Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper"

Transkript

1 31. januar 2012 Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 14. december 2011, at der til brug for en fælles drøftelse mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget skal udarbejdes en vurdering af mulighederne for udvidet anvendelse af revalideringsværktøjet ift.: - borgere der overgår fra sygedagpengesystemet til kontanthjælp. - borgere uden forsørgelse - langtidsledige dagpengemodtagere (udfaldstruede) Dette notat er resultatet af en indledende afsøgning af muligheder og begrænsninger ift. at udvide brugen af revalidering. Notatet kan ikke anvendes til at træffe politisk beslutning efter, men alene til drøftelse af politisk interesse for yderligere undersøgelse og afdækninger. Hvad er revalidering? Revalidering er beskæftigelsesrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en borger kan blive på det ordinære arbejdsmarked, selv om denne inden for nogle områder har nedsat arbejdsevne. En revalidering kan bl.a. bestå af: Undervisning/kurser Uddannelse Virksomhedspraktik/optræning En kombination Under uddannelsesrevalidering modtager borgeren en revalideringsydelse, hvor beløbet er afhængig af bl.a. alder og forsørgerpligt. Borgeren er desuden berettiget til at få betalt uddannelsen og dækket følgeudgifter, blandt andet til transport, bøger og lign. Borgeren kan højest få revalideringsydelse i fem år. Ved revalidering bevilget indenfor lovens rammer yder staten refusion med forskellig procentsats afhængig af, hvad personen deltager i. Berettigelse til revalidering Revalidering bruges i forhold til personer med begrænsninger i arbejdsevnen og kan kun benyttes, hvis personen ikke ved egen hjælp kan blive selvforsørgende. Dertil kommer, at revalidering kun kan benyttes i de tilfælde, hvor andre beskæftigelsesrettede tilbud efter gældende lov ikke kan. Personen er ikke i målgruppen for revalidering, hvis der kan være muligheder for, at arbejdsevnen kan forbedres via behandling, træning eller lignende inden for en overskuelig fremtid. I vurdering af om borgeren er berettiget til revalidering skal indgå: Michael Anderson/Lauge Clemmensen Direkte tlf.: Job- og Borgerservice Søvej 1, 8600 Silkeborg Søvej Silkeborg Tlf.:

2 dokumentation for, at der er tale om, at borgeren har begrænsninger i arbejdsevnen dokumentation for de skånebehov, der er afledt af begrænsningerne i arbejdsevnen. Skånebehovene skal have betydning for, om borgeren kan fortsætte i hidtidigt arbejde. Eller om borgeren kan stille sig til rådighed for arbejdsmarkedet med de samlede erhvervserfaringer og kompetencer, som borgeren har tilegnet sig under sit erhvervsforløb 1 Det skal være udelukket, at borgeren kan fastholdes på arbejdsmarkedet med støtte efter anden lovgivning. Støtte efter anden lovgivning kan eksempelvis være: 1. Aktivering 2. Jobtræning for forsikrede ledige 3. Rådighedsattest i a-kassen 4. Personlig assistance/mentor aftale efter sygedagpengeloven 6. Arbejdspladsindretning/hjælpemidler 7. Specialpædagogisk støtte under uddannelse 8. Handicaptillæg (SU-styrelsen) til studerende dokumentation for, at revalideringsmæssige aktiviteter er nødvendige for, at borgeren fastholdes/kommer ind på arbejdsmarkedet vurdering af, at borgeren har de fornødne ressourcer (evner, forudsætninger, ønsker) og den fornødne motivation til at gennemføre et revalideringsforløb Når der bevilges revalidering, skal kommunen kunne give faglige forklaringer og begrundelser for, at ovenstående punkter er opfyldte. Der skal vurderes bredt i forhold til den enkelte borgers kompetencer. Vurderingen af ovenstående elementer skal ske både i forhold til de kompetencer borgeren har opnået gennem uddannelse og i forhold til de kompetencer borgeren har opnået i forhold beskæftigelse - også eventuel beskæftigelse som ligger før den eventuelle uddannelse. Når en borger findes berettiget til revalidering, laves der en jobplan, som skal opfylde følgende betingelser: Forbedre borgerens mulighed for at få varig beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked Tage udgangspunkt i borgerens ønsker og forudsætninger Tilgodese borgerens skånebehov At uddannelse kan anvendes bredt på arbejdsmarkedet (altså ikke uddannelse til nicheområde) Tage udgangspunkt i arbejdsmarkedets behov (områder hvor der ifølge Arbejdsmarkedsbalancen er mangel på arbejdskraft eller balance mellem udbud og efterspørgsel) Kunne gennemføres på kortest mulig tid og under 5 år 1 Flere principafgørelse fx understreger at borgere med mulighed for at varetage et ufaglært job, ikke kan modtage revalidering. Side 2

