forståelig information til beboerne. Ved alle større renoveringssager skal en samlet strategi for information til afdelingen indgå i byggeopgavens planlægning. 3.5 Kontortider 19

20 Min. åbningstiden er fastsat til 15 Der holdes åbent i administrationen: mandag-torsdag 1 timer om ugen fordelt på alle hverdage. Vi vil sikre, at beboerne, kunderne og øvrige samarbejdspartnere kan komme i kontakt med byggeforeningens administration og ejendomskontorerne Der måles på antallet af klager der måtte indkomme til byggeforeningen. En dag om ugen må administrationskontoret gerne have lukket, der skal dog være åbent for telefoner i minimum 2 timer; fredag dog kun 1 time. Dog kan det forventes at der vil være lukket på administrationskontoret på andre tidspunkter, hvor der vil blive henvist til ejendomskontor eller vagttelefon Sammenlagt med telefonåbningstiderne, har administrationen åbent 27 timer om ugen. Ejendomsfunktionen holder åbent for personlige henvendelser, indenfor samme tidsrum som administrationen, og har åben for telefonerne mellem kl mandagtorsdag og fredag fra Der er i januar 2014, gennemført en tilfredshedsundersøgelse, vedrørende muligheden for at kontakte administration og ejendomsfunktion. Se bilag Telefonbetjening Vi vil sikre, at beboerne, kunderne og øvrige samarbejdspartnere kan komme i hurtig telefonisk Min. åbningstiden er fastsat til 15 timer om ugen fordelt på alle 5 Der holdes åbent: 1 kontakt med byggeforeningens admini- hverdage. stration på alle 5 hverdage. Alle hverdage 08:00-09: ØKONOMI 75% af kunderne skal være tilfredse. Mindre end 10% skal være utilfredse. Mandag - torsdag 13:00-16:00 Der er i januar 2014, gennemført en tilfredshedsundersøgelse, vedrørende muligheden for at kontakte administration og ejendomsfunktion. Se bilag Dispositionsfond 20

21 Byggeforeningen ønsker en dispositionsfond svarende til den i følge lovens fastsatte minimumsbeløb, som udgør kr. pr. lejemålsenhed (2009-niveau). Organisationsbestyrelsen får forelagt hver enkelt ansøgning eller indstilling om tilskud eller lån fra dispositionsfonden. Dispositionsfondens størrelse fremgår af regnskab Fonden skal ikke bruges til dagligdags udgifter, som afdelingerne efter organisationsbestyrelsens vurdering burde have henlagt penge til - der skal virkelig være tale om afdelinger i nød. Når byggeforeningen har driftsoverskud, søges dispositionsfonden retableret og opbygget. Dispositionsfonden skal kunne støtte en planlagt genopretnings- og forbedringsplan for byggeforeningens økonomiske og fysiske dårlige boligafdelinger. Loven om almene boliger fastlægger retningslinier for brugen af byggeforeningens dispositionsfond. Rammerne er dog ganske brede, hvorfor det er bestyrelsens målsætning at præcisere og prioritere disponeringen af midlerne. 4.2 Formueforvaltning Én gang årligt (novemberdecember) Byggeforeningens obligationsportefølje gav i år et afkast på 2 vurderer ledelsen på 0,47% mod 3,45% i baggrund af de opnåede afkast i PM-ordningerne, hvordan samarbejdet foreslås for det kommentede afkast på 2,00%, hvilket må betegnes som utilfreds- Resultatet for år 2013, ligger væsentligt under det forvende år. Bestyrelsen tager stilling stillende. på det årlige december-møde. Vi ønsker fælles forvaltning af de likvide beholdninger, som i videst muligt omfang investeres i danske stats- og realkreditobligationer. Herudover kan almindelige bankkonti benyttes samt kassekredit i nødvendigt omfang. Vi ønsker en god balance mellem højt afkast og lav risiko og tæt opfølgning i bestyrelsen og ledelsen. Vi ønsker at gøre brug af Portefølje Management hos 2-4 anerkendte banker og/eller investeringsselskaber af en vis størrel- For at mindske risikoen for at miste indskuddet på den løbende bankkonto ved et evt. nyt bank, foretages der løbende vurderinger og evt. nye investeringer i obligationer, 21

22 se, som vælges ud fra objektive kriterier (så som afkast, referencer, gebyrer og satser). Vi ønsker - med en tidshorisont på 1-2 år - at fortsætte samarbejdet med de samarbejdspartnere, der klarer sig bedst, og opsige samarbejdet med dem der måtte have klaret sig dårligt. Dog skal mindre afvigelser ikke straffes. for at holde bankindskuddet på et minimum. Der skal endvidere være mulighed for at placere penge i bankindskud. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til hvilke banker, der kan anvendes. Valg af øget risiko og/eller bankindskud kan foretages én gang årligt. 4.3 Budgetkontrol Organisationsbestyrelsen/ afdelingsbestyrelser involveres i alle væsentlige økonomiske dispositioner Administrationen udsender mindst hver anden måned efter Budgetkontrol for år 2013, er udsendt 2 gange til afdelingsbestyrelserne. 2 på forhånd. Det tilstræbes, at både 1. april, en udskrift af forbrug på byggeforeningen og afdelingernes budgetter konto 115 og 116 til de respektive afdelingsbestyrelser. Ved strationen, gennemgås kontospecifikationerne og forbruget Og på driftsmøder mellem afdelingsbestyrelser og admini- overholdes. Afdelingsbestyrelserne skal løbende informeres om forbrug af vedligeholdelsesudgifter, konto 115 og 116, set i forhold til nistrationen kommentere disse, budgetoverskridelser skal admi- på konto 115 og 116, almindelig og planlagt vedligehold. afdelingens gældende driftsbudget. og tage initiativ til at der i samarbejde med afdelingsbestyrelsen drøftes tiltag til imødegåelser af yderligere overskridelser, eksempelvis omfordeling af midler eller nedsættelse af serviceniveau. 4.4 Henlæggelser i afdelingerne 22

23 1. Ejendommenes behov for vedligeholdelsesarbejder Der er udarbejdet 10-årsvedligeholdelsesplaner i byggefor- 1 for de eningens IT-program, EGBolig. kommende 10 år danner grundlag for størrelsen af de årlige Nøgletal udarbejdes i forbindelse med budgetlægningen, henlæggelser. hvert år. Byggeforeningen ønsker, at boligafdelingernes henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser skal have et omfang, der modsvarer behovet for vedligeholdelse under hensyn til de i vedligeholdelsesplanerne anførte arbejder dækkende de kommende 10 år. 2. Der udarbejdes nøgletal for samtlige afdelinger, der viser forbruget pr. m² og pr. bolig. 4.5 Underskriftsforhold Rekvisitionssystemet skal opretholdes. Der foreligger ajourført forretningsgang for attestation af 1 Rekvisitioner underskri- udgifter. ves af ejendomsfunktionær eller administration. Byggeforeningens mål er, at der ikke igangsættes eller gives accept af aktiviteter uden de fornødne beslutninger fra den eller de respektive kompetente personer/organer. Med hensyn til rekvirering af håndværkere og varer hos leverandører skal det ved anvendelse af rekvisitioner sikres, at arbejdet / varerne er godkendt af den eller de budgetansvarlige, før de er bestilt eller indkøbt, og der ikke igangsættes arbejder udover det bestilte. Byggeforeningens tegningsregler ifølge Byggeforeningens vedtægter skal overholdes. Ejendomsfunktionærer kan rekvirere nødvendige arbejder under kr. Arbejder over kr. skal aftales med Forretningsføreren. Indførelse af det nye boligadministrationsprogram EGBolig har betydet, at ejendomsfunktionærerne rekvirerer alle arbejder og leverancer i dette program og påfører kontonr. Via Web-fakturamodulet godkender ejendomsfunktionærerne de indkomne fakturaer, før de endeligt godkendes i administrationen. 4.6 Betaling af regninger Det skal sikres at håndværkeropgaver er kvalitetsmæssig i orden og at det udføres til den Boligorganisationen sørger for at have en opdateret håndværkerliste som kan benyttes af organi- Der foreligger en opdateret håndværkerliste. 1 23

