Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:"

Transkript

1 Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade Frederiksberg

2 Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger om tilbuddet 4 Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet 5 Resultat af tilsynet 5 Vurdering af temaet Uddannelse og beskæftigelse 7 Vurdering af temaet Selvstændighed og relationer 9 Vurdering af temaet Målgruppe, metoder og resultater 12 Vurdering af temaet Sundhed og Trivsel 15 Vurdering af temaet Organisation og ledelse 20 Vurdering af temaet Kompetencer 23 Vurdering af temaet Fysiske rammer 26 Økonomisk Tilsyn 28 Materiale og interviews benyttet til vurdering af kvaliteten i tilbuddet. 29 Rapporten er udskrevet

3 Læsevejledning Tilsynsrapportens indhold Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne er hentet fra Tilbudsportalen, hvor tilbuddet selv har indberettet bl.a. stamoplysninger. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Udover en samlet vurdering af kvaliteten hos tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv temaer fra Kvalitetsmodellen, hvor der kan være lagt særligt fokus på udvalgte temaer. Et tilsyn kan godt indeholde mere end ét tilsynsbesøg, eksempelvis hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet været administrativt og ikke indeholde et konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten hvorvidt der har været et fysisk tilsynsbesøg, hvor henne og hvorvidt de var anmeldt eller uanmeldt. Efter endt høringsperiode vil udvalgte oplysninger fra tilsynsrapporten blive publiceret på Tilbudsportalen. Det drejer sig om den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår. Kvalitetsmodellen Socialtilsynet vurderer kvaliteten hos tilbuddet ud fra en Kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er et dialogbaseret redskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet. Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af 6, stk. 2, i lov om socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen i tilbuddene. For hvert kriterium er fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis. Vurderingen af et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under hensyn til tilbuddets karakter og målgruppe. n af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets samlede vurdering af, om tilbuddet har den fornøden kvalitet. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden for rammerne af temaet. Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer og kriterier bedømmes ved henholdsvis godkendelse og det driftsorienterede tilsyn. Temaer - Uddannelse og beskæftigelse - Selvstændighed og relationer - Målgruppe, metoder og resultater - Sundhed og Trivsel - Organisation og ledelse - Kompetencer - Fysiske rammer I kvalitetsmodellen er både 'Gennemsnitlig bedømmelse' på temaniveau og '' på indikatorniveau angivet ud fra følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. 3

4 Stamoplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Gutfeldtshave Hovedadresse Gutfeldtsvej Hørsholm Kontaktoplysninger Tlf: Hjemmeside: Tilbudsleder CVR nr. Inge-Lise Karvinen Virksomhedstype Tilbudstyper Offentlig 107 (midlertidigt botilbud til voksne) Pladser i alt 7 Målgrupper 18 til 35 år (opmærksomhedsforstyrrelse) 18 til 35 år (selvskadende adfærd, indadreagerende adfærd, andet socialt problem) 18 til 35 år (angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse) 4

5 Resultat af tilsynet Status for godkendelse Tilsynet er gennemført Godkendt Tilsynet er udført af Tilsynskonsulenter Indebar tilsynet et fysisk besøg Dato for tilsynsbesøg Socialtilsyn Hovedstaden Lars Thomsen (Tilsynskonsulent) Laura Nørskov Juul (Tilsynskonsulent) Ja : Gutfeldtsvej 4, 2970 Hørsholm (Anmeldt) Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet Denne rapport er skrevet på baggrund af et anmeldt driftsorienteret tilsyn i Gutfeldtshave den 25. juli Tilbuddet er godkendt til 7 pladser i henhold til SEL 107, for borgere i alderen år med psykiske lidelser personlighedsforstyrrelser, forandret virkelighedsopfattelse, depression og angst. Tilbuddets faglige tilgange er på Tilbudsportalen beskrevet som anerkendende, miljøterapeutisk, narrativ, Recovery-understøttende og rehabiliterende, Der er desuden beskrevet akupunktur som metode. Socialtilsynet vurderer, at borgerne grundlæggende trives i tilbuddet, men i perioder kan være udfordret af udsving i deres individuelle situation. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets indsats tager udgangspunkt i en rimelig klart defineret målgruppe, og at de udmeldte tilgange og metoder er relevante i forhold til målgruppens forudsætninger og behov. Socialtilsynet vurderer samtidigt, at der aktuelt er visiteret borgere udenfor målgruppen til tilbuddet. Socialtilsynet opstiller på den baggrund opmærksomhedspunkt om, at tilbuddets ledelse tager stilling til, om tilbuddet vil ansøge om væsentlige ændringer af eksisterende godkendelse med udgangspunkt i ændret målgruppe. Medarbejdernes kompetencer og faglige kvalifikationer står i relevant forhold til borgernes behov og understøtter, at borgerne modtager individuelt tilrettelagt støtte alt efter den enkeltes behov, ønsker og forudsætninger. Socialtilsynets vurdering skal ses i lyset af tilbuddets nuværende godkendte målgruppe. Tilbuddet opstiller mål og delmål på baggrund af handleplan, og der beskrives opsamlingen af indsats og daglige notater. Medarbejdere og ledelse udtaler fokus på tilbuddets samlede dokumentation og der er planlagt undervisning for at opkvalificeres såvel den enkelte medarbejder som den konkrete dokumentation. Det er yderligere socialtilsynets vurdering, at Gutfeldtshaves indsats som udgangspunkt er med til at sikre borgernes mulighed for selvbestemmelse og inddragelse. Tilbuddet formår at møde borgerne respektfuldt og professionelt, hvilket også medfører, at borgerne får forudsætninger for at møde hinanden med respekt. Socialtilsynet vurderer, at der ikke sker magtanvendelser i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer videre, at tilbuddets drift varetages på faglig og kompetent vis, og at ledelse og medarbejdere udfører opgaverne ud fra relevant kunnen og erfaring, som modsvarer borgernes behov og forudsætninger. Tilbuddets fysiske rammer fremstår velholdt, rene og pæne placeringen er relevant i forhold til borgernes behov og forudsætninger. Særligt fokus i tilsynet 5

6 Kvalitetsmodellens tema 4, sundhed og trivsel, kriterium 4-7, indikator 4a - 7a Kvalitetsmodellens tema 7, fysiske rammer, kriterium 14, indikator 14a - a14c. Desuden er de øvrige temaer, kriterier og indikatorer gennemskrevet i forbindelse med dette tilsyn. Opmærksomhedspunkter Socialtilsynet vurderer, at der er visiteret borgere til tilbuddet, som ligger udenfor den målgruppe, som tilbuddet er godkendt til at modtage. Socialtilsynet anbefaler på den baggrund, at tilbuddets ledelse tager initiativ til at ansøge om væsentlig ændring af tilbuddet nuværende godkendelse eller om dispensation for borgere udenfor tilbuddets målgruppe hos Socialtilsyn Hovedstaden. Socialtilsynet forventer at modtage relevant ansøgning fra tilbuddets ledelse snarest, og vil desuden følge op på dette forhold indenfor 1 måned efter at denne rapport er uploadet på Tilbudsportalen. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets fælleslejlighed også anvendes til andre borgere end de 7, som er indskrevet i tilbuddet. Socialtilsynet anerkender, at det i henhold til borgernes behov og forudsætninger, er pædagogisk hensigtsmæssigt at understøtte samvær og netværksdannelse på denne måde. I følge lov om socialtilsyn er det imidlertid alene udgifter til tilbuddets drift og udvikling, som kan medtages i tilbuddets takst. Eftersom de eksterne borgere ikke er indskrevet i tilbuddet, kan udgifter i forbindelse med deres benyttelse af fællesrummet ikke afholdes over tilbuddets budget. Socialtilsynet opstiller derfor som opmærksomhedspunkt, at tilbuddets ledelse tager initiativ til at vurdere, hvordan konstruktionen kan lovliggøres i henhold til lov om socialtilsyn. Der er tale om et opmærksomhedspunkt, som også har været opstillet i forhold til det seneste tilsyn af Gutfeldtshave. Derfor forventer socialtilsynet, at tilbuddets ledelse kan forelægge de konkrete overvejelser for socialtilsynet indenfor 2 måneder efter at denne rapport er uploadet på Tilbudsportalen. 6

