Handleplan for vandområderne i København Sammendrag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan for vandområderne i København 2012-2020. Sammendrag"

Transkript

1 Handleplan for vandområderne i København Sammendrag 1

2 Indledning EU's vandrammedirektiv kræver, at alle EU-lande skal sikre, at de har et godt vandmiljø. Derfor har den danske stat lavet vandplaner for alle vandområder i Danmark. Vandplanerne beskriver, hvilke tiltag der skal til for at indfri kravene om et godt vandmiljø. Københavns Kommune har pligt til at lave en kommunal vandhandleplan på baggrund af de statslige vandplaner. Denne handleplan beskriver derfor, hvordan vi vil gennemføre vores del af den fælles opgave. Men i København vil vi mere end det. Derfor indeholder denne handleplan også vores egne planer og visioner for vandmiljøet og beskriver de tiltag, som skal sørge for, at vi når de ambitiøse mål. Målet er at skabe et København, hvor vandet i byens søer, vandløb og langs kysten er rent, samtidig med, at vi gør naturen mere attraktiv for friluftsliv, turisme og dagligliv for københavnerne og sikrer at alle københavnere har adgang til grønne områder med rent vand. København skal være en grøn og blå by, som står i spidsen for en helhedstænkende vand- og miljøpolitik, som giver borgerne endnu bedre muligheder for at opleve naturen i byen. Og det giver mening at sætte sig de ambitiøse mål. For københavnerne sætter pris på koblingen mellem de grønne områder og vandet. Det giver mere byliv, mere livskvalitet og fremmer brugen af de grønne områder. For at nå målet skal der sættes fokus på at minimere udledning af spildevand fra kloaksystemet til vandløb, søer og havet. Det skal vi gøre ved at bygge bassiner, som kan forsinke spildevandet, eller ved at holde regnvandet væk fra kloakkerne. Det er aktiviteter som dette, som har sikret os rent vand i havnen og nu skal de udvides til andre områder i kommunen. Vi skal vænne os til at spildevand skal håndteres på en anden måde, så det ikke havner ude i naturen. Vi skal stadigvæk have masser af vand i byen det skal bare være vand af god kvalitet. Vi skal have regnvandet hurtigt ud i vores vandområder, så vi sikrer, at der også om sommeren er vand nok i søer og åer, og at der også sker en fornyelse af vores grundvandsreservoirer. Og endelig skal de vandløb og søer, som i de sidste mange år er blevet behandlet som kloaktekniske anlæg, restaureres, så de kommer til at bidrage til byens kvaliteter. 2

3 Statens Vandplaner Vandrammedirektivet trådte i kraft 22. december Direktivet pålægger medlemsstaterne som udgangspunkt at sikre mindst god økologisk tilstand / godt økologisk potentiale i al overflade- og grundvand senest 22. december 2015 (evt. undtagelsesvis forlænget 2 x 6 år, hvis der er gode grunde til det!). - Direktivet pålægger medlemsstaterne at udarbejde bindende vandplaner og, efter en forudgående offentlighedsfase, vedtage dem senest 22. december 2009 (Statens vandplaner blev vedtaget d. 22. december 2011, altså 2 år forsinket). - I Danmark skal kommunerne senest 1 år efter vedtagelsen af statens vandplaner udarbejde kommunale handleplaner efter forudgående offentlig høring. Den kommunale handleplan skal i offentlig høring senest ½ år efter vedtagelsen af vandplanerne, altså senest d.22. juni af de i alt 23 statslige vandplaner berører Københavns Kommune. Vandplan 2.3 Øresund Vandplan 2.4 Køge Bugt 3

4 Fastsættelse af miljømål for vandområderne "God økologisk tilstand" / godt økologisk potentiale betyder, at tilstanden kun er svagt ændret som følge af menneskelig aktivitet i forhold til, hvad der normalt gælder for denne type overfladevand under uberørte forhold. I praksis betyder det, at vandet skal være rent og klart, og dyre og plantelivet skal være i balance. Tilstanden vurderes ud fra udvalgte parametre, for vandløb ses på de bundlevende dyr, i søer vurderes mængden af alger i vandet og for kystvande måles på udbredelsen af ålegræs. Betegnelsen tilstand bruges om de overfladevandsområder, der regnes for naturlige, hvor betegnelsen potentiale bruges om dem, der regnes for kunstigt skabte eller kraftigt modificeret, så de ikke kan opnå naturlig tilstand igen. Der stilles alligevel krav. Disse skal opnå en tilstand så tæt på det naturlige som muligt. På nedenstående kort vises de miljømål, som Statens Vandplaner foreskriver skal gælde for de københavnske søer og vandløb. Som det fremgår skal de alle have god økologisk tilstand / godt økologisk potentiale. 4

5 Vandområdernes miljømål: Vandløb: Krav til forekomst af bundlevende dyr. Søer: Krav til forekomsten af alger i vandet. Desuden krav til en række fysisk-kemiske støtteparametre. Høj God Moderat Ringe Dårlig Høj: Ingen eller kun ubetydelig afvigelse fra den uforstyrrede tilstand. God: Svag afvigelse Moderat: Mindre grad af afvigelse Ringe: Større afvigelse Dårlig: Alvorlig afvigelse 5

6 Vandområdernes aktuelle miljøtilstand Den aktuelle miljøtilstand er også vurderet i Statens Vandplaner. Miljøtilstanden i Københavns Kommunes søer og vandløb fremgår af nedenstående kort. Ingen af vores vandløb lever op til målet. 4 ud af vores 10 målsatte søer lever ikke op til målet. Det drejer sig om Utterslev Mose, Emdrup Sø og Skt. Jørgens Søerne. Vandplanernes krav til indsats i Københavns Kommune I denne vandplanperiode påbyder Statens vandplaner indsats to steder: På to vandløbsstrækninger skal der ske ændret vedligeholdelse. I praksis menes der reduktion af vedligeholdelse = reduktion af grødeskæring. (Strækningerne er markeret med pile på nedenstående figur). Imidlertid finder der i dag ingen vedligeholdelse sted på de pågældende strækninger, da der ikke er grøde eller andre forhindringer for vandets løb på strækningerne. Dermed svarer indsatskravene til ingen krav. I vandplanerne stilles der endvidere krav til reduktion af overløb fra kloaksystemet. Alle disse reduktioner er indbefattet i kommunens spildevandsplanlægning i forvejen, så heller ikke på dette punkt stiller vandplanerne i praksis yderligere krav. 6

7 Vandområdernes tilstand Høj God Moderat Ringe Dårlig Ukendt Indsats i denne planperiode På vandområderne Ændret vandløbs-vedligeholdelse på 2 strækninger. (Svarer til ingen indsats, da der ikke kan ændres vedligeholdelse på de pågældende strækninger). I alt ca. 1,5 km. Al øvrig nødvendig indsats udskudt til næste planperiode. 7

8 Indsats i denne planperiode på spildevandsområdet Der er i vandplanerne udpeget 23 overløbsbygværker, hvorfra overløb fra kloaksystemet til vandløbene skal nedbringes. Overløbsbygværker er bygværker hvorfra der finder udløb sted fra kloakkerne når det regner kraftigt. Vandet, der løber over og ud i vandløbet er en blanding af regn- og spildevand. De 23 overløbsbygværker er fordelt med 20 ved Harrestrup Å/Damhusåen og 3 ved Søborghus Rende og er vist med røde pile på figuren. I Københavns Kommunes Spildevandsplan 2008 indgår en reduktion af størstedelen af disse overløb allerede; de sidste tages med i Spildevandsplan

9 Københavns Kommunes egne ønsker Forvaltningen mener ikke, at kravet til god økologisk tilstand i vandområderne kan nå at opfyldes via indsatserne foreskrevet i vandplanerne inden fristen i Vandrammedirektivet. Handleplan indeholder derfor også kommunens egne forslag til tiltag, som forvaltningen mener, det vil være nødvendigt at gennemføre for at leve op til EU s krav inden De statslige vandplaner og indsatsprogrammer indeholder kun krav om iværksættelse af nødvendige tiltag i ganske få tilfælde i denne planperiode. Langt størstedelen af de nødvendige tiltag er udskudt til den kommende planperiode. Københavns Kommune har altid været ambitiøs, når det handler om kvaliteten af byens vandområder. Derfor mener kommunen, at der ikke er nogen grund til at udskyde de indsatser, som vil være nødvendige. København har i disse år igangsat et meget ambitiøst arbejde med at klimasikre København. En stor del af disse tiltag vil kunne udvikles i synergi med de projekter, som vil være med til at sikre vandkvaliteten i de københavnske vandområder, og det vil dermed være muligt at begrænse udgifterne. Bedre vandkvalitet giver en større biologisk mangfoldighed og øger mulighederne for at udvikle rekreative områder til glæde for et voksende antal københavnere hvad enten det drejer sig om en badestrand ved Valbyparken eller et rigere dyre- og planteliv i de københavnske søer. 9

10 Indsatser Første skridt i dette arbejde er taget med udarbejdelsen af en helhedsplan for Harrestrup Å, som bliver færdig i løbet af Planen skal bl.a. sikre, at vandkvaliteten forbedres ved at udledningen af spildevand reduceres kraftigt, samt at der arbejdes med at tilpasse åens løb til at tage højde for klimaændringer, især i forhold til fremtidens regnmængder og intensiteter. Åen skal have et mere naturligt løb og indgå i det grønne parkstrøg, så den bliver til glæde for de mange besøgende der. Endelig vil helhedsplanen, når den er gennemført, bidrage til, at der bliver badevandskvalitet i Kalveboderne v. Valbyparken. Denne handleplan følger helhedsplanen. Samtidigt med helhedsplanen for Harrestrup Å har kommunen igangsat et arbejde med at genåbne en delstrækning af den rørlagte Grøndals Å i Grøndalsparken, hvor den kommer til at skabe nye kvaliteter og vil have mulighed for at kunne indgå i klimatilpasningsarbejdet. Ligeledes vil en fremtidig genåbning af både Lygte Å og Ladegårds Å; som denne plan indeholder, kunne samtænkes med klimatilpasningsarbejdet herunder skybrudsplanen. Tidligere har kommunen lavet en vandområdeplan, som dækker det såkaldte Nordlige System. Planen lægger op til at der skal fjernes sediment fra Fæstningskanalen, Søborghus Rende og Emdrup Sø, at der skal ske en reduktion af fosforindholdet i Utterslev Mose og Emdrup Sø, samt at de to søers fiskebestande skal reguleres. Også vandområdeplanens vurdering af nødvendige tiltag indgår i denne samlede vandhandleplan. Derudover indgår forbedring af vandkvaliteten i de centrale parksøer. For at forbedre vandkvaliteten skal der også her fortsat arbejdes på at reducere antallet af spildevandsoverløb. Dette arbejde er allerede igangsat med kommunens spildevandsplan 2008 og fortsætter med Spildevandsplan Oversigt På de følgende kort kan det ses, hvilke indsatser kommunen ønsker at gennemføre for at forbedre de fysiske, kemiske og biologiske forhold i vandområderne frem til og med De skitserede forløb eller genåbnede vandløbsstrækninger, som er vist på illustrationerne, er skitsetegninger, og derfor ikke et udtryk for strækningernes fremtidige forløb. Den angivne tidsplan skal også kun ses som vejledende og som en rettesnor, hvis alle de foreslåede tiltag skal være gennemført senest De anførte omkostninger er baseret på overslag og kan ikke anvendes til budgetlægning. Dertil kræves yderligere planlægning og detailprojektering. 10

11 Harrestrup Å - Nord Delstrækning 1, fra Fæstningskanalen til Slotsherrensvej. Størst mulig fysisk variation indenfor eksisterende tracé. Dobbelt-/trippelprofil. Hegn fjernes. Længde: Ca. 800 m. Økonomi: 4-8 mio. kr. (5-10 mio. kr/km) Myndighedsbeh., udbud, projektering m.v.: 2013 Udføres: 2014 Delstrækning 2, fra Slotsherrensvej til Jyllingevej. Demonstrationsprojekt. Vandløb med større slyngninger. Dobbelt-/trippelprofil. Etablering af lavteknologiske renseanlæg til rensning af vejvand. Længde: Ca m. Økonomi: 15 mio. kr. (15 mio. kr/km) Myndighedsbeh., udbud, projektering m.v.: 2012 Udføres: Delstrækning 3a, fra Jyllingevej til Damhussøen. Delstrækning 3b, fra Damhussøen til Roskildevej. Begrænsede muligheder for forbedring af de fysiske forhold. Evt. dobbelt-/trippelprofil. Længde: Ca. 900 m. Økonomi: 4,5-9 mio. kr (5-10 mio. kr/km) Myndighedsbeh., udbud, projektering m.v.: 2013 Udføres: 2014 Forlægning af vandløb med større slyngninger over Damhusengen. Dobbelt-/trippelprofil. Udnytte synergieffekter med f.eks. vådområder eller styret oversvømmelse. Etablering af lavteknologiske renseanlæg til rensning af vejvand Længde: Ca m. Økonomi: 13-19,5 mio. kr (10-15 mio. kr/km) Myndighedsbeh., udbud, projektering m.v.: 2013 Udføres: 2013 (2014)

12 Harrestrup Å - Syd Delstrækning 4, fra Roskildevej til banedæmning. Forlægning af vandløb med større slyngninger gennem Vigerslevparken (hvis muligt). Dobbelt-/trippelprofil. Længde: Ca m. Økonomi: mio. kr (50 mio., hvis der omlægges til Vigerslevparken) Myndighedsbeh., udbud, projektering m.v.: 2014 Udføres: 2015 Delstrækning 5a, fra banedæmning til Landlystvej Udligning af styrt. Dobbelt-/trippelprofil. Længde: Ca. 400 m. Økonomi: mio. kr (5-10 mio. kr/km mio. fjernelse af spærring) Myndighedsbeh., udbud, projektering m.v.: 2014 Udføres: 2015 Delstrækning 5b, fra Landlystvej til udløb i Kalveboderne. Begrænsede muligheder for forbedring af de fysiske forhold. Evt. dobbelt-/trippelprofil Længde: Ca m. Økonomi: 17,5-28 mio. kr (5-7 mio.kr/km) Myndighedsbeh., udbud, projektering m.v.: 2014 Udføres: 2015

13 Ladegårdsåen Fra Borups Plads til Peblinge Sø. Frilægning (genåbning) af vandløb. Fritlægningen kan samtænkes med kommunens klimatilpasningsarbejde - herunder skybrudsplanen. Længde: Ca m. Økonomi: mio. kr. ( mio. kr/km) Myndighedsbeh., udbud, projektering m.v.: 2015 Udføres:

14 Fæstningskanalen og Utterslev Mose Fæstningskanalen. Oprensning af sediment Længde: Ca m. Økonomi: mio. kr. inkl. forundersøgelser Forundersøgelser, myndighedsbeh., udbud, projektering m.v.: 2015 Udføres: 2015 Utterslev Mose (61,9 ha). Biomanipulation Økonomi: 0,6-1 mio. kr. ( kr/ha ) + forundersøgelser Forundersøgelser, myndighedsbeh., udbud, projektering m.v.: 2015 Udføres: Fosforfældning Økonomi: 1,8-2,5 mio. kr. ( kr/ha) + forundersøgelser Forundersøgelser, myndighedsbeh., udbud, projektering m.v.: 2018 Udføres:

15 Nordkanalen, Søborghus Rende, Emdrup Sø og Lygte Å Søborghus Rende incl. Nordkanalen. Oprensning af sediment Længde: Ca m. Økonomi: mio. kr. incl. forundersøgelser Forundersøgelser, myndighedsbeh., udbud, projektering m.v.: 2015 Udføres: 2016 Emdrup Sø (5,9 ha). Biomanipulation Økonomi: 0,06-0,09 mio. kr. ( kr/ha) + forundersøgelser Forundersøgelser, myndighedsbeh., udbud, projektering m.v.: 2017 Udføres: Fosforfældning Økonomi: 0,18-0,24 mio. kr. ( kr/ha) + forundersøgelser Forundersøgelser, myndighedsbeh., udbud, projektering m.v.: 2018 Udføres: Lygte Å og vådområde Genåbning af Lygte Å Længde: Ca m Økonomi: mio. kr. (7-11 mio. kr/km) + forundersøgelser Forundersøgelser, myndighedsbeh., udbud, projektering m.v.: 2018 Udføres: Etablering af vådområde/sø Økonomi: 8-17 mio. kr. afhængig af størrelse og type + forundersøgelser Forundersøgelser, myndighedsbeh., udbud, projektering m.v.: 2018 Udføres:

16 De Indre Søer samt de centrale parksøer Kildevældssøen (1,3 ha) Sedimentbehandling/ opfiskning af fredfisk Økonomi: 3 mio. kr. Forundersøgelser: 2019 Udføres: De Indre Søer (47 ha) Løbende opfølgning på restaurering : Høst af overskudsplanter og opfiskning af fredfisk efter behov Økonomi: 3 mio. kr. over 5-6 år Udføres: Østre Anlægs Sø (2,4 ha) Sedimentbehandling /evt. opfiskning af fredfisk Økonomi: 3,5 mio. kr. Forundersøgelser: 2019 Udføres: Ørstedsparkens Sø (1,7 ha) Sedimentbehandling og evt. opfiskning af fredfisk Økonomi: 3,5 mio. kr. Forundersøgelser, : 2013 Udføres:

17 Økonomi Den indsats, som de statslige vandplaner kræver gennemført i denne planperiode, skal for spildevandsindsatsen finansieres via takstmidler. Planernes indsatskrav omkring f. eks. forbedringer af de fysiske forhold i vandløb og restaurering af søer skal i princippet finansieres via EU s landdistriktsmidler, hvor staten skal forestå fordelingen. Vandplanernes krav om denne type tiltag er yderst begrænset i Københavns Kommune. Da Københavns Kommune ønsker at yde en væsentligt større indsats end dette, må kommunen selv finansiere dette via skattemidler. Det økonomiske behov er i størrelsesordnen 430 mio. kr. over de kommende 9 år, hvor tiltagene vedr. Harrestrup Å og Ladegårds Å tegner sig for hhv. ca. 100 og 250 mio. kr. Tiltagene - ikke mindst hvad gælder Ladegårds Å - kan i stor udstrækning samtænkes med kommunens klimatilpasningsarbejde, fx skybrudsplanen. Indsatsplan for Københavns kommunes ferskvandsområder Udgiftsfordeling på de tre største poster mio. kr. pr. år 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Omkostninger (mio. kr) Vandområde: Udført år Min. Max. Middel Harrestrup Å Ladegårdsåen Fæstningskanalen Søborghusrende Utterslev Mose Emdrup sø Lygte Å Parksøer I alt: Snit pr. år 47, Harrestrup Å Ladegårds Å Andre projekter 17

18 Økonomi Udgifter fordelt på vandområder pr. år. Udgifterne på parksøerne er ikke vist, da beløbene er for små til at kunne ses Ladegårds å Emdrup Sø Harrestrup Å Fæstningskanalen Søborghusrenden Utterslev Mose Lygte Å 18

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER Agenda 21- planen er i lighed med kommuneplanen en rammeplan, som indeholder en række indsatser (mål og aktiviteter), hvortil der i forbindelse med planens politiske

Læs mere

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Vandløb I vandplanperiode 2 er følgende vandløb i Hørsholm Kommune målsat: Usserød

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Bynatur Rekreative områder Biologisk mangfoldighed Badevand (udestår) Livet i havnen (udestår) Vandkvalitet i søer og vandløb Jordforurening November 2014. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Bidrag til Statens Vandplan

Bidrag til Statens Vandplan Bidrag til Statens Vandplan November 2007 Frederiksberg Kommune Bidrag til Statens Vandplan November 2007 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1 1.1 Eksisterende planer for området 1 1.1.1 Bæredygtighedsstrategi

Læs mere

Vandhandleplan 2010-2015

Vandhandleplan 2010-2015 Vandhandleplan 2010-2015 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold 2 2. Resumé af den statslige vandplan 4 3. Prioritering og tidsplan for indsatser 5 4. Forord 6 5. Baggrund 9 6. Vandløb 14 7. Søer 20 8.

Læs mere

Kolofon. Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune.

Kolofon. Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune Juni 2012 Kolofon Titel: Forslag til Vandhandleplan for Haderslev Kommune. Udgiver: Udarbejdet af Haderslev Kommune, Erhvervs- og Borgerservice. Offentliggjort

Læs mere

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune

Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune Bilag til: Vandhandleplan, 2014-2016 Frederiksberg Kommune BILAG TIL VANDHANDLEPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE 2014-2016 Dato 2014-11-14 Udarbejdet April-maj 2012 og november 2014 Udarbejdet af Frederiksberg

Læs mere

målet mere ambitiøst, nemlig at der højst må være en overløbshændel-

målet mere ambitiøst, nemlig at der højst må være en overløbshændel- 17-12-2012 Bilag 1: Fakta om Utterslev Mose i forhold til kommunens udkast til vandhandleplan Status i forhold til statenss vandplaner Vandmiljøet Tilstanden i Utterslev Mose i dag beskrives som dårlig

Læs mere

Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021

Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021 Høringssvar til Vandområdeplanerne 2015-2021 Hovedvandopland 1.7 - Aarhus Bugt Vandområderne Knebel Vig, Kalø Vig, Begtrup Vig og Århus Bugt Naturstyrelsen har sendt vandområdeplaner i høring frem til

Læs mere

Klikvejledning vandplaner April 2015

Klikvejledning vandplaner April 2015 Klikvejledning vandplaner April 2015 Når du skal undersøge konkrete stedsspecifikke elementer i vandplanforslagene (fx en indsats eller forkert miljømål i et specifikt vandløb), skal du gå ind på Miljøministeriets

Læs mere

Første generation vandplaner

Første generation vandplaner Første generation vandplaner Endelig vedtaget og offentliggjort den 30. oktober 2014 Gælder for perioden 2010-2015 Kommunerne har 6 måneder til at lave nyt (revideret) forslag til handleplan. Der er 8

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-03-2011 Dato: 17-02-2011 Sag nr.: KB 36 Sagsbehandler: Lars Kyhnau Hansen Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Implementering af vandrammedirektivet og nitratdirektivet i Nederlandene, Slesvig-Holsten og Danmark

Implementering af vandrammedirektivet og nitratdirektivet i Nederlandene, Slesvig-Holsten og Danmark Den 7. februar 2011 Implementering af vandrammedirektivet og nitratdirektivet i Nederlandene, Slesvig-Holsten og Danmark Konklusion Nederlandene og Danmark har for alle kystvande og Slesvig-Holsten for

Læs mere

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Januar 2015 Indholdsfortegnelse Planens indhold...3 Resumé af de statslige vandplaner...4

Læs mere

Klimatilpasning i København

Klimatilpasning i København Klimatilpasning i København Oplæg september 2011 Lykke Leonardsen og Jon Pape Klimatilpasning i København Planen endetligt vedtaget af vores Borgerrepræsentation d. 25 august 2011 Hovedudfordringer for

Læs mere

Principper for åbning af Østerå gennem byen

Principper for åbning af Østerå gennem byen Punkt 11. Principper for åbning af Østerå gennem byen 2014-2435 By- og Landskabsudvalget og Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at åbningen af Østerå gennemføres i etaper som en

Læs mere

Holbæk Kommunes Vandhandleplan

Holbæk Kommunes Vandhandleplan Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 (PDF print af Holbæk Kommunes Vandhandleplan 2012 2015 ) Teknik og Miljø, Holbæk Kommune, oktober 2012 Forord Offentlighedsfase De statslige vandplaner Statens

Læs mere

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer

1.3 Indsatsprogram og prioriteringer 1.3 Indsatsprogram og prioriteringer Med udgangspunkt i de i vandplanen fastlagte miljømål (jf. afsnit 1.2) og opgørelse af indsatsbehovet for de enkelte vandområder er kravene til reduktion af påvirkningerne

Læs mere

Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale.

Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale. Udvidet vejledning i at undersøge vandplanernes kortmateriale. Denne vejledning viser med kortksempler hvorledes man undersøger konkrete elementer i vandplanforslagene (f.eks. forslag til restaurering

Læs mere

Side 1 Handleplan 2013 for Grøn Plan

Side 1 Handleplan 2013 for Grøn Plan Side 1 Handleplan for Grøn Plan Med denne handleplan beskriver vi de handlinger, aktiviteter eller initiativer vi på baggrund af Ballerup Kommunes Grønne Plan vil igangsætte i. Baggrund Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kort: Hedensted Kommune. Forsidefoto: Rohden Å s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt.

Indholdsfortegnelse. Kort: Hedensted Kommune. Forsidefoto: Rohden Å s udløb i Vejle Fjord. Jan Nielsen, Vejle Amt. Hedensted Kommune Forslag til Vandhandleplan 2009-2015 2. udgave 2015 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...4 2. Handleplanens mål...6 3. Det samlede indsatsprogram for Hedensted Kommune...7

Læs mere

Notat. Ivan Hrubenja. Skema over modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015

Notat. Ivan Hrubenja. Skema over modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015 Notat Emne Forslag til besvarelse af modtagne høringssvar til forslag til Greve Kommunes vandhandleplan 2010-2015 Sagsnr 2012-21791 Dokumentnr 2012-97949 Dato 01-11-2012 Administrativ enhed Center for

Læs mere

Vandhandleplan. Syddjurs Kommune

Vandhandleplan. Syddjurs Kommune Vandhandleplan Syddjurs Kommune Januar 2015 Vandhandleplan 2015 for Syddjurs Kommune Grundlag, Vandplan 2009-2015 for: Randers Fjord - Hovedvandopland 1.5 Djursland Hovedopland 1.6 Aarhus Bugt Hovedvandopland

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2011-2014

Tillæg til spildevandsplan 2011-2014 Forslag til Tillæg til spildevandsplan 2011-2014 By- og Miljøforvaltningen Marts 2013 J. nr. 06.00.05P15 1 Lovgrundlag I henhold til lovgivningen skal der udarbejdes et tillæg til en spildevandsplan, når

Læs mere

Planer i Aarhus hvad siger de omkring vand og klimatilpasning

Planer i Aarhus hvad siger de omkring vand og klimatilpasning Temadag om Vandhandleplaner Samtænkning af klimatilpasning og vandplan 2 - en ønskeseddel v/inge Halkjær Jensen Aarhus Vand A/S Tekstslide SPLASH - 1 layout Skift layout: Højreklik på slidet / layout og

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for Kims Top og Den Kinesiske Mur Natura 2000-område nr. 190 Habitatområde H165 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

Præsentation af en vandplan

Præsentation af en vandplan Præsentation af en vandplan med udgangspunkt i vandplanen for Randers Fjord Peter Kaarup Specialkonsulent, Miljøcenter Århus 23 udkast til vandplaner Hovedoplande I, 1 I, 4 I, 8 M iljø cen terg ræ nser.sh

Læs mere

NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune. Forslag til. Vandhandleplan 2013 2015

NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune. Forslag til. Vandhandleplan 2013 2015 NATUR OG MILJØ Aarhus Kommune Forslag til Vandhandleplan 2013 2015 Maj 2012 2 2 Indholdsfortegnelse 1. Planens indhold... 3 2. Forord... 4 2.1 Offentlighedsfase og aktiviteter... 6 3. Baggrund... 7 3.1

Læs mere

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 1 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandplan 2010-2015 Lillebælt/Fyn Hovedvandopland 1.12 Det Sydfynske Øhav Hovedvandopland 1.15 Vanddistrikt Jylland og Fyn 2

Læs mere

Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Ll. Vejle å, opland 26 km 2.

Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Ll. Vejle å, opland 26 km 2. Ll. Vejle Å: Målsætningen: For de analyserede vandområder er det hensigten at komme med indspil til idéfasen, om hvilke landbrugsrelevante tiltag som alt andet lige kunne bringes i anvendelse i de enkelte

Læs mere

INTERN MEDDELELSE. Vandplanerne kan ifølge Miljømålsloven ikke påklages, kun kommunernes handleplaner kan påklages.

INTERN MEDDELELSE. Vandplanerne kan ifølge Miljømålsloven ikke påklages, kun kommunernes handleplaner kan påklages. SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION INTERN MEDDELELSE Emne: Høringssvar Vandplan 6. april 2011 Til: Dato: 1. marts Sagsbeh.: RJe Sagsnr.: Administrative overordnede kommentarer: Det er problematisk,

Læs mere

Værebro Å. Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Værebro å, opland 157 km 2.

Værebro Å. Kortudsnit/billede af område. Afstrømningsområde Værebro å, opland 157 km 2. rebro : Målsætningen: For de analyserede vandområder er det hensigten at komme med indspil til idéfasen, om hvilke landbrugsrelevante tiltag som alt andet lige kunne bringes i anvendelse i de enkelte områder

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan.

Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan. Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Vestsjællands Amt Forbedring af vandkvalitetsforholdene i Tude Å. Prisoverslag for gennemførelse af Handlingsplan. Vestsjællands Amt Forbedring af vandkvalitetsforholdene

Læs mere

Bilag 2: Randers Kommunes høringssvar til vandplanerne

Bilag 2: Randers Kommunes høringssvar til vandplanerne Bilag 2: Randers Kommunes høringssvar til vandplanerne 1. Indledende bemærkninger Dette er Randers kommunes generelle og overordnede bemærkninger til vandplanerne. Forvaltningen vil desuden indberette

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015

Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Forslag til: Vandhandleplan 2010-2015 Kolofon Udarbejdet af: Fredensborg Kommune Plan og Miljø Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 72 56 50 00 E-mail: fredensborg@fredensborg.dk Web: www.fredensborg.dk Rapportens

Læs mere

VANDKREDSLØBET. Vandbalance

VANDKREDSLØBET. Vandbalance VANDKREDSLØBET Vandkredsløbet i Københavns Kommune er generelt meget præget af bymæssig bebyggelse og anden menneskeskabt påvirkning. Infiltration af nedbør til grundvandsmagasinerne er således i høj grad

Læs mere

VANDHANDLEPLAN 2010-2015

VANDHANDLEPLAN 2010-2015 VANDHANDLEPLAN 2010-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Vandhandleplanens indhold... 3 2. Resumé af den statslige vandplan for hovedvandopland nr. 2.3 Øresund.... 4 3. Forord... 5 4. Baggrund... 8 5. Spildevand...

Læs mere

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner.

Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. København den 16. oktober 2015 Det Økologiske Råds høringssvar til udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner. Resumé: Det Økologiske Råd er enige i Regeringens hensigt om at fokusere

Læs mere

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Hvorfor overhovedet klimatilpasning Klimaændringerne er en realitet Temperatur Vandstand Nedbør Store værdier at beskytte

Læs mere

Vandhandleplan Halsnæs Kommune 2010-2015

Vandhandleplan Halsnæs Kommune 2010-2015 Vandhandleplan Halsnæs Kommune 2010-2015 Indhold Forord... 4 Høring Der er ikke direkte indsatskrav til søer, kystvande og grundvand, se beskrivelser under de enkelte temaer.... 5 Krav til kommunale vandhandleplaner...

Læs mere

Natur. Administration Lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for administration og tilsyn, omfatter:

Natur. Administration Lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for administration og tilsyn, omfatter: Natur Kommunerne har en forpligtigelse og væsentlig rolle i at sikre og udvikle den danske natur og ligeledes sikre og forbedre mulighederne for friluftslivet. Det sker gennem administration af en bred

Læs mere

konkretisering af skybrudsplan østerbro

konkretisering af skybrudsplan østerbro Resumé konkretisering af skybrudsplan østerbro Skybrudsoplandene NH Brønshøj - Husum Bispebjerg ØSTERBRO Nørrebro Ladegårdså VanløseFrederiksberg Vest IndreBYby INDRE Frederiksberg Øst CH Vesterbro Valby

Læs mere

Retningslinjer. for udformning af bassiner. Regulativ. for jævnlig vedligeholdelse af bassiner

Retningslinjer. for udformning af bassiner. Regulativ. for jævnlig vedligeholdelse af bassiner Retningslinjer for udformning af bassiner samt Regulativ for jævnlig vedligeholdelse af bassiner Bassiner anlagt som regnvands- eller forsinkelses-/sparebassiner på kloaksystemer i Kalundborg Kommune 1

Læs mere

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden

Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune. Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden Forslag til Vandhandleplan for Aalborg Kommune Omfattende Vandplanerne 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerak samt 1.2 Limfjorden Den 27. marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Vandplanernes indhold... 3 2 Forord...

Læs mere

Rent vand i Mølleåsystemet Resumé

Rent vand i Mølleåsystemet Resumé Rent vand i Mølleåsystemet Resumé Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. Driftsregion Øst - Landsdelcenteret Nordsjælland Resume rapport Rent vand i Mølleåsystemet Resumé. Agern Allé 5 2970 Hørsholm

Læs mere

Hermed gøres indsigelse vedr. udkast til vandplan for vandopland Vadehavet Bredeåsystemet omfattende i alt ca. 45.000 ha. (se kortbilag).

Hermed gøres indsigelse vedr. udkast til vandplan for vandopland Vadehavet Bredeåsystemet omfattende i alt ca. 45.000 ha. (se kortbilag). Til Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Vandplaner høringssvar konsekvenser. Hermed gøres indsigelse vedr. udkast til vandplan for vandopland Vadehavet Bredeåsystemet omfattende i alt ca. 45.000

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

Svar Jeg vil besvare spørgsmålene samlet.

Svar Jeg vil besvare spørgsmålene samlet. Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 490 Offentligt Miljøministerens besvarelse af samrådsspørgsmålene BK og BL, stillet af Torben Hansen (S) Spørgsmål BK: Er det ministerens opfattelse,

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Tillægget omfatter: Spildevandsrensning i det åbne land ved Alken, Boes, Illerup og syd for Låsby Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.

Læs mere

Næste generation af vand og naturplaner

Næste generation af vand og naturplaner Næste generation af vand og naturplaner H.C. Østerby Borgmester, Holstebro Kommune Medlem af KL udvalg for Teknik og Miljø 1 Hvor er vi lige nu? Vandplaner Ugyldige pga. manglende høring (8 dage). Vi venter

Læs mere

Fiskevandsdirektivet og vandrammedirektivet. Rune Raun-Abildgaard, fuldmægtig, Naturstyrelsen

Fiskevandsdirektivet og vandrammedirektivet. Rune Raun-Abildgaard, fuldmægtig, Naturstyrelsen Fiskevandsdirektivet og vandrammedirektivet Rune Raun-Abildgaard, fuldmægtig, Naturstyrelsen Fiskevandsdirektivet (FVD) Rådets direktiv af 18. juli 1978 om kvaliteten af ferskvand, der kræver beskyttelse

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 11. november 2009

Faaborg-Midtfyn Kommune 11. november 2009 Faaborg-Midtfyn Kommune 11. november 2009 Fagsekretariatet for Plan og Kultur j. nr. 01.00.00-P20-1-08 Natur og parker cpalu / svepe Redegørelse Strandpark/havnebad i Faaborg Indledning I og omkring Faaborg

Læs mere

Bindende mål for vand- og naturkvalitet Bindende krav om foranstaltninger til miljø- og naturforbedringer Natur og vand kender ikke kommunegrænser

Bindende mål for vand- og naturkvalitet Bindende krav om foranstaltninger til miljø- og naturforbedringer Natur og vand kender ikke kommunegrænser Vand og naturplaner Bindende mål for vand- og naturkvalitet Bindende krav om foranstaltninger til miljø- og naturforbedringer Natur og vand kender ikke kommunegrænser samarbejde bliver nødvendigt Tæt sammenhæng

Læs mere

3 - Overfladevand og grundvand

3 - Overfladevand og grundvand 3 - Overfladevand og grundvand Byrådet ønsker, at overflade- og grundvand skal beskyttes mod påvirkning af menneskelig aktivitet. Dette gælder både mængde og kvalitet. Byrådet ønsker, at vandkvaliteten

Læs mere

Kommunal Vandhandleplan 2015

Kommunal Vandhandleplan 2015 Kommunal Vandhandleplan 2015 Vandhandleplan 2 Offentlighedsfase og aktiviteter Forslag til Gentofte Kommunes vandhandleplan er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 07.04.2015. Forslaget har været fremlagt

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

Vandhandleplan 1. Forslag til godkendelse

Vandhandleplan 1. Forslag til godkendelse Punkt 6. Vandhandleplan 1. Forslag til godkendelse 2014-188502 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til vandhandleplan for Aalborg Kommune. Lene Krabbe Dahl var fraværende.

Læs mere

Ansøgning vedr. medfinansiering af klimatilpasningsprojekt Rødovre Boligselskab afd. 11

Ansøgning vedr. medfinansiering af klimatilpasningsprojekt Rødovre Boligselskab afd. 11 HOFOR Hovedstadsområdets Forsyningsselskab Ørestads Boulevard 35 DK-2300 København S. Vedr.: Ansøgning vedr. medfinansiering af klimatilpasningsprojekt Rødovre Boligselskab afd. 11 Revideret iht. aftale

Læs mere

Spildevandsplan 2008-2012

Spildevandsplan 2008-2012 Spildevandsplan 2008-2012 Fra otte til ét renseanlæg 1 Et godt vandmiljø og en sikker fremtid Det handler om badevandskvalitet, om et godt vandmiljø i vores åer og søer, rent grundvand og om, hvordan vi

Læs mere

Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015. Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Ringkøbing Fjord, Hovedvandopland 1.

Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015. Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Ringkøbing Fjord, Hovedvandopland 1. Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015 Limfjorden, Hovedvandopland 1.2 Nissum Fjord, Hovedvandopland 1.4 Ringkøbing Fjord, Hovedvandopland 1.8 Kolofon Titel: Holstebro Kommunes Vandhandleplan 2015 Limfjorden,

Læs mere

UDGAVE til behandling i Klima og Miljøudvalg & Byrådet. April 2015 FORSLAG

UDGAVE til behandling i Klima og Miljøudvalg & Byrådet. April 2015 FORSLAG UDGAVE til behandling i Klima og Miljøudvalg & Byrådet April 2015 FORSLAG Roskilde Kommune, VANDHANDLEPLAN planperiode 2009 2015 Indhold Forord... Side 3 1. Statsligt indsatsprogram for Roskilde Kommune...

Læs mere

Den samlede økonomi. Resume

Den samlede økonomi. Resume Den samlede økonomi Resume Der er udarbejdet en ambitiøs plan for skybrudssikring af Frederiksberg og resten af københavnsområdet. En del af planen inkluderer følgende hovedinvesteringer for Frederiksberg

Læs mere

Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand 1)

Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand 1) (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4200-00028 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om fastlæggelse

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan 2012-2016

Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan 2012-2016 Returadresse: Køge Kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Dokumentnummer Sagsnummer Miljø 14-10-2014 2014-137352 2012-25278 Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020:

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Separatkloakering af Bjælkerup (Bjælkerup B1) etapeinddeling og bassinplacering Vedtaget af Stevns Kommunes Kommunal Bestyrelse d. 27. februar 2014. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat vedrørende fiskebestanden i Vesterled Sø

Notat vedrørende fiskebestanden i Vesterled Sø Notat vedrørende fiskebestanden i Vesterled Sø September 2004 Notat udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium august 2004 Konsulent : Helle Jerl Jensen Baggrund Vesterled Sø er en ca. 2 ha stor sø beliggende

Læs mere

D. 29.01.2007 Klub 60 + arrangement med Karsten Wandal! Emne: Vejle Ådal Projektet.

D. 29.01.2007 Klub 60 + arrangement med Karsten Wandal! Emne: Vejle Ådal Projektet. D. 29.01.2007 Klub 60 + arrangement med Karsten Wandal! Emne: Vejle Ådal Projektet. Et naturforvaltningsprojekt, i samarbejde mellem Skov og Naturstyrelsen og Ny Vejle kommune, omfattende 20-25 delprojekter.

Læs mere

Såfremt krav i vandplanerne ikke bliver som vi forventer, må vi efterfølgende agere i overensstemmelse med eventuelle nye krav.

Såfremt krav i vandplanerne ikke bliver som vi forventer, må vi efterfølgende agere i overensstemmelse med eventuelle nye krav. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Oplæg til prioritering af indsatsområder i Spildevandsplan 2015 NOTAT Dato: 2. juni 2014 Af: Keld Rehder Oplæg til prioritering af indsatsområder i Spildevandsplan

Læs mere

søerne opfylder målsætningen. Ulse Sø indgår i et internationalt naturbeskyttelsesområde.

søerne opfylder målsætningen. Ulse Sø indgår i et internationalt naturbeskyttelsesområde. Søerne 5 målsatte søer i vanddistriktet afvander til Køge Bugt: Gjorslev Møllesø og Dybsø har afløb via Møllerenden og Sigerslev Mose, Ejlemade Sø samt Ulse Sø indgår i Tryggevælde Å-systemet. Tabel 2.9.3

Læs mere

Høringssvar til forslag til vandplan

Høringssvar til forslag til vandplan Naturstyrelsen Naturstyrelsen, Roskilde Høringssvar til forslag til vandplan Generelt Side 1/7 Virkemidler Med de foreslåede virkemidler for opnåelse af god økologisk tilstand i søer og vandløb i 2015

Læs mere

Fra Mariagerfjord Kommune deltog afdelingsleder i Natur og Miljø, Bjarke Jensen samt miljøtekniker, Jens Kalør. Kommunen er myndighed på området.

Fra Mariagerfjord Kommune deltog afdelingsleder i Natur og Miljø, Bjarke Jensen samt miljøtekniker, Jens Kalør. Kommunen er myndighed på området. Opsummering fra mødet den 29. januar 2013 med grundejerforeninger i sommerhusområderne Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Velkomst og introduktion Bjarke Jensen fra Mariagerfjord

Læs mere

Tillæg 5 til Spildevandsplan

Tillæg 5 til Spildevandsplan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2008-2015 Kloakering af nyt boligområde ved Ølsted 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 4 5. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Vandplanerne den videre proces

Vandplanerne den videre proces Plantekongres 2012 10.-12. januar i Herning Kongrescenter Vandplanerne den videre proces Thomas Bruun Jessen, Kontorchef, Naturstyrelsen 1. Vandplaner i den endelige version 2. Vandplanernes miljømål og

Læs mere

Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet

Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet Indhold Din indflydelse 3 Vind med vandet 4 Konsekvenser i Horsens Kommune 5 Udførte klimatilpasningsprojekter 6 Hvad planlægger kommunen at

Læs mere

Natura 2000 December 2010

Natura 2000 December 2010 Natura 2000 December 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet December 2010 ISBN 978-87-7083-973-0 Fotos: Fiskeridirektoratet og Colourbox Natura 2000 har til formål at sikre,

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og forsyningen om at forebygge oversvømmelser Fra planlægning til projekter

Samarbejde mellem kommunerne og forsyningen om at forebygge oversvømmelser Fra planlægning til projekter Samarbejde mellem kommunerne og forsyningen om at forebygge oversvømmelser Fra planlægning til projekter Indhold Udfordringen Baggrund: Klimatilpasningsplanerne ind i kommuneplanen Klimatilpas/afhjælp:

Læs mere

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune

Vandhandleplan 2015 for. Glostrup Kommune Vandhandleplan 2015 for Glostrup Kommune Glostrup Kommune, 9.september 2015 Udarbejdet af Center af Miljø og Teknik Kortmaterialet er hentet fra MiljøGIS på Naturstyrelsens hjemmeside. Forsidefoto: Sammenløb

Læs mere

Vandhandleplan for perioden 2012-2016 Høringsudkast

Vandhandleplan for perioden 2012-2016 Høringsudkast Vandhandleplan for perioden 2012-2016 Høringsudkast Juni I 2012 VANDHANDLEPLAN FREDERIKSBERG KOMMUNE Dato 2012-06-19 Udarbejdet April til maj 2012 Udarbejdet af Frederiksberg Kommune Beskrivelse Vandhandleplan

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

Miljøcenter Roskilde opdeler Isefjord og Roskilde Fjord i to områder. Udover de to fjorde opdeles følgende mindre oplande ved:

Miljøcenter Roskilde opdeler Isefjord og Roskilde Fjord i to områder. Udover de to fjorde opdeles følgende mindre oplande ved: Isefjord. Miljøcenter Roskilde opdeler Isefjord og Roskilde Fjord i to områder. Udover de to fjorde opdeles følgende mindre oplande ved: Sidinge Fjord Lammefjord Elverdamså Kornerup Å/Langvad Å Oplande

Læs mere

DEN BLÅ BY. Vandhandleplan for Københavns Kommune Del 1: Overfladevand

DEN BLÅ BY. Vandhandleplan for Københavns Kommune Del 1: Overfladevand DEN BLÅ BY Vandhandleplan for Københavns Kommune Del 1: Overfladevand Indhold 1. Indledning 3 2. Læsevejledning - den offentlige høring 5 3. Resume 6 4. Overordnet tidsplan 8 5. Samarbejde kommunerne imellem

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 14-11-2007 Dato: 02-10-2007 Sag nr.: TMU 86 Sagsbehandler: Bolette Dorrit Jensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Teknik og Miljø Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012 2020 Vedtaget af Kommunal Bestyrrelsen d. XX. xxxx XXXX 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SÆRLIGE ERFARINGSOMRÅDER

SÆRLIGE ERFARINGSOMRÅDER CV Firma: Navn: Nationalitet: Fødselsår: Profession: Stillingsbetegnelse: Ansat i firmaet: NIRAS A/S Holger Petersen Dansk 1957 Biolog Biolog Siden 2003 SÆRLIGE ERFARINGSOMRÅDER Vandområdeplanlægning Integreret

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

Det Grønne Råd. GLADSAXE KOMMUNE By- og Miljøforvaltningen REFERAT. fra. Tirsdag den 24.06.2014, kl. 17.00-19.30 i grønt IDÈcenter, Rådhus Allé 1

Det Grønne Råd. GLADSAXE KOMMUNE By- og Miljøforvaltningen REFERAT. fra. Tirsdag den 24.06.2014, kl. 17.00-19.30 i grønt IDÈcenter, Rådhus Allé 1 GLADSAXE KOMMUNE By- og Miljøforvaltningen REFERAT fra Det Grønne Råd Tirsdag den 24.06.2014, kl. 17.00-19.30 i grønt IDÈcenter, Rådhus Allé 1 Medlemmer Tom Vang Knudsen - MB Ole Skrald Rasmussen MB -

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen... 7 Strategisporene... 8 Naturen skal benyttes og beskyttes... 10 Planer og programmer

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2015-2025

Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2015-2025 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2015-2025 Lovgrundlag Indsatsplanen er udarbejdet på grundlag af bekendtgørelse nr. 862. af 10. september 2009 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo, som fastsat

Læs mere

Godkendelse af åbning af Østerå, medfinansiering og omprioritering af kloakindsatser

Godkendelse af åbning af Østerå, medfinansiering og omprioritering af kloakindsatser Punkt 3. Godkendelse af åbning af Østerå, medfinansiering og omprioritering af kloakindsatser 2014-5159 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der udarbejdes en ny spildevandsplan,

Læs mere

1. Om denne plan... 8 1.1. Læsevejledning... 8 1.2. Offentlighed... 9. 2. Indledning... 10 2.1. Revision af spildevandsplanen...

1. Om denne plan... 8 1.1. Læsevejledning... 8 1.2. Offentlighed... 9. 2. Indledning... 10 2.1. Revision af spildevandsplanen... INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om denne plan... 8 1.1. Læsevejledning... 8 1.2. Offentlighed... 9 2. Indledning... 10 2.1. Revision af spildevandsplanen... 11 3. Sammendrag... 12 3.1. Spildevandsanlæg... 12 3.1.1

Læs mere