Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder"

Transkript

1 VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet Horsens Telefon: Telefax: www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.: P23 Sagsnr.: Initialer: SR/CK Kvalitetsstandard for 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder Godkendt af Byrådet den 26. maj 2009

2 Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Indledning: Efter 139 i Lov om Socialservice har Velfærdsministeren fastsat, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde kvalitetsstandard for tilbud efter Servicelovens 109. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en kvalitetsstandard, som dækker hele området. Kvalitetsstandarden skal indeholde en samlet information til borgerne om de tilbud og ydelser, borgerne modtager under ophold på krisecenter i Horsens Kommune. Horsens Kommunes kvalitetsstandard skal gøres alment tilgængelig for borgerne, og skal desuden revideres mindst hvert andet år. Foruden den generelle kvalitetsstandard skal Kommunalbestyrelsen sørge for, at Horsens Krisecenter informerer borgerne om centrets serviceniveau i egen servicedeklaration. Dette vil ske ved at kvalitetsstandarden gøres offentligt tilgængelig via Horsens Kommunes hjemmeside, og ved at de relevante medarbejdere i Horsens Kommune oplyser borgerne om tilbuddet. Den generelle kvalitetsstandard er udarbejdet i dialog med Horsens Krisecenter og Horsens Kommune. Region Midtjylland driver krisecentertilbuddet i Horsens indtil udgangen af Kvalitetsstandarden er drøftet ved et høringsmøde med nuværende og tidligere brugerne fra Horsens Krisecenter. Indhold i kvalitetsstandarden På baggrund af bekendtgørelsen om kvalitetsstandard for krisecentre indeholder kvalitetsstandarden en beskrivelse af følgende punkter: 1. Antal pladser og fysiske rammer 2. Den overordnede målsætning for krisecentertilbuddets virksomhed 3. Ydelser og tilbud, der tilbydes kvinder og børn på krisecenter 4. Opholds- og kostbetaling for kvinder og børn, der opholder sig på Horsens Krisecenter 5. Procedure for henvendelse og ophold 6. Fællesfaciliteter på krisecentrene 7. Personalepolitik, herunder målsætning for kompetenceniveau og efteruddannelse 8. Den fremtidige indsats 9. Værdier og normer 10. Brugerindflydelse og beboerråd 11. Klager og klageadgang 2

3 Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service 1. Antal pladser og fysiske rammer Pr. 1. januar 2009 er der i Horsens Kommune pladser til voldstruede og voldsramte kvinder og deres børn. Tilbuddet drives frem til udgangen af 2009 af Region Midtjylland efter driftsoverenskomst mellem Region Midtjylland og den selvejende institution Horsens Krisecenter. I krisecentertilbuddet tilbydes kvinderne enkeltværelser af varierende størrelse. Værelserne forsøges fordelt efter behov herunder, antallet af børn. Værelserne er møbleret og det skal tilstræbes, at der som minimum er seng, skrivebord med stol og garderobeskab. Alle værelser kan aflåses med en nøgle, der kun passer til det pågældende værelse. Bad og toilet forefindes på gangen. Der er adgang til køkken med mulighed for madlavning og fælles spisning. Der er fælles stue med tv og legeværelse med legetøj til mindre børn og opholdsrum med aktivitetsmuligheder for større børn. Der skal være adgang til vaskemaskine, tørretumbler og telefon mod betaling. Der er internetadgang uden betaling. Der er adgang til en lukket gårdhave med havemøbler, grill og legefaciliteter. Det er ikke tilladt at ryge indendørs på krisecenteret. Krisecenteret er altid låst og man har kun adgang via dørtelefon. Desuden er der altid personale eller frivillige tilstede på krisecenteret. Det er ikke muligt for personer uden for krisecenteret at få oplyst, hvem der bor på krisecenteret. Tidligere ægtefælde eller samlever har ikke ret til adgang. Endelig skal der på krisecenteret være mødefaciliteter til de frivillige og ansatte medarbejdere, samt soverum og toilet/badefaciliteter. Krisecenteret er ikke tilgængeligt for kvinder i kørestol. Handicappede kvinder henvises til krisecentre der er specielt velegnede til at modtage handicappede borgere. 2. Den overordnede målsætning for krisecenter-tilbuddets virksomhed Kvindekrisecentertilbuddet i Horsens Kommune giver et midlertidigt sikkert ophold til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold. Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte efter hjælp til selvhjælpsprincippet. Optagelse i boformen kan ske anonymt ved egen henvendelse eller ved henvisning fra offentlige myndigheder. Lederen træffer afgørelse om optagelse jf. Servicelovens 109. I Horsens Kommune er der udarbejdet visioner og målsætninger på Voksenområdet, herunder også området for udsatte voksne herunder misbrugere og hjemløse. Begrebet udsatte voksne dækker også voldsramte kvinder. Vision Alle borgere uanset funktionstab lever et liv så nær det normale som muligt med deltagelse i samfundslivet. De mest udsatte og borgere med stort behov tilbydes støtte og hjælp i nærmiljøet. Der tages udgangspunkt i det enkelte menneskes ressourcer og behov og den enkeltes ret til at træffe beslutning i eget liv. Borgere der svækkes fysisk, psykisk og mentalt oplever værdighed og trygge rammer for fortsat livskvalitet. Målsætninger 3

4 Indsatsen på voksenområdet i Horsens Kommune har således til formål: At forebygge at problemerne for den enkelte forværres. At forbedre den enkeltes sociale og personlige funktioner samt udviklingsmuligheder. At forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje. At yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger mv. eller i botilbud efter denne lov. 3. Ydelser og tilbud der tilbydes kvinder og børn på krisecenter Udgangspunktet for den hjælp, der tilbydes i krisecentertilbuddet i Horsens Kommune, er hjælp til selvhjælp. Der er således ikke tale om behandling hverken af kvinderne eller deres børn. Umiddelbart efter indflytning skal kvinden tilbydes en individuel samtale med en socialfaglig medarbejder på krisecenteret. Formålet med denne samtale er at afdække kvindens behov for hjælp herunder formidle kontakt med kommune, politi og andre. I forbindelse med indflytningen orienteres om husreglerne (f.eks. via folder). I tilfælde af sproglige vanskeligheder påhviler det krisecenteret at sikre sig, at kvinden er orienteret om krisecenterets kerneydelser. Når der er behov for tolkebistand afklares der sammen med kvinden hvilken tolkeservice der kan benyttes. Der vil ved behov søges at skaffe tolke der ikke har relationer til kvinden eller hendes familie. Under opholdet følger krisecenterets medarbejdere løbende op i forhold til den enkelte kvindes problemstillinger og tilbyder råd og vejledning efter behov. Opholdet på et krisecenter bør kun i særlige situationer være længere end 3 måneder. Ophold af længere varighed forudsætter at kvinden er aktivt boligsøgende. Krisecenteret støtter kvinder i forbindelse med udflytningen og kan formidle kontakt til netværksgrupper. Krisecenteret har en pædagog ansat til særligt at varetage børnenes behov under opholdet på krisecenteret, og har i kraft heraf også særlig opmærksomhed på underretningspligten. Det er børnepersonens opgave at foretage en individuel vurdering af, hvorledes børnenes særlige behov varetages bedst muligt. Som en del af denne opgave skal børnepersonen vejlede kvinderne i at være opmærksomme på følgevirkningerne af børnenes oplevelser i forbindelse med voldsomme oplevelser forud for opholdet på krisecenteret. Det er således ikke børnepersonens opgave at passe børnene. Det ansatte personale på krisecenteret er tværfagligt sammensat og kan bestå af: - Socialrådgiver, som oftest er den daglige leder. - Pædagoger, som bl.a. varetager børnenes behov jf. ovenstående og vejleder kvinderne i forhold til deres situation. - Praktiske medarbejdere, som er ansvarlige for rengøring og indkøb. De praktiske medarbejdere deltager i arbejdet omkring kvinder og børn primært med en praktisk indfaldsvinkel. Herudover er der frivillige medarbejdere på krisecenteret, som bidrager 4

5 med støtte til kvinder og børn i form af omsorg og socialt samvær. De frivillige indgår desuden i vagtplanen, således at krisecenteret kan holdes åbnet hele døgnet. Der er således tidspunkter især om aftenen og natten samt i weekenderne, hvor der udelukkende er frivillige vagter. Det ansatte personale er primært på arbejde i dagtimerne i hverdage. Krisecenteret har et tæt samarbejde med Horsens Kommune, Region Midtjylland, politiet samt andre relevante samarbejdspartnere. For mere specifik gennemgang af Krisecenterets tilbud henvises til Horsens Krisecenters Servicedeklaration. 4. Opholds- og kostbetaling for kvinder og børn, der opholder sig på Horsens Krisecenter 5. Procedure for henvendelse og ophold Prisen pr. døgn for ophold på Horsens Krisecenter for brugerne er i 2009: 85 kr. for kvinder og 48 kr. for børn. Prisen inkluderer kost. Taksten for ophold er i 2009: 1940 kr. pr. døgn. Taksten betales af hjemkommunen og er fastsat og kan reguleres i Rammeaftalen mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen. Staten refunderer 50 % af hjemkommunens udgifter. Henvendelse til Horsens Krisecenter kan foregå enten ved personlig henvendelse eller telefonisk alle døgnets 24 timer. Krisecenteret modtager alle kvinder og medfølgende børn, der er voldsramte eller voldstruede, dog ikke kvinder med aktivt misbrug eller psykisk sygdom. Ingen kvinder der henvender sig til Krisecenteret afvises. Kvinder udenfor målgruppen henvises til relevante tilbud eksempelvis forsorgshjem. I forbindelse med henvendelse med anmodning om ophold vurderer den ansatte/frivillige, om kvinden kan tilbydes en plads. Såfremt en kvinde indenfor målgruppen afvises på grund af pladsmangel påhviler det det afvisende krisecenter at finde en plads på et andet krisecenter. I forbindelse med en kvindes henvendelse og/eller ophold på krisecenteret påhviler det krisecenteret at indsamle anonyme oplysninger til brug for udarbejdelse af statistisk materiale. 6. Fællesfaciliteter på krisecenteret Som nævnt under punkt 1 vedrørende antal pladser og de fysiske rammer er der adgang til køkken med mulighed for madlavning og fælles spisning. Der er fælles stue med tv og legeværelse med legetøj til mindre børn og opholdsrum med aktivitetsmuligheder for større børn. Der skal være adgang til vaskemaskine, tørretumbler og telefon mod betaling. Der er internetadgang uden betaling. Der er adgang til en lukket gårdhave med havemøbler, grill og legefaciliteter. Der skal desuden være mødefaciliteter til kvindernes møder med kommuner, samtaler mellem ansatte og beboere og til beboerrådet. 7. Personalepolitik, herunder målsætning for kompetenceniveau og efteruddannelse 8. Den fremtidige indsats Personalepolitikken følger driftsoverenskomsten. Da Region Midtjylland driver krisecentertilbuddet i Horsens Kommune frem til udgangen af 2009 henvises der til Region Midtjyllands personalepolitik samt til Horsens Krisecenters Servicedeklaration. I forbindelse med udarbejdelsen af kvalitetsstandarden i 2009 blev der 5

6 afholdt et møde med brugerne på krisecenteret i Horsens. Forslagene fra brugeren kan indgå i den fremtidige vurdering omkring udviklingen af indsatsen: De frivilliges rolle på krisecentret blev drøftet, herunder at det blev vurderet vigtigt, at de frivillige overvejer deres motiv for at være frivillige, at de frivillige er modne nok til at påtage sig opgaven, at man som frivillig skal have overskud og et godt humør. På mødet blev kvindernes egenbetaling drøftet. Det kan være en meget stor belastning for nogle kvinder, særligt hvis de har et eller flere børn at betale for opholdet ved siden af de faste udgifter. På Generalforsamlingen for Den selvejende forening Horsens Kvindekrisecenter blev der i 2009 vedtaget følgende målsætninger: Til måling af vores indsats frem til år 2012 ønsker vi at opstille følgende servicemål: - At alle kvinder i målgruppen ydes personlig rådgivning omkring deres aktuelle voldsproblematik. - At der tilbydes midlertidigt ophold til alle, der måtte have behov herfor. - At der max efter 2 ugers ophold etableres samarbejde (*) omkring en opholdsplan for kvindens og hendes eventuelle børns ophold på krisecentret, og at denne aktivt søges koordineret med de kommunale handleplaner efter Servicelovens At der iværksættes tilbud, der kan fremme kvindernes fysiske og psykiske sundhed. (*) Vi respekterer den enkelte kvindes ressourcer og beslutninger og kvindens suveræne ret over egen opholdsplan. 9. Værdier og normer Indsatsen på Voksenområdet i Horsens Kommune bygger på, at det enkelte menneske er i centrum. Nedenfor gennemgås Voksenområdets mål for perioden Vision Det er visionen, at alle voksne i Horsens Kommune skal have mulighed for et godt og aktivt liv med mange oplevelser, udfordringer og ansvar for eget liv. Den enkeltes ressourcer understøttes og udvikles, således at ressourcerne bliver brugt. Indsatsen på voksenområdet i Horsens Kommune bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Indsatsen tilrettelægges ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Visionen for voksenområdet i Horsens Kommune er, at: Brugerne er trygge ved indsatsen og samarbejdet med områdets medarbejdere. Borgerne generelt opfatter voksenområdets opgaveløsning som velfungerende, kompetent og stabil. Medarbejderne er stolte af deres arbejdsplads, som er spændende, udviklende og et sundt arbejdsmiljø. 6

7 Værdigrundlag Værdigrundlaget tager udgangspunkt i drøftelser i Udvalget for Voksenservice. Værdierne danner rammen for de kommende års aktiviteter og udvikling på voksenområdet i Horsens Kommune. Værdierne danner grundlag for den måde brugere og borgere serviceres og for den måde, som organisationen arbejder på. 1. Ansvar og kvalitet Horsens Kommune tager ansvar og udviser ansvarlighed i indsatsen på voksenområdet. Horsens sikrer, at der bliver handlet på de beslutninger, som bliver truffet og har fokus på borgernes retssikkerhed. Horsens Kommune sikrer, at alle brugere mødes af professionelle medarbejdere, der er kvalificerede til deres arbejde. Samtidig forventes det også, at brugere, borgere og pårørende påtager sig et medansvar i forhold til egen situation og udnytter egne ressourcer. 2. Ligeværdighed I indsatsen på voksenområdet i Horsens Kommune skal tilstræbes værdifulde og værdige forhold for alle. Alle borgere er ligeværdige uanset alder, køn, livsstil, race, ressourcer og behov og har ret til at tage beslutninger om deres eget liv. Medarbejderne i Horsens Kommune vil møde borgerne med ligeværdighed og sikrer lighed for loven. 3. Respekt og dialog Indsatsen på voksenområdet tager udgangspunkt i den enkeltes behov og ressourcer med respekt for disse. Alle mennesker mødes og respekteres som voksne og myndige personer, hvis værdighed ikke må krænkes. Medarbejderne møder brugerne og borgerne med respekt og borgerne møder de ansatte på en positiv måde. Samarbejdet mellem brugerne og medarbejderne foregår i en åben dialog, hvor gensidig tillid, forståelse og respekt kan udvikle sig. 4. Selvbestemmelse og det frie valg På voksenområdet i Horsens Kommune er der valgfrihed. Borgerne skal sikres valgmuligheder og det frie valg skal være reelt. Borgernes valgfrihed sikres ved at professionelle, kvalificerede medarbejdere videreformidler og orienterer borgerne om de forskellige tilbud og valgmuligheder, der findes på området. Gennem valgfrihed sikres den enkelte større indflydelse på eget liv og livssituation og det styrker borgernes selvbestemmelse. 5. Resultater På voksenområdet i Horsens Kommune arbejdes der 7

8 resultatorienteret. Der sættes fokus på resultater, således at indsatsen kan dokumenteres, evalueres og udvikles. Det ønskede resultat skal være tydeligt og styrende for indsatsen, således at der kan arbejdes målrettet og fokuseret mod at nå dette. 10. Brugerindflydelse og husmøder Der er daglige husmøder i krisecenteret, hvor beboerne har mulighed for at udøve indflydelse på kvindekrisecenteret ligesom man ville have det i et brugerråd. Der er desuden et ugentligt åbent-hus arrangement, hvor tidligere brugere har mulighed for at komme på besøg. Det foregår hver tirsdag fra 13 til 16. Ideen er både at åbent-hus arrangement fungerer som et efterværn og at give brugerne mulighed for at komme med tilbagemeldinger, på et tidspunkt, hvor de for fået opholdet lidt mere på afstand og haft mulighed for at overveje eventuelle forslag til forbedringer af tilbuddet. Endelig skal krisecentreret sikre, at brugerne har indflydelse på beslutninger, der vedr. brugerens eget liv. Beboerne skal således have mulighed for at medvirke i behandling af sin egen sag. 11. Klager og klageadgang Det er muligt at klage på de daglige husmøder, hvis klagen angår andre beboere eller mindre forhold på krisecenteret. Der kan klages til lederen over personalet og de frivilliges opførsel. Der kan klages til Bestyrelsen over den daglige leder. Der kan klages over trufne afgørelser til Det Sociale Nævn. Det generelle serviceniveau påklages til Horsens Kommune ved Udvalget for Voksenservice. I tilfælde af magtanvendelse kan det påklages til Horsens Kommune som sørger for at klagen kommer det rette sted hen. I tilfælde af, at en beboer ønsker at klage over forhold vedrørende kvindekrisecenteret skal personalet være behjælpelig med fremskaffelse af eventuelle blanketter og lignende. Personalet har desuden pligt til at vejlede enhver beboer, der ønsker at klage i forhold til formalia og adressat for klagen. 8

9 9

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Lov om Social Service i Horsens Kommune Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010002 CHK/SR 13. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for krisecentertilbud til kvinder efter 109 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for krisecentertilbud til kvinder efter 109 i Lov om Social Service Velfærd og Sundhed Dato: 05-03-2018 Kvalitetsstandard for krisecentertilbud til kvinder efter 109 i Lov om Social Service Godkendt i Horsens Byråd den 1 Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109

Læs mere

Kvalitetsstandarder Krisecentre

Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune Social Service oktober 2012 Indledning Byrådet skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Læs mere

Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby

Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Job og Social Service Journalnr. : 2007060956 Socialcenter Dato...: 15.06.2007 Servicedeklaration for Kvindehuset i Lyngby 1. Målgruppe og antal

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Serviceloven

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Serviceloven Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i Serviceloven Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 109. Hvilke behov dækker ydelsen Herfølge Krisecenter for Kvinder og Børn tilbyder midlertidigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016

Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 UDKAST af august 2015 Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune efter 109 og 139 i lov om Social Service 2015-2016 Indledning Denne kvalitetsstandard er generel og retter

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune

Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Svar på 10 dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune Side 1 af 6 Venstre har fremsat en 10-dages forespørgsel om kvinder og mænd i krise i Aarhus Kommune. Dette notat indeholder svar

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015

Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015 Servicedeklaration for Hanne Mariehjemmet Kvindely 2015 Praktiske oplysninger Ringstedvej 57-59, 4000 Roskilde Tlf. 46 32 19 92 Hjemmeside: www.mariehjem.dk E-mail: hanne@mariehjem.dk Indledning Hanne

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter

Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på, at den består af to dele. Den første del er information til dig

Læs mere

40 pladser 40 værelser

40 pladser 40 værelser Øverst på formularen Generel information Målgruppe Bemærkning Værelserne på krisecentret Antal pladser Antal værelser Standarden for værelser Andre faciliteter (f.eks. bad, køkken) Beliggenhed Kvinder,

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Midlertidigt botilbud Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jf. servicelovens 109 jfr. 139.

Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jf. servicelovens 109 jfr. 139. Kvalitetsstandard for Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Esbjerg jfr. servicelovens 109 jfr. 139... 2 Bekendtgørelse nr. 631 af 15. juni 2006 om kvalitetsstandard for kvindekrisecentre efter 109 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer Lov om social service 85 Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Bostøtte på misbrugsområdet.3 Visitationsprocedure.5

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104 Kvalitetsstandard Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 103 og 104 Marts 2011 1 Indhold Lovgrundlag 3 Holbølls Minde Centret de

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap Socialforvaltningen NOTAT Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap 1. INDLEDNING... 2 1.1. INDFLYDELSE... 3 1.2. POLITIKKENS RAMMER... 4 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER...

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KRISECENTER ODENSE

KVALITETSSTANDARD FOR KRISECENTER ODENSE Kvalitetsstandarden henvender sig til kvinder, pårørende eller fagpersoner i kontakt med kvinder, som har brug for et midlertidigt botilbud på grund af vold eller trusler om vold fra familie eller samlivsforhold.

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Botilbuddet Kommandanthøjen 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne

Læs mere

Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune.

Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandarden er gældende for Kvindekrisecenter Bornholm som eneste beliggende Kvindekrisecenter i Bornholms Regionskommune.

Læs mere

Kvalitetsstandard Ophold i krisecenter jf. 109 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard Ophold i krisecenter jf. 109 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard Ophold i krisecenter jf. 109 i Lov om Social Service Myndighed Social Udkast 2. juli 2019 Ophold i kvindekrisecenter Serviceloven 109 Formål Tilbud om midlertidig husly og støtte til

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter).

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Socialområde. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3 nr.2:praktisk pædagogisk støtte i hjemmet (Familiekonsulenter). Allerød kommune.

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter

Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter 2 Kvalitetsstandard for ophold på kvindekrisecenter Formålet med ophold på kvindekrisecenter

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente Kvalitetsstandard Serviceloven 104 Daghjem for demente Godkendt i Byrådet den 29. januar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ Thorvaldsensvej 12 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4628 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune.

Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Den 25/10 2011 Jr. nr.: 2007/36556 Kvalitetsstandard for plejeboliger og midlertidigt ophold i Odense Kommune. Hvem kan få en plejebolig? Du kan få en plejebolig, hvis du har et stort behov for både støtte,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00

Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune. Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Gødvad Plejecenter, Silkeborg Kommune Tirsdag den 6. december 2011 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Gødvad Plejecenter.

Læs mere

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

Botilbud 107 og 108 4 1

Botilbud 107 og 108 4 1 2014 2 Botilbud 107 og 108 Kvalitetsstandard for botilbud 107 og 108 Lovgrundlag Lov om social service 107. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 109

Kvalitetsstandard Botilbud 109 Kvalitetsstandard Botilbud 109 Ydelsens lovgrundlag Servicelovens 109: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger 2013 Kvalitetsstandard: Skærmede boliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk.2. Hvilke behov dækker ydelsen Skærmet bolig kan bevilges af kommunens visitator til

Læs mere

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet.

Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge. Specialområdet. Serviceniveau. Servicelovens 52, stk.3. nr. 7: Anbringelse udenfor hjemmet. Allerød kommune. Lovgrundlag. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23.08.2012 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11.09.2012 Acadre

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 13 Kvalitetsstandard for aflastning på voksenområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn

Ankestyrelsens principafgørelse 60-15 om socialpædagogisk støtte - serviceniveau - kompensationsprincippet - efterprøvelse af kommunens skøn KEN nr 10597 af 25/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. november 2015 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2014-213-42137 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

10-03-2010. Sagsnr. 2010-42551. Dokumentnr. 2010-174906. Samarbejdsaftale mellem Børnefamiliecenter København og krisecentre i Københavns Kommune.

10-03-2010. Sagsnr. 2010-42551. Dokumentnr. 2010-174906. Samarbejdsaftale mellem Børnefamiliecenter København og krisecentre i Københavns Kommune. Socialforvaltningen NOTAT 10-03-2010 Sagsnr. 2010-42551 Dokumentnr. 2010-174906 Samarbejdsaftale mellem Børnefamiliecenter København og krisecentre i Københavns Kommune. Formål Københavns Kommune vil gerne

Læs mere

Ophold på forsorgshjem mv.

Ophold på forsorgshjem mv. Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 110 Ophold på forsorgshjem mv. Godkendt af socialudvalget 2. december 2014 Indhold 1 Forudsætninger... 3

Læs mere

Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst. Bilag 1

Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst. Bilag 1 Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst Bilag 1 Fremtidsvisioner for det socialfaglige arbejde i krisecenterkontekst Bilag 3 Bilag3 Grundpakke for Kvindekrisecentre

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00

Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune. Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Symfonien, Næstved Kommune Mandag den 30. november 2015 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Næstved Kommune aflagt tilsynsbesøg på Symfonien. Generelt er formålet

Læs mere

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser Pårørendepolitik For Borgere med sindslidelser 2 1. INDLEDNING 3 IN D F LY D E L S E 4 POLITIKKENS RAMMER 5 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER 7 INDFLYDELSE, INDDRAGELSE OG INFORMATION 7 DE SOCIALE

Læs mere

Socialpædagogisk bistand

Socialpædagogisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Socialpædagogisk bistand efter 85 i serviceloven. 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Servicelovens 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder Psykiatri, social og voksenhandicap

Kvalitetsstandarder Psykiatri, social og voksenhandicap Kvalitetsstandarder 2008-09 Psykiatri, social og voksenhandicap Lille tekst In d h o l d Forord....3 Vision og værdier for indsatsen... 4 Visitationsproceduren....5 Handleplaner, delhandleplaner og opholdsplaner....

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for særlig kontaktperson til døvblinde efter Servicelovens 98

Kvalitetsstandard for særlig kontaktperson til døvblinde efter Servicelovens 98 Myndighedsafdelingen Forslag til revision af Kvalitetsstandard for særlig kontaktperson til døvblinde efter Servicelovens 98 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 27.01.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune kan henvise samt laver opfølgning i forhold til kvinder, der opholder sig på krisecentre efter Lov om

Læs mere

Odense Kommunes kvalitetsstandard for Krisecenter Odense

Odense Kommunes kvalitetsstandard for Krisecenter Odense Odense Kommunes kvalitetsstandard for Krisecenter Odense Krisecenter Odense er et kommunalt midlertidigt bosted efter Servicelovens 109. Krisecentrets målgruppe er kvinder, der har været udsat for vold

Læs mere

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej Beboermappe - til dig som bor på Næstvedvej Indhold Næstvedvej... 3 Vores kerneydelser... 4 Info mappe... 4 Forventninger til dig, der bor på Næstvedvej... 4 Morgenmad og frokost... 6 Husregler... 7 Type

Læs mere

Servicedeklaration for. Bofællesskabet Røde Anes Vej. Thisted Kommune

Servicedeklaration for. Bofællesskabet Røde Anes Vej. Thisted Kommune Servicedeklaration for Bofællesskabet Røde Anes Vej Thisted Kommune Adresse: Røde Anes Vej 34, Hundborg Leder: Bente Topp Hansen Telefon: 99173800 E-mail: rodeanes.bof@thisted.dk Fax: 97937576 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014 Ydelseskatalog Botilbud Ebberød Boligerne Sophie Magdelenes vej 4 August 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse Ydelseskatalog... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Forord... 3 2. Overordnet ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

2. Målgruppe: Fysisk/psykisk voldsramte kvinder og deres

2. Målgruppe: Fysisk/psykisk voldsramte kvinder og deres Kvalitetsstandard 2007 1. Grundoplysninger: Institutionstype: Horsens Krisecenter, Sundvej 34A, 8700 Horsens, tlf. nr. 75 618199 Fax nr. 75 61 84 51 E-mail adresse: horsens-krisecentermail1.stofanet.dk

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 BRØNDBY KOMMUNES VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 - En værdig ældrepleje FEBRUAR 2016 Værdighed Brøndby Kommunes ældrepolitik berører mange vigtige emner, der har betydning for skabelsen af et godt, langt og aktivt

Læs mere

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet

Overordnede retningslinier. Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem. Voksen handicap og psykiatriområdet Overordnede retningslinier Forebyggelse af seksuelle krænkelser og overgreb brugere / beboere imellem Voksen handicap og psykiatriområdet Dag- og døgntilbud - Handicap & Psykiatri - Ballerup Kommune 1

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter

Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter 2013 1 1. Indledning Herning Krisecenter er et midlertidigt opholdssted for kvinder, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold eller trusler om vold,

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter

Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter 2017 1 1. Indledning Herning Krisecenter er et midlertidigt opholdssted for kvinder, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold eller trusler om vold,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Servicedeklaration for Kvindekrisecentret Bornholm

Servicedeklaration for Kvindekrisecentret Bornholm SERVICEDEKLARATION Rønne d. 071014 Servicedeklaration for Kvindekrisecentret Bornholm Servicedeklarationerne beskriver, hvilken service man som bruger og kommune kan forvente at få på Kvindekrisecentret

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Røde Kors Herberg for Kvinder v/ Hovedstadens Røde Kors

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Røde Kors Herberg for Kvinder v/ Hovedstadens Røde Kors Bilag 1 - Side -1 af 4 Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Røde Kors Herberg for Kvinder v/ Hovedstadens Røde Kors Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Service deklaration Lindegården 2010 1

Service deklaration Lindegården 2010 1 Service deklaration Lindegården 2010 1 Værdigrundlag...3 Målgrupperne...4 Formål og målsætning...4 Visitation...4 Fysiske rammer...5 Personale...5 Pædagogik...6 Bruger og pårørende råd...6 Ledsagerordning...7

Læs mere

Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter

Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter Kvalitetsstandard for Horsens Krisecenter 1. Grundoplysninger: Institutionstype: Krisecenter Adresse: Sundvej 34A, 8700 Horsens, tlf. nr. 75 61 81 99 E-mail adresse: post@horsens-krisecenter.dk Selvejende

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap

Vejledning nr. 9 af 15-2-2011. Social og Handicap Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Servicelovens 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Visitation Sagsbehandlingstid Målgruppe Sundhed & Omsorgs Kvalitetsmål Social og Handicap

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem

Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for ophold på forsorgshjem Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på, at den består af to dele. Den første del er information til dig og

Læs mere

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik.

Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik. Socialpsykiatriske fagspeciale. Næstved Kommune Indholdsfortegnelse Lovgrundlag:... 3 Generel beskrivelse af tilbudstypen Socialpsykiatriske fagspeciale....

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Beskrivelse af stedet

Beskrivelse af stedet 1 Kvalitetsstandard Beskrivelse af stedet Holstebro Krisecenter Rendsborggade 49 7500 Holstebro Tlf. 96114840 Mail: krisecenter@holstebro.dk Hjemmeside: www.krisecenter.holstebro.dk Leder: Karin Houmann

Læs mere

Kvalitetsstandard behandling, Lov om Social Service 11, stk. 3

Kvalitetsstandard behandling, Lov om Social Service 11, stk. 3 Kvalitetsstandard behandling, Lov om Social Service 11, stk. 3 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere