Optælling af måger og terner på Anholt Henning Ettrup.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optælling af måger og terner på Anholt Henning Ettrup."

Transkript

1 Optælling af måger og terner på Anholt Henning Ettrup.

2 INDLEDNING Det er kendt, at der i Ørkenen på Anholt findes kolonier af ynglende store måger. Også terner yngler på øen. Der er dog ikke gennem mange år foretaget systematisk optælling af hverken måger eller terner. Det vil jeg med denne optælling forsøge at råde bod på. For at se, hvad der foreligger af oplysninger om de ynglende måger og terner fra Anholt, har jeg i forbindelse med optællingen foretaget et udtræk fra Dofbasen og søgt i litteraturen tilbage til omkring De seneste beskrevne systematiske optællinger af måger på Anholt er foretaget tilbage i 1970-erne (se Heide-Jørgensen 1979). Heide-Jørgensen optalte i 70-erne kolonierne efter "slavemetoden" ved eftersøgning af og afmærkning af hver enkelt rede for derved at få et ret præcist antal ynglepar (Heide-Jørgensen 1973). Det var dengang muligt at finde (alle?) reder, fordi disse langs kysten var anlagt i lave klitter i tuer af marehalm, midt i Ørkenen i græs-tuer samt i revling i fugtige områder med opvækst af træer og buske. Også Møller (1978) nævner specifikt tal for Sildemåge på øen. Herefter er der oplysninger om sporadiske optællinger eller givet skøn over antal ynglende par af de forskellige arter. Der er således i Dofbasen indtastet oplysninger fra Anholt om ynglende måger og terner fra og frem til i dag (Dværgterne dog fra 1981) (se tabel 1), om end der er store huller i oplysningerne. Nærværende optælling blev foretaget den juni Optællingen den 16. juni blev foretaget af kolonierne i Ørkenen langs nordkysten, mens optællingen den 17. juni var af kolonierne i den sydlige del af Ørkenen (se figur 1). Vejret den 16. juni var overskyet og blæsende fra VNV, men vurderes at være acceptabelt til optælling. Den følgende dag var solrig med let NV vind og optimal til optælling. Jeg fravalgte af tidsnød at foretage optælling i den sydvestlige del af Ørkenen, som jeg (fejlagtigt) vurderede var uden større antal måger. Det blev der dog rådet bod på, idet optællingen efterfølgende blev suppleret med oplysninger fra tællinger fra netop den sydvestlige del af Ørkenen foretaget af Carsten B. Olsen, der var på øen 24. juni for at mærke Svartbag. Yderligere er der suppleret med oplysninger fra den juli, hvor jeg sammen med Carsten var på ringmærkningstogt efter Sildemåge i godt vejr. METODE På grund af den voldsomme opvækst af Hybenrose og buske af især pil, som mågerne nu ofte placerer rederne i skjul af, er det ikke længere muligt at foretage samme præcise optælling som i 70- erne. Jeg valgte derfor at finde kolonierne og foretage optællingerne fra en klittop i nærheden, når fuglene var faldet nogenlunde til ro. Ved at tælle fuglene i luften, rugende fugle på rede samt par stående på jorden, vurderer jeg, at optællingen giver et rimeligt sikkert bestandsestimat i kolonien. Jeg har ikke foretaget eftersøgning af reder og unger. Det er dog gjort sporadisk i "Indien", for at få et indtryk af effekten af et naturplejeprojekt, hvor der er blevet foretaget fjernelse af Hybenroser i et forsøg på at genskabe klitheden.

3 Dato Nr. Lokalitet Par Par Par Par Par Par Par Sildemåge Sølvmåge Svartbag pull Stormmåge Havterne Fjordterne pull Dværgterne 0 Havnen (og kysten v. Flakket) juni 1 kysten n f. Pælebakke kysten ø f Pælebakke kysten nø f. Blåbjerg Blåbjerg 40 5 kysten ml Blåbjerg og Nordbakke kysten n f Nordbakke v Nordbakke 11 8 v. Storhøj v f. Fyret juni 10 midt på øen Jammerbak Jallerbakke Indien n f Indien Sælhøje ø f Sælhøje Totten juni *18 Porsemosen *19 Dværgkrukken *20 N.f. Hermannsgave *21 N.f Hermannsgave 20 *22 V. f. Hermannsgave SUM ** Tabel 1. Måger og Terner registreret den 16. og 17. juni samt 24. juni og juli 2017 i Ørkenen mv. *: Suppleret med data indsamlet 24. juni af Carsten B. Olsen samt den 12 juli i forbindelse med ringmærkning af måger. **Svartbag er vanskelig at få tal på, da de ligger meget spredt. Det reelle tal er højere end par. Et forsigtigt skøn er par. Den 16. juni stod der i blæsten 135 rastende fugle i blandet flok af Sildemåge, Sølvmåge og flest subad. Svartbag sydvest for Pælebakke (lok nr. 1). Mindst 3/4 af ternene på Totten (nr. 17) vurderet til at være Fjordterne. 2/3 af ternerne ved Storhøj (nr. 9) vurderet til at være Fjordterner.

4 Koloni af Sildemåge placeret i marehalm i Ørkenen.

5 RESULTATER Optællingerne viser, at mågerne findes i større og mindre kolonier, ofte bestående af flere arter, fordelt i store dele af Ørkenen. Fordelingen af kolonierne fremgår af kortet (figur 1), hvor numrene henviser til tabel 1. Kolonierne forekommer langs kysterne indenfor yderste klitrække - men ikke i den centrale del af ørkenen. Eneste undtagelse er de få Svartbage og Stormmåger midt på øen (nr. 10). Desuden findes enkelt-reder af Svartbag fordelt over det meste af Ørkenen. Foruden de store måger (Svartbag samt Sølv- og Sildemåger) findes også kolonier af Stormmåge (nr. 2 og 21) samt Fjord- og Havterne (nr. 8 og 17), mens der på Totten (nr. 17) også yngler Dværgterne. Figur 1. Fordeling af kolonier af måger og terner i Ørkenen på Anholt. Numrene henviser til tabel 1. Blå linie er optællerruten den 16. juni. violet linie er optællerruten den 17. juni og den gule er ruten gået den 12. juli. Sølv- og Sildemåge er relativt nemme at optælle, da de yngler i tætte kolonier, mens Svartbagene yngler mere spredt, men ofte i udkanten af kolonierne af Sølv- og Sildemåge. Stormmågen findes mere spredt end Sølv- og Sildemågen, og i mindre antal. ARTSGENNEMGANG Sildemåge Larus fuscus Der blev i alt optalt par sildemåger fordelt på 13 kolonier fordelt langs kysten i det meste af Ørkenen (se tabel 1). Kun én koloni lå ikke ved kysten (nr. 4). Arten er den talrigest ynglende måge på Anholt. Kolonierne var placeret både i tuer af Marehalm, under pilebuske og under Rynket Rose. Kun hvor der var foretaget fjernelse af Rynket Rose, var rederne placeret frit i sandet eller på urter.

6 Koloniernes størrelse lå generelt på omkring par, undtaget er nr. 9 nær Fyret med 16 par og nr. 22 ved Hermannsgave med 2 par. Af antal indrapporterede ynglepar af Sildemåge, som er indtastet i Dofbasen, ser det ud til, at bestanden toppede i første halvdel af 1990-erne med ynglepar (figur 2 og bilag 1a), hvorefter der har skete en voldsom nedgang i ynglebestanden midt i 1990-erne. Det er dog usikkert hvor hurtig nedgangen skete, da der kun foreligger få og sporadiske oplysninger/tællinger fra perioden efter Disse tal tyder på, at der siden har ynglet i størrelsesordenen par. Set i forhold til de knap 600 par, som optællingen i 2017 viste, må det anses for, at oplysningerne i Dofbasen om bestandsstørrelsen har været en underestimering af den reelle bestands størrelse. Sildemåge Larus fuscus Max antal ynglepar Max. antal Denne optælling År Figur 2. Maksimale antal ynglepar af Sildemåge på Anholt, indtastet i Dofbasen (sort) og optalt i denne undersøgelse (hvid). Sølvmåge Larus argentatus Der blev optalt i alt par Sølvåger, eller 1/3 af antallet af Sildemåger (tabel 1). De fleste kolonier ligger i tilknytning til Sildemågernes kolonier. Undtaget er kolonien ved Hermannsgave (nr. 22) som er den største (40 par) og Dværgkrukken (nr. 19). Kolonierne er næsten alle mindre end Sildemågekolonierne. Ses på antallet af indrapporteringer, som er foretaget til Dofbasen (figur 3 og bilag 1b), kan det se ud som om, der også skete en nedgang, omend mindre end hos Sildemåger, i bestanden af Sølvmåge efter midten af 1990-erne, hvor bestanden toppede med 250 par. Men ligesom hos Sildemåge er der fra 1995 og den efterfølgende periode kun få og sporadiske yngletal indtastet i Dofbasen, som tyder på et antal på op til 120 par. Fra 2016 foreligger dog oplysning om ynglepar, hvilket stemmer fint overens med det i 2017 optalte antal.

7 Sølvmåge Larus argentatus Antal par max Denne unders. Max antal ynglepar År Figur 3. Maksimale antal ynglepar af Sølvmåge på Anholt, indtastet i Dofbasen (sort) og optalt i denne undersøgelse (hvid). Svartbag Larus marinus Der er optalt i alt par Svartbag (tabel 1). Det er vanskeligt at få et præcist antal, da de yngler meget spredt. De har dog ofte rede i kanten af kolonierne med andre måger, eller i "løse" kolonier. Ofte er reden blot en fordybning i sandet eller i en lyngtue. Det faktiske antal vurderes - ud fra antal sete fugle - derfor at være højere end det optalte antal, formentligt par. Af oplysninger om ynglepar indtastet i Dofbasen, ser det ud som om arten har være stabil i en længere periode på øen (figur 4, bilag 1c). Måske har der været en nedgang i bestanden i perioden , men der foreligger for få og sporadiske oplysninger fra perioden til at man kan dokumentere udviklingen.

8 Svartbag Larus marinus Antal par max Denne unders. Max antal ynglepar År Figur 4. Maksimale antal ynglepar af Svartbag på Anholt, indtastet i Dofbasen (sort) og optalt i denne undersøgelse (hvid). Stormmåge Larus canus Også Stormmågen yngler på Anholt, selv om der kun er lidt ekstensivt landbrug på øen. Der er optalt par, men et er vanskeligt at få et præcist antal, da den yngler i småkolonier eller enkeltvis spredt i Ørkenen, men der er næppe mere end par. Den største koloni findes på sydøen (nr.21, tabel 1) med ca. 20 par. Bestanden af Stormmåge ser ud til at have været stabil i perioden fra midt 1980-erne og til midt 1990-erne med omkring 60 ynglepar (figur 5 og bilag 1d). Herefter foreligger kun tre oplysning i Dofbasen (seneste fra 2001, bilag 1d), hvorfor der ikke på den baggrund kan siges noget bestandsstørrelse eller udvikling i perioden. Det må dog formodes, at den har været ynglefugl i hele perioden. 70 Stormmåge Larus Canus Antal par max Denne unders. 60 Max antal ynglepar År Figur 5. Maksimale antal ynglepar af Stormmåge på Anholt, indtastet i Dofbasen (sort) og optalt i denne undersøgelse (hvid).

9 Hættemåge Chroicocephalus ridibundus Hættemågen yngler ikke længere på Anholt efter ophør af landbrugsdrift på øen. Men den har i en periode frem til ca ynglet fåtalligt i Flakket (Heide-Jørgensen 1979) inden det groede til, samt i Ørkenen med op til omkring 20 par (bilag 1e). Dværgterne Sternula albifrons Dværgternen har en af sine få faste ynglesteder i Østjylland på Anholt. På Totten yngler den lille - men ret stabile bestand. Den er optalt til par (tabel 1). Det præcise antal er usikkert, da optællingen ikke skete under optimale forhold (stor afstand og varmeflimmer). Frem til midt i 90- erne har den ynglet med den største koloni på stranden ud for Flakket Men kombinationen af strandens nedbrydning samt øget færdsel af turister på stranden, har gjort, at den ikke længere har fred her - og derfor nu yngler sporadisk her. Af de foreliggende oplysninger i Dofbasen (figur 6 og bilag 2a), ser det ud som om bestanden over de seneste årtier har været stabil på par - omend meget svingende fra år til år. Der mangler dog generelt oplysninger i Dofbasen, om det er tilfældige registreringer eller totaloptællinger, som er indtastet. Som de fleste andre steder er Dværgternen også på Anholt truet af vores øgede færdsel på strandene. Ved Flakket har kombinationen af strandens nedbrydning samt øget færdsel af turister gjort, at den ikke længere har fred her - og derfor nu kun yngler sporadisk her. Det betyder, at den i dag er presset ud på den østligste lukkede del af øen. Den forsøger årligt (?) dog stadigt at etablere sig andre steder på kysten, men måtte i år opgive et forsøg på Skejnæs Hage på Sønderstrand (pers. med. Frank Svensson).

10 35 Dværgterne Sternula albifrons Antal par max Denne unders. 30 Max antal ynglepar År Figur 6. Maksimale antal ynglepar af Dværgterne på Anholt, indtastet i Dofbasen (sort) og optalt i denne undersøgelse (hvid). Fjordterne Sterna hirundo De foreliggende optællinger af Fjordterne og Havterne i Dofbasen giver nogle udfordringer. Det er to arter, som er vanskelige at skelne fra hinanden i felten og samtidig forekommer de i blandede kolonier. Mit indtryk er dog, at der forekommer væsentligt flere Fjordterner end Havterner. Jeg har vurderet fordelingen af de to arter og er kommet frem til at Fjordterne udgør hhv. 2/3 i kolonien i Ørkenen (nr. 8) og 3/4 i kolonien på Totten (nr. 17). Der er optalt par Fjordterner fordelt på 2 næsten lige store kolonier, én i Ørkenen (figur 1, nr. 8) og én på Totten (nr. 17, tabel 1). Hertil kommer 3 par på midtermolen i havnen. Ser man på indtastningerne i Dofbasen er der store huller i indrapporteringerne efter årtusindskiftet, ligesom der er store svingninger i antal indrapporterede ynglefugle (figur 7 og bilag 2b). Det kunne dog tyde på, at antallet af ynglefugle har været stigende siden årtusindskiftet. På samme måde som dværgternen lider Fjordternen under øget færdsel på stranden ved Flakket, hvor den ikke længere yngler samt formentlig også i ørkenen.

11 Hav- og Fjordterne Sterna paradiseae / S. hirundo Fjordterne Havterne Max antal ynglepar Figur 7. Maksimale antal ynglepar af Hav- (sort) og Fjordterne (hvid) på Anholt, indtastet i Dofbasen og optalt i denne undersøgelse År Havterne Sterna paradisaea Som nævnt under Fjordterne er antallet usikkert, da Havterne er vanskelig at skelne fra Fjordterne i felten. Der er optalt et antal på par hovedsageligt fordelt på de to samme kolonier som Fjordterne (nr. 8 og nr. 17). Der er dog også noteret 0-2 par ved Flakket og 2-3 par i Indien (tabel 1). stranden især ved Flakket (og måske også i ørkenen). Som for de øvrige arter er der store huller i oplysningerne i Dofbasen (Figur 7), og der foreligger ingen tal fra perioden (bilag 2c). Det er ud fra de foreliggende oplysninger ikke muligt at sige noget sikkert om bestandsudviklingen på øen, men den kunne formodes at have været stabil, omend svingende på omkring par. Den lider formentlig i lige så høj grad som de andre terner at den øgede trafik på Splitterne Sterna sandvicensis Yngler ikke på øen, men der foreligger oplysning om ét enkelt ynglepar i Ørkenen i Den ses dog ofte rastende på øen, således også 5 på Nordstrand 16/6 og 15 på Totten 17/6 i år. DISKUSSION Anholt er en vigtig ynglelokalitet for måger og terner. Mågerne yngler i Ørkenen hovedsageligt i et bælte langs nordkysten og sydkysten indenfor yderste klitrække, mens ternerne yngler på stranden samt i én koloni i Ørkenen. For at få et indtryk af bestandsudviklingen gennem de seneste årtier, er foretaget udtræk fra Dofbasen om antal ynglepar (og ynglefugle). Oplysningerne fremgår af bilag 1 (måger) og bilag 2 (terner). For de fleste arter, måske på nær Dværgterne, er der store huller i oplysningerne, især efter årtusindeskiftet, men for mågerne allerede fra midten af 1990-erne. Det er derfor vanskeligt at sige noget sikkert om bestandsudviklingen for de fleste arter.

12 Der foreligger dog enkelte oplysninger fra først i 1970-erne, som kan give en indikation på udviklingen. Antallet af Sildemåge lå i 1972 på 864 par og i 1973 på 732 par (Møller 1978) mens 784 par Heide-Jørgensen (1979) opgiver antallet i 1973 til 784 par. Antallet af Sølvmåge opgives i 1973 til 144 par, mens antallet af Svartbag ligger mellem 5-15 par årligt i perioden (Heide-Jørgensen 1979). Sammenlignes med tallene fra denne undersøgelse ser det ud som om bestanden af store måger toppede i første halvdel af 1990-erne, hvorefter der sker en generel nedgang (figur 8). Nedgangen dækker dog over, at det især er antallet af Sildemåge, som er stærkt reduceret siden midt i erne, mens antallet af Sølvmåge og Svartbag over perioden har været stabil, men formentlig svingende. I forhold til oplysningerne fra 1970-erne ser det ud til, at der har været en mindre nedgang i antallet af Sildemåge til 575 par, en mindre fremgang for Sølvmåge til omkring 190 par, mens Svartbag er gået markant frem til omkring 50 par (se tabel 1) Store måger Svartbag Sølvmåge Max antal ynglepar Sildemåge År Figur 8. Summeret maksimalt antal ynglepar af de store måger (Sildemåge, Sølvmåge og Svartbag). Årsagen til Sildemågens pludselige nedgang midt i 1990-erne er ukendt, men kan måske have noget at gøre med nedgang i adgang til føde. Sildemågen er en udpræget fiskespiser, og levede bl.a. i stort omfang af udsmid fra (mindre?) fiskebåde, hvis antal er blevet voldsomt reduceret. Ej heller den store fremgang for Svartbag siden 1970-erne foreligger der oplysninger om, men kan måske have noget at gøre med, ar den har etableret sig i perioden, hvor der var losseplads på øen. For ternerne ser det ud som om bestanden af Dværgterne har været stabil med meget svingende over perioden, mens bestanden af Havterne er øget jævnt (fordoblet?) siden midten af 1980-erne. Tilsvarende er bestanden af Fjordterne 10-doblet siden midtfirserne, måske med størst tilvækst de seneste 5-10 år (se figur 7). Sammenlignes med oplysninger fra 1970-erne ynglede den i et antal på par i perioden Fjordterne derimod ser ud til at være øget væsentligt i antal siden 1970-erne, hvor der i perioden er noteret par forskellige steder på øen. Havterne benævnes meget fåtallig med blot 2-5 ynglepar i perioden (Heide-Jørgensen 1979), hvilket er lavere end i dag. Ofte får øget turisme skyld for at påvirke de kolonirugende fugle negativt på grund af forstyrrelse. Det er også tilfældet på Anholt, selv om det ikke umiddelbart ses af tallene. Det er dog tydeligt, at

13 den stigende turisme på øen har betydet, at især ternerne på stranden bliver forstyrret af den øgede færdsel, men også mågerne i Ørkenen udsættes for mere forstyrrelse af gående. For ternerne har det betydet, at de er flyttet til uforstyrrede områder på det afspærrede Totten og afsides beliggende sted i Ørkenen, så de ikke forstyrres så ofte, og derved kan opretholde bestanden. Derimod har det betydet, at det traditionelle ynglested ved Flakket stort set er blevet opgivet, selv om både Dværgterne og Havterne næsten årligt forsøger sig her og andre steder på de populære strande dog uden resultat. Også mågerne udsættes for generende forstyrrelser, når turister bevæger sig gennem ørkenen. Det betyder, at mågerne forlader deres reder, hvorved æg og unger udsætte for øget prædation fra de andre måger. I forhold til kolonierne i 70-erne, som lå mere åbent mellem græstuer, så er mange af rederne af Sølv- og Sildemåge i dag godt gemte mellem og i buske og roser. Måske har denne opvækst af buske og roser de senere år, modvirket effekten af forstyrrelsen, men viden om problematikken mangler. Naturpleje Norddjurs kommune har i foretaget pleje på Anholt med henblik på at begrænse udbredelsen af Hunde-/Hybenrose langs kysten af Ørkenen. Det har betydet, at der også er fjernet roser i nogle af mågekolonierne (desværre helt ind i april måned) langs Sønderstrand. Jeg forsøgte i forbindelse med optællingen at vurdere om der har været en effekt heraf på mågerne. På steder, hvor der var fjernet roser, var der sket opvækst af spredte urter, især Brandbæger, i det bare sand, som er efterladt efter rydningen af roser. I urterne havde nogle af mågerne etableret deres reder. Andre måger havde anlagt deres reder under eller i kanten af pilebuske. Det er ikke muligt at vurdere, om rydningerne har haft direkte negativ påvirkning på antallet af ynglepar, da der ikke foreligger præcise oplysninger om antal ynglepar fra kolonierne. For at få en idé om fjernelsen af roserne kan have en effekt på mågebestanden, blev der derfor foretaget en gennemgang af kolonien i Indien (nr. 13), hvor der både var arealer der var rydder for roser, og urørte arealer med lave pilebuske. En gennemgang viste, at der var større prædation af reder der lå forholdsvist åbent i områderne, hvor der var ryddet roser. Der fandtes mange præderede æg og unger, ligesom der var reder med blot ét æg. I modsætning hertil var 2-3 æg i de fleste reder under pilebuskene. Her blev også kun fundet få præderede æg.

14 Noget tyder således på, at rydningen af roser har haft indflydelse på mågernes ynglesucces. Om det på sigt vil påvirke bestanden af måger på grund af lavere ungeproduktioner uvist. Måske er effekten midlertidig, da det må forventes at der i løbet af en kortere årrække vil indfinde sig vegetation i form af småbuske som pil og porse samt græsser, som igen gør det muligt for mågerne at finde tilstrækkelig beskyttelse for reder og unger. TAK DOF-Østjylland takkes for økonomisk støtte til finansiering af optællingsturen. Ligeledes tak til Carsten Olsen for oplysninger samt selskab på anden del af turen. LITTERATUR Heide-Jørgensen, M. 1973: Mågekolonierne på Anholt. Søravnen, : Heide-Jørgensen, M. 1979: Status over ynglefugle og oversomrende fugle på Anholt Flora og Fauna : Møller, A. P. 1978: Mågernes Larinae yngleudbredelse, bestandsstørrelse og ændringer i Danmark, med supplerende oplysninger om forholdene i det øvrige Europa. DOFT 72:

15 BILAG 1, Måger År Lokalitet Antal par min Antal par max 1973 Ørkenen Ørkenen 732 Note Pape Møller 1978 Pape Møller Ørkenen Ørkenen Ørkenen Ørkenen Ørkenen Ørkenen Porsemosen Anholt Anholt Ørkenen Ørkenen Ørkenen Ørkenen Ørkenen Totaltælling 2014 Ørkenen Ørkenen Ørkenen Denne optælling Antal par min Antal par max År Lokalitet 1986 Ørkenen Ørkenen Ørkenen Anholt Ørkenen Ørkenen Ørkenen Porsemosen Anholt Anholt Ørkenen Ørkenen Ørkenen Ørkenen Ørkenen b: Antal ynglepar af Sølvmåge indtastet i DOF-basen. 1a: Antal ynglepar af Sildemåge indtastet i DOF-basen.

16 Antal par min Antal par max År Lokalitet Ørkenen Ørkenen Ørkenen Ørkenen Ørkenen Ørkenen Anholt Anholt Ørkenen Ørkenen Ørkenen Ørkenen* *: Formentlig undervurderet 1c: Antal ynglepar af Svartbag indtastet i DOF-basen. År Lokalitet Antal par min Antal par max 1988 Ørkenen Ørkenen Ørkenen Ørkenen Ørkenen Porsemosen Ørkenen Kragebakke Ørkenen d: Antal ynglepar af Stormmåge indtastet i DOFbasen. Antal par min Antal par max År Lokalitet 1986 Ørkenen Ørkenen Ørkenen Ørkenen Flakket Ørkenen Anholt Anholt 0 1e: Antal ynglepar af Hættemåge indtastet i DOFbasen.

17 BILAG 2 Terner År Lokalitet Antal par min Antal par max År Lokalitet Antal par min Antal par max 1980 Flakket Totten Anholt 1 10 Nordstrand Anholt Flakket Anholt Anholt Flakket Anholt Totten 1 4 Ørkenen 1 1 Nordstrand Flakket Flakket Anholt Totten 2 3 Anholt Flakket Nordstrand Totten Anholt Totten Nordstrand Flakket Nordstrand Pakhusbugten 4 4 Sønderstrand 1 3 Flakket Totten 1 2 Sønderstrand 1 1 Flakket Totten Totten Totten Totten Totten Flakket a: Antal ynglepar af Dværgterne indtastet i DOF-basen. Nogle år foreligger flere tal fra samme lokalitet.

18 Fjordterne Havterne År Lokalitet Antal par min Antal par max År Lokalitet Antal par min Antal par max Totten Totten Ørkenen Ørkenen Havnen 3 3 Indien 2 3 Flakket Havnen 1 1 Nordstrand Nordstrand Totten Totten 5 10 Nordstrand Flakket Ørkenen 2 2 Totten 1 2 Flakket Anholt Ørkenen Totten Ørkenen 2 3 Flakket Totten 5 5 Ørkenen Ørkenen 4 6 Flakket Ørkenen Totten Flakket Flakket Nordstrand Nordstrand Nordstrand 2 6 Pakhusbugten Ørkenen Totten Ørkenen Anholt Nordstrand 2 2 Totten Anholt 5 10 Anholt 5 5 Anholt b (venstre): Antal ynglepar af Fjordterne indtastet i DOF-basen. Nogle år foreligger flere tal fra samme lokalitet. 2c (højre): Antal ynglepar af Havterne indtastet i DOF-basen. Nogle år foreligger flere tal fra samme lokalitet

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Vandfugle i Utterslev Mose

Vandfugle i Utterslev Mose Vandfugle i Utterslev Mose NOVANA 2006 Rapport udarbejdet af CB Vand & Miljø, november 2006. Konsulenter: Carsten Bjørn & Morten Wiuf Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG RESUMÉ...2 METODE...3 RESULTATER...4

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2013

Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2013 Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 6. november 2013 Ole Thorup & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2015

Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2015 Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2015 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 6. oktober 2015 Ole Thorup 1 & Karsten Laursen 2 1 Amphi Consult 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2015

Ynglefuglene på Tipperne 2015 Ynglefuglene på Tipperne 2015 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 10. september 2015 Ole Thorup 1 & Karsten Laursen 2 1 Amphi Consult 2 Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2014

Ynglefuglene på Tipperne 2014 Ynglefuglene på Tipperne 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. august 2014 Ole Thorup og Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 7 Redaktør:

Læs mere

Foto: Naturstyrelsen. Kort: ISBN nr

Foto: Naturstyrelsen. Kort: ISBN nr Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 4 Hirsholmene, havet vest for og Elling Ås udløb. Habitatområde nr. 4,

Læs mere

Titel: Overvågning af skestork Platalea leucorodia som ynglefugl

Titel: Overvågning af skestork Platalea leucorodia som ynglefugl Titel: Overvågning af skestork Platalea leucorodia som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Thomas Bregnballe & Thomas Eske Holm Aarhus Universitet TA henvisninger TA. nr.: Version: A106

Læs mere

Ynglefuglene på Sprogø i 2018

Ynglefuglene på Sprogø i 2018 Ynglefuglene på Sprogø i 2018 Tekst: Peter Pelle Clausen 2018 Naturkonsulent.dk Udarbejdet for Sund og Bælt A/S 1 Indhold Sammenfatning 3 Ynglepar, kystfugle 4 Oversigt over udviklingen i antallet af kystfugle

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. april 2013 Ole Thorup Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 23 til 28 Af Per Bomholt Foto: Bente Holm-Petersen Marts 27 Den Røde Glente ynglede i 28 spredt i ung moræne landskaberne i Danmark. Bestanden andrager ca. 7 registrerede

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

Titel: Overvågning af bramgås Branta leucopsis og Edderfugl (Somateria mollissima) som ynglefugl

Titel: Overvågning af bramgås Branta leucopsis og Edderfugl (Somateria mollissima) som ynglefugl Titel: Overvågning af bramgås Branta leucopsis og Edderfugl (Somateria mollissima) som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Thomas Eske Holm Aarhus Universitet TA henvisninger TA. nr.:

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2012

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2012 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2012 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde.

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde. Vestsjællandske subrariteter VI Af Lasse Braae I dette nummer er der fokus på skovens fugle, og valget er derfor faldet på nogle arter, der optræder som relativt fåtallige ynglefuglearter i de danske skove.

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2014

Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2014 Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2014 Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 3. november 2014 Ole Thorup 1 & Karsten Laursen 2 1 Amphi Consult 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Rørhøg Circus aeruginosus Art Census-område undersøgelse for Stigsnæs, Sydvestsjælland 1992 til 2009

Rørhøg Circus aeruginosus Art Census-område undersøgelse for Stigsnæs, Sydvestsjælland 1992 til 2009 09-013 RØRHØG CIRCUS AERUGINOSUS MARSH HARRIER ROHRWEIHE Rørhøg Circus aeruginosus Art Census-område undersøgelse for Stigsnæs, Sydvestsjælland 1992 til 2009 af Benth Micho Møller Indledning. Census-undersøgelse

Læs mere

Optælling af ynglefuglene i 2018 på øerne og kysterne af Odense Fjord viser dramatiske tilbagegange for en række karakteristiske kyst-fugle

Optælling af ynglefuglene i 2018 på øerne og kysterne af Odense Fjord viser dramatiske tilbagegange for en række karakteristiske kyst-fugle Optælling af ynglefuglene i 2018 på øerne og kysterne af Odense Fjord viser dramatiske tilbagegange for en række karakteristiske kyst-fugle Optælling af ynglefugle på øerne og langs kysterne af Odense

Læs mere

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur Knopsvane Knopsvane han i imponerepositur Videnskabeligt navn (Cygnus olor) Udbredelse: Knopsvanen er udbredt fra Irland i vest, gennem Vest og Mellemeuropa (indtil Alperne) til det vestlige Rusland, og

Læs mere

Titel: Overvågning af kystnære ternearter

Titel: Overvågning af kystnære ternearter Titel: Overvågning af kystnære ternearter Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Thomas Bregnballe & Thomas Eske Holm Aarhus Universitet TA henvisninger TA. nr.: Version: A181 1 Gyldig fra: 01.04.2017

Læs mere

Udgået 1. april 2017 og sammenskrevet. i Overvågning af kystnære ternearter TAA Indhold. Titel: Overvågning af fjordterne som ynglefugl

Udgået 1. april 2017 og sammenskrevet. i Overvågning af kystnære ternearter TAA Indhold. Titel: Overvågning af fjordterne som ynglefugl Titel: Overvågning af fjordterne som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Thomas Eske Holm, Stefan Pihl, Johnny Kahlert, Bjarne Søgaard & Thomas Bregnballe Aarhus Universitet TA henvisninger

Læs mere

Populations(bestands) dynamik

Populations(bestands) dynamik Populations(bestands) dynamik Fuglebestande er ikke statiske, men dynamiske størrelser der ændrer sig over tid, både cyklisk (årstidsbestemt), men i de fleste tilfælde også ændrer, sig alt efter om forholdene

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Titel: Overvågning af sortterne som ynglefugl

Titel: Overvågning af sortterne som ynglefugl Titel: Overvågning af sortterne som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Thomas Bregnballe & Thomas Eske Holm Aarhus Universitet TA. nr.: A154 Version: 2 Oprettet: 06.03.2017 Gyldig fra:

Læs mere

Rapportering af ynglefugle i DOFbasen Vejledning for artskoordinatorer og øvrige brugere af DOFbasen

Rapportering af ynglefugle i DOFbasen Vejledning for artskoordinatorer og øvrige brugere af DOFbasen Rapportering af ynglefugle i DOFbasen Vejledning for artskoordinatorer og øvrige brugere af DOFbasen I starten af 2009 blev en forbedret onlineversion af DOFbasen taget i brug. Der optræder nu følgende

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

Ynglefugle på Tipperne 2013

Ynglefugle på Tipperne 2013 Ynglefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 12. november 2013 Ole Thorup & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 7 Redaktør:

Læs mere

Ynglefugle på Tipperne 2012

Ynglefugle på Tipperne 2012 Ynglefugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. oktober 2012 Ole Thorup Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 7 Redaktør:

Læs mere

Titel: Overvågning af tinksmed Tringa glareola som ynglefugl

Titel: Overvågning af tinksmed Tringa glareola som ynglefugl Titel: Overvågning af tinksmed Tringa glareola som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Thomas Eske Holm & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA henvisninger TA. nr.: A139 Version: 2 Oprettet:

Læs mere

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente er nok den flotteste rovfugl i den danske fauna, og tilmed en art i fremgang. Arten findes kun i Europa, og vi har derfor en ekstra forpligtigelse til

Læs mere

A131 Overvågning af klyde som ynglefugl Versionsnummer: 2

A131 Overvågning af klyde som ynglefugl Versionsnummer: 2 Titel: Overvågning af klyde som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Thomas Bregnballe & Thomas Eske Holm Aarhus Universitet TA henvisninger TA. nr.: Version: A131 2 Gyldig fra: 01.04.2017

Læs mere

Titel: Overvågning af klyde Recurvirostra avosetta som ynglefugl

Titel: Overvågning af klyde Recurvirostra avosetta som ynglefugl Titel: Overvågning af klyde Recurvirostra avosetta som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Thomas Eske Holm, Stefan Pihl, Johnny Kahlert, Bjarne Søgaard & Thomas Bregnballe Aarhus Universitet

Læs mere

Titel: Overvågning af engsnare Crex crex som ynglefugl

Titel: Overvågning af engsnare Crex crex som ynglefugl Titel: Overvågning af engsnare Crex crex som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Thomas Eske Holm Aarhus Universitet TA henvisninger TA. nr.: A127 Version: 1 Oprettet: 27.02.2017 Gyldig

Læs mere

FUGLE I FRIT FALD EN UNDERSØGELSE AF MENNESKELIGE FORSTYRRELSER PÅ KOLONIRUGENDE KYSTFUGLE.

FUGLE I FRIT FALD EN UNDERSØGELSE AF MENNESKELIGE FORSTYRRELSER PÅ KOLONIRUGENDE KYSTFUGLE. FUGLE I FRIT FALD EN UNDERSØGELSE AF MENNESKELIGE FORSTYRRELSER PÅ KOLONIRUGENDE KYSTFUGLE. Speciale Biologi Gitte Høj Jensen 1. februar 21 Internt projekt på Biologisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

Kystfugle i Det Sydfynske Øhav 2009

Kystfugle i Det Sydfynske Øhav 2009 Kystfugle i Det Sydfynske Øhav 2009 Rapport til Nationalparkundersøgelsen Det Sydfynske Øhav af Rasmus Bisschop-Larsen Datablad: Titel: Kystfugle i Det Sydfynske Øhav 2009 Forfatter Billeder Udarbejdet

Læs mere

af Ole Thorup Ynglefugle i Vadehavet 2005 Danmarks Miljøundersøgelser Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet

af Ole Thorup Ynglefugle i Vadehavet 2005 Danmarks Miljøundersøgelser Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet Ynglefugle i Vadehavet 2005 af Ole Thorup Danmark overvåger sammen med Holland og Tyskland en række ynglende vandfugle i Vadehavet. Ynglefuglene optælles efter et fælles optællingsprogram i de tre lande,

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T . Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Ynglefugle i Vadehavet 2004 Af Ole Thorup Danmark overvåger sammen med Holland og Tyskland en række ynglende vandfugle

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Teknik og Miljø Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Monitering af markfirben ved Næsby Strand i forbindelse med konsekvensvurdering af evt. etablering af dige Forsidefoto af Markfirben

Læs mere

Titel: Overvågning af plettet rørvagtel Porzana porzana som ynglefugl

Titel: Overvågning af plettet rørvagtel Porzana porzana som ynglefugl Titel: Overvågning af plettet rørvagtel Porzana porzana som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Thomas Eske Holm & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA henvisninger TA. nr.: A126 Version:

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Kolding Kommune Teknisk Forvaltning Miljø Natur og Vand Overvågning af Løvfrø, Kolding kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT

Læs mere

Resultater af overvågningen foretaget for Fugleværnsfonden. Henrik Haaning Nielsen, Avifauna Consult

Resultater af overvågningen foretaget for Fugleværnsfonden. Henrik Haaning Nielsen, Avifauna Consult Ynglefuglerapport Nyord Enge 2017 Resultater af overvågningen foretaget for Fugleværnsfonden. Henrik Haaning Nielsen, Avifauna Consult Indledning Fugleværnsfonden indgik i foråret 2017 en aftale med konsulentfirmaet

Læs mere

Overvågning af hvidbrystet præstekrave Charadrius alexandrinus som ynglefugl

Overvågning af hvidbrystet præstekrave Charadrius alexandrinus som ynglefugl Overvågning af hvidbrystet præstekrave Charadrius alexandrinus som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Thomas Bregnballe Aarhus Universitet TA henvisninger TA. nr.: Version: A132 3 Gyldig

Læs mere

Titel: Overvågning af rørdrum Botaurus stellaris som ynglefugl

Titel: Overvågning af rørdrum Botaurus stellaris som ynglefugl Titel: Overvågning af rørdrum Botaurus stellaris som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Thomas Eske Holm & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA henvisninger TA. nr.: A103 Version: 2

Læs mere

Danmarks ynglebestand af skarver i 2008

Danmarks ynglebestand af skarver i 2008 1 Danmarks ynglebestand af skarver i 2008 Af Thomas Bregnballe og Jörn Eskildsen Skarvkolonien i Stavns Fjord, Samsø foto Thomas Kjær Christensen. I 2008 var der 33.700 skarvreder i Danmark. Det er det

Læs mere

Det nye fugleatlas - følg med online. Atlas III - Dansk Ornitologisk Forening

Det nye fugleatlas - følg med online. Atlas III - Dansk Ornitologisk Forening Det nye fugleatlas - følg med online Atlas III - Dansk Ornitologisk Forening Fugleatlasset registrerer alle ynglefugle i hele Danmark Det nye fugleatlas (Atlas III) er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF)

Læs mere

Titel: Overvågning af isfugl Alcedo atthis som ynglefugl

Titel: Overvågning af isfugl Alcedo atthis som ynglefugl Titel: Overvågning af isfugl Alcedo atthis som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Thomas Eske Holm Aarhus Universitet TA henvisninger TA. nr.: A167 Version: 1 Oprettet: 21.02.2017 Gyldig

Læs mere

DMU, AU - Danmarks ynglebestand af skarver i 2007

DMU, AU - Danmarks ynglebestand af skarver i 2007 Page 1 of 6 Danmarks ynglebestand af skarver i 2007 Af Thomas Bregnballe & Jörn Eskildsen Skarv foto Florian Möllers I 2007 var der 35.261 skarvreder i Danmark. Det er det laveste antal i 15 år. Ud fra

Læs mere

Plejeplan for markfirben ved Solbjerggaard Ørredfiskeri, Strølille

Plejeplan for markfirben ved Solbjerggaard Ørredfiskeri, Strølille Plejeplan for markfirben ved Solbjerggaard Ørredfiskeri, Strølille Markfirben-han, Solbjerggaard Ørredfiskeri, 2013. Foto: Peer Ravn Naturteamet, By og Miljø Hillerød Kommune, 2014 Plejeplan udformet af

Læs mere

Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler

Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Natura 2000-område: 143 0 Sandbanker med lavvandet vedvarende Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status dække af havvand Næringsstofbelastning

Læs mere

Eftersøgning af stor vandsalamander i et område ved Græse, Frederikssund Kommune

Eftersøgning af stor vandsalamander i et område ved Græse, Frederikssund Kommune Eftersøgning af stor vandsalamander i et område ved Græse, Frederikssund Kommune Feltarbejdet blev udført d. 26. september 2018 kl. 9.30 16:30. Udført af biolog Morten Vincents for Dansk Bioconsult ApS.

Læs mere

den af kortnæbbet gås, og fuglene flyver sydpå fra Danmark når det sætter ind med længerevarende frost og sne.

den af kortnæbbet gås, og fuglene flyver sydpå fra Danmark når det sætter ind med længerevarende frost og sne. Figur 10. Antal og fordeling af kortnæbbet gås ved midvintertællingen i Figure 10. Numbers and distribution of pink-footed goose during the mid-winter survey in den af kortnæbbet gås, og fuglene flyver

Læs mere

Titel: Overvågning af natravn Caprimulgus europaeus som ynglefugl

Titel: Overvågning af natravn Caprimulgus europaeus som ynglefugl Titel: Overvågning af natravn Caprimulgus europaeus som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Thomas Eske Holm Aarhus Universitet TA henvisninger TA. nr.: A166 Version: 1 Oprettet: 26.02.2017

Læs mere

Statistik for indtastninger af observationer og ynglepar 2012 (pr. 20. Januar 2013)

Statistik for indtastninger af observationer og ynglepar 2012 (pr. 20. Januar 2013) Ynglefugle-registreringer i DOFbasen et Columbusæg? De fleste fuglekiggere om ikke alle - er efterhånden godt bekendt med DOFbasen, som et unikt indsamlingsværktøj af data om forekomsten af de danske fugle.

Læs mere

Ynglefugle i Vadehavet

Ynglefugle i Vadehavet AARHUS UNIVERSITET Ynglefugle i Vadehavet DCE, INSTITUT FOR BIOSCIENCE VADEHAVSFORSKNING 13. APRIL 2016 hvilken viden samles og hvordan bruges den? Eigil Ødegaard AARHUS UNIVERSITET DCE, INSTITUT FOR BIOSCIENCE

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Menneskelige aktiviteter vs. strandrugende ynglefugle. Ulf M. Berthelsen

Menneskelige aktiviteter vs. strandrugende ynglefugle. Ulf M. Berthelsen Ulf M. Berthelsen Dværgterne (Sternula albifrons) Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus) Overvågning / ringmærkning af dværgterne (Sternula albifrons) Egne projektområder 1974-1979 1974-1979

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Kaspisk Måge Larus cachinnans - Forekomst ved Blåvandshuk 2. halvår med særlig fokus på 2017

Kaspisk Måge Larus cachinnans - Forekomst ved Blåvandshuk 2. halvår med særlig fokus på 2017 Af: Henrik Knudsen Kaspisk Måge Larus cachinnans - Forekomst ved Blåvandshuk 2. halvår 2000-2017 med særlig fokus på 2017 Kaspisk Måges gennemtrængende kald høres nu regelmæssigt på Hukket. Blåvand 14.

Læs mere

Udvidelse af det Nationale Testcenter for Vindmøller i Østerild

Udvidelse af det Nationale Testcenter for Vindmøller i Østerild Udvidelse af det Nationale Testcenter for Vindmøller i Østerild Projektbeskrivelse 9 standpladser (2 nye) Max højde 330 m (+ 80) 2 yderste dog fortsat max 250 m Ny offentlig adgangsvej Yderligere skovrydning

Læs mere

Ynglefugle i Vadehavet 2007

Ynglefugle i Vadehavet 2007 Ynglefugle i Vadehavet 2007 af Ole Thorup Danmark overvåger sammen med Holland og Tyskland en række ynglende vandfugle i Vadehavet (Hälterlein m. fl. 1995). Hvert femte år foretages en komplet optælling

Læs mere

Titel: Overvågning af hjejle Pluvialis apricaria som ynglefugl

Titel: Overvågning af hjejle Pluvialis apricaria som ynglefugl Titel: Overvågning af hjejle Pluvialis apricaria som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Thomas Eske Holm & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA henvisninger TA. nr.: A133 Version: 2

Læs mere

Resultater af overvågningen foretaget for Fugleværnsfonden. Henrik Haaning Nielsen, Avifauna Consult

Resultater af overvågningen foretaget for Fugleværnsfonden. Henrik Haaning Nielsen, Avifauna Consult Ynglefuglerapport Nyord Enge 2018 Resultater af overvågningen foretaget for Fugleværnsfonden. Henrik Haaning Nielsen, Avifauna Consult Indledning Fugleværnsfonden indgik i foråret 2018 en aftale med konsulentfirmaet

Læs mere

Titel: Overvågning af hedelærke Lullula arborea som ynglefugl

Titel: Overvågning af hedelærke Lullula arborea som ynglefugl Titel: Overvågning af hedelærke Lullula arborea som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Thomas Eske Holm Aarhus Universitet TA henvisninger TA. nr.: A175 Version: 1 Oprettet: 14.02.2018

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2017

Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2017 Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2017 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 5. december 2017 Ole Thorup 1 & Thomas Bregnballe 2 1 Amphi Consult 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

FAGRAPPORT. August 2010 ... Optælling af edderfugle i Limfjorden april 2010

FAGRAPPORT. August 2010 ... Optælling af edderfugle i Limfjorden april 2010 FAGRAPPORT August 2010... Optælling af edderfugle i Limfjorden april 2010 Indhold Optælling af edderfugle i Limfjorden - april 2010... 1 Indledning... 3 Konklusion... 4 Metode... 5 Områderneoversigt...

Læs mere

Naturpleje og Invasive planter på Anholt:

Naturpleje og Invasive planter på Anholt: Naturpleje og Invasive planter på Anholt: Tanker omkring naturpleje og invasive planter på Anholt. Skrevet af: Steffen Kjeldgaard Ørkenvej 8 8592 Anholt E-mail: info@anholtpil.dk Marts 2008. Oplysningerne

Læs mere

Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode

Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode Sagsnr. 01.05.18-P17-1-16 Dato 1-9-2016 Sagsbehandler Sofia Mulla Kølmel Bilag om indsatser der er gennemført i Natura 2000, 1. planperiode 2010-15 og forslag til nye indsatser efter 2. planperiode 2016-21.

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Plejeplan for markfirben ved Isterødvej/Jespersvej

Plejeplan for markfirben ved Isterødvej/Jespersvej Plejeplan for markfirben ved Isterødvej/Jespersvej Markfirben-han, 2014. Foto: Peer Ravn Naturteamet, By og Miljø Hillerød Kommune, 2014 Plejeplan udformet af Amphi-Consult v. Peer Ravn Formål: Formålet

Læs mere

De store vingesus. - anvisninger på, hvordan vi kan fremme havørnebestanden i Danmark

De store vingesus. - anvisninger på, hvordan vi kan fremme havørnebestanden i Danmark De store vingesus - anvisninger på, hvordan vi kan fremme havørnebestanden i Danmark Flere havørne yngler i Danmark Havørnen er en majestætisk flyver. Som Europas største rovfugl og sidste led i fødekæden

Læs mere

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling 01-10- 2012 Frederikshavn Kommune/Natur Sagsbehandler: sili Administrative

Læs mere

Sølvmåger i Aarhus 2012

Sølvmåger i Aarhus 2012 Sølvmåger i Aarhus 2012 Udarbejdet for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Tekst og fotos: Sussie Pagh, FO-Aarhus Side 1 af 14 I: Resumé II: Indledning III: Formål IV: Kortlægning af ynglende måger på hustagene

Læs mere

Spændende Måger - Klintholm Havn i november

Spændende Måger - Klintholm Havn i november Tekst og fotos: Per Schiermacker-Hansen Spændende Måger - Klintholm Havn i november Sydlige, milde vinde de sidste dage af oktober og første halvdel af november bragte en del sjove måger til Klintholm

Læs mere

NOTAT. vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV)

NOTAT. vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 66 Habitatområde H59 og Fuglebeskyttelsesområde F41 Stadil og Vest Stadil Fjord Udkast

Læs mere

Feltkendetegn for terner (yngledragter)

Feltkendetegn for terner (yngledragter) Feltkendetegn for terner (yngledragter) Nogle af ternerne kan være vanskelige at skelne fra hinanden. I det følgende beskrives de væsentligste kendetegn og hints til artsadskillelse. Overordnet set deler

Læs mere

Titel: Overvågning af sydlig blåhals Luscinia svecica cyanecula som ynglefugl

Titel: Overvågning af sydlig blåhals Luscinia svecica cyanecula som ynglefugl Titel: Overvågning af sydlig blåhals Luscinia svecica cyanecula som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Thomas Eske Holm Aarhus Universitet TA henvisninger TA. nr.: A177 Version: 1 Oprettet:

Læs mere

Titel: Overvågning af rørdrum Botaurus stellaris som ynglefugl

Titel: Overvågning af rørdrum Botaurus stellaris som ynglefugl Titel: Overvågning af rørdrum Botaurus stellaris som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Thomas Eske Holm, Stefan Pihl, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA henvisninger

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2016

Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2016 Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2016 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 26. oktober 2016 Ole Thorup 1 & Thomas Bregnballe 2 1 Amphi Consult 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

PARKERINGSTÆLLING I ALBERTSLUND MIDTBY

PARKERINGSTÆLLING I ALBERTSLUND MIDTBY JUNI 2017 ALBERTSLUND KOMMUNE PARKERINGSTÆLLING I ALBERTSLUND MIDTBY NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2017 ALBERTSLUND

Læs mere

Rydning og hegning af Avernakke, Fejø

Rydning og hegning af Avernakke, Fejø Rydning og hegning af Avernakke, Fejø Afsluttende rapport for projekt 32313-G-13-200M-0089 Gennemført i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen, Avernakke Lodsejerforening og Fejø Frilandskvæg Projektperioden

Læs mere

GRIBSKOVOMRÅDET YNGLEFUGLE 2018

GRIBSKOVOMRÅDET YNGLEFUGLE 2018 GRIBSKOVOMRÅDET YNGLEFUGLE 18 Natura -område nr. 133 Af Per Ekberg, Caretakeransvarlig for Gribskov Figur 1 Rivaliserende sortspætter. Foto Per Ekberg Indholdsfortegnelse Gribskovområdet... 3 Indledning...

Læs mere

Plejeplan for markfirben ved Isterødvej/Kildevej

Plejeplan for markfirben ved Isterødvej/Kildevej Plejeplan for markfirben ved Isterødvej/Kildevej Markfirben-han, 2013. Foto: Peer Ravn Naturteamet, By og Miljø Hillerød Kommune, 2014 Plejeplan udformet af Amphi-Consult v. Peer Ravn Formål: Formålet

Læs mere

Overvågning af Mygblomst i 2004 2006 i Storstrøms Amt

Overvågning af Mygblomst i 2004 2006 i Storstrøms Amt Overvågning af Mygblomst i 2004 2006 i Storstrøms Amt ARBEJDSDOKUMENT FELTARBEJDE OG AFRAPPORTERING: AGLAJA 2006 Overvågning af Mygblomst i 2004 2006 i Storstrøms Amt Overvågning af Mygblomst i 2004-2006

Læs mere

Arbejdsplan for Krebseklovandhullet Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune. Arbejdsplan for Krebseklovandhullet

Arbejdsplan for Krebseklovandhullet Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune. Arbejdsplan for Krebseklovandhullet Hørsholm Kommune Arbejdsplan for Krebseklovandhullet April 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 2. INDSATS... 5 2.1 Formål... 5 2.2 Levested for grøn mosaikguldsmed...

Læs mere

Rapport om optælling af Skarver vha. drone i Stavns Fjord 12. maj 2016.

Rapport om optælling af Skarver vha. drone i Stavns Fjord 12. maj 2016. Rapport om optælling af Skarver vha. drone i Stavns Fjord 12. maj 2016. Udarbejdet af Lars Maltha Rasmussen Tidal Consult CVR 37390054 Trafikstyrelsens droneregistrerings nr. B-201 Strandvejen 87A, 2100

Læs mere

Atlas III. Vejledning til feltundersøgelserne. Dansk Ornitologisk Forening 2013 Revideret udgave august 2015

Atlas III. Vejledning til feltundersøgelserne. Dansk Ornitologisk Forening 2013 Revideret udgave august 2015 Atlas III Vejledning til feltundersøgelserne Fotograf: Ulrik Bruun Dansk Ornitologisk Forening 2013 Revideret udgave august 2015 Dansk Ornitologisk Forening Vesterbrogade 140 1620 København V Tlf. 33 28

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2016

Ynglefuglene på Tipperne 2016 Ynglefuglene på Tipperne 2016 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 25. august 2016 Ole Thorup 1 & Thomas Bregnballe 2 1 Amphi Consult 2 Institut for Bioscience Rekvirent: Styrelsen

Læs mere

Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm.

Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm. Landsdækkende Midvintertælling 2016 Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm. I vinteren 2015/16 skal der laves en landsdækkende optælling af overvintrende

Læs mere

Rastende måger og terner på Tipperne

Rastende måger og terner på Tipperne Rastende måger og terner på Tipperne 1929-2015 Hans Meltofte & Ole Amstrup (With a summary in English: Phenology and trends in staging gulls and terns on Tipperne Reserve, western Denmark, 1929-2015) Indledning

Læs mere

Skema nr. Lokaliteter Kommune

Skema nr. Lokaliteter Kommune BILAG Skema nr. Lokaliteter Kommune 1 Hesteholmene Lejre 2 Ringøen Roskilde 3 Sivholm Lejre 4 Elleore Roskilde 5 Blak Frederikssund 6 Ægholm Frederikssund 7 Langholm L Lejre 8 Hyldeholm L Lejre 9 Skovholmene

Læs mere

Musvågetræk ved Falsterbo i perioden Årligt gennemsnit (13693 de seneste 10 år)

Musvågetræk ved Falsterbo i perioden Årligt gennemsnit (13693 de seneste 10 år) Løbende 10 års gennemsnit Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Musvågetræk ved Falsterbo i perioden 1973-2016 Årligt gennemsnit 11922 (13693 de seneste 10 år) 23512 10635 17165 5877 7958 13693 8985 7568 10555

Læs mere

Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes.

Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes. Dette er en vejledning til hvordan nye skarvkolonier oprettes og hvordan resultater fra optællinger af kolonier indtastes. De tre trin Trin 1 Opret ny bruger Som optæller af skarvkolonier får du her mulighed

Læs mere

Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012

Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012 Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012 3. udgave 23. november 2012 Udført af: Per Klit Christensen og Niels Damm AMPHI Consult er et landsdækkende konsulentfirma der arbejder med rådgivning og planlægning

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

Løvfrøforekomster i Fredericia Kommune 2017

Løvfrøforekomster i Fredericia Kommune 2017 Løvfrøforekomster i Fredericia Kommune 2017 Fredericia Kommune Trafik & Natur 2017 Rapport udfærdiget af: Amphi-Consult v. Peer Ravn Løvfrøforekomster i Fredericia Kommune, 2017 Moniteringen er gennemført

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere