Kvalitetsrapport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport 2011"

Transkript

1 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2011 Skoleåret Delrapport fra Parkskolen ved skoleleder Gaby Juhl

2 KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Elever på Parkskolen er alle elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Alle elever undervises og vurderes individuelt i forhold til det enkelte barns kompetence. Elever evalueres i forbindelse med skolehjemsamtaler men også flere gange gennem året jvf. Parkskolens testbatteri som sikrer, at eleverne til stadig udvikler sig, eller at der sættes fokus på den enkelte elev, hvis dette ikke er tilfældet. Parkskolen har igen haft et højt antal elever, som har gennemført FSA i en eller anden form, helt præcist 86,6% af 9. årgang på Parkskolen. Det er vigtigt for elever, forældre og Parkskolen, at den enkelte elev til stadighed udfordres på eget niveau således, vi til enhver tid udnytter det enkelte barns potentialer. Skolen ønsker at sætte yderligere fokus på samarbejdet mellem lærere og pædagoger i indskolingen til gavn for det enkelte barn. Der har i år været et pilotprojekt, hvor SFO har været inddraget, når elever ikke har været undervisningsparate. Flere 4. kl. elever har i øjeblikket søgt dispensation og går i SFO. Parkskolens SFO ønsker på sigt at udvide SFO yderligere. KVALITETSSIKRING AF RAMMEN FOR ELEVERNES UDBYTTE Parkskolen fokuserer meget på skole-hjem samarbejdet. Skole-hjem samarbejdet er af afgørende betydning for eleverne og deres familiers erkendelse af elevernes vanskeligheder. Parkskolens personale har erfaring med den svære samtale og oplever ofte lettede forældre, som sætter pris på lærerne og pædagogernes ærlighed, som bliver præsenteret i en ordentlig tone til disse samtaler. Parkskolen er organiseret i team og kan til næste år fuldføre, at alle trin er adskilt personalemæssigt. Dette giver en langt højere flexibilitet inden for det enkelte trin samt sikrer det et fålærer system, som er til gavn for skolens elever og deres oplevelse af tryghed i dagligdagen. Inden for IT har Parkskolen superbrugere som i løbet af året har givet kurser internt på skolen i bl.a.: regneark i undervisningen, IT som hjælpeværktøj i oplæsning og stavning, ForældreIntra og dennes opbygning. Der uddannes fremadrettet 2 superbrugere jvf. elektroniske tavler. KOMMUNALE MÅL OG TILTAG Parkskolen arbejder med design på den enkelte elevs niveau. Parkskolen har en uddannet designvejleder, som også er tilmeldt yderligere kompetence udvikling i kommendeskoleår. Det pædagogiske læringscenter er godt på vej og skydes for alvor igang med opstarten af næste skoleår nemlig i august Der har gennem året været arbejdet med indholdet i et samarbejde mellem det eksisterende skolebibliotek og ledelsen. Der er sat tovholder på fra ledelsen i forhold til det fremtidige samarbejde, og alle skolens vejledere vil fra kommende skoleår være en del af dette læringscenter. Parkskolen ønsker at styrke indsatsen i forhold til to-sprogsproblematikker på Parkskolen i kommende skoleår. Parkskolen må erkende at dette område i år ikke har været prioriteret højt. LOKALE MÅL OG TILTAG Parkskolen har gennem året haft fokus på konflikthåndtering og har i den forbindelse gennemført et projekt i samarbejde med PPR. Forløbet er evalueret sammen med personalegruppen og vurderes at have haft en positiv afsmittende effekt i forhold til den fælles forståelse af konflikthåndtering. Det er lykkedes at nedbringe det korte sygefravær på Parkskolen. Parkskolen arbejder videre for at nedbringe sygefraværet yderligere og er indgået i et projekt med HRafdelingen. Skolens aula er blevet renoveret og fremtræder nu flot og indbydende. Udviklingen af skolegården er godt igang, hvor etape 1 (etablering af klatrestativ og nyt hegn) er fuldført, og der overvejes nu etape 3 (etablering af multibane). Etape 3 vurderes mere finansiel realistisk inden for skolens budget dette budgetår end etape 2 (etablering af to tårne med hængebro imellem samt nedrivning af eksisterende cykelskur og bed).

3 ELEVERNES UDBYTTE AF UNDERVISNINGEN Undervisning Skolestart, indskoling og SFO Den løbende evaluering i undervisningen Ønsket Opnået Elevplaner og elevsamtaler Rummelighed VURDERING OG UDDYBNING I.F.T. ELEVERNES UDBYTTE AF UNDERVISNINGEN Undervisning: De enkelte faggrupper, fagteam og trin er igang med udvikling af den røde tråd for undervisningen inden for det enkelte område og for det samledetrin som helhed. Denne viden skal bruges løbende i evalueringen samt i overdragelsen af eleverne til det næste trin,når de modtager nye lærere. Parkskolen har et stort testbatteri i forhold til læseindsatsen gennem hele skoleforløbet, læseindsatsen evalueres løbende. Der er formuleret principper for læseteknik, skriftlig formuleringsevne samt disse som læringsværktøj i skolens andre fag. Eleverne på Parkskolen er meget forskellige, har forskellige læringsmål samt forskellig indlæringsevne og metode. Parkskolen har udarbejdet et redskab, kaldet "læseloggen". Redskabet visualiserer elevernes udvikling i læsning. Den løbende evaluering: Årsplanerne er lavet med udgangspunkt i folkeskolens lovkrav. På Parkskolen er det dog urealistisk at kunne nå disse mål, da alle Parkskolens elever har generelle indklæringsvanskeligheder. Elever, forældre og personale bruger årsplaner som en vejledning til, hvilket stof, dergennemgåes. Årsplanerne siger ikke noget om selve kravniveauet for den enkelte elev. Elevplaner og elevsamtaler: SFO og lærerpersonale drøfter de enkelte elever løbende. Disse drøftelser er afsmittende i forhold til udarbejdelsen af elevplaner. Klasser i indskolingen har tilknyttet kontaktpædagoger,og der samarbejdes om den enkelte elev jvf. faglig og social udvikling. Eleverne indrages,i det omfang de magter det, i egen målfastsættelse. Skolestart, indskoling og SFO Parkskolen udarbejder ikke skolestartsplan, da skolen ikke har egen børnehave. Parkskolen visiterer fra hele Kolding Kommune og hver elev vurderes individuelt mhb. på skolestart. Der har i år været et pilotprojekt, hvor SFO har været inddraget når elever ikke har været undervisningsparate. Et projekt med godt udbytte for den enkelte elev samt for resten af fællesskabet i klassen. Parkskolens SFO har ydet støtte i matematikundervisningen i indskolingen.

