SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse"

Transkript

1 SLS-kasserer - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen... 2 Årsregnskab... 2 Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens drift (likvide midler)... 2 Fremlæggelse af budgetforslag på lokalbestyrelsens ordinære generalforsamling... 3 Aflæggelse af lokalbestyrelsens regnskab overfor SLS økonomisk ansvarlige... 4 Frist for indsendelse af regnskab og bilag til godkendelse... 5 Andet praktisk vedrørende udarbejdelse af kasserapport og årsregnskab samt aflæggelse af årsregnskab. 5 Fremlæggelse af årsregnskab på lokalbestyrelsens ordinære generalforsamling... 7 Udbetaling af penge... 7 Overblik over lokalbestyrelsens økonomi... 8 Administration af lokalbestyrelsens bankkonto... 8 Økonomiske politikker... 9 Søgepulje... 9 Aflæggelse af søgepuljeregnskab... 9 Vejledning til kasserer-arket... 9 Opbygning Kasserapport Budget og regnskab Overlevering Hjælp... 12

3 Indledning SLS sekretariat har udarbejdet denne pjece for at give dig et overblik over, hvilke opgaver, du er ansvarlig for som lokalbestyrelseskasserer, og hvordan du lettest løser disse opgaver. Pjecen indeholder disse emner: Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen Økonomiske politikker Søgepuljen Vejledning til kasserer-arket Overlevering Hvis du synes, der mangler noget i pjecen, der kunne gøre det lettere for dig at være lokalbestyrelseskasserer, så send en mail til os på Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, er vi også kun et telefonopkald eller en mail væk. God arbejdslyst! 1

4 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen Årsregnskab Lokalbestyrelsernes regnskabsperiode går fra 1. marts til 28./29. februar, I regnskabsperioden er du som kasserer ansvarlig for disse opgaver: Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens drift (likvide midler). Fremlæggelse af budgetforslag for den indeværende regnskabsperiode på lokalbestyrelsens ordinære generalforsamling i marts. Aflæggelse af lokalbestyrelsens regnskab for den foregående regnskabsperiode overfor SLS økonomisk ansvarlige inden lokalbestyrelsens ordinære generalforsamling i marts. Fremlæggelse af lokalbestyrelsens regnskab for den foregående regnskabsperiode på lokalbestyrelsens ordinære generalforsamling i marts. Udbetaling af penge i forbindelse med lokalbestyrelsens arbejde. Overblik over lokalbestyrelsens økonomi. Administration af lokalbestyrelsens bankkonto. Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens drift (likvide midler) For at få penge fra SLS skal I hvert år ansøge om likvide midler. Når I ansøger om likvide midler, kan I maksimalt ansøge om den rammebevilling, I har fået tildelt iht. fordelingsnøglen. Det beløb, der i fordelingsnøglen ud fra medlemstallet pr. 15. januar tildeles hver enkelt lokalbestyrelse, er rammebevillingen. Fordelingsnøglen vedtages hvert år på SLS Årsmøde og gælder for den regnskabsperiode, der starter i det pågældende år. Der er udarbejdet en skabelon (Excel), som skal bruges, når I ansøger om likvide midler. SLS sekretariat sender skabelonen til alle lokalbestyrelseskasserere i starten af februar. Den udfyldte ansøgning om likvide midler sendes som Excel-fil til SLS sekretariat på mail 2

5 Hvis I ikke bruger hele det ansøgte beløb i en regnskabsperiode, skal I tilbagebetale det resterende beløb. Rent praktisk ordnes dette ved, at det resterende beløb modregnes i det bevilgede beløb for den efterfølgende regnskabsperiode, inden den nye rammebevilling overføres til lokalbestyrelsens konto. Vær opmærksom, at I kun tildeles likvide midler ud fra de forventede udgifter i det budget, I indsender i ansøgningen om likvide midler. Altså, søges der ikke om likvide midler i forhold til fuld rammebevilling, udbetales der kun likvide midler i forhold til det indsendte budget. Fremlæggelse af budgetforslag på lokalbestyrelsens ordinære generalforsamling På den ordinære generalforsamling i marts skal der godkendes et budget for den indeværende regnskabsperiode. Der er udarbejdet en skabelon - kasserer-arket - som kan anvendes til at udarbejde budget, og som SKAL bruges til udarbejdelse af kasserapport og endeligt regnskab. Kasserer-arket ligger her på SLS hjemmeside: Aktiv i SLS > Mere materiale og information > Materiale for aktive i SLS. Et budget er en oversigt over de forventede indtægter og udgifter det kommende år, inddelt i budgetposter. F.eks. kunne der være en budgetpost, der hedder Bestyrelsesmøder, som dækker udgifter til møderne (kaffe/the, vand, slik/kage, evt. mad). Indtægterne i budgettet er rammebevillingen fra SLS samt renteindtægter. Rammebevillingen vedtages som nævnt ovenfor på SLS Årsmøde. 3

6 Når du lægger budget, kan du med fordel se på, hvad lokalbestyrelsen har haft af udgifter det foregående år. Vær dog også opmærksom på den nuværende situation i lokalbestyrelsen. Hvis lokalbestyrelsen f.eks. er blevet større eller mere aktiv, vil I sandsynligvis bruge flere penge til møder. Du skal fremlægge budgetforslaget på den ordinære generalforsamling i marts. Det er generalforsamlingen, der endeligt vedtager budgettet, og dér kan det besluttes at ændre beløbene på de forskellige budgetposter. I perioden efter den ordinære generalforsamling, kan lokalbestyrelsen undtagelsesvis beslutte på et lokalbestyrelsesmøde, at det vedtagne budget skal ændres. Aflæggelse af lokalbestyrelsens regnskab overfor SLS økonomisk ansvarlige Efter regnskabsårets afslutning skal lokalbestyrelsens kasserer aflægge regnskab overfor SLS økonomisk ansvarlige. Regnskabet viser, hvordan I har fulgt budgettet, altså præcis hvor meget der er brugt indenfor de forskellige budgetposter. Nederst i kasserapport og regnskabsark står Difference. Differencen bør være 0,00 kr. Summen af beløbene på bilagene indtastet i kasserapporten + saldo på konto bør svare til rammebevilling. Er dette ikke tilfældet vil det kunne ses på differencen. Aflæggelse af regnskab sker ved at udfylde og indsende kasserapport og regnskab (kasserer-arket). For at gøre det lettere for dig selv at udarbejde regnskab ved regnskabsårets afslutning, anbefales det, at du løbende skriver bilagene ind i kasserapporten og samtidig nummererer bilagene. Sammen med kasserapport og regnskab (kasserer-arket) skal du indsende de bilag, der er anført i kasserapporten. Bilagene vil som typisk være kvitteringerne. Det er de originale bilag, der skal indsendes sammen med regnskabet ikke kopier. 4

7 Kasserapport og regnskab samt kontoudtog for hele regnskabsperioden sendes til SLS på mail som Excel-fil OG printes og sendes sammen med de originale bilag til SLS sekretariat, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Du skal være opmærksom på, at regnskaber vedrørende søgepuljearrangementer aflægges separat og som udgangspunkt er helt adskilt fra lokalbestyrelsens årsregnskab. Eneste undtagelse er, hvis lokalbestyrelsen via sin rammebevilling har dækket et underskud i forbindelse med et søgepuljearrangement. Her medtages underskuddet i kasserapporten / årsregnskabet, og udgiften dokumenteres med relevant bilag fra søgepuljearrangementet f.eks. søgepuljeregnskab med kommentar om, at lokalbestyrelsen selv dækker underskud. For at bevare overblikket over, hvilke bevægelser på lokalbestyrelsens konto, der vedrører rammebevillingen, og hvilke posteringer, der vedrører søgepuljearrangementer kan det være en hjælp jævnligt at downloade kontoudtog og skrive ud for hver enkelt postering, om den vedrører rammebevillingen eller et søgepuljearrangement. Frist for indsendelse af regnskab og bilag til godkendelse Printet eksemplar af kasserer-ark med komplet kasserapport og afsluttet regnskab samt originale bilag og evt. erklæringer om manglende bilag skal sendes til SLS sekretariat med Post Danmark og skal være modtaget i sekretariatet senest 14 dage før lokalbestyrelsens ordinære generalforsamling. Bemærk, at forudsætning for at regnskab kan godkendes inden for 14 dage er, at det indsendte regnskab er komplet og korrekt, og at alle bilag er indsendt. Andet praktisk vedrørende udarbejdelse af kasserapport og årsregnskab samt aflæggelse af årsregnskab Sammen med årsregnskab sendes samlet kontoudtog for lokalbestyrelsens konto for regnskabsperioden (1. marts 28./29. februar). Regnskabsbilagene nummereres fortløbende og lægges i nummerorden med laveste nummer øverst, når de indsendes til sekretariatet. Bilagsnumre skrives på forsiden af bilaget. 1 bilag = 1 post i kassererapporten. Dvs. at du IKKE må lægge flere kvitteringer f.eks. vedrørende samme arrangement - sammen til én post i kasserapporten. Hvis et bilag er forsvundet, skal du udfylde en erklæring om manglende bilag. Erklæringen skal underskrives af dig og lokalbestyrelsens formand. Send en mail til hvis du har brug for en skabelon til at lave erklæring om manglende bilag. 5

8 Erklæring om manglende bilag skal have også have bilagsnummer. Udgifter til gebyrer, MasterCard og netbank skal dokumenteres med bilag og medtages i kasserapport (og regnskabsark). Som bilag download kontoudtog, giv det et bilagsnr. og markér relevant postering. Renteindtægter skal medtages i kasserapport (og regnskabsark) og dokumenteres med bilag. Som bilag download kontoudtog, giv det et bilagsnr. og markér relevant postering. 6

9 Posteringstekster i kasserer-arket skal være konkrete, forklarende og forståelige for udenforstående. Skriv f.eks. gave til fratrædende aktive i stedet for gave til Herman og Pippi Konkretisér hvilket arrangement en udgift drejer sig om, i stedet for bare at skrive medlemsarrangement. Ved sommerfest/julefrokost/påskearrangement oplys, om det var et arrangement udelukkende for lokalbestyrelsen eller for alle SLS-medlemmer på skolen. Ved overførsler til dækning af udlæg, skriv både navn på den person, der overføres penge til, og hvad udlægget drejer sig om. Hvis lokalbestyrelsen ved regnskabsårets afslutning skulle have kontanter liggende, der vedrører rammebevillingen, skal denne kontantbeholdning indsættes på lokalbestyrelsens konto, så indsættelsen fremgår af kontoudtoget senest pr. 28. / 29. februar og dermed indgår i saldo på kontoen ved regnskabsårets afslutning. Hvis der er en difference, når alle bilag er skrevet ind i kasserapporten, skal du gennemgå alle bilag igen og tjekke at de er ind med korrekt beløb. Hvis der herefter stadig er en difference, skal du gennemgå det samlede kontoudtog igen og tjekke, at alt er skrevet ind i kasserapporten og, at du ikke har medtaget udgifter eller indtægter, der vedrører søgepuljearrangementer (undtaget underskud ved søgepuljearrangement, der dækkes af rammebevillingen). Sidst, men ikke mindst, tjek, at de beløb, du har skrevet ind i kasserapporten, svarer til beløbene på kvitteringerne. Fremlæggelse af årsregnskab på lokalbestyrelsens ordinære generalforsamling Som lokalbestyrelseskasserer er du ansvarlig for at fremlægge regnskabet for den netop afsluttede regnskabsperiode på lokalbestyrelsens ordinære generalforsamling i marts. Bemærk, at regnskabet skal være godkendt af SLS økonomisk ansvarlige, inden du kan fremlægge det på generalforsamlingen. Udbetaling af penge Som kasserer er det dit ansvar at udbetale penge, når der er udgifter, der vedrører rammebevillingen. Det behøver ikke nødvendigvis at være dig, der betaler, men det er din opgave at sikre, at folk, der har haft udlæg, får dækket deres udgifter. 7

10 Som kasserer skal du sørge for, at der er kvitteringer på alle udlæg. En kvittering skal indeholde beskrivelse af udgiften og enten CVR-nr. eller stempel og underskrift. Husk at informere folk, der har udgifter, om at de skal sørge for at få kvittering! Hvis I har mistet en kvittering, skal I udfyldes en erklæring om manglende bilag, hvor du står inde for, at pengene er blevet brugt til det, der er beskrevet i erklæringen. Erklæringen skal underskrives af dig og lokalbestyrelsesformanden. Overblik over lokalbestyrelsens økonomi Det er hele lokalbestyrelsens ansvar at holde styr på lokalbestyrelsens økonomi, men som kasserer vil det være dig, der skal udarbejde materiale, så lokalbestyrelsen kan have overblik over økonomien. Dette gør du lettest ved at lave budgetopfølgninger med jævne mellemrum eksempelvis en gang om måneden. En budgetopfølgning er en status på, hvor meget der er brugt indenfor de forskellige budgetposter. Det giver jer mulighed for at sikre, at I ikke bruger for meget eller for lidt på enkelte budgetposter, eller evt. at justere budgettet, hvis det bliver nødvendigt. Kasserer-arket kan med fordel anvendes til at lave budgetopfølgning, hvormed det også bliver nemmere, når det endelig regnskab skal udfærdiges. Administration af lokalbestyrelsens bankkonto Lokalbestyrelsen skal have en konto, som SLS kan overføre penge til. For at sikre at det juridiske omkring kontoen er, som det skal være, og at kontoen kan gives videre til den næste kasserer, skal I have en foreningskonto. Ved oprettelse af nye lokalbestyrelser er det SLS sekretariat, der sørger for, at der bliver oprettet konti til lokalbestyrelserne. Lokalbestyrelseskonti oprettes i Lån & Spar Bank. Ved at oprette netbank behøver I ikke at have en afdeling af Lån & Spar Bank i nærheden for at have en foreningskonto hos dem. Det er under alle omstændigheder en god idé at have en netbank, så du let og billigt kan overføre penge og betale regninger. Som udgangspunkt oprettes der kun MasterCard og fuldmagt til lokalbestyrelsens kasserer. Hvis lokalbestyrelsen ønsker det, kan der også oprettes fuldmagt og MasterCard til lokalbestyrelsens konto til lokalbestyrelsesformanden eller -næstformanden. Ved valg af ny kasserer og / eller formand/næstformand sørger SLS sekretariat for informere Lån & Spar Bank om dette, så vedkommende fremover har fuldmagt til lokalbestyrelsens konto. Sekretariatet sørger også for, at der bliver oprettet MasterCard til disse personer. Til brug for oprettelsen af kortet skal I indsende kopi af sundhedskort samt af kørekort eller kopi af siderne i pas med personlige oplysninger, udløbsdato m.m. Kopierne sendes på mail til 8

11 Ved fratræden af lokalbestyrelseskasserer eller formand/-næstformand sørger SLS sekretariat for informere banken om, at vedkommende ikke længere skal have råderet over lokalbestyrelsens konto, og at deres MasterCard skal lukkes. Fratrådte lokalbestyrelseskasserere, formænd /-næstformænd skal klippe deres MasterCard i stykker og sende kortene til SLS sekretariat. Økonomiske politikker SLS-Bestyrelsen fastsætter hvert år på det nationale bestyrelsesmøde i september nogle regler - økonomiske politiker - for brugen af økonomiske midler i SLS. De økonomiske politikker skal følges både nationalt, regionalt og lokalt i SLS. De økonomiske politikker ligger her på SLS hjemmeside: Aktiv i SLS > Mere materiale og information > Materiale for aktive i SLS. Søgepulje SLS har en søgepulje, hvor SLS lokalbestyrelser kan søge penge til medlemsarrangementer på skolerne. Beløbet i søgepuljen fastsættes hvert år og godkendes på SLS Årsmøde. Beløbet ligger som regel omkring kr. SLS-Bestyrelsen vedtager hvert år på det nationale bestyrelsesmøde i september kriterier for at søge midler i søgepuljen. Søgepuljekriterierne ligger her på SLS hjemmeside: Aktiv i SLS > Mere materiale og information > Materiale for aktive i SLS. Samme sted ligger det ansøgningsskema, som I skal bruge, når I søger om midler fra søgepuljen. Aflæggelse af søgepuljeregnskab I søgepuljekriterierne er fastsat regler og frister for udarbejdelse af regnskab for søgepuljearrangementer, indsendelse af regnskab med tilhørende bilag samt tilbageførsel til SLS nationale konti af evt. overskydende beløb. På hjemmesiden under Aktiv i SLS > Mere materiale og information > Materiale for aktive i SLS ligger en skabelon til søgepuljeregnskab, som I kan bruge, når I skal lave søgepuljeregnskab. Vejledning til kasserer-arket Kasserar-arket skal du bruge, når du laver kasserapport og årsregnskab. Arket regner selv sum og laver regnskab. Det eneste, du skal gøre, er at indtaste de korrekte 9

12 data i kasserapporten. Data trækkes automatisk fra kasserapporten til regnskabsarket. Nedenstående er en lille manual til brug af kasserer-arket. Hvis du har spørgsmål, som du ikke finder svar på her, er du velkommen til at kontakte SLS næstformand (telefon eller mail Kasserer-arket opdateres hvert år, når rammebevillingen er beregnet i fordelingsnøglen ud fra medlemstallet pr. 15. januar. Det er vigtigt, at du bruger den rigtige version af kasserer-arket. Derfor skal du downloade et nyt kasserer-ark fra hjemmesiden, når en ny regnskabsperiode påbegyndes. Kasserer-arket ligger her på SLS hjemmeside: Aktiv i SLS > Mere materiale og information > Information for aktive. Opbygning Kasserer-arket er lavet således, at du skal indtaste data i de grå felter, mens de hvide felter er sat op til at blive udregnet automatisk. Kasserer-arket er delt op i tre regneark: 1) Kasserapport 2) Budget og regnskab 3) Fordelingsnøgle Alle bilag vedrørende rammebevillingen skrives ind i kasserapporten. Budget og regnskab bruges til at lave budgetopfølgninger og det afsluttende årsregnskab. Når budgettet er lagt, udregnes budgetopfølgningen i takt med, at du indtaster jeres udgifter i kasserapporten. Fordelingsnøglen indeholder den fordelingsnøgle, der vedrører regnskabsperioden. Det er meget vigtigt, at du ikke ændrer i fordelingsnøglen, da der henvises til denne i de andre ark! Kasserapport Inden du begynder at arbejde i kasserapporten, skal du i feltet C1 skrive din lokalbestyrelses navn, så står lokalbestyrelsens navn øverst på både kasserapport og regnskabsarket. Gå til arket Fordelingsnøgle og kopier din lokalbestyrelses rammebevilling. Gå igen til kasserapporten og stil dig i kolonne D ud for feltet rammebevilling og indsæt beløbet. I kasserapporten skal tastes følgende oplysninger om bilaget: 10

13 Dato - skal svare til datoen på bilaget. Bilagsnummer - skal også anføres på forsiden af bilaget Budgetpostnummer læs mere om dette i afsnittet Budget og regnskab I feltet tekst skal oplyses, hvad bilaget vedrører (f.eks. mad til bestyrelsesmøde + dato for mødet eller gebyr. Beløb Som udgangspunkt er det udelukkende udgifter, der skal indtastes i kasserapporten. Eneste undtagelser er renteindtægter og evt. deltagerbetaling i forbindelse med medlemsarrangementer finansieret via lokalbestyrelsens rammebevilling (altså IKKE søgepuljearrangementer!). Ved udgifter indtastes bilagets beløb uden fortegn f.eks. 158,00 Ved indtægter indtastes bilagets beløb med fortegn f.eks. -7,82 Det kommer til at se sådan ud i kasserapporten: Når du har indtastet dine bilag, skal du indtaste det beløb, der står på jeres bankkonto i kolonne D ud for teksten Beløb på konto. Arket regner selv ud, hvor meget, I har brugt og overfører dette til rækken Beløb med kvittering. Herefter udregnes summen af beløb på konto og beløb med kvittering. Differencen udregnes automatisk ved at trække summen fra rammebevillingen. Ved at lave løbende indtaste bilag, hver gang du udbetaler penge eller modtager penge, kan du let se, om du har indtastet korrekt: Hvis differencen er den samme som før, har du indtastet korrekt beløb. Budget og regnskab Først skal du indtaste jeres budgetposters beløb i kolonne C ( Budget ). For at lave budgetopfølgninger og regnskab, skal du, når du indtaster i kasserapporten, indtaste budgetpostnr. svarende til den budgetpost, udgiften hører under i budgettet. Hvis det f.eks. er sandwich til et lokalbestyrelsesmøde, vil den høre under den budgetpost, der hedder SLS-møder. Du kan se, hvilket budgetpostnr., der hører til hvilken budgetpost, i budgetoversigten til højre for kasserapporten. 11

14 Når du indtaster et budgetpostnr. i kasserapporten, bliver beløbet lagt til Realiseret (kolonne D) i regnskabsarket til denne budgetpost. Herved kan du se, hvor meget, der i alt er blevet brugt på denne budgetpost. Når du indtaster data korrekt i kasserapporten, bliver disse data automatisk overført til regnskabsarket. Overlevering Det er vigtigt, at dem, der sidder med det økonomiske ansvar, kan løfte opgaven. Derfor skal du sørge for at lave en ordentlig overlevering, når du stopper som kasserer. Det betyder bl.a. at du skal lave en gennemgang af jeres økonomi sammen med din efterfølger, fortælle om opgaverne og om, hvordan du har lavet arbejdet. Hjælp Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp og flere tips, kan du evt. kontakte kassererne i de andre lokalbestyrelser. Du er også altid velkommen til at kontakte SLS sekretariat på mail Sygeplejestuderendes Landssammenslutning Sankt Annæ Plads København K Mail: Pjecen er revideret januar

SLS-kasserer. En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer. En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse Indholdsfortegnelse Indledning 5 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen 6 1. Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens drift (likvide

Læs mere

SLS-kasserer - Vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer - Vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer - Vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse [Revideret januar 2019] Indholdsfortegnelse 1. Økonomisk støtte til lokalbestyrelsen... 2 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen...

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner

Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer i afdelinger og regioner Indholdsfortegnelse: Kassererens opgaver og ansvar Kassererens arbejdsredskaber Regnskabssystem Mellemregningskonto på landskontoret

Læs mere

Brugermanual. Til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel

Brugermanual. Til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel Brugermanual Til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel Brugermanual til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel 1. Indledning Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel findes på

Læs mere

Udlejning af selskabs- og aktivitetslokaler

Udlejning af selskabs- og aktivitetslokaler Udlejning af selskabs- og aktivitetslokaler Når I som afdelingsbestyrelsesmedlemmer, beboervalgte eller lokale driftsmedarbejdere skal stå for udlejning af selskabs-, beboer- eller aktivitetslokaler til

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 Juli 01 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Foreningens økonomi 6 Foreningens konto 7 Dankort 9 CVR-nummer

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B1 3 FUNDRAISING JDE PR 2 ØKONOMI 4 Juli 2012 INDHOLD Introduktion til foreningsguiden 2 Hvad er en forening 6 Generalforsamling 9 Generalforsamling

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 FUNDRAISING JDE ØKONOMI EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

Regnskabsregler. For selvbogførende Lokalforeninger, Børnefamilie- og Ungegrupper

Regnskabsregler. For selvbogførende Lokalforeninger, Børnefamilie- og Ungegrupper Regnskabsregler For selvbogførende Lokalforeninger, Børnefamilie- og Ungegrupper Regnskabsregler for Diabetesforeningens selvbogførende Lokalforeninger, Børnefamilie- og Ungegrupper 1. Opgaver og ansvar

Læs mere

Kapitel 7 - Afstemning

Kapitel 7 - Afstemning MANUAL Afstemning side 1 (23-12-2013) Kapitel 7 - Afstemning AFSTEMNING AF INTEGRATIONEN MELLEM FINANS OG ACONTO... 2 Generel afstemning... 2 Regnskabsudskrift... 2 Afstemning af acontorater mv... 4 Afstemning

Læs mere

Regnskabsregler. Diabetesforeningens bogholderi bogfører for Lokalforeninger, Børnefamilie- og Ungegrupper

Regnskabsregler. Diabetesforeningens bogholderi bogfører for Lokalforeninger, Børnefamilie- og Ungegrupper Regnskabsregler Diabetesforeningens bogholderi bogfører for Lokalforeninger, Børnefamilie- og Ungegrupper Regnskabsregler for Diabetesforeningens Lokalforeninger, Børnefamilie- og Ungegrupper, hvor Diabetesforeningens

Læs mere

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet 9. september 2008 Indledning Denne vejledning får du svar på de hyppigst stillede spørgsmål til anlægsmodulet. Vejledningen tager udgangspunkt i den nye kontoplan

Læs mere

Lærervejledning til oplæg om privatøkonomi - tjek på kredit, lån og budget

Lærervejledning til oplæg om privatøkonomi - tjek på kredit, lån og budget Lærervejledning til oplæg om privatøkonomi - tjek på kredit, lån og budget Denne vejledning er målrettet lærere og undervisere, som ønsker at undervise deres kursister om privatøkonomi, lån og budgetlægning.

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Log ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte.

Læs mere

07.18.19.20. Ansøgningsfrist den 14. april 2016 kl. 12.00. 1 Indledning... 2

07.18.19.20. Ansøgningsfrist den 14. april 2016 kl. 12.00. 1 Indledning... 2 Socialstyrelsen Vejledning om ansøgning til Tips- og lottopuljen for handicaporganisationer og foreninger (LOTDSI) for medlemsorganisationer under Danske Handicaporganisationer. 07.18.19.20 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Find svar på Hvordan laver jeg? Hvad gør jeg hvis? Kort og godt en førstehjælpskasse til frivillige i Café Rejseladen Café Rejseladen håndbog håndering

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du vil klage

Læs mere

Talrækker. Aktivitet Emne Klassetrin Side

Talrækker. Aktivitet Emne Klassetrin Side VisiRegn ideer 3 Talrækker Inge B. Larsen ibl@dpu.dk INFA juli 2001 Indhold: Aktivitet Emne Klassetrin Side Vejledning til Talrækker 2-4 Elevaktiviteter til Talrækker 3.1 Talrækker (1) M-Æ 5-9 3.2 Hanoi-spillet

Læs mere

Forretningsgang for Kassen ved Plejecenter Krogstenshave. Bilag til Hvidovre kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ Oktober 2012/jts

Forretningsgang for Kassen ved Plejecenter Krogstenshave. Bilag til Hvidovre kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ Oktober 2012/jts Forretningsgang for Kassen ved Plejecenter Krogstenshave. Bilag til Hvidovre kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ Oktober 2012/jts Indhold: 1. Ansvar 2. Procedure og arbejdsgange. Indtægter udgifter 3.

Læs mere

Vejledning. Økonomi og kasseregnskab i komiteer og klubber

Vejledning. Økonomi og kasseregnskab i komiteer og klubber Vejledning Økonomi og kasseregnskab i komiteer og klubber Del 1 Hjerteforeningen har udviklet et enkelt kasseregnskab i Excel-regneark til brug for de frivillige i komiteer og klubber. Det er nemt og overskueligt,

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Ansøgninger indsendes via et elektronisk ansøgningsskema, som findes på www.friluftsrådet.dk/tilskud. Dér kan du også læse om, hvad

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Instruks om Air Greenlands virksomhedsportal til billetbestilling Sektion 5.3

Instruks om Air Greenlands virksomhedsportal til billetbestilling Sektion 5.3 Air Greenland har et billetbestillingssystem, kaldet virksomhedsportalen. Systemet bliver betjent via internettet. Betjening af systemet. Billetbestillingssystemet kan betjenes af en person fra en vilkårlig

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS

Brugervejledning til KasseRapportenPLUS Brugervejledning til KasseRapportenPLUS INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - OPSÆTNING...9 KASSERAPPORTEN -

Læs mere

Undersøgelse af områder med beboerbetalinger og håndtering af beboermidler

Undersøgelse af områder med beboerbetalinger og håndtering af beboermidler KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Undersøgelse af områder med beboerbetalinger og håndtering

Læs mere

Masseindberetning i HR-Løn

Masseindberetning i HR-Løn Masseindberetning i HR-Løn Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede lønændringer til mange medarbejdere. Masseindberetning kunne fx være udbetaling

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B FUNDRAISING JDE ØKONOMI Juli 0 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Hvad er? 6 Læg en -plan 7 Hvem skal kende Bydelsmødrene? 8 Deltag

Læs mere

H Å N D B O G BESTYRELSEN FOR AMPS FNE

H Å N D B O G BESTYRELSEN FOR AMPS FNE Annoncering Der er en speciel formular vi kan udfylde til annoncering af arrangementer i Ergoterapeuten. Se www.etf.dk/kalenderdata. Deadline for indsendelse af annonce findes på www.etf.dk Tilmeldingsfrist:

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016)

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016) Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til til etablering af midlertidige nødovernatningstilbud (for vinteren 2015-2016) Finanslovens 15.75.21.20 Ansøgningsfrist d. 30. oktober 2015

Læs mere

Økonomivejledning. Husk, at du for at godkende afregninger skal underskrive en 'Bemyndigelsesog. Bemyndigelses-/ Godkendelsesblanket

Økonomivejledning. Husk, at du for at godkende afregninger skal underskrive en 'Bemyndigelsesog. Bemyndigelses-/ Godkendelsesblanket Økonomivejledning Dette er en vejledning til medlemmer af Det Danske Spejderkorps, der udfører opgaver i den fælles organisation. Vejledningen er revideret og gældende fra 3. februar 2016. Den erstatter

Læs mere

OPRET OG REDIGER FORMULARER I DYNAMICWEB

OPRET OG REDIGER FORMULARER I DYNAMICWEB OPRET OG REDIGER FORMULARER I DYNAMICWEB Modulet formularer giver dig mulighed for at oprette dynamiske formularer, som enten kan anvendes til kontakt, brugerundersøgelser, quiz eller tilmeldinger. Du

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S

U H R E V I N D M Ø L L E L A U G I/S ORIENTERINGSBREV NR. 13, MARTS 2013 ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro mandag den 25. marts 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Økonomistyringssystem

Økonomistyringssystem NIVEAU D Økonomistyringssystem Et økonomistyringssystem er et elektronisk system, hvori virksomheden opretter sin egen kontoplan og bogfører alle virksomhedens bilag. I lærebog og opgavesamling til Erhvervsøkonomi,

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Kassererens opgaver og rolle i frivillige foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Kassererens opgaver og rolle i frivillige foreninger.................................... 3 2 Guide Kassererens opgaver

Læs mere

Del 3. Det daglige arbejde

Del 3. Det daglige arbejde Del 3 31 07 2009 DOF Data 2009 Side 3 1 3. 3.1 Opret undervisningssteder og lokaler Skole > Undervisningssteder og Lokaler Alt + S + U I forbindelse med oprettelse af hold kan der angives, hvor undervisningen

Læs mere

Guide: Sådan søger du om folkepension

Guide: Sådan søger du om folkepension Guide: Sådan søger du om folkepension Log ind med NemID Log ind med NemID. Du skal taste dit bruger-id og din adgangskode. Klik på Næste. Log ind med NemID Find dit nøglekort, og skriv nummeret, der står

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen 7. februar 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4 2 UDDANNELSESPLANEN FOR ELEVER... 5 2.1 LOGIN...

Læs mere

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Manual til national 2011 benchmarkingundersøgelse Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Indholdsfortegnelse Kort om benchmarking Praktisk om undersøgelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13.

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Ansøgningsfrist d. 9. maj 2016 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sådan laver du ansættelsesbreve

Sådan laver du ansættelsesbreve Sådan laver du ansættelsesbreve med HR-Løn flettefil Januar 2011 1 Introduktion Vil du gerne kunne lave ansættelsesbreve nemt og hurtigt? Og vil du gerne have, at de er sat op med jeres institutions brevpapir,

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

Tjek på kredit, lån og budget?

Tjek på kredit, lån og budget? Tjek på kredit, lån og budget? Hvad betyder det at købe på kredit? Og hvad er et forbrugslån? Lær om forbrugslån, hvor meget det koster og hvad det egentlig betyder, om man betaler kontant eller låner

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

Hvordan lægger jeg et budget? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 (fra vers. 2014) og NAV (fra vers. 2013)

Hvordan lægger jeg et budget? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 (fra vers. 2014) og NAV (fra vers. 2013) Sådan lægger du et budget Det kan være en god ting at lægge et budget for sin virksomheds forventede indtægter og udgifter, således at man kan holde øje med, om man møder sine budgetkrav. Et budget giver

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Ansøgningspuljens målgruppe...

Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016 kl. 12:00. 1 Indledning... 2. 2 Ansøgningspuljens formål... 2. 3 Ansøgningspuljens målgruppe... Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker (PUF-puljen) 15.13.15.10. Ansøgningsfrist d. 30. marts 2016

Læs mere

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Kapitel 5: Debitorstyring KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Gennemgå fanebladet Betaling på debitorkortet. Forklare indbetalingskladden, der benyttes

Læs mere

Microsoft Dynamics C5

Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 Microsoft Dynamics C5 regnskabsprogrammet til den lille virksomhed Microsoft Dynamics C5 er et regnskabsprogram, der er specielt udviklet til mindre virksomheder. Alt er sat enkelt

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Vejledning til Køreprøvebooking. FAQ Ofte stillede spørgsmål Vejledning til Køreprøvebooking FAQ Ofte stillede spørgsmål Indhold 1 Indledning... 3 2 Generelle spørgsmål... 3 3 Kørelærer... 4 4 Borgerservice... 6 5 Politiadministrator... 10 6 Køreprøvesagkyndig...

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Navn: Logens navn er DKH-logen anno 1999.

VEDTÆGTER. 1 Navn: Logens navn er DKH-logen anno 1999. VEDTÆGTER. 1 Navn: Logens navn er DKH-logen anno 1999. 2 Logens formål: Logens formål er, at holde de venskabelige og kollegiale dyder i hævd, samt at opretholde chancen for, at få skrumpelever og rød

Læs mere

Mine penge. Hvad bestemmer jeg? Og hvordan kan jeg få hjælp? TIL PERSONER MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE

Mine penge. Hvad bestemmer jeg? Og hvordan kan jeg få hjælp? TIL PERSONER MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE Mine penge Hvad bestemmer jeg? Og hvordan kan jeg få hjælp? TIL PERSONER MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring

Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring Forord Online-systemet Online-systemet er et integreret administrationsprogram til brug for blandt andet administration af køb og salg af biler køb og salg af reservedele

Læs mere

Foreningsmanual til ansøgning om sæsontider i offentlige lokaler.

Foreningsmanual til ansøgning om sæsontider i offentlige lokaler. Foreningsmanual til ansøgning om sæsontider i offentlige lokaler. Foreninger, der er godkendt som folkeoplysende foreninger og er hjemmehørende i Greve Kommune samt offentlige institutioner, kan ansøge

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30 Tilstede: 11 borgere ud over en del af bestyrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere

Referat af RSK-mødet 18. - 19. april 2015

Referat af RSK-mødet 18. - 19. april 2015 Formands- og sekretærposterne på t deles op. (pga. mangel på betroede tjenere i RSK) Ordstyrer lørdag: Thomas - Christian Ordstyrer søndag: Brian Mia tager sig af referatet under hele mødet. Referat af

Læs mere

Alt, hvad I skal vide som arrangører på Kulturnatten 2016

Alt, hvad I skal vide som arrangører på Kulturnatten 2016 Alt, hvad I skal vide som arrangører på Kulturnatten 2016 Vi forventer, at I som arrangør er indforstået med nedenstående deadlines og kriterier. Har I spørgsmål, så er I selvfølgelig velkomne til at kontakte

Læs mere

Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten

Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten Praksis nr. 6 Firkantens bestyrelsesmanual Vedtaget den: Salgsprocedure Salgsansvarligt bestyrelsesmedlem: Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten Denne fremgangsmåde bør følges slavisk, da erfaringerne

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen. Efteråret 2016

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen. Efteråret 2016 Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen Efteråret 2016 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

for en skolemedarbejder med digital signatur

for en skolemedarbejder med digital signatur Brug af Elevoversigten for en skolemedarbejder med digital signatur Denne vejledning omhandler Elevoversigten i Institutionsmodulet og beskriver hvordan du som skolemedarbejder kan kommentere og godkende

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti Generelt Denne beskrivelse viser dig, hvordan du kan oprette en garantianmodning i modulet Garantier og Trade Finance. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger typisk foretage under

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, der skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Det

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Kontobevægelser. Kontobevægelser viser en kontos posteringer med tilhørende posteringsdetaljer, f.eks. adviseringer og images.

Kontobevægelser. Kontobevægelser viser en kontos posteringer med tilhørende posteringsdetaljer, f.eks. adviseringer og images. Kontobevægelser viser en kontos posteringer med tilhørende posteringsdetaljer, f.eks. adviseringer og images. Kontobevægelser kan åbnes via genvejen: eller menuen: Du kan også vælge Kontobevægelser for

Læs mere

Vedtægter Epstein Bar

Vedtægter Epstein Bar Vedtægter Epstein Bar 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Epstein Bar. 2 Formål Foreningens hjemsted er det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet, Odense Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 10-04-2016

Grundejerforeningen Krebsen 10-04-2016 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 6. april 2016 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på Krebsen, nr.: 3, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

STAMOPLYSNINGER FOR EKSTERNE

STAMOPLYSNINGER FOR EKSTERNE STAMOPLYSNINGER FOR EKSTERNE Denne side udfyldes af en økonomimedarbejder eller en sekretær og distribueres via en kontaktperson på KU. Kontaktperson på KU Sted Institut eller enhed på et fakultet Skriv

Læs mere

VEJLEDNING OM. dokumenter ved stiftelse og anmeldelse af et iværksætterselskab (IVS) Erhvervsstyrelsen. Juli 2014

VEJLEDNING OM. dokumenter ved stiftelse og anmeldelse af et iværksætterselskab (IVS) Erhvervsstyrelsen. Juli 2014 VEJLEDNING OM dokumenter ved stiftelse og anmeldelse af et iværksætterselskab (IVS) Erhvervsstyrelsen Juli 2014 Denne vejledning er opdateret for så vidt angår dokumentation for selskabskapitalen i afsnit

Læs mere

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier 14.2 Kasserapport Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk 14.2 Kasserapport Indholdsfortegnelse Registrering af bilag i kasserapport Afslutning af kasserapport

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

Få navn på analysenr. i excel-fil og ind i pivottabel med data fra qlikview

Få navn på analysenr. i excel-fil og ind i pivottabel med data fra qlikview Få navn på analysenr. i excel-fil og ind i pivottabel med data fra qlikview Opret en excel-fil med analysenr. og navn. Gemt som dataliste_til_pivottabeller Analysenr. skal stå i nr. orden, og cellen skal

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

Landbrug & Fødevarer, Kvæg Forskningssekretariatet

Landbrug & Fødevarer, Kvæg Forskningssekretariatet Landbrug & Fødevarer, Kvæg Forskningssekretariatet 15. november 2011 Vejledning vedrørende skabelon for Projektbeskrivelse for 2013 projekt Der bedes udfyldt og indsendt en skabelon for hvert projekt.

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness...2 2. Sådan foretager man en søgning...3 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning?...4 a. Gem en søgning...4 b.

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Vejledning til brug af Foreningsportalen Ansøgning om - og opgørelser af tilskud Som en godkendt forening efter Folkeoplysningsloven i Svendborg Kommune skal du via Foreningsportalen ansøge om medlems-

Læs mere

1.1. Udlæsning af budget til anden ejendom. Vejledningen herunder vil blive indarbejdet i O90.dk - Vejledninger

1.1. Udlæsning af budget til anden ejendom. Vejledningen herunder vil blive indarbejdet i O90.dk - Vejledninger Vejledning til emner Igangsætning 23. januar 2015 Nyheder i Økonomistyring Opdateringen indeholder faciliteter vedrørende Budget, -opfølgning og Råbalance. Hovedemnerne er nye kopieringsmuligheder af budget,

Læs mere

Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013

Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013 Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013 1. Navn Foreningens navn er: Gentofte Konservative Ungdom. Foreningen er hjemmehørende i Gentofte

Læs mere

Vejledning til driftsafregning/- og udbetalinger

Vejledning til driftsafregning/- og udbetalinger Vejledning til driftsafregning/- og udbetalinger Introduktion og overblik Vejledningen er lavet til LAG og FLAG, som en hjælp til at udarbejde det årlige driftsafregning. For at lette arbejdet med driftsafregninger/-

Læs mere

9. Obligatorisk indberetningsordning

9. Obligatorisk indberetningsordning 9. Obligatorisk indberetningsordning Alle almenvelgørende foreninger, stiftelser og institutioner, der er godkendt til at modtage gaver eller ydelser med fradragsret fra giveren, skal indberette gave-

Læs mere

Skabelon til årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020

Skabelon til årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 Skabelon til årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under Landdistriktsprogrammet og/eller Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 Bemærk - alle oplysninger under punkt A, B, C og G skal udfyldes

Læs mere

Lær at få styr på og overblik over din økonomi Se vores hjemmeside: http://www.budgetprogrammet.dk/

Lær at få styr på og overblik over din økonomi Se vores hjemmeside: http://www.budgetprogrammet.dk/ Lær at få styr på og overblik over din økonomi Se vores hjemmeside: http://www.budgetprogrammet.dk/ Enhver ansvarlig person bør sikre sig et overblik over sin økonomi. Det er ikke hverken svært eller tidskrævende.

Læs mere

Tidsplan til årsafslutningen 2015

Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplanen til årsafslutning 2015 henvender sig til kunder og medarbejdere i. Planen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver, der skal løses i forbindelse med omtalte

Læs mere

Skabelon og vejledning til kontant- og forskudskasser

Skabelon og vejledning til kontant- og forskudskasser Skabelon og vejledning til kontant- og forskudskasser Hvorfor retningslinjer: For at beskytte borgeren mod misbrug For at beskytte medarbejderne mod uberettiget mistanke Det korte overblik: Er der udbetalt

Læs mere