7 Vurdering af temaet Temavurdering Uddannelse og beskæftigelse Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og/eller beskæftigelse er et væsentligt aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes behov og forudsætninger stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte paratheden og mulighederne for uddannelse og/eller beskæftigelse for borgerne. Uddannelse og beskæftigelse omfatter såvel ordinær grundskole, uddannelse og beskæftigelse som forskellige former for særlige grundskole-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud eller samværs- og aktivitetstilbud. For børn under den skolepligtige alder er dagtilbud et væsentligt element i forhold til barnets udvikling og læring. Det er desuden vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, der er nødvendige for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller beskæftigelse opnås. Vurdering af tema Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet arbejder aktivt i forhold til at inkludere borgerne i samfundslivet bl.a. igennem motivation og støtte i forhold til uddannelse, beskæftigelse samt samværs- og aktivitetstilbud. Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne overordnede mål for opholdet, hvor delmål for uddannelse, beskæftigelse og samværs- eller aktivitetstilbud opstilles, og der følges op herpå. Det fremgår endvidere af tilbuddets dokumentation, at borgerne grundlæggende er motiveret til at følge aktiviteterne, deres forudsætninger taget i betragtning. Dette understøttes af udsagn fra borgerne. Socialtilsynet er endvidere opmærksom på, at tilbuddet indgår i et samarbejde med relevante partnere som Jobcenter og uddannelsesinstitutioner uden at fratage borgeren ansvaret for egen udvikling. Gennemsnitlig vurdering 4,5 Udviklingspunkter Kriterium 01 Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse af kriterium 7

8 Samlet set vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet indenfor deres målsætning og set i forhold til målgruppens forudsætninger på relevant vis understøtter borgernes uddannelse og beskæftigelse. Der lægges vægt på, at medarbejdere kan beskrive, hvorledes overordnede mål for borgernes ophold i tilbuddet omsættes i mere individuelle, konkrete mål for borgernes uddannelse og beskæftigelse, samt understøttes af pædagogisk handling med udgangspunkt i tilbuddet valgte metoder. Dette understøttes af udsagn fra borgerne, som desuden udtaler, at medarbejderne er meget opmærksomme på at støtte borgerne i forhold til deres ønsker og muligheder omkring uddannelse og beskæftigelse. Borgerne udtaler desuden, at det i nogle situationer kan være vanskeligt at bo i tilbuddet og samtidigt studere, forbi der kan være uro, især om aftenen. Socialtilsynet er endvidere opmærksom på, at tilbuddets målgruppe er rimelig homogen, samt at medarbejderne kan beskrive, hvordan dette skabere dynamik i hverdagen, hvilket igen omsættes til at støtte borgene i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Indikator 01.a af Indikator 01.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte borgernes skolegang, uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og aktivitetstilbud, og der følges op herpå. 5 (i meget høj grad opfyldt) Det fremkommer i interview med medarbejderne, at der opstilles mål for borgernes uddannelse og beskæftigelse og følges op herpå, men at der tages udgangspunkt i den enkelte borgers særlige situation og forudsætninger. Således vil der for enkelte borgeres vedkommende være tale om mere overordnede mål, hvor der altid også er fokus på uddannelse og beskæftigelse. Dette understøttes af udsagn fra borgerne. Socialtilsynet kan ved dokumentgennemgang konstatere, at der for 2 udvalgte borgere er opstillet overordnede mål for borgerens ophold i tilbuddet, og at der i disse mål også er beskrevet delmål vedr. uddannelse og beskæftigelse. På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren til at være opfyldt i meget høj grad. Indikator 01.b af Indikator 01.b Borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller samværs- og aktivitetstilbud. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller grundskoletilbud. 4 (i høj grad opfyldt) Det fremkommer i interview med medarbejdere, at 2 borgere er i uddannelse, mens de øvrige borgere er enten i konkrete afklaringsforløb eller venter på at starte på uddannelse- eller beskæftigelsesforløb. Borgerne udtaler, at de er i henholdsvis uddannelsesforløb og skal starte beskæftigelse indenfor nær fremtid. Ved stikprøve under tilsynsbesøget af tilbuddets dokumentation omkring 2 borgere fremgår det, at en borgere er i uddannelsesforløb. På baggrund af ovenstående vurderes indikatoren til at være opfyldt i høj grad. Indikator 01.c Udgået fra d. 1 januar

9 Vurdering af temaet Temavurdering Selvstændighed og relationer Et centralt mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og netværk, herunder at tilbuddet understøtter børnene og/eller de unge i at deltage i fritidsaktiviteter. Det er vigtigt, at tilbuddet medvirker til, at borgerne opnår de kompetencer, som dette kræver, og opnår færdigheder, der kan lette den daglige tilværelse, forbedre borgernes livskvalitet og fremme de enkelte borgeres mulighed for så vidt muligt at kunne klare sig selv. For børn og/eller de unge gælder det, at tilbuddet forbereder dem til et selvstændigt voksenliv. Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod disse mål, og at det afspejles i tilbuddets åbenhed mod samt involvering i og af det omkringliggende lokal- og civilsamfund. Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet understøtter borgerne i deres relationer til familie og øvrige netværk. For børn og unge er det væsentligt, at tilbuddet har opmærksomhed på at understøtte gode relationer til eventuelle søskende og til venner. Det er desuden centralt, at børnene og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv betydning for deres liv. Vurdering af tema Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet grundlæggende arbejder aktivt i forhold til at understøtte borgernes selvstændighed og relationer, bl.a. igennem støtte til at fastholde og udvikle sociale netværk. Der er opstillet individuelle og konkrete mål omkring borgernes selvstændighed og sociale kompetencer, målene justeres løbende. Socialtilsynet vurderer desuden, at tilbuddet aktivt tilbyder borgernes pårørende at være en del af tilbuddets daglige liv i det omfang, som borgerne ønsker det. Gennemsnitlig vurdering 4,3 Udviklingspunkter Kriterium 02 Tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed af kriterium 9

10 Samlet set vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet indenfor deres målsætning og set i forhold til målgruppens forudsætninger, styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed på relevant vis, Socialtilsynet lægger i bedømmelsen vægt på, at der udarbejdes individuelle mål for den enkelte borger i forhold til udvikling af sociale kompetencer. Desuden lægges der vægt på, at medarbejderne kan beskrive, hvorledes tilbuddet understøtter borgernes ønsker for udvikling af sociale kompetencer og samvær med familie, venner og bekendte udenfor tilbuddet. Dette understøttes af udsagn fra borgerne. Socialtilsynet lægger endvidere vægt på, at medarbejderne samstemmende fortæller, hvordan udvikling af borgernes sociale kompetencer og selvstændighed i høj grad understøttes af fællesskabet i tilbuddets fælleslejlighed, og giver eksempler herpå. Desuden lægges der vægt på, at borgerne beskriver, hvordan personalet i hverdagen understøtter borgerne i at blive motiveret til at indgå i sociale sammenhænge udenfor tilbuddet. Socialtilsynet er samtidig opmærksom på, at borgerne ikke er enige omkring mulighederne for at have familie og venner på besøg i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at dette bunder i forskellige behov og forudsætninger hos borgerne, og at tilbuddet i den forbindelse skal være opmærksomme på, at der ikke visiteres borgere med stort støttebehov til tilbuddet, også set i forhold til at kunne håndtere en selvstændig bolig i et fællesskab. Indikator 02.a af Indikator 02.a Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå. 5 (i meget høj grad opfyldt) Socialtilsynet bedømmer indikatoren til at være opfyldt i meget høj grad. Til grund for bedømmelsen lægger Socialtilsynet, at det i interview med medarbejderne fremkommer, at der med udgangspunkt i den enkelte borgers sociale handleplan, opstilles konkrete mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Det omtales, at dette som regel er et overordnet fokus på alle borgernes ophold i tilbuddet. Der gives under interview eksempler på mål, og hvordan der følges op herpå. Dette understøttes af udsagn fra borgerne, som udtaler, at der er opstillet mål for, hvordan borgerne og medarbejderne skal arbejde med at udvikle borgerens sociale kompetencer og selvstændighed. Det beskrives, at målene løbende justeres i forhold til udviklingen. Det lægges endvidere til grund for bedømmelsen, at Socialtilsynet ved stikprøve af dokumentation af tilbuddets praksis kan konstatere, at der er opstillet konkrete individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Indikator 02.b af Indikator 02.b Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund. 4 (i høj grad opfyldt) Det fremkommer i interview med medarbejderne, at flere af borgerne igennem deres uddannelsestilbud indgår i sociale sammenhænge med borgere udenfor tilbuddet, mens andre borgere kommer i f.eks. lokale træningscentre og særlige grupper for psykisk syge unge. Det beskrives, at medarbejderne konkret støtter borgerne med at passe tidspunkter og understøtte borgernes struktur i hverdagen. Det fremgår af interview med borgerne, at de indgår i forskellige sociale netværk, både indenfor og udenfor tilbuddet, og at personalet understøtter dette igennem samtaler og ved konkret at tage med borgerne til forskellige arrangementer, hvis de ønsker det. Det nævnes desuden, at enkelte borgere i tilbuddet har et stort behov for at være i tæt kontakt med venner og andet socialt netværk, og at det kan udfordre deres muligheder for at indgå i sociale aktiviteter i det omgivendes samfund. På baggrund af ovenstående vurderes indikatoren til at være opfyldt i høj grad. 10

11 Indikator 02.c af Indikator 02.c Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen. 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsynet bedømmer indikatoren til at være opfyldt i høj grad. Til grund for bedømmelse lægges, at det i interview med medarbejderne fremkommer, at borgerne har kontakt til familie og venner i forhold til deres ønsker og behov. Det omtales, at der f.eks. kan arrangeres netværksmøder mellem borgere og pårørende, hvor man i fællesskab afstemmer forventninger om kontakt og samvær. Det beskrives endvidere, at medarbejderne har faglig baggrund for også at kunne arbejde med familiære relationer.. Det lægges endvidere til grund, at en borger udtaler, at pårørende og venner er velkomne til at komme i tilbuddet i forhold til borgernes ønsker og behov. Det udtales, at medarbejderne er gode til at understøtte borgerne i at have samvær med pårørende, og at det oftest sker i borgernes egne lejligheder. En anden borger udtaler, at det kan være problematisk at have besøg af venner i tilbuddet, fordi der er særlige regler i tilbuddet, som forhindrer dette. Indikator 02.d Udgået fra d. 1 januar Indikator 02.e Udgået fra d. 1 januar

12 Vurdering af temaet Temavurdering Målgruppe, metoder og resultater Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at der er et klart formål med indsatsen, og at tilbuddets metoder medvirker til at sikre borgernes trivsel og resulterer i den ønskede udvikling for borgerne. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet kan redegøre for dets målsætning, målgruppe (r) og metoder. Herunder er det vigtigt, at tilbuddet kan redegøre for, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de konkrete mål, som tilbuddet i samarbejde med borgerne sætter for de enkelte borgeres udvikling og trivsel. De konkrete mål skal ses i sammenhæng med de mål, der er opstillet fra de anbringende eller visiterende kommuner. Endvidere er det afgørende for kvaliteten, at tilbuddet arbejder med resultatdokumentation og kan sandsynliggøre, at deres indsats opnår en forventet og positiv effekt. Vurdering af tema Det er Socialtilsynets vurdering, at Bofællesskabets pædagogiske referenceramme, som består af en anerkendende tilgang, kombineret med såvel Recovery og systemisk metode, er velegnet til at varetage målgruppens behov. Det tilkendegives endvidere fra borgerne, at de oplever at opnå resultater i forhold til de opstillede mål. Det er desuden socialtilsynets vurdering, at tilbuddets dokumentation til en vis grad tager udgangspunkt i en systematik med beskrivelse af mål, delmål, indsats og opsamlingsdokumenter på baggrund af en SEL 141- handleplan eller bestilling. Socialtilsynet bemærker i den sammenhæng, at tilbuddets ledelse og medarbejdere beskriver et fokus på at opkvalificere dokumentationen, hvilket socialtilsynet også finder relevant. Det er desuden socialtilsynets vurdering, at der aktuelt er visiteret borgere udenfor den af socialtilsynet godkendte målgruppe til tilbuddet. Socialtilsynet opstiller derfor som opmærksomhedspunkt, at tilbuddets ledelse tager initiativ til at ansøge om væsentlig ændring af tilbuddet nuværende godkendelse eller om dispensation for borgere udenfor tilbuddets målgruppe hos Socialtilsyn Hovedstaden. Endelig vurderer socialtilsynet, at tilbuddet med fordel kan beskrive indsats omkring udredning af borgernes samlede situation på Tilbudsportalen, samt at ledelsen tager initiativ til at undersøge og implementere en mere systematisk og metodisk tilgang til denne indsats. Socialtilsynets vurdering bygger på udtalelser under tilsynet om, at tilbuddet foretager udredning af borgernes samlede situation. Det vurderes at tilbuddets arbejde med et udredende sigte qua målgruppens unge alder, retvisenede bør beskrives omkring målgruppe og indsats på Tilbudsportalen, med henblik på at skabe kongruens mellem visitationsafgørelse og indsatsmål. Gennemsnitlig vurdering 3,3 Udviklingspunkter Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse tager initiativ til at vurdere, hvorledes udredning eller observation kan inddrages i tilbuddets faglige tilgange og metoder på et mere systematisk og fagligt niveau. Det fremgår af udsagn fra medarbejderne, at udredning af borgernes situation allerede nu er en opgave, som beskrives i bestilling fra myndighed til tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at der er tale om en meget konkret indsats, som skal hvile på et systematisk og metodisk grundlag for at sikre, at selve opgave udføres på den bedst mulige måde. Kriterium 03 Tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne af kriterium 12

13 Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet som udgangspunkt arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse, men at der aktuelt er visiteret en borger udenfor målgruppen. Det er endvidere socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, som fører til positive resultater for borgerne, men at dette som udgangspunkt alene kan bedømmes i forhold til den målgruppe, som tilbuddet er godkendt til. Socialtilsynet er desuden opmærksom på, at tilbuddets medarbejdere italesætter, at der også arbejdes med at lave en form for udredning af borgernes samlede situation under opholdet. Socialtilsynet finder indsatsen relevant, men gør samtidigt opmærksom på, at tilbuddet ikke beskriver udredning eller observation som en indsats på Tilbudsportalen, ligesom de valgte tilgange og metoder heller ikke understøtter dette i tilstrækkelig grad. Socialtilsynet anbefaler på den baggrund tilbuddets ledelse til at vurdere, hvorledes udredning eller observation kan inddrages i tilbuddets faglige tilgange og metoder på et mere struktureret og fagligt niveau. Det fremgår af udsagn fra ledelse og medarbejdere, at der fremadrettet vil være fokus på, at tilbuddets dokumentation i højere grad skal udarbejdes mere struktureret, således at der er en rød tråd igennem bestillingen fra myndighed, indsats i tilbuddet og opnåede resultater. Det beskrives endvidere, at der er et ønske om også at kunne bruge dokumentationen, således at den i højere grad understøtter faglig sparring og fælles læring. Det er desuden socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet som udgangspunkt udarbejder relevante mål og delmål for borgernes ophold, og at det sker i samarbejde med borgerne. Det nævnes endvidere, at der sker faglig sparring og drøftelser jævnligt, og at disse dokumenteres i mødereferater. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at bestillingsopgaver fra myndighed fremstår noget uens og til dels ukonkrete, og at det kan udfordre tilbuddet på at opstille relevante mål og delmål sammen med borgerne. Socialtilsynet bedømmer desuden, at tilbuddet samarbejder med relevante eksterne parter i forhold til at borgernes mål opnås. Indikator 03.a af Indikator 03.a Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgrupper. 2 (i lav grad opfyldt) Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i lav grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at det af interview med medarbejdere fremgår, at der er visiteret borgere udenfor den af socialtilsynet godkendte målgruppe til tilbuddet. Dette bekræftes af ledelsen samt af socialtilsynet gennemgang af tilbuddets dokumentation. Det lægges endvidere til grund, at det på Tilbudsportalen fremgår, at tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, som socialtilsynet bedømmer er relevante i forhold til den godkendte målgruppe og tilbuddets målsætning, men ikke nødvendigvis i forhold til alle borgerne i tilbuddet. Indikator 03.b af Indikator 03.b Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen. 3 (i middel grad opfyldt) Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i middel grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at det af gennemgang af tilbuddets dokumentation over 2 borgere, udvalgt ved stikprøve fremgår en ikke helt konsekvent systematik i forhold til opstilling af mål og delmål, beskrivelser, opsamlingsdokumenter og dagbogsnotater. Dette understøttes af udsagn fra medarbejderne, som samtidig udtaler, at der endnu mangler en fast struktur for dokumentationen, så den også kan bruges mere hensigtsmæssigt til brug for egen læring og forbedring af indsatsen igennem faglig refleksion. Det læges endvidere til grund for bedømmelsen, at det er udsagn fra medarbejderne fremgår, at der arbejdes på højere kvalitet i tilbuddets dokumentation, og at det forventes at være på plads i løbet af Dette bekræftes af udsagn fra ledelsen, som beskriver dokumentation som et fokus for særlig undervisning i løbet af

14 Indikator 03.c af Indikator 03.c Tilbuddet opnår positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold. 3 (i middel grad opfyldt) Indikatorens cifferbedømmelse er funderet i, at der dokumenteres og følges op på de kommunalt opstillede mål. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at materialet fra myndighed forekommer meget løst formuleret og på den måde kun i meget ringe grad understøtter, tilbuddets muligheder for at opstille relevante mål for indsatsen. Ligesom der redegøres for, at tilbuddet er udfordres på det IT-tekniske niveau, hvor systemet angiveligt ikke er sammenkørt med myndighedens. BOSTED er under implementering teknisk og fagligt i tilbuddet. Indikator 03.d af Indikator 03.d Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte, at målene for borgerne opnås. 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i meget høj grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at medarbejderne beskriver, hvorledes tilbuddet aktivt samarbejde med relevante eksterne aktører så som uddannelsestilbud, Jobcenter, distriktspsykiatri og socialforvaltning for at understøtte, at målene for borgerne opnås. Dette understøttes af tilbuddets dokumentation samt udsagn fra borgerne. 14

15 Vurdering af temaet Temavurdering Sundhed og Trivsel Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at tilbuddets viden og indsats i forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Det kan for eksempel være i forhold til kost, motion, rygning og uhensigtsmæssig brug af rusmidler. Det er endvidere vigtigt, at tilbuddet respekterer borgernes værdighed, autonomi og integritet og herunder sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på at forebygge magtanvendelser, herunder dokumenterer og anvender viden fra eventuelle magtanvendelser til løbende læring og forbedring af indsatsen. Desuden er det væsentligt, at tilbuddet forebygger vold og overgreb. Herunder er det vigtigt, at tilbuddets medarbejdere både har relevant faglig viden om forebyggelse af vold og overgreb set i forhold til tilbuddets målgruppe, og at de kan handle hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb. Vurdering af tema Socialtilsynet vurderer, at borgerne grundlæggende trives i tilbuddet. Dette understøttes af udsagn fra borgerne og medarbejdere, som desuden udtaler at være opmærksomme på, at borgernes individuelle trivsel kan være udfordret i de perioder, hvor borgerne er meget præget af deres totale omsorgssituation. Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at medarbejderne har viden og erfaring på et forventeligt niveau til at understøtte borgerne i forhold til deres fysiske og mentale sundhed. Dette ses eksempelvis i, at medarbejderne har opmærksomhed på at støtte borgerne til at opsøge relevante sundshedsydelser samt at sund kost og motion har både medarbejdernes og borgernes fokus i et omfang, som tilbuddets konstruktion tillader. Det er desuden socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse, og at borgerne sætter pris på dette. Der foretages ikke magtanvendelser i tilbuddet, og tilbuddets pædagogiske indsats forebygger magtanvendelser. Endelig er det socialtilsynets vurdering, at tilbuddet som udgangspunkt forebygger vold og overgreb rettet mod borgerne. Medarbejdere og borgere udtaler samstemmende, at der arrangeres konfliktmægler eller anden form for samtaler, hvis der er situationer, som kalder på dette. Borgerne udtaler desuden, at de føler sig passet på i tilbuddet, og at der ikke er uønskede gæster eller anden form for uro i huset. Socialtilsynet er dog samtidig opmærksom på, at borgernes samlede trivsel og dermed også socialtilsynets konklusion på tema om sundhed og trivsel bygger på, at tilbuddet arbejder ud fra en klar målgruppebeskrivelse. Socialtilsynet vil på den baggrund følge, om en eventuel ændring af tilbuddets målgruppe har indflydelse på borgernes trivsel og de øvrige kriterier under tema sundhed og trivsel. Gennemsnitlig vurdering 4,1 Udviklingspunkter Socialtilsynet vurderer at tilbuddet med fordel kan udvikle sig ved, at bofællesskabet overvejer at indføre løbende drøftelser af overgreb og gråzoner af indgreb i borgernes selvbestemmelsesret. Eksempelvis som løbende punkt på dagsordenen til teammøderne. Dette for at skabe rum til refleksion og med henblik på forbedre indsatsen yderligere. I forhold til overgreb vurderer Socialtilsynet, at bofællesskabet har defineret begrebet overgreb og anbefaler, at dette nedskrives sammen med beredskabet for håndtering af overgreb, således at der foreligger et konkret pædagogisk udgangspunkt for dette. Kriterium 04 Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse. 15

16 af kriterium Socialtilsynet bedømmer, at der grundlæggende er en faglig tilgang og praksis på tilbuddet som understøtter, at den enkelte borger bliver set, hørt og anerkendt. Dette bemærkes af borgerne, som udtaler stor tilfredshed med at blive anerkendt og respekteret af medarbejderne. Socialtilsynet bedømmer, at der er faste møder for borgerne, hvor de har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov. Som et eksempel kan nævnes, at borgerne deltager i ansættelse af personale i tilbuddet. Det ses, at borgerne er tilfredse med at bo i tilbuddet, og at de føler sig set, anerkendt og forstået. Dog er Socialtilsynet også opmærksomme på, at såvel borgere som medarbejdere giver udtryk for, at det er vanskeligt at motivere borgerne til at deltage i husmøder i tilbuddet. Det er Socialtilsynets bedømmelse, at det er grundlæggende vigtigt for borgernes medinddragelse og selvbestemmelse, at de motiveres til at deltage i de fora i tilbuddet, som understøtter dette. Indikator 04.a af Indikator 04.a Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt. 4 (i høj grad opfyldt) Borgerne giver udtryk for, at de inddrages i alt omkring tilbuddets daglige rytme. Det omtales, at der er særlige husregler omkring indtagelse af stoffer og alkohol i husets fællesområder, men at de er tilfredse med reglerne, fordi de støtter borgerne til at holde sig på ret kurs og udvikling. Borgerne udtaler endvidere, at de er med til at evaluere husreglerne. Borgerne omtaler, at det er en kultur i tilbuddet, at man, både i hverdagen og på husmøder, kan drøfte alle emner, og at personalet understøtter, at emnerne drøftes. Borgerne nævner, at ikke alle borgere i tilbuddet møder op til husmøderne. Borgerne nævner, at de tilbydes at deltage i ansættelse af personale. Borgerne giver udtryk for, at medarbejderne grundlæggende respekterer borgerne. Som grundlag for vurderingen, giver borgerne eksempel på respektfulde samtaler, som de har haft med personalet. På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren at være opfyldt i høj grad. Indikator 04.b af Indikator 04.b Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov. 5 (i meget høj grad opfyldt) Medarbejderne udtaler, at borgerne, med udgangspunkt i tilbuddets anerkendende tilgang, inddrages i beslutninger vedr. sig selv og hverdagen i tilbuddet, men at det også er en opgave, som er ganske vanskelig at få borgerne motiveret til. Medarbejderne giver i interview eksempler på, hvordan man tager initiativ til at inddrage borgerne og understøtte deres medbestemmelse i overensstemmelse med deres ønsker og behov, og udtrykker i den sammenhæng fagligt relevante refleksioner over, hvordan man i højere grad kan inddrage borgerne. Medarbejderne beskriver, at borgerne desuden inviteres med til medarbejderne supervision samt ansættelse af personale i tilbuddet. Det beskrives endvidere, at tilbuddets ledelse også understøtter denne proces i hverdagen. Borgerne udtaler, at der er husmøde en gang om måneden, og på mødet beslutter man de væsentlige ting omkring tilbuddets dagligdag. Borgerne omtaler, at personalet gør meget for at motivere alle til at deltage i møderne. På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren at være opfyldt i meget høj grad. Kriterium 05 Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel af kriterium 16

17 Socialtilsynet bedømmer, at borgerne samlet set grundlæggende trives i tilbuddet. Socialtilsynet er dog samtidig opmærksom på, at både borgere og medarbejdere tilkendegiver, at borgerne individuelle trivsel svinger en del. Det omtales, at nogle borgere i perioder har større støttebehov, og at det udfordrer fællesskabet i tilbuddet. Socialtilsynet bedømmer videre, at tilbuddet grundlæggende understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at borgerne giver udtryk for glæde over støtte til især samtaler hos psykolog. Endelig bedømmes det, at tilbuddet har opmærksomhed rettet mod at motivere borgerne til sund kost og motion, men at personalet har forskellige tilgange til, hvordan dette skal afspejles i den daglige pædagogiske praksis, set i forhold til tilbuddets reelle normering og borgernes støttebehov. Socialtilsynet bemærker, at personalet understøtter fysiske aktiviteter, ligesom der i nogle situationer opstilles individuelle mål med henblik på sund kost og motion, og at dette anerkendes af borgerne. Indikator 05.a af Indikator 05.a Borgerne trives i tilbuddet. 3 (i middel grad opfyldt) Socialtilsynet vurderer, at indikatoren er opfyldt i middel grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at det af interview med borgerne fremgår, at deres behov er noget forskellige, hvilket af og til giver sig udtryk i en uhomogen borgergruppe, som ikke har meget til fælles i hverdagen. Det nævnes, at medarbejderne ikke altid er opmærksom på dette eller tager det helt alvorligt. Det lægges endvidere til grund, at medarbejderne vurderer, at borgerne overordnet set trives, men at borgernes trivsel individuelt svinger en del, især på grund af deres særlige behov og forudsætninger. Der gives eksempler herpå. Indikator 05.b af Indikator 05.b Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser. 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i meget høj grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at borgerne giver udtryk for, at de bliver støttet af medarbejderne til at kunne søge læge, tandlæge og andre relevante sundhedsydelser. En borger giver endvidere udtryk for, at medarbejderne har været særlig opmærksom i forhold til en længere sygeperiode hos vedkommende. Dette understøttes af udsagn fra medarbejderne, som endvidere konkret kan beskrive tiltag omkring at motivere borgerne til f.eks. at komme til tandlæge. Medarbejderne beskriver endvidere andre særlige tiltag omkring støtte til borgerne i forhold til besøg hos psykolog m.v.. Indikator 05.c af Indikator 05.c Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed, modsvarer borgernes behov. 4 (i høj grad opfyldt) Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i høj grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at borgerne udtaler, at medarbejderne har viden og gør en indsats omkring borgernes fysiske og mentale sundhed. Borgerne nævner konkret fælles spisning, støtte til sundt liv og motion. En borger udtaler desuden, at der er opstillet konkrete mål omkring motion for at begrænse medicin, og at medarbejderne er opmærksom på dette. Det lægges endvidere til grund, at medarbejderne konkret beskriver, hvorledes den pædagogiske indsat understøtter borgernes særlige behov omkring sundhed og motion, set i forhold til deres forudsætninger. Socialtilsynet er samtidigt opmærksom på, at medarbejderne giver udtryk for, at det nogle gange kan være vanskeligt at motivere borgerne, især til motion, og at dette nok kræver en støtte til borgerne, som der ikke umiddelbart er resurser til. 17

18 Kriterium 06 Tilbuddet forebygger magtanvendelser af kriterium Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet forebygger magtanvendelser. Det lægges til grund, at medarbejdere og borgere udtaler, at der ikke forekommer magtanvendelser eller anden indgriben i borgernes selv- og medbestemmelsesret. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at ledelse og medarbejdere tager udgangspunkt i såvel interne retningslinjer i "Tilbud og rammer for Gutfeldtshave" som i lovgivning i tilrettelægges af den pædagogiske praksis, set i forhold til magtanvendelser. Det lægges endvidere til grund, at tilbuddets medarbejdere udtaler, at de er orienteret om lovgrundlag omkring magtanvendelser samt hvorledes de skal indberette og behandle eventuelle magtanvendelser. Medarbejderne kan endvidere beskrive, hvordan de forholder sig til nødretsbegrebet, samt hvordan de vil håndtere en konkret situation, hvor tilbuddet kan se sig nødsaget til at søge om lov til indgriben i selv- og medbestemmelsesretten for at gennemføre en nødvendig pædagogisk handling. Indikator 06.a af Indikator 06.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at magtanvendelser så vidt muligt undgås. 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i meget høj grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at det af interview med medarbejderne fremgår, hvorledes den daglige pædagogiske praksis tager udgangspunkt i, at der ikke foretages magtanvendelser i tilbuddet. Medarbejderne kan endvidere beskrive, hvorledes de i stedet forsøger at motivere borgerne i situationer, som ellers kunne udvikle sig til eller tendere magtanvendelser. Dette understøttes af udsagn fra borgerne, som endvidere udtaler, at der ikke foretages magtanvendelser i tilbuddet. Endelig lægges det til grund, at socialtilsynet ikke har modtaget indberetning om magtanvendelser i tilbuddet. Indikator 06.b af Indikator 06.b Tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og følge op på disse med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. 3 (i middel grad opfyldt) Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i middel grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at medarbejderne kan beskrive, hvorledes man konkret har forholdt sig til socialtilsynets kritik af håndtering af borgers adfærd i fællesrummet og tilrettelagt en pædagogisk indsats for at imødegå denne faglige udfordring mest hensigtsmæssigt. Det lægges endvidere til grund, at der i følge medarbejderne ikke sker en løbende drøftelse af hændelser, som kunne opfattes som magtanvendelser, men at dette drøftes ad hoc, hvis de opstår. Tilbuddet har ikke indberettet og gennemført magtanvendelse i det seneste år og på den baggrund heller ikke drøftet magtanvendelser. Kriterium 07 Tilbuddet forebygger vold og overgreb af kriterium 18

19 Det er socialtilsynets bedømmelse, at tilbuddet som udgangspunkt forebygger vold og overgreb rettet med borgerne. Det lægges til grund, at både borgere og medarbejdere beskriver, at der arrangeres mæglingssamtaler mellem borgere, som er blevet uenige, og at alle er glade for denne løsning. Det lægges endvidere til grund, at nogle borgere beskriver eksempel på, at de har fået redskaber til at håndtere en periode med en psykotisk medbeboer, samt at medarbejderne konstruktivt medvirkede til at få løst op for situationen. Endelig lægges det til grund, at borgerne grundlæggende føler sig passet på af medarbejderne, og at der ikke er problemer med stoffer eller lignende i tilbuddet. Socialtilsynet er dog samtidig opmærksom på, at nogle borgere omtaler en del konflikter i tilbuddet i hverdagen, primært fordi nogle borgere ikke socialt kan begå sig i fællesskabet og derfor udfordrer det. Dette gælder også borgere, som kommer i tilbuddets fællesrum til aftalte arrangementer. Indikator 07.a af Indikator 07.a Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold eller overgreb i tilbuddet. 4 (i høj grad opfyldt) Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i høj grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at medarbejderne beskriver, hvorledes de inviterer borgerne til mæglingssamtaler, når der er uenigheder eller uvenskab mellem borgerne. Dette understøttes af udsagn fra borgerne, som desuden omtaler, at der af og til er konflikter borgerne imellem, og at medarbejder ikke altid er opmærksom på dem, men først bliver det i løbet af et stykke tid. Borgerne nævner endvidere, at der også kan være konflikter med de borgere, som kommer i fællesrummet til arrangementer ind i mellem. Indikator 07.b Udgået fra d. 1 januar

20 Vurdering af temaet Temavurdering Organisation og ledelse En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse. En kompetent og ansvarlig ledelse er blandt andet kendetegnet ved at drive tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetage den daglige drift. Vurdering af tema Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet grundlæggende ledes kompetent og relevant med udgangspunkt i lederens faglige og ledelsesmæssige erfaring. Medarbejdere og borgere udtrykker desuden stor tillid til lederen. Socialtilsynet vurderer desuden, at medarbejdere og ledelse modtager relevant ekstern supervision, og er i den forbindelse opmærksom på, at borgerne inviteres til at deltage i medarbejdernes supervision i de situationer, hvor det giver mening. Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at der med udgangspunkt i tilbuddets nuværende målgruppe, at tilstrækkelig personaleresurser, og at medarbejderne har relevant uddannelse og erfaring. Socialtilsynet er dog samtidig opmærksom på, at ledelse, medarbejdere og borgere udtaler, at når der opstår situationer, hvor borgerne har brug for mere støtte, så udfordrer dette tilbuddets daglige drift og resurser. Tilbuddets personalegennemstrømning er meget lav, mens sygefraværet er noget højt. Det fremgår, at det aktuelle sygefravær er faldende, og at fraværet skyldes særlige omstændigheder. Gennemsnitlig vurdering 4,1 Udviklingspunkter Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse tager initiativ til at undersøge mulighederne for at tilføre yderligere resurser til tilbuddet, set i forhold til borgernes behov og forudsætninger. Kriterium 08 Tilbuddet har en kompetent ledelse af kriterium Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddet har en faglig kompetent leder med relevant uddannelse, der udfører en tillidsbasseret ledelsesstil. Medarbejderne beskriver sammenstemmende en demokratisk og kompetent ledelsesform. Social tilsynet bedømmer at leder relevant er reflekteret i forhold til, at der foreligger en række opgaver i tilbuddet i forhold til økonomi/budget, revisitation af borgerne og de pædagogiske opgaver, lovgivning omkring magtanvendelser m.m. Indikator 08.a af Indikator 08.a Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. 4 (i høj grad opfyldt) Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i høj grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at lederen kan redegøre for, hvorledes tillidsbaseret ledelse konkret omsættes 20

21 ved at uddelegere opgaverne til den enkelte medarbejder, som også i første omgang har ansvaret for at løse opgaverne. Lederen giver andre eksempler på, hvordan tillidsbaseret ledelse skal forstås i praksis, samt hvordan vedkommende som leder understøtter den enkelte medarbejder til at finde løsninger. Lederen kan desuden klart beskrive, hvordan de overordnede strategier for tilbuddets drift og udvikling sker i et samspil mellem leder og koordineringsgruppe, som består af repræsentanter fra alle enheder i den organisation, som tilbuddet er en del af. Det tydeliggøres, at lederen har den endelige beslutning, men at der alligevel er en kultur som understøtter, at både medarbejdere og ledelse tager ansvar for tilbuddets daglige drift. Socialtilsynet er i den forbindelse opmærksom på, at der aktuelt er visiteret borgere udenfor målgruppe til tilbuddet. Tilbuddets leder indgår i visitationen til tilbuddet, og socialtilsynet bedømmer derfor, at lederens position skal medvirke til at sikre, at tilbuddet arbejder med afsæt i en tydelig målgruppebeskrivelse. Borgere og medarbejdere udtrykker tillid til tilbuddets leder. Borgerne fortæller at de også har mulighed for at få kontakt til leder, når det er nødvendigt. Indikator 08.b af Indikator 08.b Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere. 5 (i meget høj grad opfyldt) Den ciffermæssige indikatorbedømmelse er funderet i, at det fremgår af interview med leder og medarbejdere, at de modtager såvel ledelses - som fagrelevant og individuel supervision efter behov. Lederen deltager i supervision med personale, hvis der er særlige sager, som skal drøftes. Dette udtrykkes der tilfredshed med. Socialtilsynet er endvidere opmærksom på, at borgerne inviteres til at deltage i medarbejdernes supervision i situationer, hvor det forventes at give en mening for begge parter. På denne baggrund bedømmes indikatoren til at være opfyldt i meget høj grad. Kriterium 09 Tilbuddets daglige drift varetages kompetent af kriterium Socialtilsynet bedømmer, at tilbuddets daglige drift grundlæggende varetages kompetent. Socialtilsynet lægger til grund for bedømmelsen, at borgerne giver udtryk for, at der som udgangspunkt er de nødvendige personaleresurser, set i forhold til deres behov og forudsætninger. Borgerne giver desuden udtryk for, at akuttelefonen giver dem tryghed i de perioder, hvor der ikke er medarbejdere i tilbuddet. Det lægges endvidere til grund, at tilbuddets personalegennemstrømning er meget lav, mens sygefraværet er noget højt. Socialtilsynet bedømmer dog på baggrund af medarbejdernes udtalelser, at der er tale om en særlig situation, og at der aktuelt er noget mindre sygdom blandt medarbejderne i tilbuddet. Endelig er socialtilsynet opmærksom på, at det ved tidligere tilsyn er fremgået, at tilbuddets ledelse fandt den samlede normering i tilbuddet lav, set i forhold til Hørsholm Kommunes kvalitetsstandard på området. Socialtilsynet noterer i den sammenhæng, at såvel borgere som medarbejdere giver udtryk for, at der alene er resurser til at udføre de mest grundlæggende pædagogiske og omsorgsmæssige opgaver i tilbuddet. Der fremkommer således eksempler fra borgerne om, at de i perioder har brug for mere støtte, end der reelt set er til rådighed i tilbuddet. Socialtilsynet har endvidere i denne rapports tema 4 beskrevet, at borgernes mulighed for inddragelse i processer omkring selv- og medbestemmelse og dermed borgernes samlede trivsel, også kan være udfordret i perioder. Socialtilsynet anbefaler på den baggrund, at tilbuddets ledelse tager initiativ til at undersøge mulighederne for at tilføre yderligere resurser til tilbuddet. Indikator 09.a af Indikator 09.a Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer. 3 (i middel grad opfyldt) Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i middel grad, idet der også henvises til tekst i kriterium 9. Til grund for bedømmelsen lægges den målgruppebeskrivelse, som tilbuddet er godkendt til af socialtilsynet. 21

22 Det lægges endvidere til grund, at det af tilbuddets dokumentation fremgår, at alle medarbejdere har relevante kompetencer, set i forhold til borgernes behov og forudsætninger. Endvidere lægges det til grund, at medarbejderne giver udtryk for en faglig vurdering af, at personaleressourcerne matcher målgruppens behov for nuværende. Dette understøttes af udsagn fra borgerne, som dog også giver udtryk for, at medarbejderne i nogle perioder kan være presset på tid i tilbuddet. Borgerne giver også udtryk for, at medarbejdernes uddannelse og erfaring er relevant. set i forhold til målgruppen. Indikator 09.b af Indikator 09.b Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. 5 (i meget høj grad opfyldt) Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i meget høj grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at det af tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen fremgår, at personalegennemstrømningen er 1, hvilket er meget lavt set i forhold til sammenlignelige arbejdspladser. Indikator 09.c af Indikator 09.c Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. 3 (i middel grad opfyldt) Indikatoren er bedømt til at være opfyldt i middel grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at det af tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen fremgår, at sygefraværet er 24,6, hvilket er noget højere end sammenlignelige arbejdspladser. Socialtilsynet er samtidig opmærksom på, at medarbejderne udtaler, at tallet skyldes særlige omstændigheder, og at sygefraværet aktuelt er faldet. Borgerne giver desuden udtryk for, at der ikke aflyses aftaler på grund af sygdom blandt medarbejderne. 22

23 Vurdering af temaet Temavurdering Kompetencer Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de faglige, relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige i forhold til tilbuddets målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender, samt borgernes aktuelle behov. Herunder skal børn og unge sikres en tryg hverdag og opvækst med nære og stabile relationer. Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes. Det er et vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på borgernes retssikkerhed. Vurdering af tema Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne har relevante kompetencer til at varetage målgruppens behov og anvende de faglige tilgange og metoder, der benyttes på tilbuddet, set i forhold til den nuværende målgruppe. Medarbejdergruppen har tilsammen en bred erfaring indenfor målgruppen og redegør gennem praksiseksempler for, hvordan de omsætter teori til praksis. Ligeledes anerkender socialtilsynet, at der bruges ressourcer på relevant efteruddannelse. Socialtilsynet noterer sig, at drøftelser vedrørende faglige tilgange og metoder foregår på team- og personalemøder, samt gennem tilrettelagte temadage. Socialtilsynet vurderer, at en mere systematisk opsamling af teoretisk viden i hverdagen vedrørende de faglige tilgange og metoder vil øge mulighederne for læring og vidensdeling. Socialtilsynet vurderer endvidere, at tilbuddet kan lægge et større fokus på at beskrive og italesætte, hvorledes ny viden om tilbuddets målgruppe og metoder implementeres i den daglige pædagogiske praksis. Gennemsnitlig vurdering 4 Udviklingspunkter Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse tager initiativ til at beskrive, hvordan ny viden om tilbuddets målgruppe og metoder implementeres i den daglige pædagogiske praksis. Socialtilsynet beskriver i denne rapport, at borgerne kun vanskeligt kan motiveres til at deltage i fælles arrangementer eller fravælger kontakt til medarbejdere. Socialtilsynet anbefaler på den baggrund tilbuddets ledelse til at undersøge, om dette kan skyldes et større støttebehov, end tilbuddet kan tilbyde, eller om der kan igangsættes faglig kompetenceudvling for at imødegå denne faglige udfordring. Kriterium 10 Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder af kriterium 23

24 Socialtilsynet bedømmer på baggrund af interview med borgere og medarbejdere, at tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder. Socialtilsynet er dog samtidigt opmærksom på, at medarbejderne observerer udfordringer i forhold til at motivere borgerne i forhold til at indgå i sociale relationer i tilbuddet. Der nævnes konkret, at borgerne ikke kommer til fælles arrangementer eller fravælger kontakt til medarbejdere og andre beboere for i stedet af opsøge venner udenfor tilbuddet. Socialtilsynet har ikke kunne identificere, om der reelt set er tale om borgere, som har et større støttebehov, end tilbuddet har mulighed for at stille op, eller om ledelse og medarbejdere kan arbejde mere målrettet på kompetenceudvikling i forhold til tilbuddets valgte metoder for at imødegå denne faglige udfordring. Som nævnt andetsteds i denne rapport kan der være tale om, at de aktuelle borgere i tilbuddet har behov for større støtte eller andre metodiske tilgange, end medarbejderne har forudsætning for at kunne tilbyde. Socialtilsynet vil på den baggrund have fokus på tema 5 - kompetencer ved det kommende tilsynsbesøg. Socialtilsynet bedømmer desuden, at medarbejderne yderst relevant reflekterer over tilbuddets overordnede faglige tilgange og metoder, og hvordan de anvendes igennem eksempler fra hverdagen. Dette understøttes af udsagn fra borgerne, som giver udtryk for, at medarbejderne forstår deres situation og kan sætte sig ind i den. Borgerne beskriver endvidere en følelse af, at medarbejderne vil dem, og er opsøgende i den daglige kontakt med borgerne. Indikator 10.a af Indikator 10.a Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsynet bedømmer indikatoren til at være opfyldt i høj grad. Til grund for bedømmelsen lægger Socialtilsynet, at det fremgår af dokumentation af medarbejdernes baggrund, at de har relevant uddannelse samt erfaring med den målgruppe, som er godkendt af socialtilsynet. Desuden lægges det til grund, at medarbejdergruppen samlet set har modtaget undervisning i den systemiske - narrative tilgang, som tilbuddet angiver at anvende, samt at det beskrives, at enkelte medarbejdere tilbydes relevant uddannelse som hhv. familieterapeut og omkring borgere med ADHD. Dette beskrives endvidere på Tilbudsportalen samt i dokumenter om tilbuddets drift og udvikling. Det lægges endvidere til grund, at lederen kan beskrive en tilgang til alene at ansætte medarbejdere med relevant uddannelse og erfaring, set i forhold til målgruppens særlige behov og forudsætninger. Det lægges yderligere til grund, at lederen giver udtryk for, at der som udgangspunkt er en overordnet strategi for at medarbejdernes kompetencer skal udvikles i forhold til tilbuddets målgruppe og metoder, men at der i nogle tilfælde også tages udgangspunkt i enkelte borgeres specielle udfordringer som f.eks. ADHA. og neuropædagogik. Det fremgår dog kun tøvende i interview med leder og medarbejdere, hvordan konkret ny viden om tilbuddets målgruppe og metoder implementeres i den daglige pædagogiske praksis, samt hvordan tilbuddets medarbejdere samlet set grundlæggende orientere sig i det faglig felt i hverdagen. Indikator 10.b af Indikator 10.b Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer. 4 (i høj grad opfyldt) Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad. Til grund for bedømmelsen lægges, at tilbuddets medarbejdere i interview kan beskrive og forklare igennem eksempler, hvordan den overordnede systemisk-narrative tilgang skal omsættes til pædagogisk praksis. Dette understøttes desuden af udsagn fra borgerne, som udtaler, at de selv vurderer, at de udvikler kompetencer til at kunne komme sig og klare sig uden så meget støtte fremadrettet. Det lægges endvidere til grund, at borgerne giver udtryk for, at medarbejderne grundlæggende har relevante kompetencer, og at de for det meste er i stand til at sætte sig ind i borgernes situation. Borgerne giver i interview konkrete eksempler på, hvordan medarbejderne understøtter borgerne i hverdagen. Det nævnes endvidere, at medarbejderne for det meste er opsøgende i kontakten med borgerne, og ellers forklarer borgerne, hvorfor de vælger at gribe tingene an konkret. 24

25 Endelig lægges det til grund, at medarbejderne udtaler, at nogle borgeres særlige behov og forudsætninger, gør det vanskeligt for medarbejderne at motivere borgerne til at indgå i sociale relationer, f.eks. ved at deltage i fællesarrangementer eller i højere grad at tilvælge tilbuddet i stedet for venner. Se endvidere tekst i kriterium 10 i denne rapport. Kriterium 11 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar Kriterium 12 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar Kriterium 13 Udgået med underliggende indikatorer fra d. 1 januar

26 Vurdering af temaet Temavurdering Fysiske rammer De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om borgernes liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er derfor væsentligt, at tilbuddets omgivelser, indretning, faciliteter og stand understøtter målgruppens behov og formålet med indsatsen, herunder at de fysiske rammer inde og ude tilgodeser borgernes trivsel og tryghed samt ret til privatliv. Vurdering af tema Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets fysiske rammer grundlæggende understøtter borgernes udvikling og trivsel, blandt andet igennem selve konstruktionen med individuelle boliger, som er placeret tæt på fællesarealer. Tilbuddet omfatter individuelle boliger, som fremstår velindrettede og velholdte samt fællesrum, hvor borgerne dels kan spise sammen og have anden samvær, samt dyrke forskellige former for aktiviteter, alt efter deres eget ønske og behov. Tilbuddet er placeret i centrum af Hørsholm og tæt på kollektiv trafik med mulighed for indkøb, aktiviteter og lignende. Tilbuddet fremstår generelt pænt og rent og borgerne giver samstemmende udtryk for, at de trives i tilbuddet, som de betragter som deres hjem. Socialtilsynet er opmærksom på, at medarbejderne italesætter, at tilbuddets fællesrum skal danne rammen om fælleskab, men at borgerne kun til en vis grad møder op til dette. Gennemsnitlig vurdering 4,7 Udviklingspunkter Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddets ledelse tager initiativ til at undersøge, om der kan installeres komfur eller lignende i alle lejligheder. På den måde kan tilbuddet i højere grad arbejde med botræning til borgerne i forbindelse med opholdet i tilbuddet. Kriterium 14 Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel af kriterium Samlet set vurderer Socialtilsynet, at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel, set i forhold til målgruppens ønsker og særlige behov. Der lægges vægt på, at tilbuddets fysiske rammer grundlæggende tilgodeser borgernes mulighed for træning af selvstændighed i egen bolig samt af sociale relationer i fællesskabet. Socialtilsynet er samtidig opmærksom på, at medarbejderne beskriver, hvorledes tilbuddets fællesrum bruges til arrangementer af forskelig karakter, som skal være med til at skabe fællesskab og trivsel blandt tilbuddets borgere. Borgerne nævner dog, at de ikke føler sig motiveret til at møde op, og at fællesrummet alene bruges af borgere, som bor udenfor tilbuddet. Der er yderligere lagt til grund for vurderingen, at tilbuddet generelt fremstår velholdt, pænt og rent Indikator 14.a Borgerne trives i de fysiske rammer. 26

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Gutfeldtshave 20-02-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud Baseret på socialtilsynenes kvalitetsmodel til brug ved nygodkendelser af tilbud. Ansøger bedes beskrive hvordan de

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbuddet Parkvej 12 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej 2 06-11-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Bofællesskabet Gl. Holtegade. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Bofællesskabet Gl. Holtegade. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Gl. Holtegade Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rosen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rosen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rosen Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie 19-06-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rosen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rosen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rosen 29-04-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skibbyhøj. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skibbyhøj. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skibbyhøj Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Birkerød Parkvej Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nygodkendelsesrapport

Nygodkendelsesrapport Nygodkendelsesrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhus Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhus ApS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhus ApS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhus ApS 13-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rosen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rosen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rosen 14-06-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Boligerne Sophie Magdelenes Vej 4. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Boligerne Sophie Magdelenes Vej 4. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Boligerne Sophie Magdelenes Vej 4 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: CROS. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: CROS. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: CROS Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Socialpsykiatrisk botilbud Klintegården. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Socialpsykiatrisk botilbud Klintegården. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Socialpsykiatrisk botilbud Klintegården Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken Temaer/ indikatorer Dato for tilsynsbesøg Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator

Læs mere

Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104)

Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) 1 Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhøjens Botilbud A/S Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhøjens Botilbud A/S Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhøjens Botilbud A/S 12-06-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opgangsbofællesskabet Frederiksborgvej 2 05-10-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Vestervej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Opgangsbofællesskabet Vestervej Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opgangsbofællesskabet Vestervej 24-01-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Pensionatet Mette Marie. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Pensionatet Mette Marie. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Pensionatet Mette Marie Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. Botilbud Grønningen SEL Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Botilbud Grønningen SEL Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Grønningen SEL 107 14-05-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017 Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag Orienteringsdag, januar 2017 1. Baggrund og rammer for justeringer af kvalitetsmodellen Baggrund og proces for justeringerne Aftale om politisk opfølgning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Socialpsykiatrisk botilbud Klintegården. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Socialpsykiatrisk botilbud Klintegården. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Socialpsykiatrisk botilbud Klintegården Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: STEDET. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: STEDET. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: STEDET Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Rose Marie Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vista Hus Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vista Hus Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vista Hus 05-09-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhøjens Botilbud A/S. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhøjens Botilbud A/S. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhøjens Botilbud A/S Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Birkerød Parkvej Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Egedal Rusmiddelteam Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Egedal Rusmiddelteam Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Egedal Rusmiddelteam 27-06-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej 20 28-09-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Lysningen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Lysningen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud Lysningen 02-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Dronninggårds Alle. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Dronninggårds Alle. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Dronninggårds Alle Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bengerds Huse Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bengerds Huse Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bengerds Huse 09-10-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Pilekrogen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Pilekrogen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Pilekrogen 13-08-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Opholdsstedet Hedehuset Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud kristiansandsvej 20 02-11-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Det lille Opholdssted Egholt 05-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Fonden Det lille Opholdssted Egholt Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden Det lille Opholdssted Egholt 01-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Tilbud Eksempler Principper Eksempel A. Voksne, Tema 1., Uddannelse & Beskæftigelse Eksempel B. Voksne, Tema 2., Kompetencer Eksempel C. Børn & Unge, Tema 1.,

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF BOAS Taastrup Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF BOAS Taastrup Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: SUF BOAS Taastrup 09-04-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Dronninggårds Alle Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Dronninggårds Alle Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Dronninggårds Alle 21-02-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud St.Kirkestræde Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud St.Kirkestræde Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbud St.Kirkestræde 22-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Granhøjens Skæve Boliger 107 og 108 ApS Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Granhøjens Skæve Boliger 107 og 108 ApS Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Granhøjens Skæve Boliger 107 og 108 ApS 03-04-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skolehaven Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skolehaven Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skolehaven 05-02-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: CROS. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: CROS. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: CROS Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbudet Valmuen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbudet Valmuen Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Botilbudet Valmuen 01-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Jernbanevej 6, 3 sal. 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: LIFE TOUR ApS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: LIFE TOUR ApS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: LIFE TOUR ApS 15-03-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skolehaven. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skolehaven. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Skolehaven Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kompetencekollegiet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kompetencekollegiet Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kompetencekollegiet 10-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Afslutning af driftsorienteret tilsyn

Afslutning af driftsorienteret tilsyn Botilbuddet Lysningen Dato: 03-10-2017 Tjørnevej 7 Sagsnummer: 17/29693 9800 Hjørring Sagsansvarlig: rihar Telefon: 72363018 E-mail: rihar@holb.dk Afslutning af driftsorienteret tilsyn Socialtilsynet har

Læs mere

Tilsynsrapport. Handicap basistilbud - Merkurvej. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Handicap basistilbud - Merkurvej. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Handicap basistilbud - Merkurvej Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden KærBo Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden KærBo Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden KærBo 22-02-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bakkehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bakkehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bakkehuset Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. OPHOLDSSTEDET HAREBAKKEN Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. OPHOLDSSTEDET HAREBAKKEN Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: OPHOLDSSTEDET HAREBAKKEN 11-06-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Dronninggårds Alle Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Dronninggårds Alle Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Dronninggårds Alle 31-05-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bo-Selv. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bo-Selv. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bo-Selv Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38 8600 Silkeborg Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Støttecentret Emilieparken Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Støttecentret Emilieparken Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Støttecentret Emilieparken 21-05-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bakkehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bakkehuset. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bakkehuset Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Lindebakken Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Lindebakken Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Lindebakken 05-11-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Pilekrogen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Pilekrogen. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Pilekrogen Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Aflastningshjemmet Rendbjerg Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Aflastningshjemmet Rendbjerg 04-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden SPANGEN. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden SPANGEN. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Fonden SPANGEN Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år)

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) 1 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) Socialtilsyn Midt tilbyder pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud, selvejende dagtilbud samt private pasningsordninger, hvori der indgår kommunal finansiering

Læs mere

Regodkendelserapport

Regodkendelserapport Regodkendelserapport Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Egedal Rusmiddelteam Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport. LUNDEKOLLEKTIVET FOND Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. LUNDEKOLLEKTIVET FOND Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: LUNDEKOLLEKTIVET FOND 01-05-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Nødebogård Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Nødebogård Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Nødebogård 25-04-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Den Selvejende Institution Ungdomskollegiet " Rosenvænget" Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Den Selvejende Institution Ungdomskollegiet  Rosenvænget Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Den Selvejende Institution Ungdomskollegiet " Rosenvænget" Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Aspevej Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Aspevej Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Aspevej 24-07-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vivamus APS. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vivamus APS. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Vivamus APS Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bengerds Huse. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bengerds Huse. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bengerds Huse Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollegietilbuddet. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollegietilbuddet. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Kollegietilbuddet Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. LUNDEKOLLEKTIVET FOND Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. LUNDEKOLLEKTIVET FOND Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: LUNDEKOLLEKTIVET FOND 04-07-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afslutning af driftsorienteret tilsyn

Afslutning af driftsorienteret tilsyn Botilbuddet St. Kirkestræde Dato: 08-09-2017 St. Kirkestræde 21-25 Sagsnummer: 17/26661 9800 Hjørring Sagsansvarlig: rihar Telefon: 72363018 E-mail: rihar@holb.dk Afslutning af driftsorienteret tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport. Handicap basistilbud - Stadionkollegiet Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Handicap basistilbud - Stadionkollegiet Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Handicap basistilbud - Stadionkollegiet 05-12-2018 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Midt Papirfabrikken 38 8600 Silkeborg

Læs mere

Afslutning af driftsorienteret tilsyn

Afslutning af driftsorienteret tilsyn Bofællesskabet Grønningen Dato: 22-05-2017 Grønningen 8 Sagsnummer: 17/6983 9800 Hjørring Sagsansvarlig: rihar Telefon: 72363018 E-mail: rihar@holb.dk Afslutning af driftsorienteret tilsyn Socialtilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Bofællesskabet Holmelundsvej. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Bofællesskabet Holmelundsvej. Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Holmelundsvej Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg Indholdsfortegnelse

Læs mere