4 Parkskolen samarbejder med faste daginstitutioner gennem bl.a. besøgsdage på Parkskolen for kommende elever. Parkskolen har et udvidet netværk,hvor der kan indhentes (hvis der er givet samtykke fra forældrene) oplysninger om de enkelte elever fra institutionen. Undervisningsdel og SFO arbejder sammen om elevernes trivsel i indskolingen. Dette samarbejdeer skolens hensigt i det kommendeskoleår, at styrke med et yderligere samarbejde og fokus. Parkskolen har i øjeblikket flere 4. kl. elever i SFO, som har søgt dispensation. Parkskolen mærker et ønske og et behov fra forældre og elever om en udvidelse af SFO til også at omfatte eks kl.. Elever på Parkskolen kommer fra hele Kolding Kommune og har ofte ikke noget socialt netværk i hjemområdet. Andre børn i deres hjemområde har ofte lavet legeaftaler på deres distriktsskole og udviklet deres sociale netværk og relationer der. En mulighed, som Parkskoleelever ikke har. Parkskolen har ingen børnehaveklasse og har derfor ikke udarbejdet ramme for dennes indhold.

5 RAMME FOR ELEVERNES UDBYTTE AF UNDERVISNINGEN SKOLEN Antal klassetrin Antal spor pr. klassetrin 2,0 2,0 1,8 Antal elever pr. klasse 8,1 7,5 8,2 ELEVERNE Antal elever, samlet for hele skolen elever, der modtager specialpædagogisk bistand i specialklasser elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog Andelen af elever i SFO i forhold til antal elever i Klasse 70% 80% 90% Gennemsnitligt elevfravær i dage 11,6 11,5 12,7 - fravær p.g.a. sygdom eller lignende 9 - fravær med skolelederens tilladelse (ekstraordinær frihed) 1 - ulovligt fravær 2 LÆRERKOMPETENCER Procentdel af undervisningen, der varetages af lærere med linjefag i 75% 78% 78% faget (eller tilsvarende kompetence) - særskilt for specialpædagogisk bistand i specialklasser 91% 89% 89% - særskilt for undervisningen i dansk som andetsprog 100% 90% 0% - særskilt for undervisningen i natur og teknik 50% 63% 63% - særskilt for undervisningen i fysik-kemi 100% 100% 100% - særskilt for undervisningen i matematik 70% 100% 100% - særskilt for undervisningen i biologi 100% 100% 100% - særskilt for undervisningen i geografi 67% 67% 67% Udgift til efteruddannelse af lærere i timer pr. lærer RESSOURCEUDNYTTELSE Antal elever pr. lærer-pe 4,8 4,1 4,8 Antal elever pr. nyere computer 3,7 5,0 3,7 Planlagte timer Andelen af planlagte timer, der bliver gennemført i alt 98% 99% 99% - i indskolingen 100% 100% 100% - på mellemtrinnet 99% 100% 100% - i udskolingen 99% 99% 99% Andel af lærernes arbejdstid, der anvendes til undervisning 41% 37% 40% Udgifter til undervisningsmidler pr. elev kr kr kr Skole-hjem samarbejde Lærerkompetence Trivsel Ønsket Opnået Ledelse Organisering

6 VURDERING OG UDDYBNING I.F.T. RAMMEN FOR ELEVERNES UDBYTTE Kommentarer til talfakta: Antal spor på skolen er faldet med 0.2, da Parkskolen af pædagogiske årsager har haft enkelte klasser slået sammen med flere lærerresurser tilknyttet. Parkskolens SFO har ydet en stor indsats for at få så mange af indskolingseleverne til at gå i SFO som muligt. Denne indsats har bevirket,at procentdelen af elever, der går i SFO, er steget med 10% over året. Gennemsnitlige elev-fraværsdage er steget markant men skal ses i lyset af, at Parkskolen gennem skoleåret har haft 3 elever, som har været umuligeat få i skole til trods for et massivt samarbejde med hjemmet og de sociale myndigheder. Parkskolen oplever en stigende problematik med, at familier af anden etnisk baggrund end dansk tager deres børn ud af skolen forat afvikle ferie i oprindelseslandet. Parkskolen giver som udgangspunkt ikke fri til dette og indberetter til de sociale myndigheder, når dette er tilfældet. Parkskolen er bevidst om, at varetagelsen af undervisning i dansk som andetsprog af liniefagsuddannede er faldet drastisk. Skolens eneste liniefagsuddannede på området søgte op til skoleårets start nye udfordringerog det var ikke muligt, at få ansat en liniefagsuddannet på området. Parkskolen undersøgte efteruddannelsesmuligheder gennem skoleåret,hvilket kun var muligt på Sjælland. Parkskolen vurderede,at det ville blive for omkostningsfuldt for skolens driftsbudget. Parkskolen har prioriteret efteruddannelse på dette område højt i kommende skoleår. Efteruddannelse har været generelt faldende pga. den økonomiske situation på skoleområdet. Antal planlagte timer er faldet,da Parkskolens Centerklasse blev flyttet til Brændkjærskolen pr. 1. august Udgifter til undervisningsvisningsmidler pr. elev er faldet som et led i den økonimiske situation samt, som et led iat sikre skolen en sikker drift. Skole-hjem samarbejde: Parkskolen er en specialskole, hvor et af fokusområderne i skole-hjemsamarbejdet erat få et velfungerende samarbejde omkring realistiske og udfordrende mål for det enkelte barn. Trivsel: Undervisningsmiljøplanen blev sidst revideret aug og står til endnu en revidering i efteråret Organisering: Teamorganisering er ikke beskrevet ned i strukturelle forhold men er opbygget i trin for at tilgodese de enkelte læreres resurser og kompetencer. Samtidig t sikrer det stor flexibilitet i forhold til tilrettelæggelsen af undervisningen og vidensdelingen på det enkelte trin. Parkskolen ønsker at styrke arbejdet med udviklingskultur bl.a. gennem GRUS-samtalen (gruppeudviklingssamtalen), der er dog ikke nedskrevet faktuel proces for dette. Det enkelte trin arbejder med fælles praksis,og der reflekteres over gennemførte processer, undervisning, emneuger, temadage etc. Ledelse: Der er udarbejdet en plan for ledelsens synlighed på skolen. Der er ikke udarbejdet en plan for ledelsens synlighed i undervisningen. Dette emne er dog drøftet ved gruppeudviklingssamtaler med alle lærerteams. Lærer kompetencer: Lærerpersonalet er i stand til at anvende IT som integreret værktøj i undervisningen. Der arbejdes dog løbende på skolen med opkvalifisering i disse værktøjer. Her tænkes på interne kurser bl.a. brug af Exel i matematik etc. Dertil kommer arbejdet med kompetenceudvikling vedr. elektroniske tavler og software tilhørende disse. Skolen uddanner alle lærere, samt 2 superbrugere. Liniefagsdækningen i N/T er næsten på niveau med skolens tilsvarende mellemstore fag. Skolen vurderer, at personale har kompetencer som liniefagsuddannet efter at have undervist i faget gennem flere år.

7

8 KOMMUNALE MÅL OG TILTAG Design (mål opfyldt i 2011) De naturvidenskabelige fag (mål opfyldt i 2013) 4 2 Designpædagogik (mål opfyldt i 2013) 0 Ønsket Opnået Læseresultater i 8. klasse (mål opfyldt i 2013) Pædagogisk læringscenter (mål opfyldt i 2012) VURDERING OG UDDYBNING AF SKOLENS INDSATS I.F.T. KOMMUNALE MÅL OG TILTAG Design: Parkskolens designvejleder har formuleret mål og eks. på indhold jvf. designindsats i de enkelte fag. Denne beskrivelse er grundlaget for, at den enkelte faglærer kan inddrage design i undervisningsprocessen. Det er dog vigtigt at være bevidst om, at Parkskolen er en specialskole for elever med generelle indlæringsvanskeligheder og derfor ikke umiddelbart kan inddragedesign i alle fag og for alle elever samlet. Alle elever på Parkskolen undervises individuelt ud fra det enkelte barns forudsætninger og under denne ramme tænkes også design. SFOèn på Parkskolen har sin egen designvejleder, som efteruddannes på lige fod med designvejlederen i skoledelen. Designpædagogik: Efter uddannelsen af Parkskolens designvejleder samt drøftelser på skolen og i personalegruppen er det skolens vurdering, at elevernes evne for kreativitet er under udvikling -jvf. designindsatsen. Pædagogisk læringscenter: Teamet omkring læringscenteret er under opbygning og bliver fuldt implementeret fra august teamet ledes af skoleledelsen. Det er hensigten, at Parkskolens læringscenter næste skoleår skal markere sig tydeligt i skolens virke og have tråde ude i alle hjørner af skolen både fysisk og virtuelt. Læringscenterteamet deltager endnu ikke fuldt ud i fælleskommunale netværk, dette er indtænkt i næste skoleårs normering - og bekrevet i skolens akkorder og timeaftaler. Læseresultater i 8. kl.: Elever i skriftssprogsvanskeligheder har let adgang til både vejledning vedr. IT og til selve hardware og software. Der har været ydet en særlig indsats fra Parkskolen dette skoleår forat imødekomme elever,som i særlig grad har brug for støtte på området. Der er dog stadig enkelte problematikker omkring værktøjet ordbanken fra producentens side. Parkskolen, Pædagogisk Central og forvaltningen har arbejdet hårdt påat få udbedret disse problematikker og er blevet gjort opmærksom på, at dette

9 værktøj opdateres ultimo juni. Parkskolen vurderer herefter brugbarheden, og vil alt efter denne vurdering, fastholde Ordbanken eller investere i andet mere pålideligt software. Konkrete læseresultateri 8. kl. følges nøje ud fra udarbejdet materiale til evaluering (læsemappen). Testmaterialet i de to 8. klasser viser en markant fremgang på læseområdet for den ene klasse. Den anden 8. klasse har ikke oplevet fremgang i samme målestok. Der undersøges,hvilke forskelle der kan ligge til grund for dette. Det er vigtigtat poientere, at der er forskel på elevgrundlaget i klasserne. Parkskolen har gennem skoleåret haft en indsats i forhold til to-sprogsundervisning.denne indsats prioriteres højere i kommende skoleår. Evalueringsredskaber for læse og staveudviklingen for Parkskolens elever Læsemappen Lone Buhl, læsevejleder på Parkskolen, har i samarbejde med lærer Dorthe Howalt udviklet et meget enkelt prøvesæt Læsemappen et evalueringsredskab, der kan administreres af den enkelte dansklærer. Ud fra prøver i højtlæsning fastslås elevens aktuelle læsestandpunkt, og derudfra kan der vælges trænings-og læsematerialer. Læsemappen er udviklet for, at læreren let skal kunne vælge det rigtige tekstniveau til bestemte elever og til at følge elevens læseudvikling gennem hele skoleforløbet på Parkskolen. Det primære formål er at finde elevens niveau for selvstændig læsning. Selvstændig læsning finder sted, når eleven kan læse en tekst med en rigtighedsprocent på min. 95 %, det vil sige max. 5 fejllæste ord for hver 100 ord. Læsemappen bruges af dansklæreren som løbende evaluering af læseundervisningen, samt som dokumentation for elevens læsestandpunkt i forhold til en normal læseudvikling over for forældre og andre samarbejdspartnere. Læsestandpunktet skal indgå i elevplanen. Elevens læseresultater indføres på et individuelt læsemålerark = Mål for læsning.det vejledende lixtal for en normal læseudvikling fremgår af dokumentet,og derved visualiseres elevens læsestandpunkt set i forhold til en normal læseudvikling. ST prøver Mål for læsning og Mål for stavning er to visuelle redskaber, udviklet for Parkskolen af Dorthe Howalt, hvor elevens læsestandpunkt (lixtal) registreres fra 1. klasse 9. klasse og elevens stave- standpunkt registreres fra 2. klasse 9. klasse. I dokumentet Mål for læsning dannes Klassens samlede læsestandpunkt. Dokumentet visualiserer dels spredningen i

10 klassens læsestandpunkter og dels den enkelte elevs aktuelle læseudvikling. Mål for læsning og Mål for stavning placeres i elevens Elevlog.Elevloggen følger eleven gennem hele skoleforløbet. På Parkskolen anvendes ST prøver. Elevernes standpunkt registreres to gange årligt fra 2. til 9. klasse. Der kan forekomme dispensationer, hvor andre prøveredskaber anvendes. Elevens resultater af ST prøverne indføres på et individuelt stavemålerark = Mål for stavning.i dokumentet Mål for stavning generes klassens samlede læsestandpunkter Klassens samlede læsestandpunkt, Dokumentet visualiserer dels spredningen i klassens læsestandpunkter og dels den enkelte elevs aktuelle læseudvikling,som det fremgår af nedenstående eksempler på, hvordan rapporterne kunne se ud.

11 Diagrammerne Klassens samlede standpunkt for henholdsvis læsning og stavning er ligeledes udviklet for Parkskolen af lærer Marianne Lai og lærer Dorthe Howalt. De naturvidenskabelige fag: Liniefagsdækningen i N/T er næsten på niveau med skolens andre mellemstore fag. Dette forhold kan skyldes, at Parkskolen har et højt niveau af liniefagsuddannede lærere inden for de andre mellemstore fag. Der arbejdes løbende med at drøfte, udarbejde og vedligeholde rammen for sammenhæng og progression i den naturvidenskabelige faggruppe fra 1. til 9. kl. Parkskolen har ikke haft elever til Folkeskolens Afgangsprøve (FSA) i fysik og kemi. I sammenhæng med at Parkskolen er en specialskole, vurderes det individuelt for den enkelte elev,om FSA er realistisk for eleven.

12 LOKALE MÅL OG TILTAG Konflikthåndtering Udvikling af skolegården 4 2 Sygefravær 0 Ønsket Opnået Renovering af og nyindkøb til skolens aula Pædagogisk læringscenter Konflikthåndtering At personalegruppen har en fælles forståelse af konflikthåndtering 2 2 At mangfoldiggøre konflikthåndteringsværktøjer 2 2 At få antallet af konflikter mellem personale og elever nedsat 2 1 At arbejdet smitter positivt af på konflikter mellem eleverne Sygefravær Mindske sygefraværet på Parkskolen for personalegruppen 2 2 Synliggøre fravær for den enkelte, for derved at kunne arbejde med problematikken 2 2 At komme i top 5 i Kolding Kommune jf. mindst sygefravær 2 1 At undersøge hvad der skal til for at generere langtidsfriske 2 1 At vedligeholde et lavt sygefravær 2 1 Pædagogisk læringscenter Udpege medlemmer til fremtidigt pædagosisk læringscenter 2 2 Beskrive indhold af pædagogisk læringscenter 2 2 Udvikling af bazardag 2 1 At læringscenter teamet beskriver vision for Parkskolens Læringscenter 2 2 At skolebiblioteket bliver en central rolle i det nye pædagogiske læringscenter 2 1 Renovering af og nyindkøb til skolens aula Malet i aulaen 2 2 Indkøb af nye møbler 2 2 Fælles orientering for elever om ophold i aulaen 2 2 At aulaen giver en god modtagelse til nye elever, forældre og gæster Udvikling af skolegården Etablering af 1. etape af skolens udviklingsplan jf. skolegården 2 2 Etablering af 2. etape af skolens udviklingsplan jf. skolegården 2 0 Etablering af 3. etape af skolens udviklingsplan jf. skolegården