3 Generelle muligheder for at udvide brugen af revalidering Overordnet set er der i princippet to muligheder for at udvide målgruppen for revalidering: 1. Lovgivningens rammer udfordres, f.eks. ved at henvise til Kommunalfuldmagten og tilbyde revalidering (ydelse og uddannelsesbetaling) til borgere, som normalt ikke vil kunne få en revalidering. Kommunen vil i givet fald ikke kunne få refusion fra staten, men vil selv skulle afholde alle udgifter til revalideringen. 2. De eksisterende rammer og muligheder for revalidering søges udnyttet i øget omfang. I forhold til det første punkt er spørgsmålet drøftet med Juridisk Enhed, som vurderer, at det vil være i strid med lovgivningens grundlæggende legalitetsprincip. Princippet indebærer: At den offentlige forvaltning ikke må handle i strid med loven At forvaltningen skal have hjemmel (bemyndigelse) i loven til sine handlinger Med andre ord er vurderingen, at en udvidelse af personkredsen for revalidering ud over de eksisterende rammer vil være problematisk, da der ikke vil være klar hjemmel i lovgivningen. Der er undtagelser fra kravet om lovhjemmel, men når det handler om offentlig forsørgelse er vurderingen imidlertid, at det vil være i modstrid med princippet, hvis (nogle) borgere kan modtage mere, end de lovmæssigt har ret til. Spørgsmålet er desuden drøftet med Arbejdsmarkedsstyrelsen og KL, der anbefaler, at man søger at udnytte de eksisterende rammer for revalidering og andre muligheder for uddannelse i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats. I forhold til det andet punkt vurderer Kontanthjælpsafdelingen, at der inden for de eksisterende regler - kan være mulighed for øget opmærksomhed på brugen af revalidering over for visser grupper af kontanthjælpsmodtagere. Dette beskrives nedenfor. Herudover er der nedenfor en kort vurdering af muligheden for at tilbyde borgere uden forsørgelse et forløb, som evt. vil kunne motivere borgerne over mod revalidering i stedet for fleksjob eller førtidspension. Begge disse muligheder er behæftet med stor usikkerhed for, hvor mange borgere der kan gennemføre en forrevalidering og efterfølgende en revalidering. En udvidet brug af revalidering vil ikke være relevant ift. dagpengemodtagere. I stedet kan der være mulighed for i højere grad at give visse grupper af dagpengemodtagere med (risiko for) langtidsledighed et længerevarende uddannelsesmæssigt/opkvalificerende tilbud, mens borgeren modtager dagpenge. Dette beskrives også nedenfor. Udvidelse af revalidering ift. særlige målgrupper Kontanthjælpsmodtagere Side 3

4 Kontanthjælpsafdelingen vurderer, at der generelt kan være grundlag for at give flere kontanthjælpsmodtagere en revalidering end i dag, specielt for borgere over 30 år. Dette er bl.a. begrundet i oplæg fra lektor John Klausen fra Juridisk Institut på Aalborg Universitet, som pointerer, at kommunerne generelt bør give øget faglig opmærksomhed på brugen af revalidering og at der er en risiko for at overse muligheden, fordi borgeren ofte ikke selv efterspørger denne. Borgere der har modtaget kontanthjælp i en længere periode Kontanthjælpsafdelingen vurderer, at der er en gruppe af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 2, som vil kunne få god hjælp gennem revalidering i form af f.eks. et længerevarende uddannelsesforløb. Her vil tilbuddet være relevant i de tilfælde, hvor det vil virke motivationsskabende for borgeren. Det kan f.eks. være borgere, der har været i kontanthjælpssystemet gennem længere tid og som tidligere har været i opkvalificerende/vejledende forløb uden effekt, men kan opleve et løft gennem f.eks. et længerevarende uddannelsesforløb. Samtidig kan der være øget opmærksomhed på at bruge uddannelse/kompetenceudviklende tilbud i de tilfælde, hvor borgeren har flyttet sig i den seneste tid det kan f.eks. være unge, der er ved at komme ud af et misbrug. For at personen er relevant ift. et tiltag som et længerevarende uddannelsesforløb, skal der være realistiske muligheder for at gennemføre forløbet, herunder skal personen have de nødvendige intellektuelle/kognitive kompetencer. Desuden skal disse personer ofte have supplerende støtte til at fungere socialt sammen med andre til at kunne fungere i hverdagen. For at skabe de bedst mulige forudsætninger for et effektiv forløb kan der evt. arbejdes med en form for forberedelse eller understøttende tiltag, hvor borgeren bliver klar til selve uddannelsesforløbet. Det kan f.eks. være via en mentorordning, hvor mentor kan sætte hurtigt ind, hvis borgeren får brug for ekstra støtte undervejs. Erfaringerne fra PUMA-projektet (Praktiske Unge med Mentor på Arbejdspladsen) kan evt. give yderligere inspiration til, hvordan et understøttende tiltag kan tilrettelægges. Hvis borgeren får bostøtte efter Serviceloven kan man evt. undersøge muligheden for at købe mentorbistand fra det sted, hvor borgeren får bostøtte. Dermed skabes øget sammenhæng for borgeren og udgiften til mentor kan deles. Borgere med særlige begrænsninger af social, fysisk og psykiske (elev-lærlinge forhold) Når der er tale om revalidender, som indgår i et elev-lærlinge forhold, skal arbejdsgiveren betale elev-lærlinge lønnen til revalidenden. Det vil sige, at udgiften for arbejdsgiver er den samme, lige meget om lærlingen er revalidend eller ej. Det opleves, at arbejdsgiver derfor fravælger personer med begrænsninger af fysisk, psykisk eller sociale karakter I LAB 51, stk. 3, nr. 2 er der imidlertid en undtagelse, hvorefter der kan ydes løntilskud til en del af elevlønnen, dog max op til 75 % af lønnen. Denne mulighed er tiltænkt en helt særlig gruppe revalidender, der p.g.a. omfattende psykiske, fysiske eller sociale problemer kun kan yde en meget begrænset arbejdsindsats. Formålet er at give disse personer med meget svære forudsætninger bedre muligheder for at få en elev- eller læreplads som led i en revalidering. Side 4

5 Muligheden har været brugt i begrænset omfang, da Arbejdsmarkedsstyrelsen tidligere har meldt ud, at man forventer, at kun 100 personer årligt omfattes af ordningen på landsplan. En ankeafgørelse 2 viser imidlertid, at der kan være en større målgruppe. Kontanthjælpsafdelingen vurderer, at der kan gives revalidering - i form af elev-lærlinge forhold - til flere borgere inden for denne målgruppe. Det vurderes, at der er mulighed for at skabe flere læreforhold til de svageste revalidender. Dette kan være et led efter en periode i et af virksomhedscentrene. En udvidet brug af ordningen vil kræve en villighed til at afprøve revalideringsmulighederne for svage borgere i denne målgruppe Et eksempel på en person, der kan omfattes af ordningen er: Butikselev i supermarked. En ung mand, der grundet psykiske forhold har svært ved at lære nyt skal have tingene gentaget flere gange i forbindelse med indlæring indlæring tager længere tid, og dette nedsætter den effektive arbejdsindsats. Når han har lært ting, så husker han det og arbejder godt. Blev godkendt som revalidend med støtte jf. LAB 51, stk. 3, nr.2, fordi han er langsom til indlæring. På bevillingstidspunktet var der en forventning om, at han efter endt uddannelse ville kunne arbejde på ordinære vilkår, evt. med personlig assistance til strukturering af arbejdsopgaverne. Arbejdsgiver fik 94,21 kr. pr. time i løntilskud til elevforhold butiksassistentelev/lærling i supermarked. Borgeren fik lærlingeløn samt supplerende revalideringsydelse. Det er vanskeligt at vurdere, hvor mange flere personer, der vil kunne få revalidering efter ordningen. Og der vil være tale en gradvis optrapning og elevforhold er ofte af en varighed på 3-4 år. Et meget foreløbigt bud er: o borgere på årsplan under 30 år i 2014 o borgere på årsplan over 30 år i 2014 Borgere uden forsørgelse Gruppen uden forsørgelse er ofte borgere, som ikke længere har ret til sygedagpenge og afventer en endelig afklaring af, hvorvidt deres arbejdsevne er varig nedsat, og dermed om de har mulighed for f.eks. fleksjob. Det er erfaringen, at denne gruppe ofte efterspørger en varig forsørgelse og er fastlåst på det ønske. 2 Ankeafgørelse af : En kvinde med kronisk tarmbetændelse, havde ret til ansættelse med løntilskud i et elev-/lærlingeforløb under sin revalidering. Begrundelsen var, at kvinden havde omfattende fysiske problemer, der alene gjorde hende i stand til at yde en meget begrænset arbejdsindsats. Sygdommen havde haft et alvorligt og aggressivt forløb og begrænsede hendes aktivitetsniveau med såvel psykiske som sociale følger at betydeligt omfang. Side 5

6 Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats giver borgere uden forsørgelse mulighed for et tilbud om vejledning og opkvalificering på op til 6 ugers varighed (26 uger hvis danskundervisning indgår som en væsentlig del). Det ville fagligt set være ønskværdigt at tilrettelægge et coachende forløb supplerende til de 6 uger med det formål at motivere borgerne til at flytte sig fra sygdomsidentitet til arbejdsidentitet. Et coachende forløb ville evt. kunne motivere borgerne over mod revalidering i stedet for fleksjob eller førtidspension. Skal borgerne flyttes fra fokus på sygdom til fokus på arbejde, vil det imidlertid kræve et forløb på mere end 6 uger. I den sammenhæng skal det bemærkes, at Arbejdsmarkedsstyrelsen oplyser, at Jobcentrene i perioden 1. august 2009 til 1. august 2012 kan gennemføre forsøg, 3 som fraviger 6-ugers begrænsningen. Som forsøg kan der gives tilbud om vejledning og opkvalificering i mere end 6 uger til personer, som ikke har en erhvervsuddannelse, eller som har en uddannelse, der ikke har været anvendt i de sidste 5 år. Det er en betingelse, at personen ikke umiddelbart kan henvises til arbejde inden for sit faglige område, og at der er tale om opkvalificering inden for områder, hvor der efter arbejdsmarkedsbalancemodellen er gode eller rigtig gode jobmuligheder. Dagpengemodtagere Dagpengemodtagere er arbejdsmarkedsparate og skal stå til rådighed for job. Revalidering vil derfor som udgangspunkt ikke kunne bruges i øget omfang ift. dagpengemodtagere. Alternativt kan der dog være mulighed for at udvide brugen af uddannelse/opkvalificering bl.a. for følgende grupper, som er i risiko for langtidsledighed/udfald fra dagpengesystemet: Ledige der er raskmeldt efter længere tids sygdom Det kan være ledige, der p.g.a. helbredsmæssige begrænsninger ikke kan vende tilbage til det hidtidige jobområde, men som er til rådighed for andet typisk et ufaglært område. Disse kan have brug for kortere eller længerevarende opkvalificering til andet jobområde, men kan ikke modtage revalidering. Ledige der p.g.a. sygdom har været væk fra arbejdsmarkedet i længere tid, men som er jobsøgende indenfor samme jobområde som tidligere, kan have brug for såvel virksomhedspraktik (max. 4 uger), job med løntilskud, men også korterevarende faglige kurser. Langtidsledige med begrænsninger i rådighed A-kassen vurderer ud fra lægeattest den lediges begrænsninger i rådighed disse vil dog altid stå til rådighed for andet fagområde. Det kan f.eks. være en murer med nedslidt ryg, en pædagog med tinnitus eller en rengøringsassistent med nikkelallergi. Her kan der gives tilbud i form af f.eks. korterevarende faglige kurser koblet med joberfaring indenfor andet jobområde. Det kan evt. også iværksættes start på en ny ordinær uddannelse. Lovgivningsmæssigt kan der ikke gives tilbud ud over den periode, den ledige har dagpengeret. Ved ordinær uddannelse, der ligger ud 3 4 i bekendtgørelse nr. 260 af 29. marts 2011 om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge. Side 6

7 over dagpengeperioden, kunne det imidlertid være en mulighed at bevilge f.eks. det første år af en ny uddannelse på dagpenge, hvorefter uddannelsen skal færdiggøres på ordinære vilkår (typisk med SU). Økonomi Revalideringsydelse og andre udgifter Ved udbetaling af revalideringsydelse skelnes mellem borgere over og under 30 år: For personer, der er fyldt 30 år, udgør revalideringsydelsen et månedligt beløb på kr. For personer under 30 år udgør revalideringsydelsen et månedligt beløb på: Alder Ydelse mdl. Ydelse pr. år Under 30 år og forsørger eget barn i hjemmet kr kr. Fyldt 25 år og har forsørgelsespligt over for ikke hjemmeboende børn, Fyldt 25 år og ikke har forsørgelsespligt over for børn, kr kr kr kr. Under 25 år og ikke bor hos en eller begge forældre kr kr. Under 25 år og bor hos en eller begge forældre kr kr. Under 25 år, er gravid og har passeret 12. svangerskabsuge Under 25 år og har en dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose og emotionelt ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype, og har forsørgelsespligt over for ikke hjemmeboende børn. Under 25 år, ikke bor hos en eller begge forældre og har en dokumenteret psykisk lidelse som anført i nr kr kr kr kr kr., kr. Ved uddannelsesforløb er det udover revalideringsydelsen - en kommunal udgift at betale for selve uddannelsen og følgeudgifter til blandt andet transport og bøger. Det skønnes i gennemsnit at være: kr. til uddannelsesbetaling kr. til følgeudgifter Side 7

8 Refusion Ved revalidering bevilget indenfor lovens rammer yder staten refusion med forskellig procentsats afhængig af, hvad personen deltager i. Refusionen er sådan: 30 pct. når personen er i passiv periode fx under sygdom eller barsel, 30 pct. når personen deltager i tilbud efter beskæftigelsesindsatslovens 32, stk. 1, nr. 2, 50 pct. under uddannelsestilbud efter beskæftigelsesindsatslovens 32, stk. 1, nr. 1, 65 pct. under virksomhedsrevalidering med virksomhedspraktik. Det gælder følgende ydelser: - Revalideringsydelse efter aktivlovens 52, stk. 1, - Halv revalideringsydelse til personer under 25 år efter aktivlovens 52, stk. 2 - Tillæg til dokumenteret bidragspligt til modtager af halv revalideringsydelse jf. 52, stk. 4, - Supplerende revalideringsydelse til en mindste overenskomstmæssige praktik-, elev- eller lærlingeløn, der er mindre end revalideringsydelsen. Udgifter til revalidering Seneste budgetopfølgning viste, at Silkeborg Kommune i 2011 havde 215 årspersoner i et revalideringsforløb. Forbrug på revalideringsydelse i 2011 efter refusion: 20,5 mio. kr., svarende til et gennemsnit på kr. pr. årsperson Forbrug på revalideringsaktivitet i 2011: 8,7 mio. kr., svarende til et gennemsnit på kr. pr. person Det er vanskeligt at beregne et præcist økonomisk scenarie ved flere revalidender. Dels fordi det er vanskeligt at vurdere, hvor mange ekstra revalidender, der kan være tale om. Dels fordi økonomien er skruet forskelligt sammen ift. f.eks. uddannelsesrevalidering og virksomhedsrevalidering. Nedenstående er en økonomisk beskrivelse af netto-merudgiften pr. år ved 30 yderligere borgere over 30 år på uddannelsesrevalidering. Eksemplet er valgt, fordi borgere over 30 år modtager den højeste revalideringsydelse, uddannelse er relativt dyr og uddannelse giver mindre i statsrefusion (oftest 50 %) end virksomhedstiltag (65 %). På denne måde bliver scenariet et økonomisk worst case scenarium ift. 30 yderligere borgere. Merudgifter pr. år ved 30 yderligere personer på uddannelsesrevalidering (efter refusion) Antal Ydelse Uddannelsesbetaling Følgeudgifter I alt Side 8

Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens

Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens Til jobcentre, kommuner, beskæftigelsesregioner, beskæftigelsesankenævn og Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg Skrivelse med orientering om L 130, som er vedtaget af Folketinget den 29. marts 2011. Folketinget

Læs mere

KONTANTHJÆLPSREFORMEN I OVERSIGTER FORDELT PÅ MÅLGRUPPER:

KONTANTHJÆLPSREFORMEN I OVERSIGTER FORDELT PÅ MÅLGRUPPER: KONTANTHJÆLPSREFORMEN I OVERSIGTER FORDELT PÅ MÅLGRUPPER: Unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse 1 uddannelsesparate LAB 2, nr. 12 Visitation: - vil blive udmøntet i en bekendtgørelse

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Notat - Uddannelsestilbud til ledige

Notat - Uddannelsestilbud til ledige Notat - Uddannelsestilbud til ledige Bilag til mødesag vedrørende uddannelsestilbud til ledige Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. september 2013. Notatet redegør nærmere om hvilke uddannelsestilbud de

Læs mere

Revalidering Personkreds Fører revalidering til ordinært arbejde?

Revalidering Personkreds Fører revalidering til ordinært arbejde? Revalidering Hvis en borger har begrænsninger i sin arbejdsevne, kan en mulighed være at få tilbudt revalidering. Revalidering kan bestå af erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer 7. november 2013 Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer Resumé Efter 18 måneder på ledighedsydelse har mange fleksjobvisiterede mistet troen på at komme i job og samtidig modtager kommunen

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale for en voksne med cystisk

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Kontanthjælpsreformen. Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Kontanthjælpsreformen Reformens hovedsigte Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en uddannelse Created Borgere, with der Aspose.Slides kan arbejde, skal mødes for med.net klare

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs Kommune 2. juni 203 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet. Forsikrede ledige Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række nøgletal, der viser udviklingen i antallet af kontaktforløb for forsikrede

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs Kommune 4. maj 203 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet. Forsikrede ledige Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række nøgletal, der viser udviklingen i antallet af kontaktforløb for forsikrede

Læs mere

Samtlige kommuner og AF m. fl.

Samtlige kommuner og AF m. fl. Samtlige kommuner og AF m. fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 6. juni 2006 Orientering om ændring af lov om en

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af satser for revalideringsydelse

Læs mere

Voksenlærling - er det dig?

Voksenlærling - er det dig? Voksenlærling - er det dig? A-kassen Fremtiden er faglært Indhold Voksenlærling... 3 Fakta om at blive voksenlærling... 4 Din løn... 4 Find en virksomhed... 5 Skoleuddannelsen... 5 Guide til arbejdsgiver,

Læs mere

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 06.09 2011 Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Formålet med dette notat er at afdække begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager.

Læs mere

TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel

TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel Fastholdelse af medarbejdere Overenskomsten: Socialt kapitel med hjemmel til at indgå særlige aftaler for at beskæftige medarbejdere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget 6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningens budget ligger delvist inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme og delvist inden for Socialudvalgets budgetramme. Den

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Det sociale kapitel. Oplæg for Hovedudvalgsmedlemmer Næstformandsmøderne marts 2014 Jo Gadegaard

Det sociale kapitel. Oplæg for Hovedudvalgsmedlemmer Næstformandsmøderne marts 2014 Jo Gadegaard Det sociale kapitel Oplæg for Hovedudvalgsmedlemmer Næstformandsmøderne marts 2014 Jo Gadegaard Dagsorden Hvad er socialt kapitel? Hvad er løntilskud, virksomhedspraktik, nyttejob med mere? Er der problemer?

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Hvornår får jeg svar? - på ansøgninger til Ydelseskontor og Jobcenter Indledning Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Ydelseskontor og Jobcenter i Hjørring Kommune på en ansøgning om en bestemt

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb

Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb Punkt 9. Orientering - Praksis i forbindelse med visitation til jobafklaringsforløb 2014-8194 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Aalborg Kommunes

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 1 I foråret 2010 gennemførte HK en undersøgelse blandt 5000 ledige medlemmer. Formålet var at tage temperaturen på, om dagpengesystemet fungerer, som det skal

Læs mere

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler.

Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Information til jobcentre: Varslingssager Når en virksomhed afskediger medarbejdere i større omfang, bliver den omfattet af varslingslovens regler. Ansvaret for indsatsen er delt mellem landets jobcentre

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet

Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet Unge mellem 18-29 år Oversigt over tilbud og aktiviteter for de 18-29-årige Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv er på deres møde den 28. marts 2012, blevet præsenteret

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. august 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt Budget 2014 / Basisbudget 2015 Budgetforslag

Læs mere

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Landsforeningen Autisme Kreds Roskilde d. 14. januar 2016 V/ Socialfaglig konsulent Ditte Lindegaard Dagens Program! Præsentation af DUKH! Retssikkerhed! Pligter

Læs mere

Oplæg faggruppen for boformer for hjemløse. SANDs UngeCrew En platform-et talerør og et nationalt netværk

Oplæg faggruppen for boformer for hjemløse. SANDs UngeCrew En platform-et talerør og et nationalt netværk Oplæg faggruppen for boformer for hjemløse SANDs UngeCrew En platform-et talerør og et nationalt netværk Dagens program Præsentation af SAND & UngeCrew Det bløde. Teorierne bag mennesket. Det nørdede.

Læs mere

Nytteindsats: Regler og indhold strategi og anvendelse

Nytteindsats: Regler og indhold strategi og anvendelse Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato aug 2013 J.nr.: Nytteindsats: Regler og indhold strategi og anvendelse Indledende bemærkninger Nedenfor redegøres for det kendskab BRHS på nuværende tidspunkt

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Indsatsstrategi for sygemeldte og personer i jobafklaringsforløb

Indsatsstrategi for sygemeldte og personer i jobafklaringsforløb Indsatsstrategi for sygemeldte og personer i jobafklaringsforløb Oplæg for Beskæftigelsesudvalget 17. Maj 2016 v/ leder af jobudvikling Bjarke Thomsen Målgrupper Beskæftigelseslov - LAB 2.5 Sygedagpengemodtagere

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

L I G E S T I L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G

L I G E S T I L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 L 151 Bilag 1 Offentligt L I G E S T I L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G December 2009 Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Notat Pkt. 3 Emne Til Kopi til Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Den 9. marts 2012 Aarhus Kommune Betingelserne for at modtage kontanthjælp

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.8 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) 5.58.80 Revalidering 1 Drift 001 Afløb af merudgifter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2010/1 LSF 130 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. februar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Kommunen anvender også ressourceprofilen, når det skal vurderes, om man skal have fleksjob eller førtidspension.

Kommunen anvender også ressourceprofilen, når det skal vurderes, om man skal have fleksjob eller førtidspension. 106 106 Revalidering xx Revalidering Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere

DET KAN SKE. for alle

DET KAN SKE. for alle DET KAN SKE for alle Indhold 4 Arbejdsfastholdelse 6 Ret og Pligt (arbejdsevne) 9 Kan jeg sige nej til et arbejde? 10 Hvad er et rimeligt arbejde? 12 Redskaber 17 Nyttige hjemmesider 18 Kontakt 2 Farum

Læs mere

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a.

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Januar 2012 Retsregler om tilkendelse af fleksjob Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

Dette notat indeholder en beskrivelse af den nye matchmodel og formålet med at indføre den.

Dette notat indeholder en beskrivelse af den nye matchmodel og formålet med at indføre den. NOTAT 21. december 2009 Ny matchmodel hvorfor og hvordan? Vores sag 2009-000-2943 Arbejdsmarkedsstyrelsen har, i tæt samarbejde med flere jobcentre, udviklet en ny, simpel og forbedret matchmodel. Den

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget sprotokol 01-09-2014 13:00 Ungeguiden - Kejlstrupvej 85 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 [Offentlig]

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 En koordineret indsats - hvilke muligheder er der i social- og beskæftigelseslovgivningen?

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

ARKETYPER MED DE VÆSENTLIGSTE BARRIERER. Til brug på møde om socialt ansvar på rengøringsområdet. Opdateret med rød-gul-grøn indgangsdør

ARKETYPER MED DE VÆSENTLIGSTE BARRIERER. Til brug på møde om socialt ansvar på rengøringsområdet. Opdateret med rød-gul-grøn indgangsdør ARKETYPER MED DE VÆSENTLIGSTE BARRIERER Til brug på møde om socialt ansvar på rengøringsområdet Opdateret med rød-gul-grøn indgangsdør 04-11-2015 Indhold Praktiske udfordringer transport og daginstitution...

Læs mere

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget

Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget Måned statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget for oktober måned 2012 Der er i oktober sket en stigning i antallet af borgere i Assens kommune der modtager midlertidig offentlig forsørgelse. Dette gælder

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Lovgivning og kompensationsmuligheder

Lovgivning og kompensationsmuligheder Døvekonsulenterne CFD s døvekonsulenter yder specialrådgivning til voksne med et alvorligt høretab, primært tegnsprogsbrugere. Døvekonsulenterne behersker tegnsprog og kan dermed kommunikere direkte med

Læs mere

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken

Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Roskilde Kommune November 2010 Implementeringsplan for initiativerne i Ungepakken Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre indgik den 5. nov. 2009 en aftale om "Flere unge i

Læs mere

SYGEDAGPENGELOVGIVNING (LBK 85, Sygedagpengeloven af 07.02.2011)

SYGEDAGPENGELOVGIVNING (LBK 85, Sygedagpengeloven af 07.02.2011) SYGEDAGPENGELOVGIVNING (LBK 85, Sygedagpengeloven af 07.02.2011) PRAKSISDAG SYD 13. MAJ 2011 V/ 1 DISPOSITION Præsentation, mål med dagens oplæg Lægekonsulentens funktion i sagsbehandlingen samarbejde

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge Beslutningsforslag nr. B 95 Folketinget 2009-10 OMTRYK 2. omtryk: Tabel indsat på side 3 Fremsat den 17. december 2009 af Lennart Damsbo-Andersen (S), Torben Hansen (S), Eigil Andersen (SF), Karsten Hønge

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 1557 af 23/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering jnr. 2014-0036261

Læs mere

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb R A P P O R T Det fremtidige arbejde med ressourceforløb RAPPORTTITEL Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Status på arbejdet med ressourceforløb... 3 2. Målgruppen for

Læs mere

STRATEGIPLAN 2011-2014

STRATEGIPLAN 2011-2014 STRATEGIPLAN 2011-2014 Rådets mission at medvirke til at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft såvel i forhold til det rummelige arbejdsmarked som i forhold til det ordinære arbejdsmarked

Læs mere

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager

Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager Pkt.nr. 3 Nye initiativer vedr. sygefravær på baggrund af trepartsforhandlinger samt administrative forretningsgange vedr. opfølgning i sygedagpengesager 651636 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Bl.a. baseret på erfaringer fra den socialøkonomiske virksomhed Topkærgaard. 2

Bl.a. baseret på erfaringer fra den socialøkonomiske virksomhed Topkærgaard. 2 Caseberegninger Cabi har udarbejdet 4 fiktive cases 1 vedrørende personer, som af forskelige årsager er havnet på overførselsindkomst. Alle cases har det til fælles, at borgerforløbene ender med positivt

Læs mere

KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers

KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers KL's høringssvar til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers reglen KL har modtaget udkast til lovforslag om indførsel af kontanthjælpsloft og 225 timers reglen. Stor risiko for stigende udsættelser

Læs mere

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Lovændringer på beskæftigelsesområdet Lovændringer på beskæftigelsesområdet. På beskæftigelsesområdet har det været 2 store lovændringer i foråret

Læs mere

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp

Ny rettidighedsmåling for modtagere af a- dagpenge og kontant- og starthjælp Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 10, 2. februar 2011 Ny rettidighedsmåling for modtagere af a-dagpenge og kontant- og starthjælp, side 1 Ny måling af lediges bevægelser mellem matchkategori,

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere