Erhvervsområde Horsens Syd Erhvervsområde Horsens Syd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsområde Horsens Syd Erhvervsområde Horsens Syd"

Transkript

1

2 Horsens Syd Horsens Syd Kommuneplan id Tillæg nummer Plannavn Dato for offentliggørelse af forslag Horsens Syd 9. juni 2015 Høring start 9. juni 2015 Høring slut 11. august 2015 Dato for vedtagelse Gælder for hele kommunen? Formål 26. april 2016 Nej Formålet med kommuneplantillægget er at mindske arealet for virksomheder med særlige beliggenhedskrav, at udvide arealet for butikker med særlig pladskrævende varegrupper samt at justere og forenkle kommuneplanrammerne inden for området i overensstemmelse med Lokalplan Indhold Kommuneplantillægget indeholder en ændring af udpegninger af Retningslinjen for Virksomheder med særlige beliggenhedskrav, idet den geografiske udstrækning i Horsens Syd reduceres mod vest, nord og øst og udvides mod syd. Endvidere ændres retningslinjen for butikker med mulighed for salg af særlig pladskrævende varegrupper, idet udpegningen udvides centralt og nordligt i området og langs Vejlevej. Desuden gives mulighed for at etablere en tankstation med tilhørende kiosk (200 m 2 dagligvarer). Endvidere justeres kommuneplanrammernes indhold og afgrænsning. Baggrund Området er omfattet af lokalplan 170 Horsens Syd. Sideløbende med udarbejdelse af dette kommuneplantillæg er der udarbejdet en ny lokalplan benævnt Lokalplan , Horsens Syd, som skal udgøre det planmæssige grundlag for etablering af et distributionscenter nord for Vestvejen og for etablering af flere butikker til særlig pladskrævende varegrupper. Baggrunden for Kommuneplantillægget og lokalplanen er dels Rema 1000s ønske om at etablere et distributionscenter, dels kommunens ønske om at kommuneplanen og lokalplanen forenkles, tilpasses indbyrdes og gives en større fleksibilitet på grund af virksomheders skiftende ønsker og behov. Specielt skønnes der at være et faldende behov for arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav og et stabilt eller stigende behov for arealer til eksempelvis transportvirksomheder på grund af områdets centrale beliggenhed i Danmark og gode forbindelse til motorvej E45. Arealet til virksomheder med særlige beliggenhedskrav reduceres mod vest, nord og øst for at skabe større afstand til flere fritliggende boliger og boligområder, herunder store, nye boligområder ved Østerhåb nord for planområdet. Til gengæld udvides arealet mod sydvest, idet der her kan være et uudnyttet potentiale. Konsekvenszonen på 500m omkring det udlagte areal (jf. Kommuneplanens retningslinjer for virksomheder med særlige beliggenhedskrav) vil berøre boligområder i Oens, og det skal eftervises at miljøforholdene i de følsomme områder inden for zonen er acceptable ved en konkret virksomhedstype. Der er endvidere behov for at skabe mulighed for bilforretninger og andre butikker for særlig pladskrævende varegrupper. Udvidelsen af arealet til pladskrævende varegrupper i erhvervsområdets centrale del, som også kan anvendes til eksempelvis transporterhverv, skønnes ikke at medføre risiko for trafikale konflikter, idet vejnettets udformning og opkobling på Vejlevej og Vestvejen medfører en god trafikal kapacitet og fleksibilitet. Udvidelsen af arealet til pladskrævende varegrupper langs Marsalles nordlige del og langs dele af Vejlevej vil være i overensstemmelse med de faktiske forhold, idet der her er eksisterende bilforretninger. På baggrund af en grundvandsredegørelse vurderes der ikke at være særlige grundvandsinteresser inden for området, men dele af området er indvindingsopland. Kommuneplantillægget indeholder bemærkninger om krav til lokalplanlægningen for de berørte rammeområder. 2 / 21

3 Kommmuneplantillæggets vedtagelse er en forudsætning for lokalplanens vedtagelse. Forhold til anden planlægning Der har været afholdt forudgående offentlighed, jfr Planlovens 23c. I lokalplan er redegjort for indkomne bemærkninger og deres konsekvens for lokalplanen. Forhold til Kommuneplan 2013 Hovedstruktur Forhold til Kommuneplan 2013 Retningslinjer Kommuneplantillæget er i overensstemmelse med Kommuneplan 2013s hovedstruktur. Kommuneplantillægget medfører følgende ændringer i Kommuneplan 2013 Reningslinjer: Den udlagte areal for virksomheder med særlige beliggenhedskrav reduceres, idet arealet nord for Vestvejen udgår, jf. kortbilag. Det udlagte areal til butikker til særlig pladskrævende varegrupper udvides mod nord, øst og syd, jf. kortbilag. Forhold til Kommuneplan 2013 Rammer for lokalplanlægning Med kommuneplantillægget aflyses de eksisterende kommuneplanrammer i området og der etableres 7 nye rammer i overensstemmelse med de ændrede retningslinjer. Miljøvurdering et til Kommuneplantillæg og forslaget til Lokalplan , Horsens Syd er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Teknik og Miljø har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslagene ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering. Afgørelse og begrundelse indgår i forslag til Lokalplan , Horsens Syd. Retsvirkninger Retsvirkninger Tillæg 10 til Kommuneplan 2013 offentliggøres i henhold til lov om planlægning.(lovbekendtgørelse nr 587 af 27/05/2013). Planlovens 12, stk. 2 og 3, giver byrådet mulighed for at udstede forbud mod udstyknings og byggeønsker samt ønsker om at ændre anvendelse. Kommuneplanen eller tillægget dertil skal dog først være endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort. Bestemmelsen i 12, stk. 2 angår kun byzonearealer. Den giver byrådet mulighed for at modsætte sig udstykning og bebyggelse, som ganske vist ikke er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, men hvis gennemførelse på det pågældende tidspunkt vil være i strid med rækkefølgeangivelserne i planen. Bestemmelsen i 12, stk. 3 angår både byzonearealer og sommerhusområder. Bestemmelsen gør det muligt for byrådet at forhindre ny bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, der er i strid med rammebestemmelserne. Klagevejledning Efter planlovens 58 stk. 1, nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens indhold. Klageberettigede er alle omfattet af Planlovens 59. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Natur og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Horsens Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Horsens Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Horsens Kommune. Horsens Kommune videresender herefter anmodningen til Natur og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for planens offentliggørelse. 3 / 21

4 Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse: HR.02.E.17. HR.02.E.18. HR.02.E.19. HR.02.E.20. HR.02.E.22. HR.02.E.23. HR.02.E.24. HR.02.E.25. HR.02.E.32. HR.02.O.13. Nye rammeområder bliver udlagt i tillægget: HR.02.E.37. HR.02.E.35. HR.02.RE.1. HR.02.OF.1. HR.02.E.38. HR.02.E.36. HR.02.E.34. Eksisterende areal til butikker til særlig pladskrævende varegrupper 4 / 21

5 Eksisterende areal til virksomheder med særlige beliggenhedskrav Nyt areal til butikker til særlig pladskrævende varegrupper 5 / 21

6 Nyt areal til virksomheder med særlige beliggenhedskrav til nye rammer Plan: Horsens Syd Plannr: HR.02.E / 21

7 Plannavn HR.02.E Horsens Syd Bebyggelsesprocent 60 Bebyggelsesprocent af Maksimal bygningshøjde den enkelte ejendom 8,5 m Mindste miljøklasse 1 Maksimale miljøklasse 2 Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål; service og forretningsvirksomhed, lager, lettere industri og håndværksvirksomhed med mulighed for enkelte boliger tilknyttet den enkelte virksomhed. Rammeområdets anvendelse Lokalplan i området Lettere industri, lager og værkstedsvirksomhed, servicevirksomhed, produktionsvirksomheder, vognmandsvirksomheder og lignende, samt butikker der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Miljøklasse 1 4 Lokalplan , Horsens Syd Detailhandel Mulighed for butikker til særlig pladskrævende varegrupper. Maks. butiksstørrelse 1000 m2. Plan: Horsens Syd Plannr: HR.02.E / 21

8 Plannavn HR.02.E Horsens Syd Bebyggelsesprocent 60 Bebyggelsesprocent af Maksimal bygningshøjde den enkelte ejendom 14 m Mindste miljøklasse 1 Maksimale miljøklasse 5 Lokalplan i området Detailhandel Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål; industri, lager, værkstedsvirksomhed, service og forretningsvirksomhed. Lokalplan , Horsens Syd. Mulighed for butikker til særligt pladskrævende varegrupper. Maks. butiksstørrelse m2 Plan: Horsens Syd Plannr: HR.02.RE.1. 8 / 21

9 Plannavn Bebyggelsesprocent af Lokalplan i området HR.02.RE Horsens Syd Rekreativt område Grønt område Ikke angivet Områdets anvendelse fastlægges til begrønnede støjvolde, natur, fritidsformål og rekreation med tilhørende bygningsmæssige faciliteter. Lokalplan , Horsens syd. Plan: , Horsens Syd Plannr: HR.02.E.35. Plannavn HR.02.E , Horsens Syd 9 / 21

10 Bebyggelsesprocent 60 Bebyggelsesprocent af Maksimal bygningshøjde den enkelte ejendom 21 m Mindste miljøklasse 2 Maksimale miljøklasse 7 Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål; industri, lager, værkstedsvirksomhed, service og forretningsvirksomhed. Inden for området må placeres virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Inden for området må placeres butikker til særligt pladskrævende varegrupper. Butiksstørrelse maks m2. Plan: , Horsens Syd Plannr: HR.02.OF.1. Plannavn Anvendelse konkret HR.02.OF , Horsens Syd Område til offentlige formål Område til offentlige formål Anden videregående uddannelse Bebyggelsesprocent 60 Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom Maksimalt antal etager 2 Maksimal bygningshøjde 9,0 m Mindste miljøklasse 1 10 / 21

11 Maksimale miljøklasse 4 Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål; børneinstitutioner, skoler, plejehjem, sygehuse, og kirker. Plan: , Horsens Syd Plannr: HR.02.E.34. Plannavn HR.02.E , Horsens Syd Bebyggelsesprocent 60 Bebyggelsesprocent af Maksimal bygningshøjde den enkelte ejendom 21 m Mindste miljøklasse 3 Maksimale miljøklasse 7 Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål; industri, lager, værkstedsvirksomhed, service og forretningsvirksomhed. Inden for området kan placeres virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Notat For de virksomheder og anlæg som vurderes at være omfattet af Naturstyrelsens Opmærksomhedsliste" og som er berørt af indvindingsoplandene til Oens Vandværk eller Torsted Vandværk skal følgende minimumsbetragtninger være opfyldt: Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet på en måde, så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssumpen skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i 11 / 21

12 området. Lokalplan i området , Horsens Syd. Plan: , Horsens syd Plannr: HR.02.E.36. Plannavn HR.02.E , Horsens syd Bebyggelsesprocent 60 Bebyggelsesprocent af Maksimal bygningshøjde den enkelte ejendom 21 m. 14 m øst for Marsalle. 35 m inden for et byggefelt der defineres i lokalplan. Mindste miljøklasse 3 Maksimale miljøklasse 6 Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål; industri, lager, værkstedsvirksomhed, service og forretningsvirksomhed. Notat For de virksomheder og anlæg som vurderes at være omfattet af Naturstyrelsens Opmærksomhedsliste" og som er berørt af indvindingsoplandene til Oens Vandværk eller Torsted Vandværk skal følgende minimumsbetragtninger være opfyldt: Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet på en måde, så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssumpen skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Lokalplan i området Lokalplan 201 6, Horsens Syd. 12 / 21

13 Plan: Kommuneplan 2013 Plannr: HR.02.E.17. HR.02.E.17. Plannavn Kommuneplan 2013 Lettere industri Bebyggelsesprocent 35 Lokalplan i området 170 Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål: industri, lager, værkstedsvirksomhed, service og forretningsvirksomhed med mulighed for enkelte boliger til bestyrer, portner eller lignende Plan: Kommuneplan 2013 Plannr: HR.02.E / 21

14 HR.02.E.18. Plannavn Kommuneplan 2013 Lettere industri Bebyggelsesprocent 35 Lokalplan i området 150 og 170 Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål: industri, lager, værkstedsvirksomhed, service og forretningsvirksomhed med mulighed for enkelte boliger til bestyrer, portner eller lignende Plan: Kommuneplan 2013 Plannr: HR.02.E.19. HR.02.E.19. Plannavn Kommuneplan 2013 Industri Bebyggelsesprocent 50 Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål: industri, lager, værkstedsvirksomhed, service og forretningsvirksomhed Lokalplan i området 150, 170 og Plan: Kommuneplan 2013 Plannr: HR.02.E / 21

15 HR.02.E.20. Plannavn Kommuneplan 2013 Industri Bebyggelsesprocent 50 Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål: industri, lager, værkstedsvirksomhed, service og forretningsvirksomhed Lokalplan i området 150 og 170 Plan: Kommuneplan 2013 Plannr: HR.02.E.22. HR.02.E.22. Plannavn Kommuneplan / 21

16 Lettere industri Lokalplan i området 170 Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål: lettere industri og håndværksvirksomhed med mulighed for enkelte boliger tilknyttet den enkelte virksomhed Plan: Kommuneplan 2013 Plannr: HR.02.E.23. HR.02.E.23. Plannavn Kommuneplan 2013 Industri Bebyggelsesprocent 50 Maksimalt antal etager 2 Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål: industri, lager, værkstedsvirksomhed, service og forretningsvirksomhed Lokalplan i området 170 og Plan: Kommuneplan 2013 Plannr: HR.02.E / 21

17 HR.02.E.24. Plannavn Kommuneplan 2013 Lettere industri Bebyggelsesprocent 35 Lokalplan i området 170 Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål: lettere industri og håndværksvirksomhed med mulighed for enkelte boliger tilknyttet den enkelte virksomhed Plan: Kommuneplan 2013 Plannr: HR.02.E.25. HR.02.E.25. Plannavn Kommuneplan / 21

18 Lettere industri Bebyggelsesprocent 50 Maksimalt antal etager 2 Lokalplan i området 150 og 170 Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål: lettere industri og håndværksvirksomhed med mulighed for enkelte boliger tilknyttet den enkelte virksomhed Plan: Kommuneplan 2013 Plannr: HR.02.E.32. HR.02.E.32. Plannavn Kommuneplan 2013 Centerområde Bycenter Bebyggelsesprocent 60 Maksimal bygningshøjde 21 Rammeområdets anvendelse Miljøforhold i området Områdets anvendelse fastlægges til centerformål: butikker, privat og offentlig service Området kan først inddrages til byudvikling når der foreligger en aftale om udflytning af kildepladsen for Bækkelund Vandværk eller Bækkelund Vandværk er tilsluttet en anden almen vandforsyning. En del af området ligger inden for indvindingsoplandet til Bækkelund Vandværk, hvor kildepladsen skal nedlægges på sigt. Plan: Kommuneplan 2013 Plannr: HR.02.O / 21

19 HR.02.O.13. Plannavn Kommuneplan 2013 Anvendelse konkret Område til offentlige formål Uddannelsesinstitutioner Anden videregående uddannelse Bebyggelsesprocent 50 Maksimalt antal etager 2 Maksimal bygningshøjde 9 Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål: børneinstitutioner, skoler plejehjem, sygehuse, og kirker Lokalplan i området 150 og 170 Bilag 1. Grundvandsredegørelse, Horsens Syd Sideløbende med udarbejdelse af Tillæg 10 til Kommuneplan 2013 er der udarbejdet en grundvandsredegørelse for planområdet. Redegørelsen er gengivet herunder. Grundvandsredegørelse 1. Horsens Syd Horsens Syd er allerede lokalplanlagt ved lokalplan nr Horsens Kommune har besluttet at revidere lokalplan 170 bl.a. på baggrund af et behov for at få præciseret flere af bestemmelserne i planen og et behov for at få ændret på placeringen af de forskellige virksomhedsklasser. På baggrund af den nye viden omkring grundvandsinteresser i området, ønsker kommunen også at revidere på de krav og forbud der er i den eksisterende lokalplan, ved ansøgninger om etablering, miljøændringer eller udvidelse af virksomheder. Den reviderede lokalplan vil som udgangspunkt give mulighed for etablering af de virksomhedstyper og anlæg der er omfattet af Naturstyrelsens "Tilladelsesliste" og "Opmærksomhedsliste", altså virksomheder og anlæg, som vurderes at være enten mindre eller potentielt grundvandstruende. Naturstyrelsens tilladelsesliste og opmærksomhedsliste er ikke en udtømmende liste, og derfor ikke en facitliste for, hvad der kan lade sig gøre. Horsens Kommune vil i forbindelse med konkrete ansøgninger om miljøgodkendelser af listevirksomheder jf. miljøbeskyttelsesloven, foretage en vurdering af, om den konkrete virksomhed med sine tilknyttede aktiviteter svarer til de brancher/virksomhedstyper som fremgår af Naturstyrelsens tilladelsesliste og opmærksomhedsliste og om den pågældende virksomhed på den baggrund kan etablere sig i området. Vejle Amts Regionplan og dens retningslinjer blev ophævet i forbindelse med vedtagelsen af de statslige vandplaner ( ), som Naturstyrelsen offentliggjorde den 30. oktober I vandplanerne er der flere bindende retningslinjer for kommunens fysiske planlægning og administration. Retningslinjerne 40 og 41 danner grundlaget for kommunens anvendelse af arealer og planlægning indenfor Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og Indvindingsoplande (IO). 19 / 21

20 Naturstyrelsen udsendte i oktober 2012 et notat "Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande" samt et tilhørende bilag 1. Den statslige udmelding handler om lokalisering af aktiviteter herunder byudvikling i OSD og indvindingsoplande. Af den statslige udmelding fremgår det, at kommunerne fremover kan planlægge for placering af boliger og mindre grundvandstruende virksomheder og anlæg i OSD og indvindingsoplande, herunder nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), hvis der for et givent område er kortlagt og tilstrækkeligt redegjort for både planbehov og grundvandsbeskyttelse. I OSD og indvindingsoplande kan potentielt grundvandstruende virksomheder og anlæg endvidere placeres efter en supplerende redegørelse for planbehov og for hvilke tekniske tiltag, kommunen vil iværksætte for at sikre grundvandsbeskyttelsen. Særligt grundvandstruende virksomheder og anlæg kan til gengæld ikke placeres indenfor hverken OSD og indvindingsoplande, uanset om arealer er vurderet som nitratfølsomme eller ej. Horsens Kommune har i forbindelse med udarbejdelse af tematillæg for Byudvikling til Kommuneplan 2013 udarbejdet en grundvandsredegørelse for hele kommunen. Grundvandsredegørelsen kan ses på kommunens hjemmeside eller på PlansystemDK. Nedenfor følger derfor kommunens konkrete vurdering af lokalplanområdet jf. kap. 6 i bilag 1 til Naturstyrelsens notat "Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande". Ifølge Naturstyrelsens notat, er der kun krav om, at kommunen skal redegøre for grundvandsforholdene, for den del af lokalplanområdet, som ligger indenfor Torsted Vandværks og Oens Vandværks indvindingsopland. 1.1 Planlægningsmæssig begrundelse Horsens Syd er allerede lokalplanlagt ved lokalplan nr Lokalplanen er udarbejdet i 2004 under hensyntagen til den daværende viden om grundvandsinteresser. Da lokalplan nr. 170 blev udarbejdet, lå stort set hele lokalplanområdet indenfor vandværksoplandene til flere vandværker, herunder Rugballegårdværket, Torsted Vandværk, Hatting Vandværk og Oens Vandværk. Lokalplanen er derfor udformet med en række bestemmelser for at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af områdets grundvandsinteresser. ne fremgår af lokalplanens bilag 4 og indeholder nogle vejledende administrative retningslinier for forbud og krav ved ansøgninger om etablering, miljøændring eller udvidelse af virksomheder indenfor lokalplan 170. Jf. lokalplan nr. 170 kan der konkret ikke meddeles tilladelse til virksomheder, der er på Vejle Amts liste over grundvandstruende virksomheder, anlæg og arealanvendelser, jf. bilag C i Vejle Amts Grundvandsplan For andre virksomheder skal der foretages en individuel vurdering af en række vejledende retningslinjer omkring tanke, befæstelse af udendørs arealer, kloakering og spildevandstilladelse, opbevaring og håndtering af kemikalier og affald samt håndtering af slukningsvand ved brand. Horsens Kommune har besluttet at revidere lokalplan 170 bl.a. på baggrund af et behov for at få præciseret flere af bestemmelserne i planen og et behov for at få ændret på placeringen af de forskellige virksomhedsklasser. På baggrund af ny viden omkring grundvandsinteresser i området, ønsker kommunen også at revidere på de krav og forbud der er i den eksisterende lokalplan, ved ansøgninger om etablering, miljøændringer eller udvidelse af virksomheder. 1.2 Grundvandsforhold Da lokalplan nr. 170 blev udarbejdet, lå stort set hele lokalplanområdet indenfor vandværksoplandene til flere vandværker, herunder Rugballegårdværket, Torsted Vandværk, Hatting Vandværk og Oens Vandværk. Efter kommunens vedtagelse af Lokalplan 170 blev der af Vejle Amt beregnet og udpeget nye vandværksoplande til områdets vandværker, som Amtet offentliggjorde ifm. Regionplan Vandværksoplandene blev revideret på baggrund af den grundvandskortlægning, som Vejle Amt udførte forud for udarbejdelse af indsatsplanen for Rugballegård OSD'et. De nye vandværksoplande fremgår af kortet herunder og er fortsat gældende. Lokalplanområdet ligger fortsat udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og størstedelen af området ligger nu også udenfor vandværksoplande, dog ligger en mindre del af området indenfor indvindingsoplandet til Torsted Vandværk og Oens Vandværk. Lokalplanområdet ligger ca. 3 km opstrøms Torsted Vandværks boringer DGU nr og , i den yderste del af vandværkets indvindingsopland. Boringerne er filtersat i meters dybde. Torsted Vandværk indvinder årligt m³ grundvand. Vandkvaliteten i vandværkets boringer er vandtype C, hvilket 20 / 21

21 kendetegner en vandkvalitet, som ikke er påvirket af aktiviteter på overfladen f.eks. landbrugsmæssig anvendelse. Torsted Vandværk har i vandforsyningsplan sammenhæng status som basis/primært vandværk, hvilket betyder, at kommunen regner med at vandværket bevares i mange år frem og at det måske også forventes, at vandværkets forsyningsområde udvides. Lokalplanområdet ligger ca. 230 meter nord for Oens Vandværks boringer DGU nr og , som er filtersat meter under terræn. Oens Vandværk indvinder årligt m³ grundvand fra et spændt grundvandsmagasin og vandkvaliteten er vandtype C, med et svagt stigende sulfatindhold, men uden gennembrud af nitrat. Størstedelen af det område som ligger indenfor oplandet til Oens Vandværk, er udlagt til et grønt beplantningsbælte i lokalplanen, og der vil derfor ikke blive bygget på arealet. Lokalplanområdet vurderes derfor ikke at påvirke Oens Vandværks indvindingsinteresser negativt. Området med særlige drikkevandsinteresser Rugballegård OSD'et ligger vest og nordvest for lokalplanområdet. I forbindelse med Vejle Amts grundvandskortlægning i OSD området, blev der i 2003 opstillet en grundvandsmodel, benævnt Rugballegård Grundvandsmodel. Forud for opsætningen af grundvandsmodellen, blev der opstillet en geologisk model for området, som viser den geologiske forståelse af områdets dannelse, som tidligere undersøgelser har bidraget med. Inden for lokalplanområdet er der i den geologiske model tolket, at der øverst er aflejret meter moræneler, herunder et 2 5 meter tyndt lag smeltevandssand, som udgør det primære grundvandsmagasin i området, et grundvandsmagasin som i store dele af OSD området har en stor mægtighed, men som i lokalplanområdet vurderes at være meget begrænset og ikke interessant i vandværkssammenhæng. Under det primære grundvandsmagasin er der igen aflejret store mægtigheder af ler og her vurderes der heller ikke at være vandindvindingsmuligheder. Inden for lokalplanområdet vurderes der samlet set, at være store tykkelser af ler og en meget begrænset/fraværende udbredelse af grundvandsmagasiner. Grundvandsspejlet er beliggende mellem kote +32 m og kote +42 m, svarende til 5 10 meter under terræn og der er tale om et spændt grundvandsmagasin, der hvor grundvandsmagasinet findes. Den overordnede strømningsretning i det primære grundvandsmagasin er fra sydøst mod nordvest i retning af Bygholm Å/Bygholm Sø, og herfra mod øst til Horsens Fjord. Indvindingsoplandene til vandværkerne er optegnet på baggrund af simuleringer af hvor langt grundvandet strømmer inden for en bestemt årrække, og som er der hvor vandværket får sit vand fra. I modellen kan der aflæses hvor langt grundvandet strømmer indenfor både 100 år og 1000 år. Indvindingsoplandet til Torsted Vandværk er optegnet på baggrund af 1000 år. Andelen af det grundvand som Torsted Vandværk pumper op, og som er 1000 år undervejs, er dog meget begrænset, idet langt størstedelen af det oppumpede grundvand er 100 år undervejs. Afgrænsningen af det område hvor grundvandet er op til 100 år undervejs, ligger udenfor lokalplanområdet. På baggrund af grundvandsmodellen er der udpeget områder, hvor der vurderes at ske en stor/væsentlig infiltration af nyt grundvand. I forhold til Torsted Vandværk er der både kildepladsnært og op til 1 1,5 km ud i indvindingsoplandet, udpeget store områder med en væsentlig infiltration. Det er kommunens vurdering, at en større andel af det grundvand som Torsted Vandværk indvinder, dannes indenfor de første 1,5 km af indvindingsoplandet Risikovurdering Det er kommunens vurdering, at på grund af det meget begrænsede grundvandsmagasin under lokalplanområdet og det meget begrænsede antal vandpartikler, som kommer fra lokalplanområdet til Torsted Vandværk, vil aktiviteter indenfor lokalplanområdet ikke udgøre en risiko for forurening af Torsted Vandværks boringer. Lokalplanområdet vurderes heller ikke at påvirke Oens Vandværk, idet størstedelen af det område som ligger indenfor oplandet til Oens Vandværk, er udlagt til et grønt beplantningsbælte, og der vil derfor ikke blive bebygget på arealet. Oens Vandværk har en meget begrænset indvinding på knap m³/år, som kun medfører en begrænset grundvandssænkning omkring boringerne, og samtidig er den overordnede grundvandsstrømning mod nordvest, og dermed ikke i retning af Oens Vandværk. Det er på den baggrund kommunens vurdering, at der ikke er behov for tekniske tiltag udover de minimumsbetragtninger som skal være opfyldt og som fremgår af Naturstyrelsens Notat "Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande" samt et tilhørende bilag Tekniske tiltag til grundvandsbeskyttelse Naturstyrelsens minimumsbetragtninger i forhold til tekniske tiltag til sikring af grundvandet, som skal indskrives i kommuneplanens rammer og følges op af bestemmelser i lokalplanen er følgende: Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet på en måde, så spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssumpen skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området. Disse minimumsbetragtninger er således gældende for de virksomheder og anlæg, der vurderes at være omfattet af Naturstyrelsens Opmærksomhedsliste, og som er berørt af indvindingsoplandene til Oens Vandværk eller Torsted Vandværk. En del af tiltagene indgår allerede i dag som et standardvilkår i bekendtgørelse nr. 682 af 18. juni 2014 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed godkendelsesbekendtgørelsen. 21 / 21

Erhvervsområde Horsens Syd Erhvervsområde Horsens Syd

Erhvervsområde Horsens Syd Erhvervsområde Horsens Syd 10 2013 Horsens Syd Horsens Syd KOMPLAN_ID 1486324 Tillæg nummer 10 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Horsens Syd Nej Formålet med kommuneplantillægget er at mindske arealet for virksomheder

Læs mere

Retningslinje og ramme for detailhandel, Erhvervsbyvej, Horsens Retningslinje og ramme for detailhandel, Erhvervsbyvej, Horsens

Retningslinje og ramme for detailhandel, Erhvervsbyvej, Horsens Retningslinje og ramme for detailhandel, Erhvervsbyvej, Horsens 2013 15 Retningslinje og ramme for detailhandel, Erhvervsbyvej, Horsens Retningslinje og ramme for detailhandel, Erhvervsbyvej, Horsens KOMPLAN_ID 1486324 Tillæg nummer 15 2013 Plannavn Gælder for hele

Læs mere

TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE UL.B.11 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen og fastlægger

Læs mere

Centerformål, Sønderbrogade Centerformål, Sønderbrogade

Centerformål, Sønderbrogade Centerformål, Sønderbrogade 8 2013 Centerformål, Sønderbrogade Centerformål, Sønderbrogade Status Kladde KOMPLAN_ID 1486324 Tillæg nummer 8 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Centerformål, Sønderbrogade Nej Formålet med

Læs mere

Boliger, Flintebakken, Horsens Boliger, Flintebakken, Horsens

Boliger, Flintebakken, Horsens Boliger, Flintebakken, Horsens 30 2013 Boliger, Flintebakken, Horsens Boliger, Flintebakken, Horsens Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 30 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Boliger, Flintebakken, Horsens

Læs mere

Retningslinje og ramme for detailhandel, Erhvervsbyvej, Horsens Retningslinje og ramme for detailhandel, Erhvervsbyvej, Horsens

Retningslinje og ramme for detailhandel, Erhvervsbyvej, Horsens Retningslinje og ramme for detailhandel, Erhvervsbyvej, Horsens 2013 15 Retningslinje og ramme for detailhandel, Erhvervsbyvej, Horsens Retningslinje og ramme for detailhandel, Erhvervsbyvej, Horsens Vedtaget Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 15 2013 Plannavn Dato

Læs mere

Udvidelse af område til blandet bolig og erhverv i Sejet

Udvidelse af område til blandet bolig og erhverv i Sejet 33 2013 Udvidelse af område til blandet bolig og erhverv i Sejet Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 33 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Udvidelse af område til blandet bolig og erhverv

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens 31 2013 Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 31 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Læs mere

041 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken 8 10

041 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken 8 10 041 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken 8 10 PlanID 3633872 Tillæg nr. 041 Plannavn Udvidelse af erhvervsområdet Perdersholmparken VVM Kommuneplantillæg uden VVM Dato for offentliggørelse af

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Bygaden, Isenvad

Kommuneplantillæg nr. 11 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Bygaden, Isenvad Område til offentlige formål, Bygaden, Isenvad Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Hvis byrådet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 20 Ikast-Brande Kommuneplan Blandet bolig og erhverv, Anemonevej, Isenvad

Kommuneplantillæg nr. 20 Ikast-Brande Kommuneplan Blandet bolig og erhverv, Anemonevej, Isenvad Kommuneplantillæg nr. 20 Blandet bolig og erhverv, Anemonevej, Isenvad Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Bygaden, Isenvad FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 11 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Bygaden, Isenvad FORSLAG Område til offentlige formål, Bygaden, Isenvad FORSLAG Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen.

Læs mere

TILLÆG NR. 3 TIL KOMMUNEPLAN 2017

TILLÆG NR. 3 TIL KOMMUNEPLAN 2017 TILLÆG NR. 3 TIL KOMMUNEPLAN 2017 FOR RAMMEOMRÅDE UV.LS.B.6, UV.LS.T.1 og UV.LS.F.1 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske udvikling i

Læs mere

036 Centerområde i Lille Blødekvarteret

036 Centerområde i Lille Blødekvarteret 036 i Lille Blødekvarteret Status Forslag PlanID 3244876 Tillæg nr. 036 Plannavn i Lille Blødekvarteret VVM Kommuneplantillæg uden VVM Dato for offentliggørelse af forslag 7. december 2016 Høring start

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan Centerområde, Smallegade og Thorsgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan Centerområde, Smallegade og Thorsgade, Ikast Centerområde, Smallegade og Thorsgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Hvis byrådet

Læs mere

Bydelscenter Nørrebrogade

Bydelscenter Nørrebrogade 35 2013 Bydelscenter Nørrebrogade Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 35 2013 Plannavn Dato for offentliggørelse af forslag Bydelscenter Nørrebrogade 31. maj 2016 Høring start 31. maj 2016 Høring slut

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8.

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8. Paradigme 018 Håndværksområde ved Skuldelev Status Plannavn VVM offentliggørelse af forslag Vedtaget Håndværksområde ved Skuldelev Kommuneplantillæg uden VVM 8. maj 2015 Høring start 8. maj 2015 Høring

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 Ikast-Brande Kommuneplan Boligområde, Engtoften, Brande

Kommuneplantillæg nr. 4 Ikast-Brande Kommuneplan Boligområde, Engtoften, Brande Kommuneplantillæg nr. 4 Boligområde, Engtoften, Brande Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen.

Læs mere

TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORSLAG TIL TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDERNE EO.E.17, EO.E.18, EO.E.19 og EO.E.20 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den fysiske

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 for Kommuneplanramme 2.2.E.31 Erhvervsområde med enkeltstående dagligvarebutik ved Odensevej/Langesøvej, Skallebølle

Kommuneplantillæg nr. 7 for Kommuneplanramme 2.2.E.31 Erhvervsområde med enkeltstående dagligvarebutik ved Odensevej/Langesøvej, Skallebølle FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 7 for Kommuneplanramme 2.2.E.31 Erhvervsområde med enkeltstående dagligvarebutik ved Odensevej/Langesøvej, Skallebølle April, 2019 Offentlig høring Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 32

Kommuneplantillæg nr. 32 Forslag til ændringer Center Plan Byg og Vej Journalnr: 01.02.00-P16-11-16 Ref.: Mikael Jensen Dato: 31-05-2017 Kommuneplantillæg nr. 32 Indhold, s. 1 Hele Ravnkilde by er udpeget som et område med særlige

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 23 Ikast-Brande Kommuneplan Erhvervs- og rekreativt område, Jyllandsvej, Brande

Kommuneplantillæg nr. 23 Ikast-Brande Kommuneplan Erhvervs- og rekreativt område, Jyllandsvej, Brande Erhvervs- og rekreativt område, Jyllandsvej, Brande Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast

Læs mere

Retningslinje for Ørskov Bæk, Hovedgård Retningslinje for Ørskov Bæk, Hovedgård

Retningslinje for Ørskov Bæk, Hovedgård Retningslinje for Ørskov Bæk, Hovedgård 13 2013 Retningslinje for Ørskov Bæk, Hovedgård Retningslinje for Ørskov Bæk, Hovedgård Status Kladde KOMPLAN_ID 1486324 Tillæg nummer 13 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Retningslinje for

Læs mere

Orienteringsbrev. Orientering om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 03 og lokalplan L06 Bofællesskab ved Rosenvænget i Ølgod.

Orienteringsbrev. Orientering om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 03 og lokalplan L06 Bofællesskab ved Rosenvænget i Ølgod. Orienteringsbrev Plan og Vækst Bytoften 2, 6800 Varde 79946557 Orientering om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 03 og lokalplan 24.01.L06 Bofællesskab ved Rosenvænget i Ølgod. Udvalget for Plan og

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

Ikast-Brande Kommuneplan

Ikast-Brande Kommuneplan Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Kommuneplanen sætter rammerne for al lokalplanlægning. Hvis Byrådet ønsker at gennemføre

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 12 Ikast-Brande Kommuneplan Boligområde, Tulstrupvej, Ikast FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 12 Ikast-Brande Kommuneplan Boligområde, Tulstrupvej, Ikast FORSLAG Boligområde, Tulstrupvej, Ikast FORSLAG Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande Nørre

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 Ikast-Brande Kommuneplan Centerområde, Jens Holdgaards Vej, Ikast FORSLAG

Kommuneplantillæg nr. 17 Ikast-Brande Kommuneplan Centerområde, Jens Holdgaards Vej, Ikast FORSLAG Centerområde, Jens Holdgaards Vej, Ikast FORSLAG Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Kommuneplanen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 011 ændring af maksimal højde på bebyggelse.

Kommuneplantillæg nr. 011 ændring af maksimal højde på bebyggelse. Kommuneplantillæg nr. 011 ændring af maksimal højde på bebyggelse. Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde E 1.18, Pedersholmparken i Frederikssund. Endeligt vedtaget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 22 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Skovbakken og Skolegade, Nørre Snede

Kommuneplantillæg nr. 22 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Skovbakken og Skolegade, Nørre Snede Område til offentlige formål, Skovbakken og Skolegade, Nørre Snede Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene

Læs mere

030 Boliger ved Byvej

030 Boliger ved Byvej 030 Boliger ved Byvej Status Kladde PlanID 3188562 Tillæg nr. 030 Plannavn VVM Gælder for hele kommunen? Formål Boliger ved Byvej Kommuneplantillæg uden VVM Nej Den eksisterende ramme i kommuneplanen fastsætter,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Kommuneplantillæg nr. 3 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

034 Ved Fabriksvangen og Raasigvangen

034 Ved Fabriksvangen og Raasigvangen 034 Ved Fabriksvangen og Raasigvangen Kladde PlanID 3241146 Tillæg nr. 034 VVM Formål Ved Fabriksvangen og Raasigvangen Kommuneplantillæg uden VVM Kommuneplantillægget er udarbejdet i sammenhæng med lokalplan

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 44

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 44 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 44 Erhvervsområde i Højme Ændring af kommuneplanområde 6 Bellinge Dyrup - Højme Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Vedtaget den offentligt bekendtgjort den

Vedtaget den offentligt bekendtgjort den Blandet bolig og erhverv ved Roholte Vedtaget den 11.04.2018 offentligt bekendtgjort den 24.04.2018 Lov om planlægning Lov om planlægning (LBK nr. 50 af 19. januar 2018 som ændret ved L 2018-01-30 nr.

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 14 B Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen

Læs mere

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden til

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden til Ny forside - i forbindelse med indberetning af kommuneplantillæg nr. 1 blev kun de tre nye rammer indberettet i plansystemet. Nu indberettes alle rammer der er dækket af kommuneplantillægget. Høringen

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. oktober 2010 Offentliggjort den 20. oktober 2010 2 Luftfoto forside - Copyright

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 16

Kommuneplantillæg nr. 16 Kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013-2025 Udvidelse af erhvervsområdet 6.E.04 - Jysk Uldum Luftfoto med afgrænsning af kommuneplantillægget marts 2016 Redegørelse Baggrund Tillæg nr. 16 til Hedensted

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR Forslag til offentlig debat i perioden 6. maj 2015 til 3. juli 2015

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR Forslag til offentlig debat i perioden 6. maj 2015 til 3. juli 2015 Bilag 7 BILAG 7 Lokalplan nr. 1100 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13-17 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-17 Forslag til offentlig debat i perioden 6. maj 2015 til 3. juli 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 16 Ikast-Brande Kommuneplan Blandet bolig og erhverv, Møllegade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 16 Ikast-Brande Kommuneplan Blandet bolig og erhverv, Møllegade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Møllegade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

kladde Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

kladde Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den xx.xx.xxxx til den xx.xx.xxxx kladde Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker

Læs mere

BOLIGER, HYVILDVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 31 Ikast-Brande Kommuneplan Endeligt godkendt den 25. juni 2012 Offentliggjort den 04.

BOLIGER, HYVILDVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 31 Ikast-Brande Kommuneplan Endeligt godkendt den 25. juni 2012 Offentliggjort den 04. Skjoldborgalle Ingemannsvej Hyvildvej Carit Etlarsvej 0 25 50 75 100 Meters Målestok 1:2.000 ved print i A4 BOLIGER, HYVILDVEJ, BRANDE Tillæg nr. 31 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endeligt godkendt

Læs mere

034 Ved Fabriksvangen og Raasigvangen

034 Ved Fabriksvangen og Raasigvangen 034 Ved Fabriksvangen og Raasigvangen Forslag PlanID 3241146 Tillæg nr. 034 VVM Dato for offentliggørelse af forslag Ved Fabriksvangen og Raasigvangen Kommuneplantillæg uden VVM 23. november 2016 Høring

Læs mere

UDKAST TIL POLITISK BEHANDLING. - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx til xx.xx.20xx

UDKAST TIL POLITISK BEHANDLING. - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx til xx.xx.20xx UDKAST TIL POLITISK BEHANDLING Forslag Blandet bolig og erhverv ved Roholte - fremlagt i offentlig høring i perioden xx.xx til xx.xx.20xx Lov om planlægning Lov om planlægning (LBK nr. 1529 af 15. november

Læs mere

001 Lokalcenter i nordøstlige del af Hovedgaden i Skibby

001 Lokalcenter i nordøstlige del af Hovedgaden i Skibby 001 Lokalcenter i nordøstlige del af Hovedgaden i Skibby PlanID 3827459 Tillæg nr. 001 Plannavn Lokalcenter i nordøstlige del af Hovedgaden i Skibby VVM Kommuneplantillæg uden VVM Dato for offentliggørelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 38 Erhvervsområde - Bårse

Kommuneplantillæg nr. 38 Erhvervsområde - Bårse AFDELING FOR PLAN OG BY MAJ 2018 vordingborg.dk Kommuneplantillæg nr. 38 Erhvervsområde - Bårse Kommune- og lokalplaner Kommuneplantillæg nr. 38 er endelig vedtaget af Udvalget for Plan og Teknik d. 2.

Læs mere

TILLÆG NR. 50 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR AABENRAA KOMMUNE

TILLÆG NR. 50 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR AABENRAA KOMMUNE Kommuneplantillæg TILLÆG NR. 50 TIL KOMMUNEPLAN 2009 FOR AABENRAA KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG AABENRAA KOMMUNE Forslag TILLÆG NR. 50 til Kommuneplan 2009 for Aabenraa Kommune Lokalplanen er ikke i overensstemmelse

Læs mere

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.21 TIL PLAN PLAN2012 V E J L E K O M M U N E PLAN PLAN2012 Endelig godkendt d. 10.10.2007 Offentliggjort d. 20.10.2007 BAGGRUND PLAN 2012-TILLÆG NR.21 I LOKALPLAN

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 014

Kommuneplantillæg nr. 014 Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Vedtaget af Byrådet 24. juni 2015 Rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Frederikssund Kommune.

Læs mere

2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver

2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver 2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 2013 9 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 27

Kommuneplantillæg nr. 27 Kommuneplantillæg nr. 27 Erhvervsområde i Teknisk Forvaltning - Vedtaget oktober 2013 Indledning I den nordøstlige del af ligger et område, der jf. kommuneplan 2009-2021 giver mulighed for fritidsformål,

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 19. Silkeborg Kommuneplan

Vedtaget. Tillæg 19. Silkeborg Kommuneplan Vedtaget Tillæg 19 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 27.06.2016 Offentliggjort den 07.07.2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 8 Ikast-Brande Kommuneplan Boligområde, Finlandsgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 8 Ikast-Brande Kommuneplan Boligområde, Finlandsgade, Ikast Boligområde, Finlandsgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Kommuneplanen sætter rammerne

Læs mere

Tillæg nr. 29 til Kommuneplan for et område til boligformål ved Vestre Ringvej og Sankelmarksvej

Tillæg nr. 29 til Kommuneplan for et område til boligformål ved Vestre Ringvej og Sankelmarksvej Kommuneplantillæg Tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2017-2028 for et område til boligformål ved Vestre Ringvej og Sankelmarksvej Silkeborg Kommune VEDTAGET Tillæg nr. 29 til Kommuneplan 2017-2028 er vedtaget

Læs mere

Rebild Kommune. Februar 2017 VURDERING AF PROJEKTOMRÅDE FOR NFI OG BYUDVIKLING I RAVNKILDE (SUPPLERENDE GRUNDVANDS- REDEGØRELSE), REBILD KOMMUNE

Rebild Kommune. Februar 2017 VURDERING AF PROJEKTOMRÅDE FOR NFI OG BYUDVIKLING I RAVNKILDE (SUPPLERENDE GRUNDVANDS- REDEGØRELSE), REBILD KOMMUNE Rebild Kommune Februar 2017 VURDERING AF PROJEKTOMRÅDE FOR NFI OG BYUDVIKLING I RAVNKILDE (SUPPLERENDE GRUNDVANDS- REDEGØRELSE), REBILD KOMMUNE PROJEKT Vurdering af projektområde for NFI og byudvikling

Læs mere

Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD)

Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Tillæg nr. 3 Redegørelse Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Bilag til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Offentliggørelse Holbæk Kommune har den 31. maj 2016 vedtaget Tillæg

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 16. til Kommuneplan Udvidelse af erhvervsområdet 6.E.04 - Jysk Uldum

Forslag. Kommuneplantillæg nr. 16. til Kommuneplan Udvidelse af erhvervsområdet 6.E.04 - Jysk Uldum Kommuneplantillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013-2025 Udvidelse af erhvervsområdet 6.E.04 - Jysk Uldum Luftfoto med afgrænsning af kommuneplantillægget Forslag December 2015 Redegørelse Baggrund Tillæg nr.

Læs mere

Tillæg nr. 21. til Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune

Tillæg nr. 21. til Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune Offentliggjort 28. november 2018 KOMMUNEPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune Lokalplan nr. 33-1 er

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15 Ikast-Brande Kommuneplan Nyt planlægningsgrundlag for Gl. Blåhøj

Kommuneplantillæg nr. 15 Ikast-Brande Kommuneplan Nyt planlægningsgrundlag for Gl. Blåhøj Nyt planlægningsgrundlag for Gl. Blåhøj Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande Nørre

Læs mere

Tillæg nr. 26. Forslag. Kommuneplan. Boligområde ved Tingagervej. Ullsgade. Herredsgade. Tingagervej LP nr Torstedvej.

Tillæg nr. 26. Forslag. Kommuneplan. Boligområde ved Tingagervej. Ullsgade. Herredsgade. Tingagervej LP nr Torstedvej. Tillæg nr. 26 Kommuneplan Herredsgade Ullsgade Tingagervej LP nr. 1136 Torstedvej Prins Buris ve j Boligområde ved Tingagervej Forslag HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til kommuneplantillæg Offentlig

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 TIL KOMMUNEPLAN 2017 FOR NÆSTVED KOMMUNE FORSLAG høringsperiode: XX.XX.20XX - XX.XX.20XX www.naestved.dk/kommuneplan BYER FRITID OG TURISME MILJØBESKYTTELSE NATUR OG LANDSKAB RAMMER

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 19

Kommuneplantillæg nr. 19 Vedtaget den 13. juni 2018 - Offentligt bekendtgjort den 26. juni 2018 Industriparken Egedevej Faxe Alle Nørregade Vinkelvej Nygade Odinsvej Frederiksmindevej Frejasvej Lov om planlægning Lov om planlægning

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013

KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 KOMMUNEPLANTILLÆG 2013 Nr. 9 April 2014 For erhvervsområdet ved Ullerup Skovvej Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Kopi: Halsnæs Kommune. Oplag:

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til boligformål ved Ånumvej, Skjern

til Kommuneplan , for et område til boligformål ved Ånumvej, Skjern Forslag til til, for et område til boligformål ved Ånumvej, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Maj 2018 Forord Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for

Læs mere

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan Naboer og andre interessenter Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan 2013-2025 Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 10. marts 2015 endeligt vedtaget

Læs mere

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden

Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden Kommuneplantillæg nr.11 For ændring af detailhandelsbestemmelser Forslag - fremlagt i offentlig høring i perioden 25.11.16-20.01.17 Forslag til kommuneplantillæg nr. 11 Offentlig høring i perioden 25.11.16-20.01.17

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 002

Kommuneplantillæg nr. 002 Kommuneplantillæg nr. 002 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne B 2.4 Vedtaget d. 29. april 2015 Nyt rammeområde B 2.4 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget

Læs mere

TILLÆG 005 TIL KOMMUNEPLAN Ny boligbebyggelse på Thorstedlund Vedtaget xx.xxxx 2019

TILLÆG 005 TIL KOMMUNEPLAN Ny boligbebyggelse på Thorstedlund Vedtaget xx.xxxx 2019 TILLÆG 005 TIL KOMMUNEPLAN 2017-2029 Ny boligbebyggelse på Thorstedlund Vedtaget xx.xxxx 2019 Indhold Redegørelse............................ 3 BAGGRUND. 3 FORMÅL. 3 BELIGGENHED OG EKSISTERENDE FORHOLD.

Læs mere

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx.

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx. KOMMUNEPLANTILLÆG 06 Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Forslag i høring: xx.måned - xx.måned 20xx Kommuneplantillæg nr.8 til kommuneplan 2013-2025

Læs mere

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05 25.01.B05 TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE 25.01.B05 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - NOVEMBER 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forsalg til dette kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 for Kommuneplanramme 2.1.BE.1 - FORSLAG. Blandet bolig- og erhvervsområde ved Pilevej, Aarup

Kommuneplantillæg nr. 4 for Kommuneplanramme 2.1.BE.1 - FORSLAG. Blandet bolig- og erhvervsområde ved Pilevej, Aarup Kommuneplantillæg nr. 4 for Kommuneplanramme 2.1.BE.1 - FORSLAG Blandet bolig- og erhvervsområde ved Pilevej, Aarup Januar, 2019 Offentlig høring Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 er i høring fra den

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

Forslag. Tillæg 52. Silkeborg Kommuneplan

Forslag. Tillæg 52. Silkeborg Kommuneplan Forslag Tillæg 52 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring Fra 31. marts 2016 26. maj 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 52 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande

Kommuneplantillæg nr. 41 Ikast-Brande Kommuneplan Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Område til offentlige formål, Herningvej, Brande Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Tillæg nr. 44. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark

Tillæg nr. 44. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark Tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 2. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

OFFENTLIGE FORMÅL, TAMDRUPCENTRET, LUND

OFFENTLIGE FORMÅL, TAMDRUPCENTRET, LUND 2017-07 - OFFENTLIGE FORMÅL, TAMDRUPCENTRET, LUND OFFENTLIGE FORMÅL, TAMDRUPCENTRET, LUND Kladde Tillæg nummer 2017-07 Plannavn Offentlige formål, Tamdrupcentret, Lund Gælder for hele kommunen? Nej Formål

Læs mere

Varde Byråd har den 5. maj 2015 vedtaget kommuneplantillæg 13 og lokalplan L01 endeligt.

Varde Byråd har den 5. maj 2015 vedtaget kommuneplantillæg 13 og lokalplan L01 endeligt. Plan og Byudvikling Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 27. maj 2015 Orientering om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 13 og lokalplan 06.10.L01 område ved Helle

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 10 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 10 til Rammeområde 89.S5 Fritidshuse ved feldbjergvej øst for Trehøje Golfbane Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 10. til Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune

Tillæg nr. 10. til Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune til Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune KOMMUNEPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune I Kommuneplan for Aabenraa Kommune 2015 er området omfattet af Lokalplan

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag. i høring: xx.xx - xx.xx 20xx. Ændring af rammeområde B Tillæg til Kommuneplan

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag. i høring: xx.xx - xx.xx 20xx. Ændring af rammeområde B Tillæg til Kommuneplan 03 KOMMUNEPLANTILLÆG Forslag i høring: xx.xx - xx.xx 20xx Ændring af rammeområde B03-04 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg nr.3 til kommuneplan 2013-2025 for Egedal Kommune Kommuneplantillæggets

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Syddjurs Kommuneplan 2016

Kommuneplantillæg nr. 3 til Syddjurs Kommuneplan 2016 Offentlig bekendtgørelse den 11.04 2017 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 305 - Boligområde ved Eskerodvej og Degnevænget i Hornslet og til Syddjurs Kommuneplan 2016 Lokalplanområdet er beliggende i

Læs mere

Assens Kommune. Assens Kommune. Forslag til. Kommuneplantillæg nr Område til erhvervsformål ved Krengerupvej i Glamsbjerg

Assens Kommune. Assens Kommune. Forslag til. Kommuneplantillæg nr Område til erhvervsformål ved Krengerupvej i Glamsbjerg Assens Kommune Assens Kommune Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Område til erhvervsformål ved Krengerupvej i Glamsbjerg Oktober 2016 Forslag til kommuneplantillæg Forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Stationsvej, Brande

Kommuneplantillæg nr. 10 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Stationsvej, Brande Kommuneplantillæg nr. 10 Blandet bolig og erhverv, Stationsvej, Brande Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere

Tillæg nr. 4. til Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune

Tillæg nr. 4. til Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune til Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune AABENRAA KOMMUNE til Kommuneplan 2015 for Aabenraa Kommune til Kommuneplanen 2015 for Aabenraa Kommune er udarbejdet fordi, at Lokalplan nr. 105 ikke er i overensstemmelse

Læs mere

Miljøvurdering. Forslag til Lokalplan nr Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6. Debatperiode og offentligt borgermøde. Midlertidige retsvirkninger

Miljøvurdering. Forslag til Lokalplan nr Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6. Debatperiode og offentligt borgermøde. Midlertidige retsvirkninger Offentlig bekendtgørelse den 12. juni 2018 af Forslag til Lokalplan nr. 408 - Område til helårsboliger i form af etageboliger ved Hvide Hus Vej 1 i Ebeltoft og til Syddjurs Kommuneplan 2016 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st.

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Forslag til. Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE TOMMERUP ST. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 udvidelse af Centerområde Tommerup st. Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 19 UDVIDELSE AF CENTEROMRÅDE

Læs mere

Boliger, Sundbakken, Stensballe

Boliger, Sundbakken, Stensballe 40 2013 Boliger, Sundbakken, Stensballe Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 40 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Boliger, Sundbakken, Stensballe Nej Det er formålet med kommuneplantillægget,

Læs mere