13 STATUS OG VURDERING I.F.T. SKOLENS ARBEJDE MED EGNE MÅL Konflikthåndtering: Der har gennem skoleåret været arbejdet med konflikthåndtering. PPR har været medspiller i forhold til processen og har været tovholder i tilrettelæggelsen. Forløbet er evalueret i personalegruppen med positive og kritiske tilkendegivelser for dele af forløbet. Parkskolen vurderer, at forløbet med konflikthåndtering har haft en positiv afsmitning i personalegruppen for både lærere, pædagoger og ledelse samt øget den fælles forståelse af konflikthåndtering. Sygefravær: Det er Parkskolens vurdering, at det korte sygefravær på skolen er nedbragt betragteligt. Der arbejdes i skrivende stund på at sammenligne Parkskolens egne tal med tal fra BUF vedr. fraværsstatistikker. Parksskolen har ikke endnu nået at komme i top 5 med mindst sygefravær men arbejder stadigvæk med denne ambition som mål. Parkskolen er tilmeldt projekt sygefravær i Kolding Kommune og har gennem dette udarbejdet projekbeskrivelse for indsats kommende skoleår. Parkskolen har derigennem rettet henvendelse til Kolding Kommunes HR-afdeling og fået etableret et møde mellem denne og Parkskolens MED-udvalg, hvor der skal drøftes sygefravær samt nuværende og kommende indsatser på området. Pædagogisk læringscenter: Det pædagogiske læringscenter er godt på vej, og de indledende møder mellem ledelse og omdrejningspunktet, nemlig skolebiblioteket, er gennemført. Læringscenteret bliver en realitet fra august Det har ikke været muligt at planlægge med en bazardag i opstarten af næste skoleår, men det er et mål, at der vil være en bazardag med opstarten af skoleår Definitionen af bazardag er bl.a. en dag, hvor vejledere og lærere tilknyttet læringscenteret underviser andre personaler på skolen i forhold til nyheder på området og giver gode råd i forhold til kommende skoleårs undervisning. Bazardagen er stadig under udvikling. Renovering af og nyindkøb til skolen aula: Skolens aula er renoveret og fremstår flot. Dette har betydet, at flere elever nu opholder sig i aulaen, og at aulaen bliver brugt at både skoleelever og af SFO til lektielæsning. Udvikling af skolegården: Renovering af skolegården er sat i gang, og etape 1 er gennemført. Parkskolen har fået nyt klatrestativ (Kolding Kommunes højeste: 7,4 m). Der er etableret nyt hegn omkring klatrestativet og lavet udgang til trin 3 elever, så de kan komme igennem til det rolige område ved den gamle pedelbygning. Her er haven indrettet med bord/bænkesæt for trin 3 eleverne. Parkskolen arbejder på at gennemføre etape 3 før etape 2, da etape 3 er mere økonomisk overskuelig og forventes at kunne finansieres dette budgetår. Udvikling af skolegården er finansieret ud af Parkskolens egne midler.

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Parkskolen ved Gaby Juhl KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Parkskolens elever er alle visiteret gennem

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Brændkjærskolen ved Niels E. Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Med udgangspunkt i Skolepasset

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har altid opmærksomheden

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Sjølund-Hejls Skole ved skoleleder Jan Hjorth KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Læseindlæringen har

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Skanderup-Hjarup Forbundsskole ved Johan W. Helms KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Forbundsskolens elevers resultater

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 1 Skoleåret 11-1 Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved skoleleder Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Sdr. Bjert Centralskoleselever

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Calle Jakobsen ved Specialcenter Bramdrup KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi ser som udgangspunkt

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 Kvalitetsrapport 2008/2009 Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Kapitel 1. Resumé med konklusioner. Side 4. Kapitel 2. Tal og tabeller Side 5. Kapitel 3 Fagligt niveau

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra Christiansfeld Skole ved skoleleder Hans Winther KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Skolen har et højt ambitionsniveau

Læs mere

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv for Møldrup skole 2012 2016 Første udgave juni 2012 Forord På Møldrup skole har vi formuleret en vision om, hvordan vi ser skolen, når vi tegner et billede af fremtiden

Læs mere

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv.

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1.0 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 4. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Bramdrup Skole ved Steen Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Bramdrup skole vil være en faglig

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 13 Skoleåret 1-13 Delrapport fra Bakkeskolen ved skoleleder Povl Erik Wolff KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AFAT GÅ I SKOLE Afgangsprøverne på 9. årg. viser

Læs mere

tænketank danmark - den fælles skole

tænketank danmark - den fælles skole NYHEDSBREV NR. 20 SOMMER 16 tænketank danmark - den fælles skole INDHOLD Nyt fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen Indlæg fra Elisa Bergmann, BUPL Indlæg fra Mette Witt-Hagensen, Skole og Forældre Indlæg

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret -11 Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved skoleleder Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE På Sdr. Bjert Centralskole

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2011 Skoleåret 2010-11 Delrapport fra Sdr. Stenderup Centralskole ved skoleleder Uffe Weilmann Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport Skoleåret 2009/10 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 1 Skoleåret 11-1 Delrapport fra Bramdrup Skole ved skoleleder Steen Rasmussen ELEVERNES UDBYTTE AF UNDERVISNINGEN 1 9. klasses afgangsprøve - Skolen under

Læs mere

Skovsgård Tranum Skole

Skovsgård Tranum Skole Skoleudviklingsplan for Skovsgård Tranum Skole 2015 1 Indhold Følgende indhold i kvalitetsrapporten giver anledning til særlig opmærksomhed:... 3 Svarende skal findes i følgende SMTTE-modeller:... 4 Teamarbejdet...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Specialcenter Bramdrup ved Steen Rasmussen/Calle Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har

Læs mere

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013

Virksomhedsgrundlag. Heldagshuset. Oktober 2013 Virksomhedsgrundlag Heldagshuset Oktober 2013 1 Målgruppe Målgruppen er normaltbegavede elever, der er præget af adfærdsmæssige, følelsesmæssige eller sociale problematikker; AKT-problematikker. Der er

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Haderup Skole Skolevænget 1 7540 Haderup Tlf: 96287920 E-mail: haderup.skole@herning.dk www.haderupskole.dk Kvalitetsrapport for Haderup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2014 Skoleåret 2013-14 Delrapport fra Grønnebakken ved Skanderup Hjarup Forbundsskole KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE For at sikre elevernes

Læs mere

En guide til arbejdet med. elevplaner

En guide til arbejdet med. elevplaner En guide til arbejdet med elevplaner 2 En guide til arbejdet med elevplaner Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Arkivfotos: Marianne Andersen Layout: Lise Særker Tryk: Prinfo, Aalborg Redaktion: Pædagogisk

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret -11 Delrapport fra Dyrehaveskolen ved skoleleder Henning Dannesboe KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Efter skoleåret 9/ satte

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2011 Skoleåret 2010-11 Delrapport fra Aalykkeskolen ved Skoleinspektør Jan Poulsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Aalykkeskolen ønsker

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål Lærere (http://ffm.emu.dk/) En årsplan er et planlægningsredskab

Læs mere

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Trivsel og inklusion: Arbejdet med LP-modellen er i god drift. Skolens lærerpersonale har gennemgået CL1 kursus

Læs mere

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 1 Nærum Skoles indsatsområder 2011-2012 er den mere præcise udmøntning af skolens 4-årige udviklingsplan. Indhold og opbygning af skolens 1-årige indsatsområder:

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2010/11 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Kongslundskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Specialcenter Bramdrup ved Steen Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Elevernes faglige udbytte

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 204 Virksomhedsplan for Oddense Skole Oversigt A. Beskrivelse af skolen Side B. Indsatsområder Skoleåret 20-204 - Evaluering Fælleskommunale indsatsområder Fleksibilitet i undervisningen

Læs mere

Slotsskolen. Vision og præsentation

Slotsskolen. Vision og præsentation Slotsskolen Vision og præsentation oktober 2010 Vision for Slotsskolen Slotsskolen skal være folkeskole for alle børn i Vestbyen. Med udgangspunkt i anerkendelse, respekt og fællesskab, tilrettelægges

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Krogsbølle Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Krogsbølle Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Rullende indskoling i Nim Skole og Børnehus

Rullende indskoling i Nim Skole og Børnehus Rullende indskoling i Nim Skole og Børnehus Fællesbestyrelsen i Nim Skole og Børnehus vil hermed ansøge om at indføre rullende indskoling jfr. 34, stk. 3, hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelsen af

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Kvalitetsrapport for Ramme Skole 2012/13. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Side 1 af 19. 02 stk. 2

Kvalitetsrapport for Ramme Skole 2012/13. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Side 1 af 19. 02 stk. 2 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 4. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012. Absalons Skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012. Absalons Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012 Absalons Skole 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Rammebetingelser 2.1. Lærere med liniefagsuddannelse samt kompetenceudvikling og efteruddannelse

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Timring Skole Fuglevænget 1 7480 Vildbjerg Tlf: 96287790 E-mail: timring.skole@herning.dk http://www.timring-skole.dk/ Kvalitetsrapport for Timring Skole - Herning Kommune, Børn

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Parkskolen ved skoleleder Gaby Juhl KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE En del elever på Parkskolen har

Læs mere

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11.

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11. Indledning Med denne information ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune at give et overblik over sprogstimulering til tosprogede småbørn, der ikke går i børnehave og som derfor deltager

Læs mere

Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Tilrettet september 2015 Strategi for elevernes læring - Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Kvalitetsrapport. Vestre Skole er en kommunal folkeskole. Skolens virksomhed bygger på Folkeskoleloven og det kommunale selvstyres vedtagelser.

Kvalitetsrapport. Vestre Skole er en kommunal folkeskole. Skolens virksomhed bygger på Folkeskoleloven og det kommunale selvstyres vedtagelser. Skolens navn: Vestre Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Vision for Vestre Skole Kvalitetsrapport Vestre Skole består af en Undervisningsafdeling og en Fritidsafdeling. Det er

Læs mere

Vi gør brug af differentieret undervisning, og elever der har behov tilbydes et fagligt løft.

Vi gør brug af differentieret undervisning, og elever der har behov tilbydes et fagligt løft. Indskolingen Faglighed med kreativitet. Vi lægger stor vægt på forskellige arbejds- og samarbejdsformer for at eleverne kan agere i det kreative læringsmiljø. Kreativ undervisning kan eksempelvis være

Læs mere

5.08 Mejrup Skole Kvalitetsrapport for folkeskolen 2008

5.08 Mejrup Skole Kvalitetsrapport for folkeskolen 2008 5.08 Indhold 5.08.1 Forord ved skolelederen...2 5.08.2 Vurdering af skolens faglige niveau...2 5.08.2.1 Skolens arbejde med kommunale fokusområder...2 Ledelse...2 Evalueringskultur...3 Faglighed og inklusion

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Sporet

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Sporet 1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 6. 6.1 6.2 6.3 7. 7.1 Præsentation af

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER

KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER Med udgangspunkt i skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2006/2007 vil nedenstående redegøre for generelle oplysninger om og

Læs mere

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole Børn, unge og læring oktober 2015 1 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Tidsplan 3 2. Forslag til nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole

Læs mere

Folkeskolereformen i København

Folkeskolereformen i København Folkeskolereformen i København Kort fortalt Oktober 2014 Formål med reformen At gøre folkeskolen endnu bedre At øge det faglige niveau (i dag forlader 15 og 17 pct. folkeskolen uden tilstrækkelige læse-

Læs mere

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Når børn starter i skole, glæder de sig til at lære nyt og få nye udfordringer. Langt de fleste børn er vant til at gå i børnehave og er dermed vant

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Moltrup Skole Kvalitetsrapport 2007 / 2008

Moltrup Skole Kvalitetsrapport 2007 / 2008 Moltrup Skole Kvalitetsrapport 2007 / 2008 Skolebestyrelsen juni 2008: Anna Grethe Smith, Formand Morten Finnemann, Næstformand Margit Jensen, Forældrerepræsentant Susanne Spindler, Forældrerepræsentant

Læs mere

Evaluering i Helsingør Privatskole

Evaluering i Helsingør Privatskole Evaluering i Helsingør Privatskole Helsingør privatskole har til mål, at understøtte samt udvikle elevernes sociale og faglige kompetencer. For at kunne realisere det mål er udvikling et vigtigt aspekt,

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Agerbæk Skole Januar 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Agerbæk Skole Januar 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Agerbæk Skole Januar 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Borup Skole

Kvalitetsrapport 2009. Borup Skole Indhold 1. Indledning... 3 2. Udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Faglighed og inklusion... 4 Partnerskab om folkeskolen... 5 Trivsel og livsglæde... 6 Mål- og indholdsbeskrivelser i SFO... 6 3. Særligt

Læs mere

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte

Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige indsatser eller støtte Handleplan for elever, hvor der er iværksat særlige er eller støtte NOTAT 19. september 2013 I forbindelse med arbejdet med inklusion i Frederikssund kommunes skoler, er det besluttet at der på alle kommunens

Læs mere

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater.

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. GAMEPLAN Ikast Østre "Teams, der ror samme vej, vinder oftere Arne Nielsson Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. Med Gameplan får vi en fælles opfattelse af aktiviteter,

Læs mere

Kvalitetsrapport for Strandparkskolen

Kvalitetsrapport for Strandparkskolen Kvalitetsrapport for Strandparkskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 1 Indhold INDHOLD... 2 INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR STRANDPARKSKOLEN... 3 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen Center for Børn & Undervisning Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen 1. Baggrund Uddannelsesudvalget i Faxe Kommune iværksatte den 24. februar 2015 en proces, der tilgodeser analyse, dialog

Læs mere

Indledning. Udbyttet af ICDP uddannelsen

Indledning. Udbyttet af ICDP uddannelsen 1 Indhold Indledning... 3 Udbyttet af ICDP uddannelsen... 3 Arbejdet med sundhed og trivsel... 5 Det tværfaglige samarbejde... 5 Det fremtidige tværfaglige samarbejde... 7 2 Indledning Ishøj Kommune har

Læs mere

Rammer for mål og indhold i SFO Globen. Børn med særlige behov.

Rammer for mål og indhold i SFO Globen. Børn med særlige behov. Rammer for mål og indhold i SFO Globen. Børn med særlige behov. Vores definition af børn med særlige behov er: Et barn der har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse og af den årsag er tildelt

Læs mere

KASTRUPGÅRDSSKOLEN SKOLEBESTYRELSENS ÅRSRAPPORT. Skoleåret 2012-2013

KASTRUPGÅRDSSKOLEN SKOLEBESTYRELSENS ÅRSRAPPORT. Skoleåret 2012-2013 KASTRUPGÅRDSSKOLEN SKOLEBESTYRELSENS ÅRSRAPPORT Skoleåret 2012-2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 1.1. Skolebestyrelsens arbejde i skoleåret 2012 & 2013... 3 1.2. generelt og skolebestyrelsens

Læs mere

Rønde skoles special-klasser

Rønde skoles special-klasser Rønde skoles special-klasser Special-klasserne på Rønde skole er et skoletilbud for børn og unge med generelle indlærings vanskeligheder, hvis udvikling kræver særlig hensynstagen, der ikke kan tilgodeses

Læs mere

Selvforvaltningsaftale for 2012/2013 mellem Borup Ris Skolen og Børneudvalget

Selvforvaltningsaftale for 2012/2013 mellem Borup Ris Skolen og Børneudvalget Selvforvaltningsaftale for 2012/2013 mellem Borup Ris Skolen og Børneudvalget Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Virksomhedens kerneydelser.... 3 2. Politisk godkendte mål og tværgående indsatsområder....

Læs mere

KOMPETENCEBASERET - RULLENDE - ALDERSINTEGRERET - INDSKOLING

KOMPETENCEBASERET - RULLENDE - ALDERSINTEGRERET - INDSKOLING KRAI, skoleåret 2016-17 En ny skolestart i Nim Skole og Børnehus, udarbejdet april 2016 KOMPETENCEBASERET - RULLENDE - ALDERSINTEGRERET - INDSKOLING Øget faglighed, øget trivsel og større sammenhæng i

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Skægkærskolen Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12

Skægkærskolen Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 Skægkærskolen Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 Skolens kvalitetsrapport for skoleåret 2011/12 omfatter undervisnings- og fritidsdel og udtrykker skolens vurdering af, hvordan skolen har arbejdet

Læs mere

Vejledning til individuelle undervisningsplaner

Vejledning til individuelle undervisningsplaner Vejledning til individuelle undervisningsplaner Den individuelle undervisningsplans baggrund Den individuelle undervisningsplan tager sit juridiske udgangspunkt i folkeskoleloven og dens ultimative krav

Læs mere

Evaluering af Århus Kommunes model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog

Evaluering af Århus Kommunes model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog 11. maj 2010 Evaluering af Århus Kommunes model for henvisning af skolebegyndere med dansk som andetsprog Århus Kommune har siden 2006 henvist skolebegyndere med dansk som andetsprog og med et ikke uvæsentligt

Læs mere

Handleplan for tosprogede elever i Hvidovre Kommune

Handleplan for tosprogede elever i Hvidovre Kommune Handleplan for tosprogede elever i Hvidovre Kommune Indhold: 1. Målet med en handleplan målrettet tosprogede elever... 2 2. Skolernes arbejde med dansk som andetsprog... 4 2.1. Inspiration til den sproglige

Læs mere

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 1 Nærum Skoles Udviklingsplan 2011-2015 tager sit afsæt i Skoleområdets Udviklingsplan 2011-2015 for Rudersdal Skolevæsen. Udviklingsplanen er det overordnede

Læs mere

Slut-evaluering. Side 1 af 7. 1. Vision: Skolevæsenet skal have tilbud for alle elever og være i stadig udvikling

Slut-evaluering. Side 1 af 7. 1. Vision: Skolevæsenet skal have tilbud for alle elever og være i stadig udvikling Side 1 af 7 Skolekonsulenterne og Udgår pga. ny arbejdstidsaftale Kommentar Vision og konkret mål Midtvejsevaluering Slut-evaluering 1. Vision: Skolevæsenet skal have tilbud for alle elever og være i stadig

Læs mere

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 X-købing Kommune Sådan burde skolerne offentliggøre deres resultater Denne resultatrapport afspejler ikke virkeligheden. Fremtidsskolen er ikke nogen virkelig skole,

Læs mere

Der går 664 elever på Sct. Ibs Skole (pr. 5. september 2013). De bliver undervist af 56 lærere, der tilsammen dækker 47 fuldtidsstillinger.

Der går 664 elever på Sct. Ibs Skole (pr. 5. september 2013). De bliver undervist af 56 lærere, der tilsammen dækker 47 fuldtidsstillinger. Der går 664 elever på Sct. Ibs Skole (pr. 5. september 2013). De bliver undervist af 56 lærere, der tilsammen dækker 47 fuldtidsstillinger. Alle arbejder vi sammen efter følgende formål og værdier: Sct.

Læs mere

Aftale mellem Hvinningdalskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Hvinningdalskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Hvinningdalskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for

Læs mere

Skolepolitisk vision for Assens Skolevæsen

Skolepolitisk vision for Assens Skolevæsen Skolepolitisk vision for Assens Skolevæsen Overordnet funderes den skolepolitisk vision sit arbejde i Folkeskoleloven og dens formålsparagraf: Folkeskolens formål: 1 Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene

Læs mere

Kvalitetsrapport Christiansfeld Skole

Kvalitetsrapport Christiansfeld Skole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Christiansfeld Skole ved Hans Winther KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE De objektive resultater fra folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Inklusionsstrategi. Arbejdsgrundlag 2015-2018

Inklusionsstrategi. Arbejdsgrundlag 2015-2018 Inklusionsstrategi og Arbejdsgrundlag på 2015-2018 Indhold 1. Forord... 3 2. Vision og værdier for Højvangskolen... 4 3. Formål med inklusionsindsatsen... 5 4. Inklusionsstrategi for Højvangskolen... 5

Læs mere

Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede

Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede 1 Indholdsfortegnelse Overordnet målsætning 3 Elevernes lyst til at lære og bruge matematik 3 Matematikken i førskolealderen 3 Matematikken i indskolingen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Christiansfeld Skole ved Hans Winther KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Udviklingen i karaktererne

Læs mere

1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5

1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5 Principper Indholdsfortegnelse 1. SKOLENS ORGANISATION 3 2. FAGFORDELING 4 3. TIMEFORDELING 4 4. HOLDDANNELSE/DELETIMER 4 5. SKEMALÆGNING. 4 6. BUDGETPROCEDURE 5 7. RESSOURCEANVENDELSE 5 8. SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE

Læs mere

sundskolen karis kompetencebaseret, aldersintegreret rullende indskoling

sundskolen karis kompetencebaseret, aldersintegreret rullende indskoling sundskolen karis kompetencebaseret, aldersintegreret rullende indskoling 1 karis SUNDskolen ønsker at indføre et indskolingsforløb, som bygger på børnenes kompetencer, og hvor børnene kan begynde i skole

Læs mere

Børn med særlige behov i SFO Globen.

Børn med særlige behov i SFO Globen. Børn med særlige behov i SFO Globen. Vores definition på børn med særlige behov er: Et barn der har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse og af den årsag er tildelt ekstra ressourcer, således

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 203 Virksomhedsplan for Krabbeshus Heldagsskole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Krabbeshus Heldagsskole er Skive Kommunes specialskole for børn og unge med autisme

Læs mere

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

1. Datagrundlag. Kommune - med forældre 1 Skole 8 Lærer 165 Forældre 360 Elev 1120

1. Datagrundlag. Kommune - med forældre 1 Skole 8 Lærer 165 Forældre 360 Elev 1120 Struer Kommune 2013 1. Datagrundlag Kommune - med forældre 1 Skole 8 Lærer 165 Forældre 360 Elev 1120 1 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 2.1 Elevernes faglige niveau Den følgende graf viser

Læs mere

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning Ressourcecenteret hvem er vi? Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter er et fagligt team og forum bestående af skolens afdelings og ressourcecenterleder, specialundervisningslærere, dansk som andetsprogslærere,

Læs mere

Projektskabelon ved ansøgning om satspuljemidler til projekter på Undervisningsministeriets område 2010

Projektskabelon ved ansøgning om satspuljemidler til projekter på Undervisningsministeriets område 2010 Projektskabelon ved ansøgning om satspuljemidler til projekter på Undervisningsministeriets område 2010 Forslagets titel Forslagsstiller Tilskudsmodtager Faglig mentor Favrskov Kommune Favrskov Kommune

Læs mere

Årsberetning for Skolebestyrelsen

Årsberetning for Skolebestyrelsen Årsberetning for Skolebestyrelsen 2014 Skolebestyrelsen på Blovstrød Skole udsender hvert år en årsberetning, der kort beskriver de væsentligste sager og temaer fra året der gik. Skolebestyrelsen ved Blovstrød

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger,

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger, Mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen. 1 Offentliggørelse

Læs mere