24 bedste mulige pris. Det skal ligeledes sikres at der er overensstemmelse mellem det bestilte håndværkerarbejde og det leverede arbejde. Alle fakturaer skal attesteres af mindst to personer, hvoraf den ene (rekvirenten) skal sikre, at arbejdet er udført efter rekvisitionen og den anden er budgetansvarlig. Det skal ligeledes sikres at regningerne betales til tiden. sationen og afdelingerne. Listen ajourføres en gang årligt. Boligorganisationen vil primært benytte håndværkere som vil yde minimum 15 dages kredit. Regninger indsendes så hurtigt som muligt til betaling således at betalingsfristerne overholdes. Med dette menes at de personer, som modtager regningerne, ikke må beholde regningerne mere end 8 dage før de sendes videre til betaling. Byggeforeningens faste håndværkersamarbejdspartnere er blevet tilskrevet, at byggeforeningen forventer min. 15 dages kredit. Se i øvrigt pk.t 4.5 vedrørende attestation af regninger. Via Web-fakturamodulet godkender ejendomsfunktionærerne de indkomne fakturaer, før de endeligt godkendes i administrationen. 3.7 Trækningsret 3.8 Organisationsbestyrelsen fastsætter regler om, hvem der kan underskrive på Boligorganisationens vegne. Tildeling og prioritering af midler Der er ikke i år 2013, givet/ansøgt om tilsagn om tildeling 2 fra trækningsretten sker efter en af trækningsretsmidler til afdelingerne. liste, omfattende projekter for en 5-årig periode. Byggeforeningens mål er, at de afdelinger som har behov for økonomisk støtte til moderniserings- og forbedringssager har mulighed for at få tilskud fra byggeforeningens egen trækningsret. For at sikre, at den disponible andel af trækningsretten tilbydes de afdelinger, der har størst behov for tilskuddet, tildeler organisationsbestyrelsen midlerne efter behov og i mellem de afdelinger, der har anmodet om tilskud. Ikke alle boligafdelinger bidrager med tilskud (A- og G-indskud) til trækningsretten, men alle kan opnå tilskud herfra. Organisationsbestyrelsen træffer beslutning Afdelinger med akutte økonomiske problemer, hvor huslejekonsekvensen af en moderniseringsog forbedringssag vil kunne betyde udlejningsproblemer, og samtidig har vilje til opsparing og evne til langsigtet tilrettelæggelse af afdelingens vedligeholdelse og økonomi, prioriteres. 24

25 om tildeling og prioritering af tilskud. Tildeling af alle de disponible penge i boligorganisationen sker efter nøje fastlagte og godkendte politiske kriterier og forudsætninger, herunder husleje- og henlæggelsesstørrelse. A - Økonomisk kriterium B - Fysisk kriterium Tildeling af alle de disponible penge i boligorganisationen sker efter nøje fastlagte og godkendte politiske kriterier og forudsætninger: A - Økonomisk kriterium B - Fysisk kriterium A - Økonomisk kriterium 1. prioritet: Afdelinger med akutte økonomiske problemer, hvor huslejekonsekvens af moderniseringsopgaver eller større genopretningsarbejder vil kunne betyde udlejningsproblemer, har fortrinsret ved tildelingen af trækningsretten. 2. prioritet: Afdelinger der står over for større renoveringssager - der har en sådan udgiftsbelastning, at den må betragtes som ekstraordinær, selv om afdelingen i øvrigt har en god økonomi - kan også komme i betragtning. B - Fysisk kriterium 3. prioritet: Ud over de ovennævnte 2 prioriteter kan afdelingerne søge støtte til følgende arbejder: 1 Badeværelser 25

26 2 Byggeskader 3 Bæreproblemer (altaner og lignende) 4 Ekstraordinære genopretningsarbejder 5 Energibesparende og økologiske tiltag 4. prioritet: Alle andre ansøgninger, der i øvrigt kan få trækningsret. Ved tildeling af midler fra boligorganisationen skal der generelt tages højde for boligafdelingernes vilje til opsparing og evne til langsigtet tilrettelæggelse af vedligeholdelse og økonomi. Herved sikres det, at der en gang årligt tages stilling til prioriteringen efter de vedtagne retningslinier. 4.8 Arbejdskapitalen Byggeforeningens arbejdskapital skal være tilpas stor til at kunne dække ekstraordinære tab på driften, samt andre ikke budgetlagte udgifter, såvel i administrationskassen som i afdelingerne. Vi ønsker en arbejdskapital opgjort som 50% af 1 års bruttoadministrationsudgifter. Når målet er nået, skal arbejdskapitalen alene inflationssikres. Hvis arbejdskapitalen er mindre end det fastlagte mål, eller der Organisationsbestyrelsen foretager løbende en vurdering af, om der arbejdes hen imod målene, herunder særligt ved gennemgang af seneste års regnskaber. Der er i budgetterne for år 2013, indarbejdet en opkrævning på kr. 154,00 pr. lejemål pr. md, til reetablering af arbejdskapitalen, som har været stærkt reduceret. 3 26

27 har været tab i byggeforeningen, vil vi forsøge at nå det fastlagte mål hurtigst muligt, for eksempel gennem højere rente til byggeforeningen i årene derefter. 4.9 Restancepolitik Ved huslejerestancer skal administrationen Fraflytterrestanceudvikling fra år 2008, 2009, 2010, 2011, 3 reagere hurtigt og 2012 og 2013: effektivt. Der kan ikke indgås afdragsordninger med administrationen. Fraflytterrestance pr : kr. Byggeforeningen tilstræber så få restancer som muligt. Restancer skal behandles hurtigt og effektivt, således at de økonomiske tab for boligafdelingerne minimeres. Administrationens forretningsgang på området følges. Der udsendes kun "Rykker 1", hvorefter sagen overgives til inkasso ved en advokat, som organisationsbestyrelsen forinden har valgt. Vedr. fraflytterrestancer skal der en gang årligt foretages en vurdering af "gamle sager" med henblik på en vurdering om sagerne skal afskrives som tab, og eventuel sendes til inddrivelse ved den eksterne Konsulent. I sager hvor der er tilgodehavender på mere end kr., og i tilfælde af indgåelse af forlig eller afdragsordning skal organisationsbestyrelsen orienteres. Administrationen afrapporterer 2 gange årligt til organisationsbestyrelsen. Fraflytterrestance pr : kr. Fraflytterrestance pr : kr ,22. Fraflytterrestance pr : kr ,00 Fraflytterrestance pr : kr ,00. Fraflytterrestance pr : kr ,84.. Se i øvrigt under pkt. 2.5 vedr. ny inkassoaftale. Ved større sager afrapporteres 27

28 løbende til organisationsbestyrelsen. 5.0 BEBOERE 5.1 Råderet Byggeforeningen vil udarbejde Der er udarbejdet råderets katalog for afdelingerne som 2 en handlingsplan for hvorledes udleveres ved indflytning. råderetten kan indføres optimalt i afdelingerne. Råderetskatalog og pjece udleveres til alle nye Se i øvrigt pkt indflyttere. Byggeforeningen vil give beboerne mulighed for at gøre egen bolig individuel efter ønsker og behov inden for de gældende regler for råderet i egen bolig. Det er et mål at gøre den almene boform i afdelingerne attraktiv med størst mulig indflydelse på egen bolig, dog under hensyntagen til gældende regler for alment byggeri. Boligorganisationen vil igennem samarbejde med afdelingsbestyrelserne tage skridt til at udarbejde råderetskataloger i afdelingerne, således at beboerne får størst mulig indflydelse på egen bolig i henhold til de gældende regler. Det er hensigten at et råderetskatalog skal være let læseligt for beboerne, enkelt at gå til og kunne bruges i arbejdet med at hjælpe beboerne til at bruge "retten til råderet". Endvidere skal der forsåvidt det er muligt gives mulighed for at finansiere kollektive råderetsforbedringer via afdelingens midler eller ved optagelse af eksternt lån imod en heraf følgende lejeforhøjelse. Boligorganisationen vil ligeledes i 28

29 samarbejde med afdelingsbestyrelserne tage skridt til at informere beboerne og de ansatte om råderetten. 5.2 Husorden Det er hensigten, at husordenens Der foreligger husordener for 11 af byggeforeningens i alt 1 regler skal være entydige og 11 afdelinger, som er godkendt af afdelingsmøderne. simple at gå til for beboerne, de skal være vejledende og så vidt Husordener udleveres ved indflytning og foreligger tilgængelig på byggeforeningens muligt ikke indeholde forbud. hjemmeside. Byggeforeningen vil gennem en husorden medvirke til at skabe trygge rammer for såvel beboerne som bebyggelsen. Inden for den gældende lovgivning skal husordenen have til hensigt at skabe et godt klima i bebyggelsen og have det formål at skabe plads til en nuanceret beboersammensætning, hvor husordenen henstiller at tage hensyn frem for at forbyde. 5.3 Socialt liv Beboerne informeres om afdelingens husorden ved indflytning. Beboerne skal på et afdelingsmøde beslutte ændringer af husordenens indhold. Klager over overtrædelser på husordenen skal altid foreligge skriftligt. Klagerne behandles hurtigt og professionelt efter forretningsgangen for klage over brud på husordenen. I 2013 har byggeforeningen haft 3 sager i Beboerklagenævnet, vedrørende overtrædelse af husorden. Resultatet af disse blev: 2 stk. blev afgjort til fordel for udlejer og 1 stk. blev frafaldet. Vi vil sikre, at det sociale liv i afdelingerne/byggeforeningen afspejler de enkelte beboeres ønsker og behov i forhold til fællesskabet. Der afsættes ressourcer til gennemførelse af de aktiviteter, som beboere og afdelingsbestyrelse i den formaliserede dialog (afdelingsmøder), beslutter at gen- Af byggeforeningens værdigrundlag fra 2013 fremgår det bl.a.: 2 29

30 Der skal iværksættes initiativer, som understøtter og udbygger det sociale fællesskab og giver beboerne mulighed for at danne og indgå i netværk, som er baseret på de nære omgivelser. 6.0 Bebyggelser nemføre i det kommende år. Det sikres, at den uformelle dialog om eksempelvis ønsker til sociale aktiviteter og løsning af problemer, løbende bliver behandlet på afdelingsbestyrelsesmøder. Det tilstræbes, at administration og personale inddrages i løsning af de aftalte opgaver. Det tilstræbes, at der etableres et godt samarbejde i en positiv dialog med sociale myndigheder. Information om aktiviteter i afdelingen skal bringes ud til beboerne via beboerblad, opslag i opgang og via afdelingens hjemmeside. Fællesskab og godt udendørs miljø I byggeforeningen arbejder vi aktivt for at skabe gode rammer for fællesskabet mellem beboerne. Vi understøtter derfor beboernes forslag og idéer til frivillige projekter og sociale arrangementer, ligesom vi sørger for, at de forskellige regelsæt eksempelvis husordenen er så fleksible, at de både beskytter den enkelte beboers interesser og samtidig gør det muligt at pleje fællesskabet med arrangementer og lignende... Der har i november 2013, været afholdt et fælles beboermøde for alle beboere, og her drøftedes det hvordan værdierne kunne føres ud i livet. Dette har udmøntet sig i en lang række forslag og ideer, som der efterfølgende er blevet udarbejdet en handlingsplan for. I samarbejde med en fundraiser, er der fremsendt en ansøgning til Undervisningsministeriet om tilskud til afholdes af en række arrangementer for beboerne. Det forventes at vi modtager svar på vores ansøgning i juni Udearealer Afdelingsbestyrelsen udarbejder i I september år 2013 har en certificeret legepladsinspektør 1 dialog med ejendomsfunktion og gennemgået alle byggeforeningens legepladser, som efterfølgende inspektør en vedligeholdelsesplan har dannet grundlag for udarbejdelsen af en rap- og indretter udearealerne port og en handlingsplan. Handlingsplanens anbefalinger er efter beboernes ønsker, behov iværksat og gennemført. og afdelingens resurser. Udearealer skal fremtræde ordentlige og ryddet. Legepladser skal både være indrettet og vedligeholdt i overensstemmelse med de europæiske normer DS/EN 176 og DS/EN 177. Byggeforeningen har tegnet en 3-årig aftale med lege- 30

31 Organisationsbestyrelsen er juridisk ansvarlig for legepladssikkerheden. 6.2 Vedligeholdelsesniveau - udvendigt Afdelingsbestyrelsen udarbejder i dialog med ejendomsfunktion og inspektør en plan for en daglig inspektion, en månedlig driftsinspektion og en årlig hovedinspektion af afdelingens legepladser. Den årlige hovedinspektion bør foretages af en certificeret legepladsinspektør, som udarbejder en rapport til afdelingsbestyrelsen og til organisationsbestyrelsen. pladsinspektøren, for årlige kontroller. Der er udarbejdet tjekskemaer for daglig inspektion, en månedlig driftsinspektion som foretages af ejendomsfunktionerne og ledelse foretager månedlige stikprøvekontroller af legepladsernes sikkerhed. Se i øvrigt under pkt. 3.1 Beboerservice. Byggeforeningen ønsker, at afdelingsbestyrelsen og beboerne i den enkelte boligafdeling får optimal indflydelse på vedligeholdelsesniveauet. Hvert år i forbindelse med budgetlægningen gennemføres markvandring i samarbejde med Alle afdelingsbestyrelser er i år 2013 blevet inviteret med til markvandringen. 1 afdelingsbestyrelsen. På grund- lag af gennemgangen noteres Se pkt. 2.1 Budget og 4.5 Henlæggelser i afdelingerne. afdelingsbestyrelsens ønsker til vedligeholdelsesniveauet, og disse ønsker indarbejdes i afdelingens langtidsplan for planlagt vedligeholdelse. 6.3 Tekniske Fællesanlæg Administrationen påser, at en forsvarlig bygningsvedligeholdelse kan gennemføres indenfor langtidsplanens rammer. 31

32 Byggeforeningen vil - i så stor udstrækning som det er muligt - gøre brug af fælles anlæg indenfor tekniske anlæg som for eksempel: - TV-antenneanlæg - Fællesvaskeri - Belysning - Porttelefoner - Informationsteknologi Når der udarbejdes projektforslag i forbindelse med afdelingers installationer, eller der foretages driftsanalyser, skal det overvejes, om afdelingen i højere grad og på en mere rationel måde kan få løst sine behov gennem deltagelse i fællesanlæg, som tilbydes til andre afdelinger. Overvejelserne sker i samarbejde med den pågældende afdelings- eller organisationsbestyrelse. Ingen særlige projekter i år Anvendelsen af fællesanlæg forudsætter, at der er opbakning til det i beboerdemokratiet, at det er teknisk muligt og forsvarligt og at det er økonomisk forsvarligt. 6.4 Renholdelsesniveau Byggeforeningen ønsker, at afdelingsbestyrelsen og beboerne i den enkelte afdeling får optimal indflydelse på renholdelsesniveauet. I samarbejde med byggeforeningen/afdelingsbestyrelsen udarbejdes en årsarbejdsplan for ejendomsfunktionærområde i afdelingen. Se i øvrigt pkt. 3.1 Beboerservice 1 I årsarbejdsplanen fremgår det, hvilke arbejdsopgaver den enkelte ejendomsfunktionær udfører i afdelingen. Arbejdsplanen giver mulighed for, at få anskueliggjort hvor mange arbejdstimer, der anvendes til renholdelse, tekniske anlæg, håndværksmæssige ar- 32

33 bejdsopgaver og beboerservice i boligafdelingen. Hvert år i forbindelse med budgetlægningen for konto 114 gennemgås arbejdsplanerne i samarbejde med afdelingsbestyrelsen og eventuelle ændringer i arbejdsplanen gennemføres. De budgetmæssige konsekvenser heraf indarbejdes i konto Indeklima Byggeforeningen vil sikre, at foreningens boliger til enhver tid opfylder gældende lovkrav til indeklimaforhold. Dette sikres gennem en periodisk Med udgangspunkt i reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. skal organisati- Der foreligger Forretningsgang for behandling af sager om skimmelsvamp, som følges i forbindelse med skimmelsvampesager. 1 og systematisk overvågning og regionsbestyrelsen udarbejde ret- strering af indrapporterede gener, sygdomme ningslinier (forretningsgange og I år 2013, har der været registeret 2 skimmelsvampesager og symptomer forårsaget af utilfredsstillende procedurer), der sikrer at afdelingernes boliger til enhver tid af nævneværdigt omfang, begge i afdeling 6, Borchsvej. indeklimaforhold. opfylder gældende myndighedskrav til indeklimaforhold. 6.6 Vedligeholdelsesplaner Byggeforeningen vil udarbejde 10 årige vedligeholdelsesplaner for de enkelte afdelinger, Planen revideres løbende i forhold til prisudviklingen, vedligeholdelsesinterval Der er udarbejdet vedligeholdelsesplaner for alle afdelinger. 1 og tilstandsvur- I vedligeholdelsesplanerne er der indarbejdet aktiviteter for jfr. gældende lovgivning. deringer. tilstandsregistreringer hvert 5. år. Vedligeholdelsesplanen skal: - give en detaljeret oversigt over kommende På de årlige markvandringer, hvor afdelingens tilstand vurderes, gennemgås planen med af- Se pkt. 4.4 Henlæggelser i afdelingerne. 33

34 vedligeholdelsesarbejder - skabe mulighed for at de nødvendige henlæggelser er til stede i planens løbetid. delingsbestyrelsen, og de kommende års aktiviteter besluttes. Hver 5. år gennemgås bebyggelsen af tekniker med henblik på rapportering til brug for langsigtet pejling over vedligeholdelsesbehovet i afdelingen, såfremt afdelingen har besluttet dette. 7.0 Køb af serviceydelser 7.1 Forsikringer Ny indbudt licitation afholdes 2 hvert 3. år. Bestyrelsen lægger rammerne for afdelingernes forsikringer. Organisationsbestyrelsen beslutter, om der skal tegnes udvidet rørforsikring o. lign. Der tegnes 3-årige aftaler med udbudt licitation ved fornyelsen. Der skal aktivt sættes aktiviteter i gang i de afdelinger der har et relativt højt skadesforløb. Udarbejdelse af plan for initiativer i "hårdt" ramte afdelinger. Administrationen har i samarbejde med forsikringsmægler firmaet Willis, gennemført et udbud i 2012 og der er efterfølgende indgået aftale med Alka. Boligorganisationen/afdelingerne skal have 70-80% af præmien tilbage i skadesudbetaling. 7.2 Indkøbspolitik Det skal sikres, at vareindkøb gøres til den bedst mulige pris. Byggeforeningen tegner abonnement på Statens og kommu- Byggeforeningen har tegnet abonnement ved SKI (Statens Indkøbscentral). 2 34

35 Alle fakturaer skal attesteres af mindst 2 personer, hvoraf den ene skal sikre, at der er overensstemmelse mellem den leverede vare og fakturaen, og den anden er budgetansvarlig. Det er en målsætning at overholde gældende regler om habilitet for organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne nernes indkøbscentral (SKI). Der skal jævnligt foretages undersøgelser af priser hos forskellige leverandører. Der skal ske en optimal udnyttelse af alle rabatter eventuelt ved større fælles indkøb, hvorfor indkøb sker via en koordination mellem ejendomsfunktionerne. Eventuelle rabatter skal tilfalde de enkelte afdelinger efter størrelsen af deres indkøb, som der er ydet rabat på. På driftsmøderne med afdelingsbestyrelserne, drøftes valg af håndværkere, kvalitet m.v. Større arbejder udbydes. Byggeforeningen har i 2012, udbudt energimærkning af afdelingerne samt pleje af grønne områder og snerydning. Byggeforeningen er i 2013, indgået i et nyt indkøbssamarbejde sammen med mange andre boligselskaber ved navn Almen Indkøb. Det forventes at samarbejdet i Almen Indkøb, kan bidrage til, at byggeforeningen kan opnå bedre rabataftaler på diverse ydelser. For samlede indkøb over kr. skal der almindeligvis indhentes mindst 2 tilbud. Indkøb skal i udbud i.h.t. tilbudsindhentningsloven. Årlig ajourføring af overholdelse af habilitetsreglerne i organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne. Håndværkere og leverandører vælges efter drøftelse mellem afdelingsbestyrelse/organisationsbestyrelse og administration. Såfremt der kan opnås stordriftsfordele ved fælles valg af håndværkere og leverandører diskuteres dette i organisationsbesty- 35

