Kvalitetsrapport Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole"

Transkript

1 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Skanderup-Hjarup Forbundsskole ved Johan W. Helms

2 KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Forbundsskolens elevers resultater i læsetestene ligger over Kolding-normen - med undtagelse af 4. Kl. Der har gennem årene været afsat ekstra ressourcer til klassen, der har haft en markant fremgang ifølge testene fra 2. kl. til 4. kl. (Se uddybning under kvalitetssikring af elevernes udbytte af undervisningen). Forbundsskolen har gennem en årrække udarbejdet, evalueret og justeret elevplaner, der en integreret i lærerintra. Elevplanerne benyttes som udgangspunkt i de to årlige samtaler mellem skole og hjem ved evaluering og målfastsættelse for den kommende periode. Personaleintra (lærerintra) er et integreret arbejdsredskab for personalet i såvel skoledel som SFO. Det kommende år vil forældreintra være et indsatsområde, således at det også blive et naturligt arbejdsredskab Børnehaveklasselederen deltager i skoleåret 2009/2010 i Kolding Kommunes kursus for bh.kl.ledere. I forbindelse med dette kursus iværksættes en sprogvurdering af eleverne. KVALITETSSIKRING AF RAMMEN FOR ELEVERNES UDBYTTE Forbundsskolen har et godt og positivt skole-hjem samarbejde. Der afholdes to årlige samtaler med udgangspunkt i elevplanerne. Derudover holdes to forældreaftner på hvert klassetrin samt andre sociale arrangementer i samarbejde med forældrene. Forbundsskolen er meget fokuseret på elevernes trivsel (samarbejde indskoling - ældste klasser; klasseråd/trivselsråd; legepatrulje) Ledelsen er underlagt mange administrative opgaver, og alle parter efterlyser tid til pædagogisk ledelse. I forbindelse med ansættelse af ny viceinspektør vil organiseringen af ledelsesopgaverne gennemgå en revision. Skolen nyder stor fordel af at have tilknyttet sp.klasser (elever med generelle indlæringsvanskeligheder) og Grønnebakken (elever indenfor autismespektret). Der er herved samlet en stor faglig ekspertise, som lærerne i kl. kan drage fordel af. KOMMUNALE MÅL OG TILTAG I tæt samarbejde med skolebestyrelsen har skolen ændret på spisepausen - længde, mulighed for at købe sund mad, udluftning m.m. Eleverne har 15 min. spisepause sammen med en lærer, der sørger for, at spisningen foregår under rolige, hyggelige former. Skolen mangler idrætsfaciliteter, hvorfor elever fra Kl. befordres med bus til idræt i Ødishallen. Dermed fragår der timer fra idræt til passiv befordring i bus. Forældreintra er indsatsområde i skoleåret 2009/2010, hvorefter det vil indgå som naturligt arbejdsredskab. Forældreintra inddrages i skoleåret 2009/2010 som en integreret del af skole/hjemsamarbejdet. Statusanalysen sætter fokus på ledelsens manglende tid til pædagogisk ledelse. I forbindelse med ansættelse af ny viceinspektør vil organiseringen af ledelses-opgaverne gennemgå en revision. LOKALE MÅL OG TILTAG De kommunale indsatsområder har fyldt meget i dette skoleår. I projekt Partnerskab har den største indsats været koncentreret om Faglig læsning/læseforståelse, hvor skolen har haft et lærerteam på kursus. Personaleintra (lærerintra) er et integreret arbejdsredskab, der anvendes til informationer, mødeindkaldelser, erfaringsudveksling m.m. Lærere og pædagoger anvender klasseloggen i det daglige samarbejde. Læseindsatsen i indskolingen giver gode resultater. Indsatsen i dette skoleår på Partnerskabskurset "Faglig læsning/læseforståelse" skal implementeres i de øvrige klasser de kommende år. Beskrivelse af læsevejleder/testlærers arbejdsområder er under udarbejdning. Tilbuddet om anonym rådgivning ved PPR til forældre har givet positive tilbagemeldinger (på trods af at det har været anonymt). Det er ledelsen vurdering, at rådgivningen styrker den tidlige, forebyggende indsats.

