Nærum Skoles 1-årige indsatsområder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012"

Transkript

1 Nærum Skoles 1-årige indsatsområder

2 Nærum Skoles indsatsområder er den mere præcise udmøntning af skolens 4-årige udviklingsplan. Indhold og opbygning af skolens 1-årige indsatsområder: Hovedområder: A. Det professionelle miljø B. Undervisningsdifferentiering C. Inklusion Opbygning: Hvert hovedområde indeholder følgende afsnit: Status Aktiviteter Evaluering og videndeling. A. Det professionelle miljø 1. Medarbejdernes professionsforståelse Status: I skoleårene har vi haft særlig fokus på arbejdet med at nå frem til en fælles forståelse af, hvad det vil sige at være en professionel pædagogisk medarbejder på Nærum Skole. Inden for området relationskompetence har vi defineret værdier for vore fælles relationer. I forbindelse med arbejdet med klasseledelse har vi haft Rasmus Alenkær som oplægsholdere på et af vores udviklingsmøder. Mange medarbejdere har deltaget i kurser inden for klasseledelse og Coorperative Learning. Ledelsen har udarbejdet en strategiplan for udviklingen af det professionelle miljø. Vi har nu behov for at få et overblik over, hvor langt vi er i processen. 2

3 Aktiviteter: I skoleåret gennemføres en kulturanalyse for at afdække medarbejdernes professionsforståelse. Til arbejdet med udformningen af kulturanalysen samt bearbejdning af resultaterne tilknyttes en konsulent fra UCC. Afsnittet Det professionelle miljø fra Den gode skole samt Lokalaftalen for lærerne inddrages i forbindelse med udarbejdelsen af kulturanalysen. Skolens ledelse reviderer deres oversigt (fra strategiplanen) over hvilke værdier og tilgange, de mener, bør kendetegne den professionelle pædagogiske medarbejder på Nærum Skole. I samarbejde med konsulenten drøfter ledelsen resultaterne af kulturanalysen set i forhold til ledelsens oversigt, og der udarbejdes et oplæg til medarbejderne. Oplægget fremlægges og drøftes på et møde i foråret Evaluering og videndeling: Årets arbejde evalueres dels med konsulenten fra UCC og dels i PU i maj 2012 med henblik planlægningen af det kommende års indsatser. 2. Teamarbejde Status: Den organisatoriske del er på plads: Der er etableret følgende teamfora: Årgangsteam, afdelingsteam og fagteam. I årgangsteamene fra klasse indgår pædagogerne som en del af teamet. Følgende personer er tovholdere for teamarbejdet: Årgangsteamkoordinatorer, afdelingsteamkoordinatorer og undervisningsvejledere. Der er udarbejdet arbejdsbeskrivelser for tovholdernes funktioner. Der er endvidere etableret team inden for specialundervisningen (SPC, AKT og DSA). Skolens to læsevejledere arbejder tæt sammen om løsningen af opgaven. Der er fastlagt en møderække for afdelingsteam og fagteam. I det kommende skoleår vil der være særlig fokus på videreudvikling af samarbejdet i de forskellige teamfora og på mødernes effektivitet. Aktiviteter: Til skoleåret er der udarbejdet rammer for arbejdet i de forskellige teamfora (se vedhæftede bilag 1, 2, 3, 4). Arbejdsbeskrivelserne for tovholderne er opdateret i forhold til årets indsatser. 3

4 For at få opdateret viden om samt mere indflydelse på udviklingen af arbejdet i de forskellige teamfora intensiveres mødeaktiviteten mellem ledelsen og tovholderne. Mødernes indhold er videndeling og evaluering samt fælles refleksion og planlægning, Ledelsen holder jævnlige møder med årgangsteamene for at følge op på teamenes mål og indsatser. Der arbejdes med progressive dagsordener og referater for alle møder. For at sikre refleksion over mødernes effektivitet og skabe mulighed for at forme endnu bedre normer for god teamadfærd vil der blive arbejdet med mødeprocescheck efter en fælles skabelon (se vedhæftede bilag 5). For årgang afsættes forsøgsvis et ugentligt samarbejdsmøde på 45 minutter mellem lærere og pædagoger for at koordinere indsatsen for eleverne på årgangen. Der er afsat tid til afdelingsmøder og fagteammøder på skolens interne aktivitetskalender. Evaluering og videndeling Ledelsen drøfter effekten af de igangsatte tiltag med tovholderne for de forskellige teamfora og beslutter herefter næste års indsatser. 3. Aktionslæring Status: Alle lærere blev på et møde i august 2010 præsenteret for tankerne omkring aktionslæring. I skoleåret gennemførte de faglige vejledere i matematik og sprog et antal aktionslæringsforløb fordelt på alle tre afdelinger for at afprøve metoden. Erfaringerne fra disse forløb blev debatteret på fagteammøderne og er blevet inddraget i planlægningen af aktionslæringsforløbene for alle lærere i Aktiviteter: I skoleåret gennemfører alle lærere et aktionslæringsforløb med en af skolens undervisningsvejledere i matematik, sprog, dansk eller naturfag. Temaet for aktionslæringsforløbene er undervisningsdifferentiering. Evaluering og videndeling: Erfaringerne fra forløbene samles af de 4 undervisningsvejledere og drøftes i de 4 fagteam. På et efterfølgende udviklingsmøde for alle lærere fremlægger de 4 undervisningsvejledere de mere generelle erfaringer fra forløbene. Disse drøftes i mindre grupper. 4

5 De samlede erfaringer fra aktionslæringsforløbene danner afsæt for det videre arbejde med aktionslæring og undervisningsdifferentiering. 4. Pædagogisk evaluering Status: Den pædagogiske evaluering fremgår af årsplanerne. Der arbejdes med forskellige former for pædagogisk evaluering, og det fremgår både af årgangens pædagogiske årsplan og de faglige årsplaner, hvilke former for evaluering, der benyttes. Vi har i skoleåret især haft fokus på tydelige læringsmål i den faglige årsplan som afsæt for den pædagogiske evaluering, der indgår i elevplanen. For at styrke den løbende evaluering i læsning i alle fag har læsevejlederne 2 årlige møder med årgangsteamene. Her drøftes resultaterne af læseprøverne med hele teamet med henblik på udvikling af klassens læseundervisning samt udformning af handleplaner for elever med behov for særlig fokus på læsning i alle fag. Aktiviteter: Den pædagogiske evaluering indgår som et væsentligt element dels i den enkeltes professionsforståelse og dels i arbejdet med undervisningsdifferentiering og inklusion. I forbindelse med aktionslæringsforløbene har de faglige vejledere særlig fokus på evalueringens betydning for tilrettelæggelsen af en differentieret undervisning. Der er fokus på evalueringens betydning for alle elevers viden om egen læring. På TUSamtalen med skolens ledelse drøftes, hvorledes teamet gør brug af de forskellige evalueringsredskaber og -metoder, de har til rådighed både fagligt og socialt, samt hvorledes de anvender resultaterne. Læsevejlederne drøfter læseresultaterne samt resultaterne af de nationale test med årgangsteamene med henblik på planlægningen af kommende indsatser. Evaluering og videndeling: Læringsmål og evaluering er en del af TUS og MUS. Læsevejlederne og medarbejderne videndeler jævnligt på afdelingsmøderne. Evaluering af aktionslæringsforløb er en integreret del af fagteammøderne. 5

6 5. Digitale muligheder Se afsnittet om inklusion. B. Undervisningsdifferentiering Status: Der har igennem en årrække været fokus på kurser der understøtter undervisningsdifferentiering f.eks. undervisningsdifferentiering i fagene og Coorperative Learning. I fagteamene: Matematik og sprog har der været fokus på indkøb af materialer, der understøtter undervisningsdifferentiering. Idrætsfagteamet har haft særlig fokus på i fællesskab at udvikle metoder til undervisningsdifferentiering for at kunne tilgodese den enkelte elevs udvikling. En stadig større del af specialundervisningsresurserne anvendes til at understøtte undervisningsdifferentiering i klasserne i fagene: Dansk, matematik og engelsk. De enkelte lærere eksperimenterer i dagligdagen inden for de 5 forhold: Indhold Metoder Organisation Materialer Tid I pædagogisk udvalg (PU) havde vi sidste år planlagt at sætte særlig fokus på en fælles forståelse af princippet undervisningsdifferentiering, men efter et pædagogisk arrangement med Rasmus Alenkær vedrørende klasseledelse besluttede ledelse og medarbejdere at fortsætte arbejdet med dette område og udsætte indsatområdet: Den fælles forståelse af princippet undervisningsdifferentiering til skoleåret Aktiviteter: På et udviklingsmøde i efteråret 2011 præsenterer Lotte Nielsen lærerne for modellen: Den lærende skole. Modellen sættes i sammenhæng med de tre indsatsområder. På efterfølgende møder drøftes begrebsafklaring for at opnå en fælles forståelse af princippet. Alle lærere gennemfører i samarbejde med en faglig vejleder et aktionslæringsforløb med fokus på undervisningsdifferentiering. Ledelse og vejledere laver i samarbejde en opsamling og systematisering af erfaringerne fra aktionslæringsforløbene. Disse erfaringer indgår i de videre drøftelser af begrebsafklaringen på udviklingsmøderne. 6

7 Evaluering og videndeling: Årets arbejde evalueres af ledelse og undervisningsvejledere, og næste års indsatser besluttes. C. Inklusion Status: Vi har igennem flere år haft fokus på at inkludere børn i vanskeligheder. I dette arbejde har vore 2 AKT vejledere haft en central rolle. I skoleåret har AKT vejlederne arbejdet med projektet: Tilbage på sporet (folder vedhæftet). Der har været et tæt samarbejde med teampædagoger fra Børn og Unge omkring enkelte børn med rigtig gode resultater. Ledelsen har endvidere haft et meget tæt samarbejde med både lærere og pædagoger, forældre og de tilknyttede resursepersoner i forhold til konkrete sager. Aktiviteter: Der er afsat tid på vore udviklingsmøder i skoleåret til arbejdet med området inklusion. Formålet med møderne er dels at arbejde frem mod en fælles ramme for inklusionsforståelse og dels at afdække skolens inklusionskapacitet. Projektet: Tilbage på sporet (TPS) fortsætter i dette skoleår. Vore to AKT vejledere vil i begyndelsen af skoleåret observere eleverne i 0. og 1. klasse i 4 uger à 6 timer for i samarbejde med lærere og pædagoger at have fokus på relationerne mellem eleverne og mellem lærere og elever. Alle team i indskolingen arbejder med et video-coachingforløb i samarbejde med en konsulent fra UCC. Der vil være særlig fokus på sproget, når der tales om børn i vanskeligheder. Alle årgangsteam udarbejder handleplaner for elever i vanskeligheder i samarbejde med en eller flere resursepersoner. Ledelsen udarbejder en vejledning (en indsatstrappe) til medarbejderne i forhold til arbejdet med elever i vanskeligheder. Ledelse og resursepersoner drøfter, hvilke snitflader, der er mellem de enkelte resursepersoner, og hvorledes de enkelte personers ekspertise bedst muligt anvendes i organisationen. Der udarbejdes i fællesskab en organisationsplan for resurseteamet. 7

8 Evaluering og videndeling: Effekten af projektet TPS drøftes, og der tages beslutning vedrørende den forsatte indsats. Erfaringerne fra observationsforløbende i 0. og 1. klasse drøftes mellem ledelse og AKT lærere, og det besluttes, om projektet skal fortsætte i det kommende skoleår. Erfaringerne fra video-coachingforløbene samles med henblik på en videreformidling til resten af lærergruppen. På TUSamtalen i foråret 2012 drøfter ledelse og årgangsteam teamets arbejde med elever i vanskeligheder samt aftaler de kommende indsatser. D. Læsning i alle fag og genrepædagogik Status: Alle team har fokus på, at læsning i fagene er et fælles ansvar (se plan for læsning i alle fag bilag 6). Årgangsteamene udfærdiger en plan for teamets arbejde med faglig læsning og holder to årlige møder med en læsevejleder om læseresultaterne og udformning af handleplanerne for klassen og enkelte elever/grupper af elever. Årgangsteamene har jævnligt punktet på deres dagsorden. På fagteammøderne er faglig læsning et tilbagevendende punkt. Her drøftes det enkelte fags bidrag til arbejdet med faglig læsning og fagteamene drøfter det konkrete arbejde med lærings- og læsestrategier. I det videre arbejde med læsning i alle fag, vil der især være fokus på konkret arbejde med genrelæsning. Dette vil i høj grad også støtte de tosprogede elever. Aktiviteter: På et møde i efteråret præsenteres alle lærere for genrelæsning ved et oplæg af Lene Herholdt fra UCC. Skolens 6. og 7. klasser gennemfører et undervisningsforløb med genrelæsning i fysik/kemi, biologi og dansk i samarbejde med Lene Herholdt fra UCC. Læsevejlederne følger op med oplæg om genrelæsning i alle afdelinger og vejleder lærerne i konkrete forløb. Skolen indkøber undervisningsmateriale til genrelæsning til alle team. 8

9 Læsevejlederen i indskolingen præsenterer Projekt IT-læsning for elever og forældre i 0. og 1. klasse. Evaluering og videndeling: Ledelsen evaluerer årets læseresultater med læsevejlederne i juni 2012 med henblik på tilrettelæggelsen af det fremtidige arbejde. Ledelsen evaluerer arbejdet med faglig læsning med undervisningsvejlederne. Læsevejlederne evaluerer årgangens læseresultater og resultaterne fra de nationale test i læsning med hele årgangen og planlægger videre tiltag og indsatser. Læsevejlederen for mellemskolen evaluerer forløbet med genrelæsning og formidler resultaterne til alle. Indsatsområdet drøftes med ledelsen på TUSamtalen i efteråret samt med den enkelte lærer på den årlige MUSamtale. E. Dansk som andetsprog Området hænger tæt sammen med de øvrige indsatsområder og vil drage nytte af de forskellige indsatser indenfor undervisningsdifferentiering, inklusion og læsning i alle fag. Status: Koordinatoren, tosprogslærerne og ledelsen har haft fokus på området igennem nogle år. Der en udarbejdet procedurer for anvendelse af resurser og handleplaner. Der er udarbejdet handleplaner for samlæsning og indslusning af de tosprogede elever fra modtagerklasserne. Der er oprettet digitale arkiver på alle tosprogselever og et arkiv til inspiration og videndeling for alle lærere. Skolen er tilmeldt Skolestyrelsens projekt: To sprog én udfordring. Koordinatoren og den ledelsesansvarlige for området har deltaget i samtlige kurser afholdt af Tosprogstaskforcen. Arbejdet vil i det kommende år koncentrere sig om at udarbejde en plan for videreudviklingen af området. Formålet er på sigt at højne det faglige niveau hos de tosprogede elever. Aktiviteter: I september gennemføres en spørgeskemaundersøgelse med henblik på at afdække udfordringer og kommende indsatsområder. 9

10 Ud fra resultaterne udarbejdes i samarbejde med Tosprogstaskforcen en plan for skolens videre udviklingen af området. Teamene har særlig fokus på skole-hjemsamarbejdet med de tosprogede forældre og der sørges om nødvendigt for tolk til alle møder. Ledelsen og DSA- koordinatoren formidler planen til personalet. Evaluering og videndeling: Årets arbejde evalueres mellem ledelse og koordinator, og næste års indsatser koordineres. 10

11 Bilag 1 Rammer for årgangsteam Årgangsteamet har et fælles ansvar for trivslen og udviklingen af årgangens elever Teamkoordinatoren er tovholder for teamets arbejde (se arbejdsbeskrivelse) Årgangsteamet afklarer forventninger til samarbejdet inden skoleårets begyndelse Årgangsteamet fastlægger inden skoleårets begyndelse en møderække Årgangsteamet anvender mødeproces check efter hvert teammøde Årgangsteamet udarbejder en pædagogisk årsplan (se rammer for årsplaner 11 12) Årgangsteamet udarbejder i fællesskab en plan for arbejdet med læsning i alle fag (se plan for arbejdet med læsning i alle fag) Årgangsteamet udarbejder i fællesskab handleplaner for arbejdet med elever i vanskeligheder Årgangsteamet udarbejder en gang årligt elevplaner for samtlige elever (se rammer for elevplaner 11 12) Årgangsteamet mødes med skolens ledelse to gange årligt 11

12 Bilag 2 Rammer for afdelingsteam Afdelingsteamet har et fælles ansvar for trivslen og udviklingen af afdelingens elever Afdelingskoordinatoren er tovholder for afdelingens arbejde (se arbejdsbeskrivelse) Afdelingsteamet udarbejder en fælles aktivitetsplan Afdelingsteamet har et fælles ansvar for planlægning, udførelse og evaluering af afdelingens aktiviteter Afdelingsteamet mødes 4 gange årligt 12

13 Bilag 3 Rammer for fagteam Fagteamet har et fælles ansvar for den faglige udvikling af faget Den faglige undervisningsvejleder er tovholder for fagteamets arbejde (se arbejdsbeskrivelse) I dette skoleår vil fagteamene have særlig fokus på undervisningsdifferentiering. Metoden til systematisk indsamling af viden vil være aktionslæring. 13

14 Bilag 4 Skoleakkord I henhold til 7 i arbejdstidsaftalen for lærere m. fl. i Folkeskolen, aftales hermed akkord gældende for skoleåret 2011/12 for følgende arbejdsopgave: Undervisningsvejleder Akkorden omfatter 120 timer Ved indgåelse af akkord bortfalder andre tidsmæssige og økonomiske godtgørelser, da arbejdsopgaver omfattet af akkord ikke skal fremgå af mødeplanen. Aftalen er indgået mellem Skoleledelsen og tillidsrepræsentanten på Nærum Skole Arbejdsbeskrivelse: På skolen har undervisningsvejlederen følgende opgaver: I relation til fagteamet: Er tovholder for møder i skolens fagteam Er tovholder for den generelle udvikling af faget Er tovholder for lærermidler i faget, fysisk læringsmiljø m.v. Er inspirator for udviklingstiltag i fagteamet Er koordinator for tværfaglige samarbejder med andre resursepersoner I relation til kollegial supervision: Indgår i og vejleder om supervisionsforløb og gennemfører opfølgende, reflekterende samtaler (aktionslæring) Foretager direkte sparring i forhold til den enkelte faglærers undervisning Vejleder og rådgiver kolleger generelt om læringspraksis, f.eks. om undervisningsdifferentiering og evaluering I relation til skolens ledelse: Deltager i 2 årlige budgetmøder med skolens administrative leder Deltager i 3 årlige møder med skolens leder og skolens pædagogiske leder I relation til det kommunale netværk: Deltager i en årlig studiedag Vejlederen deltager i arbejdet i skolens pædagogiske udvalg (hertil tildeles yderligere 30 timer). Vejlederen indgår i og deltager i netværket for undervisningsvejledere (hertil er der tildelt særskilt tid). Nærum den tillidsrepræsentant viceskoleleder 14

15 Bilag 5 Mødeproces check Vi var gode til at holde os Vi var ikke gode til at holde til dagsordenen Holde sig til dagsordenen os til dagsordenen Vi var alle sammen aktive Vi var ikke aktive alle Engagement sammen Vi var gode til at lytte Vi var ikke gode til at lytte til hinanden Lytteevne til hinanden Vi nåede vores mål Vi nåede ikke vores mål Resultater 15

16 Bilag 6 Plan for arbejdet i 2011/2012 med læsning i alle fag på Nærum Skole Årgangsteamene: Udfærdiger en plan for teamets arbejde med faglig læsning Holder inden efterårsferien møde med en læsevejleder om læseresultaterne og udformning af handleplanerne for enkelte elever/grupper af elever. Årgangsteamene har jævnligt punktet på deres dagsorden. Evaluering: Læseprøver Tiltag og handleplaner evalueres på et møde med læsevejlederne ved skoleårets slutning og nye tiltag aftales. Fagteammøder: Faglig læsning er et tilbagevendende punkt på disse møder Fagteamene diskuterer det enkelte fags bidrag til arbejdet med faglig læsning Fagteamene drøfter det konkrete arbejde med lærings- og læsestrategier. Afklaring af hvem, hvad og hvornår der arbejdes med strategierne Opfølgning TUS og MUS: Indsatsområdet drøftes med ledelsen på den 1. årlige teamudviklingssamtale samt med den enkelte lærer på den årlige medarbejderudviklingssamtale. Evaluering på indsatsområdet: Ledelsen evaluerer med de faglige vejledere Ledelsen evaluerer årets læseresultater med læsevejlederne i juni 2012 med henblik på tilrettelæggelsen af det fremtidige arbejde 16

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 1 Nærum Skoles Udviklingsplan 2011-2015 tager sit afsæt i Skoleområdets Udviklingsplan 2011-2015 for Rudersdal Skolevæsen. Udviklingsplanen er det overordnede

Læs mere

Skovsgård Tranum Skole

Skovsgård Tranum Skole Skoleudviklingsplan for Skovsgård Tranum Skole 2015 1 Indhold Følgende indhold i kvalitetsrapporten giver anledning til særlig opmærksomhed:... 3 Svarende skal findes i følgende SMTTE-modeller:... 4 Teamarbejdet...

Læs mere

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter

Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter Ressourcecenteret hvem er vi? På Sankt Annæ Skole er vi optaget af at give børnene de bedste rammer og muligheder for læring og trivsel. Ressourcecenteret varetager således

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Trivsel og inklusion: Arbejdet med LP-modellen er i god drift. Skolens lærerpersonale har gennemgået CL1 kursus

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011

Kvalitetsrapport 2011 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 11 Skoleåret 1-11 Delrapport fra 11 ved skoleleder Kedda Jakobsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Gennemsnittet er højnet betydeligt i

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen

Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Uddannelsesplan 2015-16 for lærerstuderende i praktik fra Professionshøjskolerne Metropol og UCC på Pilegårdsskolen Kontaktoplysninger Pilegårdsskolen Ole Klokkersvej 17 2770 Kastrup Tlf: 32507525 Skoleleder

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning

Ressourcecenteret hvem er vi? Ressourcecenterets målsætning Ressourcecenteret hvem er vi? Sankt Annæ Skoles Ressourcecenter er et fagligt team og forum bestående af skolens afdelings og ressourcecenterleder, specialundervisningslærere, dansk som andetsprogslærere,

Læs mere

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Slotsskolen. Vision og præsentation

Slotsskolen. Vision og præsentation Slotsskolen Vision og præsentation oktober 2010 Vision for Slotsskolen Slotsskolen skal være folkeskole for alle børn i Vestbyen. Med udgangspunkt i anerkendelse, respekt og fællesskab, tilrettelægges

Læs mere

Projektskabelon ved ansøgning om satspuljemidler til projekter på Undervisningsministeriets område 2010

Projektskabelon ved ansøgning om satspuljemidler til projekter på Undervisningsministeriets område 2010 Projektskabelon ved ansøgning om satspuljemidler til projekter på Undervisningsministeriets område 2010 Forslagets titel Forslagsstiller Tilskudsmodtager Faglig mentor Favrskov Kommune Favrskov Kommune

Læs mere

Hareskov Skole FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

Hareskov Skole FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 Hareskov Skole FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2010 2011 HARESKOV SKOLE

KVALITETSRAPPORT 2010 2011 HARESKOV SKOLE KVALIESRAPPOR 2010 2011 HARESKOV SKOLE FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer.

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Kvalitetsrapport 2009. Skanderup-Hjarup Forbundsskole Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 2009 Delrapport fra Skanderup-Hjarup Forbundsskole ved Johan W. Helms KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Forbundsskolens elevers resultater

Læs mere

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv for Møldrup skole 2012 2016 Første udgave juni 2012 Forord På Møldrup skole har vi formuleret en vision om, hvordan vi ser skolen, når vi tegner et billede af fremtiden

Læs mere

Strategiplan for undervisning af dygtige elever

Strategiplan for undervisning af dygtige elever Strategiplan for undervisning af dygtige elever Udviklingsprojekt over tre år 2007-2010 Formål: At udvikle retningslinjer for identifikation af elever med særlige forudsætninger At få større viden om og

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen

I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen Pædagogisk vision. Assensskolen vil være skole for alle de børn og familier, der bor i vores område, så længe fællesskabet

Læs mere

Beskrivelse af ressourcecenteret for skoleåret 2015/16

Beskrivelse af ressourcecenteret for skoleåret 2015/16 Beskrivelse af ressourcecenteret for skoleåret 2015/16 Med udgangspunkt i Skjoldhøjskolens vision den gode skole skaber vi sammen samt med baggrund i tanken om, at børnene er et fælles ansvar og skal have

Læs mere

Toftevangskolen Indsatsområder 2011-2012

Toftevangskolen Indsatsområder 2011-2012 Toftevangskolen Indsatsområder 2011-2012 Indhold Det professionelle miljø... 3 1. Medarbejdernes professionsforståelse... 3 2. Teamsamarbejde... 3 3. Aktionslæring... 4 4. Pæd. evaluering (årsplan, elevplan,

Læs mere

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag:

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Kvalitetsmål / mål: Handleplan / tiltag: Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

UDDANNELSESPLAN for praktikken pa

UDDANNELSESPLAN for praktikken pa UDDANNELSESPLAN for praktikken pa Gl. Lindholm Skole Grundoplysninger: Gl. Lindholm Skole Lindholmsvej 65, 9400 Nørresundby 96321732 gllindholm-skole@aalborg.dk www.gllindholm-skole.dk Kultur og særkende

Læs mere

Kompetencecenteret på Præstemoseskolen

Kompetencecenteret på Præstemoseskolen KOMPETENCECENTER Kompetencecenteret på Præstemoseskolen Kompetencecenteret på Præstemosen er et overordnet organ, der består af skolens ressourcelærere dvs lærere, der har specialiseret sig inden for et

Læs mere

Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den

Læs mere

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip 2011 Tabelrapport til Undervisningsdifferentiering

Læs mere

Strategiplaner for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2016/18 Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag

Strategiplaner for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2016/18 Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Strategiplaner for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2016/18 Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Plan for målfastsættelse og evaluering Afsæt 2012 14 Lokale strategiplaner

Læs mere

Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016

Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016 Uddannelsesplan for niveau 1og 2 Skoleåret 2015 2016 Tranbjergskolen Afdelingen for 0. 5. Klasse Kirketorvet 22 8310 Tranbjerg Afdelingen for 6. 10. Klasse Grønløkke Allé 9 8310 Tranbjerg www.tranbjergskolen.dk

Læs mere

Inklusionsstrategi for Bolderslev Skole

Inklusionsstrategi for Bolderslev Skole Inklusionsstrategi for Bolderslev Skole Forord I Aabenraa Kommune har vi gennem de sidste par år arbejdet på at udvikle Den inkluderende skole, hvor der er plads til menneskers forskellighed. Der er lavet

Læs mere

Højvangskolens uddannelsesplan

Højvangskolens uddannelsesplan Højvangskolens uddannelsesplan Læreruddannelsen er ifølge bekendtgørelsens 13.1 forpligtet på at formulere kvalitetskrav til praktikskolerne, så de studerende får de bedst mulige praktikforløb. I relation

Læs mere

Udviklingsplan for Brændgårdskolen 2015-16

Udviklingsplan for Brændgårdskolen 2015-16 Sammenhæng/status: 1. Kommunens mål er at 96% af elever skal inkluderes. (Andelen af ekskluderende fællesskaber skal nedbringes til maksimalt 4 procent). Det søges opnået ved at implementere inklusionsstrategien

Læs mere

Indsatsområder 2011/2012. Skoleområdet

Indsatsområder 2011/2012. Skoleområdet Indsatsområder 2011/2012 Skoleområdet 1 Indhold Indhold...2 Indledning...3 Udviklingsområde 1 - Det professionelle miljø...5 Udviklingsområde 2 Undervisningsdifferentiering...13 Udviklingsområde 3 Inklusion...20

Læs mere

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende Ny skolestruktur Udviklingsspor: Fredericia PLUC 17.aug. 2012 Ny skolestruktur Udviklingsspor: PLUC Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC)

Læs mere

Protokol Skolebestyrelsen Suldrup Skole

Protokol Skolebestyrelsen Suldrup Skole Protokol Skolebestyrelsen Suldrup Skole Dagsorden: Elevrådet 212 Tilbagemelding fra Dialogmøde den 26. september 17.30-19.30 i Byrådssalen i Terndrup Lisbeth, Kim, Dennis og Marianne deltog i mødet. Referat

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Kvalitetsrapport. Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring

Kvalitetsrapport. Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring Skolens navn: Kjellerup Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning Kjellerup Skole - På vej... Kvalitetsrapport Vedtagne principper: Pædagogiske principper På Kjellerup

Læs mere

Evaluering i folkeskolen i Frederikshavn

Evaluering i folkeskolen i Frederikshavn Evaluering i folkeskolen i Frederikshavn Debatten om evaluering bliver i medierne ofte til en debat om test. Det betyder, at debatten om evaluering og test bliver overfladisk og uinteressant i en pædagogiske

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Sdr. Bjert Centralskole ved Lars Andersen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Vi har altid opmærksomheden

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tylstrup skole

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tylstrup skole Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tylstrup skole Grundoplysninger: Navn: Tylstrup skole Adresse: Poge vej 5, 9382 Tylstrup Telefon og mail: 99824050 / tylstrupskole@aalborg.dk Webadresse: www.tylstrup-skole.dk

Læs mere

Inklusion en fortsat proces

Inklusion en fortsat proces Inklusion en fortsat proces Af Birthe Rasmussen skoleleder på Slotsskolen Slotsskolen er en nybygget kommunal Folkeskole i Horsens, som i 2009 afløste den tidligere Vestbyskole. Skolen er beliggende i

Læs mere

Aftale mellem Balleskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Balleskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Balleskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den bevilling,

Læs mere

Beskrivelse af AKT-tilbuddet

Beskrivelse af AKT-tilbuddet Jammerbugt Kommunes AKT-tilbud på Fjerritslev Skole og Aabybro Skole Beskrivelse af AKT-tilbuddet Formål... 2 Grundlagsforståelsen... 2 Konsekvenser for praksis... 4 Visitation... 5 Visitationsgrundlaget...

Læs mere

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Baggrund I 2009 udarbejdede Vejle Kommune materialet Fra skolebibliotek til læringscenter, der angav retningen for skolebibliotekernes udvikling frem

Læs mere

Dansk som andetsprog (DSA)

Dansk som andetsprog (DSA) Side 1 af 6 Dansk som andetsprog (DSA) Skolens navn: Dalumskolen Skoleår: 2007-2008 Undervisningstimer Dette skema omhandler ikke timer udlagt til undervisning i dansk som andetsprog i modtagelsesklasser

Læs mere

Pædagogisk ledelse, it og differentiering. Marianne Riis, NCE

Pædagogisk ledelse, it og differentiering. Marianne Riis, NCE + Pædagogisk ledelse, it og differentiering Marianne Riis, NCE + Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser? Øget fokus på både it og undervisningsdifferentiering n It som grundlæggende færdighed digital

Læs mere

Aftale mellem Hvinningdalskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Hvinningdalskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Hvinningdalskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for

Læs mere

Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder

Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder Kollegavejledning er en sparrings- og læringsproces Af Ole Christensen, lektor og Bjarne Thostrup, projektleder I det følgende er fokus rettet mod et udviklingsprojekt i Frederiksberg kommune, hvor der

Læs mere

Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet

Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet Caroline Lillelund Lindved, Undervisningsministeriet/UNI C Den 15. november 2013 Dagsorden Baggrunden for indsatsen for it i folkeskolen Strategi,

Læs mere

KOMMUNEANSØGNING Ansøgningsskema til vejledningsforløb med Undervisningsministeriets læringskonsulenter

KOMMUNEANSØGNING Ansøgningsskema til vejledningsforløb med Undervisningsministeriets læringskonsulenter KOMMUNEANSØGNING Ansøgningsskema til vejledningsforløb med Undervisningsministeriets læringskonsulenter Udfyldes af kommunen Sendes elektronisk til laeringskonsulenterne@uvm.dk Ansøgningsfristen er fredag

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Selvevaluering på (skolens navn)

Selvevaluering på (skolens navn) Selvevaluering på (skolens navn) Forældrekreds og bestyrelse har d. / 20 i fællesskab truffet beslutning om, at tilsynet med undervisningen, føres af skolen ved selvevaluering. Skolestyrelsen er underrettet

Læs mere

Seks skolers forskellige måder at beskrive og organisere fagteam på

Seks skolers forskellige måder at beskrive og organisere fagteam på Seks skolers forskellige måder at beskrive og organisere fagteam på Matematikfagteam på Filstedvejens Skole: Målet for matematikfagteamet er at udvikle matematikfaget på skolen at skabe et forum, hvor

Læs mere

Uddannelsesplan 1. praktikniveau Saksild Skole og Børnehus - Odder

Uddannelsesplan 1. praktikniveau Saksild Skole og Børnehus - Odder ! Uddannelsesplan 1. praktikniveau Saksild Skole og Børnehus - Odder Dokumentnr.: 727-2015-137306 side 1 Uddannelsesplan 1. niveau Saksild Skole og børnehus - Odder Kultur og særkende: Sidst redigeret

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Outrup Skole 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Outrup Skole 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Outrup Skole 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet. Udeskolerne

Læs mere

Fokusaftale for 2010-2012 mellem skolechef og skoleleder Claus Grubak

Fokusaftale for 2010-2012 mellem skolechef og skoleleder Claus Grubak 1. Aktivitetsområdets formål Formålet med folkeskolerne på Frederiksberg er at skabe kvalitet i undervisningen, således at alle elever som forlader skolen har fået udviklet deres kundskaber fuldt ud i

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål Lærere (http://ffm.emu.dk/) En årsplan er et planlægningsredskab

Læs mere

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune 1. Indledning Frederiksberg Kommune har som mål, at flest mulige børn skal inkluderes i almenområdet fremfor at blive henvist til særlige specialtilbud.

Læs mere

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til

En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til En kompetencestrategi er fastlæggelse af den vej, Uddannelsescenter Holstebro vil gå, for at visionen for området kan indfries vejen fra mission til vision. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Haderup Skole Skolevænget 1 7540 Haderup Tlf: 96287920 E-mail: haderup.skole@herning.dk www.haderupskole.dk Kvalitetsrapport for Haderup Skole - Herning Kommune, Børn og Unge

Læs mere

Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede

Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede Nordagerskolen Matematisk læring i det 21. århundrede 1 Indholdsfortegnelse Overordnet målsætning 3 Elevernes lyst til at lære og bruge matematik 3 Matematikken i førskolealderen 3 Matematikken i indskolingen

Læs mere

Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende

Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende Aftale mellem Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kommunelærerforening om løn- og arbejdstidsvilkår for lærere og børnehaveklasseledere gældende for skoleårene 2011/12 og 2012/13 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL PÆDAGOGISK LEDER AF UDSKOLINGEN PÅ TRANBJERGSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL PÆDAGOGISK LEDER AF UDSKOLINGEN PÅ TRANBJERGSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL PÆDAGOGISK LEDER AF UDSKOLINGEN PÅ TRANBJERGSKOLEN BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK LEDER AF UDSKOLINGEN PÅ TRANBJERGSKOLEN Er du

Læs mere

Udviklingsplan Haderup Skole Målsætninger

Udviklingsplan Haderup Skole Målsætninger Udviklingsplan Haderup Skole Målsætninger Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010

Kvalitetsrapport 2010 Kolding Kommunale Skolevæsens Kvalitetsrapport 20 Skoleåret 2009- Delrapport fra Brændkjærskolen ved Niels E. Danielsen KONKLUSIONER KVALITETSSIKRING AF ELEVERNES UDBYTTE Med udgangspunkt i Skolepasset

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 Kvalitetsrapport 2008/2009 Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Kapitel 1. Resumé med konklusioner. Side 4. Kapitel 2. Tal og tabeller Side 5. Kapitel 3 Fagligt niveau

Læs mere

KASTRUPGÅRDSSKOLEN SKOLEBESTYRELSENS ÅRSRAPPORT. Skoleåret 2012-2013

KASTRUPGÅRDSSKOLEN SKOLEBESTYRELSENS ÅRSRAPPORT. Skoleåret 2012-2013 KASTRUPGÅRDSSKOLEN SKOLEBESTYRELSENS ÅRSRAPPORT Skoleåret 2012-2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 1.1. Skolebestyrelsens arbejde i skoleåret 2012 & 2013... 3 1.2. generelt og skolebestyrelsens

Læs mere

En guide til arbejdet med. elevplaner

En guide til arbejdet med. elevplaner En guide til arbejdet med elevplaner 2 En guide til arbejdet med elevplaner Aalborg Kommunale Skolevæsen 2007 Arkivfotos: Marianne Andersen Layout: Lise Særker Tryk: Prinfo, Aalborg Redaktion: Pædagogisk

Læs mere

Uddannelsesplan pa de enkelte praktikskoler:

Uddannelsesplan pa de enkelte praktikskoler: Uddannelsesplan pa de enkelte praktikskoler: Sofiendalskolen Grundoplysninger: Navn Adresse Telefon og mail Webadresse Sofiendalskolen Lange Müllers Vej 18, 9200 Aalborg SV 99824646 Sofiendalskolen@aalborg.dk

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Skoleudvikling. Skoleudvikling 2008/09

Skoleudvikling. Skoleudvikling 2008/09 Skoleudvikling 2008/09 1 Indsatsområder Nørreskov-Skolen Skoleudvikling 2007/08 Det pædagogiske Læringscenter (Skolebiblioteket) Udviklingsindsatsen 2007/08 har synliggjort det pædagogiske læringscenter

Læs mere

Vision Vi gør børn og unge livsduelige, - så de kan, vil og tør møde udfordringer

Vision Vi gør børn og unge livsduelige, - så de kan, vil og tør møde udfordringer Skolen ved Bülowsvej Vision Vi gør børn og unge livsduelige, - så de kan, vil og tør møde udfordringer Værdier Menneskesyn: Vi er anerkendende, troværdige og lyttende og skaber et forpligtende og inkluderende

Læs mere

Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler

Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler Status på kvalitetsløft på Hvidovres skoler April 2013 1 Indledning Kvalitetsløftets overordnede mål om styrket faglighed, inklusion og forældretilfredshed skal lykkes, og det understøttes derfor af 11

Læs mere

Skolens Læringscenter

Skolens Læringscenter P Æ D A G O G I S K M E D I E C E N T E R L Æ R I N G S C E N - T E R T E A M E T Skolens Læringscenter 3 0. J U N I 2 0 0 8 Består af forskellige funktioner: Læringscenterteamets opgaver Skole-bibliotekarer

Læs mere

Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau

Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau Rathlouskolens uddannelsesplan Professionsteam 13.16 2. niveau en styrke i dit barns hverdag 2 Kultur og særkende: Professionsteam 13.16 består ud af skoler beliggende i Odder kommune. I Odder kommune

Læs mere

Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen

Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen Indhold Præsentation af dagtilbud Lindholm Løvvangen... 2 Dagtilbuddets leder:... 2 De 7 institutioner i dagtilbuddet... 2 Børnehaven Strandparken, Gadegårdsvej

Læs mere

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering Manual Danmarks Privatskoleforening Selv Skolens profil Her og nu Kapitel 1 2 Her og nu Skolens profil. Kapitel 1. Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. 1. Skolen som uddannelsessted

UDDANNELSESPLAN. 1. Skolen som uddannelsessted UDDANNELSESPLAN 1. Skolen som uddannelsessted Kontaktoplysninger Nordregårdsskolen Tejn Allé 3 2770 Kastrup Tlf.: 32514033 Sygetelefon.: 30760362 Mail: ng.uk@taarnby.dk Skoleleder: Niels Bahn Rasmussen

Læs mere

Forældrefolder Østre. stre. vang. øndermark. Rønneskolen. Rønneskolen. Åvang. Søndermark. Aktiviteter & Fokusområder 2012-2013

Forældrefolder Østre. stre. vang. øndermark. Rønneskolen. Rønneskolen. Åvang. Søndermark. Aktiviteter & Fokusområder 2012-2013 stre Forældrefolder Østre Åvang Søndermark Aktiviteter & Fokusområder 2012-2013 vang øndermark Rønneskolen Rønneskolen Indhold Visioner og værdier... side 04 Inklusion... side 06 Trivsel og tryghed...

Læs mere

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015

Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Revideret ansøgning til A.P. Møller Fonden ny revision juli 2015 Udvikling af det lærende teams samarbejde og professionalisme 2015-2018 På baggrund af dialog med A.P. Møller fonden og efterfølgende interne

Læs mere

Kompetenceudvikling i forbindelse med Den Sammenhængende Skoledag

Kompetenceudvikling i forbindelse med Den Sammenhængende Skoledag Kompetenceudvikling i forbindelse med Den Sammenhængende Skoledag Det overordnede formål med kompetenceudviklingen i forbindelse med Den Sammenhængende Skoledag er at skabe nær kompetenceudvikling for

Læs mere

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. ANSØGNING Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Se vejledning til ansøgningsskema nedenfor.

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

Det pædagogiske læringscenter. Status på den nye bekendtgørelse

Det pædagogiske læringscenter. Status på den nye bekendtgørelse Det pædagogiske læringscenter Status på den nye bekendtgørelse Reform og bekendtgørelse Bekendtgørelse om folkeskolens pædagogiske læringscentre I medfør af 19, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER

KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER Med udgangspunkt i skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2006/2007 vil nedenstående redegøre for generelle oplysninger om og

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Skovbyskolen

Udviklingskontrakt 2016 for Skovbyskolen Udviklingskontrakt 2016 for Skovbyskolen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Med baggrund i Undervisningsudvalgets beslutning kan skolerne således søge om midler til projekter, der ligger inden for følgende ramme:

Med baggrund i Undervisningsudvalgets beslutning kan skolerne således søge om midler til projekter, der ligger inden for følgende ramme: NOTAT Forsøgs- og udviklingsmidler, 2014/15 12. marts 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2014/0012786-1 Skoleafdelingen Undervisningsudvalget råder over en særlig forsøgs- og udviklingspulje, som udvalget hvert

Læs mere

Strategiplan for det professionelle miljø Dronninggårdskolen 2010-2012

Strategiplan for det professionelle miljø Dronninggårdskolen 2010-2012 Strategiplan for det professionelle miljø Dronninggårdskolen 2010-2012 Vi er faglige Vores værdier Vi er rummelige Vi er ansvarlige i relationen Vi debatterer menneskesyn Vi udviser synlighed Vi skaber

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler

Bekendtgørelse om selvevaluering på frie grundskoler BEK nr 620 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Virksomhedsplan 2005-2006 Strandskolen. At forældre, elever og ansatte er bevidste om, at deres handlinger. med værdigrundlaget

Virksomhedsplan 2005-2006 Strandskolen. At forældre, elever og ansatte er bevidste om, at deres handlinger. med værdigrundlaget Virksomhedsplan 2005-2006 Strandskolen Område Status Endeligt mål Mål 2005-2006 Handlinger Skolen overordnet: Værdier Intranettet Trivselsundersøgelsen Kompetenceudvikling Værdigrundlag for Strandskolen

Læs mere

Læringsmå l i pråksis

Læringsmå l i pråksis Læringsmå l i pråksis Lektor, ph.d. Bodil Nielsen Danmarks Evalueringsinstitut har undersøgt læreres brug af Undervisningsministeriets faghæfter Fælles Mål. Undersøgelsen viser, at lærernes planlægning

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Skelgårdsskolens læseplan

Skelgårdsskolens læseplan Skelgårdsskolens læseplan Målet med skolens læsepolitik er: At fremme læselyst og læseglæde hos alle børn At læsning bliver tilgængeligt for alle At eleverne udvikler gode og brugbare læsekompetencer At

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen

Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen Egelundskolen som praktikskole for læreruddannelsen Kontaktoplysninger Adresse: Egelundsvej 8-10, 2620 Albertslund, tlf.: 43 64 73 50 Praktikansvarlig: Skoleleder Annelise Weng Praktikkoordinator: Nina

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; mellemtrin. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Arbejdsgruppens sammensætning: Birgit Svendsen, Else Thorup, Preben Huus, Jonna Uhre, Dorte Munck Jensen, Preben Hørsted, Dorte Wolfram

Arbejdsgruppens sammensætning: Birgit Svendsen, Else Thorup, Preben Huus, Jonna Uhre, Dorte Munck Jensen, Preben Hørsted, Dorte Wolfram Arbejdsgruppe nr. 7 Tema: Styrket efteruddannelse af skolens medarbejdere Arbejdsgruppens sammensætning: Birgit Svendsen, Else Thorup, Preben Huus, Jonna Uhre, Dorte Munck Jensen, Preben Hørsted, Dorte

Læs mere

Hvad er kompetenceudvikling?

Hvad er kompetenceudvikling? Hvad er kompetenceudvikling? 17.11.06 Kompetenceudvikling handler om at udvikle den enkelte medarbejders og personalegruppers kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden. Af Væksthus

Læs mere