36 relsen efter oplæg fra administrationen. 7.3 Revisor Byggeforeningen udbyder revisionsopgaven, hvert 3. 2 år. Byggeforeningen ønsker at samarbejde med et revisionsselskab, som opfylder lovgivningens krav, det vil sige er statsautoriseret eller registreret revisor. I forbindelse med indstillingen om revisor for år 2013, har administrationen sammenlignet priser og ydelser med andre boligselskaber og på baggrund af en forhandling, foreligger der et aftalepapir med PWC. Revisor skal være fagligt kompetent og have gode referencer fra andet alment byggeri. Samarbejdet skal baseres på en flerårig aftale, men med mulighed for generalforsamlingen til hvert år at foretage valget for det følgende år. Af bilag nr. 4 fremgår en sammenligning af budgetterne for revision med andre tilsvarende boligforeninger. Byggeforeningen lægger vægt på en god finansiel revision og en kompetent og sammenhængende forvaltningsrevision. Hvis det skønnes nødvendigt skal revisor være tilstede ved det årlige bestyrelsesmøde og generalforsamling, hvor regnskabet behandles sammenholdt med revisionsrapporten. Vi ønsker en revision, hvor kvaliteten er i orden, uden at prisen er højere end det andre tilsvarende almene boligorganisationer betaler. Byggeforeningen ønsker revisionsprotokoller, som er skrevet på en let tilgængelig måde. Byggeforeningen ønsker en høj grad af sikkerhed omkring likvide beholdninger, herunder periodiske uanmeldte eftersyn af kasse- og vaskeriregnskaber. 36

37 7.4 Advokat Byggeforeningens målsætning er, at sikre en effektiv brug af advokater, således at de økonomiske tab for boligafdelingerne minimeres. Det er en forudsætning, at advokaterne har et indgående kendskab til lejeret, og viden om den almene boligsektor. Administrationen skal tage initiativ til at indgå en skriftlig samarbejdsaftale med en advokat vedrørende daglige restancesager m.v. Der har ikke været iværksat ændringer for samarbejdet med Advida Advokaterne. 3 En gang årligt foretages en vurdering af samarbejdet. Byggeforeningen kan indgå aftale med inkassovirksomhed, for sager der enten er afskrevet eller hvor der er afsagt dom, hvor videre tiltag hos den daglige advokat synes nyttesløse. 7.5 Realkredit Brug af advokater i diverse ad hoc sager aftales fra sag til sag med organisationsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsen træffer Der har ikke i år 2012 været nye lånesager. 3 efter indstilling fra administrationen beslutning om valg af kreditforening fra sag til sag. Byggeforeningen ønsker at gøre brug af forskellige realkreditinstitutter, som: - er konkurrencedygtige med hensyn til priser (såvel omkostninger ved lånenes hjemtagelse og løbende bidrag). - deltager med økonomiske midler i kapitaltilførsler, der også støttes af Landsbyggefonden. - har en stor palet af lånetyper, herunder flex- I sager, hvor der ydes lån over 2 mio. kr., skal der altid foreligge mindst 2 tilbud, mens der i lånesager over 10 mio. kr. altid skal afholdes licitation. 37

38 /rentetilpasningslån. - kan udveksle terminsoplysninger elektronisk. Sager der kan kombineres med byggekredit, udbydes samlet. Ved valg af kreditinstitut til nybyggeri og moderniseringer tages hensyn til omkostninger ved lånenes optagelse, eventuelt i sammenhæng med byggekreditter (pakkeløsning) samt til, hvor eventuelle tidligere lån i samme afdeling er optaget. 7.6 Bank Byggeforeningen ønsker at anvende banker til midlertidig finansiering i nybyggeri- og moderniseringssager. Det skal være banker, som yder en professionel service og tilbyder attraktive satser og vilkår i øvrigt. I mindre moderniseringssager op til 1 mio. kr. anvendes lån af egne midler eller der indhentes 1-2 tilbud på byggelån. Der har ikke i år 2013, været optaget byggekreditter. 3 I sager over 2 mio. kr. indhentes minimum 2 tilbud på byggelån, eventuelt i sammenhæng med kreditforeningslån (pakkeløsning) hvor det af administrationen skønnes muligt og hensigtsmæssigt. Indstilling om valg af bank forelægges af administrationen. Hvis der er mere end 1 uge til næste organisationsbestyrelsesmøde, er formand eller næstformand bemyndiget til at disponere på baggrund af administrationens indstilling. 38

39 7.7 Håndværkere Opgaver fra kr. - Fraflytterlejemål: Arbejderne udbydes altid til min. to malere, kr. indhentes 2 tilbud. i. f. m. synsforretningen. Byggeforeningens målsætning er, at håndværkerydelser købes til den billigste pris under hensyntagen til lokalitet, kvalitet, arbejdets omfang, samt de enkelte håndværkerfirmaers størrelse og referencer. Det er byggeforeningens administration i samarbejde med afdelings-bestyrelserne og ejendomsfunktionen, som skal vurdere de enkelte håndværkere i forhold til de fastsatte mål. De gældende regler om habilitet for organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne skal overholdes Opgaver fra kr kr. udføres indbudt licitation (3-5 bydende). Opgaver fra kr kr. udføres indbudt licitation. Opgaver over kr. udføres altid med offentlig licitation. Alle arbejder udføres efter AB- 92. Øvrige arbejder udbydes i.h.t. handlingsplanen. (Den berørte afdelingsbestyrelse, samt organisationsbestyrelse høres inden licitation afholdes.) Gældende regler overholdes. 7.8 Teknisk rådgivere Årlig ajourføring af overholdelse af habilitetsreglerne i organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne. Det skal sikres, at valg af rådgivere sker efter en vurdering fra sag til sag afhængig af sagens Ved valg af rådgivere vil administrationen foreslå flere egnede Se pkt

40 karakter, samt at valget foregår i samarbejde med de enkelte afdelingsbestyrelser og godkendes af organisationsbestyrelsen. Det er en målsætning at overholde gældende regler om habilitet for organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne. firmaer som er medlemmer af en faglig brancheorganisation. Årlig ajourføring af overholdelse af habilitetsreglerne i organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne. 8.0 Beboerdemokrati 8.1 Afdelingsdemokratiet I de afdelinger, hvor der ikke er I år 2013, er der været valgt 6 afdelingsbestyrelser i afdelingerne: 2 afdelingsbestyrelser skal organisationsbestyrelsen på det ordinære afdelingsmøde sætte valg på dagsordenen. Det er byggeforeningens mål, at der i alle afdelinger vælges en afdelingsbestyrelse til at varetage beboernes interesser. Afdelingsbestyrelsens arbejde skal støttes mest muligt af organisationsbestyrelsen og administrationen gennem information, åbenhed og indflydelse, så afdelingsbestyrelsen kan arbejde effektivt og fremme afdelingens og beboernes interesser. Afdelingsbestyrelsen skal gennem samarbejde med organisationsbestyrelsen og administrationen opnå stor indsigt i og indflydelse på afdelingens drift og budget. Afdelingsbestyrelserne tilbydes at deltage i løbende driftsmøder med administrationen, ligesom der vil blive afholdt debatarrangementer med deltage fra både afdelingsdemokratiet og organisationsbestyrelse, vedr. byggeforeningens fremtid, drift m.m. Afdelingsbestyrelsen deltager ved den årlige markvandring. Afdelingsbestyrelsen indkaldes til et årligt møde, hvor afdelingens budget forhandles. D, Munkholmvej, E, Erik Bannersvej m.fl., K, Hørhaven & Absalonsvej, H, Valdemar Sejrsvej og Lindevej 1-3, O, Tårnvang og R, Bjergmarken. Organisationsbestyrelsen har været repræsenteret på alle ordinære afdelingsmøder i år Afdelingsbestyrelserne har været inviteret til budgetmøder og markvandringer i år Der foreligger ikke forretningsordner for alle afdelingsbestyrelser. Administrationen skal informere 40

41 afdelingsbestyrelsen om alle relevante sager vedrørende afdelingen. Organisationsbestyrelsen skal orientere om deres arbejde til de enkelte afdelingsbestyrelser, ligesom organisationsbestyrelsesmedlemmer, kan deltage i driftsmøder med afdelingsbestyrelse og administration. Der udarbejdes forslag til forretningsorden for afdelingsbestyrelser. 8.2 Afdelingsmøder Byggeforeningens mål er, at beboerdemokratiet på afdelingsniveau fungerer bedst muligt. Der udarbejdes forslag til forretningsorden for afdelingsmøder. Organisationsbestyrelsen har været repræsenteret på alle ordinære afdelingsmøder i år Det er målet, at flest mulige beslutninger træffes af beboerne på afdelingsmøderne eller ved urafstemninger gennem gode demokratiske processer. Dog skal beslutninger gennemføres med min. 25% af de fremmødte beboeres stemmer, ellers sendes forslaget til urafstemning. Afdelingens budget skal forelægges i en form, så det er muligt for beboere uden særlig regnskabsteknisk indsigt at træffe beslutning om afdelingens økonomiske forhold og vedligeholdelsesmæssige standard. I så vid udstrækning som muligt skal beboerdemokratiet gennem vedtagne regler i husorden, vedligeholdelsesreglement og råderetsbestemmelser afbalancere hensynet til fælles- Afdelingens budget forelægges beboerne i en pædagogisk form. Generalforsamlingen skal arbejde for, at kompetencen til at fastlægge afdelingens vedligeholdelsesreglement delegeres til afdelingerne. Medlemmer af organisationsbestyrelsen deltager regelmæssigt på afdelingsmøderne for at sikre kommunikationen mellem afdelinger og organisationsbestyrelsen. 41

42 skabet i forhold til beboernes forskellige måde at leve og indrette sig på. Afdelingsbestyrelsen er beboernes repræsentanter, og skal derfor loyalt arbejde for at varetage alle beboernes interesser. 42

43 3. Bilag 1 Evaluering af bestyrelsesarbejdet Enighed Vigtighed Bestyrelsesmateriale Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget Uenig Meget vigtigt Vigtigt Hverken eller Ikke vigtigt Ve d ikke Uvæsentligt Ved ikke 1. Materialet til bestyrelsesmøderne har en passende kvalitet Materialet til bestyrelsesmøderne har et passende omfang Mødeafvikling og internt samarbejde Meget enig Enig Enighed Hverken eller Uenig Meget Uenig Meget vigtigt Vigtigt Vigtighed Hverken eller Ikke vigtigt Ve d ikke Uvæsentligt Ved ikke 3. Antallet af bestyrelsesmøder er tilfredsstillende

44 4. Ledelsen af bestyrelsesmøderne er konstruktiv Bestyrelsesmøderne har den rette længde Bestyrelsesmøderne er præget af åben og fri dialog, hvor alle kan komme til orde Bestyrelsesmedlemmerne er generelt godt forberedte til møderne Bestyrelsesmedlemmerne deltager konstruktivt på møderne Mødeafvikling og internt samarbejde Meget enig Enig Enighed Hverken eller Uenig Meget Uenig Meget vigtigt Vigtigt Vigtighed Hverken eller Ikke vigtigt Ve d ikke Uvæsentligt Ved ikke 9. Bestyrelsen har passende indsigt i afdelingernes og boligorganisationens virke

45 10. Bestyrelsen har tilpas social kontakt med hinanden udover bestyrelsesmøderne Strategiske forhold og udvikling Meget enig Enig Enighed Hverken eller Uenig Meget Uenig Meget vigtigt Vigtigt Vigtighed Hverken eller Ikke vigtigt Ve d ikke Uvæsentligt Ved ikke 11. Bestyrelsen tager løbende stilling til boligorganisationens strategiske forhold Bestyrelsen arbejder aktivt for udvikling af organisationen 13. Bestyrelsen er god til at træffe konkrete beslutninger Bestyrelsen formår at følge op på konkrete beslutninger Bestyrelsen har et tilpas fokus på boligorganisationens fremtid

46 16. Bestyrelsen har en tilfredsstillende dialog med afdelingsbestyrelserne 17. Bestyrelsen har en tilfredsstillende dialog med repræsentantskabet Organisationsbestyrelsens sammensætning og størrelse Meget enig Enig Enighed Hverken eller Uenig Meget Uenig Meget vigtigt Vigtigt Vigtighed Hverken eller Ikke vigtigt Ve d ikke Uvæsentligt Ved ikke 18. Bestyrelsen har den rigtige størrelse Bestyrelsen har de rette kompetencer indenfor: Kapitalforvaltning Bestyrelsen har de rette kompetencer indenfor: Boligpolitik Bestyrelsen har de rette kompetencer indenfor: IT Bestyrelsen har de rette kompetencer indenfor: Byggeri

47 23. Bestyrelsen har de rette kompetencer indenfor: Ledelse Bestyrelsen har den rette sammensætning hvad angår: Alder Bestyrelsen har den rette sammensætning hvad angår: Køn 26. Rekrutteringen af nye bestyrelsesmedlemmer foregår på den rigtige måde

48 Samarbejdet mellem bestyrelsen og administrationen Meget enig Enig Enighed Hverken eller Uenig Meget Uenig Meget vigtigt Vigtigt Vigtighed Hverken eller Ikke vigtigt Ve d ikke Uvæsentligt Ved ikke 28. Bestyrelsen og den administrative ledelse har et konstruktivt samarbejde 29. Jeg er godt orienteret af den administrative leder under bestyrelsesmøderne 30. Jeg føler mig godt opdateret med informationer fra den administrative leder mellem møderne Enighed Vigtighed Samarbejdspartnere Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget Uenig Meget vigtigt Vigtigt Hverken eller Ikke vigtigt Ve d ikke Uvæsentligt Ved ikke 34. Boligorganisationen har generelt et tilfredsstillende

49 samarbejde med kommunen 35. Boligorganisationen har et tilfreds stillende samarbejde med kommunen på det byggetekniske område Boligorganisationen har et tilfreds stillende samarbejde med kommunen vedrørende anvisningsregler og anvisningsaftaler Boligorganisationen har et tilfreds stillende samarbejde med kommunen vedrørende tilsynet Boligorganisationen har et tilfreds stillende samarbejde med kommunen vedrørende boligsociale udfordringer i belastede områder? Boligorganisationen har et tilfreds stillende samarbejde med kommunen vedrørende forsyning Styringsdialogen medvirker til en styrket udvikling af

50 boligorganisationen og dens afdelinger 50

51 Enighed Vigtighed Samarbejdspartnere Meget enig Enig Hverken eller Uenig Meget Uenig Meget vigtigt Vigtigt Hverken eller Ikke vigtigt Ve d ikke Uvæsentligt Ved ikke 41. Boligorganisationen har en tilfredsstillende behandling af sager ved beboerklagenævnet Boligorganisationen har et tilfredsstillende samarbejde med medierne Boligorganisationen har et tilfredsstillende samarbejde med leverandører

52 4. Bilag 2 Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 1.0 Ekspedition i vores udlejningsafdeling 1.1 Hvordan oplevede du betjeningen i vores udlejning? 1.2 Fik du en hurtig og effektiv betjening? Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds ,1% 42,9% 0,0% 0,0% ,4% 29,6% 0,0% 0,0% ,0% 35,0% 0,0% 0,0% ,5% 23,5% 0,0% 0,0% ,6% 44,4% 0,0% 0,0% ,3% 40,0% 6,7% 0,0% Ja Nej ,0% 0,0% ,0% 0,0% ,0% 0,0% ,91% 9,1% ,0% 0,0% ,3% 7,7% 52

53 1.3 Hvorledes er det fremsendte materiale vedr. lejekontrakt? 1.4 Den lejlighed du fik tilbudt, svarer den til dine forventninger? Let overskueligt Overskueligt Ikke overskueligt ,0% 55,0% 0,0% ,3% 40,7% 0,0% ,6% 52,4% 0,0% ,7% 33,3% 0,0% ,6% 65,4% 0,0% ,3% 46,7% 0,0% I høj grad I mindre høj grad Slet ikke ,7% 14,0% 0,0% ,6% 0,0% 7,4% ,2% 4,8% 0,0% ,9% 3,0% 6,1% ,9% 7,4% 3,7% ,0% 20,0% 0,0% 53

54 54

55 2.0 Ekspedition i vores tekniske afdeling: 2.1. Fik du et tilfredsstillende overblik over, hvad der skulle ske i forbindelse med indflytningssynet af din bolig? 2.2. Er du tilfreds med gennemgangen af din lejlighed ved indflytningssynet? Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds ,0% 50,0% 10,0% 0,0% ,9% 42,9% 42,9% 42,9% ,9% 57,1% 0,0% 0,0% ,7% 33,3% 0,0% 0,0% ,9% 48,1% 0,0% 0,0% ,0% 33,3% 6,7% 0,0% Meget tilfreds Tilfreds Utilfreds Meget utilfreds ,0% 60,0% 0,0% 0,0% ,0% 48,0% 0,0% 0,0% ,6% 52,4% 0,0% 0,0% ,6% 39,4% 3,0% 0,0% ,7% 29,6% 7,4% 0,0% ,1% 42,9% 7,1% 0,0% 55

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR.

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. Boligorganisation Afdeling Antal lejemål Antal ansatte i afdelingen StillingsbetegnelseNavn fsbkollegiet Solbakken1441 fuldtidsansat,

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Referat ordinært bestyrelsesmøde dato. 1. april 2014 kl. 17.00. sted Organisationsbestyrelseslokalet. Organisationsbestyrelsen

Referat ordinært bestyrelsesmøde dato. 1. april 2014 kl. 17.00. sted Organisationsbestyrelseslokalet. Organisationsbestyrelsen Organisationsbestyrelsen CC: Forretningsfører Tony Sørensen CC: Referatmappen. Holbæk, den 4. april 2014 Mødedeltagere: Referat ordinært bestyrelsesmøde dato Knud Nielsen (KN) Konni Lunau (KL) Helle Hjort

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen.

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen. 215/216 216/217 217/218 218/219 219/22 22/221 221/222 222/223 223/224 224/225 Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 5.536, som er overført til arbejdskapitalen.

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Mål for alt. ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen. Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab

Mål for alt. ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen. Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab Mål for alt Vejen til professionel ledelse og forvaltning ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab Vejledning til alle medlemsorganisationer

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark.

1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark. I det følgende Eskemosepark. Boligorganisationen har hjemsted i Birkerød, Rudersdal Kommune.

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2013 Høng Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten

REFERAT. Dialogmøde 2013 Høng Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten REFERAT Dialogmøde 2013 Høng Boligforening Dato: 8. oktober 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Lars Dithmer Forretningsfører Jens

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

Fra markvandring til budget

Fra markvandring til budget I denne præsentation fortæller vi hvordan afdelingens budget hænger sammen med markvandringen. Markvandring Markvandringen er det første skridt afdelingen tager, når næste års budget skal påbegyndes. HVAD

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR

«Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR «Selskab_Navn» VEDTÆGTER FOR Vedtægter For Boligforeningen Fredensbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligforeningen Fredensbo Stk. 2. Organisationen har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser

Grundkursus. for afdelingsbestyrelser Grundkursus for afdelingsbestyrelser 1 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere offentligt støttet boligbyggeri er non profit

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene boligorganisation Brøndby Boligselskab TRYGHED - FÆLLESSKAB - KVALITET - DIALOG 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd 1 08/07/15 16.18 9011 Brøndby Boligselskab_Vedtægter_A5.indd

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 19. august 2015 til ordinært møde tirsdag 18. august 2015 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 2. oktober 2012, kl. 17:00, Protokollens

Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 2. oktober 2012, kl. 17:00, Protokollens Organisationsbestyrelsen CC: Forretningsfører Tony Sørensen CC: Referatmappen. Holbæk, den 03. oktober 2012 Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 2. oktober 2012, kl. 17:00, Protokollens side;

Læs mere

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER

BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER BEBOERDEMOKRATIET ROLLER OG KOMPETENCER OGSÅ I FORHOLD TIL NY LOVGIVNING Konsulent Preben Jørgensen, BL BL s 1. kreds konference 2017 De almene boliger Boligorganisationerne hovedformål er at opføre, udleje,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 1 til afdelingsbestyrelserne: Ejendomsinspektørernes opgaver i DUAB s afdelinger

DUAB-retningslinie nr. 1 til afdelingsbestyrelserne: Ejendomsinspektørernes opgaver i DUAB s afdelinger Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 1 til afdelingsbestyrelserne: Ejendomsinspektørernes opgaver i DUAB s afdelinger Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier,

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61)

Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Vedtægter for den almene boligorganisation Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61) Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet af 1961 i Greve (BS 61). Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen.

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen. Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr. 21.269, som er overført til arbejdskapitalen. Arbejdskapital: Den disponible del af saldoen udgør pr. 31. marts 215

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Dagsorden: Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligorganisationen Domea Køge Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 19.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk

Vedtægter Estrupsgade Silkeborg Tlf aab-silkeborg.dk Vedtægter Indhold Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål... 2 Kapitel 2 - Medlemskab og kapitalforhold... 2 Kapitel 3 - Boligorganisationens ledelse... 2 Repræsentantskabet... 2 Bestyrelsen... 4 Kapitel

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016 Afdelingsmøde Afdeling 2 onsdag den 11. maj 2016 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Orientering om ventilation ved Ventek 6. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Indledning og formål Formålet med årsberetningen er at orientere byggeforeningens interessenter om foreningens aktiviteter i forhold til foreningens formål.

Læs mere

I VAB VIL VI... STRATEGI & VISION

I VAB VIL VI... STRATEGI & VISION I VAB 2020 STRATEGI & VISION I VAB Være et attraktivt og eftertragtet boligselskab....med en god og sund boligmasse i trygge rammer. Forskellige boligstørrelser, indretninger og pris vil sikre, at der

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den WEB. Afdeling

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den WEB. Afdeling Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 31.10.2016 WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Stillingsopslag vedr. ejendomsmester på Bispebjerg Bakke

Stillingsopslag vedr. ejendomsmester på Bispebjerg Bakke September 2014 Stillingsopslag vedr. ejendomsmester på Bispebjerg Bakke Afdeling 6-42 Bispebjerg Bakke søger til snarlig tiltrædelse en ny ejendomsmester. Bispebjerg Bakke er en almen boligafdeling med

Læs mere

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab

Vedtægter for Silkeborg Boligselskab Vedtægter for Silkeborg Boligselskab SILKEBORG, DEN 23. APRIL 2014 INDHOLD KAPITEL 1: Navn, hjemsted og formål 1. side 3 3. side 3 KAPITEL 2: Medlemskab og kapitalforhold 4 side 3 KAPITEL 3: Boligorganisationens

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten

REFERAT. Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten REFERAT Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening Dato: 27. november 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Eigil Hansen Forretningsfører

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af Årsregnskabet 2014 er underskrevet af ledelsen den 6. februar 2015.

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af Årsregnskabet 2014 er underskrevet af ledelsen den 6. februar 2015. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. marts 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 13. december 2014 blev underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 13. december 2014 blev underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. januar 2015, kl. 17.30. Afbud: Anders O. Sørensen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vi skaber rum til mennesker

Vi skaber rum til mennesker Vi skaber rum til mennesker HUSLEJE & FORBRUG ØKONOMI & REGNSKAB SEKRETARIAT UDLEJNING GRUNDMODUL Selskabet beslutter IT & KOMMUNI- KATION Vi tager hånd om alle de basale ting Domea er et serviceorgan

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling

DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 22. september 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18. maj

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013, kl. 17:00, Protokollens side; 307

Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013, kl. 17:00, Protokollens side; 307 Organisationsbestyrelsen CC: Forretningsfører Tony Sørensen CC: Referatmappen. Holbæk, den 11. juni 2013 Referat af ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013, kl. 17:00, Protokollens side; 307

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold

Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab. Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål. Kapitel 2, Medlemskab og kapitalforhold Vedtægter Nykøbing F. Boligselskab Kapitel 1, Navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing F. Boligselskab Stk. 2. Dets hjemsted er Nykøbing F. 2 Nykøbing F. Boligselskab er

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015

Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015 Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015 Beboerdemokrati Økonomi VIBO s organisation Boligsocial indsats Bæredygtighed Kommunikation Administrativ fokusering Beboerdemokrati En styrkelse af

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund

Vedtægter. for. Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Vedtægter for Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Vendersbo Guldborgsund. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Guldborgsund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010

Vedtægter Boligselskabet AKB, København - med i KAB-fællesskabet 2010 Vedtægter Boligselskabet AKB, København 2010 Vedtægter for Boligselskabet AKB, København Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet AKB, København med

Læs mere

Årsberetning 2012 for Byggeforeningen af 1933

Årsberetning 2012 for Byggeforeningen af 1933 Årsberetning 2012 for Byggeforeningen af 1933 Indledning og formål Formålet med årsberetningen er, at orientere om byggeforeningens aktiviteter i forhold til foreningens formål overfor foreningens interessenter,

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen

Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen Hvad du bør vide som nyt medlem af afdelingsbestyrelsen NY I AFDELINGSBESTYRELSEN I dag er afdelingsmødet den øverste myndighed i afdelingen. Det er her, beboerne stemmer om ændringer i reglementet og

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen Ringbo

Vedtægter For Boligforeningen Ringbo Vedtægter For Boligforeningen Ringbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Ringbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Glostrup Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 4. mandag den 6. juni 2016

Afdelingsmøde Afdeling 4. mandag den 6. juni 2016 Afdelingsmøde Afdeling 4 mandag den 6. juni 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014

Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter Lyngby Boligselskab 2014 Vedtægter for Lyngby Boligselskab Kapitel 1 Navn, hjemsted, medlemskab og formål 1. Boligorganisationens navn er Lyngby Boligselskab. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011.

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011. Organisationsbestyrelsens beretning for perioden april 2010 til maj 2011. Der har i den forløbende periode været gang i mange ting på foreningsplan. Regeringen har besluttet ny lovgivning som i den forgangne

Læs mere

BEBOERINFORMATION FAKTA OG FAQ HVAD SKER DER NU?

BEBOERINFORMATION FAKTA OG FAQ HVAD SKER DER NU? BEBOERINFORMATION FAKTA OG FAQ HVAD SKER DER NU? KLAR TIL FUSION? Gennem længere tid har hovedbestyrelserne i Beder-Malling Boligforening og AAB Odder talt om muligheden for at fusionere de to foreninger.

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Vedtægter for Fjerritslev Boligforening

Vedtægter for Fjerritslev Boligforening Vedtægter for Fjerritslev Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Fjerritslev Boligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Jammerbugt kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 17-12-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 18. januar 2017 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 18. januar 2017 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde mandag den 6. februar, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18. januar blev godkendt

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby

Vedtægter. for. Boligselskabet Domea Låsby Vedtægter for Boligselskabet Domea Låsby Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Domea Låsby. Boligorganisationen er en datterorganisation af Domea s.m.b.a. Stk.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny.

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny. By- og Udviklingsforvaltningen Sekretariat Mødereferat Møde mellem/i Møde nr. Dato 19. marts 2012 Sagsnr. 11/31804 Løbenr. 50201/12 Referent Susanne Jensen Direkte telefon 79 79 13 67 E-mail jesu@kolding.dk

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe.

Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Vedtægter for Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere