Årsredegørelse magtanvendelser 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsredegørelse magtanvendelser 2017"

Transkript

1 Årsredegørelse magtanvendelser 217 Ældre & Social Service Marts 218

2 Foto: 2/16

3 Resumé Velfærdsudvalget og Sundhedsudvalget modtager årligt en redegørelse om antallet af indberettede magtanvendelser foretaget over for voksne borgere med varig psykisk funktionsnedsættelse. Magtanvendelsesudvalget under Ældre og Social Service har til opgave, på vegne af kommunalbestyrelsen, at administrere bestemmelserne i servicelovens kapitel 24 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Herunder behandler udvalget ansøgninger om magtanvendelser og vurderer lovligheden af indberettede magtanvendelser. I erkendelse af, at der kan være situationer, hvor det er nødvendigt at gribe ind i borgerens ret til selvbestemmelse, er der i serviceloven fastsat nærmere regler om, i hvilke situationer og hvordan sådanne tvangsmæssige foranstaltninger er tilladt. Det kan f.eks. være situationer, hvor der er risiko for, at en borger eller medarbejder kommer væsentligt til skade, eller det kan være tilfælde, hvor hygiejnesituationer under særlige betingelser kan gennemføres, selvom borgeren modsætter sig. Hvis betingelserne, der er knyttet til loven, ikke er opfyldt, betragtes magtanvendelsen som ikke lovlig. Antallet af magtanvendelser på handicap/psykiatriområdet er uændret sammenlignet med 216 (14 magtanvendelser), mens der er sket en stigning på ældreområdet (fra 15 magtanvendelser i 216 til 44 i 217). Stigningen skal ses i sammenhæng med, at der er foretaget et stort antal magtanvendelser over for en enkelt borger, hvor helt særlige forhold og behov har gjort sig gældende. Der har dog været tale om forhåndsgodkendte magtanvendelser, som er gennemført i overensstemmelse med lovgivningen. På den baggrund vurderer administrationen ikke, at stigningen skal ses som udtryk for, at udviklingen generelt går i retning af, at der bliver foretaget flere hverken lovlige eller ulovlige - magtanvendelser over for borgerne i kommunens tilbud. Det er desuden administrationens vurdering, at der på de tilbud i kommunen, hvorfra der er indberettet magtanvendelser, arbejdes pædagogisk med at forebygge disse. Der iværksættes løbende tiltag, der bidrager til at forebygge magtanvendelser. I 217 er i alt 42 medarbejdere fra ældre- og sundhedsområdet således blevet uddannet i grundlæggende viden om demenssygdomme, kommunens plejefilosofi og Marte Meo metoden. Desuden har 4 medarbejdere fra Ældre & Social Service og Sundhed i 217 deltaget i områdets fælles magtanvendelseskurser, Derudover er der gennemført undervisning målrettet enkelte tilbud/personalegrupper. Endelig er der - i kommunens voksenhandicap- og psykiatriområde de seneste år løbende gennemført kompetenceudvikling af personalet med henblik på at styrke den pædagogiske faglighed og praksis, bl.a. indenfor neuropædagogik og low arousal - tilgangen. Dette vurderes at bidrage til at forebygge og undgå magtanvendelser. I 218 vil det fortsat blive prioriteret, at flere medarbejdere fra Ældre og Social Service deltager i de interne magtanvendelseskurser, da der fortsat er behov for viden og opkvalificering på området. 3/16

4 Indholdsfortegnelse Magtanvendelser Administrationens vurdering... 6 Magtanvendelser på ældre- og sundhedsområdet... 7 Udviklingen i antal magtanvendelser på ældre- og sundhedsområdet... 8 Magtanvendelser på handicap og psykiatriområdet... 1 Udviklingen i antal magtanvendelser - handicap- og psykiatriområdet Magtanvendelser udenfor Frederikssund Kommune Generelle tiltag i forhold til magtanvendelse /16

5 Magtanvendelser 217 Magtanvendelsesudvalget har til opgave, på vegne af kommunalbestyrelsen, at administrere bestemmelserne i servicelovens kapitel 24 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne borgere med varig psykisk funktionsnedsættelse. Udvalgets opgaver består bl.a. i at vurdere og sagsbehandle indberetninger og ansøgninger samt at vejlede kommunens tilbud og medarbejdere om lovgivning i forbindelse med magtanvendelse. Udvalget har også til opgave at følge antallet af magtanvendelser og udarbejder en årlig redegørelse til de politiske udvalg under Ældre og Social Service. Udvalget består af fagpersoner under Ældre og Social Service. Aktuelt består udvalget af en jurist, en demenskonsulent og en konsulent fra Staben. Formålet med servicelovens kapitel 24 er: At begrænse magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige At øge retssikkerheden for borgeren At øge retssikkerheden for personalet, idet grundlag og omfang af magtanvendelse bliver tydeligere for medarbejderen. I erkendelse af, at der kan være situationer, hvor det er nødvendigt at gribe ind i borgerens ret til selvbestemmelse, er der i serviceloven nærmere fastsat regler om, i hvilke situationer og hvordan sådanne tvangsmæssige foranstaltninger er tilladt. Bestemmelserne om magtanvendelser omfatter bl.a.: Alarm- og pejlesystemer samt særlige døråbnere ( 125) Fastholdelse af og føren til andet opholdsrum ( 126) Fastholdelse i hygiejnesituationer ( 126a) Tilbageholdelse i tilbuddet ( 127) Anvendelse af beskyttelsesmidler, fx stofseler ( 128) Ledere og medarbejdere på de enkelte tilbud er forpligtet til at registrere og indberette magtanvendelse til hhv. borgerens handlekommune og driftskommunen samt til Socialtilsynet, hvis tilbuddet er omfattet heraf. Antallet af indberettede magtanvendelser siger ikke nødvendigvis noget om den faktiske pædagogiske indsats eller arbejdet med at undgå magtanvendelse på de enkelte tilbud. At der foretages mange magtanvendelser over for en enkelt borger på et tilbud, er således ikke nødvendigvis et udtryk for, at borgeren modtager et tilbud af dårlig kvalitet. Der kan f.eks. være tilbud, der har en del indberetninger i forhold til en udadreagerende borger, men som samtidig har et stort antal daglige situationer med borgeren, hvor det igennem en kvalificeret pædagogisk indsats lykkes enten at motivere eller aflede brugeren til at handle anderledes. Dermed undgår personalet måske at anvende magt i mange situationer, som kunne have udviklet sig til en magtanvendelse. På samme måde kan få eller ingen indberetninger dække over, at der måske ikke gribes ind, hvor det er nødvendigt, eller at der ikke er tilstrækkeligt kendskab til reglerne for magtanvendelse, hvorfor magtanvendelser, der ligger i gråzone-området, måske ikke altid bliver indberettet. Derfor er det også af stor betydning, at de enkelte tilbud og administrationen løbende har fokus på undervisning og information om reglerne på området. 5/16

6 Det skal pointeres, at magtanvendelse er en undtagelsesvis mulighed, når alt andet er afprøvet. Udgangspunktet for det faglige arbejde er (i henhold til serviceloven) altid, at den faglige indsats skal ske med respekt for borgerens integritet og selvbestemmelse. Magtanvendelser skal begrænses mest muligt og må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk støtte. Administrationens vurdering På ældreområdet er der sket en stigning i antallet af indberettede magtanvendelser i 217. Stigningen skal ses i sammenhæng med, at der er foretaget et stort antal magtanvendelser over for en enkelt borger, hvor helt særlige forhold og behov har gjort sig gældende. Der har dog - i alle disse tilfælde - været tale om forud godkendte magtanvendelser, som er gennemført i overensstemmelse med lovgivningen. På den baggrund vurderer administrationen ikke, at stigningen skal ses som udtryk for, at udviklingen generelt går i retning af, at der bliver foretaget flere hverken lovlige eller ulovlige - magtanvendelser over for borgerne i kommunens tilbud. Det er desuden administrationens vurdering, at der på de tilbud i kommunen, hvorfra der er indberettet magtanvendelser, arbejdes pædagogisk med at forebygge disse. Et generelt opmærksomhedspunkt i forhold til magtanvendelser er den teknologiske udvikling, som giver nye muligheder for at anvende foranstaltninger, f.eks. trædemåtter, der registrerer, hvor borgerne befinder sig i eller udenfor deres bolig. Dette område er kun sparsomt beskrevet i lovgivningen og kan betragtes som et gråzoneområde, der på den ene side tilbyder borgere og pårørende større tryghed og sikkerhed men som samtidig også kan virke umyndiggørende og overvågende. Administrationen arbejder løbende for at sikre, at rammerne for både kompetenceudvikling - og den nødvendige opmærksomhed på lovgivning og forebyggelse - er til stede i kommunens tilbud. Ligeledes vil administrationen fortsat arbejde på at sikre, at tilbuddene har let adgang og kendskab til vejledningsmulighederne i administrationen vedrørende reglerne om magtanvendelse. I 218 vil det fortsat blive prioriteret, at flere medarbejdere fra Ældre og Social Service deltager i de interne magtanvendelseskurser, der tilbydes, da der fortsat er behov for viden og opkvalificering på området. Tilbudslederne skal desuden sikre, at gråzoneområder i forhold til omsorgspligt, selvbestemmelse og magtanvendelse jævnligt tages op til drøftelse og refleksion på personalemøder. 6/16

7 Magtanvendelser på ældre- og sundhedsområdet I 217 er der modtaget i alt 44 indberetninger om brug af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten fra de kommunale plejecentre og fra Rehabiliteringsafdelingen. 39 af de 44 magtanvendelser har fundet sted i tre af kommunens omsorgscentre. 37 af de 39 magtanvendelse har fundet sted i ét omsorgscenter vedrørende én borger, mens der har været foretaget én magtanvendelse i to andre omsorgscentre. De sidste fem af de 44 magtanvendelser har fundet sted i Rehabiliteringsafdelingen. Magtanvendelserne er foretaget overfor i alt fire forskellige borgere. Som det ses af tabellen herunder drejer én af indberetningerne sig om fastholdelse og føren (servicelovens 126), mens 38 omhandler fastholdelse i forbindelse med hygiejnesituationer ( 126a), og fem indberetninger omhandler andre former for indgreb. Magtanvendelser på ældreområdet i Frederikssund Kommune 217 Type Antal 217 Personlige alarm- og pejlesystemer ( 125, stk.1) Særlige døråbnere ( 125, stk. 3) Akut fastholdelse eller føren ( 126) Fastholdelse i forbindelse med hygiejnesituationer ( 126 a) Tilbageholdelse i tilbuddet ( 127) Brug af beskyttelsesmidler, herunder stofseler ( 128) Andre former for indgreb I alt Akut fastholdelse I tilfældet, hvor der blev foretaget en akut fastholdelse, er der tale om en situation, hvor medarbejderne i et omsorgscenter har fastholdt en beboer, der udviste suicidal adfærd og dermed var til fare for sig selv. Fastholdelse i forbindelse med hygiejnesituationer I 37 af de 38 tilfælde af fastholdelse i hygiejnesituationer har medarbejdere kortvarigt anvendt magt for at varetage den personlige hygiejne hos den samme borger i et omsorgscenter med henblik på at leve op til omsorgsforpligtelsen. Magtanvendelserne er udført efter forudgående ansøgning fra plejecentret og godkendelse fra Magtanvendelsesudvalget. Der har været tale om ekstraordinære forhold og behov hos en borger, hvor omsorgscentret har benyttet lovgivningens muligheder for at gennemføre den allermest nødvendige pleje (vask, bleskift og negleklip) ved tvang. I forbindelse med ansøgning og indberetninger har omsorgscentret beskrevet, hvordan indgrebene blev foretaget så skånsomt som muligt og ud fra principperne om mindste indgreb. Desuden har omsorgscentret beskrevet, hvordan man løbende har arbejdet med at forebygge magtanvendelserne, herunder undervisning og faglige refleksion i medarbejdergruppen samt 7/16

8 vejledningstand fra demenskonsulent og VISO (national videns- og specialrådgivningsorganisation). I endnu ét tilfælde er der foretaget en akut fastholdelse på et omsorgscenter med henblik på at gennemføre vask/bad i en situation, hvor det ikke lykkedes medarbejderne at få borgeren til frivilligt at modtage hjælp. Da serviceloven kun giver mulighed for at foretage forud godkendte magtanvendelser i hygiejnesituationer, betragter magtanvendelsesudvalget dette indgreb som en ikke lovlig magtanvendelse. I forbindelse med indberetningen har omsorgscentret beskrevet, at situationen har været drøftet på et personalemøde, og der er lagt en handleplan for, hvordan der i forhold til den berørte beboer - arbejdes med at forebygge eventuelt fremtidige magtanvendelser Andre former for indgreb De 5 magtanvendelser, der er kategoriseret under Andre former for indgreb, er foretaget den samme dag over for en borger, som medarbejderne forsøgte at medicinere og give sårbehandling, mod borgerens ønske. Servicelovens bestemmelser giver ikke mulighed for at anvende magt i forbindelse med ydelser efter sundhedsloven. Magtanvendelsesudvalget har vurderet, at sundhedsloven heller ikke umiddelbart giver mulighed for magtanvendelse i de beskrevne situationer 1. Indgrebene er blevet fulgt op på et personalemøde med deltagelse af en demenskonsulent. Der er desuden i en periode blevet tilført øgede ressourcer til afdelingen. Udviklingen i antal magtanvendelser på ældre- og sundhedsområdet Tabellen herunder viser forekomsten og fordelingen af de forskellige typer af magtanvendelser, der har fundet sted på ældre- og sundhedsområdet i kommunen i årene Magtanvendelser på tilbud inden for ældre- og sundhedsområdet Type Personlige alarm- og pejlesystemer ( 125, stk.1) Særlige døråbnere ( 125, stk. 3) Akut fastholden eller føren ( 126) Fastholdelse i hygiejnesituationer ( 126 a) Tilbageholdelse i tilbuddet ( 127) Brug af beskyttelsesmidler, f.eks. stofsele ( 128) 1 Andre former for indgreb 5 I alt En ny lov tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile giver pr. 1/1 218 læger mulighed for at iværksætte tvangsbehandling i lignende tilfælde. 8/16

9 Stigningen i antallet af indberettede magtanvendelser på ældreområdet i 217 skal, som nævnt ovenfor, ses i sammenhæng med ét særligt vanskeligt borgerforløb, hvor der er foretaget 37 indgreb overfor den samme borger. Et øget fokus på oplysning og undervisning i plejecentrene vedrørende lovgivningen om magtanvendelser, vurderes dog også at bidrage til at øge antallet af indberetninger. 9/16

10 Magtanvendelser på handicap og psykiatriområdet I 217 har Magtanvendelsesudvalget modtaget i alt 17 indberetninger om brug af magtanvendelse fra bo- og dagtilbud inden for voksenhandicap og -psykiatri, som er beliggende i Frederikssund Kommune. Tilbuddene benyttes både af Frederikssundborgere og af borgere fra andre kommuner. Indberetningerne beskrevet herunder vedrører således begge grupper af borgere. Ved behandlingen af tre af de 17 indberetninger har udvalget konkluderet, at der reelt ikke er foregået fysiske magtanvendelser i de beskrevne situationer. I ét af tilfældene har der f.eks. været tale om en guidning af en borger, der fulgte frivilligt med. Men tilbuddet har været i tvivl og har derfor valgt at indberette situationen for en sikkerheds skyld. De 14 (reelle) magtanvendelser har fundet sted i seks forskellige bo- og dagtilbud fordelt på både handicap- og psykiatriområdet. Magtanvendelserne er foretaget overfor i alt 11 forskellige borgere. Som det ses af tabellen herunder drejer 12 af de 14 indberettede magtanvendelser sig om fastholdelse og føren (servicelovens 126), mens to magtanvendelser omhandler brug af beskyttelsesmidler i form af stofsele ( 128). Magtanvendelser i specialiserede voksentilbud i Frederikssund Kommune 217 Type Antal 217 Personlige alarm- og pejlesystemer ( 125, stk.1) Særlige døråbnere ( 125, stk. 3) Akut fastholdelse eller føren ( 126) Fastholdelse i forbindelse med hygiejnesituationer ( 126 a) Tilbageholdelse i tilbuddet ( 127) Brug af beskyttelsesmidler, herunder stofseler ( 128) Andre former for indgreb I alt Akut fastholdelse eller føren De 12 indberetninger vedrører akutte situationer, hvor personalet har vurderet det nødvendigt at foretage en magtanvendelse i form af at fastholde eller føre en borger for at undgå, at borgeren selv, andre borgere eller personalet kom alvorligt til skade. I syv af de 12 tilfælde er der tale om, at en borger har udvist suicidal eller selvskadende adfærd, og at personalet greb ind, fordi borgeren var til fare for sig selv. I de øvrige fem tilfælde er der tale om situationer, hvor en borger i en konflikteller kravsituation udviser udadreagerende eller grænseoverskridende adfærd overfor en medarbejder, som i situationen har vurderet, at det var nødvendigt at foretage en fastholdelse. 1/16

11 Af de i alt 12 tilfælde af akut fastholdelse eller føren er Frederikssund Kommune handlekommune i fem tilfælde (Frederikssund Kommune skal derfor vurdere lovligheden af magtanvendelserne). I tre af disse fem tilfælde har Frederikssund Kommunes Magtanvendelsesudvalg vurderet, at den pågældende fastholdelse eller føren ikke har været foretaget i overensstemmelse med lovgivningen på området. Udvalget har vurderet, at medarbejderne i disse situationer enten har medvirket til at optrappe en konflikt, eller at situationen kunne være løst ved en mindre indgribende indsats. I alle tre tilfælde har de indberettede episoder været taget op på personalemøder med henblik på refleksion og tiltag, der kan forebygge fremtidige magtanvendelser. I de to sidste tilfælde, hvor Frederikssund er handlekommune, har udvalget vurderet, at der har været tale om lovlige indgreb, dvs. tilfælde, hvor der var nærliggende risiko for væsentlig personskade, og hvor der ikke var andre handlemuligheder, samtidig med at indgrebet er foretaget så skånsomt som muligt. I syv (af de i alt 12) tilfælde af akut fastholdelse eller føren, har borger en anden handlekommune end Frederikssund Kommune (og en anden kommune end Frederikssund Kommune skal derfor vurdere magtanvendelsernes lovlighed). I tre af disse tilfælde har Magtanvendelsesudvalget modtaget information om, at handlekommune har vurderet magtanvendelsen som lovlig. I fire tilfælde har udvalget ikke modtaget information om handlekommunens vurdering. Brug af beskyttelsesmidler, herunder stofbælte m.m I to tilfælde er der ansøgt og givet tilladelse til brug af blødt stofbælte i en afgrænset periode med henblik på at undgå, at borgeren falder ud af sin kørestol og kommer til skade. Udviklingen i antal magtanvendelser - handicap- og psykiatriområdet Tabel og diagram herunder viser forekomsten og fordelingen af de forskellige typer af magtanvendelser på det specialiserede voksenområde i kommunen i årene Magtanvendelser i specialiserede voksentilbud i Frederikssund Kommune Type Personlige alarm- og pejlesystemer ( 125, stk.1) Særlige døråbnere ( 125, stk. 3) Akut fastholden eller føren ( 126) Fastholdelse i hygiejnesituationer ( 126 a) 2 Tilbageholdelse i tilbuddet ( 127) Brug af beskyttelsesmidler, f.eks. stofsele ( 128) Andre former for indgreb 2 I alt /16

12 12/16 Det vurderes, at variationen i antallet af magtanvendelser inden for de enkelte år hænger sammen med særlige pædagogiske udfordringer eller problematikker i forhold til enkelte borgere.

13 Magtanvendelser udenfor Frederikssund Kommune Frederikssund har et stort antal borgere, der opholder sig i bo- og dagtilbud i andre kommuner. Fra disse tilbud er der i 217 indberettet 12 tilfælde af magtanvendelser. Som borgernes handlekommune er Frederikssund Kommune forpligtet til at vurdere disse indberetninger, herunder om magtanvendelserne skal give anledning til ændringer i borgerens tilbud. Magtanvendelser i tilbud udenfor Frederikssund Kommune 217 Type Antal 217 Personlige alarm- og pejlesystemer ( 125, stk.1) Særlige døråbnere ( 125, stk. 3) Akut fastholdelse eller føren ( 126) Fastholdelse i forbindelse med hygiejnesituationer ( 126 a) Tilbageholdelse i tilbuddet ( 127) Brug af beskyttelsesmidler, herunder stofseler ( 128) I alt Fastholdelse og føren ( 126) Som det ses af tabellen herover drejede ni af de 12 indgreb sig om fastholdelse eller føren. Otte af de ni indgreb omhandlede situationer, hvor en borger slår eller på anden måde udviser udadreagerende adfærd over for en medarbejder eller en anden borger. I det sidste tilfælde af fastholdelse og føren er der tale om en situation, hvor en borger i kørestol selv er kørt ud midt på en vej, hvor personalet skubbede kørestolen ind i vejkanten. Fire af de ni fastholdelser vurderes ikke at være tilladte i henhold til lovgivningen, enten fordi det er vurderet, at medarbejderne bidrog til at optrappe konflikten, eller fordi lovens betingelser om, at der i situationen skal være nærliggende risiko for væsentlig personskade, ikke har været opfyldt. I disse tilfælde burde borgers adfærd ikke give anledning til en fastholdelse. I indberetningerne er det beskrevet, at magtanvendelserne efterfølgende har været taget op på personalemøder eller at det planlagt, at de tages op, med henblik på refleksion og tiltag, der kan forebygge fremtidige magtanvendelser. I nogle tilfælde har der været ydet supervision til personalet, og i ét tilfælde har episoderne, der førte til en magtanvendelse, givet anledning til at overveje, om borgeren modtager det rette tilbud. Brug af beskyttelsesmidler ( 128) To indgreb vedrører tilfælde, hvor der er ansøgt om og godkendt tidsbegrænset brug af stofsele/stofbælte ved hofte og/eller bryst efter Der er tale om to borgere, som er svært udviklingshæmmede, og som, for at undgå at falde 2 Antallet af magtanvendelser er her opgjort som antallet af ansøgninger/godkendelser. Det reelle antal af fastspændinger med f.eks. hoftesele hos en kørestolsbruger, er reelt langt højere, da det dækker over den daglige brug af den pågældende foranstaltning set over et år. 13/16

14 ud af kørestolen, har behov for at være spændt fast med en blød sele i form af en hofte- eller brystsele. Generelle tiltag i forhold til magtanvendelse På Frederikssund Kommunes ældreområde blev det, med vedtagelse af budget , besluttet, at gennemføre kompetenceudvikling af alle medarbejdere, jf. sag på Velfærdsudvalgsmødet d. 7. april 216. Ét af 12 indsatsområder er demens og magtanvendelse. For at styrke medarbejdernes forståelse af og faglige ressourcer til at varetage den daglige pleje af borgere med demens, er i alt 42 medarbejdere i 217 blevet uddannet i grundlæggende viden om demenssygdomme, kommunens plejefilosofi og Marte Meo - metoden. Derudover er tre medarbejdere aktuelt i gang med Marte Meo - terapeutuddannelsen. Marte Meo-metoden har fokus på samspillet mellem medarbejder og borger og understøtter en bedre forståelse af borgers adfærd og behov. På den baggrund kan der iværksættes pædagogiske tiltag, så man undgår magtanvendelser. På ældreområdet har man i flere tilfælde med gode erfaringer haft inddraget VISO 3 med henblik på faglig ekspertbistand og vejledning i konkrete sager. Der afholdes to årlige fælles magtanvendelseskurser for medarbejdere og ledere i Ældre & Social Service og Sundhed, hvor i alt ca. 4 medarbejdere deltog i et kursus i 217. Derudover har en konsulent fra administrationen gennemført undervisning målrettet enkelte tilbud/personalegrupper. I de seneste år er der i kommunens voksenhandicap- og psykiatriområde løbende gennemført kompetenceudvikling af personalet med henblik på at styrke den pædagogiske faglighed og praksis, bl.a. indenfor neuropædagogik og low arousal - tilgangen. Dette vurderes at bidrage til at forebygge og undgå magtanvendelser. Socialtilsyn Hovedstaden, der fører tilsyn i bo- og dagtilbud på det specialiserede voksenområde og på plejecentrene har desuden løbende fokus på magtanvendelser i forbindelse med tilsynene. 3 National videns- og specialrådgivningsorganisation 14/16

15 15/16

16 ÆLDRE OG SOCIAL SERVICE Torvet 2 36 Frederikssund Telefon: Telefax: /16

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service

Årsredegørelse. Magtanvendelser Ældre og Social Service Årsredegørelse Magtanvendelser 216 Ældre og Social Service Blank side/kolofon Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Magtanvendelser 216...4 Magtanvendelelser på ældreområdet...5 Magtanvendelser handicap og psykiatri...7

Læs mere

Årsredegørelse magtanvendelser 2018

Årsredegørelse magtanvendelser 2018 Årsredegørelse magtanvendelser 218 Center for Voksenstøtte og Rehabilitering Februar 219 Foto: 2/15 Resumé Velfærdsudvalget og Sundhedsudvalget modtager årligt en redegørelse om antallet af indberettede

Læs mere

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde

Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde Redegørelse vedrørende magtanvendelser på det specialiserede voksenområde 215 Magtanvendelser 215 Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen til opgave at administrere bestemmelserne i servicelovens

Læs mere

Magtanvendelse på voksenområdet

Magtanvendelse på voksenområdet Magtanvendelse på voksenområdet 2016-2018 Nærværende notat indeholder: 1. Sammenfatning 2. Regler om magtanvendelse 3. Registrering og indberetning 4. Sagsbehandling 5. Magtanvendelse 2018 6. Magtanvendelse

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Instruktion om anvendelse af fysisk magt overfor voksne med handicap samt psykiatriske lidelser og udsatte voksne... 2 Administrationsgrundlag... 2 Målgruppe... 2 Bestemmelserne om magtanvendelse.... 3

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 205 Social

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Marts 2013 Bilag 1 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del I Frederikssund Kommunes procedure samt overordnede principper Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2015 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler...2 Formål med indberetningssystemet...2 Lovgrundlag...2

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger 2013 Åbent - 2014/137773 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal én gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129

Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Sundhed og Omsorg ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 Indholdsfortegnelse Overordnet formål med servicelovens magtanvendelsesregler... 2 Formål med indberetningssystemet... 2 Redegørelsens

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Årsberetning Magtanvendelser 2014

Årsberetning Magtanvendelser 2014 Årsberetning Magtanvendelser 2014 Psykiatri og Handicap Februar 2015 Årsberetning vedr. magtanvendelser 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune Afdeling for Psykiatri og Handicap Udarbejdet af: Dorit Trauelsen

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2013/ Dato: 5. februar Titel: Årsrapport om magtanvendelse Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent

Notat. Sagsnr.: 2013/ Dato: 5. februar Titel: Årsrapport om magtanvendelse Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Notat Sagsnr.: 2013/0003560 Dato: 5. februar 2016 Titel: Årsrapport om magtanvendelse 2015 Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Efter lov om social service 136 skal al form for magtanvendelse

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens

Sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapport Magtanvendelse efter servicelovens Sundheds- og omsorgsområdet Årsrapport 2012 Magtanvendelse efter servicelovens 124-129 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER...3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017 Punkt 11. Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2017 2018-066480 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender s orientering årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet i

Læs mere

Årsrapport Magtanvendelse. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K Side 1 af 14

Årsrapport Magtanvendelse. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K Side 1 af 14 Årsrapport 2017 Magtanvendelse Magtanvendelsesgruppens sammensætning: Juridisk konsulent Sygeplejefaglig konsulent Socialfaglig konsulent Dorrit Hemmingsen Tenna Teegen Kit Vinberg Side 1 af 14 Årsrapport

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Dato: 5. marts 2014 Brevid: 2259136 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud 2013 Indberetninger om magtanvendelse Administrationen i Region Sjælland har i 2013 modtaget 411 indberetninger

Læs mere

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse.

Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Vejledning til brug for ansøgninger og indberetninger om magtanvendelse. Denne vejledning har virkning fra 1. januar 2012. Folketinget vedtog med virkning fra 1.1.2011 ændringer i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2016 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2015 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Indledning

Læs mere

Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet 11-01-2018 Årsrapport 2017 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Udarbejdet af: Joan D. Nørgaard Mia G. Mortensen Pia B. Strandbygaard Indledning Tilsynsenheden behandler,

Læs mere

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019

Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse. Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Behov for skærmning rammerne for magtanvendelse Ankestyrelsen Specialkonsulent Birgitte Mohrsen 12. september 2019 Brug af skærmning Der ses således på følgende: Magt contra omsorg SEL 126 SEL 127 Hvad

Læs mere

Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1

Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1 Til registrering og indberetning af magtanvendelse, som er forhåndsgodkendt SKEMA 1 Registrering og indberetning efter servicelovens 125, 126 a, 127 og 128. Registrering og indberetning af magtanvendelser

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed

Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Notat Sagsnr.: 2012/0004060 Dato: 16. marts 2012 Titel: Sagsbehandler: Årsrapport magtanvendelse 2011 - Forebyggelse og Sundhed Birte Carøe Leder af Sundhedsservice Efter lov om social service 136 skal

Læs mere

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet

Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet Punkt 5. Orientering om Årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet 2019-074554 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til s orientering årsberetning om magtanvendelse på handicapområdet i 2018.

Læs mere

Indberetning om magtanvendelse i 2009

Indberetning om magtanvendelse i 2009 NOTAT Indberetning om magtanvendelse i 2009 Ældre- og Handicapforvaltningen Ledelsessekretariatet Klosterbakken 13-15 Postboks 1220 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66127979 E-mail AEHF@odense.dk

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Vedr. magtanvendelsesredegørelse for 2016

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Vedr. magtanvendelsesredegørelse for 2016 Notat Side 1 af 6 Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering og drøftelse Vedr. magtanvendelsesredegørelse for 2016 På byrådsmødet den 10. maj 2017 blev Socialforvaltningen anmodet om at besvare en række

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet

Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet Punkt 14. Orientering om årsberetning 2015 for magtanvendelse på Handicapområdet 2015-001221 Ældre og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, At årsberetning for perioden 1. januar

Læs mere

Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016

Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016 Punkt 7. Orientering om Rapport over magtanvendelser for handicapområdet 2016 2017-054706 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til Ældre- og Handicapudvalget at rapport over magtanvendelser for handicapområdet

Læs mere

Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap

Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i 2014 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i dag- og botilbud i 2014 REDEGØRELSE OM MAGTANVENDELSE I DAG- OG BOTILBUD I 2014... 2 INDLEDNING... 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Årsrapport Magtanvendelse på voksenområdet. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K

Årsrapport Magtanvendelse på voksenområdet. Magtanvendelsesgruppens sammensætning: SBSYS sagsnr.: K Årsrapport 2018 Magtanvendelse på voksenområdet Magtanvendelsesgruppens sammensætning: Juridisk konsulent Demenskoordinator Socialfaglig konsulent Dorrit Hemmingsen/Lykke Tina Outzen Hanne Bøye Christensen

Læs mere

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social

Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Teknisk vejledning til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten i CSC Social Indholdsfortegnelse 1. Modulet til indberetning af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten...

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger

Dagsordenpunkt. Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger Dagsordenpunkt Magtanvendelsesforanstaltninger Åbent - 2015/058131 SAGSRESUMÉ Odense Kommune skal en gang om året udarbejde en samlet indberetning af magtanvendelsesforanstaltninger i Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

Handicap og Psykiatri: Kommenteret statistik over magtanvendelser 2017

Handicap og Psykiatri: Kommenteret statistik over magtanvendelser 2017 Handicap og Psykiatri: Kommenteret statistik over magtanvendelser I statistikken nedenfor nævnes forskellige er henhørende under Serviceloven. 125 - Pejle- og alarmsystemer og særlige døråbnere 127 - Tilbageholdelse

Læs mere

Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2016

Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2016 Specialsektoren Udviklingskonsulent Anne Birk Frederiksen Direkte +4520592410 anne.birk@rn.dk 25. januar 2017 NOTAT Bilag 1: Orientering om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort. Dato: 21. februar 2012 Brevid: 1606269 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2011. Indberetninger om magtanvendelse Socialafdelingen har i 2011 modtaget 333 indberetninger om magtanvendelse. Heraf

Læs mere

SKEMA 2. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde:

SKEMA 2. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126, ikke godkendte magtanvendelser efter 125, 126 a, 127 og 128 og andre tilfælde af magtanvendelse, som ikke er omfattet af serviceloven.

Læs mere

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet

Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet Fælles retningslinjer for magtanvendelser på voksenområdet ------------------------------------------------------------- Fælles retningslinjer på socialområdet På det sociale område i Randers Kommune udfoldet

Læs mere

Årsrapport om magtanvendelse på området Forebyggelse og Sundhed

Årsrapport om magtanvendelse på området Forebyggelse og Sundhed Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2011/03767 Dato: 20-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Årsrapport om magtanvendelse på området Forebyggelse og Sundhed Birte Carøe Leder

Læs mere

Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet Velfærdsstaben ved Lis Linow

Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet Velfærdsstaben ved Lis Linow Årlig beretning om magtanvendelse Seniorområdet 2016 Velfærdsstaben ved Lis Linow Indhold Årlig beretning om magtanvendelse på seniorområdet 2016...3 Resume...3 Hvad er magtanvendelse...3 Der findes 3

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort.

I nedenstående tabel er antallet af indberetninger i de tidligere år opgjort. Dato: 19. februar 2013 Afrapportering vedrørende magtanvendelser i 2012. Indberetninger om magtanvendelse Administrationen har i 2012 modtaget 380 indberetninger om magtanvendelse. Heraf er 287 indberetninger

Læs mere

Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg. For 2014 og 1., 2. og 3.

Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg. For 2014 og 1., 2. og 3. Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg For 2014 og 1., 2. og 3. kvartal 2015 Grundlæggende principper for reglerne om magtanvendelse Der gælder

Læs mere

SKEMA 2. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde:

SKEMA 2. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126, ikke godkendte magtanvendelser efter 125, 126 a, 127 og 128 og andre tilfælde af magtanvendelse, som ikke er omfattet af serviceloven.

Læs mere

Driftsorienteret tilsyn i omsorgscentrene 2017

Driftsorienteret tilsyn i omsorgscentrene 2017 Driftsorienteret tilsyn i omsorgscentrene 2017 Ældre og Social Service Marts 2018 Foto: 2/8 Resumé Socialtilsyn Hovedstaden har i 2017, på vegne af Frederikssund Kommune, gennemført uanmeldte driftsorienterede

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Redegørelse for 2012 om magtanvendelse ved Socialforvaltningens

Notat. Aarhus Kommune. Redegørelse for 2012 om magtanvendelse ved Socialforvaltningens Notat Emne Til Kopi til Redegørelse for om magtanvendelse ved s tilbud i Århus Kommune Rådmanden Byrådet, Socialudvalget, Handicaprådet, Det Sociale Forbrugerråd, s chefgruppe, Anne Marie Thyrring og Helene

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Esbjerg Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128)

Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128) Instruks for brug af stofseler til magtanvendelse (SEL 128) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse

Plejeafdelingen. Redegørelse. Indberetninger af magtanvendelse Plejeafdelingen Redegørelse Indberetninger af magtanvendelse 2007 06 den 4. marts 1 2 3 Indholdsfortegnelse: 1. Overordnet formål med Servicelovens magtanvendelsesregler... 6 2. Formål med indberetningssystemet...

Læs mere

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne

Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne Årsberetning 2016 Magtanvendelse, voksne ÅRSBERETNING 2016 MAGTANVENDELSE, VOKSNE Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og psykiatri & handicap 3 2.1 Beslutningskompetence 3 2.2

Læs mere

Årsberetning. Magtanvendelse

Årsberetning. Magtanvendelse Årsberetning Magtanvendelse 2015 Servicelovens kap. 24 Voksne Side 1 af 7 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Tilrettelæggelsen inden for ældre- og handicap & psykiatriområdet...3 2.1 Beslutningskompetence...3

Læs mere

Handicap og Psykiatri: Kommenteret statistik over magtanvendelser 2016

Handicap og Psykiatri: Kommenteret statistik over magtanvendelser 2016 Handicap og Psykiatri: Kommenteret statistik over magtanvendelser I statistikken nævnes følgende bestemmelser i Serviceloven: 125 pejle- og alarmsystemer og særlige døråbnere akut føren og fastholdelse

Læs mere

Indberetninger om magtanvendelse

Indberetninger om magtanvendelse November 206 Indberetninger om magtanvendelse Handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundheds- og omsorgsområdet kvartal 206 Grundlæggende principper for reglerne om magtanvendelse Der gælder en række

Læs mere

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Konference om forebyggelse af magtanvendelse. FOA Torsdag d Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Konference om forebyggelse af magtanvendelse FOA Torsdag d. 05.02.2015 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker,

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten procedurebeskrivelse ved indberetning og opfølgning Målgruppe: ledere, sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter, hjælpere, pædagoger mfl.

Læs mere

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper.

magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper. Socialafdelingens vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Februar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pædagogiske principper 3 3. Udgangspunktet er omsorgspligten

Læs mere

2018 Beretning om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. Sundheds og kulturforvaltningen.

2018 Beretning om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. Sundheds og kulturforvaltningen. 2018 Beretning om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret. Sundheds og kulturforvaltningen. 2 Indhold Indledning 4 Reglerne om magtanvendelse 4 Beskrivelse af reglerne 5 - indhold

Læs mere

Magtanvendelsesredegørelse 2017 for Socialområdets tilbud

Magtanvendelsesredegørelse 2017 for Socialområdets tilbud Magtanvendelsesredegørelse 2017 for Socialområdets tilbud Magtanvendelsesredegørelse 2017 for Socialområdets tilbud INDLEDNING...1 LOVGRUNDLAGET...1 Kompetence- og ansvarsfordeling...1 REGISTRERING OG

Læs mere

Bilag 1: Afrapportering af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2012.

Bilag 1: Afrapportering af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2012. Bilag 1: Afrapportering af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2012. Regelgrundlaget Serviceloven indeholder regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a.

Der gøres opmærksom på, at der skal foreligge dokumentation for, at borgeren er omfattet af personkredsen, jf. servicelovens 124 a. SKEMA 2 Registrering og indberetning af magtanvendelse efter servicelovens 126 og andre tilfælde af magtanvendelse, som der ikke er givet tilladelse til. Skema 2 anvendes i følgende tilfælde: Akut fastholdelse

Læs mere

Redegørelse om magtanvendelse i 2011 Psykiatri og Handicap

Redegørelse om magtanvendelse i 2011 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i 2011 Psykiatri og Handicap Redegørelse om magtanvendelse i dag- og botilbud i 2011 REDEGØRELSE OM MAGTANVENDELSE I DAG- OG BOTILBUD I 2011... 2 INDLEDNING... 3 LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Retningslinje for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget)

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget) Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del (regelgrundlaget) Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten 1. del 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...2 Retskilder:...2

Læs mere

Handicap og Psykiatri: Kommenteret statistik over magtanvendelser 2015

Handicap og Psykiatri: Kommenteret statistik over magtanvendelser 2015 Handicap og Psykiatri: Kommenteret statistik over magtanvendelser I statistikken nævnes følgende bestemmelser i Serviceloven: 125 pejle- og alarmsystemer og særlige døråbnere 127 tilbageholdelse i boligen

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse

Procedurebeskrivelse for magtanvendelse Procedurebeskrivelse for magtanvendelse 2014 Udarbejdet af: Daniella Andersen Wellejus, Ulla Rosager Dokkedahl og Michael Graff Dato: 28.02.14 Sagsid.: dawel Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for magtanvendelse

Læs mere

Bilag 2. Antallet af indberettede magtanvendelser for 2012

Bilag 2. Antallet af indberettede magtanvendelser for 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne Bilag 2. Antallet af indberettede magtanvendelser for 2012 Magtanvendelse er et komplekst område. På den ene side ønsker Socialforvaltningen

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på demensområdet (servicelovens kapitel 24)

Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på demensområdet (servicelovens kapitel 24) Regeringen (V, LA, K) Socialdemokratiet Dansk Folkeparti Alternativet Radikale Venstre Socialistisk Folkeparti 31. august 2018 Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på demensområdet (servicelovens

Læs mere

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24

Beretning for 2007 over magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, jfr. Servicelovens kapitel 24 Sct. Knuds Allè 7, 6740 Bramming Dato 29. februar 2008 Journal nr. Notat Login bvr Sagsbehandler Birte Vester Rasmussen Telefon direkte 76 16 92 77 E-mail bvr@esbjergkommune.dk Beretning for 2007 over

Læs mere

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet.

Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. Instruks vedrørende magtanvendelse i ældreområdet. C:\Documents and Settings\bilar\Skrivebord\SÆS 301111\Instruks for magtanvendelse 2011 DOK934156.DOCbilarSide 1 21-1 Indholdsfortegnelse Indledning side

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsgange i forbindelse med fastholdelse af en person.

Beskrivelse af arbejdsgange i forbindelse med fastholdelse af en person. Tema: Magtanvendelse Sundhed & Omsorg Procedure navn og nummer Magtanvendelse, fastholdelse servicelovens 126 Udarbejdelse 02.02.12 Udgave nr. 1 Godkendelse 03.02.12 Edith M. Larsen, Helle Hansen, Else

Læs mere

Bilag 2: Redegørelse for magtanvendelser i 2015 ved Sundhed og Omsorgs tilbud i Aarhus Kommune

Bilag 2: Redegørelse for magtanvendelser i 2015 ved Sundhed og Omsorgs tilbud i Aarhus Kommune Bilag 2: Redegørelse for i 2015 ved Sundhed og Omsorgs tilbud i Aarhus Kommune Indledning Denne opgørelse indeholder en oversigt over samtlige indberettede i Sundhed og Omsorg for 2015. I Sundhed og Omsorg

Læs mere

Magtanvendelse over for borgere med demens Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne overfor borgere med demens

Magtanvendelse over for borgere med demens Kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne overfor borgere med demens Side 1 af 19 34LU-QV19-9WVJ Distributionsform E-mail Brevfletning Papir E-mail borgerservice@frederiksberg.dk Kommunenavn Frederiksberg Kommune 34LU-QV19-9WVJ Magtanvendelse over for borgere med demens

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet

Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet Indledning Social- og Sundhedsudvalget orienteres en gang årligt om alle sager vedrørende magtanvendelse indenfor Ældreområdet. Lovgrundlaget

Læs mere

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014

Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Dato: 5. marts 2015 Brevid: 2488513 Afrapportering af magtanvendelse på de regionale sociale tilbud i 2014 Indledning Nye regler om behandling af magtanvendelse. Lov om socialtilsyn trådte i kraft 1. januar

Læs mere

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse -----

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- FOA - konference Selvbestemmelse, omsorgspligt og omsorgsmagt Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- Undtagelser adgangen til indgreb i selvbestemmelsesretten

Læs mere

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde

Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Døvblindhed og Høretabs lokale Instruks for Standard 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af

Læs mere

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke

Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke 1 Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for magtanvendelse på Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale

Læs mere

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om:

I instruksen sætter Østerskoven derfor fokus på følgende områder, som kan medvirke til ovenstående. Det drejer sig om: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks vedr. standarden 1.5 Magtanvendelse på voksenområdet. - Der arbejdes kontinuerligt og systematisk med at undgå eller mindske anvendelse af magt. FORMÅL Formålet

Læs mere

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne.

Procedure. Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Procedure Emne: Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Indholdsfortegnelse: side 1. Generelle forholdsregler Serviceloven 124-129... 2 2. Alarmsystemer Serviceloven 125...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på handicapområdet (servicelovens kapitel 24)

Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på handicapområdet (servicelovens kapitel 24) Aftale om revision af reglerne om magtanvendelse på handicapområdet (servicelovens kapitel 24) Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti

Læs mere

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK):

Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Tildeling af GPS i Mariagerfjord Kommune (MFK): Der er 2 muligheder for tildeling af GPS i MFK: 1: Samtykke fra borgeren 2: Via Lov om Social Service 125 stk. 1 Den personlige frihed er ukrænkelig. Det

Læs mere

Årsberetning. Magtanvendelse

Årsberetning. Magtanvendelse Sagsnr.: 2013-7484 Dato: 31-01-2013 Dokumentnr.: 2013-40591 Sagsbehandler: Mona Lisa Pedersen Årsberetning Magtanvendelse 2012 Servicelovens kap. 24 Voksne Side 1 af 11 Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0

Læs mere

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune

Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Vejledning om magtanvendelse i Pleje & Omsorg i Skive Kommune Der findes altid en løsning problemet er at finde den (Poul Erik Larsen, 2001: Magt og afmagt en bog om det pædagogiske arbejde uden at anvende

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Sendt pr. til

Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Sendt pr.  til Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Sendt pr. e-mail til frikommuner@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B

Læs mere