3 KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE AF UNDERVISNINGEN KOMMUNALE LÆSETEST 100% 75% 50% 25% Usikre læsere Delvist sikre, langsomme læsere Sikre, hurtige læsere 0% klasse klasse SPIND Kvalitetssikring af elevernes udbytte af undervisningen Ønsket Opnået Læring Undervisning og fritidspædagogik Elevplaner og elevsamtaler Skolestart og det videre skoleforløb Den løbende evaluering og undervisningen VURDERING OG UDDYBNING Kommunal læsetest 4. kl. Forbundsskolens 4. Kl. rummer en del elever med faglige problemer. I læsetesten i 2. Kl. var resultatet: 36% hurtig/sikre læsere; 28% langsom/sikre læsere; 36% usikre læsere. I 4. kl. er de tilsvarende tal: 65 hurtig/sikre; 17,4 langsom/sikre; 17,4 usikre. Der har været sat ekstra ressourcer ind i denne klasse eksempelvis via støttetimer for at bedre læseniveauet. Årets læsetest afspejler, at indsatsen har båret frugt rent læsemæssigt. De kommende år vil der fortsat afsættes ekstra ressourcer til klassen, og der vil fremadrettet være fokus på den faglige læsning/læseforståelsen. Elevplaner og elevsamtaler. SFO'en deltager i udfyldelsen af elevplaner i nogle klasser. I skoleåret 2009/2010 skal alle elevplaner udfyldes i samarbejde mellem lærere og pædagoger. I forbindelse med elevsamtaler tilbydes forældre også samtaler med SFO-pædagoger. Samarbejdet mellem lærere og pædagoger bliver beskrevet, således at alle inddrages fremadrettet. Den løbende evaluering og undervisningen. Forbundsskolen har ikke formuleret principper for læseindsatsen for hele skoleforløbet. Indsatsen har i en årrække været koncentreret om indskolingen, hvor der er etableret læsehold på tværs af klasserne. Desuden tilbydes læsesvage elever i 1. og 2. kl. at deltage i "læsehesten" 4 timer ugentligt - to lektioner i skoletiden (dansktimer) og to lektioner udenfor skemaet (efter skoletid). Fremadrettet vil der blive arbejdet med faglig læsning/læseforståelse på mellemtrinnet med det mål at sikre en fortsat fokusering på læsning gennem hele skoleforløbet. Skolestart og det videre skoleforløb. Sprogvurdering i bh.klassen foretages fra skoleåret 2009/2010, hvor bh.kl.lederen har været på kursus.

4 KVALITETSSIKRING AF RAMMEN FOR ELEVERNES UDBYTTE AF UNDERVISNINGEN TALFAKTA Antal elever pr. klasse 20,6 20,7 21 Antal elever pr. lærer-pe 11,9 14,1 14,1 Andelen af elever i SFO i forhold til antal elever i Klasse 64% 63% Gennemsnitligt elevfravær i dage 8,4 8,9 7,9 Andelen af planlagte timer der bliver gennemført, i alt 100% 100% 99% - i indskolingen 100% - på mellemtrinnet 99% - i udskolingen 97% Gennemsnitligt elevfravær i dage 8,4 7,9 Udgifter til undervisningsmidler pr. elev kr kr kr Antal elever pr. nyere computer (< 5 år) med internetopkobling 5,6 5,8 6,4 Procetdel af undervisningen der varetages af lærere med linjefag i faget (eller 95% - 97% tilsvarende kompetence) - særskilt for specialpædagogisk bistand i specialklasser 0% 100% 90% - særskilt for undervisningen i dansk som andetsprog 0% særskilt for undervisningen i natur og teknik 100% 100% - særskilt for undervisningen i fysik-kemi 100% 100% - særskilt for undervisningen i matematik 100% 100% - særskilt for undervisningen i biologi 100% 100% - særskilt for undervisningen i geografi 100% 100% Udgift til efteruddannelse af lærere SPIND Kvalitetssikring af rammen for elevernes udbytte af undervisningen Ønsket Opnået Lærerkompetencer Skole-hjem samarbejdet Trivsel Ledelse Organisering VURDERING OG UDDYBNING Fravær. Forbundsskolen har 4 elever med meget fravær. Hvis disse 4 elever udelades af det gennemsnitlige fravær, ligger fraværet på 7,2 dag pr. elev. Forvaltningen er orienteret om arbejdet med disse 4 elever. Proceduren vedr. sygdom blandt elever er, at forældrene kontakter skolen telefonisk og melder deres barn syg. Enkelte forældre vælger i stedet at skrive besked i elevens kontaktbog, når eleven er rask. Skole-hjem samarbejde. Forbundsskolen har gennem en årrække haft fokus på skole-hjemsamarbejdet, og der er en god og positiv kontakt mellem skole og forældre. Der afholdes to årlige samtaler med udgangspunkt i elevplanerne mellem skole og hjem. Ved disse samtaler evalueres de opstillede mål og nye mål fastsættes. I indskolingen tilbydes forældrene deltagelse af SFOpædagoger i elevsamtalerne. Der afholdes to årlige forældreaftner, hvor dagsordenen fastlægges i samarbejde mellem klasselærer og klasserådet (se efterfølgende punkt). I bh.kl.

5 pædagoger i elevsamtalerne. Der afholdes to årlige forældreaftner, hvor dagsordenen fastlægges i samarbejde mellem klasselærer og klasserådet (se efterfølgende punkt). I bh.kl. og 1. kl der yderligere 2 forældreaftner med fokus på skolestarten. Trivsel. Forbundsskolen skulle have gennemført en undervisningsmiljøvurdering i sidste skoleår. Undersøgelsen er blevet udsat til det kommende skoleår. Forbundsskolen vægter arbejdet med elevernes (og personalets) trivsel højt. Der gennemføres fælles projekter mellem de ældste elever (6. og 7. kl.) og indskolingseleverne, således at alle elever i indskolingen har en "storebror/søster" på skolen. I dagligdagen viser det sig bla. ved, at de yngste elever søger kontakt med de ældste, der tager sig af de små. Alle klasser har nedsat klasseråd/trivselsråd med deltagelse af forældre, elever og kl.lærer. Der afholdes faste møder, hvor første punkt er klassens trivsel. Der er etableret legepatrulje, hvor 5 elever fra 7. kl. hver onsdag i et langt frikvarter arrangerer lege for indskolingseleverne. Skolen har i mange år været kendetegnet ved at kunne rumme elever med sociale problemer, og der er derfor en søgning til skolen udefra. Pt har skolen 45 udefra-kommende elever i kl. Organisering. Forbundsskolen har ikke en beskrivelse af samarbejdet mellem SFO og undervisningsdel. Der er sket en del udskiftning i personalegruppen, og der arbejdes nu henimod at få udarbejdet en beskrivelse. Ledelse. Såvel ledelse som personale ønsker, at ledelsen kan være mere tilstede i undervisningen, hvilket ledelsen også tilstræber. Der er dog så mange administrative opgaver, der fylder i dagligdagen. I forbindelse med nyansættelse af viceinspektør vil der blive arbejdet med en beskrivelse af ledelsens organisering af det daglige arbejde. Lærerkompetencer. Forbundsskolen er begunstiget af at have såvel sp.klasser (elever med generelle indlæringsvanskeligheder) som Grønnebakken (Kolding Kommunes tilbud til elever i kl. med problematik indenfor autismeområdet) tilknyttet. Det medfører, at der er samlet en stor ekspertice på specialundervisningsområdet, hvilket den øvrige skole nyder stor gavn af.

6 KOMMUNALE MÅL OG TILTAG SPIND Kommunale mål og tiltag Ønsket Opnået Servicemål 2008, Sunde unger hele vejen Kvalitetsrapporten Servicemål 2008, Ekstern kommunikation Design Partnerskab om folkeskolen VURDERING OG UDDYBNING Servicemål 2008, Sunde unger hele vejen. Forbundsskolen har lavet aftale med Harte a'la Carte om levering af sund mad. Systemet fungerer upåklageligt, hvor skolens indsats tidsmæssigt er meget minimal. Efterspørgslen efter mad udefra er dog begrænset, da skolens elever traditionelt har lødige madpakker med, og alle har mulighed for at opbevare madpakken på køl. Der er ingen kantine e.l. Der er afsat 15 min. til spisning af madpakker - mad fra Harte a'la Carte. Under spisningen er der en lærer tilstede, der sørger for, at spisningen foregår i rolige og hyggelige rammer. Efter spisningen skal alle elever ud, og der sørges for udluftning. En stor del af skolens elever cykler til og fra skole. På grund af manglende idrætsfaciliteter bliver eleverne fra kl. kørt med bus til Ødishallen til idrætstimer. Dermed fragår der tid fra idræt til passiv befordring i bus. Servicemål 2008, Ekstern kommunikation. Forældreintra er indsatsområde i det kommende skoleår. Forældreintra vil derfor være skolens primære informationskanal i løbet af skoleåret. I forbindelse med implementeringen af forældreintra vil skolebestyrelsen udarbejde principper for den eksterne kommunikation, og der udarbejdes minimumskrav til anvendelsen af forældreintraen. Partnerskab om folkeskolen. Scoren i statusanalysen er svagt forbedret. Generelt får skolen positive tilbagemeldinger i statusanalysen fra eleverne. Det har været meget svært at få forældre til at besvare spørgeskemaerne. I de to første undersøgelser har der kun været enkelte forældrebesvarelser, og det er dermed svært at uddrage noget af disse. Statusanalysen har i særdeleshed sat fokus på ledelsen. Der er fra alles side et stort ønske om, at ledelsen har mere tid til pædagogisk ledelse. Design. Forbundsskolen har udpeget en designkontaktlærer, der deltager i det kommunale kursus. I løbet af det kommende skoleår skal der udarbejdes en designplan. Kvalitetsrapport. Det ligger ikke beskrevet, at relevante team skal levere kildemateriale til skolelederen til brug i kvalitetsrapporten. Det er dog en arbejdsopgave alle er klar over ligger der, og det ønskede materiale bliver altid leveret.

7 LOKALE MÅL OG TILTAG SPIND Lokale mål og tiltag Ønsket Opnået Skolens arbejde med egne mål Læsning Elevplaner Åben anonym rådgivning Intranet Lokale mål og tiltag Skolens arbejde med egne mål Skolen har formuleret konkrete og evaluerbare mål Skolen har formuleret målene i samarbejde med skolebestyrelsen og/eller medarbejderne og/eller eleverne Skolens mål er forankret både hos ledelsen og hos de der arbejder mod at nå målene Skolen har evalueret de opstillede mål og vurderet resultaterne De opnåede resultater indgår som grundlag i skolens videre udvikling Elevplaner Skolens skabelon for elevplaner er integreret i lærerintra Skolens skabelon er integreret i forældreintra Elevplanerne evalueres løbende (i team, over intra, med elever) Skabelonen evalueres og justeres løbende Elevplanen er et integreret arbejdsredskab for lærere, elever og forældre Intranet Lærerintra anvendes som naturligt arbejdsredskab af alle teams - lærere og pædagoger Meddelelser og informationer fra ledelsen (herunder vikardækning) udsendes via intranettet Dagsordener, referater m.m. udsendes via intra Personalet er ajourført med intranettets muligheder Forældreintra anvendes som et naturligt samarbejdsredskab Åben anonym rådgivning Forældre tilbydes mulighed for åben anonym rådgivning ved skolepsykologen Tidlig indsats = forebyggende indsats Forældrene benytter tilbuddet om anonym rådgivning Læsning Eleverne ligger fortsat højt i de kommunale læsetest Der tilbydes differentieret læseundervisning fra indskolingen (eks. holddeling på tværs af klasser, inddragelse af sp.center m.m.) Der etableres særlig tilrettelagt læseundervisning for svage læsere i indskolingen Der udarbejdes retningslinier for læsevejleders og testlærers arbejdområder (deltagelse i forældremøder, test m.m.) Undervisningen på mellemtrinnet inddrager viden om faglig læsning/læseforståelse

8 VURDERING Skolens arbejde med egne mål. Ingen yderligere bemærkninger. Elevplaner. Skolens skabelon for elevplaner er integreret i lærerintra med de muligheder, det giver eksempelvis henvisninger til Fælles Mål, inddragelse af klasselog m.m. I forbindelse med indsatsområdet forældreintra undersøges, om elevplanerne kan integreres i forældreintra, således at forældrene kan udfylde deres skemaer direkte i forældreintra. Intranet. Personaleintra (lærerintra) er blevet et naturligt arbejdsredskab for lærere og pædagoger. Alle dagsordener, referater, vikarskemaer m.m. udsendes via personaleintra, og de forskellige klasseteams (lærere og pædagoger) anvender klassebloggen til at udveksle informationer. Forældreintra er indsatsområde det kommende skoleår. Anonym rådgivning. Selvom rådgivningen er anonym har skolen modtaget tilbagemeldinger fra meget tilfredse forældre. Det er ledelsens vurdering, at den anonyme rådgivning kan være med til at sikre en tidlig, forebyggende indsats overfor elever. Det er dog ikke målbart! Der er ikke et stort behov for den anonyme rådgivning. Ledelsen vurderer, at 5 har benyttet sig af muligheden (da det foregår anonymt, har ledelsen ikke de eksakte tal). Læsning. Eleverne på Forbundsskolen ligger over normen for Kolding-skolerne i læsetesten med undtagelse af skolens 4. kl. (se afsnit om elevernes udbytte af undervisningen). Der etableres læsehold med elever blandet fra kl. samt de yngste sp.klasser 2 x 10 uger årligt med 4 lektioner ugentligt. Der tilbydes læsesvage elever i kl. læsetimer udenfor klassens skema 2 lektioner ugentligt i perioder gennem året. Retningslinierne/arbejdsbeskrivelsen for hhv. læsevejleder og testlærer er under udarbejdelse og vil blive implementeret i skoleåret 2009/2010. Klasseteamet i nuv. 6. kl. deltog i kursus vedr. faglig læsning/læseforståelse via projekt Partnerskab. Fremadrettet skal der arbejdes med at implementere den opnåede viden i de øvrige klasser (indsatsområde kommende skoleår).

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Brændkjærskolen ved Niels E. Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Med udgangspunkt i Skolepasset

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har altid opmærksomheden

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Parkskolen ved Gaby Juhl KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Parkskolens elever er alle visiteret gennem

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Sjølund-Hejls Skole ved skoleleder Jan Hjorth KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Læseindlæringen har

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 1 Skoleåret 11-1 Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved skoleleder Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Sdr. Bjert Centralskoleselever

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 1 Skoleåret 9-1 Delrapport fra Skanderup-Hjarup Forbundsskole ved Johan Wentzel Helms KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE I de kommunale læsetest

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 1 Skoleåret 11-1 Delrapport fra Bramdrup Skole ved skoleleder Steen Rasmussen ELEVERNES UDBYTTE AF UNDERVISNINGEN 1 9. klasses afgangsprøve - Skolen under

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Bramdrup Skole ved Steen Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Bramdrup skole vil være en faglig

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 13 Skoleåret 1-13 Delrapport fra Bakkeskolen ved skoleleder Povl Erik Wolff KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AFAT GÅ I SKOLE Afgangsprøverne på 9. årg. viser

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Calle Jakobsen ved Specialcenter Bramdrup KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi ser som udgangspunkt

Læs mere

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv.

Vurdering af om de tilgængelige oplysninger er fyldestgørende, herunder beskrivelse af metoder mv. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 1.0 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 4. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2011 Skoleåret 2010-11 Delrapport fra Sdr. Stenderup Centralskole ved skoleleder Uffe Weilmann Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål Lærere (http://ffm.emu.dk/) En årsplan er et planlægningsredskab

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2011 Skoleåret 2010-11 Delrapport fra Parkskolen ved skoleleder Gaby Juhl KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Elever på Parkskolen er alle

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 Kvalitetsrapport 2008/2009 Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Kapitel 1. Resumé med konklusioner. Side 4. Kapitel 2. Tal og tabeller Side 5. Kapitel 3 Fagligt niveau

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Haderup Skole Skolevænget 1 7540 Haderup Tlf: 96287920 E-mail: haderup.skole@herning.dk www.haderupskole.dk Kvalitetsrapport for Haderup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Kvalitetsrapport Christiansfeld Skole

Kvalitetsrapport Christiansfeld Skole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Christiansfeld Skole ved Hans Winther KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE De objektive resultater fra folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

Principper om: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK

Principper om: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Skolebestyrelsens arbejde SORGPOLITIK TRIVSELSPOLITIK BREUM SKOLE med plads til alle men ikke til alt høj faglighed i trygge rammer skolen ud i verden verden ind i et godt sted at være et godt sted skolen at lære Der tages afsæt i følgende definition: Principper

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport Skoleåret 2009/10 Indholdsfortegnelse Rammebetingelser 3 Elevtal Ressourcer Elever pr. lærer Andel af lærernes arbejdstid der anvendes til undervisning Planlagte undervisningstimer Computere

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Specialcenter Bramdrup ved Steen Rasmussen/Calle Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2011 Skoleåret 2010-11 Delrapport fra Aalykkeskolen ved Skoleinspektør Jan Poulsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Aalykkeskolen ønsker

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Borup Skole

Kvalitetsrapport 2009. Borup Skole Indhold 1. Indledning... 3 2. Udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Faglighed og inklusion... 4 Partnerskab om folkeskolen... 5 Trivsel og livsglæde... 6 Mål- og indholdsbeskrivelser i SFO... 6 3. Særligt

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 Virksomhedsplan for Nr. Søby Skole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner På Nr. Søby Skole arbejder vi på at skabe stor indholdsmæssig sammenhæng i skolens hverdag

Læs mere

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 204 Virksomhedsplan for Oddense Skole Oversigt A. Beskrivelse af skolen Side B. Indsatsområder Skoleåret 20-204 - Evaluering Fælleskommunale indsatsområder Fleksibilitet i undervisningen

Læs mere

Helhed i Barnets hverdag. et indskolingskoncept på Bakkeskolen Kolding.

Helhed i Barnets hverdag. et indskolingskoncept på Bakkeskolen Kolding. Helhed i Barnets hverdag et indskolingskoncept på Bakkeskolen Kolding. 2012/2013 Bakkeskolen Kære medarbejdere! Kolding d. 13/8-12 Seestvej 6-8, Seest 6000 Kolding Telefon 79 79 79 50 E-mail bakkeskolen@kolding.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Christiansfeld Skole ved Hans Winther KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Udviklingen i karaktererne

Læs mere

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Trivsel og inklusion: Arbejdet med LP-modellen er i god drift. Skolens lærerpersonale har gennemgået CL1 kursus

Læs mere

Rønde skoles special-klasser

Rønde skoles special-klasser Rønde skoles special-klasser Special-klasserne på Rønde skole er et skoletilbud for børn og unge med generelle indlærings vanskeligheder, hvis udvikling kræver særlig hensynstagen, der ikke kan tilgodeses

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret -11 Delrapport fra Dyrehaveskolen ved skoleleder Henning Dannesboe KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Efter skoleåret 9/ satte

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 203 Virksomhedsplan for Krabbeshus Heldagsskole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Krabbeshus Heldagsskole er Skive Kommunes specialskole for børn og unge med autisme

Læs mere

Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår.

Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår. SORØ PRIVATSKOLE Information om kommende skoleår 1 Kære elever og forældre, Dette brev er for at orientere jer om det kommende skoleår på Sorø Privatskole, og de ændringer, der vil blive i det nye skoleår.

Læs mere

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 1 Nærum Skoles indsatsområder 2011-2012 er den mere præcise udmøntning af skolens 4-årige udviklingsplan. Indhold og opbygning af skolens 1-årige indsatsområder:

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra Christiansfeld Skole ved skoleleder Hans Winther KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Skolen har et højt ambitionsniveau

Læs mere

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde

Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Indskolingen 0.-3. klasse - læring, trivsel og glæde Når børn starter i skole, glæder de sig til at lære nyt og få nye udfordringer. Langt de fleste børn er vant til at gå i børnehave og er dermed vant

Læs mere

Vejledning til individuelle undervisningsplaner

Vejledning til individuelle undervisningsplaner Vejledning til individuelle undervisningsplaner Den individuelle undervisningsplans baggrund Den individuelle undervisningsplan tager sit juridiske udgangspunkt i folkeskoleloven og dens ultimative krav

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Sdr. Stenderup Centralskole

Kvalitetsrapport 2009. Sdr. Stenderup Centralskole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Sdr. Stenderup Centralskole ved Uffe Weilmann Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE SSC er meget systematisk omkring

Læs mere

Kvalitetsrapport for Ramme Skole 2012/13. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Side 1 af 19. 02 stk. 2

Kvalitetsrapport for Ramme Skole 2012/13. 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Side 1 af 19. 02 stk. 2 01 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 02 stk. 2 Skolens prioritering af hovedindsatsen på Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling er: 4. Skolens vurdering, af i hvor høj grad indsatsen på hovedområdet

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2008-2009 Kvalitetsrapport Skoleåret 2008-2009 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 6 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes

Læs mere

5.08 Mejrup Skole Kvalitetsrapport for folkeskolen 2008

5.08 Mejrup Skole Kvalitetsrapport for folkeskolen 2008 5.08 Indhold 5.08.1 Forord ved skolelederen...2 5.08.2 Vurdering af skolens faglige niveau...2 5.08.2.1 Skolens arbejde med kommunale fokusområder...2 Ledelse...2 Evalueringskultur...3 Faglighed og inklusion

Læs mere

Petersmindeskolen i bevægelse lokal udmøntning af Skolen I Bevægelse i Vejle kommune.

Petersmindeskolen i bevægelse lokal udmøntning af Skolen I Bevægelse i Vejle kommune. 12. marts 2012 Petersmindeskolen i bevægelse lokal udmøntning af Skolen I Bevægelse i Vejle kommune. Rammer I Vejle kommune arbejder skolerne med at videreudvikle praksis. Det sker under overskriften Skolen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Timring Skole Fuglevænget 1 7480 Vildbjerg Tlf: 96287790 E-mail: timring.skole@herning.dk http://www.timring-skole.dk/ Kvalitetsrapport for Timring Skole - Herning Kommune, Børn

Læs mere

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup skole En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Skolereform år 2 I august 2015 tager vi hul på år 2 med skolereformens ændringer og tiltag. Vi

Læs mere

Virksomhedsplan for Skole Nord Februar 2009

Virksomhedsplan for Skole Nord Februar 2009 Virksomhedsplan for Skole Nord Februar 2009-1 - Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Fakta om Skole Nord... 1 3 Virksomhedens ansvarsområde... 2 4 Kvalitetsrapporten... 2 5 Sådan udmønter vi den politiske

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2012 Skoleåret 2011-12 Delrapport fra Vamdrup Specialcenter ved Skoleleder Per Rudbæk KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE SpecialcenterVamdrup

Læs mere

Tilsyn med privatskoler

Tilsyn med privatskoler KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og ungeforvaltningen Område Nørrebro Griffeldtsgade 44, opg. 2, 2. Sal 2200 København N Tilsyn med privatskoler 1. Oplysninger om skolen A. Skolens navn og adresse: Iqra Privatskole

Læs mere

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater.

Ikast Østre. Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. GAMEPLAN Ikast Østre "Teams, der ror samme vej, vinder oftere Arne Nielsson Gameplan er en visuel metode til kreativt at komme fra ideer til resultater. Med Gameplan får vi en fælles opfattelse af aktiviteter,

Læs mere

Skovsgård Tranum Skole

Skovsgård Tranum Skole Skoleudviklingsplan for Skovsgård Tranum Skole 2015 1 Indhold Følgende indhold i kvalitetsrapporten giver anledning til særlig opmærksomhed:... 3 Svarende skal findes i følgende SMTTE-modeller:... 4 Teamarbejdet...

Læs mere

Fåborgvej 60 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 00. Skolebakken 6, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 60. vestermarkskolen@svendborg.

Fåborgvej 60 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 00. Skolebakken 6, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 60. vestermarkskolen@svendborg. Fåborgvej 60 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 00 Skolebakken 6, Ollerup 5762 Vester Skerninge Tlf.: 62 23 61 60 vestermarkskolen@svendborg.dk www.vester-markskolen.dk Vestermarkskolen Vestermarkskolen

Læs mere

En guide til arbejdet med. elevplaner

En guide til arbejdet med. elevplaner En guide til arbejdet med elevplaner 2 En guide til arbejdet med elevplaner Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Arkivfotos: Marianne Andersen Layout: Lise Særker Tryk: Prinfo, Aalborg Redaktion: Pædagogisk

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Skovboskolen

Kvalitetsrapport 2009. Skovboskolen Indhold 1. Indledning og opfølgning på sidste års kvalitetsrapport... 3 2. Udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Faglighed og inklusion... 4 Partnerskab om folkeskolen... 5 Trivsel og livsglæde... 5 Mål-

Læs mere

Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne

Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Evaluering af skolereformen Rapport fra workshop med skolebestyrelserne EMNE FOR DENNE RAPPORT Denne rapport er resultatet af workshop for skolebestyrelserne i Stevns Kommune.

Læs mere

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011

Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 Resultatrapport Fremtidsskolen 2011 X-købing Kommune Sådan burde skolerne offentliggøre deres resultater Denne resultatrapport afspejler ikke virkeligheden. Fremtidsskolen er ikke nogen virkelig skole,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Specialcenter Bramdrup ved Steen Rasmussen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Elevernes faglige udbytte

Læs mere

Strategiplan for undervisning af dygtige elever

Strategiplan for undervisning af dygtige elever Strategiplan for undervisning af dygtige elever Udviklingsprojekt over tre år 2007-2010 Formål: At udvikle retningslinjer for identifikation af elever med særlige forudsætninger At få større viden om og

Læs mere

Tabelrapport. Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse

Tabelrapport. Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse Tabelrapport Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz Grafisk

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2011 Skoleåret 2010-11 Delrapport fra Munkevængets Skole ved skoleleder Ole Wiese KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Munkevængets Skoles eleverklarer

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse

Vordingborg Kommune. Kulsbjerg Skole. Skolebestyrelse Vordingborg Kommune Kulsbjerg Skole Skolebestyrelse Dato 24. oktober 2012 Tidspunkt Sted 18.00 Spisning i Hassellitten 18.15 Rundvisning 18.30 Mødestart 19.00 It Strategi v/ Henrik Elvang 21.00 Møde slut

Læs mere

Virksomhedsplan 2005-2006 Strandskolen. At forældre, elever og ansatte er bevidste om, at deres handlinger. med værdigrundlaget

Virksomhedsplan 2005-2006 Strandskolen. At forældre, elever og ansatte er bevidste om, at deres handlinger. med værdigrundlaget Virksomhedsplan 2005-2006 Strandskolen Område Status Endeligt mål Mål 2005-2006 Handlinger Skolen overordnet: Værdier Intranettet Trivselsundersøgelsen Kompetenceudvikling Værdigrundlag for Strandskolen

Læs mere

Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27

Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27 Indledning Hvidovre november 2011 Arbejdsgrundlag for gruppeordningen Gruppe26/27 Gruppe 26/27 (Gr. 26/27) er et undervisningstilbud til børn i Hvidovre Kommune. Børnene i Gr. 26/27 er normaltbegavede

Læs mere

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 1 Nærum Skoles Udviklingsplan 2011-2015 tager sit afsæt i Skoleområdets Udviklingsplan 2011-2015 for Rudersdal Skolevæsen. Udviklingsplanen er det overordnede

Læs mere

Dansk som andetsprog (DSA)

Dansk som andetsprog (DSA) Side 1 af 6 Dansk som andetsprog (DSA) Skolens navn: Dalumskolen Skoleår: 2007-2008 Undervisningstimer Dette skema omhandler ikke timer udlagt til undervisning i dansk som andetsprog i modtagelsesklasser

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008-2009 Solvangskole

Kvalitetsrapport 2008-2009 Solvangskole Kvalitetsrapport 2008-2009 Solvangskole FORORD Ifølge 40a i Folkeskoleloven er kommunen forpligtet til at udarbejde en kvalitetsrapport. Formålet med rapporten er gennem tilvejebringelse af dokumentation

Læs mere

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Hareskov Skole FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

Hareskov Skole FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 Hareskov Skole FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2010 2011 HARESKOV SKOLE

KVALITETSRAPPORT 2010 2011 HARESKOV SKOLE KVALIESRAPPOR 2010 2011 HARESKOV SKOLE FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Skanderup-Hjarup Forbundsskole ved skoleleder Lene Aagaard Brandt KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AFAT GÅ I SKOLE På

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2010 Skoleåret 2009-10 Delrapport fra Vester Nebel Skole ved Martin Bredthauer KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Andelen af usikre læsere

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012. Absalons Skole

Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012. Absalons Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2011/2012 Absalons Skole 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Rammebetingelser 2.1. Lærere med liniefagsuddannelse samt kompetenceudvikling og efteruddannelse

Læs mere

Tema 5: Læringsledelse. Fase A: Nuværende praksis. 1.2.Hvordan arbejder vi som ledere af læringsprocesser i dag (læringsledelse) de vigtigste punkter?

Tema 5: Læringsledelse. Fase A: Nuværende praksis. 1.2.Hvordan arbejder vi som ledere af læringsprocesser i dag (læringsledelse) de vigtigste punkter? Tema 5: Læringsledelse Fase A: Nuværende praksis 1.2.Hvordan arbejder vi som ledere af læringsprocesser i dag (læringsledelse) de vigtigste punkter? Fase B: Analyse og vurdering Hvad kendetegner jeres

Læs mere

Kvalitetsrapport. Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring

Kvalitetsrapport. Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring Skolens navn: Kjellerup Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning Kjellerup Skole - På vej... Kvalitetsrapport Vedtagne principper: Pædagogiske principper På Kjellerup

Læs mere

Profilskoler - idræt, leg og bevægelse i samarbejde med DGI og Dansk Skoleidræt

Profilskoler - idræt, leg og bevægelse i samarbejde med DGI og Dansk Skoleidræt Udviklingsplan for: Vibeskolen 1. Profilskole - hvorfor? Derfor skal eleverne bevæge sig på vores skole: På Vibeskolen er vi opmærksomme på den gavnlige effekt forskerne påviser motion har på humøret,

Læs mere

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Kontaktoplysninger Pilegårdsskolen Ole Klokkersvej 17 2770 Kastrup Tlf: 32507525 Skoleleder

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret -11 Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved skoleleder Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE På Sdr. Bjert Centralskole

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2014 Skoleåret 2013-14 Delrapport fra Grønnebakken ved Skanderup Hjarup Forbundsskole KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE For at sikre elevernes

Læs mere

Inklusionsstrategi for Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Inklusionsstrategi for Skanderup-Hjarup Forbundsskole Skanderup Hjarup Forbundsskole Dato 9. maj 2012 Sagsbehandler Johan Wentzel Helms Direkte telefon 79 79 77 92 E-mail jowh@kolding.dk Inklusionsstrategi for Skanderup-Hjarup Forbundsskole Skanderup-Hjarup

Læs mere

Implementeringsplan til frikommuneforsøg

Implementeringsplan til frikommuneforsøg Implementeringsplan til frikommuneforsøg Implementeringsplan Titel på forsøg: Årgangsorganisering, holddeling og kontaktlærerordning Forsøgsansvarlig: Anne Poulsen Forsøgschef Finn Drabe Påbegyndt: 01-08-2012

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Kongslundskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Kongslundskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i

Børn i SFO. modtager Da2-uv. SFO'en. Børn i. Børn i Sygdom pr elev Lovligt pr. elev Ulovligt pr. elev Elever Klasser Kvotient Antal elever med anden etnisk baggrund Elever der får specialundervisning Elever der modtager Da2-uv Børn i SFO'en Børn i SFO 2

Læs mere

Mål og handleplan SFO Højvangskolen

Mål og handleplan SFO Højvangskolen Mål og handleplan SFO Højvangskolen Overskrift MEDINDFLYDELSE Sammenhæng SFO tid er børnenes frie tid og skal derfor opleve en SFO, hvor de har stor indflydelse på hvad de vil udfylde dagen med. Mål Børnene

Læs mere

Lilleåmodellen Aldersintegreret Indskoling (AI) En god skolestart for dit barn

Lilleåmodellen Aldersintegreret Indskoling (AI) En god skolestart for dit barn Lilleåmodellen Aldersintegreret Indskoling (AI) En god skolestart for dit barn 12 1 Forord Kære forældre i 0.-2.klasse. Som i resten af samfundet sker der for os, som arbejder i skoleverdenen, hele tiden

Læs mere

Eftermiddagsklubben i Lem

Eftermiddagsklubben i Lem Lem SFO. Sfo en er for børn fra 0. 3. klasse. Vi har vores egen afdeling på skolen, som består af 6 lokaler og garderobe. Vi har store udenoms arealer med legeplads, hvor en del af den er fælles med den

Læs mere

Kvalitetsrapport for Strandparkskolen

Kvalitetsrapport for Strandparkskolen Kvalitetsrapport for Strandparkskolen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2007 1 Indhold INDHOLD... 2 INDLEDNING... 3 KVALITETSRAPPORT FOR STRANDPARKSKOLEN... 3 HVAD ER KVALITET I DET KØBENHAVNSKE

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Harte Skole ved skoleleder Louise Mogensen KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AFAT GÅ I SKOLE Det samlede læseresultat på

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Mosede skole

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Mosede skole PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Mosede skole RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 Indhold 1. Indledning 2 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 5 Elevernes

Læs mere

Lemvig kristne Friskole Skoleåret 2012-2013

Lemvig kristne Friskole Skoleåret 2012-2013 Evaluering af skolens samlede undervisning Følgende er Lemvig kristne Friskoles (LKF) evaluering af dennes samlede undervisning, sådan som det foreskrives i henhold til friskolelovens 1.b og 1.c. Evalueringen

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2008/2009

ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2008/2009 ÅRSBERETNING FOR SKOLEÅR 2008/2009 INDLEDNING Skolebestyrelsens selvpålagte årsplan og mål for skoleåret 2008/2009, hvor målene i Vision 2010 fortsat danner udgangspunktet, er i det store hele blevet opfyldt.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Dalby Skole ved skoleleder Henrik Nielsen KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AFAT GÅ I SKOLE Testresultaterne på Dalby Skole

Læs mere

Kvalitetsrapport 2007. Skovboskolen. Foto: Kim Rasmussen

Kvalitetsrapport 2007. Skovboskolen. Foto: Kim Rasmussen Kvalitetsrapport 2007 Skovboskolen Foto: Kim Rasmussen Indhold: 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 4 3. Rammebetingelser... 6 4. Pædagogiske processer... 8 4.1. Den løbende evaluering

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2013 Skoleåret 2012-13 Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved skoleleder Lars Andersen KONKLUSIONER ELEVERNES UDBYTTE AFAT GÅ I SKOLE Sdr. Bjert Centralskoleselever

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Til stede: Anders 9.B, Helena, Nadia, Charlotte, Danny, Christina Karina, Carsten, Lajla og Jes Husk afbud til Carsten eller

Læs mere

Indskoling og mellemtrin på Hanebjerg Skole afd. Uvelse er kendetegnet ved:

Indskoling og mellemtrin på Hanebjerg Skole afd. Uvelse er kendetegnet ved: Indskoling og mellemtrin på Hanebjerg Skole afd. Uvelse er kendetegnet ved: Kendetegn Ses i hverdagen ved: Spejling til værdigrundlag SAMARBEJDET MELLEM SKOLE OG HJEM Samarbejdet opfordrer forældrene til

Læs mere

Arbejdet med skolereformen på Nærum Skole

Arbejdet med skolereformen på Nærum Skole Nærum Skole Børne- og Skoleudvalget har derfor bedt om en samlet status på deres næste møde d. 3. Juni. Jeg har derfor brug for en kort status fra jer alle i forhold til nedennævnte områder (2-3 linjer

Læs mere

Skolereform & skolebestyrelse

Skolereform & skolebestyrelse Skolereform & skolebestyrelse v/ Pædagogisk udviklingskonsulent Thomas Petersen Overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Evaluering i Helsingør Privatskole

Evaluering i Helsingør Privatskole Evaluering i Helsingør Privatskole Helsingør privatskole har til mål, at understøtte samt udvikle elevernes sociale og faglige kompetencer. For at kunne realisere det mål er udvikling et vigtigt aspekt,

Læs mere

Frisholm Skole. Uddannelsesplan. Frisholm Skole som læreruddannelsessted. Frisholm Skole. Frisholmvej 20. Tlf. 89702835. Frisholmvej 20.

Frisholm Skole. Uddannelsesplan. Frisholm Skole som læreruddannelsessted. Frisholm Skole. Frisholmvej 20. Tlf. 89702835. Frisholmvej 20. Frisholm Skole Frisholmvej 20 8653 Them Tlf. 89702835 Frisholmskole@silkeborg.dk Silkeborg kommune Uddannelsesplan Frisholm Skole som læreruddannelsessted Frisholm Skole Frisholmvej 20 8653 Them Tlf. 89702835

Læs mere