Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri"

Transkript

1 Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Socialtilsynene i Danmark har udarbejdet en kvalitetsmodel, hvor de anvender en 5- punkts skala for, i hvor høj grad de sociale tilbud opfylder kvalitetsmodellens faglige krav til tilbuddenes kvalitet: 5 = I meget høj grad opfyldt 4 = I høj grad opfyldt 3 = I middel grad opfyldt 2 = I lav grad opfyldt 1 = I meget lav grad opfyldt. Nedenstående figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriskeforhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Den samlede vurdering for samtlige tilbud i Handicap & Psykiatri er, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf. lov om socialtilsyn, og afgørelsen er derfor for alle tilbud godkendt. I nedenstående tabel er anført dato for tilsynsrapporten og evt. opmærksomhedspunkter nævnt i tilsynsrapportens samlede vurdering.

2 Bosted, dato for tilsynsbesøg Bostedet Møllemærsk, 26. april 2016 Bostedet Jernbanegade, 20. december 2016 Bostedet Engparken, 13. juni 2016 Bostedet Günderoth, 18. august 2016 Bostedet Reberbanen, 17. august 2016 Bostedet Frueløkke, 29. september 2016 Bostedet Engvej, 31. august 2016 Bostedet Villa Catharina 2. september 2016 Bostedet Rugkobbel, 1. september 2016 Boenheden Stubbæk, 15. december 2016 Botilbuddet Bjerggade, 12. maj 2016 Hjernecenter Syd, 28. oktober 2016 Autismecenter Syd, 15. november 2016 Opmærksomhedspunkter indenfor følgende temaer: Tilbuddet forebygger overgreb Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Konkrete beboerklager i forhold til boligforhold Rapport udarbejdet på baggrund af ansøgning om udvidelse af 3-6 pladser til unge fra det 15. år På de kommende sider angives hvilken score, de enkelte tilbud og tilbuddene i Handicap & Psykiatri i gennemsnit, har fået i kvalitetsvurderingen af de 7 temaer: Uddannelse og beskæftigelse Selvstændighed og relationer Målgruppe, metoder og resultater Organisation og ledelse Kompetencer Økonomi og Fysiske rammer Desuden angives hvilken score, de enkelte tilbud har fået i kvalitetsbedømmelsen på de i alt 32 indikatorer der peger på, om de 14 (godkendelses-)kriterier er opfyldt. Side 2 af 15

3 Tema: Uddannelse og beskæftigelse Samlet vurdering af kvaliteten indenfor temaet Gennemsnitlig bedømmelse i Handicap & Psykiatris tilbud: 4,0 Bostedet Møllemærsk 3,5 Bostedet Jernbanegade 4 Bostedet Engparken 4 Bostedet Günderoth 4 Bostedet Reberbanen 5 Bostedet Frueløkke 4,5 Bostedet Engvej 5 Bostedet Villa Catharina 5 Bostedet Rugkobbel 3,5 Boenhed Stubbæk 4 Botilbuddet Bjerggade 4,3 Hjernecenter Syd 4 Autismecenter Syd 5 Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Bostedet Møllemærsk 2 5 Bostedet Jernbanegade 3 5 Bostedet Engparken 3 5 Bostedet Günderoth 3 5 Bostedet Reberbanen 5 5 Bostedet Frueløkke 4 5 Bostedet Engvej 5 5 Bostedet Villa Catharina 5 5 Bostedet Rugkobbel 2 5 Boenhed Stubbæk 4 4 Botilbuddet Bjerggade 5 4 Hjernecenter Syd 5 3 Autismecenter Syd 5 5 Det bemærkes, at kriterium 01.a s formulering betyder, at botilbud i Bo & Aktivitet, hvor mål for borgernes beskæftigelse opstilles i et samarbejde mellem borgeren, myndigheden og Center for Job & Uddannelse, generelt scorer lavere end Hjernecenter Syd og Autismecenter Syd, hvor beskæftigelsesdelen indgår i centret. Dette forekommer ikke helt rimeligt. Side 3 af 15

4 Tema: Selvstændighed og relationer Samlet vurdering af kvaliteten indenfor temaet Gennemsnitlig bedømmelse i Handicap & Psykiatris tilbud: 4,7 Bostedet Møllemærsk 4 Bostedet Jernbanegade 5 Bostedet Engparken 5 Bostedet Günderoth 5 Bostedet Reberbanen 5 Bostedet Frueløkke 5 Bostedet Engvej 4,3 Bostedet Villa Catharina 5 Bostedet Rugkobbel 4,3 Boenhed Stubbæk 5 Botilbuddet Bjerggade 4,8 Hjernecenter Syd 5 Autismecenter Syd 4,7 Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgerens sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Bost. Møllemærsk Bost. Jernbanegade Bost. Engparken Bost. Günderoth Bost. Reberbanen Bost. Frueløkke Bost. Engvej Bost. Villa Catharina Bost. Rugkobbel Boenhed Stubbæk Botilb. Bjerggade Hjernecenter Syd Autismecenter Syd Bedømmelsen 3 på indikator 02.b på Autismecenter Syd er begrundet med, at ledelse såvel som medarbejdere oplyser at det er begrænset, hvor meget borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i lokalsamfundet. Man kan stille Side 4 af 15

5 spørgsmålet, om denne indikator er vurderet med brillerne set i forhold til målgruppen. Tema: Målgruppe, metoder og resultater Samlet vurdering af kvaliteten indenfor temaet Gennemsnitlig bedømmelse i Handicap & Psykiatris tilbud: 4,5 Bostedet Møllemærsk 4,7 Bostedet Jernbanegade 4,3 Bostedet Engparken 4,8 Bostedet Günderoth 4,6 Bostedet Reberbanen 5 Bostedet Frueløkke 4,9 Bostedet Engvej 4,2 Bostedet Villa Catharina 4,4 Bostedet Rugkobbel 4,6 Boenhed Stubbæk 4,7 Botilbuddet Bjerggade 4,3 Hjernecenter Syd 4,9 Autismecenter Syd 4,9 Side 5 af 15

6 Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgerne til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold Indikator 03.d: Tilbuddet samarbejder aktivt med relevante eksterne aktører for at understøtte at målene for borgerne opnås. Bost. Møllemærsk Bost. Jernbanegade Bost. Engparken Bost. Günderoth Bost. Reberbanen Bost. Frueløkke Bost. Engvej Bost. Villa Catharina Bost. Rugkobbel Boenhed Stubbæk Botilb. Bjerggade Hjernecenter Syd Autismecenter Syd Der gøres opmærksom på indikator 03.b, der bedømmes til 5 for bl.a. Hjernecenter Syd og Autismecenter Syd, der er længst fremme i forhold til gennemførelse af Social & Sundheds koncept for effekt- og resultatmåling. De øvrige tilbud forventes efter uddannelse i og implementering af konceptet at opnå en højere score på denne indikator. Der arbejdes sideløbende med at forbedre den tekniske registrering, som har voldt problemer i Side 6 af 15

7 Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt Indikator 04.b: Borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Bostedet Møllemærsk 5 5 Bostedet Jernbanegade 5 4 Bostedet Engparken 5 4 Bostedet Günderoth 5 5 Bostedet Reberbanen 5 5 Bostedet Frueløkke 5 5 Bostedet Engvej 5 5 Bostedet Villa Catharina 5 5 Bostedet Rugkobbel 5 5 Boenhed Stubbæk 5 5 Botilbuddet Bjerggade 4 5 Hjernecenter Syd 5 5 Autismecenter Syd 5 5 Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed Bost. Møllemærsk Bost. Jernbanegade Bost. Engparken Bost. Günderoth Bost. Reberbanen Bost. Frueløkke Bost. Engvej Bost. Villa Catharina Bost. Rugkobbel Boenhed Stubbæk Botilb. Bjerggade Hjernecenter Syd Autismecenter Syd Det bemærkes, at samtlige tilbud i forhold til understøttelsen af borgernes selvbestemmelse og af deres fysiske og mentale sundhed og trivsel bedømmes til enten i høj grad eller i meget høj grad at opfylde kvalitetskravene. Side 7 af 15

8 Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelse Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen Bostedet Møllemærsk 5 5 Bostedet Jernbanegade 5 5 Bostedet Engparken 5 4 Bostedet Günderoth 5 5 Bostedet Reberbanen 5 5 Bostedet Frueløkke 5 5 Bostedet Engvej 5 3 Bostedet Villa Catharina 5 3 Bostedet Rugkobbel 5 3 Boenhed Stubbæk 5 5 Botilbuddet Bjerggade 4 4 Hjernecenter Syd 4 5 Autismecenter Syd 5 5 Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne Bostedet Møllemærsk 5 5 Bostedet Jernbanegade 2 3 Bostedet Engparken 5 5 Bostedet Günderoth 5 4 Bostedet Reberbanen 5 5 Bostedet Frueløkke 5 5 Bostedet Engvej 5 3 Bostedet Villa Catharina 5 5 Bostedet Rugkobbel 4 5 Boenhed Stubbæk 4 4 Botilbuddet Bjerggade 3 4 Hjernecenter Syd 5 5 Autismecenter Syd 5 5 Det bemærkes, at på bostedet Jernbanegade har der været arbejdet med at forebygge overgreb fra såvel borgere, der bor på bostedet som borgere, der er tilknyttet bostedet. Der er bl.a. indført tryghedsskabende tiltag i form af interne alarmsystem. Side 8 af 15

9 Tema: Organisation og ledelse Samlet vurdering af kvaliteten indenfor temaet Gennemsnitlig bedømmelse i Handicap & Psykiatris tilbud: 4,4 Bostedet Møllemærsk 4,3 Bostedet Jernbanegade 3,7 Bostedet Engparken 4,9 Bostedet Günderoth 4,3 Bostedet Reberbanen 4,9 Bostedet Frueløkke 4,5 Bostedet Engvej 3,8 Bostedet Villa Catharina 4,2 Bostedet Rugkobbel 4,0 Boenhed Stubbæk 4,9 Botilbuddet Bjerggade 4,7 Hjernecenter Syd 4,4 Autismecenter Syd 4,5 Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere Bostedet Møllemærsk 5 4 Bostedet Jernbanegade 3 3 Bostedet Engparken 5 5 Bostedet Günderoth 5 4 Bostedet Reberbanen 5 5 Bostedet Frueløkke 5 5 Bostedet Engvej 5 4 Bostedet Villa Catharina 5 5 Bostedet Rugkobbel 5 3 Boenhed Stubbæk 5 5 Botilbuddet Bjerggade 5 5 Hjernecenter Syd 5 4 Autismecenter Syd 5 5 I forhold til bedømmelserne 3 på indikator 08.b bemærkes, at tilsynet i bedømmelsen har lagt vægt på, at det oplyses under tilsynet, at man i Aabenraa kommune som hovedregel ikke benytter sig af supervision. Ved behov er der dog mulighed for supervision/sparring ved kommunens pædagogiske konsulenter, der er uddannet coach. Side 9 af 15

10 Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennem strømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser Bost. Møllemærsk Bost. Jernbanegade Bost. Engparken Bost. Günderoth Bost. Reberbanen Bost. Frueløkke Bost. Engvej Bost. Villa Catharina Bost. Rugkobbel Boenhed Stubbæk Botilb. Bjerggade Hjernecenter Syd Autismecenter Syd Det bemærkes, at ledelserne af bostederne Engvej, Villa Catharina og Rugkobbel har foretaget korrigerende handlinger/taget hånd om det relativt høje sygefravær. Side 10 af 15

11 Tema: Kompetencer Samlet vurdering af kvaliteten indenfor temaet Gennemsnitlig bedømmelse i Handicap & Psykiatris tilbud: 5 Bostedet Møllemærsk 5 Bostedet Jernbanegade 5 Bostedet Engparken 5 Bostedet Günderoth 5 Bostedet Reberbanen 5 Bostedet Frueløkke 5 Bostedet Engvej 5 Bostedet Villa Catharina 5 Bostedet Rugkobbel 5 Boenhed Stubbæk 5 Botilbuddet Bjerggade 5 Hjernecenter Syd 5 Autismecenter Syd 5 Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Bostedet Møllemærsk 5 5 Bostedet Jernbanegade 5 5 Bostedet Engparken 5 5 Bostedet Günderoth 5 5 Bostedet Reberbanen 5 5 Bostedet Frueløkke 5 5 Bostedet Engvej 5 5 Bostedet Villa Catharina 5 5 Bostedet Rugkobbel 5 5 Boenhed Stubbæk 5 5 Botilbuddet Bjerggade 5 5 Hjernecenter Syd 5 5 Autismecenter Syd 5 5 Opmærksomheden henledes på, at samtlige botilbud scorer 5 på begge indikatorer i forhold til temaet kompetencer. Side 11 af 15

12 Tema: Økonomi Samlet vurdering af kvaliteten indenfor temaet Gennemsnitlig bedømmelse i Handicap & Psykiatris tilbud: 4,2 Bostedet Møllemærsk 4,7 Bostedet Jernbanegade 3,3 Bostedet Engparken 3,3 Bostedet Günderoth 3,3 Bostedet Reberbanen 4,7 Bostedet Frueløkke 3,3 Bostedet Engvej 3,7 Bostedet Villa Catharina 3,3 Bostedet Rugkobbel 4,7 Boenhed Stubbæk 4,7 Botilbuddet Bjerggade 3 Hjernecenter Syd 1,3 Autismecenter Syd 1,7 Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget Bostedet Møllemærsk 5 5 Bostedet Jernbanegade 3 3 Bostedet Engparken 3 3 Bostedet Günderoth 3 3 Bostedet Reberbanen 3 3 Bostedet Frueløkke 3 3 Bostedet Engvej 3 5 Bostedet Villa Catharina 3 3 Bostedet Rugkobbel 5 5 Boenhed Stubbæk 5 5 Botilbuddet Bjerggade 3 3 Hjernecenter Syd 3 1 Autismecenter Syd 5 1 Side 12 af 15

13 Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer Bostedet Møllemærsk 4 Bostedet Jernbanegade 4 Bostedet Engparken 4 Bostedet Günderoth 4 Bostedet Reberbanen 4 Bostedet Frueløkke 4 Bostedet Engvej 4 Bostedet Villa Catharina 4 Bostedet Rugkobbel 4 Boenhed Stubbæk 4 Botilbuddet Bjerggade 4 Hjernecenter Syd 1 Autismecenter Syd 1 Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Bostedet Møllemærsk 5 Bostedet Jernbanegade 3 Bostedet Engparken 3 Bostedet Günderoth 3 Bostedet Reberbanen 3 Bostedet Frueløkke 3 Bostedet Engvej 3 Bostedet Villa Catharina 3 Bostedet Rugkobbel 5 Boenhed Stubbæk 5 Botilbuddet Bjerggade 2 Hjernecenter Syd 1 Autismecenter Syd 1 Den relativt lave bedømmelse af temaet økonomi på Hjernecenter Syd og Autismecenter Syd skyldes, at disse ikke har indberettet de lovpligtige budgetoplysninger på Der arbejdes på en løsning af problemet inden juli Side 13 af 15

14 Tema: Fysiske rammer Samlet vurdering af kvaliteten indenfor temaet Gennemsnitlig bedømmelse i Handicap & Psykiatris tilbud: 4,5 Bostedet Møllemærsk 3,7 Bostedet Jernbanegade 5 Bostedet Engparken 5 Bostedet Günderoth 3,7 Bostedet Reberbanen 5 Bostedet Frueløkke 4,7 Bostedet Engvej 4,3 Bostedet Villa Catharina 5 Bostedet Rugkobbel 1,7 Boenhed Stubbæk 4,7 Botilbuddet Bjerggade 5 Hjernecenter Syd 4,7 Autismecenter Syd 5 Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Indikator 14.a: Borgernes trives med de fysiske rammer Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem Bost. Møllemærsk Bost. Jernbanegade Bost. Engparken Bost. Günderoth Bost. Reberbanen Bost. Frueløkke Bost. Engvej Bost. Villa Catharina Bost. Rugkobbel Boenhed Stubbæk Botilb. Bjerggade Hjernecenter Syd Autismecenter Syd Det bemærkes, at der arbejdes på at finde en varig løsning i Bostedet Rugkobbel, så det undgås, at personalet har adgang til borgernes lejligheder, medmindre det er i forbindelse med arbejde med den enkelte borger og kun når borgeren er hjemme og kan give samtykke til at personalet kommer ind i lejligheden. Side 14 af 15

15 Da dette års rapport fra Socialtilsyn Syd ikke indeholder statistiske data som svarer til opgørelserne i denne oversigt, vil tallene herunder blive sammenlignet med sidste års gennemsnit for Aabenraa kommune. Der er meget små forskelle i vurderingen af de 2 år. Den største difference ses under temaet økonomi. Her er vurderingen af ikke angivne nøgletal blevet skærpet i forhold til sidste år med deraf følgende lavere score, uanset at der ikke er krav om oplysning af disse, og oplysningernes værdi på kriteriet ikke adskiller sig fra Fysiske rammer Økonomi Kompetencer Organisation og ledelse Målgruppe, metoder og resultater Selvstændighed og relationer Uddannelse og beskæftigelse Bost. Møllemærsk 3,5 4 4,5 4,2 5 4,8 3,7 Bost. Jernbanegade 4 5 4,5 4,2 5 3,3 5 Bost. Engparken 4 5 4,8 4,9 5 3,3 5 Bost. Günderoth 4 5 4,6 4,3 5 3,3 3,7 Bost. Reberbanen ,3 5 Bost. Frueløkke 4,5 5 4,9 4,5 5 3,8 4,7 Bost. Engvej 5 4,3 4,2 3,8 5 3,7 4,3 Bost. Villa Catharina 5 5 4,7 4,2 5 3,3 5 Bost. Rugkobbel 3,5 4,3 4,6 4,0 5 4,7 1,7 Boenhed Stubbæk 4 5 4,7 4,9 5 4,7 4,7 Botilb. Bjerggade 4,3 4,8 4,3 4, Hjernecenter Syd 4 5 4,9 4, ,7 Autismecenter Syd 5 4,7 4,9 4,5 5 1,7 5 Gennemsnit 2016 Handicap & Psykiatri 4,3 4,8 4,7 4,4 5,0 3,5 4,4 Gennemsnit 2015 Handicap & Psykiatri 4,0 4,7 4,5 4,4 5,0 4,2 4,5 Side 15 af 15

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken

Duedalen Misbrugscenter. Skovvangen Poul Mose Parken Temaer/ indikatorer Dato for tilsynsbesøg Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud

FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud FORBEREDELSESSKEMA inden det første besøg i forbindelse med godkendelse af nyt tilbud Baseret på socialtilsynenes kvalitetsmodel til brug ved nygodkendelser af tilbud. Ansøger bedes beskrive hvordan de

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2014 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2015

Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde. Botilbud i Frederikssund Kommune 2015 Socialtilsyn Hovedstadens tilsyn på det specialiserede voksenområde Botilbud i Frederikssund Kommune Indledning Lov om Socialtilsyn trådte i kraft. januar. Formålet med loven er at sikre, at indsatsen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 GLADSAXE KOMMUNE Social- og handicapafdelingen Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 NOTAT Dato: 27.februar 2015 Af: Malene Ravn Teksten nedenfor er kopieret fra den samlede konklusion af

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet.

Alle indikatorer og kriterier er gældende for alle plejefamilier uanset godkendelsesgrundlag medmindre andet er specifikt angivet. Bilag 2 Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilieområdet Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF

KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF KVALITETSMODEL 3.0 Kvalitet i SOF 1 Kvalitetsmodel 3.0 November 2016 Socialforvaltningen Københavns Kommune Stabscenter SOF Kvalitetsudvikling & Resultater 2 KVALITETSMODEL 3.0 I socialforvaltningen arbejder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL)

Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Jf. 151 (SEL) Koncept 2017 1 Tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med plejeboliger og friplejeboliger jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Takster 2018 MELLEMKOMMUNALE AFREGNINGER Takst Takst. Social- og Sundhedsudvalget. Takst pr. år. Takst pr. år. Takst pr.

Takster 2018 MELLEMKOMMUNALE AFREGNINGER Takst Takst. Social- og Sundhedsudvalget. Takst pr. år. Takst pr. år. Takst pr. er Social- og Sundhedsudvalget Navn på institution pr. pr. pr. pr. Autismecenter Syd Skovbo, gns.takst 911.770 2.498 903.010 2.474 Skovbo, pakke 4 623.420 1.708 611.010 1.674 Skovbo, pakke 5 715.035 1.959

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn med aflastning (SEL 84)

Tilsyn med aflastning (SEL 84) 1 Tilsyn med aflastning (SEL 84) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med aflastning jf. serviceloven 148 a, stk. 4. Tilkøbet omfatter tilsyn med tilbudslignende enheder jf. 84, som ikke hører under Socialtilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

19/6128 Anna Sophie Kiskov, Velfærd Børn, Unge og Uddannelse 26. August Socialtilsyn Syd

19/6128 Anna Sophie Kiskov, Velfærd Børn, Unge og Uddannelse 26. August Socialtilsyn Syd 19/6128 Anna Sophie Kiskov, Velfærd Børn, Unge og Uddannelse 26. August 2019 Socialtilsyn Syd To typer af tilsyn Driftsorienterede tilsyn Udføres mindst en gang om året på alle fuldt re-godkendte tilbud,

Læs mere

Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104)

Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) 1 Tilsyn med beskyttet beskæftigelse (SEL 103) samt aktivitets- og samværstilbud (SEL 104) Socialtilsyn Midt tilbyder tilsyn med beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud jf. servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017

Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag. Orienteringsdag, januar 2017 Justeret kvalitetsmodel for tilbud Orienteringsdag Orienteringsdag, januar 2017 1. Baggrund og rammer for justeringer af kvalitetsmodellen Baggrund og proces for justeringerne Aftale om politisk opfølgning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: LIFE TOUR ApS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: LIFE TOUR ApS Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: LIFE TOUR ApS 15-03-2019 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 20. december Bekendtgørelse om socialtilsyn. 19. december Nr

Lovtidende A Udgivet den 20. december Bekendtgørelse om socialtilsyn. 19. december Nr Lovtidende A 2013 Udgivet den 20. december 2013 19. december 2013. Nr. 1557. Bekendtgørelse om socialtilsyn I medfør af 5, stk. 8, 6, stk. 3, 7, stk. 4, 8, stk. 3, 9, stk. 2, 12, stk. 4, 16, stk. 3, og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Socialtilsyn Midt - Kvalitetsmodel Sociale tilbud. Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for Sociale tilbud

Socialtilsyn Midt - Kvalitetsmodel Sociale tilbud. Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for Sociale tilbud Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for Sociale tilbud Jonas Lund Nissen Socialtilsyn Midt - 2014 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport. Det Private Botilbud v/ann- Dorte Jentoft. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Det Private Botilbud v/ann- Dorte Jentoft. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Det Private Botilbud v/ann- Dorte Jentoft Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Støttecentret i Vorbasse Godkendt

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Støttecentret i Vorbasse Godkendt Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Støttecentret i Vorbasse 20-10-2016 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Godkendelsesrapport nye plejefamilier

Godkendelsesrapport nye plejefamilier Godkendelsesrapport nye plejefamilier Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om plejefamilien samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for voksne med særlige behov Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Center for voksne med særlige behov Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Center for voksne med særlige behov 23-11-2016 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Dyrskuevej. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Dyrskuevej. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bofællesskabet Dyrskuevej Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Nord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år)

Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) 1 Pædagogisk tilsyn med dagtilbud (0-6 år) Socialtilsyn Midt tilbyder pædagogisk tilsyn med kommunale dagtilbud, selvejende dagtilbud samt private pasningsordninger, hvori der indgår kommunal finansiering

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Udsigten. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Udsigten. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Rapporten er udarbejdet af: Udsigten Godkendt Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3 Stamoplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Bo - og dagtilbuddene Klintebo Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse:

Tilsynsrapport. Bo - og dagtilbuddene Klintebo Godkendt. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bo - og dagtilbuddene Klintebo 19-10-2016 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bispehuset Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bispehuset Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bispehuset 14-12-2017 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej 7 4300 Holbæk Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere