Vejledning til ansøgning om et Task Force forløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgning om et Task Force forløb"

Transkript

1 Vejledning til ansøgning om et Task Force forløb Ansøgningsfrist 8. februar 2019

2 Indhold Indledning... 1 Forventede resultater... 1 Om Task Force forløbet... 2 Analysefasen... 2 Udviklingsfasen... 3 Afslutning på forløbet... 4 Task Force teamet... 4 Kommunens forpligtigelser... 4 Målgruppe og ansøgerkreds... 4 Kriterier for tildeling af støtte... 5 Praktiske oplysninger... 6 Bilag 1 Illustration af Task Force forløb... 7 Side 1 af 7

3 Indledning Styring og sagsbehandling af høj kvalitet er afgørende for at sikre, at udsatte børn og unge får den rette hjælp og støtte. Task Forcen tilbyder rådgivning målrettet kommunale ledere og sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge. Rådgivningen sætter fokus på at øge kvaliteten i sagsbehandlingen for eksempel ved at se på koblingen mellem kommunens strategier og den daglige drift, ved at styrke arbejdsgange og procedurer samt ved at bidrage til at sikre et mere helhedsorienteret fokus. Et Task Force forløb består af en indledende analyse af kommunens børnemyndighedsområde. Analysen danner rammen for et udviklingsforløb, hvor Task Forcen løbende giver sparring, rådgivning og tilbyder relevante kurser. Nærværende ansøgningsrunde udmeldes med ansøgningsfrist 8. februar Task Forcen har mulighed for igangsætte fire Task Force forløb om året. Det forventes, at nye forløb i 2019 påbegyndes i marts, april, august samt november. Et Task Force forløb indledes med et opstartsmøde, hvor ledere og medarbejdere bliver præsenteret for, hvad et Task Force forløb konkret indebærer. Socialstyrelsen udmelder løbende ansøgningspuljer, hvor kommuner kan søge om et analyse- og udviklingsforløb. Forventede resultater Tidligere Task Force kommuner peger på, at et forløb bidrager med: et fyldestgørende billede af styrker og udfordringer på det samlede myndighedsområde for udsatte børn og unge. Billedet er et godt afsæt for et fælles sprog og forståelse på tværs af ledere og medarbejdere konkrete anbefalinger til, hvor indsatsen kan koncentreres i det fremadrettede arbejde med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen et samlet kompetenceløft i kommunen, da der i udviklingsfasen blandt andet er mulighed for skræddersyet kompetenceudvikling højere grad af ensartet sagsarbejde på tværs af medarbejdergrupper og et kvalitetsløft på sagsniveau mere systematik i sagerne og brug af metoder i sagerne øget inddragelse af barn, forældre og det private og professionelle netværk omkring barnet forbedret journalisering øget grad af formalisering bl.a. gennemarbejdet vejledningsmateriale, udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser mv. øget brug af ledelsestilsyn. Side 1 af 7

4 Om Task Force forløbet Vejledning til ansøgning om et Task Force forløb Et samlet Task Force forløb strækker sig over ca. 1 ¾ år, og består af en analysefase og en udviklingsfase, som illustreret i bilag 1. Analysefasen Forløbet indledes med en analyse af kommunens myndighedsopgaver på området udsatte børn og unge. Analysen ser både på den konkrete sagsbehandling, retningslin-jerne herfor og den faglige ledelse og organisering af området. En Task Force analyse er bygget op omkring Børne- og Socialministeriets fire pejlemærker: Pejlemærke 1: Inddragelse Pejlemærke 2: Faglig udredning Pejlemærke 3: Valg af indsats Pejlemærke 4: Opfølgning For hvert af de fire pejlemærker analyseres kommunens praksis, og det belyses, om der er lovmedholdighed samt socialfaglig kvalitet i sagerne. Nedenfor skitseres kort nogle af de elementer, som pejlemærkerne indebærer: Inddragelse handler blandt andet om, hvorvidt kommunen formår at skabe gode rammer for inddragelse, for eksempel ved at barnet, familie og det private og professionelle netværk inviteres med til møder og ved at anvende konkrete metoder til at sikre inddragelse. Faglig udredning inde bærer, hvorvidt barnets og familiens udfordringer og ressourcer afdækkes i undersøgelserne, ligesom det skal fremgå, hvilke ressourcer der er til stede i familiens private netværk. Valg af indsats indebærer en belysning af, hvorvidt valget af den konkrete indsats er tydelig og velargumenteret og tager sit udgangspunkt i individuelt tilrettelagte løsninger, der adresserer de konkrete behov hos barnet. Valg af indsats handler om, hvorvidt den valgte indsats understøtter progression og udvikling hos barnet og eventuelt i familien, og om handleplanen fungerer som et styringsværktøj. Opfølgning handler om, hvorvidt at der løbende følges op på, om indsatserne har den ønskede effekt for barnet, og om de opstillede mål nås. En vigtig forudsætning for, at kvaliteten udmøntes på tværs af disse fire pejlemærker, er desuden, at der er sammenhæng mellem politik, styring, faglig ledelse og praksis. Derfor er der i analysen også et særligt fokus herpå. Det belyses i analysen, om der findes en fælles praksis i form af retningslinjer, skriftlige såvel som mundtlige. Herefter undersøges, om disse retningslinjer er kendt i organisationen, og om de anvendes i praksis. Endelig bliver det undersøgt, om retningslinjerne vurderes at være hensigtsmæssige, om der følges op på dem, og om de fører til de ønskede resultater. Dette kan illustreres på følgende måde: Side 2 af 7

5 Analysen gennemføres med afsæt i en sagsgennemgang af 20 konkrete børnesager, en socialfaglig gennemgang af halvdelen af de 20 sager, en læringsdag om kvalitet i sagsbehandlingen med deltagelse af medarbejdere og ledere i kommunen, interviews med ledere, medarbejdere og samarbejdspartnere samt skriftlige materialer fra kommunen. Ankestyrelsen foretager sagsgennemgangen af 20 sager, hvoraf VISO gennemgår 10 af sagerne med særligt fokus på den socialfaglige kvalitet. På baggrund af analysen udarbejder Task Forcen en analyserapport, der præsenterer kommunens styrker og udfordringer samt kommer med anbefalinger til, hvad kommunen i den fremadrettede udvikling af området med fordel kan sætte fokus på. Udviklingsfasen På baggrund af analysens konklusioner udarbejder kommunen med sparring fra Task Forcen en udviklingsplan, der danner rammen for det kommende udviklingsarbejde. En udviklingsplan skal indeholde en beskrivelse af de mål og resultater, som kommunen forventer at opnå i udviklingsforløbet. Planen skal også omfatte udviklingsaktiviteter som fx kompetenceudvikling samt kvalificering af sagsgange, retningslinjer og styringsdokumenter. Task Forcen forpligter sig til at støtte kommunen i den fortsatte udvikling, gennemførelse og opfølgning på udviklingsplanen og de aktiviteter, der er beskrevet heri. Det er Task Forcens rolle at give sparring og rådgivning på udviklingsplanen og de planlagte aktiviteter samt følge op på, om aktiviteterne gennemføres, og de ønskede mål nås. Der gives løbende sparring på de enkelte aktiviteter, prioriteringer, mål, herunder sparring på udarbejdede produkter, ledelsestilsyn, procesplaner mv. Hertil kommer, at Task Forcen bidrager til at sikre, at der sker kompetenceudvikling eventuelt i form af oplæg for medarbejdere og kurser fra Børnekataloget. En mulighed er også, at der gennemføres et læringsforløb, hvor Ankestyrelsen og VISO detaljeret gennemgår nogle sager sammen med kommunen med henblik på at bidrage til læring og opnå lovmedholdighed og øget kvalitet i sagerne. De konkrete ydelser, som Task Forcen kan levere i forbindelse med udviklingsarbejdet, fastlægges i forbindelse med præciseringen og udmøntningen af udviklingsplanen. Side 3 af 7

6 Task Forcen mødes med kommunens ledelse ca. hver uge. Afslutning på forløbet Som afslutning på Task Forcens samarbejde med kommunen foretages en statusmåling, der indeholder en sagsgennemgang af 20 sager, en redegørelse fra kommunen om gennemførte aktiviteter samt Task Forcens vurdering af, hvorvidt kvaliteten i sagsbehandlingen er forbedret i forløbet. Task Force teamet Et Task Force team består medarbejdere for Socialstyrelsen og Ankestyrelsen. Fra Socialstyrelsen bidrager konsulenter fra VISO. VISO er Socialstyrelsens nationale videns og specialrådgivningsorganisation. I Task Forcen bidrager VISO blandt andet med et socialfagligt blik på kvalitet i sagsbehandlingen for eksempel om inddragelse af barnet og netværket, eller metodestringens i det konkrete sagsarbejde. Fra Socialstyrelsen bidrager desuden konsulenter fra Center for Børn, Unge og Familie. I Task Forcen bidrager konsulenterne med viden og erfaringer om for eksempel ICS metoden, faglig ledelse og styring, eller strategier for kompetenceudvikling og uddannelse af medarbejdere på det specialiserede børneområde. Fra Ankestyrelsen bidrager jurister og konsulenter til, at Task Forcens vurderinger og anbefalinger sker med blik for den relevante lovgivning. Kommunens forpligtigelser Som kommune er I ansvarlige for at stille de nødvendige ressourcer til rådighed. Det betyder, at kommunen forpligter sig til at afsætte ressourcer til: Løbende dialog og koordination med Task Forcen At indsamle og fremsende materiale til sagsgennemgangene Deltage i læringsdag om kvalitet i sagsbehandlingen Sikre deltagelse af ledere og medarbejdere til interview Udarbejdelse af en udviklingsplan At fremsende status på udviklingsplanen forud for statusmøder med Task Forcen At indgå i samarbejde omkring udarbejdelse/kvalitetssikring af ledelsestilsyn samt fremsendelse heraf efter nærmere aftale At afrapportere til byrådet/kommunalbestyrelsen minimum 2 gange årligt Målgruppe og ansøgerkreds Målgruppen for Task Forcen er kommunale forvaltninger med ansvar for området for udsatte børn og unge. Task Forcen har fokus på den kommunale sagsbehandling, og kan derfor alene søges af kommunale myndighedsafdelinger. Side 4 af 7

7 Kriterier for tildeling af støtte Vejledning til ansøgning om et Task Force forløb Kommunernes ansøgning til Task Forcen bliver vurderet i forhold til motivation, parathed og øvrige aktiviteter på området. Det vil sige, at der i vurderingen af ansøgningen bliver lagt vægt på følgende: 1) Kommunens motivation for samarbejdet: I ansøgningsskemaet skal kommunen beskrive deres nuværende praksis, og de områder, den ønsker at udvikle i forhold til at sikre kvaliteten i sagsbehandlingen. Derefter skal det beskrives, hvordan kommunen vurderer, at Task Forcens analyse- og udviklingsarbejde kan bidrage til at imødekomme dette. Kommuner, der har et stærkt fokus på den konkrete sagsbehandling, vil blive prioriteret. 2) Kommunens parathed til at indgå i et udviklingsarbejde: Kommunen skal beskrive, hvorfor det politiske niveau, ledelsen og medarbejderne er parate til at indgå i et Task Force forløb. Kommuner, hvor både politikere, ledere og medarbejdere har været informeret og involveret i beslutningen, vil blive prioriteret. 3) Kommunens øvrige aktiviteter på området: Kommunen skal beskrive, hvilke udviklingstiltag i relation til myndighedsområdet, der allerede er påbegyndt i kommunen, og hvordan Task Force forløbet kan ses i sammenhæng med disse. Prioriteringen af kommunerne sker ud fra en vurdering af, i hvor høj grad kommunen kan redegøre for en robust organisation. Kommuner, der er i gang med en større omlægning af området, vil ikke blive prioriteret. Udover ansøgningsmaterialet skal kommunen sikre følgende 3 minimumskriterier: 1) Kommunen skal forud for ansøgningen afholde et indledende møde med Task Forcen. Formålet med mødet er, at direktøren og ledergruppen har forståelse for, hvad samarbejdet med Task Forcen indebærer, og hvilke krav, der stilles til kommunen i forbindelse med forløbet. Samtidig giver det Task Forcen mulighed for at få et første indtryk af kommunens styrker og udfordringer på området. Interesserede kommuner anbefales at tage kontakt til Task Forcen via taskforce@socialstyrelsen.dk med blik på at aftale et afklaringsmøde. 2) at kommunen i ansøgningen kan godtgøre, at der er politisk og ledelsesmæssig opbakning til forløbet i form af et referat fra et udvalgs- eller byrådsmøde. 3) at kommunen ved direktørunderskrift på ansøgningen forpligtet sig på, at afsætte de nødvendige ressourcer til gennemførsel af forløbet. Side 5 af 7

8 Praktiske oplysninger Ansøgningsfristen er 8. februar 2019 kl. 12. Efter denne dato kan ansøgninger ikke fremsendes. Ved ansøgningen kan kommunen angive et foretrukket opstartstidspunkt. Opstartstidspunktet for forløbet sker inden for rammerne af Task Forcens årshjul, hvor der er kapacitet til at igangsætte 4 forløb om året. Det forventes, at der igangsættes nye forløb i marts, april, august samt oktober Socialstyrelsen udmelder løbende ansøgningspuljer, hvor kommuner kan søge om et længerevarende analyse- og udviklingsforløb. Ansøgningsskema kan downloades på Socialstyrelsens hjemmeside: Ansøgningsskema udfyldes og fremsendes elektronisk sammen med relevante bilag til Task Forcen på følgende taskforce@socialstyrelsen.dk Eventuelle spørgsmål vedr. ansøgning kan rettes til Task Force Sekretariatet i Socialstyrelsen på mail til taskforce@socialstyrelsen.dk Socialstyrelsen forbeholder sig retten til at bede om uddybende oplysninger til ansøgningen efter ansøgningsfristens udløb. Ansøgerne kan forvente svar på ansøgningen ultimo februar. Side 6 af 7

9 Bilag 1 Illustration af Task Force forløb Side 7 af 7

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb Ansøgningsfrist d. 14. december 2016

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb Børne- og Socialministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et klassisk Task Force forløb Task Forcen tilbyder rådgivning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om et Task Force forløb

Vejledning til ansøgning om et Task Force forløb Børne og Socialministeriet Socialstyrelsen og Ankestyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om et Task Force forløb Task Forcen tilbyder rådgivning til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb Ansøgningsfrist d.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om et Task Force pilotforløb

Vejledning til ansøgning om et Task Force pilotforløb Børne- og Socialministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om et Task Force pilotforløb Task Forcen tilbyder rådgivning til kommuner,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et langt analyseog udviklingsforløb, Taskforce - Handicap

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et langt analyseog udviklingsforløb, Taskforce - Handicap Børne- og Socialministeriet Socialstyrelsen Taskforce - handicap Vejledning til ansøgning om deltagelse i et langt analyseog udviklingsforløb, Taskforce - Handicap Ansøgningsfrister fremgår af Socialstyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Svendborg Kommune. Udviklingsplan for 2019 i Familieafdelingen. Kvalitet i sagsbehandlingen og Tværgående samarbejde.

Svendborg Kommune. Udviklingsplan for 2019 i Familieafdelingen. Kvalitet i sagsbehandlingen og Tværgående samarbejde. Svendborg Kommune Udviklingsplan for 2019 i Familieafdelingen Kvalitet i sagsbehandlingen og Tværgående samarbejde. Børn, Unge, Kultur og Fritid Familie og Uddannelse Centrumpladsen 7, 1. sal 5700 Svendborg

Læs mere

Præsentation af Task Forcens analyse Halsnæs Kommune

Præsentation af Task Forcens analyse Halsnæs Kommune Præsentation af Task Forcens analyse Halsnæs Kommune Onsdag den 25. september 2013 Dagsorden for præsentationen 1. Præsentation af Task Forcen 2. Analysens opbygning 3. Præsentation af resultaterne af

Læs mere

Udviklingsplan for det specialiserede børneområde

Udviklingsplan for det specialiserede børneområde Udviklingsplan Center for Familie og Forebyggelse 9. januar 2017 Forord Denne udviklingsplan tager afsæt i analyserapport fra Socialstyrelsens Task Force på det specialiserede børneområde, der er offentliggjort

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning om støtte fra Socialstyrelsen til implementering af metoderne Critical Time Intervention (CTI), Social Færdighedstræning (SFT) og Åben Dialog (ÅD) Enhed CDAM Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rådgivning om en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats

Rådgivning om en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats Rådgivning om en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats Socialstyrelsen tilbyder rådgivning til kommuner, der vil styrke den tidligere forebyggende indsats for udsatte børn og unge. Der er opstart

Læs mere

Viden fra analyser og sagsgennemgange i Task Force og Partnerskabsprojektet. Temaseminar 10. november 2015

Viden fra analyser og sagsgennemgange i Task Force og Partnerskabsprojektet. Temaseminar 10. november 2015 Viden fra analyser og sagsgennemgange i Task Force og Partnerskabsprojektet Temaseminar 10. november 2015 Task Forcens erfaringer Erfaringerne er baseret på: 4 afsluttede Task Force forløb 8 igangværende

Læs mere

Udviklingsplan. Borgercenter Børn og Unges Udviklingsplan ifm. Taske Force-forløb Borgercenter Børn og Unge

Udviklingsplan. Borgercenter Børn og Unges Udviklingsplan ifm. Taske Force-forløb Borgercenter Børn og Unge Socialforvaltningen i Københavns Kommune Udviklingsplan Borgercenter Børn og Unges Udviklingsplan ifm. Taske Force-forløb 2017-2019 Borgercenter Børn og Unge 17-10-2018 Indhold Indhold... 2 Indledning...

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Børne- og Socialministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger på puljeportalens

Læs mere

Udviklingsplan for styrkelse af praksis på overgrebsområdet i Fanø Kommune

Udviklingsplan for styrkelse af praksis på overgrebsområdet i Fanø Kommune Udviklingsplan for styrkelse af praksis på overgrebsområdet i Fanø Kommune Indhold Baggrund... 2 Indledning... 2 Mål og aktiviteter, implementering af beredskabsplanen.... 4 Mål 1. Beredskabsplanen skal

Læs mere

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Indsatser Formål Resultatmål frem til 31. december 2014 Ledelsesinformation Der er etableret en fast kadence for og udvikling af skemaer,

Læs mere

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august 2016. Task force anbefalinger Politik og strategi Fastsætter konkrete målsætninger for voksenhandicapområdet. Tilretter de nævnte styringsdokumenter i forhold

Læs mere

Statusrapport. Task Force børne- og ungeområdet

Statusrapport. Task Force børne- og ungeområdet Task Force børne- og ungeområdet september 2018 Indhold Indhold... 1 Indledning... 2 1.1 Statusrapportens datagrundlag... 3 Task Forcens vurdering... 3 1.2 Task Forcens bemærkninger til Tønder Kommunes

Læs mere

Selvevaluering. Selvevalueringen er et led i Task Forcens screening og analyse af kommunens organisering og sagsbehandling på børne- og ungeområdet.

Selvevaluering. Selvevalueringen er et led i Task Forcens screening og analyse af kommunens organisering og sagsbehandling på børne- og ungeområdet. Selvevaluering Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og Social- og Integrationsministeriets Task Force på børne- og ungeområdet, vil vi bede jer beskrive og vurdere jeres praksis på børne- og ungeområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3

Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Ledelsestilsyn Indholdsfortegnelse Formål... 2 Overordnet om indholdet i tilsynet... 2 De enkelte bestemmelser... 2 Procedure... 3 Udvælgelse af sager til ledelsesmæssig revision... 3 Kontrollen gennemførelse

Læs mere

Status på udviklingsplan

Status på udviklingsplan Status på udviklingsplan Tema 1: Hurtig, ensartet, lovmedholdelig sagsbehandling Status på aktiviteter: Hvad er der sket siden sidste møde? Ledelsestilsynsprakis Der er afviklet ledelsestilsyn d. 20.5.

Læs mere

Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser

Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser Satspuljeopslag: Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser Ansøgningsfrist den 5. april 2018 kl. 12.00 Som led i satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet

Læs mere

Statusrapport. Task Force børne- og ungeområdet

Statusrapport. Task Force børne- og ungeområdet Statusrapport Task Force børne- og ungeområdet September 2019 Indhold Indledning... 2 1.1 Statusrapportens datagrundlag... 3 Task Forcens vurdering... 3 1.2 Task Forcens bemærkninger til Svendborg Kommunes

Læs mere

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Afrapporter af genopretnsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune September Mål Handl Indikatorer Status Tid/Deadline Øget faglighed og opfølgn Socialfaglig ledelse, opnormer Medio august Bedre

Læs mere

Rigsrevisionens beretning om Indsatsen over for anbragte børn

Rigsrevisionens beretning om Indsatsen over for anbragte børn Rigsrevisionens beretning om Indsatsen over for anbragte børn August 2016 Oplæg BSU 28.11.2016 Rigsrevisionen har afgivet beretning om indsatsen over for anbragte børn. Beretningen omhandler: - Social-

Læs mere

Statusrapport. Task Force på børne- og ungeområdet Rebild Kommune 21-08-2014 1/36

Statusrapport. Task Force på børne- og ungeområdet Rebild Kommune 21-08-2014 1/36 Statusrapport Task Force på børne- og ungeområdet Rebild Kommune 21-08-2014 1/36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Task Forcens vurdering 4 Bilag 1: Statusmåling af konkrete sager 11 Bilag 2: Rebild

Læs mere

Det tværgående samarbejde -Udvikling af mødefora og forældresamarbejde

Det tværgående samarbejde -Udvikling af mødefora og forældresamarbejde Status for handleplan for det specialiserede børne-familieområde August 2019 Kommunalbestyrelsen har i april 2019 tiltrådt indstillingen om en handleplan for det specialiserede børne-familieområde. Handleplanen

Læs mere

Ansøgning I har ansøgt om midler fra ansøgningspuljen til understøttelse af omlægning

Ansøgning I har ansøgt om midler fra ansøgningspuljen til understøttelse af omlægning Eigil Jensen Lemvig Kommune Vasen 10 7620 Lemvig Tilskud fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge og

Læs mere

Udviklingsplan for 2018 i Familieafdelingen

Udviklingsplan for 2018 i Familieafdelingen Svendborg Kommune Udviklingsplan for 2018 i Familieafdelingen [Sikkert grundlag] Udviklingsplanen tager udgangspunkt i Task Force analyserapport dateret den 6. februar 2018. Målsætningerne i planen beror

Læs mere

Task Force analyserapport Frederikssund Kommune

Task Force analyserapport Frederikssund Kommune Task Force analyserapport Frederikssund Kommune September 2019 Indhold 1. Sammenfatning, baggrund og indhold... 2 Sammenfatning af analysens hovedkonklusioner... 2 Sammenfatning af Task Forcens anbefalinger...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Statusrapport. Task Force på børne- og ungeområdet Esbjerg Kommune 18-08-2014 1/55

Statusrapport. Task Force på børne- og ungeområdet Esbjerg Kommune 18-08-2014 1/55 Statusrapport Task Force på børne- og ungeområdet Esbjerg Kommune 18-08-2014 1/55 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Task Forcens vurdering 4 Bilag 1: Statusmåling af konkrete sager 10 Bilag 2: Esbjerg

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Køge Kommune. Rapport vedrørende observation af visitationsmøde. Juni

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Køge Kommune. Rapport vedrørende observation af visitationsmøde. Juni INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Køge Kommune Rapport vedrørende observation af visitationsmøde Juni 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 2 3 4 5 INDLEDNING... 3 BDO S VURDERING AF RETNINGSLINJER OG VISITATIONSUDVALGETS

Læs mere

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Afrapporter af genopretnsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune November /MT Mål Handl Indikatorer Status Tid/Deadline Øget faglighed og opfølgn Socialfaglig ledelse, opnormer Medio august

Læs mere

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Afrapporter af genopretnsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Januar Mål Handl Indikatorer Status Tid/Deadline faglighed og opfølgn Socialfaglig ledelse, opnormer Medio august Bedre tværfagligt

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Afprøvning af En vej ind. Informationsmøde for kommuner. 10. august 2016

Afprøvning af En vej ind. Informationsmøde for kommuner. 10. august 2016 Afprøvning af En vej ind Informationsmøde for kommuner 10. august 2016 Oplæg v. Faglig leder Birgit Mortensen og specialkonsulent Stine Trøjborg Thomsen Center for Børn, Unge og Familier, Socialstyrelsen

Læs mere

Analyserapport. Stevns Kommune

Analyserapport. Stevns Kommune Analyserapport Stevns Kommune juni 2018 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Læsevejledning... 2 1.2 Præsentation af analyserapporten... 4 1.3 Det videre forløb... 5 1.4 Analysens grundlag... 5 2 Resume og anbefalinger...

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Afrapporter af genopretnsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Mål Handl Indikatorer Status Tid/Deadline Øget faglighed og opfølgn Socialfaglig ledelse, opnormer Medio august Juni Bedre tværfagligt

Læs mere

Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR. Informationsmøde om puljen

Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR. Informationsmøde om puljen Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR Informationsmøde om puljen Velkommen Formål med informationsmødet Socialstyrelsens perspektiver på den tidlige og forebyggende indsats på børnog

Læs mere

Analyserapport. Task Force på børne- og ungeområdet 15-12-2014 1/66

Analyserapport. Task Force på børne- og ungeområdet 15-12-2014 1/66 Analyserapport Task Force på børne- og ungeområdet 15-12-2014 1/66 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Resume og anbefalinger 9 3 Afrapportering på de enkelte temaer 10 3.1 Politik og strategi 11 3.2

Læs mere

Notat til Børne- og Skoleudvalget

Notat til Børne- og Skoleudvalget Notat til Børne- og Skoleudvalget Uddybning af vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap 28. oktober 2014 Skole og Familie Økonomi og drift Tlf. 46 11 42 13 ROGV@rudersdal.dk

Læs mere

Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem. Task Force 1.10.2013 31.12.2015 styringsdokumenter

Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem. Task Force 1.10.2013 31.12.2015 styringsdokumenter MASTERPLAN Udviklingsplanen i forbindelse med Analaysen fra TASK FORCE Den Samlede indsats. Aktivitet Målgruppe Formål Leverandør Starttidspunkt Sluttidspunkt Kvalitetssikring gennem Task Force 1.10.2013

Læs mere

Ressourceforløb i Køge Kommune Februar 2016

Ressourceforløb i Køge Kommune Februar 2016 Ressourceforløb i Køge Kommune Februar 2016 Analyse af ressourceforløb i Køge Kommune Den 19. februar 2016 Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence og Viden Robert Jacobsen Vej 76A, st-3 2300 København

Læs mere

Analyserapport. Task Force på børne- og ungeområdet 12-12-2014 1/74

Analyserapport. Task Force på børne- og ungeområdet 12-12-2014 1/74 Analyserapport Task Force på børne- og ungeområdet 12-12-2014 1/74 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Læsevejledning 3 1.2 Præsentation af Task Forcen 4 1.3 Analysens temaer 5 1.4 Det videre forløb

Læs mere

Statusrapport. Task Force på børne- og ungeområdet /43

Statusrapport. Task Force på børne- og ungeområdet /43 Statusrapport Task Force på børne- og ungeområdet 07-04-2016 1/43 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Task Forcens vurdering 4 Bilag 1: Statusmåling af konkrete sager 11 Bilag 2: Aabenraa Kommunes afsluttende

Læs mere

Infomøde om forenklingen af ICS og udredningsværktøjet

Infomøde om forenklingen af ICS og udredningsværktøjet Infomøde om forenklingen af ICS og udredningsværktøjet Velkommen 09.30-10.00 Morgenbrød 10.00 11:00 Velkomst, vision og forenklingen af ICS 11.00-11.10 Kaffepause 11.10-12.00 Præsentation af udredningsværktøjet

Læs mere

Bilag 1: Hedensted Kommunes forslag til detaljeret udviklingsplan

Bilag 1: Hedensted Kommunes forslag til detaljeret udviklingsplan Bilag 1: Hedensted Kommunes forslag til detaljeret udviklingsplan 1 - Politik og strategi Beskrivelse af aktiviteter Mål medarbejder(m) og borgerniveau (B) Ansvarlig Tidsfrist Udvikling af kvalitetsstandarder

Læs mere

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb

Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Socialtilsyn Afrapportering af auditforløb Auditforløb 14.5 22. september 2014 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Statusrapport. Task Force på børne- og ungeområdet /27

Statusrapport. Task Force på børne- og ungeområdet /27 Statusrapport Task Force på børne- og ungeområdet 04-06-2015 1/27 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Task Forcens vurdering 4 3 Bilag 1: Statusmåling af konkrete sager 11 4 Bilag 2: Halsnæs Kommunes

Læs mere

Analyserapport. Task Force på børne- og ungeområdet 22-06-2015 1/79

Analyserapport. Task Force på børne- og ungeområdet 22-06-2015 1/79 Analyserapport Task Force på børne- og ungeområdet 22-06-2015 1/79 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Læsevejledning 3 1.2 Præsentation af Task Forcen 4 1.3 Analysens temaer 5 1.4 Det videre forløb

Læs mere

Statusrapport. Task Force på børne- og ungeområdet /383

Statusrapport. Task Force på børne- og ungeområdet /383 Statusrapport Task Force på børne- og ungeområdet 14-06-2017 1/383 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Task Forcens vurdering 4 Bilag 1: Statusmåling af konkrete sager 11 Bilag 2: Ikast-Brande Kommunes

Læs mere

Københavns Kommune - Socialforvaltningen. Opsummering af Kvalitet & Lærings arbejde 2011/2012

Københavns Kommune - Socialforvaltningen. Opsummering af Kvalitet & Lærings arbejde 2011/2012 Københavns Kommune - Socialforvaltningen Opsummering af Kvalitet & Lærings arbejde 2011/2012 Til Socialudvalget, september 2013 Indledning og rammesætning Et godt myndighedsarbejde har afgørende betydning

Læs mere

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt

Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt Handleplanen Den aktuelle handleplan består af de 15 oprindelige aktiviteter plus yderligere 9 aktiviteter, der er føjet til

Læs mere

Handleplan for børnehandicapområdet

Handleplan for børnehandicapområdet Dato: 13-04-2013 Handleplanen består af to delplaner: (11 tiltag) Handleplan 2: Styrkelse af arbejdsmiljøet (4 tiltag) De to handleplaner er dynamiske ift. inddragelse af viden, der vil indkomme i forbindelse

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGIEN I SAMSPIL MED BORGERNE SKABER VI DEN BEDST MULIGE TRIVSEL OG UDVIKLING HOS BØRN, UNGE OG FAMILIER FAMILIEAFDELINGEN

UDVIKLINGSSTRATEGIEN I SAMSPIL MED BORGERNE SKABER VI DEN BEDST MULIGE TRIVSEL OG UDVIKLING HOS BØRN, UNGE OG FAMILIER FAMILIEAFDELINGEN UDVIKLINGSSTRATEGIEN I SAMSPIL MED BORGERNE SKABER VI DEN BEDST MULIGE TRIVSEL OG UDVIKLING HOS BØRN, UNGE OG FAMILIER FAMILIEAFDELINGEN HVAD HAR VI ARBEJDET MED DE BORGERRETTEDE VISIONER EN TIDLIG OG

Læs mere

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet

Behov for større sammenhæng og fælles sprog om borgerens tilstand på tværs af myndigheder, udfører og aktører inden for socialområdet Projektbeskrivelse 2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet 1. Formål og baggrund Kommunerne har i de senere år styrket kvaliteten i det socialfaglige arbejde gennem udvikling og implementering

Læs mere

Bilag 1, Lovoverholdelsesprocenter Borgercenter Børn og Unge, 1. kvartal 2018

Bilag 1, Lovoverholdelsesprocenter Borgercenter Børn og Unge, 1. kvartal 2018 Bilag 1, Lovoverholdelsesprocenter Borgercenter Børn og Unge, 1. kvartal 2018 Dette skema viser udviklingen i lovoverholdelsesprocenter i Borgercenter Børn og Unges ledelsestilsyn. Ledelsestilsynet har

Læs mere

Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap

Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Bilag 1 Den 12. februar 2019 Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Baggrund for opstart af arbejdet Borgercenter Handicap indleder arbejdet med at beskrive

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

FAGLIG LEDELSE OG STYRING

FAGLIG LEDELSE OG STYRING FAGLIG LEDELSE OG STYRING Området for børn og unge med særlige behov STYRINGSGRUNDLAG ORGANISERING OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE FAGLIG UDVIKLING TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDET OPFØLGNING LEDELSESINFORMATION

Læs mere

Informationsmøde - Udvikling af forebyggende kommunale tilbud til psykisk sårbare unge. Den 30. september 2019

Informationsmøde - Udvikling af forebyggende kommunale tilbud til psykisk sårbare unge. Den 30. september 2019 Informationsmøde - Udvikling af forebyggende kommunale tilbud til psykisk sårbare unge Den 30. september 2019 Dagens program 1. Baggrund og formål med projektet 2. Hvad indebærer deltagelse i et modningsprojekt?

Læs mere

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler

Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Workshop og møderække: Ledelse af den koordinerende sagsbehandler Den tværsektorielle organisering og de ledelsesmæssige rammer er centrale for driften af den koordinerende sagsbehandlerfunktion. Rammevilkår,

Læs mere

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune

Afrapportering af genopretningsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Afrapporter af genopretnsplan for Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Marts 2014/MT Mål Handl Indikatorer Status Tid/Deadline Øget faglighed og opfølgn Socialfaglig ledelse, opnormer Medio august

Læs mere

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet Faglig

Læs mere

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU)

Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) Handleplan og prioriterede indsatsområder på baggrund af BDO s anbefalinger Center for Unge (CFU) 1. Indledning På baggrund af budgetstyringsanalysen og de heraf afstedkomne anbefalinger fra BDO, er følgende

Læs mere

Ansøgningsfrist d. 30. januar 2015 kl. 12

Ansøgningsfrist d. 30. januar 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om at indgå i projekt om afprøvning og videreudvikling af model og redskaber til faglig ledelse og ledelsesinformation

Læs mere

Analyserapport. Task Force på børne- og ungeområdet 24-09-2013 1/48

Analyserapport. Task Force på børne- og ungeområdet 24-09-2013 1/48 Analyserapport Task Force på børne- og ungeområdet 24-09-2013 1/48 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Læsevejledning 3 1.2 Præsentation af Task Forcen 4 1.3 Analysens temaer 5 1.4 Det videre forløb

Læs mere

På baggrund af Borgerrådgiverens rapport står det klart, at Socialforvaltningen bør og vil anlægge en strammere juridisk vurdering end i dag.

På baggrund af Borgerrådgiverens rapport står det klart, at Socialforvaltningen bør og vil anlægge en strammere juridisk vurdering end i dag. Socialforvaltningen Adm. direktør Borgerrådgiveren Vester Voldgade 2A 1552 København V Vedrørende Borgerrådgiverens foreløbige rapport om Kvaliteten af sagsbehandlingen og myndighedsudøvelsen i Borgercenter

Læs mere

Notat. Fåborg-Midtfyn Kommune Børne- og Unge Rådgivningen. Eksternt ledelsestilsyn med børn og unge sager

Notat. Fåborg-Midtfyn Kommune Børne- og Unge Rådgivningen. Eksternt ledelsestilsyn med børn og unge sager Notat Fåborg-Midtfyn Kommune Børne- og Unge Rådgivningen Eksternt ledelsestilsyn med børn og unge sager Maj måned 2010 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 FORMÅL... 3 3 METODE... 3 3.1 Opstartsmøde...

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af uddannelser Strategi og Kvalitet Email: kvalitet@adm.aau.dk www.kvalitetssikring.aau.dk September 2013 (revideret juni/dec.2014, april/sep.2015, dec. 2016, okt. 2018) Sagsnr.: 2018-412-01052 Procedure for selvevaluering

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16.

Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16. Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde Pr. 31. september 2016 Hovedtal: Funktioner Korrigeret budget 16 jan. 16 febr. 16 mar. 16 april 16 maj 16 juni 16 juli 2016 august 2016 september

Læs mere

Guideline. for hvordan vi styrker et fælles fokus på effekt og progression i vores samhandel på det specialiserede socialområde.

Guideline. for hvordan vi styrker et fælles fokus på effekt og progression i vores samhandel på det specialiserede socialområde. Mål Myndighed Borger Udfører Guideline for hvordan vi styrker et fælles fokus på effekt og progression i vores samhandel på det specialiserede socialområde Opfølgning Indsats Det handler om borgeren, når

Læs mere

Beskrivelse af aktiviteter Mål Forventet effekt på medarbejder(m) og borgerniveau (B)

Beskrivelse af aktiviteter Mål Forventet effekt på medarbejder(m) og borgerniveau (B) Status udviklingsplan 1 - Politik og strategi Beskrivelse af aktiviteter Mål medarbejder(m) og borgerniveau (B) Ansvarlig Tidsfrist Udvikling af kvalitetsstandarder for alle ydelser i henhold til serviceloven,

Læs mere

Task Force analyse i Esbjerg Kommune. 26. oktober 2012.

Task Force analyse i Esbjerg Kommune. 26. oktober 2012. Task Force analyse i Esbjerg Kommune. 26. oktober 2012. 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Læsevejledning 3 1.2 Præsentation af Task Forcen 3 1.3 Analysens formål 4 1.4 Analysens temaer 5 1.5 Det

Læs mere

lige MULIGHEDER En tidligere forebyggende og mere effektiv indsats PIXI

lige MULIGHEDER En tidligere forebyggende og mere effektiv indsats PIXI lige MULIGHEDER En tidligere forebyggende og mere effektiv indsats PIXI Hvidovre Kommune har, som en del af et partnerskabsprojekt med Socialstyrelsen, gennemført et lokalt udviklingsarbejde. Det lokale

Læs mere

Implementeringsvejledning. Signs of Safety

Implementeringsvejledning. Signs of Safety Implementeringsvejledning Signs of Safety 1 Indholdsfortegnelse Hvad er implementeringsvejledningen?...3 Ledelse...4 Milepæl: Kommunens mål med og målgruppe for indsatsen er beskrevet...4 Milepæl: Det

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Informationsmøde om ansøgningspuljer i Ansøgningspuljer på dagtilbudsområdet

Informationsmøde om ansøgningspuljer i Ansøgningspuljer på dagtilbudsområdet Informationsmøde om ansøgningspuljer i 2018 Ansøgningspuljer på dagtilbudsområdet Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner Ansøgerkreds: Kommuner, som ansøger på vegne af kommunale

Læs mere

Rådgivningskatalog. Omlægning til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats

Rådgivningskatalog. Omlægning til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats Omlægning til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats Indledning...3 Forud for rådgivningsdagen...5 Efter rådgivningsdagen...5 1.Styringsgrundlag...6 2. Forandringsteori...7 3. Erfaringer med

Læs mere

Informationsmøde om ansøgningspulje til samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitutioner og/eller opholdssteder

Informationsmøde om ansøgningspulje til samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitutioner og/eller opholdssteder Informationsmøde om ansøgningspulje til samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitutioner og/eller opholdssteder Dagens program 1) Baggrund og formål med projektet v., Center for Børn, Unge og Familier

Læs mere

Udviklingsplan for kvalitet i sagsbehandlingen i Esbjerg Kommune Overblik over planlagte aktiviteter i 2013 pr

Udviklingsplan for kvalitet i sagsbehandlingen i Esbjerg Kommune Overblik over planlagte aktiviteter i 2013 pr Udviklingsplan for kvalitet i sagsbehandlingen i Esbjerg Kommune Overblik over planlagte aktiviteter i 2013 pr. 1.4.2013 Udviklingsplan 1: Kontrol og gennemgang af komplekse sager Tema 1: Kvalitetssikrin

Læs mere

Ansøgningsfrist 1. november Indledning Puljens formål Projektets målgruppe Ansøgerkreds Projektperiode...

Ansøgningsfrist 1. november Indledning Puljens formål Projektets målgruppe Ansøgerkreds Projektperiode... Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Ansøgningsfrist 1. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Nedenfor er angivet et eksempel på en strategi for kompetenceudvikling for den enhed i en kommune, som har ansvaret for

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet NOTAT 2. januar 2017 Journal nr. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet Sagsbehandler SUJKR Indledning og baggrund I budget 2017 blev det besluttet at der

Læs mere

Odense Kommune er referencekommune, men indgår ikke i strategiforløb. Odense Kommune vil derimod indgå i rådgivningsforløb i efteråret 2016.

Odense Kommune er referencekommune, men indgår ikke i strategiforløb. Odense Kommune vil derimod indgå i rådgivningsforløb i efteråret 2016. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel: Ambitioner for udsatte børns udvikling og trivsel Kommune Odense Kommune. Ansøger type Vælges i det elektroniske ansøgningsskema. Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig

Læs mere

Emne: Kolding Kommunes ansvar over for børn, unge og deres familie med behov for særlig støtte

Emne: Kolding Kommunes ansvar over for børn, unge og deres familie med behov for særlig støtte Notatark Emne: Kolding Kommunes ansvar over for børn, unge og deres familie med behov for særlig støtte 8. februar 2018 - Sagsnr. 18/2869 - Løbenr. 29817/18 I Kolding kommune er ansvaret for sagsbehandling

Læs mere

De pædagogiske praksiskonsulenter

De pædagogiske praksiskonsulenter De pædagogiske praksiskonsulenter Rådgivnings- og vejledningsforløb på dagtilbudsområdet KL s dagtilbudskonference d.17. maj 2017 Dagens workshop Formål : At præsentere vores rådgivnings- og vejledningsindsats

Læs mere

Udviklingsplan Børn, unge og familier. Statusrapport 1 3. kvartal 2017

Udviklingsplan Børn, unge og familier. Statusrapport 1 3. kvartal 2017 Udviklingsplan 2017-2020 Børn, unge og familier Statusrapport 1 3. kvartal 2017 Indhold 1 Termometer - status 3 2 Status på væsentlige aktiviteter og resultater 4 2.1 Resume 4 2.2 360 Servicetjek og udvidet

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Til samtlige kommunalbestyrelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen

Til samtlige kommunalbestyrelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Til samtlige kommunalbestyrelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Socialstyrelsen Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger på puljeportalens

Læs mere

Til Børne- og ungdomsudvalget: orientering om ansøgning til puljer ifm. ny dagtilbudslov

Til Børne- og ungdomsudvalget: orientering om ansøgning til puljer ifm. ny dagtilbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 3. maj 2018 Til Børne- og ungdomsudvalget: orientering om ansøgning til puljer ifm. ny dagtilbudslov I juni 2017 indgik regeringen

Læs mere

Den socialfaglige værktøjskasse

Den socialfaglige værktøjskasse Den socialfaglige værktøjskasse Et dialog- og styringskoncept, der sikrer sammenhæng og understøtter kvaliteten af den faglige praksis på voksen-/handicapområdet i dialogbaseret BUM Den Socialfaglige værktøjskasse

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Opholdsstedet Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev Att. Leder Berit Buch og Afdelingsleder Inge Gorm Andersen,

Læs mere