Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet"

Transkript

1 Tilbud til unge på beskæftigelsesområdet Unge mellem år

2 Oversigt over tilbud og aktiviteter for de årige Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv er på deres møde den 28. marts 2012, blevet præsenteret for Stop Vandfaldet. Præsentationen er lavet på baggrund af, at Jobcenter Haderslev oplever en stigning af unge på overførselsindkomster. Det er derfor afgørende at have fokus på de unge, da de unge uden uddannelse eller arbejdsmarkedserfaring er i risiko for at ryge helt ud af arbejdsmarkedet. De unge har stadig sværere ved at opnå fodfæste på arbejdsmarkedet. Jobcentret har en række handlemuligheder for at imødekomme disse udfordringer og der er iværksat mange initiativer for ungegruppen mellem år. Der kan gøres endnu mere for at hjælpe unge i uddannelse og job. Det ligger dog i de fleste tilfælde udenfor jobcentrets kompetenceområde. I det nedenstående gives en beskrivelse af, hvilke handlemuligheder der er i Jobcenteret i forhold til de unge årige opdelt under følgende fire hovedoverskrifter: Juridiske rammer Tilbud Projekter Samarbejde/netværk på tværs af aktører Der er dels skitseret tiltag, der specifikt henvender sig til de unge, men også øvrige tilbud, som de unge kan profitere af, vil være beskrevet. Oversigten er skrevet med udgangspunkt i Jobcenteret og medtager således ikke øvrige tilbud og aktiviteter i kommunen, hvor Jobcenteret ikke er part. Her ses en samlet oversigt Juridiske Rammer Vejledning og opkvalificering Virksomhedspraktik Ansættelse med løntilskud Revalidering Fleksjob Uddannelsespålæg Hjælpemidler og personlig assistance Mentor Tilbud Læse-, skrive- og regnekurser for ledige under 30 Åben Vejledning Antal pladser STU - EGU - Projekter Virksomhedsindsats Udsatte Unge Unge langtidsledige år målrettet indsats 18 Mentorforsøg 100 Tilbud Fleks I Gang 34 Side 2 af 14

3 Forforløb til virksomhedscentre 20 Job Igen 24 Tilbage igen 24 Intensiv Aktivering 1 10 Intensiv Aktivering 2 5 Introforløb til Jobklub 20 Rullende Jobklub 40 Styrke og balance 25 Værksteder under KompetenceCentret 260 Mentor Zonen 65 REVA 22 Virksomhedscentre 47 Udbetaling Danmark 0 Voksenlærlingeordning Forløb hos private leverandører og anden aktør Falck Healthcare fysisk sygemeldte 40 AS3 psykisk sygemeldte 40 JobDK match 1 40 Markmann match 2 15 AS3 ledighedsydelse 20 Sønderjyllands Innovations Center fleksjob 20 AS3 ledighedsydelse 16 AS3 psykisk sygedagpenge 20 AS3 sygedagpenge 20 Markmann sygedagpenge og ledighedsydelse 12 Oversigt over projekter alle aldersgrupper Projekt for udfaldstruede i Sønderjylland 11 Styrket indsats for at nedbringe sygefravær Kompetenceudvikling og jobrotation Samarbejde og netværk Sammen om de unge Ingen pladser Ungenetværk Ingen pladser Kompetent.Nu Ingen pladser Nye udfordringer nye jobs, når det handler om mentale Ingen pladser helbredsproblemer Side 3 af 14

4 Juridiske rammer Der er fortsat fokus på beskæftigelsesrettede indsatser herunder uddannelse, som skal øge muligheden for at unge bliver og fastholder selvforsørgelse. I det følgende beskrives kort de indsatser og muligheder som Beskæftigelseslovgivningen rummer i forhold til at støtte op om de unges vej til selvforsørgelse. Vejledning og opkvalificering Korte vejlednings- og afklaringsforløb, særlige projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet og danskundervisning eller det kan være ordinære uddannelsesforløb. Virksomhedspraktik For personer som har behov for at få afklaret beskæftigelsesmål, eller mangler lidt faglige, sociale eller sproglige færdigheder for at kunne få job. Ansættelse med løntilskud Der findes to former for løntilskud: Ansættelse med løntilskud i private virksomheder, og Ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere Revalidering For personer som har begrænsninger i arbejdsevnen, og der ikke er andre tilbud, som kan hjælpe med tilknytningen til arbejdsmarkedet. Revalidering er både erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp. Revalidering kan ske enten i form af forrevalidering eller - når det erhvervsmæssige sigte er afklaret. Aktiviteterne kan for eksempel være arbejdsprøvning, uddannelse, optræning hos private eller offentlige arbejdsgivere eller hjælp til etablering af selvstændig virksomhed. Den økonomiske hjælp kan være kontanthjælp, starthjælp eller revalideringsydelse - det vil også kunne være ansættelse med løntilskud i visse situationer. Fleksjob For personer som har varig nedsat arbejdsevne og ikke kan klare et job på ordinære vilkår. Fleksjob kan oprettes hos private og offentlige arbejdsgivere. Uddannelsespålæg Unge under 25 år har pligt til at påbegynde en uddannelse. - undtagelser; forsørgere, personer som har en erhvervskompetencegivende uddannelse eller personer, som ikke ville kunne gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår. Hjælpemidler og personlig assistance Der kan ydes tilskud til eller udlån af hjælpemidler i forbindelse med deltagelse i tilbud for at understøtte, at personen kan få og deltage i tilbuddet. Side 4 af 14

5 Tilskud til hjælpemidler kan gives som tilskud til undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Personlig assistance kan bevilges til personer der er omfattet af reglerne om revalidering. Mentor Jobcenteret kan bevilge en mentor som led i en beskæftigelsesrettet indsats med henblik på, at en person kan opnå eller fastholde et beskæftigelsesrettet forløb eller et job. Indsatsen skal ligge ud over, hvad arbejdsgiveren eller uddannelsesinstitutionen forventes at varetage, og skal være afgørende for aktiviteten, tilbuddet, ansættelsen eller uddannelsen. Mentor kan benyttes til personer, der deltager i kontaktforløb, deltager i beskæftigelsesrettede tilbud, er ansat i fleksjob, er delvist raskmeldt, er ansat i ordinært arbejde, er selvforsørgende, eller for personer under 30 år, som påbegynder ordinær uddannelse. Ungeaftalen i Finanslov 2012 Ungdomsarbejdsløsheden skal først og fremmest bekæmpes gennem uddannelse. Det er udgangspunktet for den aftale, som regeringen indgik med Enhedslisten i forbindelse med forhandlingerne om finansloven Aftalen indeholder fire initiativer, der skal styrke indsatsen for at få flere unge i uddannelse og job. De fire initiativer er: Flere ledige unge skal i jobrotation. Flere ledige unge skal blive faglærte via voksenlærlingeordningen. Job- og opkvalificeringspakke til bogligt svage unge. Flere dimittender skal have trainee-forløb. Der er afsat i alt 60 millioner kroner til initiativerne i 2012 og Initiativerne er p.t. ikke udmøntet. Side 5 af 14

6 Tilbud og projekter for gruppen årige Tilbud Nedenfor er skitseret de tilbud, der specifikt er målrettet de årige. Pulje til læse-, skrive- og regnekurser for ledige under 30 Målgruppe: ledige under 30, hvor en test viser, at den ledige har behov for at forbedre sine læse-, skrive- eller regnekundskaber. Indhold: FVU-forløb (Forberedende voksenuddannelse) Åben Vejledning Målgruppe: primært unge under 25 år med behov for at få afdækket uddannelsesmuligheder. Indhold: Mulighed for uddannelsesvejledning i Jobcentret, hvor VUC, EUC Syd, Haderslev Handelsskole og UU deltager. STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) Målgruppe: Uddannelse er tilrettelagt for unge udviklingshæmmede og andre unge under 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Indhold: Undervisning på skole, praktisk træning og praktikophold i virksomheder eller institutioner. Jobcenteret deltager i Visitationsudvalg sammen med Voksenservice, UU, EGU og STU. EGU (Erhvervs Grunduddannelse) Målgruppe: Unge under 30 år, der ikke passer ind i de traditionelle uddannelsesrammer Indhold: Egu er en 2-årig uddannelse, hvor hovedparten foregår på en eller flere arbejdspladser, og kun en lille del i skole. KompetenceCentret deltager i visitation i samarbejder med Børn og Familie. Projekter Nedenfor er skitseret igangværende projekter i regi af Jobcenteret specifikt målrettet de årige. Side 6 af 14

7 Virksomhedsindsats Udsatte Unge Målgruppe: Ledige og virksomheder i Haderslev Kommune Formål: Udvikling af indsatsen for de udsatte unge, med henblik på at få flere unge placeret i virksomheder. Metodeudvikling og anbefalinger i indsatsen. Periode: Unge langtidsledige år - målrettet indsats Målgruppe: Unge ledige mellem 18 og 29 år Formål: Beskæftigelsesregion Syddanmark har godkendt projektmidler til at gøre en særlig indsats for unge imellem år, indenfor bygge og anlægsområdet og det ufaglærte område. Projektet omhandler en tidlig, individuel og tilpasset indsats. Periode: Mentorforsøg Målgruppe: Unge på kontanthjælp match 2 i alderen år Formål: Deltagelse i et kontrolleret mentorforsøg med udsatte unge på kontanthjælp match 2 i alderen år. Forsøget går ud på, at afdække effekten af sociale mentor på en kontrolgruppe kontra en deltagergruppe. Periode: Projekter/tiltag under udvikling VINSA - Unge og Misbrug Målgruppe: Ufaglærte kontanthjælpsmodtagere i match 2 Formål: At udvikle og afprøve en model, hvor virksomhedspraktik er vejen til uddannelse for en gruppe af ufaglærte kontanthjælpsmodtagere i match 2, som på den ene side er motiverede for at komme videre i deres liv, men som på den anden side ikke motiveres af et langstrakt traditionelt uddannelsesforløb. Periode: ansøgning er under udarbejdelse i samarbejde med VINSA og CABI Projekt Uddannelsespålæg Målgruppe: Unge ledige, der har forudsætninger for at tage en uddannelse Formål: Forforløb på Handelsskolen for herigennem at motivere de unge til egentlig uddannelse Periode: p.t. ikke afklaret Side 7 af 14

8 Tilbud alle aldersgrupper Udover ovenstående tilbud og projekter, der er specifikt målrettet de unge, vil der også være mulighed for at visitere de unge til øvrige tilbud og projekter, hvor målgruppen ikke er aldersspecifik. Nedenfor er kort beskrevet de tilbud, Jobcenteret kan visitere til enten hos KompetenceCentret eller hos anden udbyder. Fleks I Gang (FIG), KompetenceCentret Målgruppe: Ledighedsydelsesmodtagere Indhold: Sikre job fokus og jobsøgningsteknikker Forforløb til virksomhedscentre, KompetenceCentret Målgruppe: Kandidater som er matchet som indsatsparate Indhold: Udvikling og træning af kandidatens arbejdsidentitet Job Igen (JIG), KompetenceCentret Målgruppe: Sygedagpengemodtagere match 2 Indhold: Individuel kompetenceafklaring og praktik i en virksomhed sættes fokus på den enkeltes muligheder på jobmarkedet Tilbage igen, KompetenceCentret Målgruppe: Sygedagpengemodtagere Indhold: Aktivt tilbud til sygedagpengemodtagere der skal se muligheder og være aktive Intensiv Aktivering 1, KompetenceCentret Målgruppe: Dagpengemodtagere Indhold: 6 ugers intensiv aktivering hos virksomheder samt værksteder i Aktivering Intensiv Aktivering 2, KompetenceCentret Målgruppe: Dagpengemodtagere med en ledighed på over 123 uger. Indhold: 13 ugers intensiv hjælp til jobsøgning Introforløb til Jobklub, KompetenceCentret Målgruppe: Alle forsørgelsesgrundlag, som har behov for træning og sparring vedrørende afklaring og jobsøgning Indhold: Introforløbet er et intensivt jobsøgningskursus af 2 ugers varighed Rullende Jobklub, KompetenceCentret Målgruppe: alle forsørgelsesgrundlag, som har behov for træning og sparring vedrørende afklaring og jobsøgning Indhold: at sikre at kandidaten holder jobfokus. Der arbejdes løbende med at optimere kandidatens jobsøgning, samt fremme den faglige og geografiske mobilitet Side 8 af 14

9 Styrke og Balance, KompetenceCentret Målgruppe: Alle, der har behov Indhold: Aktivt aktiveringstilbud for alle, som har behov for at få styrket kroppen, og derigennem også sindet. Værksteder under KompetenceCentret Målgruppe: Ledige Indhold: Værkstedsaktivering i et følgende værksteder: Det Grønne Sjak, Genbrug & Brænde, Køkken & Rengøring, Metal & Service, Multi & Kreativ, Tøj, Klude og Elektronisk skrot Mentor Zonen Målgruppe: Kandidater der bor i Haderslev Kommune, og som har andre problemstillinger sideløbende med ledighed. Indhold: Hver enkelt kandidat, får en fast kontaktperson tilknyttet under hele forløbet. Indhold tilpasses den enkelte og kan bestå af: Personlige samtaler, teoretisk undervisning, afklaring, virksomhedspraktik, læringsrum i Zonen-regi, aktivering mv. REVA Målgruppe: Kandidater der af fysisk, psykisk eller social årsag har brug for en afklaring af erhvervsevnen. Indhold: Arbejdsprøvning med det formål, at bidrage til en personlig og erhvervsmæssig udredning, til brug i den videre sagsbehandling Virksomhedscentre Målgruppe: Kontanthjælpsmodtagere match 2 (evt. 1 ), ledige kontanthjælpsmodtagere, der er visiteret til fleksjob. Målgrupperne som sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere vil løbende blive indføjet i kontrakterne ved forlængelser af kontrakterne. Indhold: virksomhedspraktik, der primært ses som en træning/forstadie til at kunne tage næste trin på vej mod job som typisk vil være en ny virksomhedspraktik / løntilskudsjob en anden aktivering hvor kandidaten kan klare sig uden mentor. Udbetaling Danmark Målgruppe: Dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere match 1, ledighedsydelsesmodtagere og sygedagpengemodtagere Indhold: opkvalificere kandidater til mulig ansættelse hos Udbetaling Danmark Voksenlærlingeordning Målgruppe: Personer, som er min. 25 år og som er ikke-faglært eller har en forældet uddannelse (ej brugt i 5 år). Ordningen henvender sig både til ledige og personer i job. Indhold: Gennemførelse af lærlingeuddannelse med tilskud jf. liste over godkendte uddannelser. Tilskud i op til fire år for ledige mellem år ellers to år. Side 9 af 14

10 Forløb hos private leverandører og anden aktør Der er netop indgået kontrakter med en række private leverandører og anden aktører med virkning fra 1. maj Der afvikles følgende forløb: Falck Healthcare Målgruppe: fysisk betingede sygemeldte Indhold: 4-6 ugers aktivt og afklarende forløb, min. 6 timer ugentlig AS3 Målgruppe: Psykisk betingede sygemeldte. Indhold: 4-6 ugers aktivt og afklarende forløb min. 8 timer ugentlig. JobDK Målgruppe: Match 1 ere. Indhold: 2 ugers ret og pligt tilbud, 15 timer ugentlig. Markmann Målgruppe: Match 2 ere. Indhold: Op til 13 ugers aktivt/afklarende forløb, 25 timer ugentlig. AS3 Målgruppe: Ledighedsydelsesmodtagere. Indhold: 4-6 ugers aktivt og afklarende forløb, 15 timer ugentlig + 4 ugers virksomhedspraktik. Sønderjyllands Innovations Center Målgruppe: Ledige visiteret til fleksjob. Indhold: Op til 8 ugers vejlednings/jobsøgnings/motivationsforløb, 15 timer ugentlig med evt. 4 ugers efterfølgende virksomhedspraktik. AS3 Målgruppe: Ledighedsydelsesmodtagere. Indhold: Op til 13 ugers aktivt og afklarende forløb, 15 timer ugentlig + 4 ugers virksomhedspraktik. AS3 Målgruppe: Sygedagpengemodtagere med psykisk betingede forhold. Indhold: Op til 12 ugers forløb. AS3 Målgruppe: Sygedagpengemodtagere. Indhold: 1-12 ugers forløb, 15 timer ugentlig + 4 ugers virksomhedspraktik. Markmann Målgruppe: Sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Indhold: 12 ugers forløb, 10 timer ugentlig. Side 10 af 14

11 Oversigt over projekter alle aldersgrupper PUS Projekt for udfaldstruede i Sønderjylland Målgruppe: Jobklare langtidsledige borgere. Formål: De 4 søndejydske jobcentre har ansøgt Beskæftigelsesregion Syddanmark om midler til at metodeudvikle konkrete samarbejdsaktiviteter for gruppen af jobklare langtidsledige borgere i de 4 kommuner. Aktiviteterne vil centrere sig omkring et fælles tiltag for gruppen af udfaldstruede (ca. 6 mdr. til udfald) i samarbejde med AOF og de lokale a-kasser der er repræsenteret i området. Periode: Styrket indsats for at nedbringe sygefravær Målgruppe: Sygedagpengemodtagere. Formål: Indsatsen har til formål at sikre en styrket indsats for at hjælpe sygemeldte tilbage til arbejdsmarkedet. Den ekstra sporskifteindsats skal ske indenfor eksisterende lovgivningsmæssige rammer på sygedagpengeområdet. Formålet med midlerne er, at sygedagpengemodtagere som har udsigt til, at ydelsen ophører, og som ikke umiddelbart kan vende tilbage til arbejdsmarkedet, kan få ekstra målrettet hjælp i form af en sporskifteplan- og indsats. Periode: Kompetenceudvikling og jobrotation. Projekt Kompetencer i vækst Målgruppe: Ledige og virksomheder i Haderslev Kommune. Formål: At hæve kompetenceniveauet i Haderslev Kommune. Målet er, at få lavet aftaler med virksomheder om opkvalificering og slutteligt jobrotation, for at få ledige ind på arbejdsmarkedet. Periode: Side 11 af 14

12 Samarbejde og netværk En række kommunale aktører i Haderslev Kommune har et medansvar for at sikre de unge en god kurs på arbejdsmarkedet. Også lovgivningen placerer ansvar og opgaver hos forskellige aktører, som understøtter de unge i at få job eller gennemføre en ordinær uddannelse på kort eller lang sigt. Lovgivningen giver således mange aktører et medansvar og opgavefællesskab i forhold til de unge, og en vellykket ungeindsats vil ofte kræve et tæt samarbejde mellem aktørerne om indsatsen for den unge. Nedenfor er skitseret det samarbejde, der pågår mellem beskæftigelsessområdet og øvrige serviceområder i kommunen. Sammen om de unge Målgruppe: Unge primært op til 25 år Formål: Der sættes tværgående ind for at nå regeringens mål om at 95% af de unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Samarbejde på tværs af de relevante aktører, herunder Jobcenter, KompetenceCenter, UU, Ungdomsskolen og skoleområdet. Ungenetværk Bredt netværk af kommunalt ansatte og eksterne samarbejdsparter, som koordinerer den tværfaglige indsats i samarbejde med og om udsatte unge i deres nærmiljø. Herudover er der følgende samarbejder/netværk: ½ årlige møder mellem Jobcenter og Rådgivningscenteret (misbrug). Her drøftes det generelle samarbejde om målgrupperne. ½ årlige møder mellem Jobcenter, Familieafdelingen, UU og Specialrådgivningen vedrørende de unge, der er i målgruppen for førtidspension ved det fyldte 18. år, dvs. både mentalt og fysisk handicappede i svær grad. Her drøftes/koordineres konkrete sager. Projekt Efterværn et udslusningstilbud til alle tidligere anbragte ved det fyldte 18. år. Projektet har bl.a. fokus på den unges job- og uddannelsessituation og samarbejder med Jobcenteret med udgangspunkt i den enkelte unge. Mentornetværket hvor UU, Uddannelsesbyen og Familiehuset deltager i styregruppen sammen med Jobcenteret. Samarbejde mellem UU, KompetenceCentret og Jobcenter med ½-årlige møder på lederniveau. Udover ovenstående samarbejdsfora i forhold til de unge, er her også medtaget to samarbejdsprojekter, hvor målgruppen er alle aldersgrupper. Der eksisterer naturligvis en række andre samarbejdsrelationer/netværk, som dog ikke er nævnt her. Side 12 af 14

13 Kompetent.Nu Målgruppe: Kommende ledige Formål: Formålet er at sikre, at de mange virksomhedslukninger og større fyringsrunder håndteres professionelt, så de ledige kommer i uddannelse og ikke i ledighedskøen. Periode: Nye udfordringer - nye jobs, når det handler om mentale helbredsproblemer Målgruppe: Ledige med angst og depression i Haderslev Kommune Formål: Projektet klæder virksomheder på ift. ansættelse af ledige med angst og depression Periode: Side 13 af 14

14 Erhvervs- og Borgerservice Haderslev Kommune Østergade Haderslev Side 14 af 14

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

Status et øjebliksbillede i maj/juni 2013

Status et øjebliksbillede i maj/juni 2013 Status et øjebliksbillede i maj/juni 013 Nærværende status bygger på opgørelser i hver af de 8 medvirkende kommuner og en opgørelse på tværs af kommunerne pr. maj/juni 013 (se tabel 1 og ): Hvor mange

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

R A P P O R T. Aktiveringstilbud til unge. Udarbejdet af Politisk Administrativt Sekretariat, april 2016.

R A P P O R T. Aktiveringstilbud til unge. Udarbejdet af Politisk Administrativt Sekretariat, april 2016. R A P P O R T Aktiveringstilbud til unge Udarbejdet af Politisk Administrativt Sekretariat, april 2016. A K T I V E R I N G S T I L B U D T I L U N G E S i d e 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelse...

Læs mere

Ministermål nr. 1 2013

Ministermål nr. 1 2013 Ministermål nr. 1 2013 type: Fagområde Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. lavt uddannelsesniveau

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Jobcentrenes instrumenter overfor de svage ledige. Hvad virker og hvad bør udvikles? v/regionsdirektør Jan Hendeliowitz Målgruppen Ikke en klar definition /

Læs mere

Opfølgnings - frekvens/evaluering. Februar 2013, og igen ved projektets ophør sommeren 2013. Søgt i Arbejdsmarekdsstyrelsen

Opfølgnings - frekvens/evaluering. Februar 2013, og igen ved projektets ophør sommeren 2013. Søgt i Arbejdsmarekdsstyrelsen Brug for alle Tilbud til Match 3, i alt 95 borgere. Efter indledende samtaler fremlægges sagen i tværgående teams samarbejder. Teamet arbejder sammen om at tilvejebringe en indsats, der understøtter borgerens

Læs mere

Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015

Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015 Hjørring Kommune Arbejdsmarkedsforvaltningen Afd.: Initialer: Adm. & Service RCT NOTATARK Hjørring, april 2015 Status på Hjørring Kommunes ungeindsats 2015 Bilag, AU, 13. april 2015 Tilbud til de uddannelsesparate

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper

Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper 31. januar 2012 Revalidering/revalideringslignende tiltag for bestemte målgrupper Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 14. december 2011, at der til brug for en fælles drøftelse mellem Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev nr. 9 Indhold: SJH fortsætter 1 Neuropsykologiske forløb... 2 Beskæftigelsesministeren besøger SJH 3 Nyt om mentorordningen 4 Hvor findes om hjælpemidler

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø

Beskæftigelsesplan 2012 Jobcenter Sorø Beskæftigelsesplan 212 Jobcenter Sorø 1 Lokale udfordringer Langtidsledigheden skal bekæmpes Der har været en kraftigt stigning gennem 29 og ind i 211 Langtidsledige opgøres, som ledige der har modtaget

Læs mere

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget 6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningens budget ligger delvist inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme og delvist inden for Socialudvalgets budgetramme. Den

Læs mere

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland På kanten af arbejdsmarkedet - Konference 2. december 2009 1 Overordnede udfordringer Horsens

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs Kommune 2. juni 203 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet. Forsikrede ledige Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række nøgletal, der viser udviklingen i antallet af kontaktforløb for forsikrede

Læs mere

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision 2011. Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2011 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert år udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs Kommune 4. maj 203 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet. Forsikrede ledige Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række nøgletal, der viser udviklingen i antallet af kontaktforløb for forsikrede

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Indslusning af flygtninge/indvandrere på det danske arbejdsmarked Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Dok ID: 68376 Kort fortalt Der er i dag en række indslusningsordninger

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2012. Ishøj Kommune Resultatrevision 2012 Ishøj Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj Kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde Møde i Erhvervs, Vækst, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Landsforeningen Autisme Kreds Roskilde d. 14. januar 2016 V/ Socialfaglig konsulent Ditte Lindegaard Dagens Program! Præsentation af DUKH! Retssikkerhed! Pligter

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat LBR - Det Lokale Beskæftigelsesråd Tid mandag den 20. august 2012 kl. 8:30 Sted Jobcentret - Mødelokalet bag kantinen Afbud Niels Erik Olsen, Karsten Edal, Bjarne Dideriksen, Lars Elfvengren Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng

Virksomhedsinklusion. Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Virksomhedsinklusion Af borgere, der er udsatte i uddannelses- og beskæftigelsessammenhæng Refusionsomlægningen fordrer styring af virksomehdsindsatsen Med refusionsomlægningen får vi startskuddet på en

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser

Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser Fællesstrategi i SAS til begrænsning af tilgangen til permanente ydelser Da der d. 5.april 2011 blev afholdt et fælles temamøde for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgene blev det aftalt, at der

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Notat. Til: Job- og Arbejdsmarkedsudvalget Kopi til: Fra: Omlægning af indsatsen på Assens Kommunes Job- og Kompetencecenter

Notat. Til: Job- og Arbejdsmarkedsudvalget Kopi til: Fra: Omlægning af indsatsen på Assens Kommunes Job- og Kompetencecenter Notat Til: Job- og Arbejdsmarkedsudvalget Kopi til: Fra: Omlægning af indsatsen på Assens Kommunes Job- og Kompetencecenter På baggrund af ændringer i refusionssatserne på beskæftigelsesområdet pr 1. januar

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

Bilag 2: En styrket beskæftigelsesindsats for unge under 30 år

Bilag 2: En styrket beskæftigelsesindsats for unge under 30 år Bilag 2: En styrket beskæftigelsesindsats for unge under 30 år Aftale vedr. initiativerne på Beskæftigelsesministeriets område 1. Initiativer målrettet 15-17-årige Styrket samarbejde mellem Ungdommens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: 17. december 2009 Lokale: Restaurant Hedelund i Brønderslev Tidspunkt: Kl. 15:30 Jytte Thisted, Formand Carsten Jespersgaard Jørgen Kruse Jensen Hanne Christensen

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648 P = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 202 203 204 205 A C F V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets indstilling

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens 2010k3 2010k4 2011k1 2011k2 2011k3 2011k4 2012k1 2012k2 2012k3 2012k4 2013k1 2013k2 2013k3 2013k4* Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge 27. august 2015 Jakob Jensen, COK og Lone Englund Stjer, KL 27-08-2015 1 Hvad snakker vi om Udfordringen hvad siger analysen Det økonomiske potentiale i en effektiv forebyggende

Læs mere

MÅL- OG RAMMEAFTALE 2013 CENTER ARBEJDSMARKED

MÅL- OG RAMMEAFTALE 2013 CENTER ARBEJDSMARKED MÅL- OG RAMMEAFTALE 2013 CENTER ARBEJDSMARKED Dato for indgåelse Indgået mellem Direktør Centerchef Planlagt opfølgning Møde 1 Møde 2 ØKONOMISKE MÅL OG RAMMER Rammer og forudsætninger Den nuværende økonomiske

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2012... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 6

Læs mere

Aktive hurtigere tilbage

Aktive hurtigere tilbage Baggrund og formål: Lovgivningen giver i dag kun jobcentrene mulighed for at sætte s beskæftigelsesrettet indsats i gang for: Syge modtagere af kontanthjælp og starthjælp Det hæmmer h kommunernes mulighed

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Ærø og Langeland Kommune fra 2007-2008-2009

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Ærø og Langeland Kommune fra 2007-2008-2009 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Ærø og Langeland Kommune fra 2007-2008-2009 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Status Erfaringer

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

Statusnotat Ungeindsats 2011

Statusnotat Ungeindsats 2011 Statusnotat Ungeindsats 2011 Middelfart Job og Vækstcenter har sammen med UU-Lillebælt været primus motor i opbygningen af et solidt praktisk og teoretisk netværk, med alle aktørerne på ungeområdet. Middelfart

Læs mere

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2015 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. august 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2014-priser Oprindeligt Budget 2014 / Basisbudget 2015 Budgetforslag

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 6. udkast 7. oktober 2013 Indledning Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan Jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Planen

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere